Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 29 de decembro de 2017 Páx. 59689

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 20 de decembro de 2017 polo que se somete ao trámite de información pública a separata do proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020, mellora de seguridade viaria (MSV) no contorno do tramo de concentración de accidentes na estrada PO-308, punto quilométrico 8+700 a 12+700, de clave PO/17/144.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Para os efectos previstos no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, sométese ao trámite de información pública o documento do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: MSV, no contorno de TCA da estrada PO-308, p.q. 8+700 a 12+700, de clave PO/17/144.06.

Este proxecto ten por obxecto definir, xustificar e valorar as obras necesarias para levar a cabo unha serie de actuacións que permitan evitar ou mitigar a accidentalidade que se vén producindo nos últimos anos no treito considerado. O ámbito de actuación afecta o termo municipal de Poio e, en menor medida, a Sanxenxo.

As obras previstas comprenden as seguintes actuacións:

– Construción dunha glorieta de aproximadamente 14 metros de raio exterior no p.q. 8+820 e outra no p.q. 11+460 para o acceso ao porto de Raxó.

– Execución de cuñas de cambio de velocidade (aceleración/deceleración) para mellorar a seguridade nas manobras de entrada e saída e reducir os alcances (p.q. 9+030, 9+620, 11+000, 11+700, 11+920, 11+960 e 12+450).

– Modificación da actuais interseccións no p.q. 8+230, que se modificará permitindo os cambios de sentido; e no p.q. 9+410, que se modificará dispoñendo de carrís centrais de espera e aceleración e habilitando unha zona na marxe dereita para realizar cambios de sentido.

– Execución dunha vía de servizo para o acceso as instalacións existentes na contorna do p.q. 10+200, e habilitación dunha zona de cambio de sentido.

– Mellora de seguridade viaria nas paradas de bus e pasos de peóns.

– Mellora da sinalización e balizamento en todo o treito, en especial, entre a aliñación curva existente entre os p.q. 9+480-9+560, e entre os p.q. 11+210 e 11+400.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o proxecto de construción sométese ao trámite de información pública, durante un período de trinta días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que, simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, se someta a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, aos efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (rúa Fernández Ladreda, 43, 1º, 4º, 36071 Pontevedra), na Casa do Concello de Poio (praza do Mosteiro, 1, 36995 Poio, Pontevedra), e na Casa do Concello de Sanxenxo (Consistorio, 4-6, 36960 Sanxenxo, Pontevedra). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (http://civ.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2017

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción

Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: MSV no contorno de TCA´S na estrada PO-308, p.q. 8+700 a 12+700.

Clave: PO/17/144.06.

Concello de Poio

Referencia catastral

Titular

Tipo

terreo

Clase cultivo

Clasif. urbanística

Área afectada (m2)

Bens afectados

1

2766017NG2926N

Carballa Abal, Juan/Carballa Meis, Juan Carlos/Carballa Meis, María del Carmen

Urbano

Industrial

7,00

– 3 Árbores froiteiras

– 4,50 Muro cachotaría

– 2 Poste formigón

2

2766030NG2926N

Besada Esperón, Albina

Urbano

Solo sen edificar

163,00

– 5 Árbores froiteiras

– 4 Poste formigón

– 1 Poste pedra granito

– 45,10 Muro bloque formigón

– 4 Piso formigón

3

2766014NG2926N

Meis Esperón, Faustino (herdeiros de)

Urbano

Residencial

9,00

– 1,20 Murete bloque formigón

– 1 Columna pedra

– 1 Árbore xardín

4

2767014NG2926N

Gómez Fuentes, Ramón

Urbano

Residencial

5,00

– 2 Traslado portóns entrada

– 1,50 Traslado porta metálica entrada

– 2 Caseta contadores

– 0,25 Buzón correo

5

2767015NG2926N

Complejo Hotelero Santa María, S.L.

Urbano

Ocio, hostalaría

12,00

– 57,50 Muro peche pedra

– 46 Enreixado metálico sobre peche pedra

– 1,92 Columnas pedra entrada

– 46 Peche vexetal

– 1 Cadro contador auga

– 1 Cadro contador eléctrico

– 35 Caz formigón fronte parcela

– 5 Mastros bandeiras

– 1 Traslado rótulo luminoso

6

2767016NG2926N

Balboa Medrano, Lucía/Barreiro Balboa, María José

Urbano

Residencial

2,00

– 18,70 Muro peche pedra

– 3 Postes pedra

– 3 Cadro contador auga

7

2264008NG2926S

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Urbano

Solo sen edificar

136,00

– 3 Poste formigón

– 1,32 Muro bloques formigón

8

1962447NG2916S

Autos Berreco, S.L.

Urbano

Solo sen edificar

367,00

– 1 Poste formigón

9

1962441NG2916S

González Vallejo, José (herdeiros de)

Urbano

Residencial

2,00

– 20,15 Muro lousas pedra

– 6 Poste madeira

– 1 Caseta contadores

– 12,50 Peche malla arame

– 2 Poste pedra

– 2 Cepa viña

-1 Cancela metálica

10

1964838NG2916S

Taboada Ameijeiras, José/Carramal Martínez, Carmen

Urbano

Residencial

6,00

11

1964839NG2916S

Besada Seren, Manuel/Taboada Carramal, María del Carmen

Urbano

Residencial

5,00

12

36041A01300183

Fernández Carballa, Jesús/Martínez Villanueva, María Ángeles

Rústico/ Urbano

C - - labor ou labradío secaño/residencial

194,00

– 7 Árbore xardín

– 1 Planta de xardín

– 9,69 Muro formigón

– 8,55 Imposta granito

13

1863933NG2916S

Guzmán Cortegoso, Isolina/Sanmartín Galiano, Manuel

Urbano

Residencial

9,00

– 45 Pavimento fronte casa

– 14 Salvagabia fronte

14

1962422NG2916S

Portela Dopeso, Manuel/Muíños Díaz, Carmen

Urbano

Residencial

100,00-

– 7,70 Muro pedra granito

– 13 Columna pedra

– 1 Portalón grande de acceso

15

1862101NG2916S

Concello de Poio

Urbano

Solo sen edificar

52,00

– 40 Muro pedra balaústre pedra

– 9,72 Mobiliario urbano pedra

16

1862102NG2916S

Concello de Poio

Urbano

Solo sen edificar

5,00

17

1763942NG2916S

Moreda Besada, Manuel (herdeiros de)

Urbano

Residencial

17,00

– 3 Árbore xardín

– 5 Planta xardín

– 3 Peche malla arame

– 0,72 Muro pedra granito

– 7,50 Muro formigón

– 1,08 Peche ornamental cerámico

18

36041A00800510

Barreiro Doeste, Carmen (herdeiros de)

Rústico

Pd - prados ou pradarías

1,00

19

36041A00800516

Meis Nieto, Inocente

Rústico

Pd - prados ou pradarías

13,00

– 1 Árbore froiteira

– 1 Poste pedra

20

36041A00800517

Lores Balboa, Repoldina

Rústico

Pd - prados ou pradarías

39,00

– 6 Peche vexetal

21

36041A00800515

Barreiro Doeste, Carmen (herdeiros)

Rústico

Pd - prados ou pradarías

12,00

22

36041A00800554

Esperón Romay, Berísimo

Rústico

Pd - prados ou pradarías

61,00

23

36041A00800553

Pérez Lores, Juan Carlos

Rústico

Pd - prados ou pradarías

38,00

24

36041A00800550

Lores Balboa, Repoldina

Rústico

C - - labor ou labradío secaño

52,00

25

36041A00800552

Lores Balboa, Repoldina

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

69,00

– 16 Peche vexetal

– 3 Árbore froiteira

– 6 Peche malla arame

– 1 Acometida abastecemento

26

36041A00800551

Lores Balboa, Repoldina

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

19,00

27

36041A00800547

Gómez Rosales, Cándida

Rústico

C - - labor ou labradío secaño

55,00

– 10 Peche vexetal

– 5 Árbore froiteira

28

36041A00800536

González Fernández, José Fernando

Rústico

C- - labor ou labradío secaño/mm- piñeiral madeireiro/mt-matogueira

68,00

29

36041A00700001

Vallejo Míguez, Ramón

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

98,00

– 50,85 Muro pedra

– 24,50 enreixado metálica

– 2 Cepa porte alto

– 2 Árbore xardín

– 15 Alprende

30

1562015NG2916S

García Rodríguez, Manuel/Casal Treinta, Laura

Urbano

Solo sen edificar

19,00

31

36041A00500370

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

142,00

– 39,60 Muro pedra

– 6 Columna pedra

32

36041A00600008

Balboa Martínez, Pablo

Rústico

C - - labor ou labradío secaño/ v - - viña secaño

20,00

– 6 Cepa porte alto

– 4 Poste formigón

– 100 Arame viña

33

36041A00600001

Estévez Macías, José Manuel

(herdeiros de)

