Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 229 Venres, 1 de decembro de 2017 Páx. 54953

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2017 pola que se fai pública a formalización de varios contratos de obras.

A. Contrato de obras consistente na mellora de eficiencia enerxética do edificio de vivendas protexidas situado na praza José Cándido Paz Ares núm. 4-5-6 en Melide (A Coruña), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. Expediente: C-2016/REE 05.

1. Entidade adxudicadora.

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: obras de illamento térmico polo exterior en edificación residencial para mellora de eficiencia enerxética.

b) Prazo de execución: tres (3) meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, documentalmente simplificado.

c) Forma: unicriterio.

4. Orzamento base de licitación.

a) Importe neto: douscentos oito mil novecentos cincuenta e un euros con sete céntimos (208.951,07 €), IVE excluído.

b) IVE (21 %): corenta e tres mil oitocentos setenta e nove euros con setenta e dous céntimos (43.879,72 €).

c) Importe total: douscentos cincuenta e dous mil oitocentos trinta euros con setenta e nove céntimos (252.830,79 €).

5. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 25 de outubro de 2017.

b) Data de formalización do contrato: 2 de novembro de 2017.

c) Contratista: Petrolam Infraestructuras, S.L.

d) Importe de adxudicación: cento sesenta e dous mil novecentos sesenta euros con noventa e catro céntimos (162.960,94 €).

e) Vantaxes das ofertas adxudicatarias: oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, en aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares que rexen o procedemento.

B. Contrato de obras consistente na mellora de eficiencia enerxética do edificio de vivendas protexidas situado na rúa Menéndez Pelayo, núm. 15-17, Vigo (Pontevedra) cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. Expediente: PO-2016/REE 01.

1. Entidade adxudicadora.

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: obras de illamento térmico polo exterior en edificación residencial para mellora de eficiencia enerxética.

b) Prazo de execución: catro (4) meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, documentalmente simplificado.

c) Forma: unicriterio.

4. Orzamento base de licitación.

a) Importe neto: trescentos noventa e dous mil oitocentos corenta e seis euros con noventa e tres céntimos (392.846,93 €), IVE excluído.

b) IVE (21 %): oitenta e dous mil catrocentos noventa e sete euros con oitenta e seis céntimos (82.497,86 €).

c) Importe total: catrocentos setenta e cinco mil trescentos corenta e catro euros con setenta e nove céntimos (475.344,79 €).

5. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 25 de outubro de 2017.

b) Data de formalización do contrato: 2 de novembro de 2017.

c) Contratista: O3 Servicios y Contratas, S.L.

d) Importe de adxudicación: trescentos tres mil corenta e dous euros con doce céntimos (303.042,12 €).

e) Vantaxes das ofertas adxudicatarias: oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, en aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares que rexen o procedemento.

C. Contrato de obras de reparación interior de vivendas en Ferrol, A Coruña. Expediente C-2016/REP 03.

1. Entidade adxudicadora.

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: obras de reparacións menores en vivendas propiedade do IGVS en Ferrol, A Coruña.

b) Prazo de execución:

Lotes 5 e 8 = 1,5 meses en total.

Lote 6 = 1,5 meses.

Lote 3 = 1 mes.

Lotes 1, 2, 4, 7 e 9 = 2 meses en total.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, documentalmente simplificado.

c) Forma: unicriterio.

4. Orzamento base de licitación.

a) Importe neto: cento dezasete mil seiscentos setenta euros con sesenta e oito céntimos (117.670,68 €).

b) IVE (21 %): vinte e catro mil setecentos dez euros con oitenta e catro céntimos (24.710,84 €).

c) Importe total: cento corenta e dous mil trescentos oitenta e un euros con cincuenta e dous céntimos (142.381,52 €).

5. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 30 de outubro de 2017.

b) Data de formalización do contrato, adxudicatario e importe de adxudicación:

Núm. de lote

Formalización do contrato

Adxudicatario

Importe (sen IVE)

1

8.11.2017

Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.

8.782,55 €

2

8.11.2017

Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.

7.120,24 €

3

2.11.2017

Prosema Noroeste, S.L.

8.130,00 €

4

8.11.2017

Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.

8.438,98 €

5

2.11.2017

Ingeniería y Construcciones Melcor, S.L.

14.637,96 €

6

3.11.2017

Saidres de Trasdeza, S.L.

14.114,00 €

7

8.11.2017

Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.

11.252,13 €

8

2.11.2017

Ingeniería y Construcciones Melcor, S.L.

10.225,02 €

9

8.11.2017

Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.

8.558,44 €

b) Vantaxes das ofertas adxudicatarias: oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, en aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares que rexen o procedemento.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo