Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 229 Venres, 1 de decembro de 2017 Páx. 54820

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2017 pola que se lles dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas durante o primeiro e segundo trimestre de 2017.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

O beneficiario está sometido ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, punto 2.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro).

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propoñer para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o primeiro e segundo trimestre de 2017, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o primeiro e segundo trimestre de 2017, que figura como anexo III.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora: Resolución do 16 de decembro de 2015 (DOG núm. 247, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo que aproba as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2016), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-8900 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG179.2016.1.140

Lams Suministros Noroeste, S.L.U.

16.5.2017

60.000,00

2.800,00

IG179.2016.1.176

Mecanizados Esytor, S.L.

16.5.2017

10.000,00

333,33

IG179.2016.1.192

Reberte, S.C.

16.5.2017

35.000,00

1.633,33

IG179.2016.1.193

Productora Faro, S.A.

16.5.2017

125.000,00

4.166,67

IG179.2016.1.195

Congelados Ceromar, S.L.

16.5.2017

75.000,00

3.500,00

IG179.2016.1.196

Ene Bianca, S.L.

16.5.2017

100.000,00

2.000,00

IG179.2016.1.197

Ondas & Perfil, S.L.

16.5.2017

30.000,00

1.000,00

IG179.2016.1.198

Carsama Mecánica, S.L.

16.5.2017

20.000,00

666,67

IG179.2016.1.199

T.B. Brokers, S.L.

16.5.2017

100.000,00

4.666,67

IG179.2016.1.200

Endoce Logística, S.L.

16.5.2017

20.000,00

666,67

IG179.2016.1.201

Rodríguez Espasandín, María de los Ángeles

16.5.2017

15.000,00

600,00

IG179.2016.1.203

Rubio y Cid, S.L.

16.5.2017

65.000,00

2.600,00

IG179.2016.1.204

Comidiseno, S.L.

16.5.2017

60.000,00

1.200,00

IG179.2016.1.205

Contratas Isodamen, S.L.

16.5.2017

50.000,00

1.666,67

IG179.2016.1.206

Rodríguez Prieto, Juan Ignacio

16.5.2017

55.000,00

1.833,33

IG179.2016.1.207

Vázquez García, Manuel

16.5.2017

20.000,00

666,67

IG179.2016.1.208

Silva Ferreira, José Manuel

16.5.2017

30.000,00

1.000,00

IG179.2016.1.209

Keramat, S.L.

16.5.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2016.1.210

Cacabelos Oliveira, Joaquín

16.5.2017

10.000,00

333,33

IG179.2016.1.212

A C S M Agencia Marítima, S.L.

16.5.2017

150.000,00

4.000,00

IG179.2016.1.214

Industrias Navales A Xunqueira, S.L.

16.5.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2016.1.215

Sendon López, Manuel

16.5.2017

22.000,00

733,33

IG179.2016.1.218

Soraya Fashion Woman, S.L. Unipersonal

16.5.2017

10.000,00

266,67

IG179.2016.1.219

Marnosa Recreativos, S.L.U.

16.5.2017

60.000,00

2.800,00

IG179.2016.1.220

Luque Malagon, M. Ángeles

16.5.2017

12.000,00

560,00

IG179.2016.1.221

Pescados Frigoríficos y Mariscos Albeda, S.L.

16.5.2017

100.000,00

4.000,00

IG179.2016.1.222

Ferretería Coya 51, S.L.

16.5.2017

40.000,00

1.866,67

IG179.2016.1.223

Ar 2009, S.L.U.

16.5.2017

25.000,00

833,33

IG179.2016.1.225

Sociedad Gallega de Carretillas, S.A.

16.5.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2016.1.228

Alberto Piñeiro Lift, S.L.

16.5.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2016.1.233

Zootrade, S.L.U.

16.5.2017

125.000,00

5.833,33

IG179.2016.1.234

Pérez González, Mónica

16.5.2017

20.000,00

933,33

IG179.2016.1.235

Salud Laboral Gallega, S.L.

16.5.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2016.1.236

Translogic-98, S.L.

16.5.2017

30.000,00

1.000,00

IG179.2016.1.238

Pailletes Ribadeo, S.L.

16.5.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2016.1.239

Disfrigo Catering, S.L.

16.5.2017

60.000,00

2.800,00

IG179.2016.1.240

Lago Martínez, Iago

16.5.2017

15.000,00

700,00

IG179.2016.1.241

Hansa Consultoría y Formación, S.L.

16.5.2017

20.000,00

933,33

IG179.2016.1.224

Pérez Delgado, Mª del Cristo

31.5.2017

20.000,00

933,33

IG179.2016.1.229

Mateos Refojos, Carlos Manuel

31.5.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2016.1.231

Suministros Monte Alba S.L.

31.5.2017

15.000,00

700,00

Norma reguladora: Resolución do 16 de decembro de 2015 (DOG núm. 247, do 29 de decembro), pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións leiteiras, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: adecuar e reforzar a estrutura financeira das explotacións leiteiras galegas mediante dúas liñas de financiamento bonificado: liña de refinanciamento de pasivos e liña de apoio ao circulante.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-8900 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG221.2016.1.29

S.A.T. o Carboeiro Nº 1369 Xuga, S.A.T.

1.6.2017

240.000,00

15.000,00

IG221.2016.1.30

S.A.T. Arealba de Santaballa, S.A.T.

1.6.2017

90.000,00

9.209,43

IG222.2016.1.48

O Liñar, S.A.T.

31.5.2017

25.000,00

2.791,05

IG222.2016.1.94

Irimia Lombao, César Raimundo

31.5.2017

15.000,00

2.054,15

IG222.2016.1.126

Vázquez López, Óscar

31.5.2017

22.000,00

4.035,93

IG222.2016.1.142

Ganadería Siador, S.A.

31.5.2017

30.000,00

2.990,74

IG222.2016.1.145

López Díaz, José María

31.5.2017

60.000,00

6.698,54

IG222.2016.1.154

Granxa Casa de Bello, S.C.

31.5.2017

50.000,00

5.725,13

IG222.2016.1.155

Alvite Iglesia, S.C.

31.5.2017

48.000,00

4.911,69

IG222.2016.1.5

Teixeiro, S.A.T.

1.6.2017

150.000,00

5.930,71

IG222.2016.1.6

Cabana, S.A.T.

1.6.2017

120.000,00

8.748,78

IG222.2016.1.16

M. Barreal Augalevada, S.C.

1.6.2017

100.000,00

10.108,61

IG222.2016.1.38

Serra, S.C.

1.6.2017

50.000,00

2.998,25

IG222.2016.1.42

Pedrolas 1206 Xuga, S.A.T.

1.6.2017

100.000,00

11.647,14

IG222.2016.1.50

Trasdaeirexe, S.A.T.

1.6.2017

80.000,00

15.000,00

IG222.2016.1.83

Reigada, S.L.

1.6.2017

150.000,00

15.000,00

IG222.2016.1.93

S.A.T. Revolta Nº 1421, Xuga

1.6.2017

150.000,00

15.000,00

IG222.2016.1.101

Vázquez Diéguez, José

1.6.2017

90.000,00

4.255,67

IG222.2016.1.105

Acebedo, S.C.

1.6.2017

150.000,00

11.930,19

IG222.2016.1.106

Gandería Bello, S.C.

1.6.2017

120.000,00

15.000,00

IG222.2016.1.119

Penenza, S.L.

1.6.2017

84.000,00

5.352,47

IG222.2016.1.128

Gavieiro e Hijos, S.L.

1.6.2017

150.000,00

12.515,39

IG222.2016.1.134

Os Corraliños, S. Coop. Galega

1.6.2017

120.000,00

15.000,00

IG222.2016.1.138

Berlai, S.A.T. 1179 Xuga

1.6.2017

250.000,00

15.000,00

Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG núm. 247, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 % e compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible do beneficiario. En particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.01; actuación 3.4.1.3; campo de intervención: CE001.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2016.1.2

Precisgal Utillaje, S.L.

5.4.2017

524.000,00

41.920,00

IG227.2016.1.41

Padreiro, S.L.

5.4.2017

50.238,70

7.535,81

IG227.2016.1.74

Pipeworks, S.L.

5.4.2017

814.000,00

81.400,00

IG227.2016.1.31

Node, S.L.

1.6.2017

88.045,69

13.206,85

IG227.2016.1.57

Aislamientos Coruña, S.L.

1.6.2017

155.000,00

23.250,00

IG227.2016.1.73

Os Ancares de Burela, S.L.

1.6.2017

131.800,00

19.770,00

IG227.2016.1.82

Engranor

1.6.2017

153.100,00

22.965,00

IG227.2016.1.85

Carrocerías Hermanos Rega, S.L.

1.6.2017

131.323,48

19.698,52

IG227.2016.1.86

Talleres Castro y Gómez, S.L.

1.6.2017

50.527,00

7.579,05

IG227.2016.1.90

Cerámicas Técnicas Galegas, S.L.

1.6.2017

140.200,00

21.030,00

IG228.2016.1.15

Gallega de Mallas, S.L.

5.4.2017

1.900.000,00

128.820,00

IG228.2016.1.5

Digoin, S.L.

1.6.2017

675.967,91

159.055,25

IG228.2016.1.10

Mecanizados Moan, S.L.

1.6.2017

340.000,00

98.022,00

IG228.2016.1.17

Temple Vigo, S.L.

1.6.2017

201.355,00

47.378,83

IG228.2016.1.27

Luclimat, S.L.

1.6.2017

457.968,48

130.658,41

Norma reguladora: Resolución do 19 de xullo de 2016 (DOG núm. 146, do 3 de agosto) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), cofinanciados nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, Obxectivo específico 03.04.01.), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de axudas en especie consistentes na execución de servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re-acciona.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG190.2016.3.1.OPCL

Colterxy, S.L.

7.2.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2016.3.2.CTRL

Epromext, S.L.

7.2.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2016.3.3.APCP

Vía-D Estudio de Diseño, C.B.

7.2.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2016.3.5.OPCL

Hermanos Villar A.U., S.L.

7.2.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2016.3.7.EFAM

Aditivos e Servizos Galegos Sergal, S.L.

7.2.2017

5.445,00

4.519,00

IG190.2016.3.8.OPCL

Santiago y Cía Almacenes Comerciales, S.L.

7.2.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2016.3.9.APCLO

Sampayo y Carreira Asesores, S.L.

7.2.2017

4.301,55

4.172,55

IG190.2016.3.10.APCP

Pigma Gráfica Impresión Digital, S.L.