Rústico

C - - labor ou labradío secaño/ i - - improdutivo

124,00

– 5,25 Muro bloques formigón

– 3 Enreixado metálico

– 72 Muro bloques formigón

– 35,50 Peche malla arame

– 1 Rótulo luminoso

– 1 Portalón peche parcela

– 1 Caseta contadores

– 175 Invernadoiro

– 2 Planta xardín

34

36041A00600002

Ponte Salom, Salvador

Rústico

C - - labor ou labradío secaño

0,50

– 6 Muro bloques formigón

– 6 Peche paneis metálicos

– 2 Poste formigón

– 1 Cancela metálica

– 1 Salvagabias

– 3 Árbore xardín

– 6 Planta xardín

35

36041A00600855

Sanmartín Esperón, Rosina

(herdeiros de)

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

1,00

36

36041A00600881

Esperón Martínez, Rosa

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

12,00

– 2 Árbore froiteira

37

36041A00600880

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

51,00

38

36041A00600879

Samartín Treinta, Delia

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

19,00

39

36041A00600878

Treinta Barreiro, Constantina

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

8,00

40

36041A00600877

Esperón Romay, Berísimo

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

4,00

41

36041A00600876

Bouzada Regenjo, José Benito

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

26,00

42

36041A00601219

Rosales Gómez, Elvira

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

1,60

– 4 Amoreamento pedra granítica

43

36041A00601255

Rodríguez Outeda, Salvador

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

44,00

44

36041A00601256

Torres Galiñanes, Juan Antonio

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

72,00

– 7,45 Muro bloques formigón

– 10,70 Peche malla arame

– 26,50 Peche vexetal

– 6 Salvagabias

– 3 Columna pedra

– 1 Poste formigón

– 1 Poste eléctrico da luz

45

36041A00601248

Rosales Gómez, Elvira

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

10,00

46

36041A00601260

García Núñez, Ramona María Dolores (herdeiros de)

Rústico

C - - labor ou labradío secaño

278,00

– 10,25 Beirarrúa

– 32,20 Bordo

– 1 Cartel luminoso

– 13 Sumidoiro

– 1 Pozo rexistro

47

36041A00601261

Gómez Torres, Felisa

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

69,00

– 25,80 Muro peche pedra

– 8 Columnas pedra

– 4,35 Xardineira pedra

– 42 Beirarrúa plaqueta

– 18 Balaustrada aluminio en muro

– 3,50 Reixa caz

– 1 Traslado cancela metálica

– 1 Traslado portal metálico

48

36041A00601291

Oubiña Sanmartín, Antonia

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

58,00

– 19,25 Muro bloques formigón

– 6 Postes viña formigón

– 6 Cepas viña porte alto

– 85 Arame viña

49

36041A00601292

Oubiña Sanmartín, Antonio (herdeiros de)

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

101,00

– 3 Muro bloques formigón

– 2 Postes viña formigón

– 3 Cepas viña porte alto

– 15 Arame viña

– 15 Peche malla arame

– 7 Postes formigón

– 3 Postes pedra peche

– 1 Árbore vimbio

50

36041A00601293

Oubiña Sanmartín, Antonia

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

84,00

– 12 Peche malla arame

– 6 Postes pedra peche

– 4 Árbore vimbio

51

36041A00601294

Oubiña Sanmartín, Antonia

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

55,00

52

36041A00601295

Oubiña Sanmartín, Antonia

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

19,00

– 17,50 Muro bloques formigón

– 3 Postes viña formigón

– 3 Cepas viña porte alto

– 50 Arame viña

53

36041A00601296

Oubiña Sanmartín, Antonio (herdeiros de)

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

71,00

– 18,38 Muro bloque formigón

– 4 Postes viña formigón

– 4 Cepas viña porte alto

– 11 Arame viña

54

36041A00601297

Rodríguez Pazos, Juan

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

1,00

55

36041A00601290

Burgos Álvarez, Consuelo

Rústico

C- - labor ou labradío secaño/v - - viña secano

27,00

– 5 Peche bloques formigón

– 14,40 Peche malla arame

– 2 Postes formigón peche

– 3 Postes metálicos peche

– 3 Cancela metálica peche

56

36041A00601289

Burgos Álvarez, Consuelo (herdeiros de)

