Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 9 de febreiro de 2018 Páx. 9328

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2018 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2017.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2017, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2017
Ata o 30.9.2017

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

 Sección

Créditos iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

18.800.349,00

0,00

18.800.349,00

0,00

0,00

18.800.349,00

120.200,04

2

Consello de Contas

6.990.908,00

0,00

6.990.908,00

0,00

0,00

6.990.908,00

3.059.391,34

3

Consello da Cultura Galega

2.485.835,00

55.000,00

2.540.835,00

0,00

0,00

2.540.835,00

641.326,41

4

Presidencia da Xunta de Galicia

280.368.492,00

12.753.441,03

293.121.933,03

848,50

0,00

293.121.084,53

4.409.469,09

5

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

263.033.967,00

17.204.204,09

280.238.171,09

144.651,48

223.148,72

279.870.370,89

29.071.732,16

6

Consellería de Facenda

54.335.556,00

5.603.903,80

59.939.459,80

0,00

0,00

59.939.459,80

8.578.808,97

7

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

112.772.401,00

3.038.555,97

115.810.956,97

284.155,53

0,00

115.526.801,44

45.694.823,23

8

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

360.945.864,00

21.862.074,55

382.807.938,55

3.452,49

0,00

382.804.486,06

22.178.364,16

9

Consellería de Economía, Emprego e Industria

477.902.529,00

124.890.917,63

602.793.446,63

1.642.220,21

0,00

601.151.226,42

219.514.407,08

10

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

2.345.674.131,00

11.582.269,35

2.357.256.400,35

318.194,74

0,00

2.356.938.205,61

124.434.014,71

11

Consellería de Sanidade

3.530.217.094,00

9.461.396,34

3.539.678.490,34

101.681,60

0,00

3.539.576.808,74

4.258.434,60

12

Consellería de Política Social

670.311.638,00

2.704.528,16

673.016.166,16

72.043,40

2.969.820,67

669.974.302,09

70.574.674,83

13

Consellería do Medio Rural

524.924.732,00

152.618.381,54

677.543.113,54

313.573,81

934.655,92

676.294.883,81

234.336.924,29

14

Consellería do Mar

144.603.838,00

1.905.079,77

146.508.917,77

86.225,68

0,00

146.422.692,09

31.818.747,28

20

Consello Consultivo de Galicia

2.112.550,00

0,00

2.112.550,00

63.371,40

0,00

2.049.178,60

298.298,77

21

Transferencias a corporacións locais

122.182.132,00

-813.754,00

121.368.378,00

0,00

0,00

121.368.378,00

32.897.428,86

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.822.264.186,00

143.333.333,34

1.965.597.519,34

0,00

0,00

1.965.597.519,34

2.572.646,07

23

Gastos de diversas consellerías

39.027.828,00

-1.972.282,02

37.055.545,98

0,00

0,00

37.055.545,98

11.563.071,17

Total xeral

10.778.954.030,00

504.227.049,55

11.283.181.079,55

3.030.418,84

4.127.625,31

11.276.023.035,40

846.022.763,06

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

1.943.433.790,00

8.847.624,88

1.952.281.414,88

254.250,60

0,00

1.952.027.164,28

125.053.276,38

2 Gastos en bens correntes e servizos

515.123.145,00

12.979.728,79

528.102.873,79

310.077,40

235.010,00

527.557.786,39

47.324.380,47

3 Gastos financeiros

234.299.878,00

-4.942.126,35

229.357.751,65

0,00

0,00

229.357.751,65

2.603.155,35

4 Transferencias correntes

4.835.466.479,00

95.126.399,87

4.930.592.878,87

1.469.460,33

1.752.940,83

4.927.370.477,71

137.654.656,68

5 Fondo de continxencia

5.539.594,00

188.554,09

5.728.148,09

0,00

0,00

5.728.148,09

5.728.148,09

6 Investimentos reais

318.672.059,00

31.641.809,37

350.313.868,37

444.521,96

0,00

349.869.346,41

80.674.130,11

7 Transferencias de capital

1.241.341.341,00

209.823.197,23

1.451.164.538,23

552.108,55

2.139.674,48

1.448.472.755,20

444.480.489,31

8 Activos financeiros

94.895.399,00

2.754.632,33

97.650.031,33

0,00

0,00

97.650.031,33

2.504.525,83

9 Pasivos financeiros

1.590.182.345,00

147.807.229,34

1.737.989.574,34

0,00

0,00

1.737.989.574,34

0,84

Total xeral

10.778.954.030,00

504.227.049,55

11.283.181.079,55

3.030.418,84

4.127.625,31

11.276.023.035,40

846.022.763,06

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2017 (ata o 30.9.2017)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións
de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamentos pendentes
de ordenar

