Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Venres, 15 de decembro de 2017 Páx. 56655

I. Disposicións xerais

Consellería de Sanidade

DECRETO 127/2017, do 23 de novembro, polo que se aproba o mapa farmacéutico de Galicia, se planifica a autorización de novas oficinas de farmacia e se fixa a delimitación territorial para a súa localización.

A Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica, define no seu artigo 8 a oficina de farmacia como un establecemento sanitario de interese público integrado na atención primaria.

Así mesmo, no seu artigo 18 prevé que, co fin de garantir unha atención farmacéutica conveniente, oportuna e eficiente, e dada a súa condición de establecementos sanitarios de interese público, a autorización de novas oficinas de farmacia estea sometida a planificación pola consellería competente en materia de sanidade, tomando como base de planificación as unidades básicas de atención primaria que, para os efectos da dita lei, se corresponden coas demarcacións municipais en que se ordena o territorio da Comunidade Autónoma galega, e atendendo ás zonas farmacéuticas que a lei crea e clasifica en urbanas, semiurbanas e rurais, así como aos módulos de poboación que establece o número 4 do mesmo precepto legal.

Conforme o número 7 do mesmo artigo, corresponde tamén á consellería competente en materia de sanidade fixar a delimitación territorial concreta en que poderán establecerse as novas oficinas de farmacia dentro de cada zona farmacéutica, o que permitirá dispoñer dun marco de referencia adecuado para racionalizar o establecemento de novas oficinas de farmacia na nosa comunidade autónoma, co fin de que no nivel asistencial de atención primaria a cidadanía dispoña do número necesario de oficinas de farmacia para garantir un acceso rápido, oportuno e equitativo á atención farmacéutica que precisen.

Seguidamente, e segundo o establecido no seu artigo 19, o procedemento de autorización de novas oficinas de farmacia axustarase ao disposto na dita lei, ás normas xerais de procedemento administrativo e ao que se estableza regulamentariamente, e poderá ser iniciado por instancia dun farmacéutico interesado, por petición dos concellos, dos colexios oficiais de farmacéuticos ou de oficio pola propia consellería competente en materia de sanidade, corresponde a esta última coñecer, tramitar e resolver os procedementos de autorización das novas oficinas de farmacia.

En definitiva, a Consellería de Sanidade é competente para elaborar a planificación farmacéutica e determinar a delimitación territorial concreta das oficinas de farmacia, en virtude do disposto no artigo 18 da Lei 5/1999, do 21 de maio, nos seus números 1 e 7; delimitación territorial que comprende e afecta directamente a totalidade do territorio autonómico.

A competencia para a fixación desa delimitación territorial figura tamén recollida no artigo 4 do Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, cerramento e transmisión de oficinas de farmacia. Para tal efecto, a disposición adicional segunda do dito decreto faculta tamén a consellería competente en materia de sanidade para publicar a relación de zonas farmacéuticas urbanas, semiurbanas e rurais que integrarán o mapa farmacéutico de Galicia, incluíndo en cada unha delas a súa clasificación, o número de habitantes, o número de oficinas de farmacia instaladas e os centros sanitarios públicos.

Non obstante o disposto anteriormente e, de maneira singular, no xa citado artigo 19 da Lei 5/1999, mediante a aprobación do Decreto 278/2002, do 12 de setembro, do mapa farmacéutico e delimitación territorial para a autorización de novas oficinas de farmacia conforme módulos de poboación, procedeuse á elevación do rango normativo do instrumento de aprobación da planificación das novas oficinas de farmacia co obxecto de lograr unha maior seguridade xurídica, en tanto principio que debe inspirar todo proceso de produción normativa.

Segundo o artigo 2.2 deste decreto, o cal recolle no seu anexo I o mapa farmacéutico de Galicia, este será revisado cada ano e nel introduciranse as modificacións que aconsellen as circunstancias de atención farmacéutica que concorran en cada momento. Con base na dita previsión, foi aprobado o Decreto 248/2003, do 24 de abril, polo que se modifica o Decreto 278/2002, do 12 de setembro, no cal se actualizaban os datos recollidos nos seus tres anexos, relativos ao mapa farmacéutico, á planificación da apertura de oficinas de farmacia e á planificación da delimitación territorial das novas oficinas de farmacia, respecto das zonas farmacéuticas de Ames, Barbadás e Redondela.

Atendendo a todo o anteriormente indicado, e en prol de acadar unha maior seguridade xurídica, a consellería competente en materia de sanidade considera que a aprobación dunha nova planificación farmacéutica debe levarse a cabo a través dunha norma xurídica con rango de decreto, opción que, ademais, semella necesaria no momento presente, en que se trata de substituír por un novo o mapa farmacéutico previsto ata o de agora no Decreto 278/2002, do 12 de setembro, anteriormente citado, dado que tanto o marco normativo como as circunstancias que cómpre ter en conta para garantir unha atención farmacéutica axeitada na nosa comunidade autónoma (entre outras, os datos do padrón municipal ou os distintos centros sanitarios das respectivas zonas), teñen mudado significativamente desde entón. Logo da entrada en vigor deste decreto, iniciarase directamente o procedemento de adxudicación das novas oficinas de farmacia relacionadas no anexo II, o cal seguirá os trámites e procedementos regulamentariamente establecidos.

Finalmente, co obxecto de que a distribución das zonas farmacéuticas que constituirán o mapa farmacéutico se corresponda coa organización sanitaria existente no nivel de atención primaria, seguiranse os criterios establecidos polo mapa sanitario de Galicia no relativo ás áreas de saúde, tal e como se dispón no Decreto 55/1989, do 6 de abril, polo que se aproba a revisión do mapa sanitario de Galicia. Asemade, tamén debe terse en conta a actual organización sanitaria establecida no Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a Estrutura Organizativa de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde, a partir do cal se crearon as sete estruturas organizativas de xestión integrada (en diante, EOXI) como instrumento de organización para o ámbito periférico do Servizo Galego de Saúde: EOXI da Coruña e EOXI de Santiago de Compostela (creadas polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro), EOXI de Ferrol (creada polo Decreto 193/2010, do 18 de novembro), EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras (creada polo Decreto 163/2011, 28 de xullo), EOXI de Pontevedra e O Salnés (creada polo Decreto 162/2011, do 28 de xullo), EOXI de Vigo (creada polo Decreto 46/2013, do 7 de marzo) e EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos (creada polo Decreto 55/2013, do 21 de marzo). É por esta razón, e en prol de obter unha visión integradora da planificación correlacionada coa organización sanitaria existente, polo que no mapa farmacéutico de Galicia previsto no anexo I deste decreto se indica, respecto de cada unha das zonas farmacéuticas, a área de saúde e a estrutura organizativa de xestión integrada con que existiría correspondencia.

O presente decreto consta de catro artigos, nos cales se regulan, respectivamente, o seu obxecto, a aprobación do mapa farmacéutico de Galicia, a planificación de autorización de novas oficinas de farmacia e a súa delimitación territorial.

Completan o texto unha disposición adicional única relativa aos expedientes de traslado de oficinas de farmacia, unha disposición derrogatoria única, pola que se derroga o anterior Decreto 278/2002, do 12 de setembro, do mapa farmacéutico e delimitación territorial para a autorización de novas oficinas de farmacia conforme módulos de poboación, e dúas disposicións derradeiras, relativas ao seu desenvolvemento e entrada en vigor. Polo que respecta á disposición adicional única, cómpre precisar que inclúe no número 2 unha regra de suspensión automática dos expedientes de traslado de oficinas de farmacia que se atopen en tramitación no momento da entrada en vigor do presente decreto, cando afecten o ámbito dalgunha delimitación territorial concreta fixada, consonte ao establecido no anexo III, para a autorización dunha nova oficina de farmacia, sendo así que a dita suspensión producirá efectos ata a finalización dos procedementos de autorización, adxudicación e instalación de novas oficinas de farmacia. Esta regra obedece tanto á necesidade de asegurar que o escenario previsto no mapa que aquí se aproba, a planificación efectuada e a delimitación territorial das novas oficinas de farmacia non se vexa comprometida ou perturbada por situacións sobrevidas, derivadas de solicitudes de traslado en curso, e que estas sexan resoltas en aplicación do novo marco normativo que aquí se establece.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Sanidade, consultados os colexios oficiais de farmacéuticos de Galicia e de acordo co Consello Consultivo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e tres de novembro de dous mil dezasete,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Este decreto ten por obxecto aprobar o novo mapa farmacéutico de Galicia e a planificación da autorización de novas oficinas de farmacia, así como fixar a delimitación territorial concreta en que deben localizarse, en cumprimento do disposto na Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmaceútica, e no Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia.

