Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 22 de xaneiro de 2018 Páx. 4767

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ACORDO do 4 de xaneiro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental dos proxectos da subestación colectora 20-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovables á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV, no concello de Dumbría (expediente IN407A 2016/3040-1) e da liña de alta tensión 66 kV parques eólicos Monte Tourado-Eixe/Monte Tourado, nos concellos de Dumbría, Vimianzo e Zas (expediente IN407A 2017/166-1).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, e demais normas vixentes de aplicación, sométese á información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

– Expediente IN407A 2016/3040-1:

Denominación do proxecto: subestación colectora 20-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovables á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV.

Solicitante: Fenosa Wind, S.L.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Municipios afectados: concello de Dumbría (A Coruña).

Características técnicas da instalación:

Subestación transformadora convencional de 261,8 MVA e 60-66/220 kV cos seguintes elementos básicos:

• Posición 1 (zona norte): entrada de liña aérea a 66 kV, transformador intemperie 160 MVA-66/220 kV e conexión a barras de 220 kV.

• Posición 2 (zona sur): entrada de liña aérea a 66 kV, transformador intemperie 70 MVA-66/220 kV e conexión a barras de 220 kV.

• Posición 3 (Paxareiras): entrada de liña aérea a 66 kV, transformador intemperie 30 MVA-66/220 kV e conexión a barras de 220 kV.

• Posición 4 (Gamesa): tres entradas de liña soterrada a 20 kV, transformador intemperie 30 MVA-20/220 kV e conexión a barras de 220 kV.

Parque de 220 kV composto por:

• Posición de barras colectoras a 220 kV e 100/120 mm de diámetro.

• Posición de liña a 220 kV con saída soterrada a subestación de transporte Regoelle 220 kV.

• LATS a 220 kV, de 214 m, condutor tipo RHZ1 127/220 kV 3×1×800 mm2 Al, con orixe na posición de saída de liña da subestación colectora proxectada e final na posición de entrada correspondente na subestación de transporte Regoelle 220 kV.

• CT SS.AA. en edificio prefabricado de 100 kVA e 20.000/420 V, conectado á rede de distribución por LMTS.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo I que se insire a esta resolución.

– Expediente IN407A 2017/166-1:

Denominación do proxecto: liña de alta tensión 66 kV parques eólicos Montetourado-Eixe/Monte o Tourado. Subestación Colectora Regoelle 20-66 kV.

Solicitante: Fenosa Wind, S.L.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Municipios afectados: concellos de Dumbría, Vimianzo e Zas (A Coruña).

Características técnicas da instalación:

• (Tramo I.4) LATA a 66 kV en simple circuíto, de 37 m, condutor tipo LA-280 Al, con orixe no pórtico situado no interior da subestación do parque eólico Monte Tourado proxectado, e final no apoio nº 1, denominado nó B, situado nas inmediacións da SET do P.E. Monte Tourado proxectado. Tramo proxectado para o transporte da enerxía xerada no P.E. Monte Tourado proxectado.

• (Tramo I.2) LATA a 66 kV en simple circuíto, de 3.167 m, condutor tipo LA-280 Al, con orixe no pórtico situado no interior da subestación do parque eólico Monte Tourado-Eixe proxectado, e final no apoio nº 13, denominado nó A no concello de Vimianzo. Tramo proxectado para o transporte da enerxía xerada no P.E. Monte Tourado-Eixe proxectado.

• (Tramo I.3) LATA a 66 kV en dobre circuíto, de 2.392 m, condutor tipo LA-455 Al, con orixe no apoio nº 1, denominado nó B, situado nas inmediacións da SET do P.E. Monte Tourado proxectado e final no apoio nº 13, denominado nó A no concello de Vimianzo. Tramo proxectado para o transporte da enerxía xerada nos parques eólicos proxectados denominados: Campelo, Monte Tourado, Lagoa I, Lagoa II (fase I) e Lagoa II (fase II).

• (Tramo I.1) LATA a 66 kV con orixe no apoio nº 13, denominado nó A no concello de Vimianzo, e final na SET colectora Regoelle proxectada 20-66/220 kV (IN407A 2016/3040-1) no concello de Dumbría. Entre o apoio nº 13 e 37, dobre circuíto de 6.526 m e condutor tipo LA-455 Al. Entre o apoio nº 37 e pórtico situado no interior da SET colectora Regoelle proxectada, simple circuíto de 50 m e condutor LA-455 dúplex.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo II que se insire nesta resolución.

Obxecto da información pública dos expedientes IN407A 2016/3040-1 e IN407A 2017/166-1:

• A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións. Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, a necesidade da urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

• O estudo de impacto ambiental.

• O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

O que se fai público para o coñecemento xeral, dos propietarios dos predios e demais titulares afectados que non chegaron a un acordo coa entidade solicitante, e que figuran na relación do anexo desta resolución, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar o expediente, na Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña, sita na rúa Vicente Ferrer, nº 2, 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de 30 días, que se comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación da presente resolución ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Para idénticos efectos, e no prazo de 30 días que se comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación deste anuncio, o estudo de impacto ambiental correspondente ás instalacións dos proxectos da subestación colectora 20-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovables á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV, no concello de Dumbría (A Coruña) (exp. IN407A 2016/3040-1) e da liña de alta tensión 66 kV parques eólicos Monte Tourado-Eixe/Monte Tourado, nos concellos de Dumbría, Vimianzo e Zas (A Coruña) (exp. IN407A 2017/166-1), poderase examinar nesta xefatura territorial, e nos concellos de Dumbría, Vimianzo e Zas e na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Así mesmo, poderase examinar o proxecto de execución e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal nos concellos de Dumbría, Vimianzo e de Zas, na provincia da Coruña, e nas dependencias desta xefatura territorial.

A Coruña, 4 de xaneiro de 2018

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I

Expediente IN407A 2016/3040-1.

Denominación do proxecto: subestación colectora 20-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovables á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV.

Solicitante: Fenosa Wind, S.L.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Municipios afectados: concello de Dumbría (A Coruña).

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

Parcela

Polígono

Subparcela

Uso do solo

Propietario

Subest. (m2)

Liña AT (m2)

Total (m2)

9002

7

Vía común

Concello de Dumbría

15,26

15,26

035

7

Monte alto

Isaura Otero García

876,14

876,14

037

7

Monte alto

Francisco Fernández Lema

724,21

724,21

039

7

Monte alto

Crisanto Fernández Lema

120,10

120,10

040

7

Monte alto

Jesús Fernández Lema

129,56

129,56

041

7

Monte alto

Francisco Fernández Lema

1.813,36

10,31

1.823,67

042

7

a

Monte alto

José Lema Senra

479,88

479,88

043

7

a

Monte alto

Pedro Lema Senra

672,60

672,60

044

7

a

Monte alto

Jesús Lama Puente

607,11

607,11

045

7

a

Monte alto

Elisa Lema Senra

453,87

453,87

046

7

a

Monte alto

Manuel Lema Senra

494,27

494,27

047

7

a

Monte alto

María Lema Senra

542,96

542,96

048

7

a

Monte alto

José Domínguez Louro

1.191,53

1.191,53

049

7

a

Monte alto

Manuela Quintáns Pérez

831,84

831,84

050

7

a

Monte alto

José Senra García

828,14

828,14

051

7

a

Monte alto

José Alvite Canosa

13,50

13,50

9022

6

Vía común

Concello de Dumbría

15,19

15,19

691

6

Agrario

Francisco Fernández Lema

111,81

111,81

692

6

Agrario

José Lema Senra

75,15

75,15

693

6

Agrario

Pedro Lema Senra

56,44

56,44

694

6

Agrario

Jesús Lema Senra

58,87

58,87

695

6

Agrario

Elisa Lema Senra

45,94

45,94

696

6

Agrario

Manuel Lema Senra

48,24

48,24

697

6

Agrario

María Lema Senra

58,48

58,48

698

6

Agrario

Manuela Benita Quintáns Pérez

39,08

39,08

699

6

Agrario

José Domínguez Louro

154,81

154,81

ANEXO II

Expediente IN407A 2017/166-1.

