Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Xoves, 14 de decembro de 2017 Páx. 56547

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2017 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para realizar actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), convocadas pola Resolución desta axencia do 8 de xuño de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 118, do 22 de xuño), novas adxudicacións da lista de suplentes.

Mediante Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (DOG núm. 118, do 22 de xuño) convocáronse as subvencións para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 19 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de valoración establecida no artigo 16 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 17.

A comisión de valoración, na súa sesión do 25 de setembro de 2017, emitiu informe favorable sobre a concesión de axudas ás entidades que acadaron unha puntuación mínima de 22 puntos estableceu que, tendo en conta que a convocatoria non establece unha puntuación mínima para ser beneficiaria destas axudas, as entidades cunha puntuación inferior quedarían, de ser o caso, como suplentes.

De acordo con isto, tendo en conta as renuncias recibidas e resoltas ata esta data, esta Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo I a esta resolución (agrupadas por aplicación e ordenadas por puntuación descendente).

2. Novas adxudicacións:

Aplicación orzamentaria

Ano 2017 (€)

09.A3.561A.470.0

180.000

09.A3.561A.480.0

80.000

Total

260.000

3. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 25 da resolución de convocatoria.

5. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 25 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

6. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpor recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2017

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I
Relación de solicitudes concedidas (agrupadas por aplicación e ordenadas por puntuación descendente)

Nº de expediente

Entidade solicitante

NIF

Trab. nº

Total
punt.

Nº CT

Total axuda (€)

Aplicación

orzamentaria

090_ IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

4

22

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

090_ IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

5

22

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

090_ IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

8

22

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

012_IN848C2017/1862379

Golhood, S.L.

B70456371

1

21

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

043_IN848C2017/1881415

Cz Veterinaria, S.A.

A36201259

1

21

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

096_IN848C2017/1894380

Sun Aerospace, S.L.U.

B27840396

1

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

096_IN848C2017/1894380

Sun Aerospace, S.L.U.

B27840396

2

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

112_IN848C2017/1895932

Queixería Prestes, S.L.

B27364199

1

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

036_IN848C2017/1879162

Ingenieria Insitu, S.L.

B27715309

1

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

028_IN848C2017/1875638

Situm Technologies, S.L.

B70401229

1

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

116_IN848C2017/1896204

Madera Plus Calidad Forestal, S.L.

B32429474

2

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

090_ IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

7

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

084_IN848C2017/1891141

Edafotec Suelos a la Carta, S.L.

B27701028

1

19

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

084_IN848C2017/1891141

Edafotec Suelos a la Carta, S.L.

B27701028

2

19

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

065_IN848C2017/1883131

Oncostellae, S.L.

B32442618

1

18

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

045_IN848C2017/1881809

Quobis Networks, S.L.

B36974632

2

18

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

115_IN848C2017/1896194

3ic Ingeniería y Control, S.C.

J70523709

1

18

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

101_IN848C2017/1894694

Valora Consultores de Gestión, S.L.

B15829443

1

18

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

Subtotal 09.A3.561A.470.0

180.000,00 €

100_IN848C2017/1894602

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

G27825439

1

21

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

081_IN848C2017/1890378

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

1

21

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

019_IN848C2017/1871803

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

G15926488

1

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

033_IN848C2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

3

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

033_IN848C2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

4

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

033_IN848C2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

5

20

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

050_IN848C2017/1882349

Fundación Ceer

G15964729

1

18

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

081_IN848C2017/1890378

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

5

18

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

Subtotal 09.A3.561A.480.0

80.000,00 €

Total (09.A3.561A.470.0 +09.A3.561A.480.0)

260.000,00 €