Artigo 2. Aprobación do mapa farmacéutico de Galicia

1. Apróbase o mapa farmacéutico de Galicia, que se insire como anexo I, no cal se inclúe a relación de zonas farmacéuticas urbanas, semiurbanas e rurais existentes na Comunidade Autónoma de Galicia, conforme o disposto no artigo 18.2 da Lei 5/1999, do 21 de maio, con indicación, respecto de cada unha das zonas farmacéuticas, da área de saúde e da EOXI correspondente, do número de habitantes que consta na última revisión do padrón municipal vixente na data de aprobación deste decreto, do número de farmacias abertas, do número de farmacias autorizadas, do número de centros de atención primaria, da existencia ou non de punto de atención continuada (en diante, PAC), do número de centros hospitalarios públicos e do número de centros de asistencia social públicos.

2. O mapa farmacéutico será revisado periodicamente, cando se detecten modificacións relevantes nas circunstancias de atención farmacéutica debidas as variacións correspondentes ao padrón municipal ou a outras causas que poidan concorrer e fagan necesaria a dita revisión.

Artigo 3. Planificación de autorización de novas oficinas de farmacia

1. Como resultado da aplicación en cada unha das zonas farmacéuticas do mapa farmacéutico de Galicia dos módulos de poboación para a apertura de novas oficinas de farmacia establecidos no número 4, así como da regra contida no número 5 do artigo 18 da Lei 5/1999, do 21 de maio, faise pública a relación de zonas farmacéuticas clasificadas en urbanas, semiurbanas e rurais en que cómpre autorizar a apertura de novas oficinas de farmacia, así como o número destas en cada zona farmacéutica, segundo consta no anexo II.

2. En calquera caso, a adxudicación das novas oficinas de farmacia previstas no anexo II efectuarase por concurso público seguindo o procedemento establecido regulamentariamente.

Artigo 4. Delimitación territorial das novas oficinas de farmacia

1. En aplicación dos principios de cobertura de poboación e accesibilidade ao servizo farmacéutico, fíxase a delimitación territorial concreta das novas oficinas de farmacia segundo se especifica no anexo III.

2. A delimitación territorial concreta dunha nova oficina de farmacia basearase nos principios recollidos no artigo 4 do Decreto 146/2001, do 7 de xuño, a saber:

a) A poboación total da zona farmacéutica e a súa dispersión.

b) Os núcleos de poboación existentes na zona farmacéutica.

c) A superficie da zona farmacéutica e a distancia existente entre os distintos núcleos de poboación.

d) O número de farmacias existentes na zona farmacéutica e a súa localización.

e) Os centros sanitarios públicos existentes na zona farmacéutica.

Unha vez analizado o anterior, e con carácter preferente, a nova oficina de farmacia situarase en parroquias que carecen de oficina de farmacia ou naquelas en que, contando con ela, a proporción de habitantes por oficina, incluída a nova, supere nun 25 % a poboación existente na parroquia de maior poboación que non a teña.

A distancia e dificultade de comunicación entre os núcleos de poboación con oficina de farmacia e os que carezan dela poderá ser motivo para que a nova oficina de farmacia se sitúe nun núcleo que careza dela.

Disposición adicional única. Traslados de oficinas de farmacia

1. Desde a entrada en vigor deste decreto e ata a finalización dos procedementos de autorización, adxudicación e instalación de novas oficinas de farmacia non serán admitidas solicitudes de traslado no ámbito da delimitación territorial concreta fixada, consonte o establecido no anexo III, para a autorización de apertura dunha nova oficina de farmacia.

2. Asemade, os expedientes de traslado de oficinas de farmacia que afecten o ámbito dalgunha delimitación territorial concreta fixada, consonte o establecido no anexo III, para a autorización dunha nova oficina de farmacia, e que se atopen en tramitación no momento da entrada en vigor deste decreto quedarán suspendidos automaticamente ata a finalización dos procedementos de autorización, adxudicación e instalación de novas oficinas de farmacia, agás cando se trate de traslados forzosos en que estea debidamente xustificada a súa urxencia.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Queda derrogado o Decreto 278/2002, do 12 de setembro, do mapa farmacéutico e delimitación territorial para a autorización de novas oficinas de farmacia conforme módulos de poboación.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade para que dite as disposicións necesarias para o desenvolvemento deste decreto no relativo á organización en materias propias do seu departamento.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e tres de novembro de dous mil dezasete

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Mapa farmacéutico

Zonas farmacéuticas urbanas

H: Hospital público. CE: Centro de especialidades. R: Residencia de maiores.

Área de saúde

EOXI

Zona farmacéutica

Habitantes (padrón 2016)

Nº farmacias abertas

Nº farmacias autorizadas

Centros de atención primaria

Existe PAC

Centros hospitalarios públicos

Centros asistencia social públicos

A Coruña

A Coruña

15005 Arteixo

31.239

10

10

3

Si

A Coruña

A Coruña

15019 Carballo

31.256

12

12

1

Si

1 CE

1 R

A Coruña

A Coruña

15030 Coruña (A)

243.978

133

133

14

Si

4 H + 1 CE

2 R

A Coruña

A Coruña

15058 Oleiros

35.013

11

11

4

Si

Ferrol

Ferrol

15036 Ferrol

68.308

37

37

4

Si

3 H

1 R

Ferrol

Ferrol

15054 Narón

39.426

12

12

3

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27028 Lugo

98.268

48

48

7

Si

1 H + 1 CE

2 R

O Salnés

Pontevedra e O Salnés

36060 Vilagarcía de Arousa

37.283

13

13

2

Si

1 H

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32054 Ourense

105.893

60

60

5

Si

2 H + 1 CE

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36038 Pontevedra

82.549

41

41

5

Si

2 H + 1 CE

1 R

Santiago

Santiago

15002 Ames

30.544

8

8

2

Si

Santiago

Santiago

15078 Santiago de Compostela

95.966

68

68

5

Si

4 H + 1 CE

3 R

Vigo

Vigo

36057 Vigo

292.817

141

141

16

Si

3 H + POVISA + 2 CE

3 R

Total

1.192.540

594

594

71

Zonas farmacéuticas semiurbanas

H: Hospital público. CE: Centro de especialidades. R: Residencia de maiores.

