Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Luns, 26 de febreiro de 2018 Páx. 11780

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, pola que se anuncia a licitación polo procedemento aberto multicriterio, documentalmente simplificado, non suxeito a regulación harmonizada, da obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense, cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. OT4 PI04.05. OE04.05.01 (expediente 10/2018 M).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación e Apoio Administrativo.

2º. Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

4º. Teléfono: 981 54 43 23.

5º. Telefax: 981 54 43 66.

6º. Correo electrónico: contratacion.civ@xunta.gal.

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=277366.

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata as 19.00 horas do último día de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 10/2018 M.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: obra.

b) Descrición: contratación da obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense, cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. OT4 PI04.05. OE04.05.01.

c) Prazo de execución: 12 meses de acordo co establecido na alínea F do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Admisión de prórroga: non.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 45213310-9.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, non suxeito a regulación harmonizada.

c) Criterios de adxudicación: os especificados no número 3.6.1 do prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado do contrato: 3.504.557,98 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 3.504.557,98 €. Importe total: 4.240.515,16 €.

b) Garantías exixidas:

Definitiva: 5 % do orzamento de licitación, IVE excluído: 175.227,90 €.

6. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: grupo C, subgrupo 2, categoría 5.

7. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: 26 de marzo de 2018 ás 19.00 horas.

b) Modalidade de presentación: a sinalada no número 3.4. do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

2º. Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a data de apertura de proposicións. O devandito prazo ampliarase en quince días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o artigo 152.3 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

8. Apertura de ofertas:

a) Descrición: apertura pública.

b) Dirección: Edificio Administrativo de San Caetano, s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

d) Data e a hora: publicaranse no perfil do contratante a data e a hora da apertura dos sobres B e C.

9. Subcontratación: de acordo co establecido no número 6 do prego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de publicidade: o importe dos gastos de publicidade será por conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2018

Joaquín Macho Canales
Secretario xeral técnico da Consellería de Infraestructuras e Vivenda