Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Venres, 15 de decembro de 2017 Páx. 56765

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2017 pola que se nomea profesorado dos corpos docentes universitarios.

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante Resolución desta universidade do 4 de agosto de 2017 (BOE do 31 de agosto), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base oitava da convocatoria,

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e o artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro) e demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que se deberá efectuar no prazo máximo de vinte (20) días contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous (2) meses contados desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, perante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpor o recurso contencioso-administrativo ata que non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2017

Juan Manuel Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Nº do concurso

Nome

Apelidos

DNI/NIE

Corpo

docente

Área de coñecemento

Departamento

Localidade

Código da praza

2353/17

Antonio Carlos

Pereira Menaut

33184319B

Catedrático de universidade

Dereito Constitucional

Dereito Público e Teoría do Estado

Santiago de Compostela

A00557

2361/17

Manuel Francisco

Marey Pérez

76573477Z

Catedrático de universidade

Proxectos de Enxeñaría

Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

Lugo

A00565

2362/17

Eva María

Candal Suárez

34897073R

Titular de universidade

Bioloxía Celular

Bioloxía Funcional

Santiago de Compostela

C01773

2366/17

María

Álvarez de la Granja

36115279N

Titular de universidade

Filoloxías Galega e Portuguesa

Filoloxía Galega

Santiago de Compostela

C01777