Área de saúde

EOXI

Zona farmacéutica

Habitantes (padrón 2016)

Nº farmacias abertas

Nº farmacias autorizadas

Centros de atención primaria

Existe PAC

Centros hospitalarios públicos

Centros asistencia social públicos

A Coruña

A Coruña

15009 Betanzos

12.966

5

5

1

Si

1 CE

A Coruña

A Coruña

15017 Cambre

24.141

8

8

2

Si

A Coruña

A Coruña

15031 Culleredo

29.638

9

9

2

Si

A Coruña

A Coruña

15041 Laracha (A)

11.295

4

4

2

Si

1 R

A Coruña

A Coruña

15075 Sada

15.150

5

5

1

Si

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27066 Viveiro

15.615

7

7

1

Si

Ferrol

Ferrol

15035 Fene

13.250

6

6

2

Si

Ferrol

Ferrol

15070 Pontes de García Rodríguez (As)

10.399

5

5

1

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27057 Sarria

13.337

5

5

1

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27065 Vilalba

14.487

6

6

1

Si

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27031 Monforte de Lemos

18.922

8

8

1

Si

1 H + 1 CE

1 R

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32009 Barco de Valdeorras (O)

13.761

5

5

1

Si

1 H

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32008 Barbadás

10.638

4

4

2

Non

1 H

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32019 Carballiño (O)

13.913

5

5

1

Si

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32085 Verín

14.031

5

5

1

Si

1 H

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32032 Xinzo de Limia

10.004

5

5

1

Si

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36004 Bueu

12.189

6

6

1

Si

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36022 Grove (O)

10.758

5

5

1

Si

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36026 Marín

24.878

10

10

2

Si

1 R

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36041 Poio

16.901

6

6

3

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36051 Sanxenxo

17.314

8

8

2

Si

O Salnés

Pontevedra e O Salnés

36006 Cambados

13.977

5

5

1

Si

O Salnés

Pontevedra e O Salnés

36061 Vilanova de Arousa

10.406

6

6

2

Non

Santiago

Santiago

15011 Boiro

18.871

8

8

2

Si

Santiago

Santiago

15057 Noia

14.337

6

6

1

Si

Santiago

Santiago

15059 Ordes

12.669

5

5

1

Si

Santiago

Santiago

15072 Rianxo

11.295

5

5

2

Si

Santiago

Santiago

15073 Ribeira

27.249

10

10

4

Si

1 H

1 R

Santiago

Santiago

15082 Teo

18.510

6

6

4

Non

Santiago

Santiago

36017 Estrada (A)

20.891

11

11

4

Si

1 R

Santiago

Santiago

36024 Lalín

20.044

9

9

1

Si

1 CE

Vigo

Vigo

36003 Baiona

12.119

4

4

1

Non

Vigo

Vigo

36008 Cangas

26.584

10

10

3

Si

Vigo

Vigo

36021 Gondomar

14.192

6

6

1

Non

Vigo

Vigo

36023 Guarda (A)

10.133

5

5

1

Si

Vigo

Vigo

36029 Moaña

19.458

7

7

3

Si

Vigo

Vigo

36033 Mos

15.240

6

6

1

Non

Vigo

Vigo

36035 Nigrán

17.593

7

7

2

Si

Vigo

Vigo

36042 Ponteareas

22.963

8

8

1

Si

1 R

Vigo

Vigo

36039 Porriño (O)

19.567

8

8

1

Si

Vigo

Vigo

33045 Redondela

29.563

12

12

2

Si

Vigo

Vigo

36054 Tomiño

13.548

5

5

2

Non

Vigo

Vigo

36055 Tui

16.966

8

8

2

Si

Total

709.762

284

284

72

Zonas farmacéuticas rurais

H: Hospital público. CE: Centro de especialidades. R: Residencia de maiores.

Área de saúde

EOXI

Zona farmacéutica

Habitantes (padrón 2016)

Nº farmacias abertas

Nº farmacias autorizadas

Centros de atención primaria

Existe PAC

Centros hospitalarios públicos

Centros asistencia social públicos

A Coruña

A Coruña

15001 Abegondo

5.533

3

3

1

Non

A Coruña

A Coruña

15003 Aranga

1.982

1

1

2

Non

A Coruña

A Coruña

15008 Bergondo

6.656

3

3

2

Non

A Coruña

A Coruña

15014 Cabana de Bergantiños

4.446

2

2

2

Non

A Coruña

A Coruña

15016 Camariñas

5.486

4

4

3

Non

A Coruña

A Coruña

15021 Carral

6.172

2

2

1

Non

A Coruña

A Coruña

15023 Cee

7.631

3

3

1

Si

1 H

A Coruña

A Coruña

15024 Cerceda

5.031

2

2

2

Non

1 R

A Coruña

A Coruña

15027 Coirós

1.789

1

1

1

Non

A Coruña

A Coruña

15028 Corcubión

1.606

1

1

1

Non

A Coruña

A Coruña

15029 Coristanco

6.426

4

4

2

Non

A Coruña

A Coruña

15032 Curtis

3.980

2

2

2

Si

A Coruña

A Coruña

15034 Dumbría

3.085

2

2

2

Non

A Coruña

A Coruña

15037 Fisterra

4.737

3

3

1

Non

A Coruña

A Coruña

15039 Irixoa

1.369

1

1

1

Non

A Coruña

A Coruña

15040 Laxe

3.148

2

2

1

Non

A Coruña

A Coruña

15043 Malpica de Bergantiños

5.616

3

3

2

Non

A Coruña

A Coruña

15048 Miño

5.832

3

3

1

Non

A Coruña

A Coruña

15052 Muxía

4.941

3

3

1

Non

A Coruña

A Coruña

Oza-Cesuras

5.181

2

2

2

Non

A Coruña

A Coruña

15064 Paderne

2.445

1

1

1

Non

A Coruña

A Coruña

15068 Ponteceso

5.703

2

2

2

Si

A Coruña

A Coruña

15080 Sobrado

1.882

1

1

1

Non

A Coruña

A Coruña

15091 Vilarmaior

1.260

1

1

1

Non

A Coruña

A Coruña

15090 Vilasantar

1.275

0

0

1

Non

A Coruña

A Coruña

15092 Vimianzo

7.378

4

4

1

Si

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27002 Alfoz

1.818

1

1

1

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27005 Barreiros

2.970

2

2

1

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27902 Burela

9.552

4

4

1

Si

1 H

1 R

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27013 Cervo

4.295

2

2

2

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27019 Foz

9.908

5

5

1

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27027 Lourenzá

2.259

1

1

1

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27030 Mondoñedo

3.820

3

3

1

Si

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27038 Ourol

1.034

1

1

1

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27051 Ribadeo

9.972

4

4

1

Si

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27061 Trabada

1.133

1

1

1

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27063 Valadouro (O)

2.016

1

1

1

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27064 Vicedo (O)

1.802

1

1

1

Non

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27025 Xove

3.376

1

1

1

Non

Ferrol

Ferrol

15004 Ares

5.672

2

2

1

Non

Ferrol

Ferrol

15015 Cabanas

3.259

1

1

1

Non

1 R

Ferrol

Ferrol

15018 Capela (A)

1.318

1

1

1

Non

Ferrol

Ferrol

15901 Cariño

4.072

2

2

1

Non

Ferrol

Ferrol

15022 Cedeira

6.997

3

3

1

Si

Ferrol

Ferrol

15025 Cerdido

1.191

1

1

1

Non

Ferrol

Ferrol

15044 Mañón

1.420

1

1

3

Non

Ferrol

Ferrol

15049 Moeche

1.220

1

1

1

Non

Ferrol

Ferrol

15050 Monfero

2.019

1

1

4

Non

Ferrol

Ferrol

15051 Mugardos

5.335

3

3

1

Non

Ferrol

Ferrol

15055 Neda

5.197

3

3

1

Non

Ferrol

Ferrol

15061 Ortigueira

6.093

6

6

3

Si

1 R

Ferrol

Ferrol

15069 Pontedeume

8.005

4

4

1

Si

Ferrol

Ferrol

15076 San Sadurniño

2.944

1

1

1

Si

Ferrol

Ferrol

15081 Somozas (As)

1.160

1

1

1

Non

Ferrol

Ferrol

15087 Valdoviño

6.650

4

4

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27001 Abadín

2.559

2

2

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27003 Antas de Ulla

2.080

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27004 Baleira

1.333

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27901 Baralla

2.660

2

2

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27006 Becerreá

2.921

2

2

1

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27007 Begonte

3.115

2

2

2

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27010 Castro de Rei

5.057

3

3

2

Non

1 R

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27011 Castroverde

2.726

2

2

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27012 Cervantes

1.458

1

1

2

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27014 Corgo (O)

3.581

2

2

1

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27015 Cospeito

4.754

3

3

2

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27018 Fonsagrada (A)

3.768

2

2

1

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27020 Friol

3.894

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27022 Guitiriz

5.495

3

3

2

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27023 Guntín

2.833

2

2

2

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27024 Incio (O)