Pendente de pagamento

Saldo orzamentario

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas
de pagamento

Pagamentos
ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

18.800.349,00

0,00

0,00

4.670.037,15

0,00

3.113.358,18

0,00

120.200,04

18.680.148,96

18.680.148,96

14.010.111,81

14.010.111,81

10.896.753,63

10.896.753,63

02

Consello de Contas

6.990.908,00

0,00

10.970,23

104.225,97

0,00

1.231.623,91

0,00

3.059.391,34

3.931.516,66

3.920.546,43

3.816.320,46

3.816.320,46

2.584.696,55

2.584.696,55

03

Consello da Cultura Galega

2.540.835,00

25.590,00

130.949,90

434.233,62

0,00

21.170,88

0,00

641.326,41

1.873.918,59

1.742.968,69

1.308.735,07

1.308.735,07

1.287.564,19

1.287.564,19

04

Presidencia da Xunta de Galicia

293.121.933,03

677.151,66

1.667.724,27

121.604.062,71

0,00

15.752.006,88

0,00

4.409.469,09

288.035.312,28

286.367.588,01

164.763.525,30

164.763.525,30

149.011.518,42

149.011.518,42

05

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

280.238.171,09

376.947,43

12.554.393,37

71.794.554,34

0,00

2.986.758,51

0,00

29.071.732,16

250.789.491,50

238.235.098,13

166.440.543,79

166.440.543,79

163.453.785,28

163.453.785,28

06

Consellería de Facenda

59.939.459,80

40.383,75

7.500,00

11.345.409,36

0,00

2.596.355,19

0,00

8.578.808,97

51.320.267,08

51.312.767,08

39.967.357,72

39.967.357,72

37.371.002,53

37.371.002,53

07

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

115.810.956,97

1.771.194,28

4.244.933,47

25.969.510,10

0,00

4.307.688,44

0,00

45.694.823,23

68.344.939,46

64.100.005,99

38.130.495,89

38.130.495,89

33.822.807,45

33.822.807,45

08

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

382.807.938,55

3.452,49

324.729,80

155.926.849,69

0,00

41.434.083,89

0,00

22.178.364,16

360.626.121,90

360.301.392,10

204.374.542,41

204.374.542,41

162.940.458,52

162.940.458,52

09

Consellería de Economía, Emprego e Industria

602.793.446,63

15.151.636,80

103.971.758,16

120.145.169,26

0,00

28.921.616,61

0,00

219.514.407,08

368.127.402,75

264.155.644,59

144.010.475,33

144.010.475,33

115.088.858,72

115.088.858,72

10

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

2.357.256.400,35

3.052.141,04

37.500.535,76

577.761.753,85

0,00

25.599.251,71

0,00

124.434.014,71

2.229.770.244,60

2.192.269.708,84

1.614.507.954,99

1.614.507.954,99

1.588.908.703,28

1.588.908.703,28

11

Consellería de Sanidade

3.539.678.490,34

180.261,56

3.537.799,16

946.491.331,80

0,00

30.597.247,99

0,00

4.258.434,60

3.535.239.794,18

3.531.701.995,02

2.585.210.663,22

2.585.210.663,22

2.554.613.415,23

2.554.613.415,23

12

Consellería de Política Social

673.016.166,16

5.507.384,25

34.948.395,87

154.527.438,18

0,00

5.385.112,81

0,00

70.574.674,83

596.934.107,08

561.985.711,21

407.458.273,03

407.458.273,03

402.073.160,22

402.073.160,22

13

Consellería do Medio Rural

677.543.113,54

5.810.111,53

20.877.287,74

183.622.221,52

0,00

20.337.743,84

0,00

234.336.924,29

437.396.077,72

416.518.789,98

232.896.568,46

232.896.568,46

212.558.824,62

212.558.824,62

14

Consellería do Mar

146.508.917,77

838.563,71

33.157.775,99

34.759.413,72

0,00

3.346.997,54

0,00

31.818.747,28

113.851.606,78

80.693.830,79

45.934.417,07

45.934.417,07

42.587.419,53

42.587.419,53

20

Consello Consultivo de Galicia

2.112.550,00

66.243,13

0,00

669.932,87

0,00

0,00

0,00

298.298,77

1.748.008,10

1.748.008,10

1.078.075,23

1.078.075,23

1.078.075,23

1.078.075,23

