Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 16 de febreiro de 2018 Páx. 10661

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2018 pola que se fai pública a declaración de deserto do concurso público para a contratación consistente na concesión do servizo asistencial de atención diúrna e atención residencial nos centros de día de Cuntis, Redondela e Cambados e no fogar residencial de Redondela. Contrato reservado a centros especiais de emprego segundo o disposto na disposición adicional quinta do texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP).

Mediante a Resolución do 9 de febreiro de 2018, a Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, resolveu declarar deserto o procedemento aberto que fora convocado por Resolución do 22 de decembro de 2017, publicado no DOUE o 23 de decembro de 2017, no BOE o 3 de xaneiro de 2018 e no DOG número 10, o 15 de xaneiro de 2018, da concesión do servizo asistencial de atención diúrna e atención residencial nos centros de día de Cuntis, Redondela e Cambados e no fogar residencial de Redondela.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o seguinte ao da notificación desta resolución ou, potestativamente, recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da recepción desta resolución.

O que se fai público para os efectos previstos no artigo 151.3 do Real decreto lexislativo 3/2011 polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Para máis información consultar a páxina web www.igualdadebenestar.org, punto perfil do contratante.

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2018

Perfecto Rodríguez Muíños
Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar