Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 8 de febreiro de 2018 Páx. 9198

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado mediante a Resolución do 19 de xuño de 2017.

Visto o expediente instruído como consecuencia do concurso de traslados convocado mediante a Resolución do 19 de xuño de 2017 e a Orde JUS/646/2017 (Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial del Estado do 7 de xullo) para cubrir prazas vacantes dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, esta dirección xeral, de conformidade co disposto no título VIII da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, en virtude da redacción dada ao referido título pola Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, de modificación daquela, así como consonte o disposto no artigo 43 e seguintes do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza, e na disposición derrogatoria única do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, polo que se aproba o dito regulamento,

DISPÓN:

Primeiro. Facer públicos, en anexo, os destinos que con carácter definitivo foron adxudicados aos funcionarios que participaron no concurso de traslados convocado mediante a resolución coa data mencionada anteriormente, que se corresponden cos relacionados no anexo I da resolución de convocatoria e as súas correspondentes resultas.

Segundo. Excluír do concurso de traslados os funcionarios que se relacionan na web do Ministerio de Xustiza (www.mjusticia.gob.es).

Terceiro. Declarar caducadas as instancias presentadas polos participantes no presente concurso que non obtiveron destino, polo que non serán tidas en conta en futuros concursos de traslados.

Cuarto. Declarar desertas as prazas non adxudicadas no presente concurso, que serán cubertas por funcionarios de novo ingreso, salvo que por necesidades do servizo se pretendan amortizar.

As ditas prazas poderanse anunciar novamente como vacantes en concurso ordinario en caso de que non se convoquen oposicións ou de que a oferta pública de emprego que corresponda non faga necesario o anuncio de todas as desertas existentes.

Quinto. Para os funcionarios que estean en activo, en servizos especiais ou en excedencia voluntaria polo coidado de familiares e non reingresen en ningún dos corpos ou escalas a que se refire o presente concurso, sen que se inclúan neste punto os funcionarios que estean reingresados como provisionais, o cesamento deberase efectuar nas datas que a continuación se indican: para tramitación procesual e administrativa, o 12 de febreiro de 2018, luns; para xestión procesual e administrativa e auxilio xudicial, o 16 de febreiro de 2018, venres.

Sexto. A toma de posesión do novo destino obtido por concurso producirase, para os funcionarios indicados no punto anterior, nos tres días hábiles seguintes ao do cesamento se non hai cambio de localidade do funcionario, nos oito días hábiles seguintes se implica cambio de localidade dentro da Comunidade Autónoma e nos vinte días hábiles seguintes se implica cambio de comunidade autónoma, con excepción da Comunidade Autónoma de Canarias, da Comunidade Autónoma de Illes Balears, da cidade de Ceuta e da cidade de Melilla, en que se producirá nun mes desde o cesamento, tanto se o posto de traballo nas illas ou nas cidades é o de orixe como se é o de destino. O prazo posesorio será retribuído pola Administración competente respecto á praza obtida en concurso.

Sétimo. Se a resolución comporta reingreso ao servizo activo á Administración de xustiza nos corpos ou escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa ou de auxilio xudicial, procedente desde as situacións administrativas de excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público, de excedencia voluntaria por interese particular, de excedencia voluntaria por agrupación familiar ou de suspensión de funcións, incluíndose neste punto os funcionarios que estean adscritos como provisionais, o prazo posesorio será de vinte días hábiles e deberase computar desde o día da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Este prazo posesorio non será retribuído.

No caso de que os funcionarios reingresados por medio do presente concurso estean adscritos como provisionais no corpo onde reingresan ou en activo noutro corpo ou escala da Administración de xustiza e non queiran que se interrompa a súa relación de servizo coa Administración, bastará con que dentro do prazo posesorio de vinte días hábiles tomen posesión no novo corpo ou escala, téndoos por cesados no seu antigo destino coa data inmediatamente anterior á da súa posesión na nova praza de reingreso. Para o efecto, dada a necesidade de contar co tempo indispensable para efectuar a toma de posesión, poderán solicitar á xefatura territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Servizo de Xustiza), ou ben á xerencia territorial de Xustiza do seu actual destino, un permiso retribuído de dous días hábiles se hai cambio de localidade, bardante naqueles casos en que teñan que se desprazar a Canarias, ás Illas Baleares ou a Ceuta e Melilla, en cuxo suposto o permiso poderá ser de ata tres días hábiles, que se deberán gozar, en calquera caso, dentro do prazo posesorio. A toma de posesión no novo destino efectuarase durante os días de permiso indicados.