21

Transferencias a corporacións locais

121.368.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

32.897.428,86

88.470.949,14

88.470.949,14

88.470.949,14

88.470.949,14

79.056.548,51

79.056.548,51

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.965.597.519,34

0,00

4.385.096,00

732.333.656,54

0,00

1.374.313,58

0,00

2.572.646,07

1.963.024.873,27

1.958.639.777,27

1.226.306.120,73

1.226.306.120,73

1.224.931.807,15

1.224.931.807,15

23

Gastos de diversas consellerías

37.055.545,98

0,00

429.947,36

5.815.169,30

0,00

1.094,77

0,00

11.563.071,17

25.492.474,81

25.062.527,45

19.247.358,15

19.247.358,15

19.246.263,38

19.246.263,38

Total xeral

11.283.181.079,55

33.501.061,63

257.749.797,08

3.147.974.969,98

0,00

196.420.825,36

0,00

846.022.763,06

10.403.657.254,86

10.145.907.457,78

6.997.932.487,80

6.997.932.487,80

6.801.511.662,44

6.801.511.662,44

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións

de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamentos pendentes
de ordenar

Pendente de pagamento

Saldo orzamentario

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos
ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

1.952.281.414,88

284.029,92

733.374,82

447.084.326,73

0,00

2.632.748,06

0,00

125.053.276,38

1.826.944.108,58

1.826.210.733,76

1.379.126.407,03

1.379.126.407,03

1.376.493.658,97

1.376.493.658,97

2 Gastos en bens correntes e servizos

528.102.873,79

3.611.398,06

5.050.794,79

135.600.091,79

0,00

19.888.211,74

0,00

47.324.380,47

477.167.095,26

472.116.300,47

336.516.208,68

336.516.208,68

316.627.996,94

316.627.996,94

3 Gastos financeiros

229.357.751,65

0,00

4.385.096,00

62.989.531,92

0,00

1.374.540,70

0,00

2.603.155,35

226.754.596,30

222.369.500,30

159.379.968,38

159.379.968,38

158.005.427,68

158.005.427,68

4 Transferencias correntes

4.930.592.878,87

16.306.546,11

144.714.661,93

1.197.206.295,10

0,00

78.533.182,34

0,00

137.654.656,68

4.776.631.676,08

4.631.917.014,15

3.434.710.719,05

3.434.710.719,05

3.356.177.536,71

3.356.177.536,71

5 Fondo de continxencia

5.728.148,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.728.148,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

350.313.868,37

4.277.006,00

24.852.225,37

117.897.374,69

0,00

14.831.150,10

0,00

80.674.130,11

265.362.732,26

240.510.506,89

122.613.132,20

122.613.132,20

107.781.982,10

107.781.982,10

7 Transferencias de capital

1.451.164.538,23

9.022.081,54

78.013.644,17

492.666.242,55

0,00

79.142.125,80

0,00

444.480.489,31

997.661.967,38

919.648.323,21

426.982.080,66

426.982.080,66

347.839.954,86

347.839.954,86

8 Activos financeiros

97.650.031,33

0,00

0,00

23.525.263,58

0,00

18.866,62

0,00

2.504.525,83

95.145.505,50

95.145.505,50

71.620.241,92

71.620.241,92

71.601.375,30

71.601.375,30

9 Pasivos financeiros

1.737.989.574,34

0,00

0,00

671.005.843,62

0,00

0,00

0,00

0,84

1.737.989.573,50

1.737.989.573,50

1.066.983.729,88

1.066.983.729,88

1.066.983.729,88

1.066.983.729,88

Total xeral

11.283.181.079,55

33.501.061,63

257.749.797,08

3.147.974.969,98

0,00

196.420.825,36

0,00

846.022.763,06

10.403.657.254,86

10.145.907.457,78

6.997.932.487,80

6.997.932.487,80

6.801.511.662,44

6.801.511.662,44

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2017

Código e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos
de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 1-Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.106.392.462,00

