Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 22 de xaneiro de 2018 Páx. 4828

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se anuncia a licitación da subministración sucesiva de material sanitario dun só uso para a recollida de fluídos e mostras e material cortante e punzante con risco biolóxico para os centros sanitarios das estruturas organizativas de xestión integrada (expediente MI-ASF1-18-001).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención de información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita o expediente: Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol. Servizo de Subministracións (Unidade de Contratación Administrativa).

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol. Servizo de Subministracións (Unidade de Contratación Administrativa).

2º. Enderezo: avenida da Residencia, s/n.

3º. Localidade e código postal: Ferrol, 15405.

4º. Teléfono: 981 33 67 62 e 981 33 45 14.

5º. Telefax: 981 33 45 51.

6º. Correo electrónico: contratacion.subministracions.ferrol@sergas.es.

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es.

8º. Data límite de obtención de documentos e información: ata o último día de presentación de ofertas, todos os días laborais das 9.00 ás 14.00 horas.

d) Número de expediente: MI-ASF1-18-001.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: subministración sucesiva de material sanitario dun só uso para a recollida de fluídos e mostras e material cortante e punzante con risco biolóxico para os centros sanitarios das estruturas organizativas de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde.

c) División por lotes e número de lotes (número de unidades): si, 20 lotes.

d) Lugar de execución/entrega: Plataforma Loxística do Servizo Galego de Saúde.

1º. Domicilio: Polígono Industrial de Covas.

2º. Localidade e código postal: Negreira, 15863 (A Coruña).

e) Prazo de execución/entrega: 24 meses.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (se é o caso): si.

h) Sistema dinámico de adquisición (se é o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 33141615-4; 33141600-6; 33141610-9; 33141625-7; 33141220-8; 33141123-8.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria. Anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación (se é o caso):

– Valoración en uso: ata 50 puntos.

– Oferta económica: ata 45 puntos.

– Loxística e servizo: ata 5 puntos.

4. Valor estimado do contrato: 5.996.910,57 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 1.998.970,19 €; IVE: 398.595,55 €; importe total: 2.397.565,74 €.

6. Garantías exixidas:

a) Provisional: non.

b) Definitiva: 5 % do importe de licitación de cada lote sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (se é o caso): non.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: véxanse puntos 16 e 17 da folla de especificacións do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos: véxanse os pregos.

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: 19.2.2018.

b) Modalidade de presentación: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol.

2º. Enderezo: avenida da Residencia, s/n.

3º. Localidade e código postal: Ferrol, 15405.

d) Admisión de variantes: non se admiten.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: 6 meses desde a data de apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) A data, a hora e o lugar de celebración das mesas de apertura dos sobres B e C publicarase no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: por conta do/dos adxudicatario/s.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea (se é o caso): 8.1.2018.

12. Outras informacións:

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018

Mª Jesús Piñeiro Bello
Directora xeral de Recursos Económicos