7.2.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2016.3.11.APCC

Limpiezas y Mantenimiento Ecovapor, S.L.

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.12.APCC

Anidos Caaveiro, María

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.13.APCC

Dopico Rodríguez, Mª de las Mercedes

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.14.APCC

Fernández Bouza, Javier

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.15.APCC

Fernández Castro, Óscar

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.16.APCC

Gesproeume, S.L.

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.17.APCC

Instalaciones y Comunicaciones del Eume, S.L.

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.18.APCC

Picos Romero, Víctor Manuel

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.19.EFAM

Miguel Agrícola, S.L.

7.2.2017

5.445,00

4.519,00

IG190.2016.3.21.OPCL

Confecciones M.R.F., S.A.

7.2.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2016.3.22.MXFPF

Sistemas de Desarrollo Integral del Territorio, S.L.

7.2.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2016.3.24.COOP

Landscape 68 España, S.L.

7.2.2017

4.537,50

4.060,50

IG190.2016.3.25.APCP

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

7.2.2017

3.164,15

2.970,15

IG190.2016.3.26.CTRL

Ramón Franco, S.A.

7.2.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2016.3.27.APCP

Ega Formación y Desarrollo, S.L.

7.2.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2016.3.28.DPLN

Vitivinicola Arousana, S.C.G.

7.2.2017

5.808,00

3.935,00

IG190.2016.3.29.VISI

Ega Formación y Desarrollo, S.L.

7.2.2017

5.808,00

5.024,00

IG190.2016.3.30.APCC

Biodiagsan, S.L.

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.31.APCP

Núñez Rodríguez, Jorge

7.2.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2016.3.32.OPCL

Suministros Calefón, S.L.

7.2.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2016.3.34.MXFPF

Somos Deporte Gestión Deportiva, S.L. (en constitución)

7.2.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2016.3.40.DPLN

C.A.I. Sistemas Informáticos, S.L.

7.2.2017

5.808,00

3.935,00

IG190.2016.3.41.COOP

2 Mares Demil, S.L.

7.2.2017

4.537,50

3.584,50

IG190.2016.3.42.APCP

Psm Renovación Tecnológica y Brokeraje, S.A.

7.2.2017

3.164,15

2.906,15

IG190.2016.3.43.APCC

Informática y Networking, S.L.

7.2.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2016.3.45.DPLN

Lar 2000 Representaciones, S.L.

7.2.2017

5.808,00

4.559,00

IG190.2016.3.46.VISI

Lar 2000 Representaciones, S.L.

7.2.2017

5.808,00

5.024,00

IG190.2016.3.47.COOP

Confecciones M.R.F., S.A.

7.2.2017

4.537,50

3.822,50

IG190.2016.3.48.COOP

Alicatados Hnos. Docampo, S.L.

7.2.2017

4.537,50

4.060,50

IG190.2016.3.49.COOP

Ronáutica Quality Marinas, S.L.U.

7.2.2017

4.537,50

3.584,50

IG190.2016.3.50.DPLN

Granitos de Atios, S.A.

7.2.2017

5.808,00

3.935,00

IG190.2016.3.51.VISI

Granitos de Atios, S.A.

7.2.2017

5.808,00

4.632,00

IG190.2016.3.52.DPLN

E.D.I. 99 Recambios y Accesorios, S.L.

7.2.2017

5.808,00

4.559,00

IG190.2016.3.53.VISI

E.D.I. 99 Recambios y Accesorios, S.L.

7.2.2017

5.808,00

5.024,00

IG190.2016.3.54.VISI

Esmerarte Industrias Creativas, S.L.

7.2.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2016.3.55.DPLN

Esmerarte Industrias Creativas, S.L.

7.2.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2016.3.56.VISI

Catering Don Pepe, S.L.

7.2.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2016.3.57.DPLN

Catering Don Pepe, S.L.

7.2.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2016.3.58.VISI

Talleres Castiñeira, S.L.

7.2.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2016.3.59.DPLN

Talleres Castiñeira, S.L.

7.2.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2016.3.61.APCP

Altux Drones & Servicios, S.L.U.

7.2.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2016.3.62.DPLN

Disgalsur, S.L.

7.2.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2016.3.63.ASES

H. Inven. Grup. XXI, S.L.

7.2.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2016.3.64.ASES

Insega Energía, S.L.

7.2.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2016.3.65.ASES

Espaderos del Atlántico, S.A.

7.2.2017

5.898,75

4.600,75

IG190.2016.3.66.COOP

Koremi Xestión Deportiva, S.L.U.

7.2.2017

4.537,50

4.060,50

IG190.2016.3.67.ASES

Sixpres Color, S.L.L.

7.2.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2016.3.71.OPCL

Coporcel, S.L.

7.2.2017

5.999,18

5.009,18

IG190.2016.3.72.OPCL

Maquinaria Agrícola Liste Villaverde, S.L.

7.2.2017

5.999,18

5.009,18

IG190.2017.1.1.OPCL

Tórculo Artes Gráficas, S.A.

30.3.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.1.2.EFAM

Materiales de Construcción Otero, S.L.

30.3.2017

5.445,00

4.519,00

IG190.2017.1.3.EFAM

Frimarte, S.L.

30.3.2017

5.445,00

3.594,00

IG190.2017.1.4.EFAM

Maquinaria Agrícola Liste Villaverde, S.L.

30.3.2017

5.445,00

4.519,00

IG190.2017.1.5.CTRL

Queixería Cas Leiras, S.L.

30.3.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.1.6.CTRL

Iuvenor LAB, S.L.

30.3.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.1.7.CTRL

Bernárdez y Cía, S.L.

30.3.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.1.9.APCC

Cidadanía Rede de Aplicacións Sociais, S. Coop. Galega

30.3.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.1.11.APCP

Rodríguez García, Daniel

30.3.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.1.12.CTRL

Taller de Ingeniería Myl, S.L.P.

30.3.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.1.13.OPCL

Hidrofersa Fábrica de Chavín, S.L.

30.3.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.1.14.APCP

Ingeniería, Geotecnia y Calidad, S.L.

30.3.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.1.15.EFAM

Calfensa Proyectos, S.L.

30.3.2017

5.445,00

3.594,00

IG190.2017.1.17.CTRL

Construcciones Orega, S.L.

30.3.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.1.18.COOP

Mondelo Bello, Daniel

30.3.2017

4.537,50

4.060,50

IG190.2017.1.19.DPLN

Mondelo Bello, Daniel

30.3.2017

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.1.20.VISI

Mondelo Bello, Daniel

30.3.2017

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.1.21.ASES

Mondelo Bello, Daniel

30.3.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.1.23.OPCL

Hermanos García Rocha, S.L.

30.3.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.1.24.CTRL

Soendam A Mariña, S.L.

30.3.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.1.25.CTRL

Fevisa Vías y Obras, S.L.

30.3.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.1.26.OPCL

Lago Aves, Huevos y Caza, S.A.

30.3.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.1.27.IMAX

Ebanistería Allariz, S.L.

30.3.2017

4.918,05

3.627,05

IG190.2017.1.28.APCP

Globalingua Translation, S.L.

30.3.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.1.29.APCP

Quiet Investment, S.L.

30.3.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.1.31.APCP

Mecadis, S.L.L.

30.3.2017

3.164,15

2.906,15

IG190.2017.1.35.CTRL

Aceesca Emprego, S.L.

30.3.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.1.36.OPCL

Depuradora de Moluscos la Sirena, S.L.

30.3.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.1.37.DPLN

Ednon, S.L.

30.3.2017

5.808,00

3.935,00

IG190.2017.1.38.VISI

Ednon, S.L.

30.3.2017

5.808,00

4.632,00

IG190.2017.1.45.OPCL

Integra Soluciones de Negocio, S.L.

30.3.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.1.46.ASES

Con-Vence Formación y Consultoría, S.L.

30.3.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.1.47.APCP

Gráficas Anduriña Sociedad Cooperativa Gallega

30.3.2017

3.164,15

2.970,15

IG190.2017.1.49.DPLN

Balneario del Atlántico, S.L.

30.3.2017

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.1.50.ASES

Castro Carril, Jorge

30.3.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.1.51.VISI

Balneario del Atlántico, S.L.

30.3.2017

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.1.61.VISI

Fonport, S.L.

30.3.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.1.62.DPLN

Fonport, S.L.

30.3.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.1.63.APCP

Estudios e Instalaciones de Galicia, S.L.

30.3.2017

3.164,15

2.906,15

IG190.2017.1.65.APCP

Talleres García Barreiro, S.L.

30.3.2017

3.164,15

2.906,15

IG190.2017.1.66.APCP

Sánchez Sánchez, Eugenio

30.3.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.1.67.APCP

Bader Europe Group, S.L.

30.3.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.1.68.OPCL

Confecciones M.R.F., S.A.

30.3.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.1.69.OPCL

Pazo de Vilane, S.L.

30.3.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.1.70.APCC

Informática y Networking, S.L.

30.3.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.1.73.VISI

Psm Renovación Tecnológica y Brokeraje, S.A.

30.3.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.1.74.DPLN

Psm Renovación Tecnológica y Brokeraje, S.A.

30.3.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.1.75.ASES

Unimate Robótica, S.L.

30.3.2017

5.898,75

4.924,75

IG190.2017.1.76.EFAM

Transportes Atlas, S.L.

30.3.2017

5.445,00

3.594,00

IG190.2017.1.77.APCC

Desenvolvemento Local Galego, S.L.

30.3.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.1.78.APCC

Lugrís Beteta, Francisco Javier

30.3.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.1.79.APCC

Carrocerías Tambre, S.A.

30.3.2017

2.964,50

2.706,50

IG190.2017.1.80.OPCL

Mecanizados Acebrón, S.L.

30.3.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.1.81.CTRL

K-Ppel Profesional, S.L.

30.3.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.1.82.CTRL

Plata 5, S.L.

30.3.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.1.84.OPCL

Formato Verde, S.L.

30.3.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.1.85.OPCL

Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S. L.

30.3.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.1.86.ASES

Photo Memory, S.L.

30.3.2017

5.898,75

5.249,75

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia, por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2016.1.1

Bordados Lugo, S.C.

1.6.2017

31.500,00

3.354,51

IG204.2016.1.2

Voulavar, S.L.

1.6.2017

37.500,00

3.891,53

IG204.2016.1.3

Fesba, S.L.

1.6.2017

187.500,00

4.658,72

IG204.2016.1.8

Gómez Vila, Ismael Jesús

1.6.2017

117.750,00

11.047,52

IG204.2016.1.9

Veiga Fernández, Jesús

1.6.2017

41.250,00

4.280,68

IG204.2016.1.10

Alianza Viveiro Servicios Funerarios, S.L.U.

1.6.2017

33.000,00

1.241,24

IG204.2016.1.11

Automoción Fernández Quintela, S.L.U.

1.6.2017

322.500,00

17.503,49

IG204.2016.1.12

García Cobas, José Manuel

1.6.2017

100.000,00

9.716,53

IG204.2016.1.13

Autocares Ferrín Costa, S.L.

1.6.2017

78.375,00

4.007,79

IG204.2016.1.14

Talleres Castiñeira, S.L.

1.6.2017

150.000,00

9.198,78

IG204.2016.1.15

Timber Frame España, S.L. (Unipersonal)

1.6.2017

67.500,00

7.095,38

IG204.2016.1.17

Aposuite, S.L.

1.6.2017

225.000,00

13.784,65

IG204.2016.1.18

Cordeiro López, María Antonia

1.6.2017

656.453,97

6.763,36

IG204.2016.1.19

Rodríguez Navia, María

1.6.2017

27.000,00

1.347,03

IG204.2016.1.20

Cabo, C.B.

1.6.2017

57.000,00

2.911,64

IG204.2016.1.23

Torrado Barro, José

1.6.2017

40.500,00

1.525,49

IG204.2016.1.24

Tripasdeza, S.L.

1.6.2017

33.750,00

3.502,38

IG204.2016.1.27

García González, Antía

1.6.2017

63.000,00

7.509,43

IG204.2016.1.28

Elvi Xestión, S.L.

1.6.2017

30.000,00

3.113,22

IG204.2016.1.29

Cmos Ribeira, S.L.

1.6.2017

37.500,00

1.915,55

IG204.2016.1.30

Celvipan, S.L.

1.6.2017

75.000,00

6.681,69

IG204.2016.1.31

Martín López, María Sol

1.6.2017

517.000,00

5.687,73

IG204.2016.1.33

Fiablone, S.L.

1.6.2017

45.000,00

5.292,83

IG204.2016.1.35

Agro Ribeira Sacra, S.L.L.

1.6.2017

33.750,00

1.717,53

IG204.2016.1.100

Crespo Maquinaria, S.L.

1.6.2017

48.750,00

5.058,99

Norma reguladora: Resolución conxunta do 14 de outubro de 2016 (DOG núm. 204, do 26 de outubro), do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), pola que se dá publicidade ao acordo da Amtega e do Consello de Dirección do Igape que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital e Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.02, obxectivo específico 01.02.01 e obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de axudas en especie consistentes na execución de servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital e Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re-accionaTIC.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG236.2016.1.1.MKTDIX

Galiwonders, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.2.XESDIX

Indutec Ingenieros, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.011,71

IG236.2016.1.3.DIAGDIX

Indutec Ingenieros, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.252,00

IG236.2016.1.4.MKTDIX

Abizanda Losada, Mariana

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.5.DIAGDIX

Sampayo y Carreira Asesores, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.6.DIAGI40

Santiago y Cía Almacenes Comerciales, S.L.

17.1.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2016.1.7.XESDIX

Martínez Ben, Jesús

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.8.MKTDIX

Covas 21, S. L.

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.9.DIAGDIX

Transportes Montes Orozco, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2016.1.10.DIAGDIX

Fernández Castro, Óscar

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.11.DIAGDIX

Dopico Rodríguez, Mª de las Mercedes

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.12.DIAGDIX

Anidos Caaveiro, María

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.13.DIAGDIX

Know Now Formación, S. L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.14.DIAGDIX

Xestcourido, S.L.U.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.15.DIAGDIX

Gesproeume, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.16.DIAGDIX

Limpiezas y Mantenimiento Ecovapor, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.17.DIAGDIX

Picos Romero, Víctor Manuel

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.19.XESDIX

Sistemas de Desarrollo Integral del Territorio, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.20.MKTDIX

Xanela Networks Compostela, S.L.U.

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.21.MKTDIX

Informática y Networking, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.25.DIAGDIX

Pigma Gráfica Impresión Digital, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.26.DIAGI40

Industrias Cerdeimar, S.L.

17.1.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2016.1.29.XESDIX

L&V Concept, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.30.MKTDIX

Factoría de Software e Multimedia, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.31.XESDIX

Coverwind Solutions, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.33.MOBDIX

Inercial Performance, S.L.

17.1.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2016.1.34.DIAGDIX

Remote Consulting Services, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2016.1.35.XESDIX

Nutrí-Innova, C.B.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.36.XESDIX

Remote Consulting Services, S.L.

17.1.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2016.1.37.SIMI40

Nor Rubber, S.A.L.

17.1.2017

7.683,50

5.523,50

IG236.2016.1.39.MKTDIX

Dosces Peluquería, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.40.MKTDIX

Bollería y Panadería Moderna, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.064,39

IG236.2016.1.41.MKTDIX

Comercializadora de Plantas de Galicia, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.064,39

IG236.2016.1.42.XESDIX

Ingemega, S.L.

17.1.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2016.1.44.MKTDIX

Documentación e Imagen del Noroeste-Pontevedra, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.064,39

IG236.2016.1.45.XESDIX

Bran Serigrafic, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.46.MKTDIX

Bran Serigrafic, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.48.MOBDIX

Imperator Oar, S.D.

17.1.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2016.1.49.DIAGDIX

Documentación e Imagen del Noroeste-Pontevedra, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2016.1.50.SOLI40

Tórculo Artes Gráficas, S.A.

17.1.2017

7.744,00

6.124,00

IG236.2016.1.51.XESDIX

Extintores Celta, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.52.XESDIX

Sande Rodríguez, Andrés

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.58.XESDIX

Tons Distribución de Consumibles, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.59.DIAGI40

Maquinaria Agrícola Liste Villaverde, S.L.

17.1.2017

4.356,00

4.206,00

IG236.2016.1.60.DIAGDIX

Mobclick Media, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.61.DIAGDIX

Ant Web, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.62.DIAGDIX

Intermax Technology, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.63.DIAGDIX

Ceo Aberto, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.65.DIAGDIX

Growcom, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.66.DIAGDIX

J&l Tudó Consulting, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.67.DIAGDIX

Lorenzo, Victoria

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.68.DIAGDIX

Meléndrez Mariñas, Wifredo

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.69.DIAGDIX

Ramudo Franco, María Engracia

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.70.DIAGDIX

Retnova Proxectia Consulting, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.71.DIAGDIX

Soluciones Globales de Informática Aplicada, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.72.DIAGDIX

Tax Consulting Pantín, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.73.DIAGDIX

Xaniño, S.L.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.74.DIAGDIX

Wota, Marek Mariusz

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.75.DIAGI40

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

17.1.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2016.1.78.DIAGI40

Internaco, S.A.

17.1.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2016.1.79.XESDIX

Cunde, S.C.G.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.80.MOBDIX

Internaco, S.A.

17.1.2017

7.102,18

5.102,18

IG236.2016.1.82.MKTDIX

Fortes Rosendo, Yolanda

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.83.XESDIX

Internaco, S.A.

17.1.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2016.1.85.XESDIX

Informática y Networking, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.89.XESDIX

Formagal Formación y Servicios, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.1.90.MOBDIX

Jove Bouza, Ana Mª

17.1.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2016.1.94.MKTDIX

Construcciones Álvarez Prol, S.L.

17.1.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.1.97.DIAGDIX

G.O. Asociados y Asesores, C.B.

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.98.XESDIX

Cesnat Blanco, S.L.

17.1.2017

7.631,71

6.011,71

IG236.2016.1.99.DIAGDIX

Sixto Agueira, María del Carmen

17.1.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.1.100.DIAGI40

Sacendi, S.L.

17.1.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2016.2.2.MKTDIX

González y Mosquera, S.L.

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.4.DIAGI40

Rotogal, S.L.

14.2.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2016.2.5.DIAGI40

Envases de Galicia, S.A.

14.2.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2016.2.6.DIAGDIX

Proyfe, S.L.

14.2.2017

4.477,00

4.252,00

IG236.2016.2.7.MKTDIX

Conejero Jordán, Borja

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.8.MKTDIX

Travel Yourself, S.L.

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.9.MKTDIX

Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción (Asemaco)

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.10.MKTDIX

Sande Rodríguez, Andrés

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.11.MKTDIX

Canal Uno de Comunicación, S.L.

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.12.DIAGDIX

Lugris Beteta, Francisco Javier

14.2.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.2.13.MKTDIX

Bernardo Serrano, Sandra

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.15.XESDIX

Galicia Media, S.L.

14.2.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.2.16.XESDIX

Legalforma, Servicios de Consultoría, S.L.

14.2.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.2.17.XESDIX

Industrias Cerdeimar, S.L.

14.2.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2016.2.18.MKTDIX

3P Ventures, S.L.U.

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.19.SOLI40

Conservas Chanquete, S.L.

14.2.2017

7.744,00

6.664,00

IG236.2016.2.21.MKTDIX

Gestcalor, S.L.

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.22.XESDIX

Canle de Comunicación, S.L.

14.2.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.2.23.SOLI40

Tartas la Abuela, S.L.

14.2.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2016.2.25.MOBDIX

Elaxtic Descanso, S.L.

14.2.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2016.2.26.SOLI40

Maderas Rías Baixas, S.L.

14.2.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2016.2.27.XESDIX

Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo

14.2.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.2.28.DIAGI40

3P Ventures, S.L.U.

14.2.2017

4.356,00

4.206,00

IG236.2016.2.29.DIAGI40

Agroamb Prodalt, S.L.

14.2.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2016.2.32.XESDIX

Sg Entornos Turísticos, S.L.

14.2.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.2.33.DIAGDIX

Agroamb Prodalt, S.L.

14.2.2017

4.477,00

4.252,00

IG236.2016.2.35.MKTDIX

Farmacia Vieitez López, C.B.

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2016.2.36.DIAGDIX

Carrocerías Tambre, S.A.

14.2.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2016.2.41.MKTDIX

Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

14.2.2017

5.584,39

4.444,39

IG236.2016.2.42.DIAGDIX

Instituto de Organización Sanitaria, S.L.U.

14.2.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2016.2.48.MKTDIX

Raconsa, S.L. (Sanatorio Concheiro)

14.2.2017

5.584,39

4.064,39

IG236.2016.2.49.XESDIX

Ega Formación y Desarrollo, S.L.

