Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 1 Martes, 2 de xaneiro de 2018 Páx. 178

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2017 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2018.

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, no seu artigo 15, asígnalle á consellería competente en materia de administracións públicas a formación dos empregados públicos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

En concreto, esta función correspóndelle á Escola Galega de Administración Pública (en diante EGAP), de acordo co que se establece no artigo 3 da súa lei de creación (Lei 4/1987, do 27 de maio), onde se estende a dita función ao persoal doutras administracións públicas, coa excepción do persoal docente e sanitario.

En tal sentido, o Plan de formación da EGAP recolle as actividades formativas dirixidas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia e ao persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

O plan integra as accións estratéxicas para a formación e a actualización profesional do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma, a través dunha oferta ampla e variada coa que mellorar a súa cualificación e capacitación profesional. O feito de aglutinar a formación destinada aos distintos colectivos nun único instrumento responde á necesidade de dotar de unidade e coherencia o conxunto da acción formativa.

A EGAP presenta un plan de formación que contén accións formativas de carácter transversal e específico. As primeiras teñen por obxecto ofrecer un currículo básico horizontal orientado a capacitar o alumnado para o desenvolvemento das funcións que son xenéricas e que constitúen as bases da organización da Administración. Doutra banda, as específicas comprenden o conxunto de actividades cuxo obxectivo está directamente relacionado coa adaptación permanente ao posto de traballo, incluíndo contidos sectoriais relativos a competencias concretas.

O plan volve apostar este ano polas diferentes contornas de aprendizaxe e metodoloxías, mediante a distribución da oferta formativa nas modalidades de autoformación, teleformación e docencia presencial. Así pois, a pluralidade de formatos, modalidades e metodoloxías constitúe outra das liñas distintivas do plan, que ten o obxectivo de facilitar a formación continua do persoal ao servizo das administracións públicas de Galicia, ao eliminar calquera posible barreira no acceso e ao promover a conciliación da vida laboral e familiar.

A EGAP continúa a potenciar o seu espazo virtual de coñecemento, cunha formación en liña mediante a cal o alumnado poida xestionar o seu proceso de aprendizaxe. A aposta pola teleformación e a autoformación garante a equidade no acceso aos contidos máis demandados e permite ademais acreditar as competencias mediante a realización dunha proba voluntaria.

Por outra banda, para a elaboración do plan tivéronse en conta as necesidades formativas dos diversos organismos, contando coa participación das distintas consellerías da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Xustiza, da Dirección Xeral de Administración Local e das tres universidades do Sistema universitario de Galicia. Ademais, contouse coa colaboración das persoas responsables de coordinar a formación en cada un dos centros directivos, e tamén de docentes e expertos nos distintos campos formativos. Incorporáronse tamén achegas dos propios destinatarios da formación, os cales, a través das súas valoracións e suxestións, contribúen a facer do plan un verdadeiro instrumento para a mellora continua do sector público de Galicia.

Así mesmo, na súa configuración, tívose en conta a demanda real rexistrada nos cursos e os resultados da avaliación das actividades desenvolvidas nos anos anteriores. Grazas a esta avaliación permanente dos plans formativos é posible deseñar unha programación formativa de calidade e verdadeiramente adecuada ás necesidades e expectativas das persoas que acceden á formación.

O plan quere ser un instrumento que permita a actualización de coñecementos e que incorpore aquelas novidades lexislativas ou de funcionamento que poidan permitir unha mellor prestación de servizos por parte das administracións públicas. Para conseguir este obxectivo, procedeuse a unha revisión profunda dos contidos e a unha diversificación da oferta formativa, coa incorporación de cursos novos.

Ademais dos contidos, o Plan formativo para o ano 2018 presenta importantes novidades no que respecta á súa configuración e deseño. Entre elas cómpre destacar que, por primeira vez, se efectuará unha oferta formativa conxunta para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Por primeira vez tamén todos os colectivos poderán acceder á formación enmarcada no portal de idiomas, no plan ofimático e no programa de autoformación, que constitúen tres dos alicerces vertebradores do Plan formativo da EGAP. Deste xeito, garántese que todas as persoas destinatarias do plan formativo, con independencia da Administración a que pertenzan, poidan acceder a esta formación de carácter transversal, que é precisamente a que concentra a maior demanda. Con isto, ademais de ampliar a oferta formativa, procúrase unha xestión máis eficiente desta e unha maior racionalización no que respecta á cobertura das prazas.

Outra novidade importante para este ano, coa que se dá resposta a unha reiterada demanda do alumnado, é a descentralización das probas de avaliación das actividades enmarcadas no plan ofimático e no programa de autoformación. Con este cambio, a EGAP quérelle facilitar ao conxunto do persoal ao servizo das administracións públicas de Galicia o acceso á formación.

Polo demais, cómpre salientar que esta resolución ten carácter informativo e que a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente e ao que se estipule en cada convocatoria. Así mesmo, débese advertir que quedan excluídas as actividades derivadas de cursos selectivos, os cursos superiores, as actuacións en colaboración, as xornadas, conferencias, seminarios e cursos monográficos, as actividades doutras administracións públicas (agás as sinaladas) e as actividades de formación do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do persoal sanitario e do persoal das forzas e corpos de seguridade.

Feitas estas advertencias, resta só sinalar que para acceder ás accións formativas recollidas neste plan será preciso formalizar a correspondente matrícula, logo de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia as correspondentes convocatorias.

Este plan de formación foi aprobado polo Consello Reitor deste organismo autónomo en sesión do día 27 de decembro de 2017.

De acordo co exposto, publícase como anexo a esta resolución o Plan de formación para ao ano 2018 do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional (FC), do persoal ao servizo das entidades locais (LO), do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia (FX), do persoal de administración e servizos (PAS) das universidades galegas (UN), e o portal de idiomas (PI), o plan formativo ofimático de Galicia (OF) e o programa de autoformación (AF), dirixido a todos os destinatarios mencionados.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO
Cursos da Administración autonómica

Formación en materias transversais.

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

A protección do menor ante os medios de comunicación

1

50

30

Teleformación

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

2

100

30

Teleformación

A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica).

2

100

25

Teleformación

A xurisdición contencioso-administrativa

1

50

25

Teleformación

Aplicacións das matemáticas financeiras no sector público

1

25

25

Presencial

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

3

150

25

Teleformación

Básico de subvencións e normativa aplicable

1

50

30

Teleformación

Contratación estratéxica

1

50

35

Teleformación

Curso básico de Seguridade Social

2

100

30

Teleformación

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

2

100

20

Teleformación

Fiscalidade e contabilidade das fundacións públicas

1

25

25

Presencial

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

1

50

18

Teleformación

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

2

100

20

Teleformación

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

2

100

20

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

2

100

25

Teleformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

1

50

20

Teleformación

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

1

25

25

Presencial

Nóminas e retribucións do persoal

1

50

25

Teleformación

Novidades na regulación da contratación no sector público: aspectos prácticos

1

20

21

Presencial

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

2

100

20

Teleformación

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e a Lei 40/2015, do 1 de outubro

1

50

20

Teleformación

O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común

1

30

12

Presencial

Obradoiro práctico de IRPF

1

25

25

Presencial

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos

1

25

25

Presencial

Principios de boa regulación no ámbito normativo estatal e autonómico

1

30

20

Presencial

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público

2

100

25

Teleformación

Regulación legal do acoso escolar (bullying)

1

50

30

Teleformación

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

1

50

15

Teleformación

Transparencia e acceso á información pública

1

25

18

Presencial

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na Administración autonómica

1

50

25

Teleformación

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Cooperación transfronteiriza e cohesión

1

50

24

Teleformación

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

1

50

24

Teleformación

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos

1

50

30

Teleformación

Os dereitos sociais no ordenamento europeo

1

30

30

Presencial

Simplificación administrativa: pautas e directrices europeas

1

50

30

Teleformación

Xestión de proxectos I+D+i no horizonte 2020

1

50

30

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

4

200

20

Teleformación

A xestión de conflitos na atención á cidadanía

1

30

20

Presencial

Atención á cidadanía

4

200

25

Teleformación

Autocad 2016-Nivel básico

1

25

35

Presencial

Cambio e motivación nas organizacións

1

50

15

Teleformación

Coaching, a ferramenta para o cambio

1

25

30

Presencial

Como deseñar presentacións eficaces

1

50

20

Teleformación

Como traballar a educación emocional infantil

1

30

15

Presencial

Comunicación escrita e elaboración de informes

5

125

20

Presencial

Destrezas lingüísticas para a redacción de textos na web

1

25

30

Mixta

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

1

50

30

Teleformación

Ergonomía en traballo de oficina e riscos ergonómicos

1

50

12

Teleformación

Estratexias para a eliminación de estereotipos de xénero no exercicio da actividade profesional.

