Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 16 de febreiro de 2018 Páx. 10561

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión do posto de xefe do Servizo de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo.

De conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde da Consellería de Sanidade do 24 de maio de 2006, pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, convocouse mediante a Resolución AC 4/2017, do 25 de agosto (DOG núm. 178, do 19 de setembro de 2017), a provisión, polo sistema de avaliación colexiada, do posto de xefe do Servizo de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo.

Con base no Decreto 46/2013, do 7 de marzo, polo que se regula a estrutura organizativa de Xestión Integrada de Vigo, e en virtude das funcións e competencias atribuídas no Decreto 168/2010, do 7 de outubro, e na Orde do 5 de xullo de 2012 sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, esta Xerencia

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión do posto de xefe do Servizo de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo, convocada pola Resolución do 25 de agosto de 2017.

Segundo. Nomear para o posto que se indica a persoa citada no anexo desta resolución.

Terceiro. O aspirante nomeado deberá cesar na praza que desempeñe, dentro dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro dos 3 días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e o posto adxudicado son da mesma área de saúde, ou no prazo de 15 días hábiles, se son de distinta área de saúde. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada do interesado, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a consideración de servizo activo, e os correspondentes haberes percibiranse de conformidade co que estableza a orde sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular e será declarado nesa situación polo órgano competente quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Cuarto. Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos previstos nos artigos 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 6 de febreiro de 2018

Félix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestión Integrada de Vigo

ANEXO

Denominación do posto: xefa do Servizo de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo.

Nome e apelidos: Raquel Sánchez Santos.

DNI: 52441862E.