1.740

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27026 Láncara

2.702

2

2

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27029 Meira

1.747

2

2

1

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27032 Monterroso

3.741

2

2

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27033 Muras

668

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27034 Navia de Suarna

1.186

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27035 Negueira de Muñiz

215

0

0

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27037 Nogais (As)

1.161

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27039 Outeiro de Rei

5.043

2

2

1

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27040 Palas de Rei

3.554

2

2

1

Si

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27042 Paradela

1.887

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27043 Páramo (O)

1.456

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27044 Pastoriza (A)

3.212

2

2

2

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27045 Pedrafita do Cebreiro

1.088

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27046 Pol

1.696

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27048 Pontenova (A)

2.402

2

2

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27049 Portomarín

1.528

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27056 Rábade

1.521

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27053 Ribeira de Piquín

570

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27054 Riotorto

1.322

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27055 Samos

1.392

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27060 Taboada

2.928

2

2

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27062 Triacastela

680

1

1

1

Non

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27021 Xermade

1.943

1

1

1

Non

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27008 Bóveda

1.537

2

2

2

Non

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27009 Carballedo

2.280

2

2

2

Non

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27016 Chantada

8.431

4

4

1

Si

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27017 Folgoso do Courel

1.060

0

1

2

Non

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27041 Pantón

2.620

2

2

1

Non

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27047 Pobra do Brollón (A)

1.752

2

2

1

Non

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27050 Quiroga

3.354

2

2

1

Si

1 R

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27052 Ribas de Sil

992

2

2

1

Non

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27058 Saviñao (O)

3.926

3

3

2

Non

Monforte

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27059 Sober

2.375

2

2

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32015 Bolo (O)

963

1

1

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32017 Carballeda de Valdeorras

1.664

1

1

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32038 Larouco

487

1

1

1

Non

1 R

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32044 Manzaneda

947

1

1

1

Non

1 R

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32060 Petín

957

1

1

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32063 Pobra de Trives (A)

2.191

2

2

1

Si

1 R

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32071 Riós

1.646

1

1

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32073 Rubiá

1.448

1

1

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32070 San Xoán de Río

583

1

1

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32083 Veiga (A)

923

1

1

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32086 Viana do Bolo

2.982

3

3

1

Si

1 R

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32088 Vilamartín de Valdeorras

1.798

1

1

1

Non

O Barco

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32092 Vilariño de Conso

586

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32001 Allariz

5.982

2

2

1

Si

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32002 Amoeiro

2.264

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32003 Arnoia (A)

1.002

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32004 Avión

1.910

1

1

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32005 Baltar

986

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32006 Bande

1.668

1

1

1

Si

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32007 Baños de Molgas

1.648

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32010 Beade

427

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32011 Beariz

1.003

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32012 Blancos (Os)

850

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32013 Boborás

2.443

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32014 Bola (A)

1.270

1

1

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32016 Calvos de Randín

856

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32018 Carballeda de Avia

1.381

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32020 Cartelle

2.757

2

2

2

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32022 Castrelo de Miño

1.490

2

2

3

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32021 Castrelo do Val

1.067

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32023 Castro Caldelas

1.313

1

1

1

Si

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32024 Celanova

5.508

4

4

1

Si

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32025 Cenlle

1.196

1

1

2

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32029 Chandrexa de Queixa

506

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32026 Coles

3.126

1

1

1

Si

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32027 Cortegada

1.151

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32028 Cualedro

1.792

1

1

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32030 Entrimo

1.209

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32031 Esgos

1.194

0

0

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32033 Gomesende

798

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32034 Gudiña (A)

1.345

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32035 Irixo (O)

1.546

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32039 Laza

1.377

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32040 Leiro

1.642

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32041 Lobeira

809

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32042 Lobios

1.868

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32043 Maceda

2.938

2

2

1

Si

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32045 Maside

2.818

1

1

2

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32046 Melón

1.280

1

1

2

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32047 Merca (A)

1.976

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32048 Mezquita (A)

1.070

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32049 Montederramo

791

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32050 Monterrei

2.713

2

2

2

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32051 Muíños

1.572

1

1

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32052 Nogueira de Ramuín

2.075

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32053 Oímbra

1.894

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32055 Paderne de Allariz

1.439

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32056 Padrenda

1.893

1

1

2

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32057 Parada de Sil

592

1

1

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32058 Pereiro de Aguiar (O)

6.255

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32059 Peroxa (A)

1.948

2

2

2

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32061 Piñor

1.212

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32064 Pontedeva

588

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32062 Porqueira

859

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32065 Punxín

729

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32066 Quintela de Leirado

616

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32067 Rairiz de Veiga

1.394

1

1

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32068 Ramirás

1.571

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32069 Ribadavia

5.068

2

2

1

Si

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32072 Rúa (A)

4.530

2

2

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32074 San Amaro

1.141

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32075 San Cibrao das Viñas

5.113

2

2

2

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32076 San Cristovo de Cea

2.303

2

2

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32077 Sandiás

1.286

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32078 Sarreaus

1.259

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32079 Taboadela

1.475

1

1

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32080 Teixeira (A)

368

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32081 Toén

2.395

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32082 Trasmiras

1.365

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32084 Verea

983

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32087 Vilamarín

1.996

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32089 Vilar de Barrio

1.394

1

1

1

Non

1 R

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32090 Vilar de Santos

858

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32091 Vilardevós

2.036

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32036 Xunqueira de Ambía

1.461

1

1

1

Non

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32037 Xunqueira de Espadanedo

800

1

1

1

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36002 Barro

3.746

1

1

1

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36005 Caldas de Reis

9.830

5

5

1

Si

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36007 Campo Lameiro

1.894

1

1

1

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36011 Cerdedo *

1.781

2

2

1

Si

1 R

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36012 Cotobade *

4.290

2

2

2

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36018 Forcarei

3.621

2

2

2

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36025 Lama (A)

