Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 22 de xaneiro de 2018 Páx. 4741

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 28 de agosto de 2017 pola que resolve a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de equipamentos de emerxencias, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos galegos, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Mediante Orde do 4 de maio de 2017 (DOG núm. 97, do 23 de maio) a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, convocou unha liña de subvencións para o ano 2017, que establecía as bases reguladoras para a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, aos concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos galegos, de equipamento de emerxencias, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Mediante Resolución, do director xeral de Emerxencias e Interior do 28 de agosto de 2017 (DOG núm. 171, do 8 de setembro), resólvese a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de equipamentos de emerxencias, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos galegos, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

O Concello de Negreira interpón o recurso de reposición número RR/DXEI/2017/00002, contra a referida Resolución do director xeral de Emerxencias e Interior do 28 de agosto de 2017.

Con data do 18 de decembro de 2017 o recurso de reposición interposto número RR/DXEI/2017/00002, foi estimado por resolución da Secretaría Xeral Técnica, notificándoselle ao concello nos seguintes termos:

1. Estimar o recurso de reposición RR/DXEI/2017/00002, interposto polo Concello de Negreira, contra a Resolución do director xeral de Emerxencias e Interior do 28 de agosto de 2017 (DOG núm. 171, do 8 de setembro), pola que se resolve a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

2. Devolver o expediente á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior para que, á vista da proposta da comisión avaliadora, realice a modificación da resolución de adxudicación de equipamentos de emerxencia a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, consonte o establecido no punto anterior.

Vista a proposta de resolución,

RESOLVO:

Primeiro. Modificar o anexo da Resolución do 28 de agosto de 2017 pola que se resolve a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de equipamentos de emerxencias, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos galegos, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG núm. 171, do 8 de setembro), nos seguintes termos:

1. Deixar sen efecto a adxudicación do vehículo todo terreo pick-up ao concello de Moaña, NIF P3602900G.

2. Proceder á adxudicación dun vehículo todo terreo pick-up ao concello de Negreira, NIF P1505700C.

3. Incluír o concello de Moaña na lista de reservas, conformada por todos os solicitantes admitidos, co fin de redistribuír o material que non fose adxudicado por posibles renuncias dalgún beneficiario ou adquisición de máis material.

Segundo. De conformidade co disposto no 11.e) da Orde do 4 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2017 para a adxudicación de equipamentos de emerxencias, en réxime de concorrencia competitiva, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, o/a alcalde/sa do concello, presidente/a da mancomunidade ou representante da agrupación de concellos, ao cal se lle conceda o equipamento solicitado, disporá dun prazo de dez días hábiles, contado a partir da recepción da comunicación individual da resolución favorable, para a súa aceptación ou renuncia.

Unha vez manifestada por parte da entidade beneficiaria a aceptación da subvención en especie concedida nesta resolución, a acta de cesión do equipamento concedido realizarase no prazo estimado de tres meses contado desde a data de recepción daquela.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018

P.D. (Disposición derradeira cuarta da Orde do 4 de maio de 2017)
Luis Menor Pérez
Director xeral de Emerxencias e Interior