Denominación do proxecto: liña de alta tensión 66 kV parques eólicos Monte Tourado-Eixe/Monte Tourado. Subestación colectora Regoelle 20-66 kV.

Solicitante: Fenosa Wind, S.L.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Municipios afectados: concellos de Dumbría, Vimianzo e Zas (A Coruña).

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

Parcela

Propietario

Afeccións (m2)


predio

Datos catastrais

Apelidos e nome

Enderezo

Voo

Apoio

Ocupa. temporal

Concello

Pol.

Parc.

Lugar

Cultivo

Vía, parroquia

Concello

CP

Provincia

ml

m2

m2

m2

Z1

Zas

17

1

Medoñas

Eucaliptal

Norfor, S.A.

R/ Fernández Ladreda, 15

Pontevedra

36003

Pontevedra

688

14.310

1

2

3

4

92

3.777

Z2

Zas

14

1

Lg. Cotoíño

Eucaliptal

Norfor, S.A.

R/ Fernández Ladreda, 15

Pontevedra

36003

Pontevedra

1.419

29.658

5

6

7

8

9

10

45

6.905

V1

Vimianzo

51

440

Prado dos Toxos

Eucaliptal

Limideiro Vilar Manuel

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

64

1.158

141

V2

Vimianzo

51

441

Prado dos Toxos

Eucaliptal

Aran Arias María

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

11

240

11

4

218

V3

Vimianzo

51

439

Prado de Tras

Eucaliptal

Martínez Herminda M. Hermosinda

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

60

V4

Vimianzo

51

438

Prado de Tras

Eucaliptal

Hermida Fidalgo Manuel Hdros.

Rpte.: Dina Hermida

Tousas, s/n (Olveira)

Dumbría

15297

A Coruña

62

1.123

V5

Vimianzo

51

212

Prado de Tras

Prado

Freire García Pilar Hdros.
Rpte.: Manuel Caamaño Freire

Novelle, 3, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

68

1.286

12

20

411

V6

Vimianzo

51

211

Prado de Tras

Eucaliptal

Hermida Caamaño Celestino Hdros.
Rpte.: Antonio Hermida Quintáns

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

17

380

122

V6A

Vimianzo

52

261

Cño. Arrieiros Fóra

Eucaliptal

Fidalgo Caamaño María Hdros.

Rpte.: Dulzura Quintáns Fidalgo

Subeiro, 14, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

7

V7

Vimianzo

52

260

Cño. Arrieiros Fóra

Eucaliptal

Hermida Caamaño Celestino Hdros.

Rpte.: Antonio Hermida Quintáns

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

132

V8

Vimianzo

52

259

Cño. Arrieiros Fóra

Piñeiral

Rodríguez López Dolores

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

24

442

13

26

278

V1

Vimianzo

41

1083

Brañas Seoanas

Mato

Pérez Santos Emilio José

Arán, 3, Arantón

Santa Comba

15841

A Coruña

4

29

V1A

Vimianzo

43

337

Camposa de Arriba

Prado

Santos Martínez Remedios

Serramo, 10, Casas Novas

Vimianzo

15129

A Coruña

55

136

V1B

Vimianzo

43

336

Camposa de Arriba

Prado

Blanco Ramos Luisa Gloria

Xallas, 19

Vimianzo

15129

A Coruña

21

476

MTE1

25

309

V2

Vimianzo

43

334

Camposa de Arriba

Pasto

Pazos Blanco Braulio

Lg. Casas Novas, 6, Serramo

Vimianzo

15129

A Coruña

19

339

V3

Vimianzo

43

335

Camposa de Arriba

Prado

Blanco Pereiro María

Areosa, 14

Vimianzo

15129

A Coruña

8

139

V4

Vimianzo

43

333

Camposa de Arriba

Pasto

Pose Calo María Rosalía Hdros.

Rpte.: Esperanza Pose Calo

Lg. Casas Novas, Serramo

Vimianzo

15129

A Coruña

48

863

V5

Vimianzo

43

331

Camposa de Abaixo

Piñeiral Pasto

Graíño Varela Consuelo Hdros.

Rpte.: Eduardo Calo Rojo

Casas Novas, s/n

Vimianzo

15129

A Coruña

30

525

V6

Vimianzo

43

578

Camposa

Eucalipta

Santos Martínez Lourdes

Camiño de Suso, 16

Arteixo

15142

A Coruña

8

148

V7

Vimianzo

43

579

Camposa

Eucaliptal

Santos Martínez Emilio

Castelo, nº 31

Muxía

15126

A Coruña

15

264

V8

Vimianzo

43

330

Camposa de Abaixo

Eucaliptal

Santos Martínez Remedios

Serramo, 10, Casas Novas

Vimianzo

15129

A Coruña

11

187

93

V8A

Vimianzo

43

629

A Salgueira

Piñeiral

Fernández Mourelle Andrés

Serramo, 5, Casas Novas

Vimianzo

15129

A Coruña

16

V9

Vimianzo

43

329

Camposa de Abaixo

Eucaliptal

Hdros. Roberto Mourelle Pose
Rpte.: Remedios Santos Martínez

Casas Novas, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

43

739

MTE2

4

807

V10

Vimianzo

43

315

Monte de Aguiar

Mato

Concello de Vimianzo

Praza do Concello, 6

Vimianzo

15129

A Coruña

271

4.681

MTE3 MTE4

8

1.365

V11

Vimianzo

43

316

A Devesa

Mato

Pose Hermida Manuel

Carballa-Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

47

1.116

41

V12

Vimianzo

43

503

Fonte Marela

Piñeiral

Graíño Varela Consuelo Hdros.

Rpte.: Eduardo Calo Rojo

Casas Novas, s/n

Vimianzo

15129

A Coruña

12

329

V13

Vimianzo

43

556

Fonte Marela

Piñeiral

Pose Hermida Manuel

Carballa-Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

347

7.485

MTE5

4

913

V14

Vimianzo

43

676

Fonte Marela

Piñeiral

Hdros. Erundina Trillo Antelo
Rpte.: María Trillo Martínez

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

52

1.003

MTE6

4

900

V15

Vimianzo

43

555

Fonte Marela

Piñeiral

Hdros. Agustín Trillo Antelo
Rpte.: María Trillo Martínez

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

81

1.551

1.331

V16

Vimianzo

43

550

Coton

Piñeiral

Hdros. Andrés Arias Rojo

Carballa-Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

37

723

V17

Vimianzo

43

551

Prado das Coviñas

Piñeiral

Vázquez Graíño Manuel

Colúns (Treos), 7, Casas Novas

Vimianzo

15127

A Coruña

66

1.276

45

V18

Vimianzo

506

176

Fontes Sagradas

Prado

Castro Rial Marcelo Canosa Hdros.

Mariña, nº 51

Cee

15270

A Coruña

214

131

V19

Vimianzo

506

177

Fontes Sagradas

Prado

González Pérez Francisco

Carballa, 7, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

88

2.024

MTE7

4

245

V20

Vimianzo

506

178

Millarais

Piñeiral

Infesta Pose Andrés

Hdro. Manuel Infesta Cancela

A Carballa, s/n

Vimianzo

15129

A Coruña

213

V21

Vimianzo

506

179

Fontes Sagradas

Prado

Amado Pose Vicente Hdros.

Serramo, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

75

1.748

V22

Vimianzo

506

1014

Fontes Sagradas

Prado

Amado Pose Vicente Hdros.

Serramo, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

81

2.064

V23

Vimianzo

506

180

Fontes Sagradas

Prado

Arias Rojo Andrés Hdros.

A Carballa, s/n, Serramo

Vimianzo

15129

A Coruña

25

695

V24

Vimianzo

506

198

Milleira

Prado

Arias Rojo Andrés Hdros.

A Carballa, s/n, Serramo

Vimianzo

15129

A Coruña

32

820

97

V24A

Vimianzo

506

195

Milleira

Prado

Ramos Mourelle Manuel Hdros. Repres.: Daniel Ramos Moreira

Quitián-Serramo

Vimianzo

15129

A Coruña

1

V25

Vimianzo

506

191

Leiras Longas

Prado

Amigo Blanco Manuela

Quintáns, 10

Vimianzo

15127

A Coruña

17

426

MTE8

4

427

V26

Vimianzo

506

194

Milleira

Prado

Insua Sendón Domingo

Serramo, 15 (Casas Novas)

Vimianzo

15127

A Coruña

158

3.314

101

V27

Vimianzo

506

203

Boedo

Prado

López Calo Modesto

Baíñas, 64

Vimianzo

15127

A Coruña

41

870

MTE9

4

439

V28

Vimianzo

506

503

Boedo

Labradío

Calo Blanco Josefa Hdros.

Rpte. Consuelo Llamas Calo

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

19

423

134

V29

Vimianzo

506

502

Boedo

Labradío

Calo Blanco Josefa Hdros.
Rpte. Consuelo Llamas Calo

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

23

496

1

V30

Vimianzo

506

204

Boedo

Labradío

Calo Blanco Josefa Hdros.
Rpte. Consuelo Llamas Calo

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

22

476

V31

Vimianzo

506

205

Boedo

Prado

Sanmartín Pérez Manuela Hdros.

Rpte.: María Freire Sanmartín

Carballa, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

52

1.147

V32

Vimianzo

506

206

Boedo

Prado

Sanmartín Pérez Manuela Hdros.

Rpte.: María Freire Sanmartín

Carballa, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

22

369

V33

Vimianzo

506

501

Boedo

Prado

Sanmartín Mourelle José

Carballa, s/n (Casas Novas)

Vimianzo

15127

A Coruña

16

374

V34

Vimianzo

506

208

Boedo

Prado

Llamas Calo Manuel

Lg. Comareiro, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

2

153

129

V34A

Vimianzo

506

207

Boedo

Prado

Sanmartín Pérez Manuela Hdros.

Rpte.: María Freire Sanmartín

Carballa, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

437

V35

Vimianzo

506

500

Boedo

Prado

Sanmartín Pérez Benito

As Touzas, s/n, Olveira

Dumbría

15151

A Coruña

44

941

1

V36

Vimianzo

506

209

Boedo

Prado

Sanmartín Mourelle José

Carballa, s/n (Casas Novas)

Vimianzo

15127

A Coruña

39

870

MTE10

6

724

V37

Vimianzo

506

210

Boedo

Prado

Arias Rojo Andrés Hdros.

A Carballa, s/n, Serramo

Vimianzo

15129

A Coruña

68

1.650

92

V38

Vimianzo

506

504

Boedo

Prado

Arias Rojo Lucinda

Repres.: Andrés Costa Arias

A Bouza-Baíñas

Vimianzo

15129

A Coruña

17

427

V39

Vimianzo

506

505

Boedo

Prado

Arias Rojo Severino

Subeiro, 5, Baíñas

Vimianzo

15129

A Coruña

11

V40

Vimianzo

52

42

Prado do Mato

Piñeiral

Leis Vidal Ramón María

Rúa Flor, 9

Cee

15270

A Coruña

181

4.398

V41

Vimianzo

52

87

A Granxa

Eucaliptal

Calo Suárez M. Josefa

Serramo, 25 (Casas Novas)

Vimianzo

15127

A Coruña

30

712

MTE11

5

368

V42

Vimianzo

52

90

Os Cotos

Mato Piñeiral

Insua Sendón Domingo

Serramo, 15 (Casas Novas)

Vimianzo

15127

A Coruña

357

7.952

MTE12

4

1.806

V43

Vimianzo

52

91

Cotón

Mato Piñeiral

Ramos Hermida María

Quitiande, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

37

801

V44

Vimianzo

52

77

A Granxa

Prado Eucaliptal

Hermida Fidalgo Dorinda

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

30

V45

Vimianzo

52

95

Prado Landeira

Piñeiral

Canosa González María

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

64

1.322

V46

Vimianzo

52

97

Prado do Mato

Prado

Amado Pose María Josefa

Quitiande, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

11

V47

Vimianzo

52

285

Prado do Mato

Prado

Espasandín Pose Josefa

Quitiande, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

52

1.119

MTE13

5

546

V48

Vimianzo

52

100

Brañas Comareiro

Mato

Ramos Castiñeira José

Serramo, s/n (Casas Novas)

Vimianzo

15127

A Coruña

90

1.902

120

V49

Vimianzo

52

101

Brañas Comareiro

Mato

Canosa González María

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

29

557

V50

Vimianzo

52

114

Carrasqueira

Mato

Caamaño Quintáns Andrés

Moraime, s/n

Muxía

15125

A Coruña

2

V51

Vimianzo

52

113

Carrasqueira

Mato

Fidalgo Caamaño María Hdros. Rpte.: Dulzura Quintáns Fidalgo

Subeiro, 14, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

9

232

V52

Vimianzo

52

112

Carrasqueira

Piñeiral

Castiñeira Quintáns José Hdros.

Rpte.: M Carmen Castiñeira

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

24

393

V53

Vimianzo

52

111

Carrasqueira

Mato

Caamaño Quintáns Andrés

Moraime, s/n

Muxía

15125

A Coruña

35

531

V54

Vimianzo

52

110

Pradiño Miñato

Mato

Canosa González María

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

34

1.046

69

V55

Vimianzo

52

254

Prado Miñato

Piñeiral

Canosa González María

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

126

2.117

MTE14

6

945

V56

Vimianzo

52

258

Cño. Arrieiros Fóra

Piñeiral

López Quintáns Manuela Hdros.

Rpte.: Heminda Castelo López

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

43

581

13

1

330

V57

Vimianzo

52

257

Cño. Arrieiros Fóra

Piñeiral

Hermida Caamaño Celestino Hdros.

Rpte.: Antonio Hermida Quintáns

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

34

529

MTE15

4

384

V58

Vimianzo

52

259

Cño. Arrieiros Fóra

Piñeiral

Rodríguez López Dolores

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

6

131

13

16

278

V1

Vimianzo

52

259

Cño. Arrieiros Fóra

Piñeiral

Rodríguez López Dolores

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

32

13

19

278

V2

Vimianzo

52

258

Cño. Arrieiros Fóra

Piñeiral

López Quintáns Manuela Hdros.