2.587

1

1

1

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36027 Meaño

5.341

2

2

2

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36028 Meis

4.844

3

3

3

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36032 Moraña

4.313

3

3

1

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36043 Ponte Caldelas

5.573

3

3

1

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36040 Portas

3.056

1

1

1

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36053 Soutomaior

7.251

3

3

2

Non

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36058 Vilaboa

6.043

3

3

2

Non

O Salnés

Pontevedra e O Salnés

36010 Catoira

3.376

2

2

1

Non

O Salnés

Pontevedra e O Salnés

36901 Illa de Arousa (A)

4.909

2

2

1

Non

O Salnés

Pontevedra e O Salnés

36046 Ribadumia

5.105

2

2

1

Non

Santiago

Santiago

15006 Arzúa

6.211

3

3

1

Si

Santiago

Santiago

15007 Baña (A)

3.645

3

3

1

Non

Santiago

Santiago

15010 Boimorto

2.111

1

1

1

Non

1 R

Santiago

Santiago

15012 Boqueixón

4.291

3

3

2

Non

Santiago

Santiago

15013 Brión

7.590

3

3

1

Non

Santiago

Santiago

15020 Carnota

4.170

4

4

3

Non

Santiago

Santiago

15033 Dodro

2.853

2

2

1

Non

Santiago

Santiago

15038 Frades

2.428

2

2

2

Non

Santiago

Santiago

15042 Lousame

3.429

2

2

1

Non

Santiago

Santiago

15045 Mazaricos

4.087

3

3

1

Non

Santiago

Santiago

15046 Melide

7.488

4

4

1

Si

1 R

Santiago

Santiago

15047 Mesía

2.700

2

2

2

Non

Santiago

Santiago

15053 Muros

8.834

6

6

2

Si

Santiago

Santiago

15056 Negreira

6.911

3

3

1

Si

Santiago

Santiago

15060 Oroso

7.420

3

3

1

Non

Santiago

Santiago

15062 Outes

6.606

4

4

1

Non

Santiago

Santiago

15065 Padrón

8.581

4

4

1

Si

Santiago

Santiago

15066 Pino (O)

4.653

3

3

1

Non

Santiago

Santiago

15067 Pobra do Caramiñal (A)

9.525

4

4

1

Si

1 R

Santiago

Santiago

15071 Porto do Son

9.386

5

5

3

Non

Santiago

Santiago

15074 Rois

4.657

2

2

2

Non

Santiago

Santiago

15077 Santa Comba

9.556

6

6

1

Si

Santiago

Santiago

15079 Santiso

1.672

1

1

2

Non

Santiago

Santiago

15083 Toques

1.196

1

1

1

Non

Santiago

Santiago

15084 Tordoia

3.522

2

2

1

Non

Santiago

Santiago

15085 Touro

3.703

2

2

1

Non

Santiago

Santiago

15086 Trazo

3.190

2

2

2

Non

Santiago

Santiago

15088 Val do Dubra

3.974

1

1

1

Non

Santiago

Santiago

15089 Vedra

5.012

2

2

1

Non

Santiago

A Coruña

15093 Zas

4.756

2

2

2

Non

Santiago

Santiago

36020 Agolada

2.507

1

1

1

Non

Santiago

Pontevedra e O Salnés

36015 Cuntis

4.794

2

2

1

Non

Santiago

Santiago

36016 Dozón

1.107

1

1

1

Non

Santiago

Santiago

36044 Pontecesures

3.040

1

1

1

Non

Santiago

Santiago

36047 Rodeiro

2.644

1

1

1

Non

Santiago

Santiago

36052 Silleda

8.734

3

3

2

Si

Santiago

Santiago

36056 Valga

6.047

3

3

1

Si

Santiago

Santiago

36059 Vila de Cruces

5.435

4

4

2

Non

1 R

Vigo

Vigo

36001 Arbo

2.770

2

2

1

Non

Vigo

Vigo

36009 Cañiza (A)

5.234

3

3

2

Si

Vigo

Vigo

36013 Covelo

2.528

2

2

2

Non

Vigo

Vigo

36014 Crecente

2.131

1

1

2

Non

1 R

Vigo

Vigo

36019 Fornelos de Montes

1.748

1

1

1

Non

Vigo

Vigo

36030 Mondariz

4.647

2

2

1

Non

Vigo

Vigo

36031 Mondariz-Balneario

614

1

1

1

Non

Vigo

Vigo

36034 Neves (As)

4.038

2

2

1

Non

Vigo

Vigo

36036 Oia

3.002

1

1

1

Non

Vigo

Vigo

36037 Pazos de Borbén

3.004

1

1

1

Non

Vigo

Vigo

36048 Rosal (O)

6.349

2

2

2

Non

Vigo

Vigo

36049 Salceda de Caselas

8.914

3

3

1

Non

Vigo

Vigo

36050 Salvaterra de Miño

9.566

6

6

1

Non

TOTAL

816.223

466

467

324

* O Decreto 134/2016, do 22 de setembro, aprobou a fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade e se constituiu o concello Cerdedo-Cotobade. Neste mapa seguen estando separados porque se utilizan os datos do INE Padrón municipal 2016, onde así constan

ANEXO II

Planificación apertura de oficinas de farmacia

Zonas farmacéuticas urbanas

Mód. poboación: 1/2800 hab. + 1 cando o resto sexa superior a 1500

Área de saúde

EOXI

Zona farmacéutica

Habitantes

(padrón 2016)

Nº farmacias abertas

Nº farmacias autorizadas

Nº farmacias por módulos

Novas farmacias

A Coruña

A Coruña

15005 Arteixo

31.239

10

10

11

1

A Coruña

A Coruña

15058 Oleiros

35.013

11

11

12

1

Ferrol

Ferrol

15054 Narón

39.426

12

12

14

2

Santiago

Santiago

15002 Ames

30.544

8

8

11

3

Zonas farmacéuticas semiurbanas

Mód. poboación: 1/2500 hab. + 1 cando o resto sexa superior a 1500

Área de saúde

EOXI

Zona farmacéutica

Habitantes

(padrón 2016)

Nº farmacias abertas

Nº farmacias autorizadas

Nº farmacias por módulos

Novas farmacias

A Coruña

A Coruña

15017 Cambre

24.141

8

8

10

2

A Coruña

A Coruña

15031 Culleredo

29.638

9

9

12

3

A Coruña

A Coruña

15075 Sada

15.150

5

5

6

1

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32085 Verín

14.031

5

5

6

1

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36041 Poio

16.901

6

6

7

1

Santiago

Santiago

15073 Ribeira

27.249

10

10

11

1

Santiago

Santiago

15082 Teo

18.510

6

6

7

1

Vigo

Vigo

36003 Baiona

12.119

4

4

5

1

Vigo

Vigo

36008 Cangas

26.584

10

10

11

1

Vigo

Vigo

36029 Moaña

19.458

7

7

8

1

Vigo

Vigo

36042 Ponteareas

22.963

8

8

9

1

Zonas farmacéuticas rurais

Mód. poboación: 1/2000 hab. + 1 cando o resto sexa superior a 1500

Área de saúde

EOXI

Zona farmacéutica

Habitantes (padrón 2016)

Nº farmacias abertas

Nº farmacias autorizadas

Nº farmacias por módulos

Novas farmacias

A Coruña

A Coruña

15021 Carral

6.172

2

2

3

1

A Coruña

A Coruña

15023 Cee

7.631

3

3

4

1

A Coruña

A Coruña

15068 Ponteceso

5.703

2

2

3

1

A Coruña

A Coruña

15090 Vilasantar

1.275

0

0

*1

1

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27902 Burela

9.552

4

4

5

1

Cervo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27051 Ribadeo

9.972

4

4

5

1

Ferrol

Ferrol

15004 Ares

5.672

2

2

3

1

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27020 Friol

3.894

1

1

2

1

Lugo

Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

27035 Negueira de Muñiz

215

0

0

*1

1

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32001 Allariz

5.982

2

2

3

1

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32031 Esgos

1.194

0

0

*1

1

Ourense

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

32058 Pereiro de Aguiar (O)

6.255

1

1

3

2

Pontevedra

Pontevedra e O Salnés

36002 Barro

3.746

1

1

2

1

Santiago

Santiago

15013 Brión

7.590

3

3

4

1

Santiago

Santiago

15067 Pobra do Caramiñal (A)

9.525

4

4

5

1

Santiago

Santiago

15088 Val do Dubra

3.974

1

1

2

1

Santiago

Santiago

36052 Silleda

8.734

3

3

4

1

Vigo

Vigo

36048 Rosal (O)

6.349

2

2

3

1

Vigo

Vigo

36049 Salceda de Caselas

8.914

3

3

4

1

* En aplicación do número 5 do artigo 18 da Lei 5/1999, de ordenación farmacéutica

ANEXO III

Delimitación territorial das novas oficinas de farmacia

Provincia

Concello

Parroquia

Habitantes padrón 2016

% habitantes zona farmacéutica

Centros sanitarios

Nº farmacias abertas

Nº farmacias que corresponden por módulos

Oficinas de farmacia novas

Criterio

Zonas urbanas (1 oficina/2.800 habitantes + 1 cando o resto é maior que 1500)