0,00

0,00

2.106.392.462,00

1.612.622.736,89

1.612.622.736,89

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

136.544.485,00

0,00

0,00

136.544.485,00

278.943.329,29

278.943.329,29

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

71.271.202,00

0,00

0,00

71.271.202,00

77.739.962,33

77.739.962,33

0,00

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

20.797.211,00

0,00

0,00

20.797.211,00

0,00

0,00

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

26.000,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

 Total 1-Impostos directos

2.335.031.360,00

0,00

0,00

2.335.031.360,00

1.969.306.028,51

1.969.306.028,51

0,00

Capítulo 2-Impostos indirectos 

200

Sobre transmisións inter vivos

170.531.119,00

0,00

0,00

170.531.119,00

171.637.060,68

171.637.060,68

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

71.095.546,00

0,00

0,00

71.095.546,00

66.621.021,72

66.621.021,72

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

2.028.556.294,00

0,00

0,00

2.028.556.294,00

1.455.112.360,05

1.455.112.360,05

0,00

220

Impostos especiais

953.498.342,00

0,00

0,00

953.498.342,00

690.138.401,70

690.138.401,70

0,00

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

341.874,83

341.874,83

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

53.734.690,00

0,00

0,00

53.734.690,00

41.759.261,46

41.759.261,46

0,00

231

Imposto sobre actividades de xogo

4.833.718,00

0,00

0,00

4.833.718,00

3.726.399,00

3.726.399,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

83.928,25

83.928,25

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

4.200.000,00

0,00

0,00

4.200.000,00

2.906.602,81

2.906.602,81

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

14.317.989,00

0,00

0,00

14.317.989,00

11.157.444,93

11.157.444,93

0,00

293

Canon eólico

22.900.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

18.794.957,56

18.794.957,56

0,00

Total 2-Impostos indirectos

3.323.667.698,00

0,00

0,00

3.323.667.698,00

2.462.279.312,99

2.462.279.312,99

0,00

Capítulo 3-Taxas, prezos e outros ingresos

301

Taxas por servizos administrativos

7.020.088,00

0,00

0,00

7.020.088,00

5.467.554,53

5.467.554,53

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

10.054.618,00

0,00

0,00

10.054.618,00

7.878.623,00

7.878.623,00

0,00

303

Taxas por venda de bens

57.160,00

0,00

0,00

57.160,00

43.810,00

43.810,00

0,00

304

Taxas por dominio público

61.228,00

0,00

0,00

61.228,00

46.152,10

46.152,10

0,00

311

Prezos públicos

24.353.106,00

0,00

0,00

24.353.106,00

15.886.117,40

15.886.117,40

0,00

312

Prezos privados

3.347.420,00

0,00

0,00

3.347.420,00

3.914.035,52

3.914.035,52

0,00

343  

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

536.036,00

536.036,00

0,00

380

De exercicios pechados

17.594.528,00

0,00

0,00

17.594.528,00

9.451.690,49

9.451.690,49

0,00

381

De exercicio corrente

239.736,00

0,00

0,00

239.736,00

426.627,98

426.627,98

0,00

391

Recargas e multas

15.251.297,00

0,00

0,00

15.251.297,00

26.668.754,69

26.668.754,69

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

14.021.961,00

0,00

0,00

14.021.961,00

15.083.928,40

15.083.928,40

0,00

399

Ingresos diversos

2.632.209,00

0,00

0,00

2.632.209,00

3.924.769,01

3.924.769,01

0,00

 Total 3-Taxas, prezos e outros ingresos

95.187.871,00

0,00

0,00

95.187.871,00

89.328.099,12

89.328.099,12

0,00

Capítulo 4-Transferencias correntes

400

Participación no sistema de financiamento

2.048.178.541,00

0,00

0,00

2.048.178.541,00

2.094.007.952,00

1.662.334.531,08

431.673.420,92

401

Da Seguridade Social

88.159.206,00

0,00

0,00

88.159.206,00

95.000.017,04

51.208.148,94

43.791.868,10

402

De organismos autónomos do Estado

134.413.452,00

0,00

0,00

134.413.452,00

134.413.452,00

0,00

134.413.452,00

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

58.709,41

58.709,41

0,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

29.659.220,00

0,00

0,00

29.659.220,00

18.205.436,00

12.738,10

18.192.697,90

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

2.059.304,74

2.059.304,74

0,00

444

De universidades públicas da comunidade autónoma

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

450

De comunidades autónomas

0,00

600,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

460

De concellos

0,00

223.125,38

0,00

223.125,38

223.125,38

223.125,38

0,00

490

Fondo Social Europeo. Programa operativo

61.803.158,00

0,00

0,00

61.803.158,00

61.803.158,00

0,00

61.803.158,00

