Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 17 de xaneiro de 2018 Páx. 3796

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se anuncia a licitación da contratación do servizo de limpeza de centros dependentes desta xerencia (expediente AB-EIV1-18-006).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: avenida das Camelias nº 109.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36211.

4º. Teléfono: 986 21 92 38.

5º. Telefax: 986 21 91 50.

6º. Correo electrónico: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data límite de presentación das ofertas, todos os días laborais, das 9.00 ás 14.00 horas.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: servizo de limpeza de centros dependentes da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

c) División por lotes: si, dous lotes.

d) Lugar de execución: centros relacionados nos pregos que rexen a contratación.

e) Prazo de execución: dous anos.

f) Admisión de prórroga: si.

g) CPV: 90911200-8.

3. Tramitación, procedemento:

a) Tramitación: ordinaria, anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: os especificados na cláusula 6.5 do prego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado do contrato: 284.640,00 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 118.600,00 €; IVE: 24.906,00 €; importe total: 143.560,00 €.

6. Garantías exixidas:

Provisional: non.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: non, ver número 6.6.2.e) do prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional, se é o caso: ver número 6.6.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación:

a) Data límite da presentación: 8.2.2018.

b) Modalidade de presentación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral do Hospital Nicolás Peña.

2º. Domicilio: avenida das Camelias nº 109.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36211.

4º. Enderezo electrónico: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición: mesas de apertura dos sobres B e C.

b) Enderezo: sala de xuntas do Hospital Nicolás Peña, avenida das Camelias nº 109.

c) Localidade e código postal: Vigo 36211.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante www.sergas.es

10. Gastos de publicidade: por conta do adxudicatario. Ver cláusula 3.4 do prego de cláusulas administrativas.

11. Data de envío do anuncio o Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 29.12.2017.

Vigo, 29 de decembro de 2017

Félix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestión Integrada de Vigo