Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2018 Páx. 11179

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Tomiño

ANUNCIO de exposición pública do acordo de aprobación inicial dun proxecto de expropiación urbanística polo procedemento de taxación conxunta.

De conformidade co disposto no artigo 118 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, comunicase que o Concello de Tomiño, en sesión plenaria celebrada o día 13 de decembro de 2017 acordou aprobar inicialmente o proxecto de expropiación polo procedemento de taxación conxunta solo afecto a servidume de paso e ocupación con pozos do proxecto de saneamento para os núcleos de Camiño Novo, Pazos, Rexioduro e A Val.

Así mesmo, acordouse someter a información pública, por período dun mes, o referido proxecto, mediante a inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia, BOP e nun xornal de maior circulación da provincia, para que aquelas persoas que poidan resultar interesadas formulen as observacións e reclamacións que xulguen convenientes, en particular, no que atinxe á titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos; así como proceder á notificación individualizada con traslado literal das follas de valoración e da proposta de fixación dos criterios de valoración a todos os que aparezan como titulares de bens e dereitos no expediente, para que poidan formular cantas alegacións e reclamacións consideren oportunas tanto con respecto ao expediente expropiatorio como á fixación do xusto prezo, por idéntico prazo dun mes.

A relación de bens e dereitos afectados é a seguinte incluíndose, en todo caso, o 5 % correspondente ao prezo de afección:

Nº predio

Referencia catastral

Clasificación solo

Superficie que se expropiará (m2)

Importe que se pagará (€)

Titular

DNI/NIF

Pleno dominio

Servidume

1-A

36054A062000540000EX

SRC

1,18 m2

248,16 m2

699,18 €

Celso González Pérez

35499910P

1-B

36054A062000540000EX

SRC

1,18 m2

248,16 m2

699,18 €

Ramón González Pérez

35499570J

2

36054A062000640000ED

SRC

0,85 m2

62,21 m2

174,92 €

Mª Rosa Álvarez Álvarez

35541626W

3

36054A062000450000EF

SNR

0,00 m2

55,95 m2

156,66 €

Venancio Ademar Martínez Penedo

35523673N

Tomiño, 21 de decembro de 2017

Sandra González Álvarez
Alcaldesa