Rpte.: Heminda Castelo López

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

14

257

13

7

161

V3

Vimianzo

52

257

Cño. Arrieiros Fóra

Piñeiral

Hermida Caamaño Celestino Hdros.

Rpte.: Antonio Hermida Quintáns

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

13

277

V3A

Vimianzo

52

301

Vao Pernil Dentro

Mato

Caamaño Quintáns Andrés

Moraime, s/n

Muxía

15125

A Coruña

17

V4

Vimianzo

51

211

Prado de Tras

Eucaliptal

Hermida Caamaño Celestino Hdros.

Rpte.: Antonio Hermida Quintáns

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

21

459

V5

Vimianzo

51

210

Prado Grande

Eucaliptal

Pose Hermida María Lucinda

Carballa-Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

40

874

V6

Vimianzo

51

209

Pedra Curva

Mato

Arán Arias María

Novelle-Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

27

495

V7

Vimianzo

51

208

Pedra Curva

Mato

Caamaño Hermida José

Castrelo, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

86

V8

Vimianzo

51

207

Pedra Curva

Mato

Hermida Fidalgo Manuel Hdros.

Rpte.: Dina Hermida

Tousas, s/n (Olveira)

Dumbría

15297

A Coruña

2

V9

Vimianzo

51

206

Cancela de Prado

Prado

Caamaño Hermida José

Castrelo, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

82

1.761

14

39

1.041

V10

Vimianzo

51

217

Prado Pedra Curva

Mato Eucaliptal

Canosa González María

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

89

1.741

131

V11

Vimianzo

51

227

Pedra Curva Medio

Eucaliptal

Limideiro Vilar Manuel

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

26

512

V12

Vimianzo

51

228

Pedra Curva Medio

Piñeiral

Caamaño Freire Manuel

Novelle, 3 (Serramo)

Vimianzo

15127

A Coruña

16

312

V13

Vimianzo

51

229

Pedra Curva Medio

Piñeiral

Hermida Quintáns Antonio

Novelle, s/n (Serramo)

Vimianzo

15127

A Coruña

21

421

V14

Vimianzo

51

230

Pedra Curva Medio

Piñeiral

Hermida Quintáns Antonio

Novelle, s/n (Serramo)

Vimianzo

15127

A Coruña

16

315

V15

Vimianzo

51

231

Pedra Curva Medio

Piñeiral

Martínez Hermida Mª Hermosinda

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

21

406

1

V16

Vimianzo

51

237

Pedra Curva Abaixo

Piñeiral

Canosa González María

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

58

1.297

15

19

275

V17

Vimianzo

51

236

Pedra Curva Abaixo

Piñeiral

Martínez Hermida Mª Hermosinda

Novelle, s/n, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

18

387

15

7

208

V18

Vimianzo

51

360

Baixo da Pedra Curva

Mato

Castiñeira López María

Vilanova, nº 1, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

17

395

V19

Vimianzo

51

359

Baixo da Pedra Curva

Mato

Ramos Arias Modesta

Subeiro, nº 5, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

9

212

V20

Vimianzo

51

358

Baixo da Pedra Curva

Mato

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

5

116

V21

Vimianzo

51

357

Baixo da Pedra Curva

Mato

Tome Trillo Lucinda

Vilanova, nº 10, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

3

72

V22

Vimianzo

51

356

Baixo da Pedra Curva

Mato

Arias López María Estrella

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

3

55

V23

Vimianzo

51

355

Baixo da Pedra Curva

Mato

Trillo Canosa Claudino

Cambeda, s/n

Vimianzo

15129

A Coruña

2

46

V24

Vimianzo

51

354

Baixo da Pedra Curva

Mato

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

3

55

V25

Vimianzo

51

353

Baixo da Pedra Curva

Piñeiral

Tome Trillo Lucinda

Vilanova, nº 10, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

11

184

V26

Vimianzo

51

352

Baixo da Pedra Curva

Piñeiral

Blanco Canosa Daniel

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

11

147

V27

Vimianzo

51

351

Baixo da Pedra Curva

Piñeiral

Rodríguez Pérez María J.

Vilanova, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

159

V28

Vimianzo

51

350

Baixo da Pedra Curva

Piñeiral

Pérez Arias Manuel

Baíñas, 12

Vimianzo

15127

A Coruña

53

V29

Vimianzo

51

348

Baixo da Pedra Curva

Mato

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

7

V30

Vimianzo

51

238

Val dos Bois

Mato

Ramos Arias Modesta

Subeiro, nº 5, Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

9

204

V31

Vimianzo

51

239

Val dos Bois

Mato

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

13

297

V32

Vimianzo

51

240

Val dos Bois

Mato

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

8

164

V33

Vimianzo

51

241

Val dos Bois

Mato

Trillo Canosa Claudino

Cambeda, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

6

107

V34

Vimianzo

51

242

Val dos Bois

Mato

Arias López María Estrella

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

7

107

V35

Vimianzo

51

243

Val dos Bois

Mato

Caamaño Blanco Andrés

Vilanova, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

6

81

V36

Vimianzo

51

244

Val dos Bois

Mato

Tome Trillo Lucinda

Vilanova, nº 10, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

1

162

V37

Vimianzo

51

245

Val dos Bois

Mato

Blanco Canosa Daniel

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

51

V38

Vimianzo

51

435

Entre os Grandóns

Mato

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

3

74

V39

Vimianzo

51

434

Entre os Grandóns

Mato

Caamaño Blanco Andrés

Vilanova, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

3

63

V40

Vimianzo

51

433

Entre os Grandóns

Mato

Arias López María Estrella

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

2

45

V41

Vimianzo

51

432

Entre os Grandóns

Mato

Trillo Canosa Claudino

Cambeda, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

2

38

V42

Vimianzo

51

431

Entre os Grandóns

Mato

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

2

54

V43

Vimianzo

51

430

Entre os Grandóns

Mato

Tome Trillo Lucinda

Vilanova, nº 10, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

2

54

V44

Vimianzo

51

429

Entre os Grandóns

Mato

Hermida Blanco María Hdros.

Rpte.: Manuel Suárez Hermida

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

2

56

V45

Vimianzo

51

428

Entre os Grandóns

Mato

Rodríguez Pérez María J.

Vilanova-Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

3

61

V46

Vimianzo

51

427

Entre os Grandóns

Mato

Pérez Arias Manuel

Baíñas, 12

Vimianzo

15127

A Coruña

4

88

V47

Vimianzo

51

426

Entre os Grandóns

Mato

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

3

61

V48

Vimianzo

51

425

Entre os Grandóns

Mato

Blanco Pérez Andrés

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

3

67

V49

Vimianzo

51

1342

Entre os Grandóns

Mato

Castiñeira Quintáns José Hdros.

Rpte.: M. Carmen Castiñeira

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

2

46

V50

Vimianzo

51

306

Grandón Vello

Mato

Fidalgo Calo Emilio

Vilanova-Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

5

122

V51

Vimianzo

51

305

Grandón Vello

Eucaliptal

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

19

483

V52

Vimianzo

51

304

Grandón Vello

Mato

Arias López María Estrella

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

9

172

V53

Vimianzo

51

303

Grandón Vello

Mato

Trillo Canosa Claudino

Cambeda, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

10

230

V54

Vimianzo

51

302

Grandón Vello

Mato

Domínguez Arjomil Ovidio

Sixto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

6

146

V55

Vimianzo

51

301

Grandón Vello

Mato

Tome Trillo Lucinda

Vilanova, nº 10, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

16

366

V56

Vimianzo

51

300

Grandón Vello

Mato

Hermida Blanco María Hdros.

Rpte.: Manuel Suárez Hermida

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

17

401

43

V57

Vimianzo

51

299

Grandón Vello

Mato

Rodríguez Pérez María J.

Vilanova-Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

17

431

16

6

314

V58

Vimianzo

51

298

Grandón Vello

Mato

Pérez Arias Manuel

Baíñas, 12

Vimianzo

15127

A Coruña

46

1.218

218

V59

Vimianzo

51

297

Grandón Vello

Mato

Caamaño Freire Manuel

Novelle, 3 (Serramo)

Vimianzo

15127

A Coruña

8

128

V60

Vimianzo

51

296

Grandón Vello

Eucaliptal

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

2

142

V61

Vimianzo

51

295

Grandón Vello

Mato

Blanco Pérez Andrés

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

44

V62

Vimianzo

51

272

Abaixo dos Grandóns

Prado

Blanco Pérez Jose Constantino

Baíñas, 5

Vimianzo

15127

A Coruña

77

1.932

V62A

Vimianzo

51

294

Grandón

Prado

Castiñeira Quintáns José Hdros.

Rpte.: M. Carmen Castiñeira

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

215

V63

Vimianzo

51

271

Baixo do Cotón

Prado

Rodríguez Pérez María J.

Vilanova-Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

6

278

V64

Vimianzo

51

126

Baixo do Cotón

Prado

Trillo Canosa Claudino

Cambeda, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

6

110

V65

Vimianzo

51

127

Baixo do Cotón

Prado

Pérez Arias Manuel

Baíñas, 12

Vimianzo

15127

A Coruña

62

1.645

V66

Vimianzo

51

128

Baixo do Cotón

Prado

Pérez Arias Manuel

Baíñas, 12

Vimianzo

15127

A Coruña

22

565

V67

Vimianzo

51

129

Baixo do Cotón

Prado

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

20

361

V68

Vimianzo

51

130

Baixo do Cotón

Prado

Pérez Ramos Josefa

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

1

180

V69

Vimianzo

51

131

Baixo do Cotón

Prado

Castiñeira Quintáns José Hdros.

Rpte.: M. Carmen Castiñeira

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

82

V70

Vimianzo

51

125

Cotón Cerrado

Prado

Caamaño Blanco Andrés

Vilanova, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

179

V71

Vimianzo

51

514

Cotón Cerrado

Mato

Pérez Arias Manuel

Baíñas, 12

Vimianzo

15127

A Coruña

21

435

V72

Vimianzo

51

515

Cotón Cerrado

Mato

Rodríguez Pérez Presentación

Rpte.: Palmira Arias Rodríguez

Santa Comba de Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

25

629

V73

Vimianzo

51

516

Cotón Cerrado

Mato

Arias Blanco Jesús

Avda. Caídos, 2

A Coruña

15009

A Coruña

11

306

V74

Vimianzo

51

517

Cotón Cerrado

Prado

Pérez Tomé María

Vilanova, 7, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

17

482

V75

Vimianzo

51

518

Cotón Cerrado

Mato

Fidalgo Caamaño María Hdros.

Rpte.: Dulzura Quintáns Fidalgo

Subeiro, 14, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

3

83

V76

Vimianzo

51

519

Cotón Cerrado

Mato

Arias López María Estrella

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

3

70

V77

Vimianzo

51

520

Cotón Cerrado

Mato

Trillo Canosa Claudino

Cambeda, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

3

87

3

V78

Vimianzo

51

521

Cotón Cerrado

Mato

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

3

84

14

V79

Vimianzo

51

522

Cotón Cerrado

Prado

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

9

243

107

V80

Vimianzo

51

523

Campos da Renla

Prado

Fidalgo Calo Emilio

Vilanova-Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

24

607

17

4

929

V81

Vimianzo

51

524

Campos da Renla

Mato

Arias López María Estrella

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

4

91

5

V82

Vimianzo

51

525

Campos da Renla

Mato

Trillo Canosa Claudino

Cambeda, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

3

65

V83

Vimianzo

51

526

Campos da Renla

Mato

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

6

138

V84

Vimianzo

51

527

Campos da Renla

Mato

Pérez Tomé María

Vilanova, 7, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

17

425

V85

Vimianzo

51

528

Campos da Renla

Mato

Canosa Brenlla Benito Hdros.

Rpte.: Canosa Rodríguez Marcelino

Vilanova, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

19

465

V86

Vimianzo

51

529

Campos da Renla

Prado

Rodríguez Pérez María J.

Vilanova-Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

29

714

V87

Vimianzo

51

530

Campos da Renla

Prado

Canosa Rodríguez Marcelino

Vilanova, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

28

684

V88

Vimianzo

51

559

Campos da Renla

Prado

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

22

539

V89

Vimianzo

51

560

Campos da Renla

Prado

Blanco Pérez Andrés

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

29

531

V90

Vimianzo

51

506

Tras da Pallegueira

Piñeiral

Pérez Arias Manuel

Baíñas, 12

Vimianzo

15127

A Coruña

38

V91

Vimianzo

51

505

Tras da Pallegueira

Prado

Blanco Pérez Andrés

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

128

V92

Vimianzo

51

561

Cotón do Marco

Prado

Castiñeira Quintáns José Hdros.

Rpte.: M. Carmen Castiñeira

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

1

224

V93

Vimianzo

51

504

Tras da Pallegueira

Prado

Blanco Pérez Andrés

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

31

587

V94

Vimianzo

51

503

Cotón de Arriba

Prado

Castiñeira Quintáns José Hdros.

Rpte.: M. Carmen Castiñeira

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

29

722

V95

Vimianzo

51

502

Cotón de Arriba

Prado

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

34

843

V96

Vimianzo

51

501

Cotón de Arriba

Prado

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

19

466

150

V97

Vimianzo

51

500

Cotón de Arriba

Prado

Freire Caamaño Manuel

Novelle, 3 (Serramo)

Vimianzo

15127

A Coruña

34

740

18

4

886

V98

Vimianzo

51

499

Cotón de Arriba

Labradío

Pérez Ramos Josefa

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

29

596

V99

Vimianzo

51

498

Cotón de Arriba

Prado

Hermida Blanco María Hdros.

Rpte.: Manuel Suárez Hermida

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

26

535

V100

Vimianzo

51

497

Cotón de Arriba

Prado

Pérez Tomé María

Vilanova, 7, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

20

421

V101

Vimianzo

51

496

Cotón de Arriba

Prado

Caamaño Freire Manuel

Novelle, 3 (Serramo)

Vimianzo

15127

A Coruña

2

52

V102

Vimianzo

51

495

Cotón de Arriba

Prado

Arias López María Estrella

Serramo

Vimianzo

15127

A Coruña

5

100

V103

Vimianzo

51

494

Cotón de Arriba

Prado

Trillo Canosa Claudino

Cambeda, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

4

84

V104

Vimianzo

51

493

Cotón de Arriba

Prado

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

5

124

V105

Vimianzo

51

492

Cotón de Arriba

Prado

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

18

364

V106

Vimianzo

51

473

Tras da Agra

Prado

Trillo Antelo Agustín

Vilanova, nº 4

Vimianzo

15127

A Coruña

27

548

V107

Vimianzo

51

474

Os Piornos

Piñeiral

Canosa Brenlla Manuel

Novelle, s/n (Serramo)

Vimianzo

15127

A Coruña

25

727

V108

Vimianzo

51

475

Os Piornos

Eucaliptal

Freire Santos Faustino

Novelle, 3 (Serramo)

