Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 13 de febreiro de 2018 Páx. 10071

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a contratación, mediante procedemento aberto e tramitación ordinaria, do servizo de transporte sanitario urxente aéreo (expediente AB-FUS1-17-019).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información.

1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.

3º. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4º. Teléfono: 881 54 74 90/881 54 64 31.

5º. Fax: 881 54 67 28.

6º. Correo electrónico: compras.061@sergas.es

7º. Perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

8º. Número de expediente: AB-FUS1-17-019.

9º. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 19 de xaneiro de 2018.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de transporte sanitario urxente aéreo.

c) División por lotes: non.

d) Prazo de execución: 48 meses.

e) Admisión de prórroga: si.

f) CPV (referencia de nomenclatura): 60420000-8.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: véxanse os pregos.

4. Orzamento máximo de licitación.

Importe neto: 10.120.000,00 euros, IVE (exento). Importe total: 10.120.000,00 euros.

5. Garantías exixidas.

Provisional: 303.600,00. Definitiva: 5 % do importe de adxudicación.

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: véxanse os pregos.

7. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: quince días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG). Se o último día do prazo de presentación de solicitudes coincide en sábado ou día inhábil, na localidade establecida na cláusula 6.2 do prego de cláusulas administrativas particulares, o prazo de presentación prorrogarase ao primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

2º. Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.

3º. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Admisión de variantes: non.

8. Apertura das ofertas.

a) Dependencia: sala de xuntas da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

b) Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.

c) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Data e hora: as indicadas no perfil do contratante.

9. Gastos de publicidade: véxanse os pregos.

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2018

José Antonio Iglesias Vázquez
Director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061