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

73.500,00

42.086,30

0,00

115.586,30

150.919,62

35.333,32

115.586,30

496

Iniciativa de emprego xuvenil. Yei

18.205.807,00

0,00

0,00

18.205.807,00

18.205.807,00

0,00

18.205.807,00

499

Outras transferencias da Unión Europea

92.468,00

1.709.954,81

0,00

1.802.422,81

1.802.422,81

0,00

1.802.422,81

 Total 4-Transferencias correntes

2.380.585.352,00

1.985.766,49

0,00

2.382.571.118,49

2.425.940.904,00

1.715.942.490,97

709.998.413,03

Capítulo 5-Ingresos patrimoniais

514

A empresas públicas e outros entes públicos

934.714,00

0,00

0,00

934.714,00

1.949.268,50

1.949.268,50

0,00

520

Xuros de contas bancarias

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

242.736,79

242.736,79

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios. De empresas públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

218.031,00

218.031,00

0,00

537

De empresas privadas

1.572.500,00

0,00

0,00

1.572.500,00

2.401.925,38

2.401.925,38

0,00

540

Alugueiro e produtos de inmobles

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

1.928,38

1.928,38

0,00

550

De concesións administrativas

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

210.304,44

210.304,44

0,00

593

Operacións de derivados

801.562,00

0,00

0,00

801.562,00

801.562,50

801.562,50

0,00

Total 5-Ingresos patrimoniais

4.018.776,00

0,00

0,00

4.018.776,00

5.825.756,99

5.825.756,99

0,00

Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais

601

Venta de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

11.318,47

11.318,47

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

157.888,60

157.888,60

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

5.225,00

5.225,00

0,00

680

De exercicios pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

85.123,41

85.123,41

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

28.612,37

28.612,37

0,00

 Total 6-Alleamento de investimentos reais

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

288.167,85

288.167,85

0,00

Capítulo 7-Transferencias de capital 

700

Do fondo de compensación interterritorial

44.343.360,00

0,00

0,00

44.343.360,00

49.019.749,66

3.043.537,66

45.976.212,00

702

De organismos autónomos do Estado

21.057.254,00

0,00

0,00

21.057.254,00

21.057.254,00

0,00

21.057.254,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

14.216.840,00

0,00

0,00

14.216.840,00

12.974.250,20

-1.242.589,80

14.216.840,00

741

De sociedades mercantís

14.520,00

0,00

0,00

14.520,00

14.520,00

0,00

14.520,00

760

De concellos

0,00

0,00

0,00

0,00

11.514,74

11.514,74

0,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

100.000,00

2.024.676,46

0,00

2.124.676,46

2.126.176,46

2.126.176,46

0,00

781

De institucións sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

16.371,42

16.371,42

0,00

790

Feder programa operativo

205.946.239,00

1.348.157,97

0,00

207.294.396,97

207.294.396,97

0,00

207.294.396,97

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

51.079,00

81.157,50

0,00

132.236,50

1.545.154,58

1.412.918,08

132.236,50

792

Feoga/Feader/Feaga

248.415.138,00

0,00

0,00

248.415.138,00

248.415.138,00

16.357.719,54

232.057.418,46

794

Ifop/Fep/Femp

62.768.191,00

0,00

0,00

62.768.191,00

62.768.191,00

0,00

62.768.191,00

799

Outras transferencias da Unión Europea

536.219,00

408.778,58

0,00

944.997,58

1.009.442,99

64.445,41

944.997,58

 Total 7-Transferencias de capital

597.448.840,00

3.862.770,51

0,00

601.311.610,51

606.252.160,02

21.790.093,51

584.462.066,51

 Capítulo 8-Activos financeiros

821

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo p.

22.030.371,00

0,00

0,00

22.030.371,00

14.512.307,74

14.512.307,74

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a c.

149.261,00

0,00

0,00

149.261,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a l.

0,00

0,00

0,00

0,00

574.803.63

574.803,63

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.987.661,85

1.987.661,85

0,00

 Total 8-Activos financeiros

22.179.632,00

0,00

0,00

22.179.632,00

17.074.773,22

17.074.773,22

0,00

 Capítulo 9-Pasivos financeiros

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

2.020.664.501,00

0,00

0,00

2.020.664.501,00

1.398.231.717,60

1.398.231.717,60

0,00

 Total 9-Pasivos financeiros

2.020.664.501,00

0,00

0,00

2.020.664.501,00

1.398.231.717,60

1.398.231.717,60

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2017
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

1.789.866.296,73

13.796.121,50

1.776.070.175,23

1.779.827,71

1.777.850.002,94

191.456.025,57

II. Impostos indirectos

2.498.384.103,36

102.264.068,92

2.396.120.034,44

338.551,41

2.396.458.585,85

65.820.727,14

III. Taxas, prezos e outros ingresos

57.746.289,70

1.568.981,61

56.177.308,09

105.534,26

56.282.842,35

33.045.256,77

IV. Transferencias correntes

1.715.942.490,97

0,00

1.715.942.490,97

0,00

1.715.942.490,97

0,00

V. Ingresos patrimoniais

5.825.756,99

0,00

5.825.756,99

0,00

5.825.756,99

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

288.167,85

0,00

288.167,85

0,00

288.167,85

0,00

VII. Transferencias de capital

23.032.683,31

1.242.589,80

21.790.093,51

0,00

21.790.093,51

0,00

VIII. Activos financeiros

15.087.111,37

0,00

15.087.111,37

0,00

15.087.111,37

1.987.661,85

IX. Pasivos financeiros

1.398.231.717,60

0,00

1.398.231.717,60

0,00

1.398.231.717,60

0,00

Total xeral

7.504.404.617,88

118.871.761,83

7.385.532.856,05

2.223.913,38

7.387.756.769,43

292.309.671,33

Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría

Existencias a 1 de xaneiro

344.064,8          miles

 Ingresos do período

 

 

 

Orzamento corrente

7.385.532,9

 

 

Residuos

60.939,9

 

 

Extraorzamentarios

575.102,6

 

 

Recursos outros entes

9.218,9

 

 

                                              Suma

8.030.794,2

 Pagamentos do período

 

Orzamento corrente

6.801.511,7

 

 

Residuos

655.899,5

 

 

Extraorzamentarios

432.446,8

 

 

Recursos outros entes

8.399,7

 

 

                                              Suma

7.898.257,7

Existencias finais

476.601,3

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2017
Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos vixentes

Gastos
comprometidos

Obrigas
recoñecidas

1 Gastos de persoal

3.681.081.515,00

12.999.869,45

3.694.081.384,45

3.147.527.664,86

2.672.938.458,95

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.634.463.826,00

56.545.783,85

1.691.009.609,85

1.521.193.346,80

1.215.688.937,82

3 Gastos financeiros

234.747.976,00

-1.861.926,61

232.886.049,39

225.725.087,08

162.644.449,70

4 Transferencias correntes

2.161.289.189,00

114.582.120,05

2.275.871.309,05

1.758.103.909,45

1.401.368.605,63

5 Fondo de continxencia

37.456.769,00

188.554,09

37.645.323,09

0,00

0,00

6 Investimentos reais

838.935.038,00

60.723.569,90

899.658.607,90

663.822.194,74

391.525.411,95

7 Transferencias de capital

627.572.104,00

54.738.496,54

682.310.600,54

424.285.113,55

141.960.939,37

8 Activos financeiros

152.450.041,00

12.287.593,15

164.737.634,15

119.374.813,08

85.951.821,87

9 Pasivos financeiros

1.608.178.693,00

148.333.333,34

1.756.512.026,34

1.756.368.038,50

1.080.862.194,88

Total xeral

10.976.175.151,00

458.537.393,76

11.434.712.544,76

9.616.400.168,06

7.152.940.820,17

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2017
Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións
positivas

Dereitos recoñecidos
netos

Recadación
líquida

I. Impostos directos

2.335.031.360,00

0,00

0,00

1.969.306.028,51

1.776.070.175,23

II. Impostos indirectos

3.323.667.698,00

0,00

0,00

2.462.279.312,99

2.396.120.034,44

III. Taxas, prezos e outros ingresos

168.765.732,00

0,00

264.032,86

129.355.720,86

86.268.946,65

IV. Transferencias correntes

2.517.224.719,00

0,00

2.812.325,88

1.795.460.300,20

1.795.460.300,20

V. Ingresos patrimoniais

8.927.937,00

0,00

0,00

9.622.738,22

7.605.534,46

VI. Alleamento de investimentos reais

7.070.000,00

0,00

0,00

2.215.244,04

1.379.088,85

VII. Transferencias de capital

554.986.438,00

0,00

6.745.823,61

9.061.549,30

8.570.321,26

VIII. Activos financeiros

29.836.766,00

0,00

0,00

22.987.912,60

19.175.366,27

IX. Pasivos financeiros

2.030.664.501,00

0,00

0,00

1.408.401.317,60

1.408.401.317,60

Total xeral

10.976.175.151,00

0,00

9.822.182,35

7.808.690.124,32

7.499.051.084,96