Vimianzo

15127

A Coruña

26

429

19

43

227

V109

Vimianzo

51

476

Os Piornos

Prado

López López Manuel (de Baíñas)

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

96

19

1

90

V110

Vimianzo

507

810

Agra de Fóra

Prado

Hdros. Erundina Trillo Antelo
Rpte.: María Trillo Martínez

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

64

1.478

213

V111

Vimianzo

507

99

Sacadas

Prado

Pérez Trillo Perfecto

O Sisto, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

118

2.787

V112

Vimianzo

507

106

Sacadas

Prado

Arias Hermida Manuel

Olveiroa, s/n, Lucín

Vimianzo

15127

A Coruña

40

933

V113

Vimianzo

507

107

Poyoanes

Prado

Pérez Trillo Perfecto

O Sisto, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

15

345

V114

Vimianzo

507

108

Poyoanes

Prado

Domínguez Arjomil José

O Sisto, 10

Vimianzo

15127

A Coruña

21

500

471

V115

Vimianzo

507

109

Poyoanes

Labradío

Canosa Carlín José Hdros.

Rpte.: Antonio Canosa

O Sisto, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

125

2.585

20

6

418

V116

Vimianzo

507

1085

Poyoanes

Labradío

Rodríguez Beltrán Manuel

O Sisto, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

133

V117

Vimianzo

507

159

Ferreiros

Piñeiral

Freire Pérez Pilar

O Sisto, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

81

1.755

V118

Vimianzo

507

1095

Campo da Braña

Labradío

Domínguez Arjomil José

O Sisto, 10

Vimianzo

15127

A Coruña

56

1.217

83

V119

Vimianzo

507

1096

Campo da Braña

Labradío

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

151

4.366

21

6

1.059

V120

Vimianzo

507

176

Prado de Atrás

Prado

Domínguez Arjomil Ovidio

O Sisto, nº 3, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

239

6.738

22

44

337

V120A

Vimianzo

50

548

Pallegueira

Piñeiral

Arias Freire Ramón y otros

O Sisto, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

17

V121

Vimianzo

507

187

Tras Pallegueira

Mato

Domínguez Arjomil José

O Sisto, 10

Vimianzo

15127

A Coruña

77

1.573

96

V122

Vimianzo

507

188

Tras Pallegueira

Mato

Pérez Guardado Daniel Hdros.

Rpte.: Tirso Pérez Rodríguez

R/ Cardenal Benlloch, 52

Mislata

46920

Valencia

66

1.349

V123

Vimianzo

507

189

Toxoeira

Mato

Castiñeira Carballo José

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

125

3.054

23

52

816

V124

Vimianzo

507

858

Cotón Toxeira

Mato

Trillo Calo Ramón

Rabos, 3

Vimianzo

15127

A Coruña

30

824

V125

Vimianzo

50

496

Pontellas

Prado

Rodríguez Pazos Elvira Hdros.

Rpte.: Inés Oreiro Rodríguez

Baíñas, 73

Vimianzo

15127

A Coruña

29

777

V125A

Vimianzo

50

652

Prado de Baixo

Prado

Trillo Calo Ramón

Rabos, 3

Vimianzo

15127

A Coruña

1

V126

Vimianzo

50

497

Pontellas

Prado

Oreiro Rodríguez Inés

Baíñas, 73

Vimianzo

15127

A Coruña

34

911

V127

Vimianzo

50

498

Braña Tras Rabos

Mato

López Calo Manuela
Teresa López Calo M. Carmen

Avda. Caídos, 181

A Coruña

15009

A Coruña

152

2.948

24

44

356

V128

Vimianzo

50

499

Prado Novo

Mato

Pérez Guardado Daniel Hdros.

Rpte.: Tirso Pérez Rodríguez

R/ Cardenal Benlloch, 52

Mislata

46920

Valencia

6

1.282

112

V129

Vimianzo

50

446

Costa Rabos

Mato

Oreiro Ramos Manuel

O Outeiro, 38

Vimianzo

15127

A Coruña

3

1

V130

Vimianzo

50

444

Costa Rabos

Mato

Trillo Calo Manuela

Rúa Rubalcava, 60

Ferrol

15402

A Coruña

7

138

V131

Vimianzo

50

443

Costa Rabos

Mato

Pérez Guardado Daniel Hdros.

Rpte.: Tirso Pérez Rodríguez

R/ Cardenal Benlloch, 52

Mislata

46920

Valencia

20

385

V132

Vimianzo

50

442

Costa Rabos

Piñeiral

Carballo Trillo Ovidio

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

23

457

V133

Vimianzo

50

440

Costa Rabos

Eucaliptal

Castro Rodríguez Erundina

Rpte.: Castro Rodríguez María

O Outeiro, 29, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

26

520

V134

Vimianzo

50

439

Costa Rabos

Eucaliptal

Castro Rodríguez Clarisa

O Almacén, 14, Artes

Carballo

15108

A Coruña

32

650

V135

Vimianzo

50

438

Costa Rabos

Eucaliptal

Pérez Guardado Daniel Hdros.

Rpte.: Tirso Pérez Rodríguez

R/ Cardenal Benlloch, 52

Mislata

46920

Valencia

13

255

63

V136

Vimianzo

50

437

Costa Rabos

Eucaliptal

Ramos Rey Daniel

Outeiro, 21, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

13

254

63

V137

Vimianzo

50

435

Costa Rabos

Eucaliptal

Oreiro Ramos Manuel

O Outeiro, 38

Vimianzo

15127

A Coruña

20

408

101

V138

Vimianzo

50

434

Costa Rabos

Eucaliptal

Trillo Calo Manuela

Rúa Rubalcava, 60

Ferrol

15402

A Coruña

23

469

162

V139

Vimianzo

50

430

Prado de Rabos

Eucaliptal

Rodríguez Lago Carmen

Baíñas, 90

Vimianzo

15127

A Coruña

43

830

25

4

365

V140

Vimianzo

50

431

Prado de Rabos

Piñeiral

López Calo Herminia

R/ San Luis, 49

A Coruña

15007

A Coruña

76

1.417

77

V141

Vimianzo

50

427

Devesa

Piñeiral

Gerpe Tomé Josefa Hdros.

Rpte.: Celestino Rodríguez Gerpe

Baíñas, 10

Vimianzo

15127

A Coruña

50

937

V142

Vimianzo

50

425

Devesa

Piñeiral

Trillo Rodríguez Crescencia Hdros.

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

61

1.130

26

6

467

V143

Vimianzo

50

662

Devesa

Mato

Rodríguez Trillo Ramiro

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

3

273

51

V144

Vimianzo

50

574

Pedra Gallada

Eucaliptal

Muiño Suárez Trinidad

Baíñas, 77

Vimianzo

15127

A Coruña

22

681

V145

Vimianzo

50

9008

AC-441

Camiño

Xunta de Galicia Consellería de Infraestructuras e Vivenda

Edificios Administrativos San Caetano, s/n

Santiago de Compostela

15781

A Coruña

74

2.229

V146

Vimianzo

47

111

Pedra Gallada

Eucaliptal

Tomé Lado Manuel

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

55

1.454

V147

Vimianzo

47

112

Pedra Gallada

Eucaliptal

Tomé Lado Daniel Hdros.

