Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 1 de febreiro de 2018 Páx. 7510

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a licitación, suxeita a regulación harmonizada, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria e anticipado de gasto, do servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento de sistemas de información para a xestión das medidas do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, con dous lotes, cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) para Galicia 2014-2020 (expediente AMT-2018-0024).

missing image file

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: AMT-2018-0024.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: esta contratación ten por obxecto a contratación do servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento dos sistemas que permitan o apoio informatizado na xestión, seguimento, avaliación, información e control do PDR, desenvolvendo e/ou evolucionando e dando soporte a diferentes sistemas de información .

b) División por lotes e número: si, dous.

c) Prazo e lugar de entrega: o prazo de execución para a prestación do servizo obxecto do presente contrato será de 8 meses contados a partir do 1 de maio de 2018. Se a data de formalización do contrato é posterior a esta última, o prazo de execución rematará non máis tarde do 31 de decembro de 2018.

d) Admisión de prórroga: non.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria, documentalmente simplificada e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto harmonizado.

4. Valor estimado: 376.016,54 € (sen IVE):

• Lote 1: 202.710,74 €.

• Lote 2: 173.305,80 €.

5. Orzamento de licitación: o orzamento máximo autorizado é de 250.677,69 € máis 52.642,31 €, que corresponden ao IVE (21 %), o que supón un total de 303.320,00 € (trescentos tres mil trescentos vinte euros), que se distribúe nos seguintes lotes:

• Lote 1: sistema de xestión contable do organismo pagador (Fogga).

135.140,49 € + IVE (28.379,50 €) = 163.519,99 €.

• Lote 2: sistema de xestión de axudas de ordenación de montes e de prevención de incendios.

115.537,20 € + IVE (24.262,81 €) = 139.800,01 €.

Cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) para Galicia 2014-2020. Dotación de tecnoloxías de información e comunicación no ámbito da medida 20.

6. Garantía provisional: non se exixe.

7. Obtención da documentación e da información.

a) Entidade: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

b) Enderezo: Monte Gaiás, s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

d) Teléfono: 981 54 52 86.

e) Fax: 981 54 52 74.

f) Perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=257498.

g) Data límite de obtención de documentos e da información: ata o último día de presentación das proposicións.

8. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia e clasificación: véxase a alínea N) do prego de cláusulas administrativas particulares.

9. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: o prazo de admisión de proposicións rematará o día 7 de marzo de 2018, de acordo co establecido no artigo 159 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

b) Documentación que deberá presentarse: a indicada no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

• Entidade: Rexistro da Amtega.

• Dirección: Edificio Cinc, Monte Gaiás, s/n.

• Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

Cando a proposición se envíe por correo, deberá cumprirse o establecido no número 11 das disposicións xerais do prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Admisión de variantes: non se admiten.

10. Apertura das ofertas.

O lugar, día e hora de apertura da documentación relativa aos sobres B e C indicarase no perfil do contratante.

11. Criterios que servirán de base para a adxudicación do contrato e a súa ponderación: os sinalados na alínea K da folla de especificacións do prego de cláusulas administrativas particulares.

12. Gastos dos anuncios: serán por conta do adxudicatario.

13. Data de envío do anuncio de licitación ao DOUE: 26 de xaneiro de 2018.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Mar Pereira Álvarez
Directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia