Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Luns, 18 de decembro de 2017 Páx. 57024

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANUNCIO do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, polo que se notifica o acordo de incoación de cancelación rexistral de entidades deportivas galegas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

A Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, establece na súa disposición transitoria única a obriga de que todas as entidades deportivas de Galicia adapten os seus estatutos e regulamentos ao disposto nesta lei no prazo dun ano a partir da súa entrada en vigor.

O Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, establece no seu artigo 3 que o Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia é un rexistro administrativo dependente do órgano superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia con competencias en materia de deporte.

O citado decreto, no seu artigo 5.1.b), recolle entre os actos obxecto de asentamento e inscrición no Rexistro os estatutos das entidades deportivas de Galicia e as súas modificacións.

Este decreto regula na súa disposición transitoria terceira que:

1. As entidades inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia deberán comunicar ao Rexistro, dentro do prazo de un ano desde a entrada en vigor do presente regulamento, todos os actos e datos de obrigada inscrición que non estivesen inscritos.

2. No suposto de que non se realice a mencionada comunicación dentro do prazo fixado no punto anterior, procederase de oficio ao anuncio de incoación do expediente de cancelación rexistral. A relación de entidades obxecto deste expediente publicarase no Diario Oficial de Galicia, sen prexuízo da notificación individual no domicilio da entidade inscrita.

3. No suposto de que as entidades, no prazo de dous meses desde a publicación do mencionado anuncio, non formalicen a obrigación establecida no punto primeiro, procederase á súa cancelación rexistral, que comportará a perda do recoñecemento oficial das entidades inscritas.

Unha vez transcorridos os prazos establecidos nas normas citadas, a Secretaría Xeral para o Deporte revisou o Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

Do resultado desta revisión comprobouse que as entidades deportivas de Galicia inscritas e que figuran no anexo I do presente acordo non levaron a cabo a adaptación dos seus estatutos á Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

A competencia para a tramitación e resolución deste procedemento correspóndelle á Secretaría Xeral para o Deporte, segundo o disposto no artigo 5.1.g) e no capítulo III da Lei 3/2012, do deporte de Galicia, e no Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

A tramitación do procedemento levarase a cabo de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, no Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, e na demais normativa de xeral aplicación.

Con base na lexislación aplicable no presente caso,

ACORDO:

Primeiro. A incoación do expediente de cancelación rexistral ás entidades deportivas que figuran no anexo I da presente resolución por non adaptaren os seus estatutos á Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

Segundo. Que se publique no Diario Oficial de Galicia a incoación da cancelación rexistral co seu anexo. Esta publicación terá os efectos da notificación, consonte o artigo 45 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Terceiro. As entidades deportivas que figuran no anexo I terán un prazo de dous meses contados desde a publicación do mencionado anuncio para adaptar os seus estatutos e regulamentos ao disposto na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, e comunicalo ao Rexistro de Entidades Deportivas.

Cuarto. A presentación dos estatutos modificados deberá realizarse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), procedemento PR946B, Modificacións do rexistro de entidades deportivas, e de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).

Se algunha das entidades interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda

Quinto. Transcorrido ese prazo sen comunicar esa adaptación, procederase á súa cancelación rexistral, que comportará a perda do recoñecemento oficial da entidade inscrita.

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2017

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I

Relación de entidades ordenadas por provincia e por número de rexistro

Provincia da Coruña

Nº rex.

Entidade

C-00002

Real Club de Golf de A Coruña

C-00006

C. A. D. Sanxurxo

C-00009

C. Basketmar da Coruña

C-00014

S. D. Lestedo-Pico Sacro

C-00022

C. de Voleibol Queimada

C-00024

A. D. Monelos

C-00028

A. D.-Cultural Obradoiro

C-00029

A. D. Walia

C-00032

C. Tradisco

C-00038

A. D. Xario

C-00039

A. D. Juventud

C-00043

Escuelas D.S Eusebio da Guarda

C-00049

S. de Montaña Ártabros

C-00051

C. del Mar de San Amaro de A Coruña

C-00053

Círculo D. Liceo La Paz

C-00054

S. D. O’salgueiro de Betanzos

C-00055

Col. Público Castro-Baxoi de Miño

C-00057

C. Unión Sportiva de Santa Lucía

C-00059

C. Atlético Vista Alegre

C-00060

A. D. Eirís A.P.A.

C-00062

S. Cultural D. S. Cristóbal das Viñas

C-00063

S. D. Camporrapado

C-00064

A. D. Oleiros

C-00071

A. D. V B Coruña

C-00076

A. D. Deyex

C-00079

S.C.R y D. Uruguay-Galicia

C-00082

A. D. Freixas

C-00084

C. Marítimo de Redes

C-00086

C. Patín Taboo

C-00087

C. Náutico de Cambre

C-00088

C. Marítimo La Penela

C-00092

A. D. C. Voleibol Chorima

C-00095

Unión D. Santiso

C-00096

A. D. Aguia

C-00098

C. de Patinaxe Artístico Lestonac (Compañía de María)

C-00102

C. Atlético Coruñés

C-00103

S.R.D.C. C. del Mar de Caión

C-00117

C. Coruña de Bolos Celtas

C-00121

C. Polid. Esclavas

C-00124

S.E Cultural, Recreativa e D. Esteirana

C-00128

C. S. D. Os Amigos

C-00134

C. Skating de A Coruña

C-00137

S. D. de Piragüismo del Grupo de Empresas Astano

C-00139

C. D. Salesianos

C-00149

C. Náutico Río Sandeo

C-00151

C. Aguila

C-00152

A. D. S. de Sada

C-00153

A. D. Paxariños

C-00158

C. Xadrez Betanzos

C-00168

S. de Tiro Olímpico de Santiago de Compostela

C-00169

C. de Remo Huracán de Corcubión

C-00172

S. D. Casino Arzúa

C-00183

C. D. Sar

C-00184

A. D. O Castro

C-00185

A. D. Castro de Elviña

C-00195

C. D. Sor

C-00203

A. D. Caribe

C-00205

C. Baloncesto O.A.R.

C-00207

C. de Fútbol Cespón

C-00214

Amigos del Futbito de Cedeira

C-00215

Unión D. Sésamo

C-00217

Peña de La Chave Peñasco

C-00220

A. D. Xuntanza Monte Alto

C-00222

S. Cinegética Coruñesa

C-00224

Sporting María Pita, S.D

C-00226

A. D. Col. Público de Curtis-Estación

C-00229

S. Cultural Recreativa y D. O Pote

C-00230

C. Sección de Deportes de La Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos

C-00231

A. D. Sal Lence

C-00232

Escuela de Fútbol de Ferrol

C-00233

Sociedade de Caza Tecor Societario Mesía

C-00234

Visantoña, C.F

C-00235

S. C. Montaña Ferrol

C-00236

Liceo Marítimo Rianxeiro

C-00241

A. D. San Rosendo de Ferrol

C-00244

S. Círculo Mercantil e Industrial Unidad

C-00249

Ponteceso, S.D

C-00250

C. do Mar de Noia

C-00252

A. Ciclista Gallega Aciga

C-00253

Cedeira S. D.

C-00255

Escudería Automovilística Ferrol

C-00256

A. D. Hogueras de San Juan

C-00258

S. D. As Brañas

C-00272

Sporting Meicende C.F.

C-00275

Club de Vuelo As Gaivotas

C-00276

A. D. Círculo de Aire Libre

C-00281

C. Santo Cristo de Pazos

C-00284

C. de Tiro de Precisión Coruña

C-00287

S.D. Mercurio de Iñás

C-00291

S. D. San Fernando de Santiago

C-00292

S. C.F. de Boimorto

C-00296

C.F. Cañoles de O Barqueiro

C-00302

S.D. Cultural y Recreativa C.E.I.

C-00307

C. de Baloncesto Liceo Pueblense

C-00314

Xoquei C. Xuntanza

C-00317

S. Cultural Recreativa y D. de Seselle

C-00326

S. Cultural D. Roxal

C-00335

A. D. S. Deportiva y Cultural Pantín

C-00336

C. D. Cafetería Tiffany’s

C-00345

C. D. Vagalume

C-00346

C. Ciclista Coruñés

C-00353

C. D. Agarimo

C-00358

A. D. Aco

C-00362

A. D. Carcacia

C-00365

Club de Fútbol Mesón do Vento

C-00367

C. de Tiro Al Plato Os Compañeiros do Grupo de Empresa Astano

C-00373

C. Flavia S.D.

C-00374

Grupo Abrente de Piragüismo

C-00377

C. Dominicos

C-00378

A. D. Coventry Pub

C-00379

S. de Tiro Al Plato El Juncal

C-00382

A. D. y Cultural Xallense

C-00385

A. D. Videlba

C-00386

C. de Atletismo Puxanza

C-00390

A. D. Col. Público Caión

C-00392

A. D. Las Torres

C-00395

A. D. Cultural Atlética Copacabana

C-00397

A. D. Rey Gerión

C-00402

S. D. Tenis de Mesa Buxo do Grupo de Empresas Astano

C-00403

A. D. Ramón Otero Pedrayo

C-00410

A. D. Vinyamar

C-00415

A. D. A. de Xogadores de Chave

C-00417

A. D. Dubratambre de Portomouro

C-00419

A. D. Cicur de Ordes

C-00425

A. D. Abruño

C-00432

A. D. San Fernando

C-00434

C. Ciclista Santiago

C-00436

A. D. A.P.A. de A Barcia

C-00441

Relámpago S. D. de Elviña

C-00442

A. D. Teixo

C-00443

Motoclub Coruña

C-00452

A. D. Finsa

C-00458

A. D. A Capela

C-00461

Unión C. Punto Fijo

C-00462

A. D. Juventud de Guísamo

C-00463

A. D. Os Mallos

C-00468

A Coruña F.S.

C-00475

A. D. El Iglesario

C-00478

Xoquei C. Veteranos Adaxe

C-00481

A. D. Costa do Sal

C-00482

A. C.E D. As Cobas de Guiliade

C-00488

A. D. de APAS de Col.S Públicos do Municipio da Coruña

C-00493

S. Recreativa D. Anduriña

C-00500

C. Ciclista Barbanza

C-00505

Casino Ferrolano-Tenis Club

C-00506

S.Recreativa San Xoán de Calo

C-00507

S. de Caza y Pesca de Padrón

C-00508

Bergantiños C.B.

C-00509

A. de Padres y Amigos de Nadadores de Ferrol (C. Natación Marina Ferrol)

C-00510

S. D. Pedra Meá

C-00511

A. D. Unidad Vecinal Olmo

C-00512

A. D. Barbanza

C-00513

C. Náutico Caldas de Arteixo

C-00517

Para-C. Coruña

C-00518

A. D. San Esteban de Piadela

C-00520

A. D. Ramon de la Sagra

C-00523

C. de Tenis de Noia

C-00524

Judo C. Ferrol

C-00530

C. D. Areas

C-00548

A. Recreativa Cultural y D. Mondego

C-00549

A. D. y Recreativa Limodre

C-00553

A. D. de La Caza y Pesca de Cedeira

C-00554

S. D. San Pantaleón

C-00559

A. D. Outeiro

C-00561

A. Atlética Veteranos Populares de Santiago A Ferradura

C-00562

Escudería Compostela

C-00563

A. D. O Loureiro

C-00564

C. Colombófila Coruñesa

C-00567

Centro Cultural Recreativo y D. San Martin

C-00568

C. Colombófilo Alas Compostelanas

C-00569

A. D. Pardo Bazán

C-00571

Centro Cultural D. y Social de S. Julián

C-00573

Moto C. Orballo

C-00575

A. D. Queiroa

C-00579

C. de Piragüismo Ría de Xubia

C-00580

C. de Chave Ciudad Escolar

C-00592

C. Mercantil de Xubia Sección Deportes

C-00593

A. D. Col. Público de Teijeiro

C-00594

C. Bosco de Baloncesto

C-00598

A. D. Monte dos Postes

C-00605

A. D. Peña Liceista Agra do Orzán

C-00611

Unión D. de Isorna

C-00614

Peña O’pello-Santa Cruz

C-00616

C. Baloncesto Coruña

C-00623

S. D. de Vela La Ría Astano

C-00629

C. Ciclista Ordes

C-00636

Asociación Deportiva Fogar

C-00638

A. D. Centro de Promoción Social San Valentin

C-00641

A. D. Pisón

C-00642

Escuela de Natación

C-00643

A. D. Vite

C-00650

C. Jesuitinas-Maristas

C-00651

A. D. APA Santa Barbara

C-00652

A. D. Cultural y Recreativa Moeche

C-00656

S. Cultural D. y Recreativa Y de A Graña

C-00658

Centro de Promoción Social San José Obrero

C-00661

C. de Atletismo Noia

C-00673

Galan Fútbol C.

C-00674

C. de Chave O Burgo

C-00675

Agrup. Dep. Xunta Veciñal de Doniños

C-00676

Seccion D. C.C.R.D Perlío

C-00677

C. Piragüismo O Cadelo

C-00678

Agrup. Dep. Emilia Pardo Bazan-Labañou

C-00682

A. D. Franciscanos-Coruña

C-00688

C. de Chave Co.Pa.Co

C-00690

C. Baloncesto San Clemente-Altamira

C-00694

Club Os Caladiños de Monelos

C-00695

A. D. José Loureiro

C-00696

Grupo de Exploraciones Subterráneas Brigantium

C-00697

S. D. Ciclista Os Rodadores

C-00701

A. D. Liceo de Artesanos de Monelos

C-00702

A. D. APA-Col. Público

C-00703

S. D. Vila de Neda

C-00704

A. D. C.P. San Cristóbal

C-00707

A. D. Dorna

C-00708

A. D. C. La Salle

C-00711

C. Polid. Los Fenix

C-00712

C. de Chave Oleiros

C-00713

S. Cultural Recreativa y D. San Carlos

C-00716

C. D. S.R. Perillo

C-00717

C. de Bolos

C-00724

Círculo Mercantil e Industrial C. de Campo Ferrol

C-00730

C. de Chave Acea de Ama

C-00735

A. D., A.P.A. Alborada

C-00736

A. D. San Jorge-Rio da Ponte

C-00752

C. Xadrez Amigos de Sada

C-00754

C. de Xadrez Zumbol-Noia

C-00755

S. D. Sporting Veiga

C-00757

A. D. Siroco Team-Narón

C-00759

C. Xadrez Torre Esmeralda

C-00760

A. D. Escudería Oleiros

C-00763

Moto Club Motor Bergantiños

C-00768

C. Ciclista Ferrol

C-00773

A. D. S. de Caza de Laracha

C-00776

A. D. Colexio Santiago Apóstol

C-00780

A. D. de Tipo Olimpico de Precisión Diana G.E. Astano

C-00787

C. de Remo Virgen del Carmen

C-00792

C. de Tiro Al Plato Cuesta de La Sal

C-00796

Club Escuela de Tenis Marineda

C-00797

A. D. A.P.A. del Col. Nacional de Catabois

C-00798

C. Polid. de Minusválidos O’trasno

C-00805

A. D. Carballo

C-00806

C. de Xadrez Bodegas Lapc

C-00807

A. D. Santa Cecilia

C-00809

A. D. Kung-Tao

C-00810

C. Ciclista Las Mariñas

C-00811

C. de Chave Labañou

C-00812

A. D. Nuestra Señora de Los Remedios

C-00818

C. de Baloncesto Estudiantes

C-00820

A. D. Wenceslao Fernández Flórez

C-00826

A. D. Riazor

C-00830

C. de Acrobacia Aérea de A Coruña

C-00833

A. D. C. del Mar de Cariño

C-00843

A. D. Rus

C-00846

C. de Equitación Comarca Ferrolana

C-00851

A. D. APA Col. Montegrande

C-00853

C. de Xadrez Instituto de Arteixo

C-00855

A. D. Contra Corriente

C-00856

A. D. Rio Samo de Gallegos

C-00864

A. D. Chaborre Cale

C-00865

A. D. Aro Olímpico de Valdoviño

C-00866

Sección de Montaña Pórtico-Astano

C-00874

A. D. Col. Labaca

C-00875

A. D. Aguabar

C-00877

A. D. Raquel Camacho

C-00879

C. de Piragüismo Green A Coruña

C-00880

C. de Chave A Nosa Silva

C-00881

A. D. Miodelo

C-00883

A. D. Cultural Céltica Parroquia de San José

C-00885

A. D. San Cosme-Nogueirosa

C-00887

Sección de Caza y Pesca de La S. Cultural Recreativa Liceo de Noia

C-00888

A. D. Ande Galicia

C-00889

A. D. Los Tilos

C-00890

C. Halterofilia Gimnasio Ares

C-00892

C. Baloncesto Cariño

C-00894

C. de Tiro Xalo

C-00895

S. D. Os Amigos Grupo de Empresa Astano

C-00907

A. D. San Francisco Javier da Coruña

C-00911

C. Baloncesto Pío XII

C-00912

A. de Cazadores del Ortegal

C-00920

A. D. Couceiro Freixomil

C-00922

A. D. O Parque

C-00923

A. D. Aneja

C-00924

S. D. de Caza de Cerceda

C-00932

A. D. Manuel Murguia

C-00933

A. D. Col. Sagrada Familia

C-00936

A. D. Generalísimo Franco

C-00938

S. Unión D. Loiba

C-00940

A. D. Muxica

C-00942

C. Santiago Fútbol Sala

C-00944

A. D. San Pedro

C-00946

A. D. Mezonzo

C-00947

A. D. Anxo da Guarda

C-00949

A. D. Ru-Vilasantar

C-00954

A. D. Elviña

C-00956

C. D. Os Tizos

C-00957

A. D. Col. Público Rosalía de Castro

C-00959

C. Xadrez Estudiantes

C-00964

A. D. María Pita

C-00965

C. de Loita Pedro Barrié

C-00966

A. D. Vagalume

C-00967

C. de Equitación Amigos del Caballo

C-00969

A. D. Cultural Salgado Torres

C-00970

C. de Patinaxe San Juan Bautista

C-00971

Camelle C. de Fútbol

C-00974

A. D. C.P. Pedralonga-Palavea

C-00975

A. D. Os Bugallos

C-00976

Club Deportivo As Pontes

C-00978

A. D. Monte Alto

C-00979

A. D. Santiago Apóstol

C-00985

A. D. Instituto de Monelos

C-01000

C. de Vuelo Sierra de Barbanza

C-01009

Coruña Basket C.

C-01010

C. D. S.D. Ocho de Mayo

C-01017

C. Balonmano Ferrol

C-01023

A. D. Escolar Hércules

C-01033

Moto C. Boiro

C-01043

S. Recreativa y Deportiva Canido

C-01046

A. D. A Sardiñeira

C-01048

A. D. A. de Ex-Alcohólicos

C-01051

A. D. Juventud de Feáns

C-01054

A. D. Baiuca

C-01068

C. de Tenis Camping Santa Cruz

C-01073

A. D. Santa Eulalia de Senra

C-01076

A. D. C.P. López Ferreiro

C-01083

A. D. Amigos de San Roque

C-01084

A. D. y Cultural Parroquia de Olas

C-01085

A. D. y Cultural Santa Eufemia de Barbeiros

C-01086

Escu. Eulalio Mora Competición

C-01098

Club Náutico Deportivo de Riveira

C-01099

Club Brexo Lema S.D.

C-01103

C. Tenis Círculo Mercantil e Industrial

C-01107

A. D. Santiago de Ois

C-01115

A. D. San José de Pontedeume

C-01118

A. D. Santiago de Vilamaior

C-01119

A. D. Adefe

C-01120

C. D. Gym-Usa

C-01123

C. D. Centro Cultural de Melide

C-01125

A. D. Concepcion Arenal

C-01128

Escudería Cambre Motor C.

C-01132

A. D. Leocadia

C-01133

Escudería Marineda Motor Competición

C-01135

A. D. Postal y Telegrafica

C-01136

A. D. Nuevo Campo de La Feria

C-01137

A. D. Montouto

C-01138

A. D. San Juan de Villanueva

C-01139

A. D. Atochas-Monte Alto

C-01140

A. D. A. Vecinos del Barrio de Las Flores

C-01144

A. D. Boirense

C-01145

A. D. Sartaña

C-01146

C. D. Lasser

C-01150

S. de Caza Unidad Profesional

C-01151

A. Deveteranos Paracaidistas de Galicia

C-01154

Sociedad de Cazadores de Oza Dos Rios

C-01157

S. de Caza San Martin de Oleiros

C-01162

S. D. San Pablo

C-01172

A. D. A. Centro Juvenil Meu-Lar

C-01173

S. de Caza Val do Dubra

C-01178

A. D. Santo Ángel

C-01183

C. Estudiantes B.C.

C-01185

A. D. A Ribeira

C-01189

A. D. Recreativa y Cultural Santa Marina

C-01197

A. D. Caamaño-Campo da Plata

C-01208

C. D. Santiveri

C-01211

C. Marítimo O Portiño

C-01215

S. D. de Caza La Gracia

C-01218

A. D. Asthor

C-01219

S. de Caza San Antonio

C-01220

A. D. Hércules 283

C-01221

A. D. San Pablo Mariña

C-01222

A. Polideportiva de Cambre

C-01223

Escu. Motor 7

C-01226

A. D. Herrerias

C-01228

Grupo de Espeleoloxía Vagalumes

C-01229

A. D. Coristanco

C-01232

Moto C. Compostela

C-01331

A. D. La Milagrosa

C-01332

A. D. Cumbre

C-01333

A. D. Escolar Rego da Moa-Montefaro

C-01337

A. D. Alvaro Pino

C-01338

A. D.-Cultural Ventorrillo

C-01339

A. D. C.P. Agualada

C-01340

A. D. Canide

C-01341

A. D. Senra

C-01352

A. D. Escola Visantoña

C-01356

A. D. C.P. Touro

C-01357

A. D. Escuelas de La Inmaculada

C-01359

A. D. Salvador de Madariaga Uno

C-01360

Suevos C. de Fútbol

C-01362

A. D. A.P.A. Santa María de Caranza

C-01363

Santa María do Mar C. D. e Cultural

C-01365

A. D. Isidro Parga Pondal

C-01367

A. D. Col. Minerva

C-01368

A. D. Eduardo Pondal

C-01369

C. Calvo Sotelo

C-01370

A. D. C.P. Castelao

C-01371

A. D. Aturuxo

C-01375

A. D. Inef-Galicia

C-01376

A. D. Valle Inclán 1

C-01377

A. D. A Ramallosa

C-01378

A. D. Juvenil e Infantil de Outes

C-01379

A. D. Real 29

C-01380

A. D. San Isidro

C-01381

A. D. Col. Vázquez

C-01382

A. D. del C.P. Gándara Sofán

C-01383

A. D. San Vicente

C-01384

A. D. do C.P. de Arca-O Pino

C-01387

A. D. Virxe do Mar

C-01388

A. D. La Peña

C-01389

A. D. Brinquedos

C-01390

A. D. Col. Público E.X.B Rosalía de Castro de Padrón

C-01391

A. D. Milladoiro

C-01397

A. D. C.D. Oleiros

C-01402

A. D. Manuela Rial Mouzo

C-01409

A.D. C.P. de Pastoriza

C-01412

A.D. Col. Atlas II

C-01413

A. D. Cultural Amistad

C-01415

A. D. Seminario Menor La Asunción

C-01418

A. D. APA La Salle

C-01421

A. D. del Eume-Hombre

C-01422

A. D. A Xunqueira

C-01424

A. D. Barrio de Caranza

C-01427

Escu. C. Karting Mecauto

C-01431

C. D. Cortiñán

C-01433

A. D. As Laxas

C-01438

A. D. Campo Maneiro

C-01441

Tenis C. Geca Galicia

C-01445

A. D. A Ponte

C-01447

Grupo Espeleológico de Vilalba

C-01455

A. D. Lestonnac

C-01458

A. D. Ensino Medio

C-01465

A. D. Unión Deportiva Cambre

C-01468

Centro Instructivo Recreativo y Social de Cervas

C-01474

A. D. Fontaiñas.

C-01479

C. de Xoquei Laracha

C-01481

A. D. Milladoiro-Ventín

C-01484

A. D. Círculo de Xordos de A Coruña

C-01487

A. D. A.S.M.A. (A. Santiaguesa de Montañismo e Aire Libre

C-01492

A. D. Tanxil

C-01493

Xoquei C. Ortegano

C-01495

A. D. C.P. San Xoán de Filgueira

C-01497

A. D. Illas Sisargas

C-01498

Moto C. Arteixo

C-01502

A. D. Bretema

C-01503

Agrupación Deportiva O Souto

C-01505

C. D. S. D. Os Chas

C-01508

S. de Caza La Venus

C-01516

Moto C. Grupo Motocarro

C-01520

A.D. Ntra. Sra. de Lourdes

C-01522

A.D. Concepción Arenal-Cuatro Caminos

C-01523

A. D. Santa Eulalia

C-01524

C. Petanca Barcala

C-01529

A. D. C.P. O Temple

C-01530

A. D. A Estornela

C-01531

A. D. C.I.N.A.(Centro Internacional de Navegación de Arousa)

C-01532

A. D. Equus

C-01533

C. Baloncesto Eirís

C-01534

A. D. I.B. Canido

C-01537

C. Marítimo de Santa Cruz

C-01541

C. Nicrariense de Piragüismo

C-01544

A. D. Soutomaior

C-01545

C. de Tiro Co Arco Torques-Arta-Bros

C-01551

Unión D. Cebarca

C-01552

A. D. Col. Endesa

C-01554

Xoquei C. Puebla

C-01557

A. D. Norte

C-01561

C. de Montaña Viriatos

C-01562

C. Fútbol Portomouro

C-01567

C. Aresano de Xadrez

C-01570

C. Océano Surf

C-01574

C. Baloncesto Veliña

C-01577

A. D. Daniel e Nos

C-01584

A. D. Aspas

C-01588

A. Recreativa y Cultural de Deportistas Veteranos de Santiago

C-01589

Noia Castellblanch

C-01594

C. de Regatas de La Marina Civil

C-01597

A. D. Viños

C-01602

C. Ciclista Noroeste

C-01603

A. D. S.C.R. y D. O Castro

C-01604

A. D. de Corme

C-01606

A. D. San Esteban de Lires

C-01639

C. D. Patín Órdenes

C-01644

C. D. Grúas Otero F.S.

C-01645

Noia Xoquei C.

C-01651

A. D. Promodosua

C-01657

A. D. Instituto A Sardiñeira

C-01658

Ferrol Baloncesto

C-01665

A. D. Cultural Xallas

C-01666

A. D. Instituto de F.P. Someso

C-01670

A. D. Roberto Vidal

C-01679

A. D. Wirtz

C-01681

A. D. San Pedro de Visma

C-01686

A. D. Folerpa

C-01687

A. D. APA Hogar Sta. Margarita

C-01690

A. D. Atocha

C-01693

A. D. Oriente de Abegondo

C-01694

C. Ciclista Trisquel-A Coruña

C-01695

A. D. Manuel Masdias

C-01696

A. D. Galicia de Caranza

C-01698

Riveira Xoquei C.

C-01705

A. D. Nebrija-Pardo Bazán

C-01706

C. Concepción Arenal de Atletismo

C-01716

A. D. Martin Freire

C-01719

A. D. Coira

C-01720

C. D. Colectivo Bolboreta A. de Vuelo y Construcción Experimental

C-01721

C.E D. Anduriño

C-01722

C.E de Xadrez Burgo

C-01723

A. D. Negreira

C-01729

Motor C. Jarama

C-01730

A. D. Col. da Ponte do Porto

C-01731

A. D. O Pazo

C-01733

C. D. I.B. Agra do Orzán

C-01736

A. D. C.P. Ferrol Vello

C-01737

A. D. San Sadurniño

C-01740

A. D. C.P. Víctor Sáenz

C-01741

A. D. Colegio Alca

C-01742

C. Ciclista Endesa As Pontes

C-01743

A. D. Liceo Noia

C-01744

C. Ciclista Carnota

C-01746

A. D. C.P. Camariñas

C-01747

A. D. A Ponte Pasaxe

C-01748

A. D. Anadi

C-01752

C. Aeronáutico As de Aguias

C-01754

A. D. Valle Inclán-2

C-01760

C. de Mar de Ribeira

C-01762

C. Ciclista Ribeira

C-01763

A. D. I.B. de Caranza

C-01769

A. D. Su A Agra

C-01776

C.E D. A. de Vecinos Santiago Apóstol Sección D.

C-01781

C.E D. Ayuntamiento

C-01783

C.E D. S.D. Roxal

C-01784

C.E D. Alto do Castiñeiro

C-01785

C.E D. Xistral Pazos

C-01786

A. D. Instituto Monte das Moas

C-01789

C.E D. Serantes

C-01790

C.E D. Criollo F.S.

C-01791

C.E D. Astafersa Carpe

C-01792

C.E D. Os Rubios

C-01793

C.E D. Vila do Conde F.S.

C-01794

C.E D. Mesón Zamborela F.S.

C-01795

C.E D. Sporting Club Platas

C-01796

C.E D. Gil-Mar S.D.

C-01797

C.E D. Unión Asesoría Sar

C-01798

C.E D. Muebles Fembyc F.S.

C-01799

C.E D. Lago Freireimar

C-01800

C.E D. Muñiz-Teleamérica

C-01803

A. D. Santa Cruz

C-01804

C.E D. Maestranza F.S.

C-01809

A. D. A Moa

C-01810

C. Cmayma F.S.

C-01813

C. D. Ximnasia Compostela

C-01814

C.E D. Valdetires

C-01816

C.E D. Os Puchos

C-01819

A. D. Policia Nacional de Santiago

C-01820

C.E D. Construcciones Méndez

C-01821

C.E D. Kung Fu

C-01822

C. Fútbol Sala Feal

C-01823

C.E D. San Miguel-Electrodomésticos Nito

C-01824

C.E D. Junta del Puerto

C-01826

C.E D. Prieto F.S.

C-01827

C.E D. Adis-Abeba

C-01828

C.E D. Recreativos Luis

C-01832

C.E D. Clesa

C-01833

C.E D. Prosesa-Cles

C-01838

C.E D. Hermanos Novo

C-01839

C.E D. El Emigrante

C-01840

C.E D. Ascensores Enor

C-01842

C.E D. Os Broas

C-01843

C.E D. Mesón Arxela-Talleres Martínez

C-01844

C.E D. Peña Bock

C-01846

C.E D. Soñeiro F.S.

C-01847

C.E D. Café Bar Pazo

C-01848

C.E D. Río Seco

C-01851

A. D. As Revoltas-Cabana

C-01853

A. D. Cruz Roja Juventud

C-01854

A. D. Puga Ramón

C-01855

A. D. Francisco Aguiar

C-01857

C. Darime F.S.

C-01859

A. D. Rayo Añon

C-01860

A. D. O Maño

C-01861

C. D. Arkos

C-01867

C.E D. Peña Sada Pazo

C-01868

C.E D. Previsora Hispalense

C-01869

C.E D. Fontán F.S.

C-01870

A. D. Valdexeria

C-01871

A. D. Agrocobo

C-01872

Sociedade Deportiva Cidade de Santiago

C-01873

C. D. de Tenis Endesa G.E.

C-01879

C. Hípico de Santiago

C-01880

C.E D. A.X. Brétema

C-01886

A. D. Xeixo

C-01891

C. D. O Retiro

C-01894

C. Cortiplas F.S.

C-01897

C. D. Arqueros de Trastamara

C-01904

C. Osiris

C-01908

A. D. Ordenes

C-01909

C.E D. Boandanza

C-01910

C. Hípico El Cortijo

C-01919

Moto C. Betanzos

C-01921

A. D. Paleo-Carral

C-01925

A. D. San Francisco Javier

C-01939

A. D. Praia Xardín

C-01941

C. D. Huarte

C-01942

C. Mesón Pastoriza

C-01944

C. Centro Juvenil Fonseca

C-01945

C. Talleres Montjuich

C-01948

C. A.E. Copaco

C-01950

C. Auto Escuela Ronda-Café Bar Von-Roll

C-01951

C. Carballo F.S.

C-01958

C.E D. Confiteria Venezuela

C-01959

C.E D. Riazor-Rafrei F.S.

C-01962

C. D. Sadadarea

C-01965

C. D. Hockey Club Cedeira

C-01967

A. D. e Cultural Anduriña do C.R. de Roxos Villestro

C-01968

C.E D. Video Hogar

C-01971

C.E D. Nuevo Club Fútbol Sala

C-01986

A. D. Adella

C-01989

C. Ipidey Video Coruña

C-01998

C. Pescados y Mariscos Antonio Aller

C-02008

Real Aero C. de A Coruña

C-02009

C.E D. Paracaidismo A Coruña

C-02010

A. D. Instituto Mixto, Nº5 Fontiñas

C-02011

A. D. Col. San Jorge

C-02016

A. D. Centro Cultural Recreativo e Instructivo Lema

C-02022

A. D. Riandola

C-02027

C.E D. Playa Surf Club

C-02031

A. Cultural e D. Andaina

C-02039

A. D. Reyes Católicos

C-02040

Peña Cicloturista Pobrense

C-02041

A. D. Nicolas del Rio

C-02043

C. Fútbol Bemantes

C-02044

A. D. Vimio

C-02046

C. J.J. Chicolino F.S.

C-02048

C. A Casa do Pulpo

C-02049

C. Luzzy

C-02050

C. Fútbol Sala Piñeiros

C-02053

C. Alameda da Coruña

C-02055

C. Carpintería J.G. Fariña

C-02058

C. Camfran

C-02059

Video C. Hidra

C-02060

C. Talleres El Burgo F.S.

C-02061

Videoc. A Xesta

C-02062

C. Sarandons S. D. Cultural

C-02063

C. Mesón O Porche

C-02064

C. Arrancapinos

C-02065

C. Comercial Mecanográfica Barbanza

C-02066

C.E D. Construcciones Emilio Tizón

C-02067

C.E D. Construcciones Núñez y Airoa

C-02068

C.E D. Peña Venezuela

C-02069

C.E D. Asmica

C-02070

C.D. O Souto

C-02071

C.E D. Xuventud A Gándara

C-02072

C.E D. Tricoco

C-02073

C.E D. Heladería Fina-Micro

C-02074

C.E D. Joyeria Sayar

C-02075

C.E D. Construcciones Martínez Martínez

C-02076

C.E D. Sport Marathon

C-02077

C.E D. Asesoría Casablanca

C-02078

C.E D. La Casita-Carnicería Maruja

C-02079

C. Caixa Ourense

C-02080

C. Golden Fish

C-02081

C. Caramiñal

C-02082

C. Doalca

C-02083

C. Xobre Auto Puebla

C-02084

C. de Xoquei Corcubión

C-02088

C. Amigos Breogán

C-02092

C. Fútbol Sala Mesón Reserva

C-02093

A. D. Casino Mugardes

C-02094

C. D. Oasis

C-02095

C. Ubi

C-02096

C. Lito F.S.

C-02097

C. Las Favoritas

C-02098

C. Golfinhos

C-02099

C. Bar A Cabaña

C-02108

C. Hnos. Places-Foelca

C-02109

C.E Milano

C-02110

C. Los Leones de Elviña

C-02111

C. Ídolos

C-02117

C. Cafetería Tiuna

C-02119

C. Mosteirón-Banco de España

C-02120

C. Reyjosa F.S.

C-02122

C. Bar O Reino-Motonáutica Daniel Rios

C-02123

C. Birloque F.S.

C-02124

C. Cafetería Dolar

C-02125

C. Cafés Siboney Grupo Trabajadores

C-02126

C. Asesoria Ferro

C-02127

C. Imperial F.C.

C-02130

C. Alerta-Seur Coruña

C-02131

C. O Pataqueiro

C-02132

C. Construcciones Mariano

C-02133

C. Lar

C-02134

C. Naranjas Gragon

C-02135

C. Céltica Coruña

C-02136

C. Roype

C-02137

C. Argentinos F.P.M.

C-02141

A.R.D.Centauto

C-02142

C. Electricidad Inferniño

C-02143

C. Pumar F.S.

C-02144

C. F. Outeiro

C-02145

C.E Xuventude S.D.-Comercial Josvi

C-02146

C. Bar O’ Lago-Discoteca Veneto

C-02155

C. Pub Oportunidad C.F.S.

C-02157

Real C.

C-02158

A. Coruñesa D. de Minusvalidos

C-02160

Xoquei C. Ferrol

C-02162

C. Unión D. Piñeiros

C-02166

A. D. Raiola

C-02171

Automóvil Club de Galicia

C-02177

S. de Cazadores Benmorre

C-02183

C. D. Bar A Xunta

C-02184

C. D. M. Guadalupe

C-02185

C. Cruz Roja-Talleres J.L. Muñiz F.S.

C-02186

C. Jeloal

C-02187

C. Cerveceria Yuko’s F.S.

C-02188

C. Meu Lar de Boiro

C-02190

C. Promesas O’rego

C-02191

C. Edigasa-Estudiante Fútbol Sala

C-02193

C. Escudería Senra Sport

C-02198

C. Ciclista Arzúa

C-02201

C. Chave Centro Sésamo

C-02203

A. D. Belelle-Neda

C-02209

A. D. Cultural Faro

C-02212

A. D. Sadense

C-02219

A. D. Acuña

C-02220

C. Joyería Jaype

C-02221

C. Autoga Fútbol Sala

C-02224

C. Masters de Cecebre

C-02225

A. D. Imprenta Provincial

C-02232

C. Ciclista de Noia

C-02236

C. Isidro de La Cal

C-02244

Moto C. Barbanza-Noia

C-02248

C. Baloncesto Crunia

C-02250

C. Náutico de Gandario

C-02274

C. Seldom

C-02279

S. de Caza Folgoso

C-02281

A. D. San Telmo

C-02282

A. D. Culleredo

C-02293

Escu. Peña Auto Cross O Castro

C-02294

Vespa C. A Coruña

C-02301

C. S. D. Ponte Pedriña

C-02303

A. D. Fontecaldeira

C-02305

Agrupación Deportiva Nuestra Señora del Rosario

C-02307

C. Escuela Taekwondo Policía Nacional

C-02308

C. Atlético Milagrosa

C-02311

A. D. C.P. Bentín

C-02316

C. Liceo Marítimo

C-02318

C. D. Arquitectura

C-02319

A. D. Luis Vives

C-02320

A. D. Bi Ratipen

C-02323

Corme C. de Fútbol

C-02336

C. Totem

C-02337

A. D. Citania

C-02342

A. D. M.M. Franciscanas

C-02343

A. D. Jaime Balmes

C-02346

C. Bádminton Betanzos

C-02354

C. Gasthof-Swing

C-02358

A. D. APA Juan de Langara

C-02360

C. da Chave Os Marineiros

C-02364

C. Establecimientos Martínez

C-02366

C. Sumimedi

C-02373

C. Santa Lucía

C-02375

C. Co. Fa. Ga.

C-02378

C. Centro Oncológico

C-02383

C. Mesón Danton

C-02384

C. Lic-Ortoteco

C-02385

C. Magavi Fútbol Sala

C-02386

C. Pusky Sport

C-02387

C. Cafetería Noche y Dia

C-02388

C. Mesón O Adro

C-02389

C. Boutique Martina

C-02391

C. Mapfre

C-02415

A. D. Col. Público A Gándara

C-02419

A. D. Atios-Valdoviño

C-02424

A. D. Billarda

C-02445

C. Adega O Xantar

C-02451

A. D. Técnicas del Cuerpo de Ares

C-02461

A. D. Deporte Escolar Especial

C-02462

C. Automóviles Manain

C-02463

C. Cafetería Metropoly

C-02464

C. Cafetería Marisma

C-02465

C. Tecnor, S.L.

C-02466

C. Pub Rass

C-02467

C. Talleres Losán

C-02468

C. Pastoriza F.S.

C-02471

C. Aspal-Col. Mixto Caixa Galicia

C-02473

C. Bananas

C-02474

C. Limpiezas Ligama

C-02476

A. D. C.P. Barqueiro Mañón

C-02480

A. D. La Malata

C-02481

A. D. F.P. B.U.P de Arzúa

C-02483

A. D. Instituto de Melide

C-02486

A. D. Xonequi do Instituto Enseñanza Secundaria e P.

C-02487

A. D. As Brañas

C-02489

C. Karate O Cabalo

C-02490

A. D. Campomaior

C-02491

A. D. Col. de Brión

C-02492

A. D. Col. Público Igrexa-Somozas

C-02497

A. D. O Castelo

C-02499

C. Espeleolóxico Covas do Eume

C-02500

A. D. y Cultural Andele

C-02501

A. D. Anchoa

C-02508

S. Cultural D. El Pilar

C-02509

S. Recreativa Cultural y D. Lubre

C-02511

C. Cafetería Pes -K-2

C-02512

C. AA.VV Ventorrillo

C-02513

C. Deportes Gol

C-02514

C. de Montaña Espenuca

C-02515

C. Talleres Carlos Taboada

C-02516

C. Modeslin

C-02517

C. Hermanos Calviño F.S.

C-02518

C. Marcolor F.S.

C-02520

C. Bar A Vila

C-02521

C. Peña Dans

C-02525

C. Piragüismo Ullán

C-02526

A. D. Mesón do Vento

C-02527

A. D. Agra II

C-02531

A. D. Ludisport

C-02532

A. D. Eirís

C-02534

Grupo de Espeleoloxía Santiagues Salsepodes

C-02541

A. D. Orxeira

C-02542

C. Let-Rolling

C-02543

A. D. Os Rapaces

C-02544

A. D. Col. Público de Corme

C-02545

C. Peña Ciclista Curotiña

C-02547

A. D. Esteiro

C-02549

C.E Galego de Parapente

C-02550

A. D. Col. Público Ponte Carreira

C-02551

A. D. Bitacora

C-02553

A. D. C.P.C. Sigüeiro

C-02554

C. Patín Coruña

C-02555

C. Atletismo Boiro

C-02557

C. Patinaxe As Pontes

C-02561

C. Sílex

C-02564

C. Windsurfing Latorre

C-02565

C. Gráficas Lomar

C-02566

C. Peña Almeiras

C-02568

C. Trasgu Pub

C-02571

C. Rozas Ii

C-02572

C. Agro

C-02573

C. Tameinsa

C-02574

C. Xolda F.S.

C-02575

C. A.D. Gallaecia

C-02576

C. La Flor de Asturias

C-02578

C. Protel Bugallo

C-02579

C. Clark

C-02581

C. Zum-Zum

C-02582

C. Bar Venecia-Pub Lúa

C-02583

C. Auto Escuela Riarosa

C-02585

C. Frigopeyse

C-02586

C. Mecal

C-02587

C. Sport Marathon

C-02588

Grupo Espeleolóxico Druida

C-02590

C. Armaduras Perma

C-02592

C. Hadasa

C-02593

C. Canliña-Camping Ría de Arosa

C-02594

C. Mafre Mutualidad, Fútbol-Sala

C-02595

C. Boullón Hermanos

C-02596

C. Auto Escuela Blanco

C-02597

Escuris C. Fútbol

C-02599

C. Escola de Tiro Cambre

C-02600

A. D. Peña Meirama

C-02601

A. D. Susavila

C-02602

A. D. Xovenes do Instituto de Eemm de Cariño

C-02603

A. D. Centro Cultural D. Boiro

C-02606

Xoquei C. Boiro

C-02607

A. D. I.E.S..P. Santa Comba

C-02608

C. de Jinetes Breogán

C-02609

C. Okena Surf & Skate

C-02611

A. D. Vilarmide

C-02612

C. A. D. A Enxa

C-02613

A. D. C. Aeromodelismo Estela R.C

C-02614

C. Noiense de Boxeo

C-02619

A. D. A Cima da Eira

C-02623

C. Cafetería Golfox-Xardín

C-02626

C. de Fútbol Sala Riaor

C-02633

C. Álvarez Diésel

C-02634

C. Restaurante Caamaña F.S.

C-02639

C. Virgen de La Cabeza F.S.

C-02646

C. San Pablo

C-02648

A. D. A.P.A. Instituto Eusebio da Guarda

C-02654

A. D. Irindo

C-02655

C. de Tenis A Laxa

C-02661

C.E Juventud de Cabanas

C-02662

A. D. Ponte-Gafoi da A. de Veciños Rexente

C-02663

Moto C. Correcaminos

C-02664

A. D. Cerceda Deporte

C-02666

A. D. S. Palaestra

C-02667

Hercle Béisbol C.

C-02669

C. Sala de Armas García Arias (S.A.G.A.)

C-02670

C. S.D. El Pilar-La Cabana

C-02672

A. D. de Grupos de Empresa

C-02673

C. Tora S.D.

C-02675

C. Montaña Compostela

C-02676

A. D. Telettra España-A Coruña

C-02680

S. de Caza Peña A Rula

C-02682

S. de Caza Barbeira

C-02686

A. D. O Cruceiro

C-02687

C. Calgarmo

C-02688

C. S. D. Barallobre

C-02689

C. Rañobre de Tiro Olímpico

C-02690

A. D. Ader

C-02691

A. D. C.P. Brexo-Lema

C-02695

A. D. S.E Amigos da Paisaxe Galega

C-02698

A. D. San Felipe-San Cristóbal

C-02701

A. D. Recreativa Volvoreta

C-02703

Escu. C. Muiñeira 4x4

C-02704

A. D. Ulmeira-Aventuras Al Aire Libre

C-02705

C. Gandario F.S.

C-02706

S. D. San Lorenzo de Verdillo

C-02712

A. D. Monte Blanco

C-02714

A. D. C.P. Nebra

C-02715

A. D. Goyanes

C-02717

A. D. Queiruga

C-02719

C.D.. Montespiño

C-02724

S. de Cazadores Corzán

C-02725

C. Béisbol Tasca A Pedra

C-02728

C. Aeronáutico Moeche

C-02729

C. Río Anllóns

C-02733

A. D. S. Julián de Coiro

C-02735

Unión Colombofilia Mensaxeira Mariñas Altas

C-02744

A. D. Brandomil

C-02748

C. Berciana-La Sagrada Familia

C-02755

Compostela Rugby C.

C-02760

Club Xadrez Círculo Mercantil de Riveira

C-02761

Espeleo-C. Madruga

C-02762

C. Baloncesto As Pontes

C-02765

Galparket As Pontes Fútbol Sala

C-02766

A. D. Master 92

C-02769

Club Natación As Pontes

C-02770

C. Voleibol Laracha

C-02773

C. Unión D. Cobas

C-02775

C. Ciclista Teo

C-02776

C. de Fútbol Carnoedo

C-02781

Escu. Motor C. Muros

C-02782

C. Bugallido C.F.

C-02783

C. de Remo Fontán-Sada

C-02791

C. Náutico Caramiñal

C-02792

Club Colegio Stº Domingo de A Coruña

C-02796

C. Natami-Ferrol

C-02798

C. Tiro Os Once

C-02799

C. Minusatle-Ferrol

C-02800

C. Mico Team-Ferrol

C-02801

C. Temeis-Ferrol

C-02803

A. D. A. Cultural e Recreativa de Lago S. Deportiva Lago

C-02807

C. Centurión

C-02808

C. Grupo Bazán

C-02809

C. Cef-Physical

C-02810

Caribes Béisbol C.

C-02811

A. D. Codima

C-02816

Racing de Vidan C.F.

C-02826

C. Náutico de Rianxo

C-02828

A. D. Monte Caxado

C-02829

C. Bex-Dima

C-02830

A. D. Axupa

C-02833

A. D. A.P.A. Belén

C-02834

C. Esgrima Ferrol

C-02836

A.L.U.C. (A. Ludico-Cultural) Tilia

C-02840

A. D. Vilarreal

C-02846

C. Tarot Pub

C-02847

C. Zaranca F.S.

C-02859

C. S. D. Santa Marina

C-02865

Sporting C. Mugardos

C-02868

C. Colchón Laxy F.S.

C-02875

A. D. Airiños do Eume

C-02884

C.E Ciclista Anduriña

C-02885

A. D. Quatreros 4 X 4

C-02889

C. Sporting Andeiro

C-02892

C. Náutico de Laxe

C-02895

C. S. D. Cuatro Caminos

C-02898

C.E San Salvador

C-02917

C. Betanzos F.S.

C-02919

A. D. Abelurios

C-02920

C. Piragüismo Turístico A Coruña

C-02921

C. Adoega

C-02927

C. Baloncesto Cedeira

C-02933

C. D. La Estila

C-02934

C. de Rugby Almallo

C-02935

C. Wet Backs

C-02938

C. San Juan Bautista

C-02939

C. Batallador S.D.

C-02940

C. Lorbe F.S.

C-02941

C.Actividades Subacuáticas Arroas

C-02943

C.E A’ Cabanaza

C-02946

C.E Dantoxo

C-02947

C.E As Tres Pontes

C-02949

C. de Parapente Cheira Nubes

C-02953

Costa Noroeste Surf C.

C-02961

C.E Elemental Lois

C-02962

C.Motociclista de Boiro

C-02965

A. D. Os Mascatos

C-02966

C. Natación Compostela

C-02967

C.E Racing San Pedro

C-02969

C. Cerrajeria La Torre-Tasca Xanxo

C-02975

C. Pub Skina-Auto-Escuela Miguel

C-02976

C. Camping Sport-Xogo da Bola

C-02980

C. Karbo

C-02984

C. Grupo de Amigos del Motor y El Ocio (G.A.M.O.)

C-02988

C. Sporting Cambre

C-02994

C. Ciclista Rois

C-02995

C. Anceis

C-02996

C. D. I.B. Adormideras

C-03000

Bergondo C.F.

C-03002

C. Triatlón Betanzos

C-03003

C. Quercus de Marchas A Caballo

C-03006

C. Irmandade de Chave

C-03011

C. da Chave San Pedro de Visma

C-03012

C. F. Ozacesuras

C-03013

C. Deportistas Veteranos

C-03015

S. de Cazadores Serra de Queixa

C-03020

C. D. Kerdipen

C-03025

C. Montaos

C-03026

C. Couto F.S.

C-03028

C. S.D. Bariloche

C-03029

S.D. Raio Ordes

C-03030

C. Lesta

C-03031

C. Pontraga

C-03032

C. A. de Veteranos

C-03033

C. Peña Riveira

C-03037

C. Sport Aspace

C-03039

C.E Peña Limo Fonteculler

C-03042

C. Santa Columba Carnota

C-03055

C. A. D. Veteranos do Buño

C-03057

C.F. Airiños do Ulla

C-03063

C. Evasión

C-03064

C. de Fútbol Cando

C-03067

C. de Tiro Al Plato Baldaris

C-03073

C. Patos Salvajes

C-03083

C. Patín Riazor

C-03085

C. Torino S.D.

C-03087

Boqueixón S.D.

C-03089

Outes Xoquei C.E

C-03093

C.E A Feira

C-03097

C. Atlético Cruceiro de Sar

C-03099

C.E Fútbol-Sala Diputación Coruña

C-03100

C.E Casa Andres

C-03101

C. de Rugby Betanzos

C-03102

C Náutico de Camelle

C-03111

C. Gimnasio de Artes Marciales Sundome

C-03116

C. Don Atleta

C-03117

C. de Fútbol Betanzos

C-03121

Xoquei C. Hércules

C-03123

C. Petanca Torre de Hércules

C-03126

C. Círculo Mercantil de Riveira

C-03132

C. Peña Ciclista Santa Marta

C-03133

C. Esquí Fenosa

C-03134

C. Vizoño S.D.

C-03139

Real C. Náutico de Sada

C-03140

S. Tiro San Miguel do Castro

C-03144

S. D. Somozas Tenis de Mesa

C-03145

C. Náutico Oleiros

C-03147

C. D. San Martin

C-03149

C. Baloncesto Muros

C-03151

Escu. Motonáutica Gandario

C-03154

C. Corsarios

C-03155

Club Náutico de Sada

C-03158

S. de Caza Paraveche

C-03161

C. S. D. Luou

C-03162

S. de Caza Villarmayor

C-03163

S. D. Ponte Carreira

C-03165

S. Colombófila Mensaxeira de Culleredo

C-03166

C. Náutico de Muros

C-03168

C. D. Lagares

C-03172

C.E Halterofilia Laxe

C-03179

C. Peña D. Otero Blanco

C-03180

C.E Transportes Rambla

C-03181

C.E Academia J. Nuñel

C-03182

C.E Electrodomésticos Carlos

C-03183

C.E Gráfico Galaico

C-03184

C.E Grupo Empresa Caixa Galicia

C-03185

C.E Fútbol Sala Montiño

C-03186

C.E San Xusto

C-03189

C.E Music Center-Aeg

C-03190

C.E Gimnasio Enforma

C-03192

C.E Cafetería Braserie

C-03196

C. Gremio de Capadores

C-03197

C. Rangers

C-03198

C. Fiat-Dorna

C-03199

C. Disco Pub Acción

C-03200

C. Capri F.S.

C-03201

C. Citroen-Cadauto

C-03204

C. La Juventud de Peirao

C-03209

C. Andamios Ulma Jjeip

C-03213

C. Cafetería Os Capillas 2

C-03214

C. Tabacalera S.A.

C-03215

C. A.P.A. Carmelitas

C-03216

C. Sobre Rodas

C-03217

C. Sporting 90

C-03218

C. Video Cesar

C-03219

C. Touliña

C-03220

C. Mazorra y Diaz Aire Acondicionado

C-03222

C. Galaico Venezolano

C-03225

C. Camerún

C-03228

S. de Cazadores Portomeiro

C-03260

C. del Mar Sony

C-03262

C.E Santa María de Castro

C-03285

C. Tenis Boiro

C-03302

S. D. San Xulián

C-03303

C. Peña Ciclista Botafumeiro

C-03310

C. Atletismo Milladoiro

C-03313

S. D. Trasnos F.S.

C-03314

C. Grupo de Empresa Alcoa- Inespal

C-03317

C. D. Atenea

C-03320

C. Amigos de Baloncesto Arzua

C-03322

A. de Cazadores de Xavestre

C-03323

Aero C. Compostela

C-03329

C.E San José Obrero de Meicende

C-03330

C. Ciclista Amigos del Mountain Bike

C-03336

C. Balonmano Riveira

C-03337

S. D. y Cultural de Teijeiro

C-03347

C. D. Bealo

C-03351

C. de Tiro Obelisco

C-03352

C. Hípica Alqueidón

C-03353

Aeroc. Promotur

C-03355

C. de Tiro Olímpico de Precisión María Pita

C-03356

C. de Tiro Olímpico de Precisión San Cristovo

C-03359

C. D. Ponte Dos Brozos

C-03364

C. O Palco

C-03368

C. D. Elemental Penoy

C-03372

C. Vilasantar

C-03373

C. A Torreira

C-03374

C. A Lonxa

C-03375

C. Romaño

C-03376

C. Esquí Slalom

C-03378

C.E Cuatro de Octubre

C-03379

C.E D. Ría de Sabón

C-03385

Karate C. Compostela

C-03387

A. Arcoiris

C-03388

C. D. Golpe de Mar

C-03389

C.E D. Axouxere

C-03390

A. D. O’ Carcabeiro de Sada

C-03393

C. Cruceiro de Outes

C-03394

C. Peña Mena

C-03395

C. Natación Albatros-A Coruña

C-03396

C. Hípico Santa Apolonia

C-03398

C. de Remo de Lorbe

C-03399

C. Náutico Ferrol

C-03401

C. Café Bar Isla

C-03402

C. Bar Pinky

C-03403

C. Santiago 10

C-03404

C. Mercería Abeledo

C-03405

C. D. Bruxas

C-03411

C. Esteauga da Casqueira

C-03418

C. Galatea

C-03419

C. Cabo da Area de Laxe

C-03420

C. Pub Elfos

C-03423

C. Congelados Zamborela

C-03427

Escudeira Autocross de Bribes

C-03428

A. D. C.E.I.P. Apóstol Santiago

C-03434

C. Bumerang Disco

C-03435

C. Restaurante El Diablillo

C-03438

C. Austeridad-92

C-03445

C. Bulldogs de Fredy

C-03450

C. D. A Santa Sede

C-03454

C.D. Narahio

C-03455

Club do Mar Ferrol

C-03458

C. de Remo Santiago de Barallobre

C-03459

C. D. Sar-Agro

C-03460

Grupo Investigaciones y Practivas Espeológicas

C-03462

C.E Unión D. Minusvalidos Coruña

C-03463

C.E D. Cerdido

C-03465

A. D. Rodis e Andoyo

C-03466

C. Remo Mariñeiro de Fontán-Sada

C-03469

C.E Mencer de San Xoán

C-03471

S. Cultural D. Buño

C-03473

Senderismo Canoe C.

C-03477

C. Costa do Cristo

C-03478

C. Sofía Casanova

C-03479

C. Atenea Noia

C-03480

C. Barcala

C-03481

C. A Raiola

C-03482

C. D. Mascatos A

C-03486

C. Biduído S.R.

C-03489

S. de Caza San Salvador

C-03491

A. D. San Gregorio

C-03492

Marineros Beisbol C.

C-03500

C. Técnicas del Cuerpo

C-03502

C. D. A.P.A. Cobas

C-03504

Costa da Morte Surf C.E

C-03506

C. D. Os Bacelos

C-03507

Mazaricos C. de Fútbol

C-03509

S. D. e Cultural Anca

C-03510

C. D. da Universidade da Coruña

C-03511

C. Polideportivo Ludy

C-03512

Fisteus S. D.

C-03513

C. D. Unión Fenosa

C-03521

C.E de Tenis de Mesa de Ortigueira

C-03535

A. D. Recreativa y Cultural Arcea

C-03542

Motor C. Comarca de Melide

C-03546

C. D. Amigos Larga Distancia

C-03548

C. D. Lodairo

C-03552

C. Organización Nacional Ciegos Españoles A Coruña

C-03553

C. D. Bos F.S.

C-03554

C. D. Vázquez F.S.

C-03555

C. D. M.R.B. Auroga F.S.

C-03556

C. A.P.A. Ponzos

C-03564

C. Mesón O Cura

C-03565

C. A Este Lado de La Carretera

C-03566

C. Yoeess

C-03571

S. de Caza Acabana

C-03572

C. Peña Ribeirao

C-03574

C. D. O Buxato

C-03575

C. Sportin Juvenil de Orro

C-03577

Escola de Tae Kwon-Do Taepar

C-03578

C. de Chave Los Rosales

C-03581

C. de Fondo Mensajeras de Sada

C-03589

C.E Ría do Burgo Agalisa Culleredo

C-03592

C.E de Montaña Pico do Castro

C-03594

C.E Xuvenil de Fútbol Afeizoado A Coruña

C-03607

S. de Caza do Concello de Ares

C-03608

C. de Esquí Espiñeiro

C-03610

Sociedade Fútbol Club Monfero

C-03614

C. D. Ronsel

C-03615

C. de Vela Ría de Sada-Cadenote

C-03618

Escu. Concesionarios Ford Galicia

C-03620

C. de Fútbol Racing-San Rosendo

C-03621

C. D. Golmar

C-03623

C. Cosmobell

C-03624

C. Estadio Esport

C-03626

C. 7 Grises

C-03629

Motor C. Ortegal

C-03631

Rayo C. de Fútbol Infantil

C-03633

C. de Fútbol Crendes de Veteranos

C-03636

C. Patinaxe Bolboreta

C-03641

S. de Caza Aguasantas e Hermedelo

C-03661

S.E de Cazadores Niveiro

C-03664

C. Atletic Xoquei Noia

C-03665

C. Xadrez Padrón

C-03670

S. de Cazadores San Esteban Paleo

C-03671

A. Náutico D. Natureza

C-03672

C.E Centro Don Bosco de Billar

C-03675

C. Atlético Mineiro

C-03677

C. de Billar Pub Vela

C-03679

Voley-Coruña

C-03680

Freixo C. de Fútbol

C-03682

Olimpus C.B

C-03685

C. O Galeón

C-03687

Motoc. Keyke

C-03691

Motoc.E Rosa Dos Ventos

C-03694

C. Balonmano Hercules

C-03698

C. Baloncesto Vite

C-03701

Club Urbanización Soto Pablo Iglesias

C-03702

C. Fútbol Sala Pub Zefusa

C-03703

S. D. Comarcal Barbanza

C-03704

A. D. Tarrío

C-03705

C. de Billar Bar Real

C-03710

S. D. San Pedro de Valencia

C-03712

A. D. Besbello

C-03713

C. Sky Pusky Snowboard

C-03716

C. de Tenis Loiba

C-03721

A. D. Concello de Lousame

C-03727

Agrón C.F.

C-03733

Escu. Galuppo Competición

C-03736

C. D. Labaca (Ex-Alumnos)

C-03737

A. de Profesores de Judo de Ferrolterra

C-03738

S. D. Cobas

C-03740

C.E D. Tasca O Lagarto

C-03742

C.D.Escola de Tempo Libre Keltia

C-03754

C. D. Don Pepe

C-03757

C. Arealonga Surf

C-03758

A. Círculo de Artesanos de Billar

C-03759

C. de Tenis La Cala

C-03770

C. D. Belvís

C-03771

C. de Vuelo Cambre

C-03772

Tae Kwon Do C. Jupiter Ferrol

C-03773

C. Baloncesto Ensanche

C-03776

C. Náutico Padrón

C-03777

Espeleo-C. Obelix de Culleredo (Ecoc)

C-03779

A. Aeronáutica Louis-Coloto

C-03781

C. D. Ortigueira

C-03785

Tornados Beisbol C.

C-03786

A. Cultural y D. Salvador de Madariaga

C-03791

C. de Remo San Pedro de Visma

C-03793

A. D. Jorge Juan

C-03797

S. de Cazadores Xeixos Brancos

C-03799

S. de Caza de Monfero

C-03801

C. Patinaxe Oleiros

C-03803

A. D. A Silva

C-03804

C. D. Mistral

C-03809

Escu. Motonáutica Rías Altas

C-03810

C.E O Carromeiro

C-03811

Escudería Gas-Gas

C-03812

A. D. de Arqueros del Adarve

C-03814

C. Natación Noia

C-03819

S.E de Cazadores Reca-Louro

C-03821

A. D. de Cazadores A Vixia

C-03823

S.De Pesca Mero-Barcés

C-03829

C. Redondela Vella

C-03831

C.E D. Junior’s

C-03838

Gimnasio F.C.

C-03842

C. de Dornas A Vela Mascatiño

C-03843

C. Hípico La Garrocha

C-03844

C. Hípico Las Jaras

C-03845

C. Vida Sin Barreras

C-03846

C. Xadrez Rúa Nova

C-03850

C. Balteiro-San Mamed

C-03851

C. de Windsurf Nordeste

C-03854

C. Béisbol Karbo

C-03858

C. Aros

C-03866

C. de Montaña Miñato

C-03874

C. Xadrez Compostela 93

C-03879

A. D. Culleredo

C-03886

C. Shin-Gi-Tai Karate-Do Betanzos

C-03887

C. de Remo Río Mero

C-03888

C. E.Xadrez Fontiñas Area Central

C-03890

C. Náutico de Boiro

C-03891

C. El Pescadito

C-03893

A. D. de Col.S Públicos Sarela

C-03896

C. de Billar La Clave

C-03901

C. Yaiza F.S.

C-03902

A. D. Carballo

C-03909

Club Deportivo Shorinji

C-03910

C. Habana Fútbol Sala

C-03911

C. D. Moas

C-03912

S. Cultural D. Bolillon

C-03913

C. D. Haciadama

C-03914

C. Farrapos

C-03915

C. Cotecno

C-03916

C. Oseiro S. D.

C-03934

S. D. Luci

C-03936

C.E Impacto de Tiro Olímpico

C-03937

Dacabalo

C-03938

S. de Instrucción y Recreo A Devesana

C-03939

C. de Caza Con Arco Flecha Verde

C-03940

C.E D. Instituto de Bacharelato

C-03949

C. Rias Altas-Coruña

C-03955

Club Deportivo de Personas Sordas Aspesor de A Coruña

C-03956

C. Hobby Ares F.S.

C-03962

C. Armental Fútbol Sala

C-03963

Sección D. de Fútbol Sala de La A. D. Cultural Liga de Peñas

C-03964

A. de Atletismo Porto do Son

C-03969

Moto C. Sete Strellas

C-03971

C.E Instituto Microsoft

C-03972

Laraño Fútbol C.

C-03982

C.E Amigos do Baloncesto Coruña

C-03991

Peña Deportivista de Miño C.F.

C-03993

Escu. Turismo y Motor Organizacion

C-04005

C. D. Buserana

C-04007

S.E Cinexetica de Montemaior

C-04009

C. de Fútbol Espasante

C-04010

C.E Amistad

C-04011

S.E D. da Terra de Melide

C-04015

C. D. Noal

C-04022

C. D. Portosín

C-04026

A. D. Pueblense de Fútbol Sala

C-04028

C. Curota F.S.

C-04029

C. Viñas

C-04030

C.E D. Mil e Pico

C-04032

C. Ortoño

C-04033

Fútbol C.E Vilasantar

C-04044

C. Ramón Martin y Otros

C-04045

C.E Jesús Alonso y Otros

C-04046

S. Cultural Padronesa

C-04048

C. Náutico de Fisterra

C-04049

C.E Fútbol Sala Curtis

C-04052

C. de Tenis Maianca

C-04055

C. Troussers Fútbol Sala

C-04073

A. D. O Areal

C-04094

C. Fonseca Júnior

C-04095

C. Comercial Cardelle-Boimorto F.S.

C-04104

C.E J. Carro F.S.

C-04105

C. Balonmano Pontedeume

C-04112

C. Confecciones Capote

C-04114

C. Fútbol Sala Inelco

C-04116

C. Muros S.E D.

C-04117

C. Natación Riveira

C-04121

C. Natación Ortigueira

C-04123

A. D. María Barbeito

C-04124

C. Ciclista Cee

C-04125

C.E D. A Gándara

C-04128

C.E D. del Val

C-04130

C.E Chave A Silva

C-04133

A. D. Xogos

C-04135

C.E Aa.VV. de San Xoan de Filgueira Bertón

C-04137

S. D. Libunca San Juan

C-04142

A. D. A.P.A. Col. Público Ponteceso

C-04144

C. de Chave Arquing

C-04145

Escudería Os Rapidos. Grupo de Empresa Astano

C-04147

C. Fademga

C-04158

C. D. Marquiño

C-04165

Rookies Baseball C.

C-04167

C. Billar La Terraza

C-04168

C.E Star-Billar

C-04169

C. Escola de Karate Aa.Vv Piñeiros

C-04171

C. Karate Ortigueira

C-04174

C. APA Galatea Cpc Virgen del Mar

C-04176

C. Voleibol-Ares

C-04177

C. Radiocontrol Pirata

C-04180

A. D. Espagat C.

C-04182

C. D. Alamar

C-04190

Matadero C. de Surf

C-04191

C.E Polid. Prioriño

C-04192

C.E Polid. Carmen Polo

C-04193

C. Casa Freire

C-04194

C.E Actividades Acuáticas Oleiros

C-04195

C. Voleibol Apolo Narón

C-04196

C. Sporting Bribes

C-04197

C. de Vuelo Ciudad de Cristal

C-04198

C. D. A Ponte da Cobeluda

C-04207

A. Cultural Juvenil Santa Mª de Oza

C-04213

C. Baloncesto Espasante

C-04214

A. D. O Recuncho

C-04222

C. + 5

C-04233

Xtrem Bike C.

C-04235

C.E de Patinaxe Asubío

C-04236

C.E Instituto Bacharalato Das Pontes

C-04237

Motoc. Culleredo

C-04239

Club Marítimo de Oza O Puntal

C-04240

C. Náutico de La Escuela Politecnica Superior de Ferrol

C-04241

C.E Polid. Ntra. Sra. del Sagrado Corazón Betanzos

C-04262

C.E Garrulaxe

C-04265

Carcacia C.F.

C-04266

C. Actividades Subacuaticas Ferrol

C-04269

C. D. Pykys

C-04271

S.C.R.D. Ferrándiz

C-04272

C. San Mamed

C-04273

C. Os Rueiriños

C-04274

C. Polo Acuático Rias Altas

C-04276

C. Círculo Xadrez Capablanca

C-04277

C.E D. Cultural e Recreativo Emalcsa

C-04280

C. de Rugby Fendetestas-As Pontes

C-04283

C. Mountain Bike Santiago

C-04286

C. D. Lóstregos

C-04287

C. Escuela de Equitación Los Porches

C-04289

C. Ciclista Tecno

C-04290

C.E Tambresar

C-04294

S. D. Deixebre

C-04298

C. Náutico de O Barqueiro

C-04299

C.E D. Arxentina

C-04300

C. Ciclista Fricosa

C-04302

C. Náutico de Esteiro

C-04304

C. D. Oza

C-04307

C.E A.D. Beiramar

C-04321

C. Vimianzo Sport

C-04322

C. Pedras Blancas

C-04324

Club Bapu

C-04325

Escu. Contra Volante Rali Club

C-04326

C. Naranjas Ibáñez

C-04335

C. de Fútbol Viladabade

C-04337

C. Os Aforcados

C-04338

S. D. Grixoa

C-04339

C. D. Monte Neme

C-04340

C.E Moto-Mar

C-04342

A. Polid. Gandaina

C-04345

C. de Chave Sandra

C-04347

C. Escola de Karate A Gandara

C-04348

C.E Sabaki

C-04349

S. D. El Confort

C-04358

C. Ciclista Naviae

C-04362

C.E A. de Judo Rial

C-04363

C. Centro Excursionista Galego

C-04365

C.E A. D. As Hortensias

C-04367

C. Picariños da Barcia

C-04368

C. Atlético Puente Ulla

C-04369

C.E A. D. Gurugu

C-04371

C. Escu. Krono’ S

C-04372

Racing C. San Lorenzo

C-04376

Mirador C. de Fútbol

C-04381

C.E de Atletismo Malpica

C-04384

C.E Escola D. Val do Ulla

C-04385

Boqueixón-Airiños C.F.

C-04386

C. de Veteráns de Rugby Gallaecia

C-04387

C.E S.E de Tiro Arzúa

C-04388

C.E D. Morlan de Ordes

C-04390

A. Galega de Surf

C-04394

C.E Canada Boxing

C-04398

C.E New Way

C-04401

Unión Deportiva Somozas

C-04402

Ruanova F.C.

C-04403

A. D. Declaton

C-04404

C. de Chave A Coutelana

C-04407

C.E de Iniciativas D.S Universitarias

C-04417

C.E Peña Deportivista Oconsulado

C-04422

Xoquei C. Coruña 94

C-04426

C.E de Cazadores San Juan de Razo

C-04433

C.E S. D. Juventus Fútbol Sala

C-04435

Imprenta Roberto

C-04455

S. de Cazadores de Somozas

C-04456

Hockey Patin Club Coruña

C-04458

C.E Cervecería Equis

C-04459

C.E S. D. Malasa

C-04460

Talleres Rendal

C-04462

C.E Ciclista Mec

C-04474

A. D. Cruido

C-04476

C. D. River

C-04477

C. Galar

C-04479

S. D. Fluterga

C-04480

C. F.S. Discoteca Foxos

C-04481

C.E Sochantre

C-04482

C. Cafetería Revertito F.S.

C-04483

C. Albatros System

C-04486

C.E de Chave O Temple

C-04487

Mataos Bowling C.

C-04490

A. de Tenistas de Portosin

C-04491

C.E Almacenes Pardo

C-04492

C. El Globo

C-04493

C. Arboco F.S.

C-04494

C. Riveira Atletismo

C-04499

A. Galega de Mergullo D. (Asogamede)

C-04500

Asociación de Federacions Deportivas de Galicia

C-04503

C. Tranvias Coruña

C-04504

C. Demi Sport A Coruña

C-04505

A. Aerobic Ferrol

C-04506

C. Voleibol Ventorrillo

C-04510

Marineda Bowling Club

C-04519

C. Peña Deportivista de Arteixo

C-04520

C. Lodi Copy F.C.

C-04521

C. Academia Anxela

C-04522

C. D. Portiño

C-04524

C. Peña de Chave Bar Souto

C-04529

C. Esgrima Galicia

C-04530

C. Ciclista de Montaña Os Buxatos

C-04535

C. Voleibol Riveira

C-04537

A. D. Dolmen

C-04562

Caledonian C. de Regatas

C-04563

C.E D. Ponte-Cabana

C-04573

C.E Polid. Special-Ferrol

C-04575

C. D. Empresa 93

C-04579

A. D. Xuvenil Arecris

C-04581

C. Taekwondo Videlgi

C-04583

Club Deportivo A Solaina

C-04584

C. Escu. Culleredo

C-04586

C. de Submarinismo Barbanza

C-04589

C. Ciclista Ártabros

C-04590

Gaiteira S. Recreativa e Instructiva

C-04602

S. Cultural y D. Rabadeira

C-04603

Club de Lucha A Coruña

C-04607

C. Pronupcial F.S.

C-04609

C. Fútbol Sala Cafetería Xala

C-04612

C. Xerión de Ximnasia D.

C-04613

C. Ciclista Bicicletas Oliveira

C-04616

C. de Amigos de Tenis A Solaina

C-04617

C. de Boxeo Agarimo

C-04620

Xoquei C. San Sadurniño

C-04622

Nebra C. de Fútbol

C-04623

A. Cultural Aikikai de Galicia

C-04624

C. de Aeromodelismo Papaventos

C-04626

C. Botana Bike

C-04627

C. Cariño-O’ Peirao

C-04630

Taekwondo C. Dukchon Ferrol

C-04635

C. Sol Naciente Fútbol Sala

C-04636

C. Fonseca

C-04637

Xoquei C. Miño

C-04645

C. Peña San Cristobo

C-04647

C.E de Mergullo D. Lobeira Pequena

C-04650

Arzúa Karate C.

C-04653

C.E Gargola

C-04655

S. D. Soneira

C-04656

C.E S.D. Ara-Solis Parrillada

C-04663

C.E Motor Racing

C-04667

A. Coruñesa del Deporte Para Todos

C-04673

C.E As Mariñas

C-04674

A. de Tenis La Garrocha

C-04682

A. D. Xarmea

C-04686

C. Náutico Cabana

C-04687

C.E Balonmano Santiago

C-04689

C.Náutico A Cabana

C-04694

C.E Cafe Bar Ronda de Nelle

C-04698

A. Galega de Promocion e Xestion D. Cultural

C-04709

S. D. Amberes-Alo

C-04710

A. D. Tiro Co Arco La Garrocha

C-04712

C.E D. Xalo

C-04713

C.E de Fútbol Vedra

C-04716

C. de Aeromodelismo Furacán

C-04721

Fútbol C. Coiros

C-04723

Fútbol C. Os Imposibles

C-04724

Aurinegro C.F.

C-04729

C. Cafetería Manureva Fútbol Sala

C-04730

C. Zona Vella S.D.

C-04731

A Gracia C. de Fútbol

C-04736

A. Cultural D. Ocense

C-04739

C.E Aspadex

C-04740

A. Quercus

C-04751

C. D. Estación

C-04752

C. Peña Touliña

C-04756

A. D.-Cultural Poy

C-04757

C. Balonmano Mugardos

C-04758

Hércules Coruña Hockey Club

C-04759

Hoquei C. Muradán

C-04760

A. de Baloncesto Bergondo

C-04772

C. Narón Balompé Piñeiros

C-04776

C. Asdecove Boa

C-04777

O Vilar Surf e Bodyboard C.

C-04778

C. de Aerobic Cardio

C-04780

A. Ecuestre do Xallas

C-04784

C. D. El Salero

C-04785

C. Peña O Relojero

C-04786

C. Bowling Coruña

C-04794

C.E Ciclista Melidense

C-04799

A. D. Neda Motor

C-04800

Escu. Rías Altas

C-04803

C.E Ciclista Cedeira

C-04813

C.E Instituto Rosalía de Castro

C-04814

C.E de Tenis Ordes

C-04817

A. D. Rio Mina de Corcoesto

C-04820

A. D.-Cultural Antiguos Alumnos La Inmaculada

C-04821

C.E Triatlón Delfin

C-04822

C.E Amigos del Camino

C-04823

C.E Fluid-Control

C-04824

C.E Belle Epoque

C-04825

C.E D. Camiños-A Coruña

C-04826

C.E Peña Figón Sancho Panza

C-04827

C. Neptuno

C-04828

Asociación Deportiva e Cultural Bombeiros A Coruña

C-04829

C.E Amigos del 27 de Junio

C-04830

C.E Akal F.S.

C-04831

C.E Laracha Fútbol Sala

C-04839

C. D. Raiola-Ferrol

C-04841

C.E Ciclista O Pedal

C-04846

Club Ciclista Alonso-Vila de Noia

C-04849

A. Funcionarios de Seguridad Social

C-04850

C.E S.D. Hierros Antelo

C-04851

S. D. Elevadores Coruña

C-04852

C.E D. Troco

C-04853

C.E Karate-Do Carballo

C-04873

C. de Actividades Náutico-D.S Oleiros

C-04877

Clube de Pesca de Reo-Tambre

C-04880

C. Peña Ciclista Noela

C-04882

C. Náutico Cedeira

C-04883

C. Hípico Boullón

C-04884

C. Escuela de Equitación Belelle

C-04885

C. Kilian

C-04886

Bitakora Surf C.

C-04887

C. Aranga Fútbol

C-04888

C. Imprenta Roma F.S.

C-04894

C. Beles

C-04896

C. Fútbol Sala Sobrado

C-04897

C. Super Teixeiro F.S.

C-04898

C. Menphis, F.S.

C-04900

C. Único F.S.

C-04916

C. S. Bartolome

C-04917

C. Danigal Rítmica As Pontes

C-04918

A. D. Campo de Noia

C-04920

C. Shin-Gi-Tai

C-04921

C. Rañobre

C-04922

C. Balonmán Fene

C-04923

A. D. Bodhidharma

C-04924

C. de Surf Grosso de Doniños

C-04928

A. de Cazadores de Ordes

C-04929

C. Miñatos

C-04931

Club Ciclista Rey

C-04934

A. D. Rias Altas de Ferrol

C-04935

C. Ciclista Turnauga

C-04943

C. Panadería Velay

C-04944

Construcciones Fandiño

C-04945

C. de Fútbol Sala Femenino Costa da Vida

C-04946

A. Cultural e Deportiva de Poulo

C-04947

C. Polideportivo Apader

C-04960

Kickboxing Bidueiro

C-04963

C.D. Cultural Esquipa

C-04965

C. Ciclista Muros

C-04966

C. Peña Motorista Monte Pedroso

C-04968

C. Bispo Guerra Campos

C-04969

Airiños C. D.

C-04982

Judo C. Dominicos

C-04983

C. de Tiro Co Arco Arco Arca

C-04987

Judo C. Coruña

C-04988

Judo C. Salesianos

C-04989

C. Natación Padrón

C-04990

C. D. Canabal

C-04992

Torrente Karate C.

C-04993

C. Os Pendóns de Tenis de Mesa

C-04995

C. Bersonfis

C-04996

C. Ciclista Ría de Muros

C-04997

S.E D. Senra

C-04999

A. Cultural Lajareu Por Barlovento

C-05000

C. Cafe Bar Borea-Borea

C-05001

Entidade D. Alfredo Brañas

C-05006

A. D. Xente Nova de Palavea

C-05017

Niveiro C.F.

C-05021

C. de Cazadores Tieira

C-05022

S.E D. Marineda Basket

C-05023

C. Saturnino Montojo

C-05027

C. Shotokan Coruña

C-05028

C. Gimnasio Sport 21

C-05037

Judo C. Apa Col. Ayala

C-05038

S.E D. Riazor

C-05039

Agrup.Dep.S.C.R y D San Juan de Piñeiro

C-05044

Asoc.Galega de C.Es Categoria Nacional de Fútbol Sala

C-05045

S. D. Os Tilos

C-05048

C. de Mergullo Sirios

C-05049

A.Galega de Deporte Para Todos (Agdpt)

C-05051

C. Hípica Gandara

C-05053

A. D. de Louro

C-05054

A. D. La Unión

C-05055

C. D. Mirafondos Mundo Azul

C-05056

A.C. Gespifont

C-05057

A. D. Marathon

C-05058

C. Ans

C-05059

A. Galega de Ocio e Deporte

C-05082

Sociedad Deportiva O Martelo de Villantime

C-05083

A. D. e Cultural Escalinata de Santa Lucia

C-05085

A. Cultural O Vinculeiro

C-05090

C. do Mar O Peixe de Pontedeume

C-05091

Camelle C.F.

C-05092

C. de Jinetes do Club de Campo da Garrocha

C-05099

C. Peña A’aldea

C-05101

Soweto S.E.A.

C-05102

C. de Chave Peiro

C-05103

C. de Fútbol Perillo

C-05110

C. O’coto Cariño

C-05114

Hércules C. de Golf

C-05118

C. Baloncesto Abegondo-Fundación

C-05122

A. D. A Merce

C-05126

A. Galega de Deporte Para Todos

C-05127

C.D. Galicia Bealo S.D.

C-05129

C. Marítimo-D. Costa da Morte

C-05135

C. Ledoño

C-05136

C. Tenis de Mesa Cerceda

C-05137

C. A Peña do Oso Carneiro

C-05157

C. Amigos de Xuvia

C-05158

C. Aeromodelismo Viravolta

C-05162

C. Estrella Negra F.C.

C-05163

Piratas da Coruña Sófbol C.

C-05164

C. Ourizo Cacho

C-05166

C. Portas Ocade

C-05183

C. Mc Donald’s

C-05189

A. Juvenil Teresa Herrera

C-05190

C. Peña Paraíso

C-05197

Motoc. Costa da Morte

C-05198

C. Ciclista Fiat-Ferrol

C-05209

C. Librería Ancora F.S.

C-05216

A. D. de Trasplantados de Galicia

C-05218

C. de Xadrez Eduardo Pondal

C-05219

C. Academia Juán Flórez

C-05220

C. Colombófilo Alas do Barbanza

C-05227

C. de Fútbol Sala Pirámide

C-05230

Angustias C.F.

C-05235

C. de Chave Ordenes

C-05240

S.E D. Brandia

C-05241

C. do Mar Portosín

C-05242

A. Galega de Clubes de Orientación

C-05247

C. Peña Zelme

C-05248

A. D. Fondo Sur

C-05249

C. Olímpico de A Coruña

C-05250

O Independente S.D.

C-05253

A.C. Victoria

C-05255

C. Lomar-Tres Marías

C-05256

C. Teixeiro-85

C-05257

Club de Adiestramiento Deportivo Canino Villamourel

C-05258

S.E D. Cultural Atlántica

C-05275

C. Fútbol Rarís

C-05277

C. de Futbito A Tenencia

C-05278

C. Atletismo Olympo

C-05279

C. Lampai

C-05289

S.D. O Cruceiro de Andeiro

C-05304

C. Náutico Campus de Ferrol

C-05308

A. Amigos dos Cabalos-C. Hípico Brigantium

C-05309

C. Galicia Hípica

C-05310

Escola de Xadrez do Concello de Cerceda

C-05311

C. Baloncesto Agra do Orzan

C-05316

C. de Dardos Coruña

C-05317

C. Café Bar Rodis

C-05318

C. de Dardos Monolino

C-05320

C. de Loita Compostela

C-05323

C. Fútbol Sala Frutería Luís

C-05324

C. Sánchez Duran e Hijos, S.L.

C-05325

C. Infocitega

C-05326

C. Fontanería La Ronda

C-05327

C. Café Bar Ronda de Nelle

C-05328

Std-Tarjetas

C-05329

C. Flecha Roja

C-05330

C. Apyme Consultores

C-05331

Club Concello de Ponteceso Fútbol Sala

C-05332

C. Cafetería Internacional, F.S.

C-05333

C. Bar Firmamento-Discoteca 2p-45

C-05334

C. Mesón Gallego

C-05335

Centro de Estudios Abaco

C-05336

C. Mascoto F.S.

C-05337

O Pincel C.D.

C-05338

C. Talleres Oleiros

C-05339

C. AA.AA. Sales

C-05340

C. Cafetería A Curva

C-05341

C. Cafés Siboney

C-05342

C. Unión D. Bahiana

C-05343

Std-Marketing Directo

C-05344

A. de Exportadores

C-05345

Sport C. do Mar Ártabro

C-05350

Veteranos Arzúa C.F.

C-05351

Club Automodelismo A Xiña

C-05352

Club G.R.Santiago Apóstol

C-05353

Club Ximnasio Xoanma

C-05355

Escudería Motonáutica Costa da Morte

C-05359

Club Fútbol Sala Cedeira

C-05363

Club Motonáutica Coruña

C-05367

A. Deportiva do Coto

C-05369

C.Dorna de Embarcaciones Tradicionales de A Coruña

C-05372

C.Taekwondo Culleredo

C-05373

S.Deportiva Deportiva O’vinte

C-05381

Oza Juvenil de Veteranos Club de Fútbol

C-05382

Fútbol Club Arcángel

C-05383

Club Unión Deportiva D’almeiras

C-05384

Club Cicloturista Porto do Son

C-05387

Club Atlético Deportivo O Loureiro

C-05388

Sociedade Deportiva Madison Sport

C-05389

Club de Béisbol e Sófbol Tiburones de A Coruña

C-05391

Area Club de Surf

C-05401

Asociación Cultural e Deportiva A Crus

C-05402

Club de Piragüismo Taxamar

C-05404

Club Atlético Oleiros

C-05405

C. de Chave Amigos A Barcala

C-05416

C.Equestre Bocelo

C-05417

E. Motor Coristanco

C-05419

A.D. Maceira Sport

C-05420

Lesende C.F.

C-05422

C. de Dardos Chispa

C-05423

C. Antares

C-05431

S.D. Tambre

C-05433

C.Jet Diversion

C-05434

C. de Tiro Paralímpico A Roda

C-05435

C. de Salvamento Marea

C-05436

A.Galega de Kayak de Mar e Travesía

C-05437

C. Deportivo do Barrio Das Flores

C-05443

C. Baloncesto Cee

C-05445

C. Cultural e Deportivo Queixas

C-05448

C. de Tenis Teiraboa

C-05449

S.D. Círculo Mercantil e Industrial de Ribeira

C-05450

S.D. Sofán

C-05454

A. Amigos dos Cabalos-C. Hípico A Milagrosa

C-05456

C. Avalancha F.S.

C-05466

C. Siboney

C-05472

A.D. Pontevella de Cereo

C-05474

S.D. Oroso

C-05479

C. Arus (A.Restauradores Universidade de Santiago)

C-05480

Racing C. de Figueiras

C-05481

C. de Esgrima Santiago de Compostela

C-05482

Brigo C.F.

C-05487

A.D. AA.VV. Atochas Monte Alto

C-05490

C. de Rugbi Almallo Ferrol

C-05493

C. de Patinaxe Xaraiva

C-05495

Club Estrela Vermella

C-05501

C. de Golf Val de Rois

C-05502

C. de Dardos Krone

C-05504

C. de Xadrez Canido

C-05515

C. Kowabunga Surf

C-05517

C. A.VV.Ferrol-Vello

C-05518

C. de Dardos J.M.

C-05519

C. de Tiro Olímpico Norte

C-05521

Escueladeteniscanabal.Com

C-05522

A.D. Xuvenil Lavarco

C-05526

A.D. Abella

C-05528

C. Karajho Team

C-05529

C. Asociación de Amigos do Cabalo

C-05531

C. Cambre Tenis de Mesa

C-05532

S.D. Coristanco

C-05533

C. de Dardos Manureva

C-05547

C. de Chave Nostián

C-05548

C. Voleibol Sada

C-05553

C. Peña Deportiva Vuelta

C-05554

C. de Chave Galán

C-05555

C. de Dardos Tordoya

C-05558

C.D. Eixo

C-05559

C. de Xadrez Sigrás-Asociación de Veciños

C-05560

C. Norcontrol S.A.

C-05562

C. de Dardos S.D.I.

C-05567

C. de Dardos Aco Caixa Galicia

C-05568

C. Deportivo San Martiño

C-05569

C. Cofrico

C-05570

Club Artesanias Padin

C-05582

Club Narón-Freixo

C-05590

C. de Dardos Casa Carlos

C-05591

Sociedade Deportiva de Pesca Fluvial Arco Iris

C-05594

C. Mesón Os Tres Rios

C-05595

C. Náutico de Ortigueira

C-05599

C. El Baúl de Los Recuerdos

C-05600

C. Café Bar San Adrián

C-05601

C. Mesón Jayce

C-05602

Tele C. Añón

C-05603

C. de Chave Mesón O Selleiro

C-05604

C. Bar Rusver

C-05605

C. Cerceda Fútbol Sala

C-05606

F.C.Dalponte

C-05607

C. Radical Sport

C-05608

C. Patiber de Patinaxe

C-05610

C.F.S. Zemtrum

C-05612

C. Halterofilia Canido

C-05613

A.D. Campus

C-05620

C. Construcciones Caotén

C-05621

C.D. Gallaecia Coruña

C-05622

C.D. Adormideiras

C-05623

C. Os Chaveiros

C-05624

C. Peña 28

C-05625

C. Chucho do Allo

C-05626

C. Café Bar San Lorenzo

C-05627

C. Bodegón Trincado

C-05628

C. Parrillada A Galleguiña

C-05629

C.Deportivo Eivaco

C-05639

C. de Xadrez Mato II Boiro

C-05640

C. Xadrez Miño

C-05645

S.D. Bertón

C-05646

C. Xadrez Mijail Tal

C-05648

C. M.T.B. Santiago

C-05650

Torneo Fútbol 7 Ortigueira

C-05651

Club Asociación Náutico-Deportiva Marea

C-05655

C. Donas Bowling

C-05672

C. Virxe do Rosario de Torres

C-05673

Jmc Informatica, S.D.

C-05674

Sociedade Cultural Recreativa La Barcala

C-05675

Santa María de Vigo C.D.

C-05676

C. Deportivo Centro Ricardo Baro

C-05677

C. Deportivo Centro Laboral Lamastelle

C-05679

C. Deportivo Náutico de Miño

C-05680

C. Motonáutica Ceemar

C-05681

Sociedade de Pesca Río Mandeo

C-05682

C. Veteranos Carral

C-05685

Agrupación Deportiva Las dos Terrazas

C-05686

C. Centro Hípico El Bocado

C-05696

Escola de Tenis de Mesa de Narón

C-05702

Sociedade Deportiva e Cultural O Vieiro

C-05709

C. Ximnasio Bellas Kim

C-05712

Grupo Moteiro Val do Ulla

C-05713

C. Barbanza de Deportes de Contacto

C-05714

C. Hípico O Acivro

C-05722

C. S.C.D. Bahía 2

C-05726

C. Asociación de Propietarios de Cabalos de Carreiras de Galicia

C-05728

C. Gales Pool

C-05729

C. de Vela Fluvial As Pontes

C-05730

C. de Mar de Sada

C-05731

C. Fonseca Bowling

C-05732

Tsunami Surf Club

C-05743

Sociedad Deportiva Sofía Casanova

C-05744

Asociación Deportiva y Cultural Arroazo

C-05745

A. de Montaña e Escalada Bestarruza

C-05746

C de Baloncesto Ensenada de A Coruña

C-05750

Sociedade de Tiro Santiago de Adragonte

C-05751

C. Xadrez Concello de Laxe

C-05753

C. El Expreso de Costa Rica

C-05764

Círculo de Recreo Náutico Muradano

C-05771

C. de Ajedrez Miguel Illescas

C-05780

Unión Deportiva Lavacolla

C-05785

C. Verbas Bowling

C-05788

Escola Fútbol Base Corcubión

C-05789

C. de Cazadores Os Cotos de Sirves

C-05791

Club de Tiro Olímpico Arteixo

C-05792

Asociación Deportiva C. Remontes 4x4

C-05799

C. Parrillada A Lareira

C-05802

Sociedade Deportiva Alcaian

C-05805

C. Baloncesto Pontedeume

C-05809

U-Lo Bolo Bowling Club

C-05816

C. Náutico Mina

C-05817

C. de Chave Carral

C-05818

C. Inter K.O.

C-05819

Sociedade Deportiva de Cazadores Luarxa

C-05829

Sociedad Deportiva Carcacia

C-05831

Club Automodelismo San Cristóbal

C-05832

A. D. Os Meniños de Verdillo

C-05837

C. Deportivo Caamaño

C-05841

A. de Clubes de Fútbol de Culleredo

C-05843

Asociación de Cazadores Piñoy

C-05844

C. F. K. de Melide

C-05845

C. Fenixtiro

C-05846

C. Power Fénix

C-05847

C. Bocciafenix

C-05848

C. Atlefenix

C-05850

C. Fenixmesa

C-05851

C. Natación Os Fénix

C-05852

C. Fenixcicle

C-05854

Sociedad Deportiva A Braña

C-05861

Agrupación Deportiva Cempes

C-05863

C. Automodelismo Sentella

C-05878

Olveira C. F.

C-05879

C. D. Os Dragóns de Vedra

C-05881

A. D. Castros

C-05882

Escola Galega de Apnea e Pesca Submarina

C-05886

A. D. Sal Lence Kung-Fu

C-05887

A. D. Templesport

C-05888

A. C. D. Os Codillos

C-05889

C. Peña Páramo

C-05893

C. Kung-Fu Anxo da Guarda

C-05906

C. Amigos del Deporte de Sada

C-05910

C. de Chave A Pipa

C-05921

A. D. de Karate y Kobudo

C-05924

Asociación Futbolistica Gaviotas

C-05934

C. Motor Cerceda

C-05938

C. de Petanca Santa Margarita

C-05942

Club Kenpo Riveira

C-05943

Moto C. Boqueixon

C-05945

Peña Os Castros Fútbol Sala

C-05950

A. Local de Fútbol Sala de As Pontes

C-05951

C. Tenis Padrón

C-05952

C. Electricidad A. Montero

C-05953

C. Baloncesto Enxebre

C-05955

C. Bar Brión F. S.

C-05966

C. Simportero

C-05967

I.E.S. María Casares

C-05969

C.De Actividades Subacuáticas Ortegal

C-05971

S.D.La Barcala

C-05977

Club Brebaxe

C-05978

Club Fantasía

C-05979

C. O Xabarín F.S.

C-05982

C.Xadrez José Iglesias Cultura Nostra

C-05983

C.Cafetería Dylons

C-05986

A.D. Virxe da Barca

C-05987

C. Café Bar A Troula F.S.

C-05989

As.Antiguos Alumnos Peñarredonda

C-05990

C.Cafetería Avenida

C-05999

C.De Chave A Rocha

C-06002

C. Xadrez Cabo Touriñán

C-06017

C. Landroves

C-06022

As. Ecuestre 23 de AbrilMoeche

C-06037

C. Tío Ovidio

C-06039

Miramar Surf C. de Oleiros

C-06041

S. Cul. Dep. Globo de Betanzos

C-06042

C. Seoane Ashoga

C-06053

C. Reira Bodyboard

C-06054

Club Deportivo Karate Ames

C-06055

C.Escola de F.S. San Miguel

C-06056

Agrupación Deportiva A Cristina

C-06060

As.Círculo Artesanos de Ajedrez

C-06076

Confederación de Pescadores de Galicia

C-06077

Centro Ecuestre de Xallas

C-06080

C. de Chave Meixigo

C-06084

C. Mushing Galicia

C-06101

As. C. de Fútbol Outonil

C-06102

C. de Tenis A Ponte

C-06103

Asociación de Clubs de Fútbol de Veteranos de Culleredo

C-06106

Motoclub Ameixenda

C-06107

S. de Caza A Unión

C-06108

Escudería Melide Motor Sport

C-06109

Motor Club Vilaño-Laracha

C-06110

C. Ciclista Hércules

C-06112

As. Herculina de Boxeo y Kick-Boxing

C-06113

C. Mushing Ferrol

C-06114

C. Natural Sports And Music Events

C-06119

Balonmanópolis

C-06122

C. The Ring

C-06123

Atletic C. Stadium

C-06130

Sociedad C. Hípico Deportivo La Gandara

C-06132

Asociación Galega de Caza Con Arco

C-06133

Agrup. Deport. Domingo Savio

C-06136

C. Internacional de Skí

C-06137

C. Patín Silfo

C-06143

C. Deportivo Maraxe

C-06151

C.De Automodelismo e Radio Conrol Ferrol

C-06153

Escudería Troncomóvil Sport

C-06154

Multigym

C-06155

C. Judo Pío XII

C-06166

Agrupación As Mariñas

C-06167

C. Waterpolo Ortigueira

C-06179

Azcárraga C.F.

C-06184

C. Biela Tola 4x4

C-06185

C. Hípico Montes de Brión

C-06190

C. Asociación Galega de Wu.Shu

C-06193

Primera Línea Racing Clasic Club

C-06196

C. Orion

C-06197

C. Deportivo Senra

C-06200

Real Aero Club de Santiago

C-06202

S.De Caza Virxe Dos Remedios

C-06208

S.D. Dubra

C-06210

Sección de Actividades Subacuáticas Cruz Roja Ferrol

C-06211

Moto Club Os Bravos

C-06214

C. Centro Ecuestre Pinteño

C-06231

Sisargas C.F.

C-06233

C. de Pesca Pescaña

C-06234

C. Hípico de Curtis (Pena Cuca)

C-06236

S.D. Touro

C-06237

C. Náutico Arteixo

C-06239

C. de Golf Ferrol

C-06242

C. da Chave Fergo

C-06247

S.D. A Choupana

C-06249

Veteranos Hércules S.R.D.

C-06262

C.D.Dolmen Sanmartiño

C-06263

C. Vista Alegre S.D.

C-06274

C. de Tiro Olímpico Action 2000

C-06297

Bremen Culleredo F.S.

C-06298

C.Escuelas Natación Betanzos

C-06306

María Pita Hockey C.

C-06307

C. Atletismo Costa da Morte de Fisterra

C-06312

C.Amigos Baloncesto Ex Alumnos Puga-Ramón

C-06313

C. Billar Los Tilos

C-06316

Bádminton Cedeira

C-06319

O Merendeiro

C-06320

Entúbate Surf C.

C-06321

Mera C. de Surf

C-06322

Ondiñas Surf C.

C-06323

Natura Nw Surf C.

C-06324

Wild Esmelle Surf C.

C-06325

Ouces Team C.

C-06326

Canide Surf C.

C-06327

Patín Surf C.

C-06328

Pipeline Surf C.

C-06329

Nw Surf C.

C-06335

C. Escayolas Julio Mosquera

C-06337

C. Baloncesto Sada

C-06340

C. Balompié Montiño

C-06343

C de Aerobic de Culleredo

C-06344

Peña Ciclista Tahúme

C-06352

A.D. Sabor Latino

C-06363

C. Balonmano San Sadurniño

C-06364

C. Riomar

C-06365

S.D. de Pesca Fluvial Río Garnde Pte.Do Porto

C-06369

Agarda

C-06372

C. de Retirados y Jubilados de Banca

C-06374

C. Bádminton Santiago

C-06376

Scooter C. Llanta 10

C-06389

C. Tenis de Mesa Ordes

C-06395

C.S.D. Os Amigos

C-06398

C.Xadrez Escola Padrón

C-06403

C. Náutico Malpica

C-06407

C. Ciclista O Pedal

C-06408

C. de Chave Loureiro

C-06409

C.A. de Clase Yatlant 24

C-06411

Escudería Betanzos

C-06412

C. de Xinetes Santa Marta

C-06413

C. Náutico Recreativo de Sada

C-06416

C. Eien

C-06419

C. Aeronáutico Ferrol

C-06420

C. Taekwondo Cedeira

C-06423

C. Junior`S Elect. Señaris

C-06424

Club Judo Carral

C-06425

C.De Tiro OlímpicoSeselle

C-06426

C.D. F.S. Feminino Ulla Oil

C-06428

Escudería Bello Competición

C-06432

C. Hípica La Lagunita

C-06433

Escudería A Toca Sport

C-06435

C. Baloncesto Montegrande Hércules

C-06436

C. Mar do Barbanza

C-06437

Club Sociedad Deportiva A Ría

C-06444

A.D. A Muñeta

C-06449

Boqueixón F.S.

C-06450

C. Conde Áncora

C-06451

C. Cobas-Os Tilos

C-06453

C. Noia de Deportes de Contacto

C-06454

C. Tenis As Pontes

C-06455

Asociación Cultural Deportiva Santa Lucia

C-06464

C.D. Bomberos Coruña

C-06466

Escudería Touro Competición

C-06469

C. Xadrez As Pontes

C-06473

O Carroucho- C- de Montaña

C-06478

C.Peña de Fútbol Vios

C-06479

C. Pryca F.S.

C-06481

C.D. Puente Mera

C-06485

C. S. Hípica Cabaleiros de Abegondo

C-06488

C. Kayak Polo Boiro

C-06489

C. Kang Taekwondo Elite

C-06493

C. S.D. Agra

C-06495

C. de Actividades Subacuáticas Ría de Muros

C-06496

C. Agrupación de F.S. de Ortigueira

C-06498

S. D. Irmandiños do Val

C-06500

Sección D. de Piraguismo da A.C.D. Morcego

C-06502

C. da Chave Avenida

C-06503

C. de Lucha Gimnasio Sima

C-06504

Brisa Billar Club

C-06506

C. de Buceo Argos

C-06513

C. S.D. Centro

C-06516

C. Automodelismo Lubre

C-06522

Escudería Chachy Sport

C-06527

A.D. IES de Ames

C-06531

C.F.S. Feminino Gastrar

C-06534

C. Tomás Ramos

C-06537

C. A.D.P.T. Torre da Moa de Laxe

C-06538

Ies Monte de Conxo

C-06540

C. Taido

C-06542

S.D. de Cazadores As Cabazas

C-06555

Grupo Pontés Baloncesto

C-06556

A. de Clubes de Dornas A Vela Dorna

C-06563

C. Dragón

C-06564

C. San-Da

C-06595

Fútbol Sala A Chousa

C-06600

Club Balonmán Ferrolterra

C-06601

S.D.Cures

C-06602

Cabaleiros de Andadura Arzuáns

C-06606

Club Rayo San Xirol

C-06620

Bede Lludrica, C.F.

C-06622

Asociación Deportiva Noallo Baloncesto

C-06626

Asociación Deportiva A Tahona

C-06627

Club Atlantico Buceo

C-06628

Esquí Náutico Piratas da Ría de Noia

C-06631

Club Tenis de Mesa Coruña

C-06635

Sociedad Deportiva de Cazadores Coto de Baldaio

C-06639

Sociedad de Cazadores San Cristobal de Lema

C-06643

Club A.D. Escuela San Pelayo

C-06651

Club Buceo Galicia

C-06662

Club Sociedade Deportiva Ames

C-06665

Club Peritajes Pereira Balompie

C-06666

Club Os Herculinos

C-06668

Club da Chave Beira Mar

C-06674

Club Grand Prix Sport

C-06678

Club Béisbol Galicia

C-06679

Club Sociedad de Caza Recemel

C-06680

Club Waterpolo Coruña

C-06682

Club Nei Chia

C-06683

Club Náutico Perbes

C-06684

Club de Chave O Percebeiro

C-06686

Club Agrupación Deportiva 7 de 13

C-06700

Asociación Deportiva Xuvenil Ferro

C-06702

Club Deportivo Cafe Carrilana

C-06703

Club Ciclista Vagalume

C-06704

Club A Portela

C-06705

Escuela de Equitación A Pedreira

C-06711

Burger Car-Cas

C-06712

S.D.R.C. La Herbosa

C-06713

Club de Campo As Mariñas

C-06714

Asociación Xuvenil Cultura Nostra

C-06717

Club Deportivo Antares F.S.-Concello de Bergondo

C-06718

Club Iceacsa

C-06723

Club Alfila

C-06726

Club Café de Paris 2

C-06727

Club O Trasno Verde

C-06733

Club de Tenis Millennium A Coruña

C-06734

S.D. de Cazadores A Venatoria Mañón-Grañas

C-06735

Club Natación Fene

C-06739

Club Fenda F.S.

C-06742

Club de Ximnasia Aperta

C-06743

S.A.R. -Salvamento Acuático Riveira

C-06745

Club Radio Control Noroeste

C-06746

Club Centro Reto

C-06747

Club Agrupación Deportiva Mapa

C-06764

Club Hípico Cabaleiros de Brión

C-06768

Sección Deportiva de Actividades Hípicas de Grilse, S.L.

C-06772

Club Solo-Sub

C-06775

Peña Automovilística A Queimada

C-06776

Club San Esteban de Sedes

C-06779

Club Deportivo de Cazadores de Zas Pe.K.Zas

C-06781

Moto Club Finisterrae

C-06783

Club Agrupación Deportiva O Penedo

C-06787

Club Asociación de Fútbol Peña Avieira

C-06788

Club Hípico Soneira

C-06795

Club Cervecería J.2

C-06801

Peña Os Que Faltaban Rally Team

C-06805

Club Zanshin Sport

C-06810

Club Samicro F.C.

C-06811

Club U.D. Libertad

C-06812

Escuela Superior de Kárate Narón

C-06813

Clube Atletismo Ordes

C-06821

Club Voleibol Elviña

C-06824

Club Agrupación de Pesca Marítima Deportiva de Corme

C-06831

Club Patinaxe Cambre

C-06832

Hockey Club Novo Patín

C-06833

Club Deportivo Centro Superior Hostelería de Galicia

C-06836

Club de Chave Meicende

C-06838

Ximnasio Hori

C-06840

Club Ximnasia Rítmica Maimiño

C-06845

Club de Fútbol Veteranos de Lampón

C-06848

Club Joyeria Antonio Carrodeguas

C-06850

Club Deportivo Fontexeria

C-06860

Club Boxandkick

C-06871

Cluib de Karate Sempai Muros

C-06872

Clube Xadrez Terra de Melide

C-06874

Club Deportivo As Pedras

C-06881

Club de Rugbi Elevado A Sete

C-06882

Club Deportivo Kwonron Lf

C-06886

Clube Escudería Moto Narón

C-06890

Asociación Deportiva A Trabanca

C-06891

Escudería Assen Motor

C-06894

Club Jet-Ski Aventura

C-06895

Club Agrupación Deportiva Fene

C-06900

Club Deportivo As Torres

C-06903

Club. Agrup. Dep. Apa Aviles de Taramancos

C-06929

Mtb Narón.Com

C-06934

Club Sociedad Deportiva Elviña

C-06935

Club Natación Sincronizada Montrove

C-06947

Club Peña de Chave San Martiño de Tabeaio

C-06954

Clube Padronés de Boxeo e Deportes de Contacto-Sergio-Seco

C-06956

Club Rally Coruña

C-06958

Club Deportivo Costa Bergantiña

C-06970

Club Pirueta

C-06976

Club Escola de Vela Mar de Arousa

C-06981

Club de Cazadores de Frades

C-06983

Club Deportivo Santa María de Alto Xestoso

C-06985

Club Deportivo Triatlón Ensenada da Coruña

C-06987

Club Deportivo Cafetería Studio F.C

C-06988

Sociedade de Cazadores Monte Ruña

C-06989

Asociación Deportiva Lostrego

C-06999

Sociedad Hípica Teixeiro

C-07004

Club Deportivo Sigrás

C-07007

Club Cabana F.S.

C-07013

Club Waterpolo Padrón

C-07024

Club Gimnasia Mass

C-07025

Club Sdc. Corcoesto

C-07030

Bergantiños Surf Club

C-07031

Club Cancelas

C-07035

Club Karting Coruña

C-07036

Motoclub Barbanza

C-07039

Club Cruceiro, F.S.

C-07042

Club O Grelle

C-07052

San Félix Club de Fútbol

C-07059

Club de Actividades Subacuáticas Brujula

C-07073

C. Unión Gándara

C-07074

Club Sdad. Deportiva Unión de Vimianzo

C-07081

Club Novos Desafíos

C-07082

Club Deportivo Auquis

C-07086

Sociedade de Pesca Deportiva Río Xuvia

C-07089

Club Veteranos Rugby Ferrol

C-07096

Sporting de Brión F.S.

C-07097

O Lóstrego

C-07103

C.D. Drako F.S.

C-07104

Club Arco Narón

C-07107

Club de Cazadores Viladabad

C-07109

Jolpe de Mar Club de Surf

C-07115

Club Baloncesto Oleiros

C-07117

Club de Chave Borroa

C-07134

Club Décimas Pontedeume

C-07135

Trutta Sociedad de Pesca A Mosca

C-07136

Toques C.F.

C-07137

Club Buceotek

C-07142

Club Atlético Independiente

C-07145

Club de Caza Maceda

C-07148

Asociación Deportiva Trisquel

C-07149

Club S.D. Daytona

C-07150

Club Disco-Pub Domingo

C-07156

Club Cafetería La Meca/Hnos. Álvarez Conchado

C-07158

Club Ice Coruña, F.S.

C-07159

Club Atletismo Liáns

C-07164

Os da Parroquia C.D.

C-07165

Club de Chave O Pazo de Quembre

C-07180

Club Voleibol Santa Comba

C-07184

Club de Fútbol Sala Os Tilos

C-07186

Club Peña Rodis Sociedad Deportiva

C-07187

Club Gymsa

C-07189

Club Rabalin

C-07190

Club Rico & Rico, S.D.

C-07192

Club Cervecería Dino`S

C-07203

F.S.F. (Fútbol Sala Feminino) Mesón Río Ulla

C-07207

Fútbol Sala Rodiño

C-07208

Club Náutico Marítimo Pedra do Roncudo

C-07209

F.S.F. O Pino

C-07210

Club Grupo Cicloturista Plato Fondo

C-07217

Mallou Fútbol Sala

C-07218

Club Cormorán

C-07219

Clube Agrupación Deportiva Porto do Son

C-07221

Club Epaat

C-07222

Sociedade Deportiva de Cazadores Sedor

C-07223

Club Free Diving Sub

C-07224

Club Agrupación Deportiva e Tempo Libre A Pedrosa

C-07225

Peña Cicloturista Castro Barbudo

C-07226

Club Triatlón Noia

C-07227

Club Xadrez Río Xubia

C-07228

Club S.D. Katattoomba

C-07233

Club Marítimo Deportivo de A Coruña

C-07235

Club O Noceiro, S.R.D.

C-07236

Club Escudería A.R. Vidal Racing

C-07239

Club Peña Ciclista Toxo

C-07241

Escudería Abe Sport

C-07253

Club Ciclismo Ambroa Mtb

C-07257

Club Deportivo San Marcos

C-07259

Club de Cazadores Santa Marta

C-07266

Arreguizo Club de Patinaxe Artística

C-07272

Club Asociación Deportiva y Cultural Oliva

C-07276

Mouchós Bowling Club

C-07278

Clube de Xadrez do Concello de Vedra

C-07280

Clube Hockey Boiro Patín

C-07281

Club Escola de Patinaxe Xouxo

C-07288

Club Varela Silvari, S.D.

C-07296

Club Fútbol Sala de Oleiros

C-07298

Club Colombófilo Pombas Mensaxeiras de Narón

C-07299

Club de Baloncesto Barrio de Guadalupe

C-07302

Automóvil Club Bergondo

C-07308

Mergullo Compostela Clube

C-07313

Club Deportivo de Sordos de Ferrol

C-07315

Club Atletismo Elite de Noia

C-07319

Club Amautas de Cedeira

C-07320

Pub Arena-Const. Sandrenzo

C-07321

Club Deportivo Recreativo Lecer Galicia

C-07322

Club Agrupación Deportiva Trastos

C-07324

Sociedade de Pesca Deportiva Agronovo

C-07328

Club Sr Competición

C-07330

Sociedade de Cazadores Vilariño

C-07332

Club Deportivo San Xian

C-07334

Club O Xuncal de Miño

C-07335

Club Iplecor

C-07338

Club de Fútbol Veteranos Rosalía Castro

C-07339

Club de Salvamento e Socorrismo Arroás

C-07345

Clube de Piragüismo Aventur

C-07347

Club Torregolf

C-07349

S.D. Ulva

C-07350

Club Ciclista Fotocopias O Barato

C-07351

Asociación Deportiva Cultural Poceira Sport

C-07353

Club Xesteda

C-07357

Sociedade Deportiva de Cazadores Santiago Apóstol

C-07360

Club Kalma de Bodyboard e Surf

C-07363

S,D, Terra de Xallas

C-07365

Club Pabellón Coruña

C-07369

Club Náutico Ensenada de Caranza

C-07378

Sección Deportes da Asociación O Souto de San Fins de Sales

C-07380

Centro Ecuestre Carmen de La Peña

C-07382

Club Peña Ciclista Os Sufridos

C-07386

Club Restaurante Pastoriza

C-07387

Club Atletismo Mercedarias de Ferrol

C-07389

Club Asociación Pesca Fluvial Barbanza Sur

C-07392

Velacruz Club de Fútbol

C-07396

Club de Remo Riveira

C-07400

Club de Chave Noso Lar

C-07401

Club Baloncesto Ferrolterra

C-07402

Club de Remo Acudenai As Baleas

C-07403

Club Deportivo Corredoiras

C-07404

Club de Actividades Subacuáticas Cala de Arán

C-07405

Club Baroña C.F

C-07419

Club Atlético Sobrado Xuventude

C-07423

Asociación Deportiva O Peirán

C-07424

Club Asociación Kayak Fisterra

C-07428

Escola de Fútbol Municipal Barraña

C-07430

San Estevo de Abellá, C.F.

C-07432

Club Deportivo Santos

C-07438

A´Cunca

C-07444

Fisnisterrae Surf Clube

C-07446

Agrupación Deportiva e Cultural Vales Villamarín

C-07447

Santa Comba C.F

C-07448

Club Perez Parallé

C-07449

Club de Xadrez Santa María de Caranza

C-07456

Club Deportivo URSS Tickonencko

C-07457

Asoc. de Antig.Alumnos e Antig. Alumnas D. Bosco

C-07460

Agrupación Deportiva Galaika

C-07461

Club Ciclismo de Paredes

C-07464

C.D.Asociación Deportiva Lecer Pesca

C-07465

Club Deportivo Chevalier

C-07466

Club Arco-Ferrol

C-07467

Club Ludo-Sociedade Deportiva

C-07468

Escudería Agrelo Sport

C-07470

Club Asociación Colombicultura Bergantiños

C-07472

C.D.Barbanza Fútbol Sala

C-07473

Club Deportivo Comarca Lambre-Mandeo

C-07475

Arroaz Club de Buceo

C-07476

Club Chin Power 4x4 Turismo y Aventura

C-07477

Club Balonmán Carballo

C-07480

Club Mare Nostrum, F.S.

C-07486

Club Baloncesto Baio

C-07487

Club A Taberna do Feal

C-07501

Moto Club Al Límite

C-07505

Club Metropolitano de A Coruña

C-07509

Club Brico King Atlético, F.S.

C-07510

Club Marítimo A Insua

C-07512

Club Puerta del Sol

C-07514

Club Enxebre Amigos

C-07515

Club Cafetería Balsa

C-07517

Club Cafetería Manila

C-07520

Club Todocoruna.Com

C-07521

Club Restaurante Manolito

C-07522

Club Irix Informática

C-07524

Club Reloj Racer, F.S.

C-07525

Club Mesón Muchas

C-07526

Club Montes

C-07527

Club Casa Castilla-La Mancha

C-07528

Club A.V.M. Inversiones

C-07530

Club Furacroios

C-07531

Club Deportivo Complot

C-07532

Club F.A. Apóstol

C-07543

Club Clínica Ocular

C-07544

Club H2o

C-07546

Club Rubine

C-07548

Club Philips Fs.

C-07549

Club Baloncesto Brigantium 2002

C-07550

C.D Veteranos Lestedo Club de Fútbol Sala

C-07553

Club Café La Comedia

C-07554

Club La Bodeguilla del Seijo

C-07559

Club Buda

C-07561

C.D. Asociación Deportiva Pontenafonso

C-07562

C.D. O Cotón-Ons

C-07563

Club de Billar Narón

C-07564

Club Deportivo Galastur

C-07565

Club Kali 02

C-07566

Club Patinaxe Devoulé-Noia

C-07567

Club A Balesta

C-07568

Club Baloncesto Atocha

C-07569

C.D. Centro Ecuestre La Croupe

C-07570

Club Naval de Suboficiales Ferrol

C-07582

C.D.Asociación de Pescadores Val do Ulla Os Salmóns

C-07583

Club de Ajedrez Rua Nova

C-07584

Club de Vuelo Libre Norte Mallado

C-07589

Club Asociación Deportiva Esquío

C-07591

Club Colombófilo Monte do Gozo

C-07595

Club Fútbol Veteranos Hermanos Couto-Boqueixón

C-07605

C. Ajedrez Sada

C-07612

Club de Senderismo y Montaña Piapáxaro

C-07616

Club Hípico Galope

C-07619

Club Baloncesto Femenino As Pontes

C-07629

Club de Fútbol Veteranos Hierros Diego

C-07630

Grupo Cicloturista Trasancos

C-07631

Club Hípico Las Dunas

C-07638

C.D. Baloncesto Cee

C-07643

Amigos da Marisma do Anllóns

C-07644

Raz Surf Club

C-07646

Club de Arqueros A Curota

C-07647

Castro de Lobadiz

C-07650

Club de Béisbol Tiburones de Culleredo

C-07652

Club de Piragüismo Padrón

C-07656

Club Deportivo de Sordos de Arteixo

C-07657

Club de Qwan-Ki-Do Hoa Xa

C-07658

Club Sociedad Deportiva Cultural La Cantina

C-07663

Club Deportivo Os Zeppelins Ciclistas

C-07664

Club Peña Ciclista Monte Treito

C-07666

Club Natación Puebla

C-07672

Tenis-Pádel Club Coruña

C-07674

Club Deportivo do Automóbil Xente Ás Leiras

C-07680

Lubre F.C.

C-07682

Club Deportivo Song Long Vo Duong

C-07683

Clube Cabaleiros de Melide

C-07703

Asoc. Cabalar Comarcal A Xuntanza

C-07708

Judo Club Culleredo

C-07712

A.D. Colexiata-G. Agro

C-07717

Club Escudería Ordes Motor

C-07724

Clube de Motociclismo Fene

C-07726

Asoc.Deportiva A Mosca

C-07734

Sdad.Dep. Prevediños

C-07752

Argalo S.D.

C-07754

Club Voleibol Millenium

C-07763

Escuela Deportiva Ribadulla-Val do Ulla

C-07765

Club Deportivo Trabes

C-07771

E.D.M. Concello de Curtis

C-07780

Club Náutico Ría de Cedeira

C-07783

Club Peña Ciclista Leboreira

C-07786

Compostela Esgrima

C-07788

Ossián

C-07789

Asoc. Dep. Gándara

C-07796

Deschamps Pádel Club

C-07805

Club A Cañita S.D.

C-07806

Club Deportivo Baloncesto María Pita

C-07807

Club Marina Sada

C-07811

Club Sumelec Basket

C-07814

Club Zas de Rey

C-07816

Club de Buceo Cedeira

C-07817

C.F.S. O Trotamundos- Triunfo

C-07818

Fene Fútbol Sala Feminino

C-07819

Green St. Cerveceria

C-07821

Club Electricidad Ronquete

C-07824

Club Baloncesto Zona Activa

C-07826

Club As Miñoteiras

C-07827

Cervecería La Roca- González Baña, S.L.

C-07828

Club El Playas de San Roque

C-07830

Club Estorde.Com.

C-07831

Club Kaclan, F.S.

C-07832

Club Racing de Oleiros

C-07834

Club Xeración 30

C-07835

La Galeria F.S.

C-07841

Club Cafetería A.D. El Guru

C-07843

Odeón Narón Bowling Club

C-07848

Club Peña Portela

C-07849

Club Pekeño Bar

C-07851

Club Am Duong

C-07856

Club Mesón Regueiro

C-07857

Club Dele Diei

C-07859

Club F.S. Sta Mariña do Monte

C-07861

Club Distribuciones Sanesteban Fútbol Sala

C-07864

Club Aproina F.S.

C-07866

Club Mdm-Inmunarón

C-07871

Club U.D. A Faisca

C-07873

Moto Club Río do Pozo

C-07875

Cervecería Galaeta Club

C-07876

Club Mesón O Forno

C-07880

Club Café Bar Lago

C-07882

Club Bretema F.S.

C-07883

Club Cafetería Lembranza

C-07884

Judo Club Bemantes

C-07885

Club Escuela Universitaria de Fútbol Base

C-07887

Club Funziona

C-07888

Asociación Deportiva Elfos

C-07890

Club Fútbol Sala A Zarra

C-07891

Sociedade Deportiva de Caza Santa Bárbara

C-07892

Sociedade de Cazadores Tambre

C-07903

Club Aeromodelismo A Pombiña

C-07905

Club Pub Trazos

C-07906

Club Muebles Eume

C-07907

Club Comercial Fornos Hermanos Díaz

C-07908

Club Bicos Prata

C-07909

Club A Cepa Fútbol Sala

C-07910

Club Equipo Ecuestre P. Domínguez

C-07915

Agrupación Deportiva A Mata

C-07919

Club Patinaxe Agualada

C-07922

Club Baloncesto Acea da Ma-Fundación

C-07924

Escudería Talleres Galicia Sport

C-07932

Club Fugalo-Reserva

C-07933

Martiz Fútbol Sala

C-07939

Guadalupe-Canteras Enrique Barros

C-07941

Escolas Deportivas de Ames

C-07943

Club F.S. Café Bar La Unión

C-07949

Club Deportivo Matogrande

C-07952

Motocross Club Carral

C-07953

Club Piragüismo Dubra

C-07962

Club de Fútbol Veteranos Os Amigos

C-07963

Club Grupo Cuiña

C-07966

Club As Baleas Fútbol-Sala

C-07980

Club Escudería Ames Competición

C-07984

Club de Tenis Payet

C-07989

Club Femenino Fútbol Sala Carral

C-07994

Club Os da Fraga

C-07995

Club Transportes y Maderas Regueiro

C-07997

Fermil

C-07999

Espeleo Club de Descenso de Cañones

C-08000

Trial Club Coruña

C-08002

Club Soc. Dep. Eumesa de Actividades Subacuáticas

C-08007

Club Motogrupo Anxos do Camiño

C-08010

Castelos Motorsport Club

C-08019

Club Náutico de Muxía

C-08023

Club Náutico Barrio de Caranza

C-08026

Club Deportivo Mondego-Sada

C-08036

Escudería Racing As Pontes

C-08042

Club Veteranos Español S.D.

C-08048

Club de Mergullo Imaxesub

C-08052

Club Carral T.M.

C-08060

Club Sociedade Deportiva Fadeira

C-08062

Asoc. Cul. e Deport. San Isidro de Muxía

C-08066

Club Nfs-Noia Fútbol Sala

C-08068

Club Hierros Telmo López

C-08069

Club Atletismo Milla de Ouro

C-08078

Club Deportivo Vital Fitness

C-08085

Club Náutico Porto do Inglés

C-08087

Club Cicloturista Ameia

C-08088

Club Sandspit Surf

C-08097

Club de Surf y Body Board Laxe Soesto

C-08101

Club Eibike

C-08104

Club Montemuiño

C-08106

Judo Club Abegondo

C-08118

Club O Pindo C.F.

C-08122

Club Deportivo Valenza

C-08132

Club Náutico Deportivo Vértice Noroeste

C-08135

Club Sigüeiro Veteranos

C-08136

Peña Deportiva Peñarol de Lañas

C-08141

S.D. Sanroque-Betanzos

C-08145

Fútbol Club Galegos

C-08150

Club Furabolos

C-08159

Escudería Ferrol

C-08170

Club Peña O Detalle Ii

C-08173

Club de Billar Bola Ocho Punto Com

C-08176

Club Calor H.D.

C-08190

C.H. Centro Ecuestre Mahía

C-08194

Asociación Deportiva Ames

C-08197

Club Sociedade de Cazadores Val Xestoso

C-08200

Club Fútbol Sala Fisterra

C-08203

Moto Club Os Trasnos

C-08208

Asociación Escuela de Fútbol Rosalía Castro

C-08212

Club Xuventude da Froula

C-08213

Sociedad Deportiva-Cultural El Anden

C-08215

Escola de Iniciación Ao Deporte Inferniño

C-08222

Club Sada Jet

C-08230

Asociación Deportiva Cultural Poi

C-08232

Club Atletismo Oleiros Comarca

C-08233

AA. Inmoxestión e Proxectos/Pub Piko´S F.S.

C-08235

Club Atletismo Arteixo

C-08238

S.D. de Caza Santa Columba de Gesteda

C-08241

Club Bosma Herrera Fsl

C-08242

Club Escola de Xadrez Sigrás

C-08244

Club Deportivo Concello de Irixoa F.S.

C-08248

Rio Sieira Surfing -Club

C-08255

Softgal Club de Fútbol Sala

C-08259

Club Fubasa

C-08260

Club Carpintería Codema

C-08261

Club Deportivo Pádel Coruña

C-08262

Club Cesuras Fútbol Sala

C-08263

Club Cervecería La Tortuga

C-08264

Club Kafe Fútbol Sala

C-08266

Club Los Bolardos

C-08267

Club Caochin

C-08268

Club Deportivo Retranca

C-08270

C.B. Compostela ‘83

C-08271

Club Noantia Fútbol Sala

C-08274

Club Irmandiños Fonteculler F.S.

C-08275

Tercera Ronda F.C. P.N.A.

C-08277

Sociedad Deportiva Meigallo

C-08278

Club Os Lacazáns

C-08280

Club Amextreme

C-08282

Club Lamcal Promociones

C-08286

Tourline Express Boiro

C-08288

Sociedade Deportiva de Tiro O Prato Vimianzo

C-08301

Club Team Bacariza Sport

C-08304

Club Grab

C-08307

Club J 3

C-08310

Club Osmo

C-08311

Club Carnicería Porta do Sol

C-08312

Club O’ Ferroval

C-08314

Clube Xadrez Café Nemenzo

C-08315

Club Veteranos Boiro Recambios Barbanza-Automi

C-08317

Club Artes Marciales Koshiki Sundome Pobra do Caramiñal

C-08318

Club Artes Marciais Koshiki Boiro

C-08319

Club Koshiki Artes Marciais de Riveira

C-08324

Club Spinnaker

C-08325

Desafío Olímpico Marte

C-08326

Equipo Ciclista Femenino Klimanor Galicia

C-08331

Club Natación Acuática

C-08337

Clube Deportivo do Automóvil Team Raña Sport

C-08343

Club Bt Langosteira

C-08351

Centro Deportivo y Sociocultural de Oficiales de La Armada de Ferrol

C-08353

Club A.D. Anorthosis Vimianzo

C-08357

Club Asociación Deportiva Almaciga

C-08358

Club Diablos Rojos C.F.S. A Coruña

C-08361

Clube Peña Ciclista Muxia

C-08362

Club Caixa Galicia- Planificación

C-08367

Club Baloncesto Femenino As Torres

C-08370

Club Veteranos Betanzos Norte C.F.

C-08373

Club Náutico Deportivo Barraña

C-08383

Moto Club Team Arteixo

C-08385

O Surf Club

C-08390

Club Finca Regueiral

C-08392

Club Almas en Pena

C-08402

Club Balonmán Pobra

C-08406

Coiros Veteranos C.F.

C-08408

Club de Xadrez Isolani

C-08409

Club Sigüeiro Deportiva Asociación de Pesca

C-08410

Club Luar

C-08419

Matadero Minimotos Club

C-08420

Club Náutico Punta Redonda-Perbes

C-08422

Club Escudería Barlovento Motor Sport

C-08425

Club Escudería Rpm Competición

C-08427

Club Escudería Scratch Fene

C-08431

Club Escudería Narón

C-08432

Club H.D.C. Galicia

C-08433

Club Sotabenque

C-08437

Club Arqueros de Malpica

C-08438

Club Náutico Punta Bufadoiro

C-08439

Club de Vela Playa de Oza

C-08440

Padrón Hockey Clube

C-08441

Club Hípico Teima

C-08442

Asociación Cultural e Deportiva E.D.A. Arzúa

C-08446

A Coruña Surfing Club

C-08452

Club de Surf Pantín

C-08461

Club Radiocontrol Arteixo

C-08463

Club Azul Marítimo

C-08470

Miguel Gauna Boxing Club

C-08475

Mestura Meirás

C-08482

Club Kayak de Mar Ría de Muros-Noia

C-08484

Club de Chave San Pablo de Catabois

C-08485

Club Sisargas.Com

C-08503

Caneiros Boxing Club

C-08504

Peña Bodegón Arzúa

C-08513

Sociedade de Pesca Deportiva Ponte Mazaira Furelos

C-08517

Asociación Deportiva de Piraguismo Sua Riveira

C-08520

Club Náutico Marina Seca

C-08521

Club Piso Perfecto

C-08522

Club Deportivo Perla Sada

C-08525

Club Safe

C-08534

Club de Pádel Ferrol

C-08540

Aikido Noroeste-Club Deportivo

C-08543

Club Deportivo O Penedo de Herbón

C-08545

Club Cuartafe

C-08548

C.D. Sierra F.S.

C-08550

Club Asociación Deportivo-Cultural da Bisbarra de Muros

C-08551

Club Dream Team

C-08552

Club Deportivo La Crema

C-08555

Moto Club Cabanas

C-08560

Club Ofigevi F.S.

C-08561

Adiante-Sigüeiro Basket Club

C-08566

Club Escola de Fútbol Base-Prodemar-Carnota

C-08567

Clube de Tiro Co Arco Montefaro

C-08596

S.C.D. Santa Columba Das Pias

C-08605

Club Patín Xunqueira

C-08606

Club de Tenis Oleiros

C-08607

Hockei Club Teo

C-08608

Club Deportivo Gavota

C-08610

Club Atlético Carral F.S.

C-08611

Club Campanario

C-08612

Club Antelo Team

C-08613

Club Hermandad Gallega

C-08614

Club Pkt

C-08615

Club Champions Advanced Nutrition

C-08617

Club Talleres Capelán

C-08618

Club Boimorto-Frutas Chelo F.S.

C-08619

Securitas Direct Fútbol Club

C-08624

Club Asociación Deportiva Veteranos de Zas (Adevezas)

C-08625

Club Arrojo F.S.

C-08626

Club Gaes-Centros Auditivos

C-08627

Club A Torre

C-08628

Club La Mezquita

C-08629

Club Deportivo Panda

C-08634

Peña Os Ártabros

C-08642

Amigos de Baloncesto Conxo

C-08643

Club As Pintegas Fútbol Sala

C-08676

Club Mexillón de Ouro Fútbol Sala

C-08678

Asociación Deportiva Anceis Futsal

C-08679

Peña Amigos de La Barcala F.S.

C-08680

Club Atlético do Temple

C-08681

Club Fripor F.S.

C-08682

Club Jorcar F.S.

C-08683

S.D. Ala Carallo

C-08684

Club Drink Team

C-08685

Club Os Neniños

C-08686

Club Cervecería The Blue Train

C-08687

Club O Curruncho F.S.

C-08688

Club Paso de Los Toros, F.S.

C-08691

Club Mascunclu

C-08696

Club Baloncesto Empleados Municipales A Coruña

C-08698

Club Atlético Licorcafé

C-08699

Club Ulma

C-08701

Club Escuela de Fútbol Urbilar

C-08703

Club Xente D’aki

C-08704

Club San Benito Castillo S.D.

C-08707

Club de Boxeo Azteca Box

C-08708

Club La Románica F.S.

C-08713

Club Proinde S.L.

C-08716

Club Sporting Temple

C-08717

Galaicos F.S.

C-08718

Club La Plazita

C-08721

Club Industrias Caamaño F.S.

C-08727

Club Pelota OsLeños

C-08729

Club Náutico Novavela

C-08730

Club Para El Desarrollo de Artes Orientales Shibui

C-08731

Club Maskato Surf-Costa da Morte

C-08737

Club Inmacu

C-08743

Club de Lucha Santa Uxía

C-08744

Club Natación Xallas

C-08746

Club Pelota Marineda

C-08749

Club Ludi Sport

C-08750

Comancheros Moto Club

C-08759

Club Pelota Punta Herminia

C-08765

Club Asoc.De Billar-Pool Ciudad de A Coruña

C-08766

Asociación Galega de Tai-Chi, Wu.Shu.Medicina China

C-08773

Club Ximnasio Ventorrillo

C-08774

F.S. OAdro

C-08775

Club Frouliñas F.S.

C-08778

Jogafán-Ordes F.S

C-08782

Club Valdetires de Campelo

C-08785

Club de Aficcionados Galicia Racing

C-08787

Club Once Santiago de Ajedrez

C-08789

Karate Club Galea Sport

C-08791

Club Halterofilia Narón

C-08794

Club Asociación Provincial de Pádel de A Coruña

C-08795

Club Centro de Ocio Carballo

C-08796

Club de Vela Ferrol

C-08801

Club Lida-Wuguan de Wushu

C-08802

Club Hípico Chimborazo

C-08816

Club de Montaña O Caxado

C-08818

Abegondo Padel Club

C-08828

Mazaricos Motor Sport

C-08829

Compostela Motor

C-08833

Club Targa

C-08834

Club Pádel Rianxo

C-08839

O Jremio Kickboxing Club

C-08840

Club Pelota Torre Hércules

C-08847

Club Kick Boxing Chuchi

C-08852

Resmón C.F.

C-08853

Isa Sport Galicia

C-08854

Veteranos Terra Doxallas Club de Fútbol

C-08857

Club Fútbol Sala Triple V

C-08858

Club Deportivo Amespa

C-08860

Escola de Fútbol Sala Lobelle

C-08861

Club Kayakompostela

C-08867

Club Energy

C-08869

San Roque Clube de Baloncesto en Cadeira de Rodas

C-08870

Motoclub Monster Racing

C-08878

Club Bribesly´Hills

C-08880

Os Mallos 06 F.C.

C-08882

Club Bielas Sport

C-08888

Club Empire R Racing Team

C-08890

Outes F.S.

C-08891

Club Mouriño

C-08894

Club de Chave Xota-M

C-08897

Club Os de Breamo

C-08908

Club Arco-Laracha

C-08916

Club Northwest-Mx

C-08919

Club San Tirso Cervecería A Boa Estrella

C-08922

Laracha en Dúas Rodas

C-08929

Ptc Motor Club

C-08933

C.C.D. Cerceda de Veteranos

C-08942

Ribasar C.F.

C-08943

Club Deportivo Fragas do Eume

C-08949

Club Petos Melide

C-08952

Club ANPA Antón Fraguas

C-08967

Moto Club Tracción Atv

C-08968

Club Kick Boxing Miro

C-08969

Club Baloncesto Riazor

C-08977

Asociación Deportiva de Cazadores Castromaior-A Gracia

C-08978

Club Deportivo San Antonio de Herbón

C-08980

Brigantium Veteranos

C-08982

Baloncesto Xl Milladoiro

C-08987

Club Costoia F.C.

C-08992

Priorato F.S.

C-09007

Club Náutico de Espasante

C-09009

Club Deportivo Nicraria

C-09010

Club Black Sea

C-09024

Meirama

C-09025

Elite F.C.

C-09026

Clube Deportivo Ordeski

C-09028

Club Hercules Kick Boxing

C-09029

D&S Sport

C-09030

Tokomocho Spm

C-09031

Club Baloncesto Bonaval

C-09033

Mesón O´Atallo

C-09034

Fundación José Ron Neira

C-09035

Club Malecon-Doenzas

C-09036

Club Cointer Sport

C-09037

Club Arqueros de Cambre

C-09038

Club Villa Adelaida Basquet

C-09039

Club Deportivo Recreativo Ferrolterra

C-09040

Club A Raposa Vella

C-09043

Club Náutico Portodoseixo

C-09046

Club Deportivo Cafetería Litmar

C-09052

Club de Baile Deportivo Stilo

C-09058

Club Chitae Gym

C-09061

Club Ciclista Mb3

C-09064

C.F.S. Coffee Friends

C-09070

Clube Deportivo Municipal de Piragüismo Dumbría

C-09074

Club Don Pepe L.R.

C-09078

Neptuno (Club de Buceo)

C-09082

Club de Baile de Salón Deport. y Compet. María Ferradás

C-09084

Asociación Coruñesa del Joga Bonito

C-09087

Club Patinaxe Buxaina

C-09090

C.M.I.R. Tenis de Mesa Ribeira

C-09103

Club de Karate Victory Gym

C-09104

Palomos de Compostela

C-09108

Club Kaidan

C-09111

Asociación Tenística Culleredo (A.T.C.)

C-09112

C.D. Alpa-Ordes F.S.

C-09113

Escola Integral de Pilotaxe e Condución

C-09114

Rianxo Fútbol Sala

C-09120

Club Automodelismo Culleredo C.A.C.

C-09123

Club Chopo Sport

C-09125

Clube de Tenis Carballo

C-09126

S.D. Indicen

C-09127

Club Cogomelo Melide Xuvenil

C-09129

Ipr

C-09131

F.C. Tibet

C-09132

A.D.V. Funeraria Apóstol F.S.

C-09137

Escola Baloncesto Baio

C-09154

Club Ciclista Luis Ocaña

C-09160

Club Náutico Porto do Son

C-09165

Moto Club-A Capela

C-09166

Asociación Coruñesa de Kick Boxing

C-09168

Punta Xurela

C-09170

Clube Deportivo Veteranos Curtis

C-09171

Escudería Tembras Sport

C-09180

Xcornapinos

C-09183

Club Naturmaz

C-09187

Club Ciclista Btt Ferrolterra

C-09189

Clube Bádminton Outes

C-09190

Clube Fútbol Veteranos Noia

C-09191

Club Deportivo Castiñeiriño de Santiago

C-09196

Club Ciclista Santiago Dh

C-09203

Moto Club Rebordelo

C-09211

Sociedad Cultural Deportiva A Libelula

C-09212

Club Wind Aguieira

C-09213

Club Caronium

C-09216

Asociación Deportiva Jl Racing

C-09219

Club Colombófilo Arousa Norte

C-09228

Club Brigantia

C-09232

Club Deportivo Delgafite

C-09235

Club Pazos/Vialca F.S.

C-09237

Blanco y Azul F.S.

C-09241

Par Tres

C-09243

Club Automóbiles Clásicos de Galicia

C-09248

Asociación Deportiva Ho.Ya.Su.Ka.

C-09259

3eses

C-09260

Narón Bádminton

C-09261

Atlético Finisterre Fútbol Sala

C-09262

Club Matatxiris Revolution

C-09264

Os Templarios

C-09265

Construgal F.S.

C-09270

Club Fame Negra

C-09272

Club Deportivo Atlántico

C-09274

Club de Chave Paiosaco

C-09276

Sima Wu Shu

C-09285

Auto Club Clasicos Naron

C-09288

Club Loita Stellae

C-09290

Club Tae-Box-Team

C-09291

C.B.D. Cuban Break

C-09304

Escudería J. Lista Competición

C-09306

Escudería Touro Motor

C-09311

Club Tres Rodos

C-09312

Velero

C-09317

Atlético Pereiriña F.C.

C-09319

F.S.F. Santiaguiño

C-09325

Oza Dos Rios Motor Club

C-09327

Club Deportivo A Galia

C-09328

Amigos del Vía, C.B.

C-09332

Verduras Frescas F.S.

C-09338

Seguridad Deportiva

C-09339

Ondaroot

C-09340

Clube Deportivo Touro Xuventude

C-09341

Atlético de Melide

C-09347

Asociación Deportiva Vilamaior

C-09348

Orzan Surf Club

C-09349

Unión Deportiva Santiso F.C.

C-09351

Club de Actividades Subacuáticas O Melgacho

C-09353

Escudería Mesoiro Racing

C-09359

Sociedad Cabalar Miñense

C-09360

Club Deportivo Barbanza Golf

C-09379

Asociación Deportiva Cultural Chus

C-09381

Club de Fútbol Veteranos de Vimianzo

C-09383

Club de Baile Deportivo Seymer

C-09386

Grumico S.D.

C-09388

Flor de Lis F.S.

C-09389

Club de Billar Sfera

C-09391

Escola Kickboxing Eume e Disciplinas Asociadas

C-09393

Escola de Kick Boxing Ferrol

C-09397

Club Deportivo Cedeira

C-09408

Cervera C.F. Veteranos

C-09413

Unión Deportiva Val do Ulla

C-09415

Sung

C-09416

Club Atlético Bertamiráns

C-09420

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

C-09434

Instalaci0nes Serman

C-09437

Motoclub O Milladoiro

C-09439

Cb Xuventude Dubresa

C-09446

Hércules Fútbol Sala

C-09447

Bertamiráns C.B.

C-09448

Txarco Coruña

C-09449

Adaja

C-09453

Club do Mar e Náutico de Muxía

C-09455

Sporting Ortegal

C-09456

Optica Souto

C-09458

Miño Golf Club

C-09459

Club Deportivo Xuventude Aranga

C-09460

Aidiga Fútbol Sala

C-09464

Motoclub Rebordelos

C-09474

Club Os Tombos

C-09475

Club Liceo Vulpes

C-09478

Grupo Riotorto

C-09481

Asociación Cultural e Deportiva Renbukai

C-09483

Xerión

C-09484

Escola de Karate Cedeira

C-09485

Club Deportivo Dicarpe

C-09487

Los Hombres de Luis

C-09491

Labañou Fútbol Sala

C-09499

Motoclub Pemento Racing

C-09501

Club Ciclista Ames

C-09509

Northwest Snow

C-09511

Club Ciclista Asociación Galega de Ciclistas

C-09513

Usc

C-09514

Pikate Racing

C-09516

P.D.C. Racing

C-09522

Vulcan Wakeboard Club

C-09524

Karate Casino de Ares

C-09528

Everis Sala

C-09536

Sporting Valle Inclán

C-09537

Club Atletismo Obradoiro

C-09538

Agrupación Deportiva A Pedreira

C-09539

Club Señalizaciones Lafuente

C-09541

Club Deportivo A Nova Chave

C-09547

Sport Kickboxing

C-09551

Clube Xadrez Rianxo

C-09552

Kenpo Rianxo

C-09554

Club Ciclista Cabuxa Extreme

C-09556

Feáns Pádel Club

C-09557

Charrua Fútbol Club

C-09562

Monte Alto Kick Boxing Club

C-09570

Arqueiros de Compostela

C-09571

Silfo

C-09580

Asociación para a Promoción de Deporte de Base (Probase)

C-09583

Artes Marciales Beni Gym

C-09588

Sonbiker

C-09599

Lago Competición

C-09606

Gara Karting

C-09613

Escudería Arzúa Competición

C-09614

Club de Pesca Vilagudín

C-09616

Cobian Racing Team

C-09620

J.P. Competición

C-09626

Narón Snowboard Club

C-09627

Unión Deportiva 2008

C-09628

Pádel Love

C-09629

Comecaminos

C-09631

Club Patín Conxuro A Laracha

C-09641

Club Boxing Sada

C-09643

Club Asociación Endurera Costa da Morte

C-09644

Riomar 2008

C-09649

Club Deportivo Encoro do Eume

C-09651

Escudería Ferralla Lois

C-09653

Clube Ciclista A Coruña

C-09657

Arins Fútbol Sala

C-09659

Asociación Deportiva Os Arqueiros da Fortaleza de Mesía

C-09663

Benza

C-09666

Escola Galega de Kick-Boxing

C-09668

Club Ciclista Grupo Riotorto

C-09674

Tmr Noelia Competición

C-09678

O Cruce

C-09680

Baobabs

C-09681

Jrs Tuning

C-09686

Club Eumés de Xadrez Torreón

C-09688

Escudería Nayman Motorsport

C-09691

Padelherculino

C-09692

Tequeños Elida Pádel Club

C-09693

Club Hípico Proxecto Home As Cernadas

C-09701

Pádel Galego

C-09708

Asociación Deportiva Currico

C-09710

A Lo Loko

C-09711

Club Deportivo Pádel Hércules

C-09713

Club Korreteo Racing

C-09714

Zapatillas en Acción

C-09716

Club Deportivo Jiu-Jitsu Coruña

C-09720

Veteranos de Fútbol de Brión

C-09721

Stellae Racing

C-09725

Automóvil Club de Galicia Norte

C-09728

Fillos do Vento

C-09730

Moto Club Jas A Tope

C-09731

Pádel Club La Dársena

C-09733

Egasurf

C-09735

Planet Pádel

C-09737

Cala Surf Club

C-09739

Atlético Ferrol

C-09740

Agaki

C-09745

Amigos Padeleros

C-09747

Nenufar Pádel Club

C-09752

Gimnástico de Santiago F.C.

C-09754

Lago

C-09756

Escudería Sanguiñedo Competición

C-09760

Saque Sport

C-09771

Boiromotos

C-09774

Torremar Sport

C-09784

Eco Quad Galicia

C-09785

Club de Tenis Rianxo

C-09786

Cotelga Club de Fútbol

C-09787

Club Illa Dos Ratos

C-09790

Amizade Club de Fútbol

C-09791

Racing de San Lorenzo

C-09795

Pádel Milladoiro

C-09797

Club de Pádel Ortigueira

C-09798

Marraxoleiros

C-09801

Ponte Camporrapado

C-09804

Club Deportivo Urban

C-09809

San Mateo Club de Fútbol

C-09810

A.D. Vila de Ordes

C-09811

Rial Club de Fútbol

C-09813

Boxeo Bullpuch

C-09816

Sociedade Deportiva Santa Minia Brión

C-09823

Kitesurf Arteixo

C-09824

Peña de Quad Lume No Caño

C-09826

Club Sierraski

C-09828

Asoc. de Cazadores de Lesta La Chimenea

C-09829

Club Vodka Juniors

C-09831

Asociación Clube Baloncesto Padrón

C-09835

Club Perillo-Los Arcos Fútbol Sala

C-09837

Motoclube Erre Que Erre

C-09853

Sociedade de Cazadores Nosa Señora Das Neves

C-09855

Casa Beiro

C-09858

Clube Voleibol Oleiros

C-09861

Motoclub Barrosport

C-09862

Motoclub A Braña

C-09869

Darnarón

C-09871

Club Voleibol Brétema

C-09872

Innovatec Galicia F.S.

C-09873

Sociedad Deportiva Val da Mahía

C-09876

Escudería Vía Stellae

C-09877

C.B. Infor-Santiago

C-09888

Clube Deportivo Salsanova

C-09890

Restaurante Perillo-Club de Fútbol

C-09891

Clube Terrachá

C-09893

Disco Caracol F.S. Noia

C-09894

Jamonerias El Pinar

C-09897

Sousantos-Seigneurie

C-09901

Club Balonmán Oleiros

C-09903

S.D. A Gaiola

C-09909

Club de Xadrez O Galo

C-09910

Club de Fútbol-Sala O Galo

C-09911

Club de Baloncesto O Galo

C-09912

Leiloio Fútbol Club

C-09914

C.D. Brandía

C-09919

Club Marítimo Barizo

C-09930

Santa Cruz Surf And Sport Club

C-09934

R.C. Barbanza

C-09935

Club Deportivo Crunia

C-09936

Club de Actividades Subacuáticas Marineda

C-09946

Karatetotal

C-09947

C.D. Os Duchas

C-09950

Tmr Horseball Team Santa Comba

C-09957

Club Ciclista Costa Vella

C-09958

Escuela de Kárate Franza

C-09959

Amigos del Judo-Laracha

C-09963

Club Motociclista Teo

C-09964

Club Deportivo Paraguayo Santiago

C-09966

Escuela de Karate A Solaina

C-09984

Club ANPA da Sionlla

C-09986

Club Teo 4x4

C-09991

Club de Chave Urbanización A Barcala

C-09992

Sporting Bergondo Fútbol Club

C-09993

Escola de Kickboxing Narón e Disciplinas Asociadas

C-09996

Electricidad Meramar

C-09997

C.D. Robajañotes

C-10000

Club Vulcano Competición

C-10006

Sala Compostelana de Esgrima Antiga

C-10008

A Torre C.T.

C-10009

Club Biela Queimada

C-10013

Cervecería O Buitre

C-10021

Club de Tenis Coruña Sport

C-10029

C.D. Defensa Personal Policial A Coruña

C-10031

Kickboxing Cedeira y Disciplinas Asociadas

C-10035

Club Rialto

C-10036

Asociación Galega de Andadura

C-10037

Asociación de Ex Xogadores do Deportivo (Exdepor)

C-10041

Clube de Loita Touro

C-10047

Club Buceo Finisterre-Mergullo Fisterra

C-10051

Club Mercenarios do Barbanza

C-10058

Asociación Deportiva Pedroso

C-10065

Tgr Competición

C-10069

Ferrolvento Windsurf

C-10073

Club Deportivo Team A.C.T.

C-10076

Club Shorinji Antonio Carmona Gómez

C-10077

Alberni Asociación Deportiva

C-10079

Asociación Atletismo de Compostela

C-10080

Grupo Kfm Galicia

C-10082

Deportivo Atalantes

C-10083

Club de Windsurf Marea

C-10089

Escudería Kuko Sport

C-10096

Serca

C-10097

Club Bmx Woodgras

C-10099

Club Deportivo Onair

C-10107

Agrupación Deportiva Ies de Sabón

C-10110

Bushi-Kai Santiago

C-10111

Club Deportivo Hockey Cerceda

C-10115

Asociación de Técnicos de Equitación

C-10119

Xacobeo Santiago C.F.

C-10120

Motoclub O Petouco

C-10134

Club Kickboxing Frank

C-10136

Coruña Towers

C-10137

Clube Social e Deportivo Torás

C-10139

Club Temegal

C-10141

Agrupación Deportiva O Silbato

C-10143

Club Atlético Terras do Ulla

C-10144

Sociedad Coruñesa de Silvestrismo

C-10148

Club Deportivo Alianza Sudamericana

C-10155

Ferrol Club Baloncesto

C-10157

Club de Chave Perillo

C-10161

Asociación Deportiva Club do Mar de Caión

C-10166

Asociación Social, Cultural y Deportiva Gallaecius

C-10167

Club de Tiro Con Arco Os Druídas

C-10168

Trc Tierra Rallye Competición

C-10172

Health In Code

C-10176

Sociedade Deportiva de Remo Rías Baixas

C-10178

Outes Fútbol Club

C-10179

S.R. Pazos

C-10185

Diezporuno

C-10195

Escudería Todo Motorsport

C-10203

Club Deportivo Verme

C-10207

Fútbol Sala A Gándara

C-10214

Club Atlético Fátima

C-10220

Pádel Compostela, S. L.

C-10223

Club de Fútbol Americano Trasnos

C-10226

Club Piragüismo Soneira

C-10228

Club de Chave O Horreo

C-10229

Vinoteca Confort

C-10234

C.D. Don Frutos

C-10235

Temple Basquet

C-10238

El Feudo

C-10240

Club Hípico Pegaso

C-10241

Dubra Woleibol

C-10243

C.D. Fortuna de Oleiros

C-10247

Valga Golf

C-10248

Cervecería Keltay

C-10249

Mesón do Pulpo

C-10250

Judo Arume

C-10253

U.T.E. Zapateira

C-10254

Leiloyo Veteranos

C-10256

Club de Vuelo Furanubes

C-10267

A1 Padel

C-10278

Soñeiro Fisioterapia Fútbol Sala

C-10283

Ductor Sport

C-10284

Asociación de Vecinos Os Nosos Lares-Palavea

C-10287

Optica Gallaecia

C-10288

Motor Club Amigos do Racing

C-10289

Club de Chave Arteixo

C-10294

Sporting Aldea

C-10297

Sporting Seaia C.F.

C-10305

Club Zona Squash

C-10306

Club Zona Pádel

C-10307

Club Patinaxe Abegondo

C-10318

Taichi Compostela

C-10329

Club Nova Sport

C-10331

Sociedad de Cazadores A Chanca

C-10335

Deportivo Cultural Coruñesa

C-10342

Clube Toques Rally Sport

C-10343

Sfmteam-Offroad

C-10345

Sociedade de Caza e Pesca de Dodro

C-10348

Club Ciclista Ordes-Ivan Raña

C-10351

Asociación Deportiva Os do Jatillo

C-10353

Atlético Carrilana

C-10354

Club Arnoso Competición

C-10355

No Hay Dolor

C-10360

Club Atlántico Coruña Baloncesto

C-10361

Cyclone Lab

C-10363

Asociación Recreativa de Veteranos de Fútbol do Porteño

C-10365

Club de Remo San Pedro

C-10366

Kick Boxin Santiago

C-10367

Club Amigos Deportistas de Boiro

C-10368

Escola Municipal de Fútbol de Vimianzo (E.M.F. Vimianzo)

C-10375

A.G.A.D.I.R.

C-10376

Club Hípico Las Columnas

C-10378

C.D. Jaruma Sport

C-10402

Club Deportivo de Chave Dar-Dos

C-10403

Club Nihon Tai-Jitsu Galicia

C-10405

Ponce Competición

C-10406

Indigo Taichi

C-10415

Club de Chave Piñedo-Feans

C-10423

Club Somos Nos

C-10426

Ferrol Surf School

C-10427

Valdoclub S.D.

C-10436

Fundación USC Deportiva

C-10437

Bastiagueiro Surf Escola

C-10444

Krazydoogteam

C-10446

Luis Otero Club de Surf

C-10451

Club Kickboxing Sport Five

C-10452

Club Kickboxing Lula

C-10453

Escola Deportiva Revolution Natural Sport de Narón

C-10457

Club Deportivo Rus

C-10470

Club Deportivo Radeansa

C-10471

Atlético de Neixon

C-10472

Os Comecamiños Btt Club

C-10473

Club Boxing Caramiñal

C-10474

Motoclub Sin Frenos

C-10477

Club de Tiro Con Arco 2x70

C-10483

Kickboxing Trasancos

C-10495

Espartanas F.S.

C-10498

I.T.F.Oroso

C-10500

Peña Vios

C-10506

Xaviña, F.C.

C-10510

Boa Onda

C-10511

Club Cm Voleibol Ferrol

C-10514

Club Béisbol y Sótbol Indians de Arteixo

C-10515

Sociedad Deportiva Cultural Amizade

C-10517

Clube Deportivo Taiho-Jitsu

C-10522

Club Femenino Pedras de Santiago

C-10523

Club Balonmán Cambre

C-10526

Clube de Montaña Ratos Libres

C-10527

Escola de Fútbol Castiñeiriño

C-10528

Motoclub A Moreniña

C-10531

Asociación Roiba

C-10535

Escola de Surf de Pantin

C-10537

Asociación Deportiva e Cultural Mariña Axexo

C-10539

Club de Fútbol Estrella

C-10540

Independiente de Carballo

C-10541

Club Deportivo Inmaculada

C-10546

Vilasantar Deporte Limpo

C-10549

Veteranos de Portosín C.F.

C-10550

Trocolo Noia F.C.

C-10554

Natural Sport Oleiros

C-10574

Escuela de Kickboxing y Boxeo Ares

C-10577

C.D. Noso Oleiros

C-10578

Virazon. Club de Navegación

C-10582

Club Ecuestre Cinco Aires

C-10584

Sporting Puebla

C-10586

Clube Atlético Licor Café

C-10588

Kick Narón

C-10589

Peluquería Susana Fernández

C-10590

Green S.D.

C-10592

Adobrica

C-10599

Narfer Electric

C-10604

Club Deportivo Gorrión

C-10606

ACB-Competición

C-10610

Club Náutico Deportivo Razo

C-10614

Club de Actividades Subacuatias Nauga

C-10616

Jovenes Retucos

C-10618

Milla Sport Sd

C-10628

F.C. Coruña

C-10629

Club de Pádel Cidade de Narón

C-10632

Club Patinaxe Artística Narón

C-10641

Asociación Grupo Airsoft Ferrol

C-10646

Club Deportivo Forza Vital

C-10651

Sociedade de Pesca e Conservación Dos Rios-Fario

C-10652

Escola de Fútbol Milladoiro Sociedade Deportiva

C-10660

Centro Cultural Deportivo Xesteda

C-10662

Escuela de Artes Marciales Bushido

C-10665

Club de Fútbol Casilla

C-10670

Club de Chave Larín

C-10671

Iguana Paintball Club

C-10676

School Riders Team

C-10684

Club Desguaces Lual

C-10689

Arenal Padel

C-10690

Neco Pádel

C-10691

La Casona Pádel Club

C-10693

Campus Stellae Patinaxe Artística

C-10694

Escuderia + Pie Izquierdo

C-10698

Gradaille Competición

C-10699

A.D.C. Protección Civil Arteixo

C-10700

Asociación Galega de Krav Maga

C-10702

Asociación Galega de Mulleres

C-10703

Club Deportivo María Assumpta

C-10705

Urba Sporting Club

C-10706

Kick Boxing Club Caneiros

C-10707

Club de Tenis de Cee

C-10708

Clube de Pádel As Pontes

C-10717

Club de Pádel Noia

C-10719

Liga de Empresas Ferrolterra

C-10724

Clube Deportivo Gallegos Asociados Polo Longboard

C-10726

Club Náutico Deportivo de Muros

C-10727

Club Pesca Deportiva Peixe Espeso

C-10736

Asociación Cultural Deportiva A Fonte

C-10738

A.D. Mycos

C-10739

Motoclub Offroad La Mina

C-10742

History Rally Classic

C-10746

Orioles Club de Beisbol

C-10747

Portela Mtb

C-10754

Club Somoza Ventura

C-10758

Club Náutico Fornelos

C-10760

Asociación Cultural Recreativa Deportiva Axiña

C-10762

Club Deportivo Os de Sempre A Cabalo

C-10764

Karate Club Deportivo A Coruña

C-10765

Escola Tenis e Pádel As Pontes

C-10768

Club Cicloturista Terra do Queixo

C-10772

Na Onda Surf Club

C-10773

Asociación Deportiva Iosup

C-10780

Special Olympics Galicia

C-10783

Club Deportivo Celtas

C-10785

Club Arena

C-10790

Asociación Surfing Europe

C-10794

Club de Windsurf Zona Norte

C-10796

Padelplus Club de Pádel

C-10801

Asociación Profesioal de Buceo Recreativo (Aprobur)

C-10805

Caballo de Salto.Es

C-10806

Volantes de Baño Fútbol Clube

C-10807

O Son do Acheiro

C-10818

Escudería Trial Galicia 4x4

C-10822

Clube Atletismo Boimorto

C-10824

A Coruña Kitesurf Club

C-10827

Club Deportivo Bombeiros Ferrol-Narón

C-10834

Club Ciclista Cerceda

C-10842

Club Deportivo Os Centollos

C-10843

Xadrez Carral

C-10852

Club Baloncesto Acrel

C-10853

Escuela Deportiva Os Vikingos

C-10854

Unión Deportiva Monte Louro

C-10861

Arkeiros do Muiño

C-10862

Asociación Deportiva Rocker´S Park

C-10863

B.T.T. Fene

C-10867

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

C-10869

Asociación Deportiva O Escarapote

C-10870

Club Deportivo Moldes

C-10873

Motoclub Enduro Rois

C-10876

Club de Tiro de Discapacitados Visuais

C-10877

Escudería Ría de Muros

C-10880

Sociedad Deportiva Camelle

C-10887

Silver Wolves

C-10901

S.D. Universidade-Oseiro

C-10902

Escuela de Fútbol Ensanche A

C-10903

Fervello

C-10905

Torre Veteranos

C-10908

Peña Ciclista Baikers do Vilán

C-10911

Los Toleteros de Sigueiro

C-10912

Kook Surf

C-10913

Mouse F.S.