Rpte.: Carmen Tomé

Lg. Outeiro, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

288

V148

Vimianzo

47

84

Monte do Medio

Eucaliptal

Comunidad de Montes Cabral-Baíñas

Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

16

445

V149

Vimianzo

47

114

Barro Sisto

Labradío

Costa Espasandín José Manuel

Baíñas, nº 40

Vimianzo

15127

A Coruña

76

2.263

V150

Vimianzo

47

65

Monte do Medio

Eucaliptal

Comunidad de Montes Cabral-Baíñas

Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

481

16.540

27

7

727

V151

Vimianzo

47

109

Monte do Medio

Eucaliptal

Concello de Vimianzo

Praza do Concello, 6

Vimianzo

15129

A Coruña

428

12.212

28

29

46

1.176

V152

Vimianzo

47

446

Tras do Penedo

Mato

Fernández Trillo Andrés

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

34

1.289

V153

Vimianzo

47

447

Tras do Penedo

Mato

Lage Tomé Hermosinda

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

31

1.173

V154

Vimianzo

47

448

Tras do Penedo

Mato

Oreiro Rodríguez Pedro

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

6

207

V155

Vimianzo

47

449

Tras do Penedo

Mato

Canosa Pérez Ramona

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

6

233

V156

Vimianzo

47

450

Tras do Penedo

Mato

Otero Fidalgo Malvina

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

19

693

V157

Vimianzo

47

451

Tras do Penedo

Mato

Romero Canosa María

Baíñas-Santa Comba

Vimianzo

15127

A Coruña

31

1.143

V158

Vimianzo

47

452

Tras do Penedo

Mato

Lires Capelo José

Santa Comba, 2, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

16

609

V159

Vimianzo

47

453

Tras do Penedo

Mato

Herminda Suárez José Manuel

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

18

630

V160

Vimianzo

47

454

Tras do Penedo

Mato

Carreira Canosa Josefina

Santa Comba de Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

24

762

V161

Vimianzo

47

445

Monte do Medio

Prado Piñeiral

Rodríguez Tomé José

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

70

2.614

234

V162

Vimianzo

47

455

Tras do Penedo

Mato Pasto

Suárez Rodríguez María

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

177

V162A

Vimianzo

47

456

Tras do Penedo

Mato Pasto

Suárez Rodríguez Manuel

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

2

V163

Vimianzo

47

444

Monte do Medio

Mato Piñeiral

Moreira Manuel

Vimianzo

Vimianzo

15127

A Coruña

69

2.940

30

4

368

V163A

Vimianzo

47

459

Tras do Penedo

Piñeiral Mato Pasto

Moreira Manuel

Vimianzo

Vimianzo

15127

A Coruña

814

V163B

Vimianzo

47

460

Tras do Penedo

Piñeiral Mato

Rodríguez Tomé José

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

117

V164

Vimianzo

47

442

Monte do Medio

Eucaliptal

Carreira Pose Lucinda

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

8

391

30

45

154

V165

Vimianzo

47

443

Monte do Medio

Eucaliptal

Carreira Canosa Manuel

Manlle, nº 4, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

93

2.370

30

3

133

V166

Vimianzo

47

1028

Monte do Medio

Mato

Descoñecido

R/ Capitán Juan Varela

A Coruña

15007

A Coruña

17

908

V166A

Vimianzo

47

481

Sucotón

Mato

Fidalgo Graíño Francisco

Manlle, s/n, Baíñas

A Coruña

15127

A Coruña

6

V167

Vimianzo

47

482

Sucotón

Mato

Carreira Canosa Manuel

Manlle, nº 4, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

112

3.127

V168

Vimianzo

47

483

Sucotón

Mato

Pérez Carlín Leonor

Manlle, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

105

3.034

V169

Vimianzo

47

484

Sucotón

Mato

Quintáns Rodríguez María Lourdes

Manlle, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

40

1.403

V170

Vimianzo

47

485

Sucotón

Mato

Hdros. José Fernández Lema

A Rebouta, s/n, Olveira

Vimianzo

15129

A Coruña

26

V170A

Vimianzo

47

942

Sucotón

Mato

Hdros. José Fernández Lema

A Rebouta, s/n, Olveira

Vimianzo

15129

A Coruña

1

V171

Vimianzo

47

605

Pedra Bordallas

Mato

Canosa Trigo Carmen

Manlle, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

11

357

43

V172

Vimianzo

47

604

Pedra Bordallas

Mato

Canosa Trigo Carmen

Manlle, s/n, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

45

796

31

5

471

V173

Vimianzo

47

603

Pedra Bordallas

Pasto

Arias Santos Clara

Baíñas, s/n

Vimianzo

15127

A Coruña

19

444

133

V174

Vimianzo

47

601

Fonte Verde

Mato

Fernández Lema Francisco

Regoelle, nº 1, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

39

782

232

V175

Vimianzo

47

600

Fonte Verde

Mato

Fernández Lema María

Regoelle, s/n

Vimianzo

15129

A Coruña

63

884

371

V176

Vimianzo

47

599

Fonte Verde

Mato

Lema Santos Manuel

Regoelle, s/n, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

92

V177

Dumbría

7

707

Estivadiña do Monte

Mato

Fernández Lema Carmen

Lg. Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

13

222

32

6

257

D1

Dumbría

7

707

Campiño Verde

Mato

Fernández Lema Carmen

Lg. Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

11

199

143

D2

Dumbría

7

706

Estivadiña do Monte

Mato

Senra García José

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

11

188

54

D3

Dumbría

7

705

Estivadiña do Monte

Mato

Rivadulla García Josefa

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

12

209

60

D4

Dumbría

7

715

Estivadiña do Monte

Mato

Rivadulla García Josefa

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

5

84

24

D5

Dumbría

7

704

Estivadiña do Monte

Mato

Leis Leis María Divina

Lg. Regoelle, 22, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

12

203

58

D6

Dumbría

7

703

Estivadiña do Monte

Mato

Fernández Lema María

Regoelle, s/n

Vimianzo

15129

A Coruña

27

475

136

D7

Dumbría

7

702

Estivadiña do Monte

Mato

Pérez Arias Higinio

Lg. Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

15

266

76

D8

Dumbría

7

701

Estivadiña do Monte

Mato

Lires Pérez Esperanza

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

23

395

113

D9

Dumbría

7

141

Estivadiña do Monte

Mato

Serna Suárez Juan Domínguez

R/ Concha Espina, 4

Getafe

28903

Madrid

12

160

62

D10

Dumbría

7

136

Campiño Verde

Mato

Senra Bargas Andrés

Dumbría

Dumbría

15297

A Coruña

78

D11

Dumbría

7

142

Estivadiña do Monte

Mato

Riveiro Pérez Ramón Manuel

PS Larratxo, 11

Donostia

20017

Guipúzcoa

17

214

102

D12

Dumbría

7

134

Campiño Verde

Mato

Alvite Miranda María

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

198

134

D13

Dumbría

7

143

Estivadiña do Monte

Mato

Alvite Canosa Eva

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

20

238

33

4

248

D14

Dumbría

7

146

Estivadiña do Monte

Mato

Rivadulla García Clarisa

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

8

106

70

D15

Dumbría

7

132

Fonte Mexerique

Mato

Riveiro Senra Carmen

Lg. Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

1

396

86

D16

Dumbría

7

147

Estivadiña do Monte

Mato

Rivadulla García Josefa

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

9

107

43

D17

Dumbría

7

148

Estivadiña do Monte

Mato

Senra Agra Manuela

Lg. Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

31

350

115

D18

Dumbría

7

149

Estivadiña do Monte

Mato

Riveiro Senra Manuel

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

166

31

D19

Dumbría

7

130

Campiño Verde