1

30

20

Presencial

Faite entender: a comunicación positiva e a arte de ler entre liñas

1

30

15

Presencial

Ferramentas e técnicas para falar mellor en público

1

20

15

Presencial

Iniciación ao protocolo

2

100

20

Teleformación

Liderado e intelixencia emocional

1

20

15

Presencial

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

1

50

20

Teleformación

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Organización e simplificación do traballo administrativo

1

50

12

Teleformación

Pensamento analítico e creatividade

1

25

12

Presencial

Prevención e xestión de conflitos

1

50

25

Teleformación

Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done) e a súa relación coas TIC

1

25

15

Presencial

Redacción de proxectos de lei, decretos e outros textos normativos

1

25

20

Presencial

Técnicas de reunións eficaces

1

25

12

Presencial

Técnicas elementais de arquivos

2

100

25

Teleformación

Técnicas para a mellora da comunicación. Relacións co cidadán. Uso da linguaxe xestual e corporal

1

25

15

Presencial

Xestión de persoas: mando, xestiono, lidero e dirixo

1

25

12

Presencial

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Certificado dixital

3

150

30

Teleformación

Correo electrónico corporativo

3

150

12

Teleformación

Esquema nacional de seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade

1

50

20

Teleformación

Factura electrónica

1

25

20

Presencial

Informática básica

1

25

30

Presencial

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos

2

100

20

Teleformación

O teletraballo no sector público de Galicia

2

40

12

Presencial

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

2

100

20

Teleformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

1

50

50

Teleformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

1

50

50

Teleformación

Lingua galega

Medio de linguaxe administrativa galega

1

25

75

Presencial

Medio de linguaxe administrativa galega

8

200

75

Teleformación

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

2

100

15

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

2

50

75

Presencial

Superior de linguaxe administrativa galega

11

275

75

Teleformación

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia Turismo de Galicia

A calidade como elemento de fidelización e garantía na contratación de servizos turísticos

1

30

15

Presencial

A contratación a través da rede de servizos turísticos: problemas derivados dela

1

30

15

Presencial

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Procedementos, estándares e ferramentas TIC da Amtega

1

25

50

Mixta

Soporte TIC do posto de traballo corporativo

1

50

25

Teleformación

Secretaría Xeral para o Deporte

Avaliación da condición física saudable: valorar para prescribir actividade física, exercicio físico e deporte

1

25

15

Presencial

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

1

15

12

Presencial

Condución segura

1

24

9

Presencial

O laboratorio forense. Investigación criminal na morte súbita.

1

35

12

Presencial

Secretaría Xeral de Igualdade

A trata de seres humanos con fins de explotación sexual: a nova escravitude do século XXI

1

50

21

Teleformación

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

2

100

20

Teleformación

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

2

50

21

Presencial

Igualdade de xénero: perspectiva xurídica

1

25

21

Presencial

Violencia de xénero

1

30

21

Presencial

Asesoría Xurídica Xeral

Novidades na regulación da contratación no sector público: aspectos prácticos

1

20

21

Presencial

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Os primeiros auxilios

3

150

20

Teleformación

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

1

50

25

Teleformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

3

150

15

Teleformación

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

1

50

20

Teleformación

Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia

1

25

15

Presencial

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

4

100

12

Presencial

Consellería de Facenda

Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao software libre R

1

50

30

Teleformación

Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información

2

30

12

Presencial

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

1

20

12

Presencial

O programa operativo Feder Galicia 2014-2020: xestión e control

1

35

30

Presencial

O Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Usuario avanzado

1

15

18

Presencial

O Sistema de información de contratación pública da Comunidade Autónoma de Galicia

1

15

24

Presencial

O Sistema de información de nómina Breixo

1

15

21

Presencial

Operacións cofinanciadas polo PO FSE Galicia 2014-2020 e polo PO de emprego xuvenil 2014-2020