14.2.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2016.2.50.MKTDIX

Eres Malo por Tu Culpa, S.L.

14.2.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.1.DIAGI40

Tórculo Artes Gráficas, S.A.

30.3.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2017.1.2.XESDIX

Sinte Lugo, S.L.

30.3.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.1.3.DIAGDIX

Ambrós Domínguez, Victoria Mabel

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.4.MKTDIX

Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (Agasol)

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.5.XESDIX

Transportes Montes Orozco, S.L.

30.3.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.1.6.XESDIX

Cuore Spain Consulting, S.L.

30.3.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.1.7.MKTDIX

Minevera, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.8.DIAGI40

Hidrofersa Fábrica de Chavín, S.L.

30.3.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2017.1.9.MKTDIX

Efimob Efficient Solutions, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.10.DIAGDIX

Cámara Oficial Minera de Galicia

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.11.SIMI40

Industrial Recense, S.L.

30.3.2017

7.683,50

5.523,50

IG236.2017.1.12.MOBDIX

Recursos e Representacións, S.L.

30.3.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.1.13.MOBDIX

Direct Truck, S.L.

30.3.2017

7.102,18

5.102,18

IG236.2017.1.14.MOBDIX

Meifus Machinery, S.L.

30.3.2017

7.102,18

5.102,18

IG236.2017.1.15.MKTDIX

Mondelo Bello, Daniel

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.16.DIAGI40

Aluminios Puente del Puerto, S.L.

30.3.2017

4.356,00

4.206,00

IG236.2017.1.17.DIAGI40

Industrias Plásticas del Noroeste, S.L.

30.3.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2017.1.18.DIAGI40

Lago Aves, Huevos y Caza, S.A.

30.3.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2017.1.19.DIAGDIX

Pibatex, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.20.MKTDIX

Sketch System, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.21.MOBDIX

Imperator Oar, S.D.

30.3.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.1.22.DIAGI40

Abn Pipe Sistemas, S.L.

30.3.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2017.1.23.XESDIX

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

30.3.2017

7.631,71

6.011,71

IG236.2017.1.24.DIAGDIX

Naviera Illa de Ons, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.252,00

IG236.2017.1.25.XESDIX

Nutre en Bio Sociedade, S.C.G.

30.3.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.1.26.DIAGI40

Depuradora de Moluscos la Sirena, S.L.

30.3.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2017.1.27.MOBDIX

Nutre en Bio Sociedade, S.C.G.

30.3.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.1.28.MKTDIX

González Sestelo, Afonso

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.29.SIMI40

Lasurgal, S.L.

30.3.2017

7.683,50

6.063,50

IG236.2017.1.30.MOBDIX

Formación e Investigación Seguridad Vial, S.L.

30.3.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.1.31.XESDIX

Cámara Oficial Minera de Galicia

30.3.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.1.33.XESDIX

Coruña Pilots, S.L.P.

30.3.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.1.34.MOBDIX

Cámara Oficial Minera de Galicia

30.3.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.1.35.MKTDIX

Isonor Quality, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.36.MKTDIX

Bortec Innovation, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.37.DIAGDIX

3edata Ingeniería Ambiental, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.38.DIAGDIX

Delgado García, David

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.39.DIAGDIX

Frigoríficos del Lea, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.1.40.DIAGDIX

Grupo PS Veterinaria, S.C.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.42.DIAGDIX

Martínez Carrera, José Luis

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.43.DIAGDIX

Mondelo Bello, Daniel

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.44.DIAGDIX

Tintorería Mimos Navia, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.45.DIAGDIX

Pérez Fandiño, Marta

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.46.MKTDIX

Mecanizados Acebron, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.444,39

IG236.2017.1.47.DIAGDIX

Pérez Casas, Lourdes

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.48.DIAGDIX

Fernández Fernández, Dorinda

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.50.SOLI40

Corporación de Comunicaciones, S.L.

30.3.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2017.1.51.DIAGDIX

Sg Entornos Turísticos, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.52.XESDIX

Comercial e Investimentos Bobs, S.L.

30.3.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.1.53.DIAGI40

Casa Grande de Xanceda, S.A.T.

30.3.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2017.1.54.XESDIX

Experiencia Vojo, S.L.

30.3.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.1.55.SIMI40

Carrocerías Hermanos Rega, S.L.

30.3.2017

7.683,50

5.523,50

IG236.2017.1.56.SOLI40

Sotega Noroeste, S.L.

30.3.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2017.1.57.XESDIX

Bastet Ingeniería, S.L.

30.3.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.1.58.XESDIX

Serinfer Servicios Informáticos, S.L.

30.3.2017

7.631,71

6.011,71

IG236.2017.1.59.SOLI40

Gráficas Anduriña Sociedad Cooperativa Gallega

30.3.2017

7.744,00

6.124,00

IG236.2017.1.60.MOBDIX

Fernández Cid Suministros, S.L.

30.3.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.1.61.DIAGI40

Alma e Coraxe, S.L.L.

30.3.2017

4.356,00

4.206,00

IG236.2017.1.63.MKTDIX

Boardfy Pricing, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.64.MKTDIX

Viafactory, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.65.MKTDIX

Micasa Construcción y Rehabilitación, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.66.MKTDIX

Exclusivas Area Atlántica, S.L.

30.3.2017

5.584,39

4.824,39

IG236.2017.1.67.MOBDIX

Lopdat Protección de Datos, S.L.

30.3.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.1.68.SOLI40

Nova Xestión Cultural, S.L.

30.3.2017

7.744,00

6.664,00

IG236.2017.1.70.DIAGDIX

Hormigones Valle Miñor, S.A.

30.3.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.1.71.DIAGDIX

Bien Bonito, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.75.MOBDIX

Motogarden, S.A.

30.3.2017

7.102,18

5.102,18

IG236.2017.1.76.SIMI40

Netun Solutions, S.L.

30.3.2017

7.683,50

6.603,50

IG236.2017.1.78.XESDIX

Motogarden, S.A.

30.3.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.1.79.DIAGDIX

Informática y Networking, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.80.DIAGI40

Netun Solutions, S.L.

30.3.2017

4.356,00

4.206,00

IG236.2017.1.83.DIAGI40

Mecanizados Acebrón, S.L.

30.3.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2017.1.84.DIAGI40

Formato Verde, S.L.

30.3.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2017.1.85.DIAGDIX

Menaje Galicia, S.L.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.1.86.DIAGDIX

Instituto de Organización Sanitaria, S.L.U.

30.3.2017

4.477,00

4.327,00

Norma reguladora: Resolución do 29 de decembro de 2016 (DOG núm. 249, do 30 de decembro), pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2017), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-8900 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG179.2017.1.1

Giftral, S.L.

1.6.2017

60.000,00

2.000,00

IG179.2017.1.2

Servicios de Asesoramiento y Gestión Atenea, S.L.U.

1.6.2017

23.000,00

766,67

IG179.2017.1.3

Álvarez Campos, Irune

1.6.2017

30.125,00

602,50

IG179.2017.1.5

Apimac Soluciones, S.L.

1.6.2017

100.000,00

4.666,67

IG179.2017.1.6

Endoce Logística, S.L.

1.6.2017

50.000,00

2.333,33

IG179.2017.1.7

Castro Abonjo, María José

1.6.2017

17.000,00

793,33

IG179.2017.1.8

Rodríguez Silva, Camilo

1.6.2017

6.000,00

200,00

IG179.2017.1.9

Bodegas de Herederos de Joaquín Gil Armada, S.L.

1.6.2017

18.000,00

600,00

IG179.2017.1.10

Iñas e Mera, S.L.

1.6.2017

37.635,00

752,70

IG179.2017.1.11

Penteo Films, S.L.U.

1.6.2017

30.000,00

1.000,00

IG179.2017.1.13

Editora Oqo, S.L.

1.6.2017

50.000,00

2.333,33

IG179.2017.1.17

López Alfonso, María del Carmen

1.6.2017

90.000,00

4.200,00

IG179.2017.1.19

Martínez Allegue, María José

1.6.2017

45.000,00

900,00

IG179.2017.1.20

Deiros Alonso, José Luis

1.6.2017

40.000,00

1.600,00

IG179.2017.1.21

Caminero, S.A.T. Nº 1035 Xuga

1.6.2017

25.000,00

1.166,67

IG179.2017.1.25

García Casal, José Manuel

1.6.2017

25.000,00

1.166,67

IG179.2017.1.27

Innovación y Desarrollo Social, S.L.

1.6.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2017.1.30

López Neira, María Carmen

1.6.2017

15.000,00

600,00

IG179.2017.1.31

Carpintería de Aluminio Ral, S.L.

1.6.2017

50.000,00

2.333,33

IG179.2017.1.34

Frigoríficos Arcos, S.L.

1.6.2017

150.000,00

5.000,00

IG179.2017.1.35

M International Audiovisual Communication, S.L.

1.6.2017

20.000,00

533,33

IG179.2017.1.37

Pérez Casas, Juan Antonio

1.6.2017

35.000,00

933,33

IG179.2017.1.38

Transportes Díaz Villar 2015, S.L.

1.6.2017

45.000,00

2.100,00

IG179.2017.1.39

González Rodríguez, Gerardo

1.6.2017

15.000,00

500,00

IG179.2017.1.40

Mucarce Carpinteros, S.L.

1.6.2017

60.000,00

2.800,00

IG179.2017.1.41

Mariscos Veiro, S.L.

1.6.2017

120.000,00

5.600,00

IG179.2017.1.42

Rodanor Lalín, S.L.

1.6.2017

20.000,00

933,33

IG179.2017.1.47

Mishti Doi, S.L.

1.6.2017

80.000,00

3.733,33

IG179.2017.1.48

Valquiria Jc Autos, S.L.

1.6.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2017.1.49

Cuña y Caeiro, S. L.

1.6.2017

20.000,00

933,33

IG179.2017.1.50

Villadóniga y Fernández, S.L.

1.6.2017

36.000,00

1.680,00

IG179.2017.1.51

Mármoles Alende, S.L.

1.6.2017

100.000,00

3.333,33

ANEXO II

Norma reguladora: Resolución do 3 de xuño de 2016 (DOG núm. 114, do 16 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras do Programa do Igape de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de bolsas para a realización de prácticas formativas integradas en programas de mellora nas pemes galegas coa finalidade de formar a titulados universitarios en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-4800 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe bolsa (euros)

IG191.2016.1.117

Pombo Blanco, Noelia

13.2.2017

10.800,00