Rústico

C- - labor ou labradío secaño

30,00

– 3 Postes formigón peche

– 1 Poste pedra peche

– 33 Arame peche

57

0348054NG2904N

Concello de Poio

Urbano

Solo sen edificar

376,00

58

0348041NG2904N

Naviera Atlántica Gallega, S.L. Unipersonal

Urbano

Solo sen edificar

348,00

59

0348040NG2904N

Gómez Sanmartín, María del Carmen

Urbano

Solo sen edificar

352,00

60

0348039NG2904N

Gómez Sanmartín, María del Carmen

Urbano

Solo sen edificar

79,00

61

0348049NG2904N

Gómez Sanmartín, María del Carmen

Urbano

Solo sen edificar

252,00

62

0348038NG2904N

Gómez Sanmartín, María del Carmen

Urbano

Solo sen edificar

97,00

63

0348037NG2904N

Gómez Sanmartín, María del Carmen

Urbano

Solo sen edificar

114,00

64

0348048NG2904N

Gómez Sanmartín, María del Carmen

Urbano

Solo sen edificar

386,00

65

0348036NG2904N

Sanmartín Sanmartín, Juana (herdeiros de)

Urbano

Solo sen edificar

506,00

– 5,50 Peche en terra e pedra

– 45 Muro cachotaría

66

0348035NG2904N

Sanmartín Otero, Isaura

Urbano

Solo sen edificar

236,00

– 9,90 Peche en terra e pedra

67

0348034NG2904N

Gómez Sanmartín, María del Carmen

Urbano

Solo sen edificar

76,00

– 5,50 Peche en terra e pedra

68

0348033NG2904N

Martínez Martínez, Carmen

Urbano

Solo sen edificar

97,00

– 7,20 Peche en terra e pedra

69

0348032NG2904N

Álvarez Sammartín, Carmen

Urbano

Solo sen edificar

50,00

70

0348001NG2904N

Faro-Mascarón, S.L.

Urbano

Solo sen edificar

31,00

71

0348047NG2904N

Figueiras Barreiro, Mercedes (herdeiros de)

Urbano

Solo sen edificar

31,00

72

0348046NG2904N

Montes Alfonso, Amancio (herdeiros de)

Urbano

Solo sen edificar

16,00

– 4,40 Peche en terra e pedra

73

0348045NG2904N

Sanmartín Peón, Genoveva

Urbano

Solo sen edificar

9,00

– 3,85 Peche en terra e pedra

74

0348044NG2904N

Agis Rosales, Rosa

Urbano

Solo sen edificar

10,00

75

0348058NG2904N

Boullosa Muñiz, María Luisa

Urbano

Almacén

15,00

76

0348030NG2904N

Cofradía de Pescadores San Gregorio de Rajó

Urbano

Sanidad, benefic.

24,00

77

0348029NG2904N

Arzobispado de Santiago de Compostela

Urbano

Cultural

755,00

78

0250004NG2905S

Arribas Salgueiro, Esperanza/Pintos Arriba, Esperanza/Pintos Arribas, Margarita

Urbano

Residencial

6,00

79

0149001NG2904N

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Urbano

Solo sen edificar

25,00

80

0048803NG1994N

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Urbano

Solo sen edificar

776,00

– 3 Árbore madeireiro novo

– 37 Árbore madeireiro mediano

– 3 Árbore madeireiro grande

81

36041A00100203

Iglesias González, Rosa

Rústico

Eu - eucaliptus

26,00

82

0048802NG1994N

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Urbano

Solo sen edificar

82,00

– 6 Árbore madeireiro novo

– 15 Árbore madeireiro mediano

Concello de Sanxenxo

Referencia catastral

Titular

Tipo

terreo

Clase cultivo

Clasif. Urbanística

Área afectada (m2)

Bens afectados

83

9947902NG1994N

Aboal Castro, Marina

Urbano

Solo sen edificar

6,00

84

9743701NG1994S

Sanmartín Sanmartín, Luciano (herdeiros de)

Urbano

Solo sen edificar

6,00

– 20,63 Muro cachotaría

– 16,73 Peche malla arame

– 8 Poste formigón

– 10 Cepas viña porte alto

85

36051A05800301

Martínez Martínez, Ángela/Outeda Lorenzo, José

Rústico

Residencial

6,00

- 4 Muro bloques formigón

- 4 Muro baixo de pedra

- 1 Armario contador auga

- 6 Poste de peche

- 8,15 Balaustrada tubos en peche

- 3 Árbores de xardín

- 1 Peche vexetal sebe

- 6 Plantas xardín

- 9,78 Fronte casa beirarrúa xardín

- 1 Traslado rótulo luminoso