1

35

24

Presencial

Participa 1420

1

35

12

Presencial

Sistema de información analítica (SIAN): cubos tributarios, emprego de táboas dinámicas en Excel

1

15

12

Presencial

Sistema de información analítica (SIAN). Cubos económico-financeiros, emprego de táboas dinámicas en Excel

1

15

12

Presencial

Sistema de información tributaria (Xeito)

1

15

25

Presencial

Sistema para o intercambio de información económica das entidades do sector público autonómico (Codex)

1

20

12

Presencial

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Análise de información territorial: casos aplicados á ordenación do territorio

1

25

30

Presencial

Básico de aplicador de fitosanitarios

1

30

27

Presencial

GIS para operadores urbanísticos

1

35

25

Presencial

Intervención administrativa no ámbito urbanístico

1

30

30

Presencial

O Sistema de información xeográfica da Xunta de Galicia

1

25

30

Presencial

Os UAV e a súa aplicación á xestión do territorio

1

30

30

Presencial

Sistema Tetra de comunicación

1

30

15

Presencial

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

A expropiación forzosa e as valoracións

1

35

20

Presencial

BIM, medidas de implantación nas administracións

1

35

20

Presencial

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Economía

A Administración electrónica no ámbito de competencias do IGCC

1

30

15

Presencial

Análise do mercado de produtos innovadores

1

25

30

Presencial

As prácticas comerciais desleais

1

30

15

Presencial

Básico de xestión enerxética e mantemento de edificios públicos

1

30

27

Presencial

Os talleres de reparación de vehículos

1

20

12

Presencial

Emprego e Industria

A economía social como fórmula para o emprendemento

1

35

30

Mixta

Auditoría interna dos sistemas de xestión da seguridade e saúde no traballo

1

25

15

Presencial

Cultura preventiva positiva

1

30

16

Presencial

Gamificación, serious games e novas tecnoloxías aplicadas á prevención de riscos laborais

1

40

12

Mixta

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

1

30

12

Presencial

Seguridade baseada no comportamento (SBC) na prevención de ricos laborais

1

40

12

Mixta

Selección, utilización, mantemento e inspección dos útiles de elevación de cargas

1

25

15

Presencial

Xestión da idade: estratexias de intervención

1

30

12

Presencial

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Educación)

Educación

Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas do trastorno por déficit de atención e hiperactividade TDAH

1

25

20

Presencial

Mellorando a convivencia nos centros de ensinanza: atención e coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

1

25

20

Presencial

O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade motora

1

25

20

Presencial

O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade sensorial

1

25

20

Presencial

O coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas de trastornos xeneralizados do desenvolvemento - TXD

1

25

20

Presencial

Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros de ensinanza

1

25

20

Presencial

Xestión das etapas de educación infantil e primaria (Lomce) a través da aplicación Xade

1

50

20

Teleformación

Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da aplicación Xade

1

50

20

Teleformación

Cultura

RDA (Resource Description and Access): unha nova filosofía para a catalogación

1

25

14

Presencial

Unha biblioteca facedora ou espazos Makers en bibliotecas

1

25

12

Presencial

Consellería de Política Social

A intervención social grupal e comunitaria desde os centros sociocomunitarios: actuacións de prevención e de promoción social

1

25

20

Presencial

A Rede europea de servizos sociais. Os sistemas de servizos sociais en Europa. As achegas de boas prácticas de diversos países membros da rede

1

30

12

Presencial

Adestramento en habilidades sociais e de comunicación para a mocidade

1

20

20

Presencial

Autoprotección e contención educativa.

1

25

25

Presencial

Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia. Implicacións da lei nos efectivos de persoal do Sistema de servizos sociais dependentes da Administración autonómica

1

30

12

Presencial

Novas ferramentas no procedemento de valoración da discapacidade: IANUS, HSUE (Historia social única electrónica), sistema de interoperabilidade Pasaxe!