15 Coruña, A

002 Ames

30.544

8

11

3

010000 Agrón (San Lourenzo)

396

1,30

1

020000 Ameixenda (Santa Mariña)

332

1,09

030000 Ames (San Tomé)

1.576

5,16

1

040000 Biduído (Santa María)

14.132

46,27

1

3

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

050000 Bugallido (San Pedro)

1.517

4,97

1

060000 Covas (Santo Estevo)

953

3,12

070000 Lens (San Paio)

96

0,31

080000 Ortoño (San Xoán)

10.842

35,50

1

2

2

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

090000 Piñeiro (San Mamede)

234

0,77

100000 Tapia (San Cristovo)

120

0,39

110000 Trasmonte (Santa María)

346

1,13

15 Coruña, A

005 Arteixo

31.239

10

11

1

010000 Armentón (San Pedro)

424

1,36

020000 Arteixo (Santiago)

12.772

40,88

1

4

030000 Barrañán (San Xián)

324

1,04

040000 Chamín (Santaia)

442

1,41

050000 Lañas (Santa Mariña)

406

1,30

060000 Larín (Santo Estevo)

537

1,72

070000 Loureda (Santa María)

1.612

5,16

1

080000 Monteagudo (San Tomé)

353

1,13

090000 Morás (Santo Estevo)

1.187

3,80

1

Parroquia sen oficina de farmacia

100000 Oseiro (San Tirso)

5.283

16,91

1

2

110000 Pastoriza (Santa María)

7.215

23,10

1

3

120000 Sorrizo (San Pedro)

202

0,65

130000 Suevos (San Martiño)

482

1,54

15 Coruña, A

054 Narón

39.426

12

14

2

000100 Narón

32.963

83,61

1

10

2

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

000200 Río do Pozo

3

0,01

010000 Castro (Santa María)

872

2,21

020000 Doso (San Lourenzo)

432

1,10

090000 Narón (San Xiao)

937

2,38

100000 Pedroso (San Salvador)

706

1,79

1

1

110000 Sedes (Santo Estevo)

933

2,37

120000 Trasancos (San Mateo)

766

1,94

130000 Val (Santa María A Maior)

1.814

4,60

1

1

15 Coruña, A

058 Oleiros

35.013

11

12

1

010000 Dexo (Santa María)

1.362

3,89

1

020000 Dorneda (San Martiño)

3.418

9,76

1

030000 Iñás (San Xurxo)

1.195

3,41

1

040000 Liáns (Santaia)

10.129

28,93

1

3

050000 Maianca (San Cosme)

1.383

3,95

060000 Nós (San Pedro)

4.728

13,50

1

070000 Oleiros (Santa María)

2.954

8,44

1

1

080000 Perillo (Santa Locaia)

8.285

23,66

1

2

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

090000 Serantes (San Xián)

1.559

4,45

1

1

Zonas semiurbanas (1 oficina/2.500 habitantes + 1 cando o resto é maior que 1500)

15 Coruña, A

017 Cambre

24.141

8

10

2

010000 Anceis (San Xoán)

1.286

5,33

020000 Andeiro (San Martiño)

296

1,23

030000 Brexo (San Paio)

949

3,93

040000 Bribes (San Cibrán)

793

3,28

050000 Cambre (Santa María)

6.946

28,77

1

2 (mais 1 botica)

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

060000 Cecebre (San Salvador)

1.314

5,44

1

070000 Cela (San Xulián)

511

2,12

1

080000 Meixigo (San Lourenzo)

221

0,92

090000 Pravio (San Xoán)

873

3,62

100000 Sigrás (Santiago)

1.482

6,14

1

110000 Temple (O) (Santa María)

9.177

38,01

1

3

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

120000 Vigo (Santa María)

293

1,21

15 Coruña, A

031 Culleredo

29.638

9

12

3

010000 Almeiras (San Xián)

1.264

4,26

1

Parroquia sen oficina de farmacia

020000 Burgo (O) (Santiago)

8.993

30,34

1

3

030000 Castelo (Santiago)

280

0,94

040000 Celas (Santa María)

891

3,01

1

050000 Culleredo (Santo Estevo)

1.468

4,95

1

1

060000 Ledoño (San Pedro)

277

0,93

070000 Orro (San Salvador)

895

3,02

080000 Rutis (Santa María)

14.291

48,22

1

4

2

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

090000 Sésamo (San Martiño)

548

1,85

100000 Sueiro (Santo Estevo)

349

1,18

110000 Veiga (San Silvestre)

382

1,29

15 Coruña, A

073 Ribeira

27.249

10

11

1

010000 Aguiño (Nosa Señora do Carme)

2.900

10,64

1

1

020000 Artes (San Xián)

808

2,97

030000 Carreira (San Paio)

2.076

7,62

1

040000 Castiñeiras (O Bo Pastor)

1.440

5,28

1

050000 Corrubedo (Santa María)

736

2,70

1

1

060000 Oleiros (San Martiño)

964

3,54

1

1

Parroquia sen oficina de farmacia (está o hospital)

070000 Olveira (Santa María)

1.196

4,39

080000 Palmeira (San Pedro)

2.618

9,61

1

1

090000 Ribeira (Santa Uxía)

14.511

53,25

1

5

15 Coruña, A

075 Sada

15.150

5

6

1

010000 Carnoedo (Santo André)

1.002

6,61

020000 Meirás (San Martiño)

1.092

7,21

1

Parroquia sen oficina de farmacia

030000 Mondego (San Xián)

853

5,63

040000 Mosteirón (San Nicolao)

236

1,56

050000 Osedo (San Xián)

1.010

6,67

1

060000 Sada (Santa María)

9.751

64,36

1

4

070000 Soñeiro (San Xián)

761

5,02

080000 Veigue (Santa Comba)

445

2,94

15 Coruña, A

082 Teo

18.510

6

7

1

010000 Cacheiras (San Simón de Ons)

5.658

30,57

1

2

020000 Calo (San Xoán)

4.621

24,96

1

1

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

030000 Lampai (Santa María)

302

1,63

040000 Lucí (Santa Mariña)

995

5,38

050000 Luou (Santa María)

999

5,40

1

060000 Oza (Santa Baia)

963

5,20

070000 Rarís (San Miguel)

616

3,33

080000 Recesende (San Xoán)

445

2,40

090000 Reis (San Cristovo)

828

4,47

1

1

100000 Teo (Santa María)

335

1,81

110000 Vaamonde (Santa María)

194

1,05

120000 Vilariño (San Tomé)

161

0,87

130000 Tilos (Os) (San Francisco de Asís)

2.393

12,93

1

1

Zonas rurais (1 oficina/2.000 habitantes + 1 cando o resto é maior que 1500)

15 Coruña, A

004 Ares

5.672

2

3

1

010000 Ares (San Xosé)

4.353

76,75

1

2

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

020000 Caamouco (San Vicente)

766

13,50

030000 Cervás (San Pedro)

553

9,75

15 Coruña, A

013 Brión

7.590

3

4

1

010000 Ánxeles (Os) (Santa María)