A comunidade autónoma competente, ou a xerencia territorial que corresponda, concederalles a excedencia de oficio no corpo ou escala de procedencia se esta se produce nun corpo ou escala ao servizo da Administración de xustiza, en cuxo destino se terán por cesados coa data anterior á da súa posesión nos corpos ou escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa ou de auxilio xudicial, co obxecto de evitar a interrupción na percepción dos seus haberes.

Os funcionarios interinos que actualmente ocupen as prazas que foron adxudicadas cesarán como consecuencia da posesión dos titulares.

Para a formalización dos documentos de cesamento e/ou toma de posesión, os funcionarios deberanse presentar nas sedes das xefaturas territoriais da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nos seguintes enderezos segundo a provincia onde estea radicado o órgano xudicial en que cesen ou en que obtiveron a praza adxudicada:

• Xefatura Territorial da Coruña,

Servizo de Xustiza,

Praza de Luís Seoane, s/n,

Edificio Administrativo Monelos,

15008 A Coruña.

• Delegación Territorial de Vigo,

Servizo de Xustiza,

Rúa Concepción Arenal, nº 8, 4º andar,

36201 Vigo (Pontevedra).

• Xefatura Territorial de Lugo,

Servizo de Xustiza,

Rolda da Muralla, nº 70,

27071 Lugo.

• Xefatura Territorial de Ourense,

Servizo de Xustiza,

Paseo da Habana, nº 79,

32004 Ourense.

Oitavo. Para o suposto de que un funcionario reingresado dos indicados no punto sétimo tome posesión antes dos días 12 ou 16 de febreiro nun órgano xudicial en que estea destinado un funcionario en activo, en servizos especiais ou en excedencia por coidado de familiares, ou un funcionario adscrito provisional que se deba trasladar ao ter obtido un posto de traballo no concurso, non se seguirá a orde de cesamento establecida no punto quinto, senón que se deberá actuar da seguinte forma:

a) O funcionario reingresado tomará posesión.

b) O funcionario en activo, en servizos especiais, en excedencia por coidado de familiares ou en adscrición provisional cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando entón a contarlle ao primeiro o prazo posesorio indicado no punto sexto.

c) Se o funcionario cesado na alínea b) toma posesión nun órgano xudicial ocupado por outro que aínda non cesou, actuarase de igual modo ca nas alíneas a) e b), e así sucesivamente.

Cando tome posesión un funcionario en activo, en servizos especiais ou en excedencia voluntaria por coidado de familiares e non cesase aínda un funcionario que deba reingresar ou que estea adscrito provisional, deberase actuar do seguinte xeito:

d) O funcionario en activo, en servizos especiais ou en excedencia por coidado de familiares tomará posesión.

e) O funcionario que deba reingresar ou que estea en adscrición provisional cesará o mesmo día da toma de posesión do funcionario en activo, en servizos especiais ou en excedencia por coidado de familiares, empezando entón a contarlle ao primero o prazo posesorio indicado no punto sétimo.

f) Se o funcionario cesado na alínea e) toma posesión nun órgano xudicial ocupado por outro que aínda non cesou, actuarase de igual modo ca nas alíneas d) e e), e así sucesivamente.

Noveno. Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a Dirección Xeral de Xustiza, no prazo dun mes, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben recurso contencioso-administrativo, ante os xulgados competentes do contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 14 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa; ambos os prazos se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Nota aclaratoria: advírtese que o anexo, que contén os destinos que con carácter definitivo lles foron adxudicados aos funcionarios que participaron no concurso de traslados, figura na publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018

Juan José Martín Álvarez
Director xeral de Xustiza