Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 13 de febreiro de 2018 Páx. 9968

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 7 de febreiro de 2018 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo convocado mediante a Orde do 2 de xaneiro de 2018.

De conformidade co establecido nos artigos 17 e 92 da Lei 2/2005, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, e no Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola Orde do 2 de xaneiro de 2018 (DOG número 4, do 5 de xaneiro).

Segundo. Adxudicar destino, no posto de traballo que se indica, á persoa que se relaciona no anexo da presente orde.

Terceiro. O cesamento no actual destino do funcionario que obtivo a praza producirase, segundo o previsto no artigo 14 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, no prazo de tres días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ou segundo o establecido na normativa de aplicación na súa Administración de orixe.

O prazo para tomar posesión do novo destino é de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia.

Cando o adxudicatario do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles.

O cómputo dos prazos de toma de posesión iniciarase cando acaben os permisos ou licenzas que, de ser o caso, se lle conceden á persoa designada. No caso de incapacidade temporal, o prazo iniciarase a partir da data de alta.

Cuarto. A xefatura de persoal do centro onde cause baixa o funcionario, así como a daquel en que obteña o destino, efectuarán dentro dos prazos sinalados no punto anterior as dilixencias de cesamento e toma de posesión. A continuación, realizaranse os trámites para a súa alta en nómina.

Quinto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante esta consellería no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

ANEXO

Apelidos e nome: Leis Mol, Pablo.

Código do posto: EI.A21.00.001.15770.001.

Denominación: xerente.

Nivel: 30.

Subgrupo: A1.

Corpo ou escala: xeral.

Dependencia: Axencia Galega da Industria Forestal (XERA).

Localidade: Santiago de Compostela.