3.163

41,67

1

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

020000 Bastavales (San Xián)

1.361

17,93

1

030000 Bastavales (San Salvador)

238

3,14

040000 Boullón (San Miguel)

193

2,54

050000 Brión (San Fins)

1.505

19,83

1

1

060000 Cornanda (Santa María)

192

2,53

070000 Luaña (San Xulián)

418

5,51

080000 Ons (Santa María)

204

2,69

090000 Viceso (Santa María)

316

4,16

15 Coruña, A

021 Carral

6.172

2

3

1

010000 Cañás (Santa Baia)

378

6,12

020000 Paleo (San Estevo)

3.158

51,17

1

1

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

030000 Quembre (San Pedro)

335

5,43

040000 Sergude (San Xián)

157

2,54

050000 Sumio (Santiago)

380

6,16

060000 Tabeaio (San Martiño)

834

13,51

1

070000 Beira (Santa Mariña)

466

7,55

080000 Vigo (San Vicente)

464

7,52

15 Coruña, A

023 Cee

7.631

3

4

1

010000 Ameixenda (A) (Santiago)

498

6,53

020000 Brens (Santa Baia)

898

11,77

030000 Cee (Santa María da Xunqueira)

4.413

57,83

2

2

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

040000 Lires (Santo Estevo)

419

5,49

050000 Pereiriña (A) (San Xián)

757

9,92

1

060000 Toba (Santo Adrán)

646

8,47

15 Coruña, A

067 Pobra do Caramiñal (A)

9.525

4

5

1

000100 Pobra do Caramiñal (A)

4.269

44,82

1

2

010000 Xobre (Santa María)

1.462

15,35

1

020000 Lesón (Santa Cruz)

1.372

14,40

1

Parroquia sen oficina de farmacia

030000 Posmarcos (San Isidoro)

1.970

20,68

1

040000 Caramiñal (Santa María A Antiga)

452

4,75

15 Coruña, A

068 Ponteceso

5.703

2

3

1

010000 Anllóns (San Fins)

234

4,10

020000 Brantuas (San Xián)

149

2,61

030000 Cores (San Martiño)

557

9,77

040000 Corme-Aldea (Santo Adrán)

306

5,37

050000 Corme-Porto (Nosa Señora dos Remedios)

1.103

19,34

1

1

060000 Cospindo (San Tirso)

690

12,10

1

Parroquia sen oficina de farmacia

070000 Graña (A) (San Vicenzo)

214

3,75

080000 Xornes (San Xoán)

288

5,05

090000 Langueirón (San Xián)

147

2,58

100000 Nemeño (San Tomé)

105

1,84

110000 Niñons (San Xoán)

134

2,35

120000 Pazos (Divino Salvador)

405

7,10

130000 Tallo (Santo André)

262

4,59

140000 Tella (Santo Eleuterio)

1.109

19,45

1

1

15 Coruña, A

088 Val do Dubra

3.974

1

2

1

010000 Arabexo (Santa María)

244

6,14

020000 Bembibre (San Salvador)

1.081

27,20

1

1

030000 Buxán (Santiago)

264

6,64

040000 Coucieiro (San Martiño)

370

9,31

050000 Erviñou (San Cristovo)

122

3,07

060000 Niveiro (San Vicente)

253

6,37

070000 Paramos (Santa María)

179

4,50

080000 Portomeiro (San Cosme)

134

3,37

090000 Portomouro (San Cristovo)

362

9,11

1 botica

1

Parroquia sen oficina de farmacia

100000 Rial (San Vicente)

623

15,68

110000 San Román (Santa Mariña)

255

6,42

120000 Vilariño (San Pedro)

87

2,19

15 Coruña, A

090 Vilasantar

1.275

0

*1

1

010000 Armental (San Martiño)

103

8,08

020000 Barbeito (Divino Salvador)

260

20,39

030000 San Vicenzo de Curtis

239

18,75

040000 Mezonzo (Santa María)

156

12,24

050000 Présaras (San Pedro)

241

18,90

1

1 botica

1

Parroquia sen oficina de farmacia

060000 Vilariño (Santa María)

170

13,33

070000 Vilasantar (Santiago)

106

8,31

Zonas rurais (1 oficina/2.000 habitantes + 1 cando o resto é maior que 1500)

27 Lugo

902 Burela

9.552

4

5

1

000100 Burela

9.552

100,00

2

4

1

Por ratio

27 Lugo

020 Friol

3.894

1

2

1

010000 Anafreita (San Pedro)

42

1,08

020000 Anxeriz (Santa María)

67

1,72

030000 Bra (San Martiño)

29

0,74

040000 Carballo (San Xiao)

145

3,72

050000 Carlín (Santa María)

50

1,28

060000 San Martiño de Condes (San Martiño)

347

8,91

070000 Cotá (San Martiño)

169

4,34

080000 Santalla de Devesa (Santalla)

82

2,11

090000 Friol (San Xiao)

558

14,33

1

1

1

Aplicación do artigo 4.2 do Decreto 146

100000 Guimarei (Santa María)

53

1,36

110000 Guldriz (Santiago)

94

2,41

120000 Lamas (Santa María)

43

1,10

130000 Lea (San Xurxo)

109

2,80

140000 Madelos (Santalla)

47

1,21

150000 Miraz (Santiago)

101

2,59

160000 Narla (San Pedro)

204

5,24

170000 Nodar (San Mamede)

214

5,50

180000 Ousá (San Xiao)

130

3,34

190000 Pacio (O) (Santa María)

92

2,36

200000 Prado (San Martiño)

90

2,31

210000 Ramelle (Santa María)

65

1,67

220000 Rocha (San Cosmede)

81

2,08

230000 Roimil (San Xiao)

109

2,80

240000 San Cibrao da Pregación (San Cibrao)

34

0,87

250000 Seixón (San Paio)

89

2,29

260000 Seoane da Pregación (San Xoán)

52

1,34

270000 Serén (Santa Cruz)

26

0,67

280000 Silvela (Santa María)

117

3,00

290000 Trasmonte (Santiago)

81

2,08

300000 Vilafiz (Santa María)

55

1,41

310000 Vilalvite (San Pedro)

192

4,93

320000 Xiá (Santa María)

327

8,40

27 Lugo

035 Negueira de Muñiz

215

0

*1

1

010000 Barcela (San Miguel)

32

14,88

020000 San Pedro de Ernes (San Pedro)

36

16,74

030000 Marentes (Santa María Madanela)

28

13,02

040000 Negueira (San Salvador)

77

35,81

1

1

Parroquia sen farmacia

050000 Ouviaño (Santiago)

29

13,49

060000 Río de Porto (San Brais da Barqueiría)

13

6,05

27 Lugo

051 Ribadeo

9.972

4

5

1

010000 Arante (San Pedro)

196

1,97

020000 Cedofeita (Santa María Madanela)

151

1,51

030000 Couxela (Santiago)

111

1,11

040000 Covelas (San Vicente)

339

3,40

050000 Devesa (A) (Santalla)

494

4,95

060000 Ove (San Xoán)

375

3,76

070000 Piñeira (San Xoán)

321

3,22

080000 Ribadeo (Santa María)

6.861

68,80

1

4

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

090000 Rinlo (San Pedro)

229

2,30

100000 Vilaframil (San Lourenzo)

339

3,40

110000 Santalla de Vilausende (Santalla)

175

1,75

120000 Vilaselán (Santa María)

381

3,82

Zonas semiurbanas (1 oficina/2.500 habitantes + 1 cando o resto é maior que 1500)

32 Ourense

085 Verín

14.031

5

6

1

010000 Ábedes (Santa María)

357

2,54

020000 Cabreiroá (San Salvador)

152

1,08

030000 Feces de Abaixo (Santa María)

373

2,66

040000 Feces de Cima (Santa María)

82

0,58

050000 Mandín (Santa María)

143

1,02

060000 Mourazos (San Martiño)

140

1,00

070000 Pazos (San Fiz)

667

4,75

080000 Queirugás (San Bartolomeu)

83

0,59

090000 Queizás (San Pedro)

411

2,93

100000 Rasela (A) (Santa María)

351

2,50

1

110000 Tamagos (Santa María)

172

1,23

120000 Tamaguelos (Santa María)

179

1,28

130000 Tintores (Santa Cristina)

455

3,24

140000 Verín (Santa María A Maior)

10.142

72,28

1

5

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

150000 Vilamaior do Val (Santiago)

324

2,31

Zonas rurais (1 oficina/2.000 habitantes + 1 cando o resto é maior que 1500)