C-10916

Asociación Cultural Recreativa e Deportiva Boiro

C-10921

Fútbol Veteranos Ordes

C-10928

Asociación Deportiva Virxe de Guadalupe

C-10937

Cfs Cafetería Scala

C-10939

Asociación Deportiva Kataplasma

C-10940

Grupo Galcerpro Coruña F.S.

C-10943

Veteranos Marrozos

C-10945

Xefen F.S.

C-10946

Agrupación Deportiva Veteranos Carnoedo

C-10949

Club de Actividades Subacuáticas Costa da Morte Sub

C-10954

Compostela Rc Club

C-10955

Hockey Club El Jardín

C-10956

Deportivo y Cultural Bergantiños

C-10958

Club de Billar O Carro

C-10965

Basket School

C-10974

Amazonas e Cabaleiros de Oroso

C-10978

Asociación Deportiva e Cultural Arnela

C-10983

Club de Gimnasia El Horreo

C-10986

Xelter Surf Club

C-10990

Os Gaiteiros Non Paran

C-10991

Natación Nemo

C-10994

Club de Patinaxe Artístico Costa da Morte

C-10996

Club Deportivo Galperevent Sport Galicia

C-10997

El Ebanista

C-10998

Club Deportivo Pádel Riveira

C-11002

Os Trastes Fútbol Club

C-11005

Asociación Galega de Brazilian Jiu-Jitsu

C-11006

Club Ciclista Coto Damoreira

C-11011

Club Ciclista Os Saltamontes

C-11013

Club de Voleibol Padrón

C-11016

Club Deportivo Apagalumes

C-11021

Club Ciclista Cariño

C-11030

Club Náutico Amigos da Marisma do Anllóns

C-11046

Escudería Narón Sport

C-11057

Club Salvamento Ponferrada

C-11058

Faicamiño Club Orientación

C-11061

Balonmán Betanzos

C-11066

Club Ciclista Abegondo

C-11068

Fútbol Internacional Padrones

C-11069

Razo Kayaksurf

C-11070

Clube de Tenis C.T. Arzua

C-11073

Asociación Deportiva Vidú

C-11078

Club Ciclista Punta Candieira Cedeira

C-11083

Millarengo Deporte

C-11084

Voleibol Atlético Boiro

C-11085

Barraña Volei Praia

C-11094

Clube Ciclista Revoltas

C-11098

Carballo Surf Club

C-11100

Asociación Hípica Cabaleiros da Cima

C-11106

Terres3

C-11107

Pool Galicia Amateur

C-11113

Club Ciclista 4gatos Btt

C-11117

Tpfa

C-11119

Club Acimut

C-11122

Club Deportivo Os Muditos

C-11124

Oroso Motor Sport

C-11128

Club Deportivo Amigos de Ezequiel Mosquera

C-11129

Judo Sport Abegondo

C-11134

Roi Freiria Racing

C-11139

Cuadrilla de Caza O Cotorelo

C-11142

Estela 25.Com

C-11144

Club Ecuestre Os Parrulos

C-11149

Asociación Cultural, Medio Ambiental e Deportiva O Esquío No Piñeiro

C-11150

Club Ciclista Berenguela

C-11153

Club Deportivo Ordense

C-11159

Escudería Puskas Racing

C-11162

Club Ciclista Bicicletas Brais Chas

C-11172

Club Balonmán Ribadosar

C-11182

A Coruña Fillos de Breogán

C-11184

Asociación Deportivo-Cultural Amigos de La Natación

C-11185

Escudería Geskarting Ferrolterra

C-11190

Club Multideportivo Laxe

C-11191

Amigos Urgencias Sanitarias

C-11192

S.D. Miguel Rua-Don Bosco

C-11195

Motoclub Lorbé

C-11196

Club Náutico Ciudad de Ferrol

Provincia de Lugo

Nº rex.

Entidade

C-00044

C. D. Xuncas

C-00045

S. D. Bretoña

C-00070

C. Santa Catalina de Mondoñedo

C-00099

S. D. de Cazadores San Pedro

C-00100

C. de Tiro Co Arco Lucus Augusti

C-00104

S. de Cazadores Deportivistas da Terra Cha

C-00105

S.D. C. de Campo y Tiro de Lugo

C-00106

S. Atlética Rabadense

C-00107

C. D. San Ciprián

C-00112

C. Olímpico Mixto Lugo

C-00120

C. Atletismo Lugo

C-00125

S. de Cazadores y Pescadores San Antonio Abad-Monterroso

C-00127

C. de Tiro D. San Roque

C-00129

C. de Tiro Olímpico Cabe

C-00135

S. de Cazadores de Pigara

C-00142

A. de Cazadores del Coto de Nay

C-00159

C. de Tiro Olímpico San Juan

C-00164

S. de Caza y Pesca El Salvador de San Salvador de Outeiro
y San Esteban de Camoira

C-00181

C. de Tiro Costa Lucense

C-00196

C. D. Ensino

C-00209

C. de Tiro de Precisión de Lugo

C-00216

Atlético Lorenzana Fútbol C.

C-00245

S. D. de Cazadores de San Vicente del Burgo

C-00267

A. D. Cultural C. Náutico de Foz

C-00278

C. Náutico Juventud O.J.E.

C-00280

C. Ciclista Vivero

C-00290

Peña Ciclista Baamonde

C-00293

S. D. Sporting

C-00309

C. Bretema

C-00312

S. de Cazadores Amigos de Calde

C-00330

C. de Cazadores de Puebla de Brollón

C-00332

S. de Caza San Cayetano do Candauso

C-00342

A. D. Coto de Caza de Laxe

C-00344

S. D. Serra de Penalba

C-00351

C. Kayak Foz

C-00352

S. de Cazadores de Santaballa

C-00364

C. Ciclista San Froilán

C-00371

S. D. Cervo-Sargadelos

C-00372

A. D. Irmandiños

C-00426

S.D. A.P.A. Cervantes

C-00457

Club Deportivo Os Pinos

C-00459

S. D. Cultural de Tuiriz

C-00469

C. S. Colombofila Lucense

C-00470

S. de Cazadores de Lozara

C-00484

S. D. Cultural de Laiosa

C-00494

A. Cazadores El Azor

C-00495

A. D. Os Tobos

C-00497

Escuela Lucense de Piragüismo

C-00516

A. D. Barbadelo

C-00522

C. Náutico Ledicia

C-00526

Coto Privado de Caza de Corneas

C-00537

C. D. Francisco Lanza de Ribadeo

C-00558

Moto C. Burela

C-00577

Club Ancares

C-00585

C. de Cazadores de Baltar

C-00589

Sociedade Coto do Faro

C-00602

C. de Cazadores de Riotorto

C-00612

S. de Caza Río Miño

C-00627

S. Cazadores Sarema

C-00633

S. de Cazadores Santa Bárbara

C-00639

A. D. Rei Cintolo

C-00648

A. D. Macaque

C-00649

C. de Tenis Lugo

C-00709

C. Ciclista Lucense

C-00720

Peña Ciclista Leo Sport

C-00721

A. de Cazadores de Villafiz

C-00723

S. de Cazadores de Ousa

C-00746

S. de Cazadores de Piedrafita de Cebreiro

C-00749

S. D. Cultura de Ver

C-00761

Grupo de Espeleoloxía Lugo

C-00765

C. Viveiro de Piragüismo

C-00804

A. D. Luis Pimentel A Piringalla

C-00825

C. D. Rc As Anduriñas

C-00840

A. D. Lao-Feng

C-00882

C. de Campo y Tiro O Ventevexo

C-00886

S. D. El Pedroso

C-00891

S. de Cazadores Deportistas de Árbol

C-00902

S. de Cazadores Santa María

C-00905

S. Tiro Al Plato de Riotorto

C-00919

C. Polid. Comercial Lamas

C-00930

C. de Cazadores de Bendillo

C-00934

C. de Cazadores Os Dous Santos

C-00939

S. Recreativa El Cordal

C-00941

S. D. Landro

C-00943

S. Cazadores Lousada Santa Cristina

C-00945

S. de Cazadores San Vicente

C-00951

S. de Cazadores de Santiago de Guldriz

C-00958

C. Balonmano Xove

C-00977

A. D. Salesianas-Lugo

C-00986

A. D. Virxe do Monte

C-00988

A. D. Castro

C-01003

Asociación Deportiva Torre de Lemos

C-01007

Col. Privado Concertado Ferroviario

C-01008

A. D. Rosalía de Castro de Bóveda

C-01013

A. D. Mato Vizoso

C-01014

A. D. Sagrado Corazón de Monforte

C-01015

A. D. Col. Público de Quiroga

C-01022

A. D. C.P. Riotorto

C-01024

A. D. C.P. San Clodio

C-01027

Xabarín Rugby C.

C-01028

A. D. Ramon Falcon

C-01039

A. D. I.B. Monforte

C-01042

S. de Cazadores de Piñeiras

C-01044

A. D. Instituto Formación Profesional Chantada

C-01059

A. D. Sampaio

C-01060

A. D. La Merced

C-01061

A. D. Monte Baliño

C-01072

S. Recreativa Boveda

C-01116

C. Tenis Cuatro Vientos

C-01160

S. D. Castroverde

C-01163

A. D. Artello

C-01167

Club de Cazadores da Xestosa

C-01168

S. de Cazadores de Costante

C-01176

A. D. Liber-Fingoy

C-01206

S. de Cazadores San Julian de Bocamaos

C-01213

C. D. Triscos

C-01216

C. de Cazadores de Cereixido-Fiais

C-01227

S. de Caza San Victorio

C-01343

Instituto Homologado Municipal de Guitiriz

C-01345

A. D. Col. de La Asunción

C-01346

C. D. Ribadeo, C.B

C-01348

A. D. Col. Público de Cervo

C-01349

A. D. Divino Maestro

C-01354

Asterix Rugby C.

C-01366

A. D. Col. Fernández

C-01372

A. D. Antas de Ulla

C-01374

A. D. Santa María de O Valadouro

C-01385

A. D. Santa Rita de Galdo-Viveiro

C-01386

A. D. Otero Pedrayo

C-01399

A. D. Vilasouto

C-01404

A. D. Escuela Aneja

C-01417

A. D. San Miguel de Monterroso

C-01425

A. D. Instituto de Formación Profesional Vilalba

C-01426

A. D. Airiños do Neira

C-01429

A. D. Dr. López Suárez

C-01437

Peña Motorista Lucense

C-01442

A. D. C.P. Oural

C-01454

A. D. Instituto Mixto de Burela

C-01473

A. D. Isla Verde.

C-01475

A. D. Estudios Landro

C-01507

A. D. Unión Deportiva Ferreiros

C-01515

Sdad. D. de Cazadores de Sarria

C-01547

C. Tiro 22 Lugo

C-01548

A. D. Peña O Malecon

C-01556

S. D. Pol

C-01565

A. D. Nausti

C-01586

C. D. Coto de Caza Castrillón

C-01607

C. Piathlón de Monforte

C-01608

C. Balonmán Lugo

C-01620

C. Balonmano Burela

C-01621

Club Piragüismo Altruán Ribadeo

C-01640

C. Baloncesto Amigos

C-01646

S. de Cazadores Farelo

C-01673

Delta C. Lugo

C-01685

A. D. Cervantes

C-01704

S. de Cazadores da Paderna

C-01717

C. Ciclista Pedal Eo

C-01724

S. de Cazadores San Salvador y Pereira

C-01745

A. D. Xermolos

C-01751

A. D. Andeportes-Lugo

C-01756

A. D. Sagrado Corazón de Lugo

C-01759

A. D. do Col. Público

C-01764

A. D. Costa de Foz

C-01771

A. D. A.P.A. C.P. de Vicedo

C-01777

A. D. Castelo de Pambre

C-01811

C. Construcciones Neira Pérez S.L.

C-01818

A. D. Díaz Sanjurjo

C-01835

C. D. Granja Ramil, S.A.

C-01845

C.E D. Jealro-Magister

C-01849

C. D. Albeiros

C-01862

A. D. Col. Público de Guntín

C-01940

A. D. Esteo

C-01952

C. D. Tintos

C-01957

Escudería A. de Automóviles Clásicos de Galicia

C-01977

A. D. Auxilia-Lugo

C-01979

C. Maside Jardineria-Bretaña

C-01980

C. Restaurante Sotomayor-Bretaña

C-01988

C. Librería Piornedo

C-01992

C. Balonmano Goleta

C-01993

A. D. San Xulián de Faro-Area

C-02017

S. D. Saavedra

C-02028

A. D. Cobos

C-02030

A. D. San Martin de Corbelle

C-02032

A. D. I.B. de Becerreá

C-02033

A. D. Ben Feita

C-02087

C. Instituto Basanta Silva

C-02112

C. Xeira de Voleibol

C-02114

Clube Ciclista Monforte

C-02147

C. Uteco S. D.

C-02148

C. Auto Lugo S.L.

C-02149

C. Hermanos Porto

C-02150

C. Amigos Fútbol Sala de Lugo

C-02151

C. Lutrasa

C-02152

C. Diputación Fútbol Sala

C-02153

C. Carpintería Metalica Pisval

C-02154

C. Confiteria Mallorca Fútbol Sala

C-02163

C. Ciclista Rapadoira

C-02164

C. Natación Lugo

C-02169

S. D. de Cangas Os Castros

C-02172

A. D. Falcatrueiros

C-02178

A. D. Airiños do Folgueiro

C-02207

A. D. Leiras Pulpeiro

C-02223

A. D. Instituto F.P. Lugo A Piringalla

C-02230

S. de Cazadores Os Castros

C-02235

C. Sport Auto-Lembranza

C-02249

A. D. Sambriz

C-02251

A. D. Unión Deportiva Triacastela

C-02252

A. D. A Pinguela

C-02253

A. D. Comercial Veteranos

C-02259

A. D. Ignacio Rey-Stolle

C-02262

A. D. Os do 21

C-02266

A. D. Residencia

C-02267

A. D. Iris de Magoy Veteranos

C-02276

A. D. S. Deportiva Hostelería

C-02280

C. Balonmán Gruas Castelao

C-02283

Escu. Monterroso

C-02287

C. Campo de Tiro Aguia

C-02288

C. de Montaña Teixo

C-02295

C. de Boxeo Lucense

C-02313

Grupo de Espeleoloxía, Montaña y Aire Libre Val da Neboa

C-02326

A. D. Fervenza

C-02327

A. D. Peña Ferro

C-02328

A. D. Sporting San Antonio (Veteranos)

C-02352

C. Lemos Gimnasio

C-02359

A. D. I.B. Lucus Augusti

C-02416

A. D. Santiago de Piugos

C-02425

Ies Nosa Sra. Dos Ollos Grandes

C-02434

C. de Remo Río Cobo

C-02482

A. D. O Souto

C-02484

A. D. e Cultural Penas de Rodas

C-02485

C. S. D. Castelo

C-02488

C. Ciclista San Miguel

C-02498

A. D. O Farelo

C-02506

A. D. Peña Ciclista El Bombín

C-02524

Club de Tenis de Ribadeo

C-02530

S. de Cazadores A Carballa-Orol

C-02533

A. D. Vacaloura

C-02535

A. D. San Martiño F.S.

C-02620

A. D. Fiz Vergara Vilariño

C-02621

C. de Tiro San Roman

C-02647

A. D. e Cultural Osorio Gutierrez de Lourenzá

C-02650

C. de Boxeo Viveiro

C-02658

C. Triatlón Lugo

C-02678

A. D. Atlético Capilla de San Roque

C-02684

A. D. Xordos-Lugo

C-02692

C. D. Palmeiro

C-02693

A. Cultural y D. Alvaro Cunqueiro

C-02699

A. D. Os Vilares

C-02709

A. D. As Nogais

C-02710

C. Aereo de Ribadeo

C-02711

A. D. Amigos da Gaita Galega

C-02721

A. D. A.P.A. Pastor Díaz

C-02723

A. D. Veteranos de Lugo

C-02727

A. D. Rapido-65

C-02730

Escu. Gran Muralla C. Nissan 4 X 4

C-02731

Escu. Rutas del Eo

C-02734

A. D. Roncadoiro-Apa

C-02739

C. Cabriola

C-02743

A. D. A. Grupo de Empresas Alumina-Aluminio Español S.A.

C-02746

C. de Socorrismo Monforte

C-02758

A. D. Chamorro

C-02759

C. Galego 4 X 4

C-02789

C. Parapente da Mariña

C-02794

Agrupación Deportiva San Xulian de Nois

C-02804

C. de Montañeiros e Escaladores Lucenses (Mescal)

C-02887

C. Gestoría Prieto

C-02888

C. O’ Centolo-Restaurante Los Arcos

C-02903

C. S. Deportivo- Cultural Roupar

C-02908

C. Lucense de Salvamento Acuático

C-02926

C. Puebla de San Julián Fútbol Sala

C-02931

C. Artai

C-02937

C. Baloncesto Celtas Foz

C-02945

C. Virxe da S.E

C-02950

S. Colombófila Pombas da Mariña-Viveiro

C-02959

Parga Fútbol C.

C-02977

Video C. Nueva Imagen

C-02978

C. Manteleiro Sala

C-02979

C. S.B. Eva

C-02983

C. Independiente

C-02993

Motoc. Toxos Trail

C-02999

Lago C. D.

C-03005

C. Triathlón 1971

C-03017

Genesis Beisbol C.

C-03021

C.E La Queseria Fútbol Sala

C-03022

C. Disco Zeppelin

C-03023

C.E Restaurante Louzao

C-03024

C.E Calefacciones Yáñez

C-03034

Escu. Team Gran Hotel de Lugo

C-03038

C. Alameda de Lugo

C-03044

C. Pincaro

C-03053

Escu. Estoupa Torros 4 X 4

C-03060

Palas F.C.

C-03082

C. Xove de Piragüismo

C-03088

C. Palistas del Oribio

C-03104

C. Xistral de Parapente

C-03113

C. O Lombo Largo

C-03119

C. Grupo Espeleolóxico Arcoia (G.E.A.)

C-03122

C. Lugo Tenis de Mesa

C-03153

C. Ruska

C-03159

C. F.S. Cafe Bar Las Columnas

C-03160

Gimnasio Sportman C.

C-03173

C. Tauro

C-03174

C. Náutico de O Vicedo

C-03188

C.E Farrucos F.S.

C-03268

C. Baloncesto Lugo

C-03304

S.D. Candelaria

C-03316

S. D. Cultural Mindoniense

C-03318

C. de Tiro Seoane

C-03327

C. S. Polid. Palas de Rei

C-03332

C. Hotel Villamartin Fútbol Sala

C-03333

C. de Tiro O Palleiro

C-03334

A. D. C. San Roman

C-03348

C. D. Brollón

C-03369

S. de Caza Halcon

C-03377

C. Xogos Arume

C-03436

C. San Rosendo

C-03446

C. Fondo Nois

C-03467

S.D. Guitiriz

C-03483

C. Peneira 34 BBC

C-03484

Tejones Beisbol C.

C-03517

Zeus Béisbol C.

C-03518

Helios B.C.

C-03526

Motor C. Foz

C-03528

S. D. y Recreativa Sacido

C-03529

C. A. D. Muralla

C-03530

C. Piragüismo Lugo

C-03532

C. Robledo

C-03534

C. I. Pérez Curto

C-03536

S. D. de Tiro Os Medos

C-03537

C. Triathlón Rabade

C-03540

Escola de Halterofilia de Chantada

C-03562

Club del Mar A Mariña F.S.

C-03599

C.E D. Novas Raices de Galdo

C-03606

C. Billar Casino de Viveiro

C-03613

C. Piñeira

C-03637

A. Shito Kai

C-03639

C. D. Río Asma

C-03663

C. Centro de Iniciativas Turísticas

C-03666

S. de Cazadores San Verisimo Villaquinte

C-03668

C. de Tiro Fonte-Sacra

C-03689

C. Montañismo Pico Das Doce

C-03695

S. D. Cultural de Cabreiros

C-03700

C. de Campo e Tiro Cruz de Liñares

C-03707

C. Fútbol Sala Os Enxebres

C-03728

C. Náutico de Belesar

C-03729

C. Los Ángeles

C-03734

Escu. Antas

C-03748

C. A Corva

C-03749

C. O Moucho

C-03751

C. Bremui

C-03752

C. Allplas Muimenta

C-03753

C. Joyería Rovi

C-03775

C. de Parapente Serra do Oribio

C-03778

C. Voleibol Mazorgan Playa

C-03780

C. A.S.P.N.A.I.S.

C-03782

C. de Golf Torre Seivane

C-03824

Sporting San Antonio Club de Pesca

C-03825

A. D. Rio Ladra

C-03827

C. Caixa Galicia-Lugo

C-03836

C. Olimpic T.M.

C-03855

C. D. Sober

C-03856

Club Egafa

C-03864

C. Ánxel Fole

C-03869

C. Nos

C-03870

C. Proabrente

C-03871

Carricanta C. Tertulia

C-03872

C. Sarria Ximnasia Ritmica

C-03883

S. de Tiro Monte do Alto

C-03889

C. Aereo Pista Libre

C-03894

Motor C.-Xove

C-03895

C. Omega-Fútbol Sala

C-03904

C. de Caza Bexan Xustas

C-03931

C. Ribeira Sacra

C-03932

C. D. As Pardellas

C-03933

S. D. Mirador de Mondoñedo

C-03947

S. de Pesca A Pasarela

C-03948

C. Grolos-Yute

C-03957

C. Construcciones Teijeiro S.D.

C-03965

C.E D. Loureiro

C-03973

S.D. Atlético Barros

C-03977

A. Sardiñeira

C-03984

S.E D. Paradela

C-03988

S. D. Lucense

C-03996

C. Karting Muimenta

C-04000

C. Ciclista Sarriano

C-04020

C. Viravolta

C-04021

C. Electricidad Rego

C-04034

C. D. Río Lor

C-04035

C. Shitokai Burela

C-04036

C. de Piragüismo de Begonte

C-04037

Egorri C.D.

C-04041

C.E Ceive

C-04056

C. S.D. Robra

C-04063

A.D. de Cazadores A Venatoria Viveiro

C-04064

Grupo Espeleolóxico A Tara

C-04070

C. Xoldra F.S.

C-04071

S. D. Abadín

C-04075

C. F.S. Fonsagrada

C-04077

Karate Club Quiroga

C-04083

Club Seiken de Karate

C-04084

C. Baloncesto Muralla Lugo

C-04088

C. Ipv Sport Competición

C-04091

C. Baloncesto Meira

C-04101

C. A.D.F.S. Ludisa-Ktquero

C-04102

Club Amigos de Tirimol

C-04103

A. D. Cultural-Pachangas

C-04106

C. Rato Atlético

C-04107

Club Ciclista Eo

C-04129

Club Ciclista Barreiros

C-04136

C. Casino de Vivero

C-04141

Club Boca Seniors

C-04148

C. Tenis Milagrosa

C-04178

A. D. Vilar de Donas

C-04179

A. D. Vicente Casabella

C-04185

C. de Montaña Brío

C-04187

C.E de Parapente Treboada

C-04203

C. Laxosa-Talleres Fraga

C-04243

C. Construcciones Miranda-Ferros Alonso, F.S.

C-04244

C. A. D. Mundial

C-04245

C.E Viveiro F.S.

C-04246

C. Rayo de Muras

C-04247

C. Mansa

C-04248

C. Industrial Recense F.S.

C-04249

C. A. D. O Castro

C-04250

C. Cadramón -Lux

C-04251

C. Amistade F.S.

C-04252

C. N.B.A. de Foz

C-04253

C. Comercial F. Geada-Foto Video Miguel

C-04278

C. Ciclista La Cuesta

C-04279

El 2 de Copas Pub-C.E de Billar

C-04305

C. Parapente Faro

C-04316

C.D. Codesido

C-04318

C. Troiteiros da Ulloa

C-04344

S. de Pesca Río Navia

C-04350

C. D. Pontelabrada

C-04351

C. Rembu-Kan 3

C-04356

La Venatoria Sociedad de Pesca y Caza

C-04364

C.E Ciclista Terra Cha de Rábade

C-04380

C.Apa C.P. Paradai

C-04408

Racing C. Devesano

C-04411

C. Automovilístico Sarriano

C-04412

A. Lucense de Coches Antiguos e Clásicos

C-04413

Karting C. Villalba

C-04419

S. D. Albións

C-04424

C. Petanca Monterroso

C-04441

C.E Odin Snowboard

C-04443

C.E Muebles Florentino, F.S.

C-04448

C.E D. Vichona

C-04449

C.E Ikamasben Pub-Ikaria

C-04450

C.F.S. 0’7% Xa

C-04451

C.E Liteyca

C-04471

C. Escola Municipal de Fútbol Sala

C-04485

C. Fútbol Sala Daborasi

C-04495

C.E S.P. Sisoi

C-04496

S.E D. Pedrafita

C-04507

C. Karting San Lorenzo

C-04508

C. Inter Sport

C-04509

C. Culturo Ciclista Integral

C-04549

C.E Guitiriz, F.S.

C-04564

C. Baralla F.S.

C-04565

C.E Lácteos La Ribera

C-04567

A. de Pescadores Rio Masma

C-04571

Moto Club A Carroula

C-04580

C. Fútbol Sala Alfoz

C-04597

C. Ciclista Ciclos Veiga

C-04599

C. Nuestra Señora de La Luz

C-04605

A. Galega de Kickboxing

C-04614

C. Náutico San Ciprián

C-04615

S. D. Rocambole

C-04618

C. de Cazadores Montouto

C-04621

A.P.A. Ánxel Fole de Baloncesto

C-04642

C. D. Remourelle

C-04651

C.E Baloncesto Monterroso

C-04652

C.E de Tiro Ribeiras do Asma

C-04662

C.E Escu. Taboada

C-04666

Palas C.E D.

C-04680

C.E D. Incio

C-04690

C.E de Cazadores San Lucas

C-04693

C.E Ponte de Navia Non Caias

C-04702

C.E de Patinaxe O Ferroviario

C-04704

C Náutico Burela

C-04705

C.E Ciclista Orballo

C-04725

C. Cañón Racing Bike

C-04726

C. de Cazadores Xuntoira

C-04735

C.E Baloncesto Monforte

C-04744

C.D. Sagitario Castro

C-04762

C. de Hípica Adelca

C-04783

C.E Hípico Cabaleiro do Norte

C-04804

C.E Bádminton Troula

C-04805

C.E Náutico O Castro

C-04818

C.E San Miguel de Orbazay

C-04832

A. de Pesca de Recreo

C-04833

Asociación Deportiva Santiago de Foz

C-04834

C. Cicloturista Pedaldez

C-04843

C.E Karting Daviña Rey

C-04845

C.E Ciclista San Ciprián

C-04848

C.E San Clodio

C-04855

C.E Piragüismo Santa Isabel

C-04857

C.E Ciclista Burela

C-04858

C.E Quicapa + Aluminios Terrachá

C-04875

C. de Parapente Quiroga

C-04901

C. Ciclista Lukus Bike

C-04902

C. D. Río Sil

C-04903

C. Talleres Otero

C-04925

C. Navia de Suarna 4x4

C-04926

Gymku Kickboxing Karate C.

C-04939

Tesón C. de Windsurf

C-04941

C. Piragüismo Ciudad de Lugo

C-04948

C. Amigo Médicos Lucenses Ciclistas (Amiluc)

C-04964

C. Peña da Chave O’norte

C-05035

C. Gimnasio Escuela Shaolin

C-05074

A. D. Cadavo

C-05076

C. Escu. Elpy-Slot Monforte

C-05089

Asoc. C. Polidep. e Recreat.Fonte Sacra

C-05095

C. de Cazadores da Ribeira de Piquín

C-05096

C. de Cazadores A Ulloa

C-05104

Escola de Fútbol Burela

C-05112

Moto C. Terra Cha

C-05115

Penacadeira, C.F.

C-05124

S.E de Cazadores Vilar de Lor

C-05128

C. Shito Ryu Mondoñedo

C-05139

C. de Piragüismo Incio

C-05142

C. Escuelas Municipales Deportivas de Láncara

C-05148

S.E D. Chaira

C-05171

Landrus Sarria Rugby C.

C-05174

S.E de Caza Lamelas

C-05182

C. D. Egovarros

C-05185

C. Covas F.S.

C-05188

Ferreira C. de Fútbol

C-05195

Moto C. Ribadeo

C-05204

Judo Club Mariña

C-05205

C. Premier F.S.

C-05206

C. Os Vandalos

C-05207

C. Bar Alaska

C-05208

C. Koka 2

C-05210

C. Barrio Feijoo Fútbol Sala

C-05211

C. Ceive

C-05212

C. Vikingos

C-05214

C. D. Soñar-Piugos

C-05215

C. Lugano F.S.

C-05221

C. Mármoles y Granitos L. Adrio

C-05222

C. Birras F.S.

C-05223

C. Parrulufrada

C-05224

A. D. Eysbar

C-05225

S.E D. Paquetes

C-05226

C. Sant-Yago Lugo F.S.

C-05259

C. Mar de Plata

C-05260

Rosendo C.F.

C-05261

A.D.C.R. Ria Goleta

C-05262

Club Deportivo Lousada

C-05263

C. Botalume F.S.

C-05264

C. Discoteca Valentino

C-05266

C. de Tenis Cospeito

C-05267

C. Muebles Ceao

C-05281

S.E de Caza de San Martin da Ribeira

C-05282

C. de Montañismo Chantada

C-05284

C. de Cazadores Guillar-Robra

C-05298

C. Santo Ángel

C-05364

Costa Norte Surf Club

C-05365

Club Os Porches

C-05371

Club Hípico Cabaleiros do Valadouro

C-05377

Club Arcea-Lucus

C-05393

Club Lucus Gim

C-05406

Lucus Kayak Polo Club

C-05408

Equimar (Asociación Equina da Mariña Luguesa)

C-05409

C.F.Carnicos Río

C-05410

C. Sanxillao

C-05438

C.Hockey Inline Dep

C-05439

C. Xoquei en Línea Porcos Bravos

C-05440

C. Os Trasnos Xoquei en Línea

C-05441

Club de Campo Las Bridas

C-05442

C. Hípico Cabe

C-05446

C. Xoquei Línea Meigas Tolas

C-05447

Club Hockey Línea Cabuxos Lugo

C-05452

S.D. Muras

C-05458

C. Tatabanya

C-05459

S.D. Cangas

C-05476

C. Tomb Raider

C-05477

C. Náutico Xacobeo de Portomarín

C-05478

Baleira F.C.