2

50

12

Presencial

O financiamento europeo destinado aos servizos sociais. As claves do financiamento, o seu procedemento e xestión

1

30

15

Presencial

O liderado na organización para o cambio de paradigma nos modelos de atención. Do modelo de servizos ao modelo centrado na persoa

1

25

25

Presencial

Prevención ao acoso á mocidade na internet. O ciberacoso (ciberbullying)

1

25

12

Presencial

Protección de datos nos centros de protección e nos destinados ao cumprimento das medidas xudiciais da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores

1

25

25

Presencial

Resolución de conflitos para a xestión positiva das diferenzas

1

25

24

Presencial

Sistema de información galego de atención á dependencia: novas funcionalidades, cálculo da capacidade económica e copagamento e dixitalización

1

30

16

Presencial

Toma de decisións no ámbito de protección á infancia: a mellor opción

1

25

25

Presencial

Violencia sexual contra a infancia

1

25

25

Presencial

Consellería do Medio Rural

Actualización da formación do persoal que executa programas oficiais de control en materia de produción e benestar animal

1

35

20

Presencial

Actualización da formación do persoal que executa programas oficiais de control en materia de sanidade animal e rastrexabilidade

1

35

20

Presencial

Aplicacións dos sistemas de información xeográfica-ArcGIS (básico)

1

50

30

Teleformación

Certificación de sementes e o seu control. Acreditación para a inspección oficial de cultivos de produción de sementes e toma de mostras

1

25

30

Presencial

Controis sobre o terreo das axudas forestais

1

30

12

Presencial

Deseño e tratamento estatístico de ensaios agrarios cos paquetes informáticos: SAS, R, SPSS

1

30

30

Presencial

Formación de inspectores en sanidade vexetal

1

25

30

Presencial

Iniciación á xestión dos fondos europeos agrícolas Feaga e Feader

1

50

25

Teleformación

Manexo de técnicas e dispositivos de orientación básica

3

105

12

Mixta

O Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020: seguimento e avaliación

1

25

20

Presencial

O sector vinícola. Normativa reguladora. Procesos industriais e comercialización

1

35

25

Presencial

O Xumco na xestión orzamentaria da Dirección Xeral de Ordenación Forestal

1

25

30

Presencial

Tramitación ambiental dos procesos de reestruturación parcelaria

1

35

30

Presencial

Consellería do Mar

Aspectos de control oficial na inspección pesqueira

2

60

12

Presencial

Básico de salvamento, contra incendios e primeiros auxilios enfocado a portos

2

60

12

Presencial

Comercialización no ámbito da inspección pesqueira

2

60

12

Presencial

Normativa pesqueira e de comercialización de produtos da pesca

1

50

30

Teleformación

Taxas e tarifas portuarias, cálculo e aplicación práctica

1

50

24

Teleformación

Tráfico, atestados, accidentes en solo portuario

2

40

30

Presencial

Consellería de Sanidade

Acreditación hospitalaria en Galicia

1

25

20

Presencial

Aspectos prácticos da inspección de saúde pública: ámbito de sanidade ambiental

1

35

12

Presencial

Aspectos prácticos da inspección de saúde pública: ámbito de seguridade alimentaria

1

25

12

Presencial

Comercio electrónico de biocidas e produtos químicos

1

25

12

Presencial

Control oficial nos matadoiros

2

50

12

Presencial

Habilidades imprescindibles na relación co inspeccionado durante inspeccións sanitarias

1

25

20

Presencial

Inspección sanitaria en materia de produtos sanitarios. Actualización lexislativa e experiencias prácticas durante inspeccións

1

25

15

Presencial

Cursos da Administración local

Réxime xurídico e xestión das entidades locais

Aplicación dos sistemas de información xeográfica no ámbito local

1

25

25

Presencial

As intervencións administrativas en materia de urbanismo no ámbito local

1

30

30

Presencial

As relacións de postos de traballo na Administración local

1

30

25

Presencial

Auditoría no sector público local

1

25

15

Presencial

Contabilidade pública local. Nivel I

1

25

20

Presencial

Elaboración de pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas na Administración local

1

50

30

Teleformación

Extinción e liquidación de entes municipais. Remunicipalización dos servizos locais

1

50

30

Teleformación

Guías prácticas de exercicio da función interventora en pequenos e medianos concellos

1

35

30

Mixta

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

2

100

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

2

100

25

Teleformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

1

50

20

Teleformación

Liquidación práctica dos tributos locais de Galicia

1

20

15

Presencial

Persoal laboral temporal na Administración local. Procedementos de consolidación de emprego e funcionarización

1

50

30

Teleformación

Responsabilidade patrimonial e procedemento sancionador. Especialidades no ámbito local

1

50

30

Teleformación

Simplificación administrativa e desburocratización no ámbito local

1

50

30

Teleformación

Xestión de tesouraría municipal

1

50

30

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala.