32 Ourense

001 Allariz

5.982

2

3

1

000100 Campelo

5

0,08

000200 Forxás do Monte

1

0,02

000300 Venda do Río, A

0

0,00

010000 Augas Santas (Santa Mariña)

161

2,69

020000 Allariz (Santo Estevo)

257

4,30

030000 Allariz (Santiago)

4.066

67,97

1

2

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

040000 Coedo (Santiago)

50

0,84

050000 Espiñeiros (San Breixo)

108

1,81

060000 Folgoso (Santiago)

151

2,52

070000 San Vitoiro (San Vitoiro)

137

2,29

080000 San Martiño de Pazó (San Martiño)

105

1,76

090000 Queiroás (San Breixo)

256

4,28

100000 Requeixo de Valverde (Santa María)

122

2,04

110000 San Trocado (San Trocado)

59

0,99

120000 Seoane (San Xoán)

85

1,42

130000 Torneiros (San Miguel)

148

2,47

140000 Urrós (San Mamede)

81

1,35

150000 Urrós (Santa Baia)

89

1,49

160000 Meire (Santa María)

101

1,69

32 Ourense

031 Esgos

1.194

0

*1

1

010000 Esgos (Santa Olaia)

112

9,38

020000 Esgos (Santa María)

400

33,50

1

1 botica

1

Parroquia sen farmacia

030000 Loña do Monte (San Salvador)

63

5,28

040000 Pensos (Os) (San Pedro)

70

5,86

050000 Rocas (San Pedro)

65

5,44

060000 Triós (San Pedro)

49

4,10

070000 Vilar de Ordelles (Santa María)

435

36,43

32 Ourense

058 Pereiro de Aguiar (O)

6.255

1

3

2

010000 Calvelle (San Miguel)

465

7,43

020000 Covas (San Cibrao)

984

15,73

1

Parroquia sen farmacia

030000 Chaodarcas (Santa Ana)

162

2,59

040000 Lamela (A) (Santa María)

631

10,09

050000 Melias (Santa María)

334

5,34

060000 San Xoán de Moreiras (San Xoán)

318

5,08

070000 San Martiño de Moreiras (San Martiño)

212

3,39

080000 Santa Marta de Moreiras (Santa Marta)

1.175

18,78

1

Parroquia sen farmacia

090000 Prexigueiró (San Salvador)

826

13,21

1

1

100000 Sabadelle (San Martiño)

451

7,21

110000 Tibiás (San Bernaldo)

238

3,80

120000 Triós (San Pedro)

147

2,35

130000 Vilariño (Santa Cristina)

312

4,99

Zonas semiurbanas (1 oficina/2.500 habitantes + 1 cando o resto é maior que 1500)

36 Pontevedra

003 Baiona

12.119

4

5

1

010000 Baíña (Santa Mariña P.)

1.763

14,55

1

020000 Baredo (Santa María P.)

1.084

8,94

030000 Baiona (Santa María de Fóra P.)

1.999

16,49

1

1

040000 Baiona (Santa María P.)

2.783

22,96

1

050000 Belesar (San Lourenzo P.)

1.221

10,08

060000 Ramallosa (A) (Santa Cristina P.)

3.269

26,97

1

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

36 Pontevedra

008 Cangas

26.584

10

11

1

010000 Aldán (San Cibrán P.)

2.482

9,34

1

1

020000 Cangas (Santiago P., San Salvador P. e Santa María P.)

6.820

25,65

1

3

030000 Coiro (San Salvador de Fóra P.)

6.817

25,64

2

040000 Darbo (Santa María de Fóra P.)

7.511

28,25

2

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

050000 Hío (O) (Santo André P.)

2.954

11,11

1

2

36 Pontevedra

029 Moaña

19.458

7

8

1

010000 Domaio (San Pedro P.)

2.091

10,75

1

1

020000 Meira (Santa Eulalia P.)

3.977

20,44

1

1

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

030000 Moaña (San Martiño P.)

2.035

10,46

1

1

040000 Moaña (Virxe do Carme P.)

6.086

31,28

3

050000 Tirán (San Xoán P.)

4.421

22,72

1

060000 Moaña (San Martiño P. e Virxe do Carme P.)

848

4,36

36 Pontevedra

041 Poio

16.901

6

7

1

010000 Combarro (San Roque P.)

1.849

10,94

1

1

020000 Poio (San Xoán P.)

5.513

32,62

1

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

030000 Poio (San Salvador P.)

7.339

43,42

1

2

040000 Raxó (San Gregorio P.)

1.148

6,79

1

1

050000 Samieira (Santa María P.)

1.052

6,22

1

36 Pontevedra

042 Ponteareas

22.963

8

9

1

010000 Angoares

456

1,99

020000 Arcos

498

2,17

030000 Areas

1.016

4,42

1

040000 Arnoso

250

1,09

050000 Bugarín

507

2,21

060000 Celeiros

228

0,99

070000 Cristiñade

448

1,95

080000 Cumiar

143

0,62

090000 Fontenla

283

1,23

100000 Fozara

371

1,62

110000 Xinzo

1.193

5,20

120000 Guillade

496

2,16

1

130000 Guláns

747

3,25

140000 Moreira

708

3,08

150000 Nogueira

188

0,82

160000 Oliveira (San Lourenzo)

118

0,51

170000 Oliveira (San Mateo)

591

2,57

180000 Oliveira (Santiago)

321

1,40

190000 Padróns

626

2,73

200000 Paredes

57

0,25

210000 Pías

443

1,93

220000 Prado

222

0,97

230000 Ponteareas

12.161

52,96

1

6

240000 Ribadetea

892

3,88

1

Parroquia sen farmacia

Zonas rurais (1 oficina/2.000 habitantes + 1 cando o resto é maior que 1500)

36 Pontevedra

002 Barro

3.746

1

2

1

010000 Agudelo (San Martiño P.)

453

12,09

020000 Barro (San Breixo P.)

612

16,34

030000 Curro (Santa María P.)

777

20,74

1

Parroquia sen farmacia

040000 Perdecanai (Santa María P.)

1.048

27,98

1

1

050000 Portela (San Mamede P.)

642

17,14

060000 Valiñas (Santo André P.)

214

5,71

36 Pontevedra

048 Rosal (O)

6.349

2

3

1

010000 Eiras (As) (San Bartolomeu P.)

240

3,78

020000 Rosal (O) (Santa Mariña P.)

4.542

71,54

1

2

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

030000 Tabagón (San Miguel P.)

952

14,99

1

040000 Tabagón (San Xoán P.)

615

9,69

36 Pontevedra

049 Salceda de Caselas

8.914

3

4

1

010000 Budiño (Santo Estevo P.)

672

7,54

020000 Entenza (Santos Xusto e Pastor)

592

6,64

030000 Parderrubias (San Tomé P.)

1.001

11,23

1

040000 Picoña (A) (San Martiño P.)

526

5,90

050000 Salceda (San Xurxo P.)

711

7,98

1

060000 Salceda (Santa María P.)

4.927

55,27

1

1

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

070000 Soutelo (San Vicenzo P.)

485

5,44

36 Pontevedra

052 Silleda

8.734

3

4

1

010000 Abades (Santa María P.)

124

1,42

020000 Ansemil (San Pedro A.)

61

0,70

030000 Breixa (Santiago P.)

107

1,23

040000 Carboeiro (Santa María A.)

48

0,55

050000 Castro (O) (San Mamede A.)

92

1,05

060000 Cerbaña (San Salvador P.)

110

1,26

070000 Cira (Santa Baia A.)

217

2,48

080000 Cortegada (Santa María P.)

254

2,91

090000 Chapa (San Cibrao A.)

122

1,40

100000 Dornelas (San Martiño P.)

139

1,59

110000 Escuadro (San Salvador P.)

429

4,91

120000 Fiestras (San Martiño P.)

104

1,19

130000 Graba (San Miguel A.)

217

2,48

140000 Lamela (San Miguel A.)

244

2,79

150000 Laro (San Salvador P.)

285

3,26

160000 Manduas (San Tirso P.)

1.037

11,87

1

1

170000 Margaride (San Fiz A.)

148

1,69

180000 Martixe (San Cristovo A.)

96

1,10

190000 Moalde (San Mamede P.)

168

1,92

200000 Negreiros (San Martiño P.)

175

2,00

210000 Oleiros (San Miguel A.)

97

1,11

220000 Parada (San Tomé A.)

183

2,10

230000 Pazos (San Martiño A.)

41

0,47

240000 Piñeiro (San Xiao P.)

160

1,83

250000 Ponte (San Miguel P.)

152

1,74

260000 Refoxos (San Paio P.)

110

1,26

270000 Rellas (San Martiño P.)

60

0,69

280000 Saídres (San Xoán P.)

110

1,26

290000 Siador (San Miguel A.)

112

1,28

300000 Silleda (Santa Baia P.)

3.197

36,60

1

2

1

Ratio habitantes/farmacia >25 % que en parroquias sen farmacia

310000 Taboada (Santiago P.)

182

2,08

320000 Vilar (San Martiño P.)

102

1,17

330000 Xestoso (Santa María P.)

51

0,58

* En aplicación do número 5 do artigo 18 da Lei 5/1999