C-05497

C. Salime

C-05498

C.D. Outeiro

C-05505

S.D. A Conexeira

C-05508

C. de Cazadores O Acebal

C-05510

C. de Cazadores Miraz

C-05520

C. Enxebres Wall Street F.S

C-05523

C. Ciclista Meira

C-05534

C. Racing S. Antonio B.C.

C-05542

C. Concello de Trabada

C-05571

C. Roda + Fútbol Sala

C-05585

C. O Carpaceiro

C-05586

C. Os Caneiros de Cospeito

C-05587

C. I. Informática

C-05592

C. Los Juerguistas

C-05615

Bugallo A. Xuvenil

C-05616

C. de Cazadores O Alcon

C-05618

C. de Cazadores Alledo

C-05619

C. Otero de Rey

C-05631

A.D. Cultural Donicela

C-05632

A.Cultural e Xuvenil Agra da Baixo

C-05649

A.D. O Courel

C-05659

C. de Cazadores O Castro de Parada

C-05662

C. Pub Papyrus

C-05663

C. Bar Sótano Fútbol Sala

C-05665

C. Reformas Vym

C-05666

C. Fútbol Sala Autoescuela San Jose

C-05667

Dodgers C. de Fútbol

C-05670

C. Café Bar El Centro F.S.

C-05687

C. Náutico de Taboada

C-05689

C. Karting Lugo

C-05694

C. Rabade F.S.

C-05698

A.D. Grupo Ninfa

C-05719

C. Shotokan-Viveiro de Karate

C-05720

C. Julpi Fútbol Sala

C-05721

C. Hípica El Rancho Grande

C-05734

C. Polideportivo San Vicente de Paul

C-05737

Escola de Parapente de Lugo

C-05741

C. Luis Pimentel de Karate

C-05761

C. de Billar El Masse

C-05769

C. de Billar Villaverde Pool

C-05774

Asociación de Pescadores Mosteirovello

C-05784

C. B. Llug-Eah

C-05812

C. de Cazadores Santa María de Xián

C-05820

C. Deportivo de Ultraligeros Fénix

C-05821

C. de Aeromodelismo Pegasus

C-05825

Sociedad Deportiva Baralla

C-05826

C. 4x4 As Neves

C-05838

S. D. Moman

C-05859

Asociación de Chave Xurbaos

C-05864

Escolas D. e C. O Acebreiro

C-05868

C. Baloncesto Vilalba

C-05869

Asociación Deportiva Cultural Xungalu

C-05877

C. D. de Vuelo A Vela Orión

C-05884

C.D. Vuelo Acrobatico Gallego Jose Piñeiro

C-05891

C. Coto de Caza da Ribeira do Loyo

C-05932

C. Deportivo Dardo

C-05937

C. Mondoñedo F.S.

C-05946

C. de Fútbol Sancobad

C-05947

S. D. de Cazadores Quiroga-Eiras

C-05957

Asociación Xuvenil San José Das Gándaras

C-05958

C. Ortopedia Buitrón Monforte de Lemos F.S.

C-05960

C. Sarria F. S.

C-05965

Esquío Lugo A.D.

C-05985

San Jo

C-05988

C. Hípico Lugo

C-05997

Club de Billar O`Xardín

C-05998

C.Os da Cucharela

C-06003

C. Deportivo Mourence

C-06014

Mesón Veigueño.Fútbol Sala

C-06015

Conxelados Charcutería Foz F.S.

C-06036

As. Dep. de Cazadores Caxigueiras

C-06038

Peña Madridista de Sarria

C-06057

C.O Vicedo F.S.

C-06058

C. Paraday de Karate

C-06059

As.Dep.F.S. Xove

C-06070

C. de Deportes Saviñao

C-06071

Escudería Montenegro Sport

C-06074

A.D.De Cazadores El Álamo

C-06086

C. Deportivo A Tenza

C-06087

C. Voleibol Monforte

C-06088

C. Peña Celtista Monforte

C-06089

Club de Tiro Veliñas

C-06111

C. Os Chairegos

C-06115

Espeleo C. Rei Cintolo

C-06135

C. Deportivo Paracaidismo Évolo

C-06149

Agrupación Deportiva A Ponte Vella

C-06150

C. Miño Aventura

C-06164

S.D. de Cazadores Peña Caza Maior A Ulloa

C-06187

Atridom ( Atracciones Turísticas Ría do Masma)

C-06198

C Deportivo A Garza

C-06199

C. Abanexa

C-06207

S. de Cazadores Santa Bárbara

C-06223

C.A Seimeira

C-06235

C. Hotel Roma F.S.

C-06240

C. 4x4 Rodas Tolas Becerreá

C-06243

Revestimientos Raposo

C-06250

C. San Vicente

C-06251

C.D. Guntín

C-06252

A.D. Meira

C-06255

Becerreá F.S.

C-06256

S.D. Saavedra

C-06261

A. de Cabaleiros do Bubal

C-06268

Gal-Gas F.S.

C-06283

Vilalba S. Ciclista

C-06284

Club Deportivo Chantada

C-06285

Miguel Sport F.S.

C-06290

Epsilon F.S.

C-06295

Agrupación de Fútbol Veterano- Lugo

C-06301

Isla F.S.

C-06304

Zánganos F.S.

C-06336

Escolas Deportivas de Barreiros

C-06339

C.D. Fincas Carballido

C-06341

Akellare Disco Pub

C-06342

C. Lucus Baloncesto

C-06349

C. O Mesón do Loyo F.S.

C-06350

C.D. de Begonte

C-06351

C. de Caza Francelos

C-06353

Clube do Mar Ría de Viveiro

C-06361

S. Cazadores San Martín de Cotá

C-06378

F.S.Sporting Rábade

C-06379

A. A Perla do Oribio

C-06380

S.D.Ourol

C-06382

C. de Xadrez Aneja

C-06383

C. de Xadrez Roi Rainaldo

C-06384

C. de Xadrez Paco Vallejo

C-06385

C. de Xadrez Almenilla

C-06386

C. de Xadrez Pepín

C-06387

C. de Xadrez Círculo de Artistas

C-06388

C. de Xadrez Polgar

C-06390

C. de Xadrez Tahl

C-06391

C. Xadrez A Nosa Señora

C-06392

C. de Xadrez Cabalos

C-06393

C. Xadrez Petrosian

C-06399

Club Deportivo Castroverde

C-06405

S.D. de Cazadores A Devesa

C-06434

Bar Pérez Hermanos Loures F.S.

C-06445

C. de Montaña 1ª Cordada

C-06446

C. A.D. Fonsagrada

C-06447

C. Ecuestre Xove

C-06482

C. Xadrez Rosalía

C-06483

Moto Club Monforte

C-06497

Sociedad de Cazadores Oleiros-Rioaveso

C-06512

C. de Tenis Sarria

C-06520

C. Míster F.S.

C-06526

C. Triatlón Aqualife Lugo

C-06551

C. A Liaraza

C-06565

C. Wu Shu Olympuss

C-06566

C. Wu Shu Hung Kuen

C-06567

C. Wu Shu Yang

C-06568

C. Wu Shu Casas

C-06569

C. Wu Shu Galaicoastur

C-06610

F.C. Bonxe

C-06614

S.D. Aspic-Lugo

C-06619

Club Gatos Roxos

C-06625

Club Aerolemos

C-06658

S.D. de Cazadores Cerredo

C-06670

Café Bar A Nosa Casa

C-06677

Club Balonmano Lucensis

C-06681

Asociación Gitana Lugo

C-06688

Club de Golf Río Cabe

C-06690

Club Deportivo Portomarín

C-06722

Adrenalina Water Ski Club

C-06725

Asociación Cabalar Santiago de Esperante

C-06731

Sociedad Deportiva Viñas da Veiga

C-06736

S.D. Lumenovo

C-06755

S. D. de Cazadores Santa María do Sixto

C-06758

S.D. de Cazadores Chamoso

C-06765

Club Meira Fútbol Sala

C-06780

Club de Tenis Cidade de Lugo

C-06784

Club Atlética Muralla

C-06789

S.D. San Froilán

C-06790

Baamonde Fútbol Sala

C-06796

C. Sarria Atlética

C-06797

Grupo de Montaña Pena Tallada

C-06820

Andrade Motor Club

C-06826

Pabellón Lucense F.S.

C-06830

Club de Xadrez La Tabla de Flandes

C-06854

Pazos de Viveiro

C-06855

Club Atlético Illan

C-06885

Club Ciclista Mad Bikers

C-06901

La Nave Ii Asociación Cultural Deportiva y Juvenil

C-06904

Club Parapente Brio

C-06911

Clube de Gimnasia Bodys

C-06921

Asociación de Cazadores Rego do Corvo

C-06922

Club Piragüismo Monforte

C-06957

Club Asdeguia

C-06961

Club de Cazadores de Meira

C-06967

Sociedad Deportiva de Cazadores O Val de Lorenzana

C-06968

Sociedad Deportiva de Cazadores San Bartolo

C-06984

Asociación Deportiva de Cazadores San Miguel

C-06986

Club Tecor San Fernando

C-06991

Sociedade Deportiva de Cazadores Virxe do Monte

C-07011

Club de Billar Open Pool

C-07018

Club Ciclista Pena do Pico

C-07019

Asociación Cultural Xuvenil Deportiva Novos Aires de Ourol

C-07022

Sociedade Deportiva de Cazadores A Perdigueira

C-07029

Sociedade de Caza Unificada A Pastoriza

C-07043

Club de Montañismo Lucus Augusti

C-07045

Club Baloncesto Parga

C-07049

Centro Educativo Galen

C-07051

Sociedad Cultural y Deportiva Goiriz

C-07053

Meira Fútbol Clube

C-07056

Club Cinegetico Pedraza

C-07060

Club Metrópolis Fútbol Sala

C-07083

Sociedade Deportiva Cazas

C-07091

Gándaras Club Deportivo

C-07094

Quinto Nombre Cafetería Santiago

C-07095

Clube Aeronautico Cidade de Mondoñedo

C-07098

Academia Club Fútbol

C-07101

Club de Xadrez Viveiro

C-07105

Asociación Veteranos Breogán

C-07114

Escolas Deportivas A Mariña Oriental

C-07116

Menpor Galicia

C-07123

San Vicente de Rábade F.S.

C-07125

Club Deportivo Santiago de Bravos

C-07126

Sociedad de Cazadores de Becerral

C-07127

Asociación Marismas

C-07193

Sociedade Deportiva de Cazadores San Nicolás

C-07197

Café Bar Méndez

C-07200

Escudería Iglesias Competición

C-07202

Club Aventura Natural Catro

C-07204

Sociedad de Cazadores Gaibor Begonte

C-07211

Club de Billar Asociación Lucense de Pool

C-07230

Escudería Portomarín

C-07234

Club Deportivo Quiroga

C-07237

Club Náutico Casa Paradela

C-07258

Club Tiburón

C-07267

Asociación de Cazadores Ulloa

C-07274

Club Atletismo Veleiro Docampo

C-07284

Club de Billar Halcón

C-07295

Club Hípico Outeiro de Rei

C-07311

Club Freestyle Lugo

C-07316

Club Ribeira do Eo

C-07326

Club Motociclismo Lugo

C-07327

Club Altair

C-07342

Club Baloncesto Palas

C-07348

Club Quedure

C-07356

Safocal Monterroso F.S.

C-07362

Club Natación Concello de Cervo

C-07372

Motoclube Os Mouchos

C-07377

Club de Aeromodelismo Los Diablos

C-07429

Asociación Cultural Deportiva Xove

C-07441

Club Recreativo Unión de Montirón

C-07443

Club Deportivo Lajosa

C-07445

Sociedade Deportiva O Páramo

C-07450

Escuela de Tenis Lucense

C-07459

Club Veteranos Aturuxo Lugo

C-07471

Club Mississippi Pub

C-07513

Club Río Lama

C-07516

C.D. Transportes Azkar F.S.

C-07529

Club Ecuestre A Pastoriza

C-07540

C.D.Motoclube Os Diaños

C-07557

Club Deportivo Aquafyd

C-07573

Asociación de Clásicos Deportivos Llug

C-07575

Club de Artes Marciales Orientales de A Mariña

C-07576

Asociación Cultural e Deportiva Donapel Monterroso

C-07586

Club Caluma Fútbol Sala

C-07587

Peña de Arbitros 9,15

C-07590

Club Maratón Monforte

C-07593

Sociedade Deportiva de Cazadores San Caetano do Candaoso

C-07594

Sociedade Deportiva de Cazadores Triacastela

C-07598

Club Deportivo Telepoliza H-55

C-07603

Club Portal Ejemplo Fútbol Sala

C-07606

Club Ciclista Os Rozatoxos

C-07620

Club de Xadrez Casa da Xuventude Vilalba

C-07621

Club de Buceo Lugo

C-07627

Escolas Deportivas Trabada

C-07635

Club Anca

C-07654

Club Sordos Lucenses

C-07655

Asociación de Veteranos de Maxibasquet

C-07659

Club Atlético Muralla de Lugo

C-07661

Asociación Cultural y Deportiva O Tesón

C-07678

Sociedade Deportiva de Cazadores Estaca de Bares

C-07689

Club Automovilístico Tibor

C-07690

Asociación Deportiva Elixe Tu

C-07691

Asociación de Veteranos Celtas Foz

C-07692

Club Illa Coelleira

C-07696

Sociedade Deportiva de Cazadores Río Ladra

C-07700

Club Hípico Curro Dos Pretos

C-07702

Asociación de Cazadores de Castro de Rei

C-07710

Golf Balneario de Guitiriz

C-07718

Club Chantada Motor Sport

C-07733

Club Juventudes de Puebla

C-07739

Club Atlético Arquense

C-07748

Sociedade Deportiva de Pescadores Ambas Maos-Salmón e Reo

C-07760

Muras Club de Fútbol

C-07778

Club Deportivo Rábade

C-07791

Urdi Taboada Fútbol Sala

C-07792

Club Catro Amigos

C-07801

Clube Balonmán Muralla

C-07802

Club de Caza Vilaverde

C-07808

Asociación Deportiva A Mariña Breogán

C-07809

Fútbol Club Benferreiro

C-07810

Club de Caza Cobelas

C-07812

Sociedade de Cazadores Galastur

C-07813

Sociedade Deportiva de Cazadores San Vicente de Pías

C-07815

River Lea Fútbol Sala

C-07829

Fútbol Sala Femenino Guntín

C-07844

Burela Clube de Tenis

C-07845

Sociedade Deportiva de Cazadores do Incio

C-07853

Club Deportivo Dacticontrol Lugo

C-07854

X-Treme Surf Clube

C-07858

Club Duran Maquinaria Agrícola

C-07860

Club Pescaderia Juanjo

C-07865

Kursal Fútbol Sala

C-07870

Samos Fútbol Sala

C-07935

Judo Club Sendai

C-07936

Transportes Castelao Fútbol Sala

C-07937

Sociedade Deportiva de Cazadores Goiriz

C-07946

Camelopardalis Fútbol Sala

C-07969

Club Templarios Pool

C-07981

Club Náutico O Marondo

C-07988

Escola de Xadrez A Pomba

C-07993

Club Veiga do Olmo

C-08003

Asociación de Tiro Al Plato Os Lamagueiros

C-08009

Club Ecotrack Galicia

C-08012

Sociedad Deportiva Burgas Unión

C-08045

Club de Montañismo Xesta

C-08051

Club Baloncesto Xove

C-08061

Club Aeromodelismo da Mariña

C-08065

Kastri Racing Team

C-08073

Club Amigos do Ouro

C-08081

Sociedade Deportiva A Conchada

C-08090

Moto Quad Estoupapozas

C-08093

Asociación Galega de Pitch & Putt

C-08094

Club Balonmano Grupo Lugués

C-08096

Moto Club Riveira Sacra Chantada

C-08107

Centro Deportivo Sport Saude

C-08110

Club Poutomillos Breogán

C-08112

Club Cabaleiros do Asma

C-08116

Club A Troita de Ouro

C-08127

Club de Montaña O Veral

C-08130

Club Deportivo Carreiras A Pastoriza

C-08162

Club Fútbol Sala Muralla

C-08164

Club Hípico Abalume

C-08186

Escudería Animal Team

C-08195

Asociación Deportiva A Campiña

C-08210

Exclusivas Reija Fútbol Sala

C-08221

Galfran Fútbol Sala

C-08224

Clube Slot Lucus

C-08231

Dudua Fútbol Sala

C-08234

Pub Patio F.S.

C-08245

Club Camping A Fonsagrada

C-08246

Club Chuchis

C-08247

Yo Ke Se Fútbol Sala

C-08254

Sociedade Deportiva de Cazadores Santa María de Gonzar

C-08258

Jakaro Fútbol Sala

C-08279

Club Dogs Airsoft

C-08285

Club Muralla Norte

C-08294

Club de Cazadores San Julian de As Nogais

C-08300

Club Subacuatico A Magdalena

C-08309

Escolas Deportivas Castro de Rey

C-08320

Peña Madridista Monte Castelo de Burela

C-08321

Club Quiroga Fútbol Sala

C-08329

Asociación Deportiva Atodogas

C-08335

Pin 5 Bowling Club

C-08354

Asociación Deportiva Baloncesto Aficionado Viveiro

C-08359

Chantada Karate Club

C-08360

Club Alesport

C-08374

Club Peña Fran Vázquez

C-08375

Asociación de Maiores Xubilados e Pensionistas Xuntanza

C-08378

Club Peña Deportiva Os Canas

C-08379

Club Amigos da Troita

C-08386

The Opposite Club

C-08401

Club Baloncesto Vila de Meira

C-08412

Escudería Monterroso Sport

C-08428

Asociación de Pescadores Troita Tola

C-08435

A Mariña Surf Club

C-08456

Sociedade de Cazadores Solidarios Terra de Lemos

C-08474

Club Bowling Lugo

C-08479

Club Muralla Slot

C-08495

Club Deportivo Terras do Miño

C-08497

Club Ulloa Deza Kickboxing

C-08502

Club La Nube

C-08512

Asociación Deportiva de Veteranos del Ribadeo C.F.

C-08541

Club Rábade Tenis de Mesa

C-08549

Club Deportivo Triade

C-08564

Club de Fútbol Sala Vagalume

C-08569

Club Lukusgol Deportivo

C-08571

Sanal Lugo

C-08572

O Mirador Portomarín Fútbol Sala

C-08573

Club Moto-Catro de Castroverde

C-08575

Samosar

C-08581

Hormigones Bascuas C.F.

C-08582

Lucalor-Cofin

C-08583

La Ferretería

C-08655

Asociación Gallega Futbolín

C-08656

Motor Club Piñeiro

C-08658

Concello de Sarria Fútbol Sala

C-08660

Club Concello de Baralla Fútbol Sala

C-08661

Club de Baloncesto Rabade

C-08662

Agrupación Deportiva Veteráns Monforte

C-08663

Club Deportivo de Cubelas F.S.

C-08666

Club Raxeria Nito

C-08667

Club Taekwondo Tae Guk

C-08668

Club Barabau 24 Horas

C-08669

Club Lucusdat

C-08670

Sykes Lugo Fútbol Sala

C-08671

Club Rías Baixas Puerta San Pedro

C-08672

Escolas Deportivas Século XX

C-08677

Club Fútbol Sala O Corgo

C-08692

Club Particular Bar

C-08694

Club de Loita Chantada

C-08711

Club Deportivo Alusor

C-08723

Asociación de Pescadores de Muras

C-08735

Club de Loita Lancara

C-08736

Club de Loita Mondoñedo

C-08738

Club Loita Rábade

C-08747

Asociación Deportiva Fai Deporte

C-08751

Maseda Rugby Club

C-08793

Club Trinta Aniversario

C-08797

Club Scratch Competición

C-08800

Asociación de Pescadores Val do Neira

C-08804

Asociación Cultural e Deportiva O Teixo

C-08805

Asociación de Pescadores Terra Cha

C-08823

Sociedad Gimnástica Lucense

C-08824

Club Motoreo

C-08825

Club Tronchacadenas

C-08844

Centro Ecuestre Vizano

C-08848

Peña Diego López Paradela

C-08850

Club Ecuestre Caraño

C-08851

Club Ciclista O Castro

C-08862

Asociación Cultural de Deportiva Galega de Capoeira

C-08873

Miranda Tuning Club

C-08895

Agrupación Madia Leva

C-08906

Narón Becerrea Fútbol Sala

C-08911

Club de Golf Augas Santas

C-08917

Club Clipic Trial Lugo

C-08918

Club de Remo Sur Lugo

C-08926

Escudería Rj Racing

C-08927

Asociación Deportiva Fútbol Sala de A Mariña

C-08932

Club Roda´S Arriba

C-08935

Asociación Hípica Cabaleiros da Fonsagrada

C-08946

Agrupación Deportiva Veteranos de Guntin

C-08951

Escudería Meira

C-08955

Agrupación Deportiva Veteranos Ánxel Fole

C-08957

Agrupación Deportiva Veteranos de Albense

C-08958

Agrupación Deportiva Veteranos de Nausti

C-08961

Club Os Correcamiños 4x4

C-08962

Agrupación Deportiva Veteranos de Portomarin

C-08963

Agrupación Deportiva Veteranos de Saavedra

C-08964

Agrupación Deportiva Veteranos de Muimenta

C-08971

Club Deportivo Candirú

C-08974

Sociedade Deportiva de Cazadores A Barrela

C-08976

Club Moteros de Sarria

C-08979

Club Golf El Pilar Sarria

C-08981

Club Capoeira Lugo

C-08985

Escuela Municipal de Villalba

C-08986

Club Amigos del Sagrado

C-08988

Limosa Surf

C-08989

Club de Fútbol Albeiros

C-08994

Retoke

C-08995

Club Enduouro

C-08997

Ximnasio Vitruvius

C-08998

Autodiesel Piñeiro

C-09001

Fútbol Club Fontes Novas

C-09002

Radio Record

C-09003

Club Fútbol Sala Femenino de Outeiro de Rei

C-09006

Tikitaka Fonsagrada F.S.

C-09008

Clube de Baloncesto Enfoca Asesores

C-09012

Club Saba Fútbol Sala

C-09019

Club New Team

C-09020

Asociación Deportiva Paliñas

C-09021

Club O Rato Fútbol Sala

C-09023

Club Baloncesto Coto Real

C-09032

Club Trasnos Radio Control de Lugo

C-09045

Asociación Deportiva Mondoñedo Club Baloncesto

C-09049

Club Sior

C-09053

Moto Clube Marcha Atras

C-09059

Club Torre de Nuñez Productos Cárnicos

C-09124

Club de Pádel y Tenis Hotel Santiago

C-09133

Escuela Deportiva Ribela

C-09159

Club San Clodio Fútbol Sala

C-09175

Club Covas Viveiro Fútbol Sala Feminino

C-09176

Moita Moto Racing Club

C-09178

Sociedade Deportiva Pena da Choia

C-09182

Club Piragüismo Proa

C-09185

Club de Tiro Con Arco Castelarco

C-09188

Motoclube O Corte

C-09224

Asociación A Toxiza

C-09226

Club Cumbres do Ulla

C-09230

Sociedad Deportiva de Cazadores Ponte Saltiño

C-09234

Kemaisda Sport Club

C-09245

Agrupación Lucense de Fútbol Sala

C-09247

Unión Deportiva Lugo

C-09273

Club Veronia

C-09277

Asociación Deportiva Venados 4x4

C-09284

Motoclub Paleira

C-09286

Asociación Deportiva Cultural Amigos de Magazos

C-09292

Club Forma

C-09300

Mosteiro Fútbol Sala

C-09301

O Adrio Fútbol Sala

C-09321

Club Fútbol Sala Mirador

C-09323

Club Os Autonomos 4x4

C-09324

Club Aeromodelismo Nordés

C-09343

Club O Batuxo

C-09344

Club de Pesca Faro Roncadoiro

C-09345

Club Preball

C-09358

Club Escairos Team

C-09361

Asociación Deportiva Torrados Racing Becerreá

C-09363

Terra Cha Fútbol Sala

C-09364

Agrupación Deportiva Veteranos de Cospeito

C-09365

Club Pedra Blanca Fútbol Sala

C-09367

Club A Pedreira Fútbol Sala

C-09376

Asociación Cultural Val de Láncara

C-09377

Club Fútbol Sala Penalty

C-09378

Club Construcciones y Revestimientos Manias Fútbol Sala

C-09382

O Club La Tribu Chihuahua

C-09387

Asociación Deportiva e Cultural Lugo Competición

C-09395

Sociedade de Cazadores Arcolemos

C-09399

Navia de Suarna Fútbol Sala

C-09403

Moto Club Tumba Curvas

C-09421

Pulperia Archi

C-09423

Cervecería Agora-Bar Cruz de Rábade

C-09426

Berxerkirs Fútbol Sala

C-09427

Club Fútbol Sala Castro

C-09428

Cervecería La Fabrica Fútbol Sala

C-09429

Club Reale de Lugo Fútbol Sala

C-09431

Moto Club Enduro Becerrea

C-09433

Clube Baloncesto Enganchate O Basquet

C-09435

Carballedo Fútbol Sala

C-09469

Club Voleibol Sarria

C-09471

Club Baloncesto Río Miño

C-09479

Club La Fundación Velvet

C-09512

Step Club Rítmica

C-09515

Moto Club Moteiro Rei

C-09517

Escolas Deportivas Municipais de Carballedo

C-09521

Asociación Pescadores de Ombreiro

C-09526

Escolas Deportivas Municipais de Cospeito

C-09527

Sociedade Deportiva de Cazadores O Oroso

C-09529

Asociación de Pescadores Amigos do Landro

C-09532

Legio Vii Gemina I Cohors Lucensis Ultima Ratio

C-09533

Motoclub Al Corte Ribadeo

C-09535

Motoclub Four Wheels Racing

C-09544

Club Bidueiros

C-09545

Escolas Deportivas Municipais de A Pastoriza

C-09553

Escola Deportiva Municipal de Rábade

C-09561

Club Atletismo Corre Caminos Lucenses

C-09564

Club Campo Cruceiro

C-09566

Club Bolos Xove

C-09574

Asociación Deportivo Cultural O Acebo Cervantes

C-09582

Club Liga Experimental de Judo

C-09584

Asociación Deportiva Cultural Sanitaria da Mariña

C-09592

Asociación Deportiva Pescadores Vilalbeses

C-09598

Club Xogos e Deportes Populares e Tradicionais de Santalla

C-09617

Charly Racing Team

C-09618

Club Atletismo Monte Segade

C-09622

Club A Carambola

C-09624

Club Roller Furias

C-09630

Kick Boxing da Mariña de Lugo

C-09633

Club Pablo Sanchez Racing

C-09647

Club Hípico Monforte

C-09665

Club Torneo Lourenzá en Xogo

C-09667

Club Deperpol Sarria

C-09672

Club Pádel Nuestro

C-09675

Club Arqueiros de Boveda

C-09682

Asociación de Pescadores Pallares

C-09697

Club Pally Motorsport

C-09699

Club Miguel Vázquez Racing

C-09700

Asociación de Propietarios de Vehículos Clásicos Cachón

C-09703

Glass Surf Clube

C-09705

Fados Fútbol Sala

C-09709

Club Campusarco

C-09726

Asociación Gallega de Savate

C-09750

Asociación Amigos de Los Perros de Frigsa

C-09751

Club Radikal Norte 4x4

C-09753

Club Balonmán Nubeiros

C-09755

Club Guimaro Motor

C-09772

Club Arqueiros da Chaira

C-09775

Club Os Troiteiros do Narla

C-09789

Club Corredores Bretaña

C-09805

Club de Agility A Bretema

C-09830

Club Avecus Fútbol Sala

C-09833

Millenium Club de Fútbol

C-09834

Club Goñi Rali Team

C-09836

Club Os Pincheiros

C-09839

Asociación Deportiva San Xoán de Becerreá

C-09844

Club Carnicería Ángel

C-09856

Club Asogal Construcción Fútbol Sala

C-09859

Club Relua de Xermade

C-09860

Club Somos Un Equipo

C-09863

Club Gimnasia Rítmica y Patinaje Becerreá

C-09865

Club Supermercados Cemar

C-09866

Club Colombófilo Muralla de Lugo

C-09867

Asociación Deportiva Ponte de Ferro e de Pedra

C-09870

Asociación de Vehiculos Gestop Rallye Team

C-09884

Club Amigos de Rábade Fútbol Sala

C-09896

Club Karely Mascotas

C-09898

Club Alucar López Castro Fútbol Sala

C-09900

Club Lugo Baloncesto 2008

C-09905

Club Fútbol Sala Portomarín

C-09906

Agrupación Deportiva Veteranos Sarria

C-09907

Club Bultaco Sport Classic Galicia

C-09938

Asociación Deportiva Queimarrodas de Guntín

C-09943

Moto Club Vilalcross

C-09961

Club Muebles La Fabrica

C-09967

Asociación Deportiva Pombal

C-09971

Club Surfiños

C-09973

Sociedade de Pesca Folgoso do Caurel

C-09976

Sociedade Río Cabe

C-09987

Club Vilalba 4x4

C-09999

Club Excursionista Acivro

C-10002

Club Taboada Motor Sport

C-10020

Club Escuderia O Xeitoso

C-10060

Asociación Deportiva Vila de Sarria

C-10064

Club Fútbol Veteranos Lugo Provincial

C-10075

Club Www.Entrenafondo.Com

C-10087

Es Rally

C-10088

Club Corredores Becerreá

C-10091

Club Automodelismo As Areosas

C-10150

Club Futsal Lugo

C-10151

Asociación Lucense de Aerobic y Fitness

C-10152

Club Atletismo Monumental de Lugo

C-10156

Club Sisoetas Fútbol Sala

C-10159

Club Brulak Fútbol Sala

C-10173

Club Grandiz Competición

C-10184

Grupo de Montaña Pegadas de Pintegas

C-10187

Ancares-Becerrea Fútbol Veteranos

C-10196

Club Terremoto

C-10197

Asociación de Baixada de Carrilanas A Corda

C-10201

Club Fútbol Sala Ferreiros

C-10213

Club Instalaciones Canda Taperia Andrea

C-10215

Area 10 Escola Clube

C-10221

Club de Fútbol Edycel

C-10233

Club Mesón de Crecente

C-10236

Club Pontenova Competición

C-10260

Asociación de Pescadores Ponte Vella de Rabade

C-10265

Club Pista Roja

C-10302

Asociación Cultural Dominicana Lugo

C-10322

Asociación de Tenis de Mesa Vulcano

C-10323

Club Tiro de Meira

C-10359

Asociación Deportiva A Ponte Competicion

C-10362

Asociación de Pescadores Ponte de Areas

C-10370

Club Radikal Sober Off Road

C-10384

Augas Santas Kite

C-10385

Medela Mtb

C-10386

Sociedad Deportiva de Pesca Cormorán

C-10387

Club Deportivo de Sordos La Milagrosa

C-10388

Club Ciclista Vilalba Down Hill

C-10389

Club Promo Rally

C-10395

Clube Deportivo Atletismo Chantada

C-10409

Club de Atletismo Arumes Área 10

C-10410

Club Santas Sport

C-10413

Club Sport Pádel

C-10419

Masmasurf

C-10424

Escudería Terra Cha Sport

C-10434

Club Peña Motera + Gass

C-10439

Club Machinas de Ancares 4x4

C-10440

Club Actividades Subacuáticas Illa Pancha

C-10442

Club Horticelos Aventura

C-10443

Escuelas Deportivas Club Ritmogym

C-10450

Club Fútbol Sala A Pastoriza

C-10466

Club Atraque

C-10469

Asociación Mulleres Arbitros

C-10481

Veteranos Sarria Sociedad Deportiva

C-10484

Club Lucus Rallye Classic Motorsport

C-10485

Agrupación Deportiva Veteranos Dona Vaniri

C-10486

Quiroga Fútbol Club

C-10491

Confe Competición

C-10492

Escuela Pádel Por Tres

C-10494

Club Artes Marciales Olympuss

C-10501

Asociación de Pais de Alumnos do Ceip San Miguel

C-10516

Club Deportivo y Cultural Juan Pablo Duarte

C-10524

Club Santiago de Vilariño Fútbol Sala

C-10529

Asociación de Promoción e Recuperación Ecuestre Val do Ouro

C-10544

Asociación Cultural e Deportiva Pena de Chaos

C-10547

Club Trasnos Fútbol Veteranos

C-10557

Club O Banquiño Lucense

C-10558

Seurros Sociedad Deportiva

C-10561

Club Chamoso Furis de Castroverde

C-10568

Club Os Galegos

C-10570

Sporting Lucense Amigos de Lugo

C-10572

Guntín de Pallares Fútbol Sala

C-10575

Club Racing Automotive

C-10579

Tierras de Lugor

C-10605

Kickboxing Argos Astur

C-10607

Club Baloncesto Terra Cha

C-10609

Club Tenis Lucus

C-10613

Club Deportivo As Salam

C-10620

Club Os Guimaros

C-10622

Club Ciclista Vivarium

C-10623

Club Tigres Mais Descanso

C-10630

Club Lugal Basket

C-10635

Club Fútbol Veteranos Lambruxos Sarria

C-10637

Club y Para Correr Lugo

C-10640

Club Foz Defensa Personal Policial

C-10642

Club Rutas de Galicia

C-10657

Club Náutico Amigos del Mar

C-10668

Asociación Deportiva Cultural Padel Viveiro

C-10669

Club Náutico Maruxia

C-10687

Vilacha Sport

C-10711

Escudería Vallejo Ricing

C-10716

Agrupación Cultural Castelao

C-10731

Club Restaurante Porta Santiago Fútbol Sala

C-10734

As Gralleiras Sociedade Deportiva

C-10749

Club Galego Forever

C-10753

Club de Bolos O Carballal

C-10757

Club Mudanzas Alfredo Fútbol Sala

C-10774

Fundación Baloncesto de Galicia

C-10775

Asociación Deportiva Mat Rally

C-10777

Club Amigos do Río Parga

C-10781

Cuatro Cero Cuatro Fútbol Sala

C-10787

Sociedad Deportiva Santa María de Cancelada

C-10797

Club Los Trinitarios

C-10800

Club Ribadeo Noroeste

C-10809

Cub Brazuca

C-10813

Club Os Skyos de Xove

C-10817

Club Deportivo Cumio

C-10829

Gallaecia Kick Boxing Club

C-10836

Tdm Vilalba

C-10845

Club de Cabaleiros de Abadín

C-10846

Club de Motociclismo de Abadín

C-10858

Ciudad de Lugo Club de Fútbol

C-10874

Club Chantada Atlético

C-10881

Asociación Deportiva Rio Mao

C-10882

Club Pádel Lucus

C-10889

Escola Asgard

C-10893

Asociación Deportiva A Ferreirua

C-10895

Club Veintisiete Seiscientos Sarria Volei

C-10896

Club Vila de Rabade Fútbol Sala

C-10907

Zona Libre Voleibol Club

C-10923

Club de Fútbol Sala de Abadín

C-10931

Club Sarriana Fútbol Veteranos

C-10933

Club de Bar en Bar

C-10941

Club Begonte Fútbol Veteranos

C-10962

Bierzo Rugby Clube

C-10970

Club Os Brocamontes

C-10981

Agar Agar Surfing Club

C-10995

Club Deportivo Suevia Motor

C-11003

Agrupación Fútbol Sala Cospeito

C-11007

Agrupación Fútbol Sala Baralla

C-11009

Agrupación Fútbol Sala Castro Riberas de Lea

C-11017

Club Kendo Viveiro

C-11018

Club Gym Tonic

C-11020

Gallaecia Deaf Motorcycle Club

C-11059

Club Fútbol Nemesio Veteranos

C-11074

Club Activity Center

C-11075

Club Padelvoar

C-11103

Club Canada Racing

C-11104

Clube de Montaña Monte do Oribio

C-11125

Club de Billar La Unión

C-11126

Club de Tiro O Poste

C-11136

Club Ciclista Tuzaros

C-11141

Club Masil Pádel

C-11145

Sociedade Deportiva Cultural Amigos do Miño

C-11151

Club A Cadena Non Para

C-11152

Club Belón Rally Castroverde

C-11156

West Surf Club

C-11161

Club Baloncesto do Lea

C-11163

Running Sarria

C-11164

Club Asgard Vilalba

C-11167

Club Os Helenos de Monforte

C-11168

Club de Atletismo Sete Muiños Guitiriz

C-11176

Club Pescadores de Riotorto

C-11177

Sociedad Deportiva Terra Motor Racing

C-11187

Club Asnotas Com Fútbol Sala

C-11193

Motoclub Meda Racing

C-11199

Club Filigrana

C-11200

Club Amigos do Enturro

Provincia de Ourense

Nº rex.

Entidade

C-00020

S. D. Beran

C-00025

C. Hípica de Orense

C-00081

C. de Piragüismo Pena Redonda

C-00113

C. Natación Orense

C-00131

C. Atlético Sil

C-00132

C. Alpino Manzaneda-Club Alpino Ourensán

C-00133

C. Montañismo Kirlo

C-00146

C. D. Tenis Verín

C-00166

C. Baloncesto Santo Ángel de Las HH. Calasancias de Orense

C-00170

C. Baloncesto Carballiño

C-00193

Verín C. de Fútbol

C-00210

C. Gimnasio 2000

C-00238

C. Atletismo Pabellón de Orense

C-00328

A. D. Unión Deportiva Prado-Alén

C-00354

C. de Fútbol Bentraces

C-00363

C. D. Ourense

C-00368

C. D. Caldelao

C-00399

C. Ciclista Orensano

C-00446

C. Fútbol Melón

C-00460

C. de Fútbol S.D. Macendo

C-00474

C. D. C.F. Monterrey

C-00504

C. Tenis Casino de Carballiño

C-00527

C. Cultural D. Castrelo de Miño

C-00539

S. D. C. Paderne

C-00599

C. Peña Ciclista de La Rua

C-00620

C. Ciclista Esclusivas Miño

C-00640

C. Esquí Artístico

C-00664

C. de Tiro Olímpico Villamartín

C-00668

S. de Cazadores As Touzas

C-00693

C. Fútbol Illa

C-00728

Grupo de Empresas Iberduero, Zona de Galicia

C-00732

Moto C. Rúa

C-00734

Moto C. As Burgas

C-00739

C. D. Virgen del Pilar

C-00766

C. D. Cativos

C-00767

C. D. Alicerce Picariños

C-00769

C. D. Xoquei Orense

C-00772

C. Fluvial As Tres Pontes

C-00781

C. D. Cultura e Xuventude

C-00821

Moto Club Valdeorras

C-00836

A. D. Tai-Chuang

C-00842

C. de Xadrez del Círculo Recreativo de Verín

C-00844

Círculo Columbicultor Cinasco

C-00873

Grupo de Espeleoloxía Aguilas Verdes

C-00906

C. Ciclista Os Tamaganos

C-00913

C. Náutico Fluvial Barbantes

C-00928

C. D. Gomesende

C-00982

Maside Motor C.

C-00983

Escudería Red Renault Orense

C-00997

C. Baloncesto Pablo VI

C-01002

Escudería Valdeorras

C-01029

S. Club Tenis Orense

C-01032

Escudería Camping de Leiro

C-01052

Escudería Colchón Cleherc. Competición

C-01074

Escudería Manzaneda

C-01080

Escudería Carballiño

C-01101

Bouza Fútbol C.

C-01130

A. D. A Ra

C-01141

Club Tenis Rua

C-01159

C. Xoquei Xesta

C-01164

A. D. Aixiña

C-01174

Escu. C. Autocross Orense

C-01179

C. Peña Autocross Partovia

C-01180

C. Baloncesto Barco

C-01195

C. Karting Orense

C-01198

Bamio-C. de Tenis

C-01201

C. Eurocard-Xoquei

C-01210

S. de Cazadores Coto Caza Barbadas

C-01330

Escudería Gufra C.R.S

C-01344

C. Motor Escu. Alacran-Gustey

C-01350

A. D. A. Ciudad de Los Muchachos

C-01414

Galaico C. de Fútbol

C-01430

A. D. C. D. Limia-Minusválidos

C-01446

S. D. y de Tiro Viña Tellado

C-01489

Moto C. Orense

C-01490

S. de Caza y Pesca La Venatoria

C-01491

Agrupación Deportiva Estreliña

C-01494

Aero C. A Limia

C-01513

C. D. Coeliobriga

C-01514

A. Cazadores San Justo

C-01528

C. de Vela Valdeorras

C-01549

Escu. Auto C. Punxín

C-01564

C. Renfe de Loita

C-01569

A. D. C.P. Manuel Sueiro Lagunas 2

C-01576

A. D. Centro de Ensinanzas Integradas

C-01578

S. de Cazadores Vilariño de Conso

C-01580

A. D. Cudeiro

C-01591

C.E Xadrez Celanova

C-01596

C. Fluvial S.C.D. Vilamartín

C-01605

Sociedade de Pesca Alaricana

C-01614

A. D. A Goberna

C-01615

Sdad. D. Carballeira

C-01624

A. D. Princesa de España

C-01629

A. D. Rosalía de Castro de Xinzo de Limia

C-01631

S. de Cazadores O San Cosme

C-01637

A. D. A Milagrosa

C-01643

S. de Cazadores de La Mezquita

C-01648

C. de Rugby Orense

C-01650

A. D. Rogelio Garcia Yañez

C-01656

A. D. Monte Medo

C-01660

C. D. Veintiuno

C-01663

C. O Se Alquila de Loita

C-01683

A. D. O Castiñeiriño

C-01689

A. D. Col. San José

C-01700

S. de Cazadores de Villar de Barrio

C-01702

S. D. de Caza y Pesca de O Barco

C-01708

A. D. Rairiz de Veiga

C-01709

C. Arenteiro Motor Sport

C-01718

A. D. C.P. Ventas

C-01727

A. D. San Miguel de Padrenda

C-01728

A. D. Virgen de Las Nieves

C-01750

A. D. Duos Pontes

C-01768

C. Escuela Orensana de Piragüismo

C-01787

A. D. O Baldasmo

C-01802

C. D. Curros Enríquez

C-01806

C.E D. F.S. Bar Paco

C-01807

C.E D. Viloira Fútbol Sala

C-01812

C. D. Construcciones Miguel F.S.

C-01815

A. D. Rosalía de Castro de Gomesende

C-01817

Club I.B. Lagoas

C-01829

C.E D. Casaio

C-01850

A. D. C.P. José Manuel Folla Respino

C-01852

A. D. Celso Emilio Ferreiro

C-01864

A. D. de Lobeira

C-01875

Peña Ciclista As Pontes

C-01878

A. D. A Merca

C-01882

Club Deportivo Viana de Fútbol

C-01884

A. D. Sagrado Corazón de Celanova

C-01890

C. Baloncesto Zona Sur

C-01902

C. Escu. Rudicar Sport

C-01922

A. D. Seoul

C-01923

A. D. Lee

C-01924

A. D. Gimnasio Kim

C-01943

C. Atlético Casas Baratas

C-01956

S. Cultural e D. Freixido

C-01964

C. D. Tiburi

C-01972

C.E D. V.D. San Roque

C-01973

A. D. Tiburos Atlético

C-01975

A. D. Sandiás

C-01978

A. D. Col. Público Calvo Sotelo

C-01982

S. D. Castromao

C-01985

A. D. O Pilón

C-02000

C. Tenis Barco

C-02001

C. Cafetería Krist

C-02002

A. D. Lagunas-3

C-02004

C. de Loita V. Covadonga

C-02007

C.E D. Grupo Vitalicio F.S.

C-02035

A. D. Mende

C-02113

A. D. Medeiros

C-02118

C. Bar Chicote-Chacineria Paquita

C-02170

A. D. Gimnasio Studio Taebek

C-02173

C. Náutico Vianés

C-02179

Escudería Verín

C-02200

A. D. Fuguillas

C-02210

A. D. C.P. Sobradelo de Valdeorras

C-02214

C. de Loita Smash

C-02217

Sección D. del Liceo Recreo Orensano

C-02273

A. D. Zona Sur

C-02290

Escudería Karting C. Bonsai

C-02314

C. de Loita Xuntanza

C-02356

C. Kayak del Sil

C-02357

C. Cultural D. y Recreativa de A Rúa

C-02433

S. de Cazadores Osera

C-02494

C. Baloncesto La Carballeira

C-02507

C. Otero Pedrayo

C-02519

C. Covadonga F.S. / Milucho 2

C-02529

S. de Cazadores Sta. Mariña

C-02537

C. Escuela de Natación Orense

C-02567

C. Fútbol Sala Xogos O’couto

C-02577

C. I.B. Lagoas

C-02598

S. de Cazadores Valdin

C-02605

Derek Karting C.

C-02615

C. Bangauto Competición

C-02659

C. Ciclista Trives

C-02674

C. Acde Mar de Sta. Lucia de Rairo

C-02677

C. D. Auria

C-02720

C. de Montañismo Fonte de Trabe

C-02753

C. Parapente Orense

C-02806

C. Mugares-Toen

C-02824

C. de Tenis Vilamartin

C-02874

A. D. Colibri

C-02899

C. Hípico La Espuela Monterrey

C-02901

C. de Piragüismo Barqueiros do Miño

C-02954

C. Baloncesto Maside

C-02958

Escu. Ourense 4 X 4

C-02989

C. de Fútbol Alongos

C-03043

C. D. Barra de Miño

C-03070

Centro Cultural D. Renfe

C-03077

S. Peña Trevinca

C-03096

Moto C. Ribeiro

C-03107

S. de Cazadores Lobios

C-03125

Escu. C. Karting Pias

C-03143

Entrimo F.C.

C-03169

Escu. Penalonga

C-03178

C. Náutico La Carballeda

C-03191

C. Proinor

C-03195

C. Pizarras Rozadais

C-03210

C. Trives Fútbol Sala

C-03231

C. Entoma Fútbol Sala

C-03232

C. Pinturas Conde

C-03233

C. Sporting Manzaneda

C-03234

C. Mapri, Fútbol Sala

C-03259

C. Bar Gato Negro

C-03263

C. D. Ramiranes

C-03264

C. Fluvial Sobradelo

C-03305

Unión Deportiva Barbadás- E.F. Barbadás

C-03311

Maside F.C.

C-03321

C. Baloncesto Alaricano

C-03384

C. Ourense Fútbol Sala Femenino

C-03400

C. Olimpo’s

C-03406

C. Mafre C.F. Xinzo

C-03407

C. Talleres Agripino

C-03408

C. Peña Antioquia

C-03424

C. F.S. Frutas Verín

C-03429

C. Moreiras F.S.

C-03440

C. Talleres Rúa-Citroen

C-03472

C. Ciclista Antelano

C-03498

C. Billar Unión Orfeón Orensano

C-03520

C. Divina Pastora

C-03533

Outomuro Club de Fútbol

C-03544

Escudería Kauwe Competición

C-03545

C. Parapente Papaventos Orense

C-03547

A. D. Villamarín

C-03560

C. A. de Vecinos de Fontei

C-03561

C. Cafetería Olimpo

C-03563

C. Policia Local Fútbol Sala

C-03580

C. de Aviación Experimental de Orense

C-03584

Aero C. Trasmiras

C-03595

C. Náutico Zona Verde

C-03603

S. de Caza Fial Das Corzas

C-03619

C. A. Radio Control Orense

C-03688

Motoc. Viela Picada

C-03690

S. D. Claus

C-03693

C. D. Moreiras

C-03696

C. de Motos Antigas de Ourense

C-03715

C. Baloncesto Molgas

C-03718

A. de Caza Casteloais

C-03722

Sporting Amoeiro C.F.

C-03815

C. Hípico Enfesta

C-03816

C. D. Toen

C-03818

S. de Cazadores de Vilar de Santos

C-03820

S.E de Cazadores de Cortegada

C-03853

C. Náutico Val de Limia

C-03905

C. Teide

C-03942

C. Orense Tenis de Mesa

C-03945

Centro de Animación Rural A Bullada

C-03961

C. Motonáutico Costa Interior

C-03976

A. D. de Cazadores Monzón

C-03987

Karate C. Verín

C-03989

Frutas Tirsan F.C.

C-03990

Ximnasio Shotokan Karate C. Maceda

C-03995

Escu. C. Orense Modelismo

C-04014

C. Sporting Corregidor Cumple

C-04024

C. Sporting Montealegre

C-04025

F.C. Limico Nocelo

C-04043

C.E Ceibarra A.T.

C-04050

C. Café Castelao

C-04057

C. Casa da Xuventude

C-04058

C. Fútbol Sala Ucha Deportes

C-04089

S. de Cazadores Taboadela

C-04151

Peña Meson-Bar A Cuña S.E D.

C-04152

Moto C. Carballiño

C-04153

C. Vegamolinos F.S.

C-04154

C. Calabagueiros

C-04155

C. Bar Odilo Casoyo

C-04156

C. Veteranos Barco

C-04157

C. Congelados Piscis

C-04166

C. de Cazadores Coto Privado de Caza de Longoseiro e Veiga

C-04170

Karate C. Viana

C-04172

Karate C. Larouco

C-04173

Karate C. A.P.A. Col. Público O Bolo

C-04200

C. D. Trives

C-04205

C. Peña Celtista Excursionista

C-04208

S. D. de Pesca Pontegrande

C-04210

C. Robledo Fútbol Sala

C-04211

C. Peña Deportivista Valdeorras

C-04212

As Burgas C. Polid.

C-04220

C. de Cazadores Villar de Lebres

C-04226

C. Loita Atanes

C-04227

C. Ciclista Xinzo

C-04232

Aero C. de Orense

C-04256

S.E de Pesca Río Viñao

C-04263

A. D.-Cultural Lethes

C-04317

C. D. A.S.P.A.N.A.S.

C-04327

C. Atlético Espiñoso

C-04341

C. Parapente Xunqueira de Espadañedo

C-04343

C. D. Ourense Atletismo

C-04357

S. de Cazadores Parada de Riveira

C-04375

Círculo Recreativo A Centesima

C-04397

A. Cultural D. e Social do Castelo

C-04410

C. Café Mozart

C-04414

C. Escu. Halcón Sport

C-04416

C. Náutico Gadafi

C-04418

C.E de Fútbol Arnuid

C-04423

C. de Fútbol Os Fruteiros

C-04429

C.E Fútbol Sala Bar Os Amigos

C-04431

C.E Rip Fútbol Sala

C-04436

C.E Escayolas Sergio Díaz

C-04437

C.Gasolinera O Piñeiral

C-04438

C.E Discoteca Dulian’s

C-04439

Laser Karaoke Arte Cafe Pub

C-04440

The Revolver C.

C-04442

C.E Peña Neira

C-04444

C.E Arcos F.S.

C-04445

C. F.S. Santa Cruz

C-04447

C.E Cristalería Gallega

C-04453

C.E Comercial Crespo S.L.

C-04454

C.E Ambulancias El Pilar

C-04457

C.E Maside F.S.

C-04465

A. de C.Es da Provincia de Ourense

C-04489

C. Baloncesto Boborás

C-04502

C. Instituto Politecnico

C-04514

C. Loureiro Uninter

C-04525

C. Amigos Fútbol Sala de Ourense

C-04527

Escuela Orensana de Xadrez

C-04541

C.E Grúas Monterrey, S.L.

C-04543

C.E Fundación Hospital Verín

C-04544

C. Construcciones Rivero

C-04550

C.E F.S. Berlín Este

C-04551

C.E Verín Exclusivas

C-04552

C.E Pizzeria Vespasiano

C-04553

C. D. Trasmiras

C-04554

C.E Pub Golf’s

C-04555

C.E Winterthur /T2

C-04556

C.E Renault

C-04576

C. Atlético Ourense-Galaico

C-04649

Trashospital A. D.

C-04657

Club Atlético Nadabla

C-04658

C.E D. Cualedro

C-04659

A. Galega de Pilotos

C-04668

C.E D. Rocas

C-04681

C.E Burguer Tivoli

C-04691

C.E de Cazadores Sagra-Varón

C-04692

C.E de Cazadores Villamarín

C-04699

A. D. O Couto

C-04700

C.E de Fútbol Xunqueira de Ambía

C-04711

C.E Talleres Dafergu-Pizarras Gallegas

C-04715

C.E D. Sociocultural Amigos del Deporte Valdeorras (Cadeval)

C-04719

C. Atlético Toense

C-04720

Rios C.F.

C-04738

S.D. Pereiro de Aguiar

C-04746

S. D. de Pesca de Vilariño de Conso

C-04748

C. de Fútbol Moura

C-04753

C. Amigos do Támega

C-04754

Karting C. Carballiño

C-04763

A. D. Miño

C-04764

C. Doade Bowling

C-04765

C. Hípico Toen

C-04787

C. Atlético Mariñamansa

C-04788

C. Equipo Lynx-M. Vázquez

C-04789

C. Cafetería Karisma

C-04790

C.E Atox

C-04791

C.E Autoreparaciones Elma

C-04792

C.E Parrillada Os Amigos.F.S.Carballiño

C-04793

C.E Cafetería Cercis

C-04795

C. Atlético Rubia F.S.

C-04797

C.E de Cazadores Canedo

C-04801

C.D. Rubia F.S.

C-04802

C.E Muebles de Cocina Ganu

C-04806

C.E A Carballeira

C-04807

C.E Auria

C-04808

C.E Transportes Alfonsín

C-04816

C.E Fútbol Sala Arcos

C-04819

C.E Sobradelo Fútbol Sala

C-04847

C.E de Cazadores de Manzaneda

C-04859

C.E de Fútbol Rairiz de Veiga

C-04860

C.E Kodak Ourense

C-04862

C.E D. de Pesca-Viana do Bolo

C-04863

C.E Fútbol Sala Vistahermosa

C-04864

C.E Ciclista Valdeorras

C-04865

C. de Atletas Independentes de Ourense

C-04866

C. Maquivensa

C-04876

C. Escudería Automóviles Clásicos de Ourense

C-04878

C. Piju-Ourense Fútbol Sala

C-04904

A. de Pescadores de Bande

C-04933

Karate Osaka Trives

C-04962

C. de Cazadores Trado Pontedeva

C-04994

C. Fútbol Sala Oulego

C-05014

C. Escuela Municipal de Karate Verín

C-05029

C. Centro D. Arco

C-05033

C. Ximnasio Celanova

C-05041

C. Sport Line

C-05060

C. Trasmiras

C-05061

A. D.-Cultural Sande

C-05062

C. A Ponte

C-05077

C. Escola Municipal de Fútbol Arenteiro

C-05078

C. D. Santa Cruz

C-05098

C. de Esquí Náutico Paolo Bugatti

C-05105

Club Baloncesto Cruz Alta

C-05106

Club Ajedrez Café Central

C-05107

S.E D. Alaricana

C-05113

C. de Montaña A Corredoira

C-05119

A. Galega de Karate-Do Jka

C-05132

C. Hípico da Limia

C-05140

C. de Piragüismo San Martiño

C-05149

C. Transportes Mosquera

C-05150

C. A Gondola

C-05151

C. Pub Andante

C-05152

Eiroquin F.S.

C-05186

S.E D. Parrillada Saman

C-05187

C. Rula

C-05200

C. Casa Arsenio

C-05201

C. Estrella Azul

C-05217

C. Escu. As Burgas

C-05228

Karate C. Ourense

C-05229

C. Café Bar San Xoán

C-05232

C. Alixo F.S. (Discóbolo)

C-05236

C. A Cabana F.S.

C-05245

C. Barco Fútbol Sala

C-05268

S.D. Porqueira

C-05283

C. San Vicente F.S.

C-05285

C. Café Real O Canteiro

C-05286

A. D. Mixos

C-05287

C. Restaurante Brasil

C-05299

C. Palacio da Bicicleta

C-05301

C. Fran-Mar

C-05312

Montealegre C. de Golf

C-05346

C. D.-Cultural Os Chaos

C-05358

Club Deportivo Vilardevos

C-05361

Club Ribeira Sacra Mergullo

C-05362

Club Karting Godocar

C-05395

Club Deportivo e Social Alfaia

C-05411

Sociedade Deportiva Lagoas

C-05412

C.Rutas Galegas

C-05418

Escudería Jaime Racing

C-05421

Moto C. Meda

C-05425

C. Xadrez Orfeón de Ourense

C-05426

Melón C. de Fútbol

C-05427

C. Universitario Campus Ourense Deportivo

C-05428

C. Deportivo Raio Pontino

C-05461

C.D. Penafita

C-05467

C. de Parapente Serra do Larouco

C-05468

C. Ourense Salvamento Acuático

C-05475

Barbantiño C. de Fútbol

C-05483

C. Concello de Pereiro de Aguiar

C-05492

Calvos Fútbol C.

C-05494

C. D. Caldas

C-05514

C. Fútbol Sala Vilamartín

C-05527

Motoclub A Peroxa

C-05535

C. Sta. Comba Fútbol Sala

C-05536

Café Bar Chupito Fútbol-Sala

C-05544

Atlético Euroquit, Fútbol-Sala

C-05545

Orcellón C.F.

C-05561

C. Novedades Cris

C-05563

C. Hermanos Díez

C-05564

C. Peña Yakay

C-05565

C. Estradas Galegas S.L.

C-05572

C. Rivers 2

C-05598

C. Pizarras Campo F.S.

C-05609

C. de Esquí Náutico Albarellos

C-05630

C. Deportivo Cea

C-05641

C. Peña Madridista de Carballiño

C-05642

A.D. Santa Teresita

C-05643

C. Escola Pazo Deportes

C-05644

I.E.S. Nº 2 B (As Lagoas)

C-05660

C. A Teixeira

C-05661

C. A Lagua F.S.

C-05683

Orense Club de Raid

C-05684

C. Deportivo de Pesca Baños de Molgas

C-05710

C. de Orientación Toxo

C-05752

C. de Esquí Náutico Issena

C-05756

Sociedade Deportiva Praza 1000 F. S.

C-05760

C. Os Golfiños de Salvamento e Socorrismo

C-05762

Peña Ciclista Valdeorras Bike

C-05763

C. de Pesca Concello Avión

C-05765

Agrupación Deportiva Pesca Fluvial

C-05766

C. Black Kick Competición

C-05773

C. de Ajedrez Peña Recreativa Ajedrecistica

C-05776

Asociación do Cabalo Puzo do Lago

C-05786

A. de Ciclismo de Montaña de Allariz

C-05795

C. de Ajedrez Verín

C-05810

Ourense Escola Fútbol Sala

C-05836

Sociedad Cultural y Deportiva de Laias

C-05839

Club Deportivo de Kung-Fu Fitness Forma Ourense

C-05840

Veteranos Terra de Celanova F. C.

C-05842

C. Hípico de Maceda

C-05849

C. D. Jorge y Toño

C-05853

C. Hockey Sta. Eufemia Sto. Cristo

C-05857

A. D. Abelenda Das Penas-Fútbol

C-05860

Fútbol C. Quins

C-05862

C. Atletismo Prcticas

C-05865

C. D. Auriense Gallaecia-Fútbol

C-05866

C. Náutico Chandrexa

C-05871

C. Universitario Montaña Alejandro Lorenzo

C-05872

Agrupación Deportiva Covadonga

C-05912

Pan Pedriña Bar O’llal Fútbol Sala

C-05914

C. Canedo Fútbol Sala

C-05915

C. Fútbol Sala Rulete

C-05918

C. Billar Pool Royalty-Cafe

C-05920

Pub Daniel´S Fútbol Sala

C-05925

C. de Fútbol Sala Pazo da Bici

C-05926

C. Barra de Miño Atlético-Fútbol Sala

C-05927

C. Pub Sin Sol Fútbol Sala

C-05928

C. Paraño-Portela Fútbol Sala

C-05929

C. Cea Fútbol Sala

C-05930

A. D. Ourensana Fútbol Sala

C-05931

C. de Fútbol Sala V/98

C-05933

C. Cicloturista Carballiñés

C-05944

C. Fútbol Sala Labrador Gestión

C-05948

Peña de Cazadores Santo Cristo

C-05959

Don Balón Sport

C-05963

C. Gasolinera O Xardín

C-05964

Club Cafetería Queen F.S.

C-05968

C.Fútbol-Sala Concello de Coles

C-05974

C.Academia Cid Fútbol Sala

C-05975

C.F.Sala Formosel

C-05994

C. Fútbol Sala Avión

C-06004

C.Vieiro Fútbol Sala

C-06005

Seminario Menor A Inmaculada. C. F. Sala

C-06006

Amigos Baloncesto

C-06007

C. Municipal de Ximnasia Carballiño

C-06011

I.E.S.Nº2 Fútbol Sala

C-06016

C. Amigos Oira F.S.

C-06019

C.F.S.Femenino Pabellón Celanova

C-06020

C.Deportivo de Kung-Fu A Merca

C-06040

C. Atletismo Ravveana-Rubiá

C-06043

C. Baloncesto Aa.Vv. Torrón

C-06044

Cortegada Fútbol Sala

C-06045

C. de Fútbol Sala Decomar

C-06046

C. Fútbol Sala Blanco y Negro

C-06047

C.F.S.Carpintería Valado y Feijoo

C-06048

C.F.S. Bar Emilia-Climagas-Villavidal

C-06049

C.F.S.Centro Cultural Acebedo

C-06050

F.S.Cartelle-Bar O’último

C-06051

C.F.S. Os Suaves

C-06052

C.F.S.Acebedo

C-06072

Escudería Benicars Sport

C-06075

S. Cazadores Mazagara

C-06091

Peña Molete F.S.

C-06094

C.F.S.Os Rosais

C-06095

Billar Falcón Pool-Anviar

C-06097

S. Dep. de Cazadores Alto de Limia

C-06099

A.Deportiva de Cazadores Pentes e Barxa

C-06100

A. Deportiva de Cazadores Perla do Sil

C-06104

C. Grupo Academia Postal Atletimo Ourense

C-06128

Escuela de Esquí Manzaneda

C-06134

Paralonga Club Hípico

C-06169

C.F.S. Viter Arrebato

C-06170

C.F.S. Cortilar Verín

C-06171

C.F.S. Pub Camelot

C-06173

Autoescuela Saeta F.S.

C-06177

C. Hípica Allariz

C-06180

C. Gallego de Deportes de Aventura

C-06191

C. Universitario de Cultura e Ocio

C-06194

C.De Tiro O Pedreiriño

C-06201

A. de Pesca Limiana

C-06213

Araxiñas Radio Control

C-06230

Canón do Sil

C-06246

Coto de Caza Coles

C-06248

Arcos F.C.

C-06254

C.D. Mesego

C-06257

C.D. Cinexético Tecor. Societario de Caza Ou10101

C-06267

S.D.Cultural Carballeira

C-06271

C. F.S. Pioneros

C-06275

Xabarín C. Limiao

C-06279

Que Lo Sepas F.S.

C-06280

C.D. Petín

C-06299

C. O Pendello-Consernor

C-06300

C.F.S. Siena

C-06302

C. Cambio

C-06303

C. Taberna O Chanqueiro F.S.

C-06308

C.F.S.Kanal Kolor

C-06309

C. Sera Sport Tintores

C-06310

C. Sierras Salgado F.S.

C-06314

C.F.S. La Kalle

C-06317

A.D. Futclusa

C-06318

C. Druídas España

C-06333

C.F.S. Cruceiro

C-06357

C.Gráficas Orensanas F.S.

C-06358

A. Cultural Penedo Anciga

C-06366

C.F.S. Buitres Sport

C-06371

C. de Cazadores Carreiro Ladrón

C-06394

C. Café Bar Castadón

C-06410

Atlético Entoma F.S.

C-06415

S. de Cazadores de Arnoia

C-06417

C. Bande

C-06418

C. Hípico Pasatempos

C-06427

Escudería Avia-Sport

C-06429

Aero Club Verín

C-06430

C. Voleibol Xinzo