1

50

18

Teleformación

Atención á cidadanía

1

50

25

Teleformación

Como deseñar presentacións eficaces

1

50

20

Teleformación

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

1

50

30

Teleformación

Modelos de comunicación cos residentes: como comunicarse cos residentes que presentan deterioración cognitiva

1

30

15

Presencial

Prevención e xestión de conflitos

1

50

25

Teleformación

Técnicas elementais de arquivos

1

50

25

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

1

50

25

Teleformación

Certificado dixital

1

50

30

Teleformación

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679

1

50

30

Teleformación

Tramitación electrónica integral no marco da Lei 39/2015

1

50

50

Teleformación

Lingua galega

Medio de linguaxe administrativa galega

1

25

75

Teleformación

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

1

50

15

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

1

25

75

Teleformación

Cursos da Administración de xustiza

Itinerarios formativos:

Civil

A custodia compartida nas crises matrimoniais

1

50

17

Teleformación

Módulo I. Execución civil; disposicións xerais

1

50

25

Teleformación

Módulo II. Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites posteriores. Especialidades da execución hipotecaria

1

50

25

Teleformación

Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais

1

50

25

Teleformación

Módulo IV. Xurisdición voluntaria

1

50

20

Teleformación

Módulo V. Concursal

1

50

20

Teleformación

Social

Módulo I. Lexislación social I

1

50

25

Teleformación

Módulo II. Lexislación social II

1

50

25

Teleformación

Modulo III. A execución no proceso laboral

1

50

25

Teleformación

Contencioso

Módulo I. Contencioso I

1

50

25

Teleformación

Módulo II. Contencioso II

1

50

25

Teleformación

Penal

A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal

1

50

30

Teleformación

Módulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución

1

50

20

Teleformación

Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación

1

50

30

Teleformación

Módulo III. Execución penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación

1

50

25

Teleformación

Módulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución

1

50

30

Teleformación

Coñecementos xerais oficina xudicial e fiscal

Atención ás vítimas do delito e información ao cidadán

1

50

30

Teleformación

Formación de usuarios formadores avanzados

1

25

50

Mixta

Organización de arquivos xudiciais e expurgación

1

50

25

Teleformación

Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

Introdución ao expediente xudicial electrónico

1

50

30

Teleformación

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

1

50

30

Teleformación

Seguridade da información na Administración de xustiza en Galicia

1

50

30

Teleformación

Xustiza dixital

1

50

30

Teleformación

Coñecementos transversais

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

1

50

25

Teleformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

1

50

15

Teleformación

Medicina forense

Intervención do médico forense nos procedementos de neglixencias profesionais: cuestións xurídicas e abordaxe metodolóxica

1

30

12

Presencial

O menor como vítima do delito

1

30

12

Presencial

Lingua galega

Curso medio de linguaxe xurídica galega

1

25

75

Teleformación

Curso medio de linguaxe xurídica galega (persoal con destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia)

1

25

75

Teleformación

Curso superior de linguaxe xurídica galega

1

25

75

Teleformación

Curso superior de linguaxe xurídica galega (persoal con destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia)

1

25

75

Teleformación

Cursos das universidades galegas

Réxime xurídico e actividade contable das administracións públicas

Convenios, encargos a medios propios e encomendas de xestión na universidade

1

50

20

Teleformación

Curso básico de Seguridade Social

1

50

30

Teleformación

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1

50

20

Teleformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

1

50

25

Teleformación

Modalidades contractuais recollidas no Estatuto dos traballadores e na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación

1

50

30

Teleformación

Os contratos do sector público

1

50

30

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Atención á cidadanía

1

50

25

Teleformación

Como deseñar presentacións eficaces

1

50

20

Teleformación

Ética profesional na Administración pública e calidade de servizo

1

50

25

Teleformación

Formación básica en xénero e igualdade nas administracións públicas

1

50

20

Teleformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

1

50

15

Teleformación

Prevención e xestión de conflitos

1

50

25

Teleformación

Protocolo universitario

1

50

20

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Certificado dixital

1

50

30

Teleformación

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro

1

50

25

Teleformación

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

1

50

30

Teleformación

Seguridade da información no ámbito das universidades públicas

1

50

30

Teleformación

Seguridade dixital a nivel de usuario

1

50

30

Teleformación

Xestión intelixente das redes sociais nas administracións públicas

1

50

30

Teleformación

Lingua galega

Medio de linguaxe administrativa galega

1

25

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

1

25

75

Teleformación

Bibliotecas

Normativa de catalogación (RDA)

1

25

14

Presencial

Portal de idiomas

Conversa en francés

1

15

50

Presencial

Conversa en inglés

2

30

50

Presencial

Conversa en portugués

1

15

50

Presencial

Lingua alemá. Nivel básico 1

1

75

70

Teleformación

Lingua alemá. Nivel básico 2

1

50

70

Teleformación

Lingua alemá. Nivel intermedio 1

1

25

70

Teleformación

Lingua alemá. Nivel intermedio 2

1

25

70

Teleformación

Lingua francesa. Nivel avanzado 1

1

50

150

Teleformación

Lingua francesa. Nivel básico 1

1

20

50

Presencial

Lingua francesa. Nivel básico 1

1

100

150

Teleformación

Lingua francesa. Nivel básico 2

1

75

150

Teleformación

Lingua francesa. Nivel intermedio 1

1

50

150

Teleformación

Lingua francesa. Nivel intermedio 2

1

50

150

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 2

5

100

50

Presencial

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 1)

1

75

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 2)

1

75

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 2

1

20

100

Presencial

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (nivel 3)

1

75

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (nivel 4)

1

75

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1

5

100

50

Presencial

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 5)

1

50

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 6)

1

50

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 7)

1

25

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 8)

1

25

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2

1

20

100

Presencial

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (nivel 10)

1

25

50

Teleformación

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (nivel 9)

1

25

50

Teleformación

Lingua portuguesa. Nivel básico 1

1

125

150

Teleformación

Lingua portuguesa. Nivel básico 2

1

75

150

Teleformación

Lingua portuguesa. Nivel intermedio 1

1

25

150

Teleformación

Lingua portuguesa. Nivel intermedio 2

1

25

150

Teleformación

Lingua de signos

2

50

40

Presencial

Plan formativo ofimático de Galicia

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

5

250

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

2

100

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

2

100

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

7

350

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

2

100

30

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

7

350

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

4

200

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

2

100

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

1

50

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

6

300

30

Teleformación

Cursos de autoformación

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

A Administración electoral: o papel das administracións galegas

2

200

15

Autoformación

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios

2

200

15

Autoformación

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

2

200

20

Autoformación

Formación básica en xénero e igualdade nas administracións públicas

2

200

20

Autoformación

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

2

200

18

Autoformación

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

2

200

20

Autoformación

Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia

2

200

20

Autoformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

2

200

25

Autoformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

2

200

25

Autoformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

2

200

20

Autoformación

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

2

200

25

Autoformación

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas

2

200

15

Autoformación

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

2

200

20

Autoformación

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos

2

200

25

Autoformación

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)

2

200

25

Autoformación

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

2

200

15

Autoformación

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Cooperación transfronteiriza e cohesión

2

200

24

Autoformación

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

2

200

24

Autoformación

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos

2

200

30

Autoformación

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control

2

200

15

Autoformación

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas

2

200

20

Autoformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Básico en prevención de riscos laborais

2

200

50

Autoformación

Cambio e motivación nas organizacións

2

200

15

Autoformación

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

2

200

30

Autoformación

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

2

200

30

Autoformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

2

200

15

Autoformación

Prevención e xestión de conflitos

2

200

25

Autoformación

Técnicas elementais de arquivos

2

200

25

Autoformación

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

2

200

15

Autoformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

2

200

25

Autoformación

Correo electrónico corporativo

2

200

12

Autoformación

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos

2

200

20

Autoformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

2

200

50

Autoformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

2

200

50

Autoformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

2

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

2

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

2

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

2

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office)

2

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

2

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

2

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

2

200

30

Autoformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

2

200

30

Autoformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

2

200

30

Autoformación