Mato

Fernández Lema María

Regoelle, s/n

Vimianzo

15129

A Coruña

9

95

27

D20

Dumbría

7

150

Tras do Penedo

Mato

Fernández García Jesús

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

138

4

D21

Dumbría

7

128

Campiño Verde

Mato

Lires Pérez Esperanza

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

32

395

145

D22

Dumbría

7

154

Val de Mariñáns

Mato

Senra García Esperanza

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

112

D23

Dumbría

7

126

Campiño Verde

Mato

Pérez Liñares Carmen

Lg. Regoelle, 1

Dumbría

15297

A Coruña

7

103

35

D24

Dumbría

7

124

Campiño Verde

Mato

Senra Agra Ramona

R/ Alfredo Brañas, 4

Santiago de Compostela

15701

A Coruña

7

108

35

D25

Dumbría

7

122

Campiño Verde

Mato

Beltrán Serna José

Av. Fisterra, 1

Cee

15270

A Coruña

8

125

38

D26

Dumbría

7

120

Campiño Verde

Mato

Lema Senra José

Lg. Regoelle, 1

Dumbría

15297

A Coruña

6

110

35

D27

Dumbría

7

155

Estivadiña do Monte

Mato

Caamaño Fernández José

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

24

9

D27A

Dumbría

7

156

Tras do Penedo

Mato

Caamaño Fernández Manuel

Lg. Regoelle, s/n, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

19

33

D27B

Dumbría

7

157

Estivada do Monte

Mato

Caamaño Fernández Francisco

Lg. Touzas, s/n, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

10

D28

Dumbría

7

118

Campiño Verde

Mato

Pérez Liñares Carmen

Lg. Regoelle, 1

Dumbría

15297

A Coruña

22

411

34

57

270

D29

Dumbría

7

116

Campiño Verde

Mato

Lema Senra José

Lg. Regoelle, 1

Dumbría

15297

A Coruña

53

1.356

119

D30

Dumbría

7

114

Campiño Verde

Mato

Carreira Lires Pedro

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

8

213

D31

Dumbría

7

112

Campiño Verde

Mato

Domínguez Senra María

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

8

191

D32

Dumbría

7

110

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo José

Santa Comba, 2, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

8

140

D33

Dumbría

7

108

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo Ramón

Lg. Regoelle, s/n, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

2

91

D34

Dumbría

7

106

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo Manuel

Lg. Regoelle, 1

Vimianzo

15129

A Coruña

44

D34A

Dumbría

7

104

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo José Antonio

Lg. Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

4

D35

Dumbría

7

619

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo José

Santa Comba, 2, Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

38

D35A

Dumbría

7

618

Campiño Verde

Mato

Domínguez Senra María

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

2

D36

Dumbría

7

620

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo Ramón

Lg. Regoelle, s/n, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

1

83

D37

Dumbría

7

621

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo Manuel

Lg. Regoelle, 1

Vimianzo

15129

A Coruña

9

140

D38

Dumbría

7

622

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo José Antonio

Lg. Baíñas

Vimianzo

15127

A Coruña

8

184

D39

Dumbría

7

623

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo Balbina Teresa

Lg. Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

39

931

D40

Dumbría

7

103

Campiño Verde

Mato

Lires Capelo Balbina Teresa

Lg. Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

75

D41

Dumbría

7

624

Campiño Verde

Mato

Fernández García Domingo

Lg. do Sardiñeiro, 38

Finisterre

15155

A Coruña

20

529

D42

Dumbría

7

664

Campiño Verde

Mato

Fernández García José

Rúa da Pataca, 34

Coristanco

15147

A Coruña

5

214

D43

Dumbría

7

101

Campiño Verde

Mato

Fernández García María

Estrada Xeral Meicende, 36

A Coruña

15008

A Coruña

27

614

D44

Dumbría

7

672

Campiño Verde

Mato

Fernández García María Carmen

Estrada Xeral Meicende, 36

A Coruña

15008

A Coruña

29

753

D45

Dumbría

7

99

Campiño Verde

Mato

Beltrán Senra María

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

22

563

D46

Dumbría

7

98

Campiño Verde

Mato

Beltrán Senra Manuel

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

46

1.047

35

4

477

D47

Dumbría

7

97

Campiño Verde

Mato Eucaliptal

Pérez Liñares Pilar

Lg. Vilar Arriba Campolongo, 13

Negreira

15830

A Coruña

43

781

218

D48

Dumbría

7

96

Campiño Verde

Mato

Fernández Lema Francisco

Regoelle, nº 1, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

61

1.108

464

D49

Dumbría

7

95

Pedras Negras

Mato

Antelo Agra Pilar

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

52

894

36

44

994

D50

Dumbría

7

94

Pedras Negras

Mato

Quintas Pérez Manuela B.

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

20

345

72

D51

Dumbría

7

93

Campiño Verde

Mato

Pérez Lado Elena

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

8

139

D52

Dumbría

7

92

Pedras Negras

Mato

Lema Santos Manuel

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

35

611

D53

Dumbría

7

91

Cotara

Mato

Riveira Fernández Jesús

Cr. Valldemosa, 18

Palma de Mallorca

7010

Islas Baleares

23

375

37

7

185

D54

Dumbría

7

33

Lagoas

Mato

García Caamaño Concepción

Lg. Vilar de Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

24

400

37

37

305

D55

Dumbría

7

32

Lagoas

Mato Pasto

Senra Suárez José

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

5

D57

Dumbría

7

37

Lagoas

Mato

Fernández Lema Francisco

Regoelle, nº 1, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

8

151

42

D58

Dumbría

7

39

Lagoas

Mato

Otero Lema Manuel

Regoelle, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

4

75

21

D59

Dumbría

7

40

Lagoas

Mato

Fernández Maceiras Esperanza

Regoelle, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

2

44

12

D60

Dumbría

7

41

Lagoas

Mato

Fernández Lema Francisco

Regoelle, nº 1, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

20

354

100

D61

Dumbría

7

42

Lagoas

Mato

Lema Senra José

Lg. Regoelle, 1

Dumbría

15297

A Coruña

4

68

19

D62

Dumbría

7

43

Lagoas

Mato

Lema Senra Pedro

R/ República de Cuba, 2

Arteixo

15142

A Coruña

7

119

34

D63

Dumbría

7

44

Lagoas

Mato

Lema Senra Jesús

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

6

99

29

D64

Dumbría

7

45

Lagoas

Mato

Lema Senra Elisa

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

4

73

21

D65

Dumbría

7

46

Lagoas

Mato

Lema Senra Manuel

Lg. Touzas, 4, Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

5

86

25

D66

Dumbría

7

47

Lagoas

Mato

Lema Senra María

C/ La Nozaleda Roces

Xixón

33211

Asturias

6

100

29

D67

Dumbría

7

48

Lagoas

Mato

Domínguez Louro José

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

17

317

75

D68

Dumbría

7

49

Lagoas

Mato

Quintas Pérez Manuela Benita

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

30

489

85

D69

Dumbría

7

50

Lagoas

Mato

Senra García José

Lg. Regoelle-Olveira

Dumbría

15297

A Coruña

31

783

38

44

479

D70

Dumbría

7

51

Lagoas

Mato

Alvite Canosa José

Lg. Olveira-Regoelle

Dumbría

15297

A Coruña

2

150

Afeccións:

• Voo: servidume de voo en metros lineais (ml) e metros cadrados (m2).

• Apoio: expropiación total en metros cadrados (m2).