Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 29 de decembro de 2017 Páx. 59657

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a convocatoria, mediante o procedemento aberto con criterio único (prezo), para o alleamento de madeiras na provincia de Pontevedra.

Convócase mediante esta resolución o alleamento de madeiras dos lotes que se poderán consultar no Servizo de Montes da Xefatura Territorial desta consellería en Pontevedra (rúa Fernández Ladreda, 43, 2º, 36071 Pontevedra) e no enderezo http://mediorural.xunta.gal/areas/forestal/producion_e_industrias/poxas/, de acordo co disposto no Decreto 244/1998, do 24 de xullo, que regula os alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia, e na Orde do 8 de setembro de 1998 (DOG do 16 de setembro), pola que se desenvolve o Decreto 244/1998, do 24 de xullo, que regula os alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia. A apertura dos sobres coas ofertas económicas terá lugar no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, rúa Fernández Ladreda, 43, salón de actos (baixo), 36071 Pontevedra.

Para este procedemento rexerán a normativa antes citada e mais os pregos de condicións técnico-administrativas xerais e particulares destas que figuran no expediente correspondente no Servizo de Montes de Pontevedra, onde poderán ser examinados polos interesados a partir do día da publicación no Diario Oficial de Galicia da presente resolución.

As ofertas poderanse presentar durante os vinte e seis días naturais seguintes ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución no Rexistro da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en Pontevedra ou en calquera das formas legalmente establecidas.

Cando a oferta se envíe por correo ou se presente noutro rexistro diferente ao da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en Pontevedra, o licitador deberá anunciar á mesa de contratación a remisión da mencionada oferta mediante telegrama ou telefax ao número 986 80 54 78.

A apertura das proposicións será realizada pola mesa de contratación, que se reunirá ás once horas do decimoquinto día hábil, que non cadre en sábado, a contar a partir do termo do prazo de presentación das ofertas.

Cada licitador presentará dous sobres pechados para cada oferta: o sobre A, coa documentación administrativa cotexada, e o sobre B, coa oferta económica.

O sobre A, que contén a documentación administrativa, poderá ser único para todos os lotes que teñan lugar ante a mesa e na mesma sesión. Deberá conter, en todo caso, a seguinte documentación:

1. Acreditación da personalidade xurídica do empresario e, se é o caso, a súa representación.

2. Os xustificantes acreditativos de que están constituídas as fianzas provisionais, 2 % do prezo de taxación, de acordo co disposto no artigo 103 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (en diante TRLCSP).

3. Declaración responsable outorgada ante a autoridade administrativa, notario público ou organismo profesional cualificado de non estar incurso o licitador nalgún dos supostos de prohibición de contratar previstos no artigo 60 do TRLCSP, así como na nova redacción establecida pola Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración xeral do Estado, e pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A dita declaración comprenderá expresamente a circunstancia de encontrarse ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda estatal e da Comunidade Autónoma e da Seguridade Social e estar dado de alta no imposto de actividades económicas (IAE).

Esta declaración presentarase sen prexuízo de que a xustificación acreditativa dos anteditos aspectos a deba presentar, antes da adxudicación, o empresario a prol do cal se efectuará esta.

Malia o anterior, poderán presentarse os certificados administrativos do cumprimento das citadas obrigas, agás no caso do IAE, cuxa xustificación se efectuará mediante a presentación da alta, referida ao exercicio corrente, ou do último recibo deste, completado cunha declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto, segundo o artigo 15.1 do Regulamento de contratos das administracións públicas.

4. Acreditarase a solvencia financeira, económica e técnica exixida polos medios precisados no cadro de características.

No caso de que o licitador estea dado de alta no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma, deberá indicar na parte exterior do sobre o seu número e incluír copia da inscrición da empresa no dito rexistro, os xustificantes acreditativos das fianzas provisionais e a solvencia técnica e económica, así como unha declaración responsable en que manifeste que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación.

Ademais desta documentación, deberá xuntar a que proceda en cada caso segundo o especificado no prego de cláusulas administrativas particulares.

O sobre B recollerá a proposición económica e presentarase no modelo normalizado que se encontra á disposición dos interesados no Servizo de Montes de Pontevedra. Cada un dos lotes deberá figurar nun sobre B individual.

O adxudicatario constituirá a fianza definitiva do 5 % do prezo de licitación, agás nos expedientes en que o aproveitamento se realice a resultas ou cando o motivo sexa «clara». Nestes últimos casos engadirase o 5 % de fianza complementaria, co que se acadará unha garantía definitiva dun 10 %.

O adxudicatario constituirá a fianza definitiva dentro dos dez días hábiles seguintes ao da data en que regulamentariamente se lle comunique a proposta de adxudicación.

Dentro dese mesmo prazo deberá pagar:

1. O importe total do remate, ou o importe do primeiro prazo, segundo se indique no prego de condicións particulares de cada lote.

2. O importe das taxas, agás nos expedientes cuxo motivo de corta sexa «incendio».

3. Os demais que se establezan nos pregos particulares do aproveitamento.

O adxudicatario deberá pagar, ademais das cantidades expresadas no anuncio, a porcentaxe que corresponda, segundo o réxime especial ou xeral que aplique a propiedade do monte, en concepto de IVE.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017

Mª Carmen Bouso Montero
Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural