Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Luns, 26 de febreiro de 2018 Páx. 11614

I. Disposicións xerais

Consellería de Política Social

DECRETO 23/2018, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

O 24 de setembro de 2013 publícase no Diario Oficial de Galicia o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, que entra en vigor o 1 de novembro dese mesmo ano.

Este decreto configura na nosa comunidade autónoma unha carteira que define os servizos sociais de promoción da autonomía e atención ás persoas en situación de dependencia de forma ampla e centrándose na especialización por colectivos de dependencia, co fin de acadar unha atención máis centrada nas necesidades da persoa tendo en conta o seu grao de dependencia. Polo tanto, esta norma constitúe un desenvolvemento especializado da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, así como de complemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, de tal forma que a través da configuración das diferentes modalidades dun mesmo servizo se poida dar mellor resposta á necesidade de atención que requira cada persoa atendendo á diagnose que está detrás da súa situación de dependencia.

A partir de aquí, a Comunidade Autónoma de Galicia pon en marcha novos servizos desde a perspectiva da atención integral, a profesionalización, o respecto, a autonomía e a participación das persoas nas actividades e funcionamento do servizo, ao tempo que tamén se pretende a optimización dos recursos xa existentes na medida en que moitos deles poderían desenvolver novas prestacións e unha atención moito máis ampla da que o actual marco normativo lles permite, todo isto co fin de mellorar, cualitativa e cuantitativamente, a atención ás persoas dependentes.

Ao mesmo tempo, o decreto regula no seus capítulos I a IV do título III referido á participación no custo dos servizos, a contribución financeira das persoas usuarias dos servizos en desenvolvemento das previsións establecidas tanto na Lei 39/2006, do 14 de decembro, como na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

A incorporación o 1 de xullo de 2015 das persoas valoradas co grao I dentro do sistema de prestacións da dependencia, de acordo co calendario previsto na disposición derradeira primeira da Lei 39/2006, do 14 de decembro, fai necesario regular o establecemento dos criterios para a participación financeira destas persoas usuarias nos servizos de atención diúrna e de atención diúrna de media estadía da carteira de servizos específicos para persoas dependentes con alzhéimer.

Do mesmo xeito, e tendo en conta a evolución ao longo destes anos da implantación do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, en relación coa participación no custo do servizo das persoas usuarias dos servizos de atención diúrna terapéutica e dos servizos de atención diúrna terapéutica de media estadía da carteira de servizos específicos para persoas dependentes con alzhéimer e da carteira de servizos específicos para persoas dependentes con dano cerebral, faise necesario reconfigurar as porcentaxes de participación no custo destes servizos sobre a base da prestación dos servizos que require a específica situación de dependencia en que se atopan, de tal modo que as ditas persoas usuarias contribúan na medida da intensidade dos servizos recibidos, garantíndose neste caso a viabilidade do sistema, para asegurar a dispoñibilidade dos recursos necesarios para a atención en relación co seu tipo de discapacidade.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Política Social, de acordo co Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día quince de febreiro de dous mil dezaoito,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, queda redactado como segue:

Un. Modifícanse as táboas de participación económica do anexo II do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, en relación cos servizos 02103, Servizo de atención diúrna terapéutica, 020104, Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía, 020105, Servizo de atención diúrna, 020106, Servizo de atención diúrna de media estancia contidos na carteira de servizos para persoas dependentes con alzhéimer (0201) que quedan redactadas como segue:

«020103 Servizo de atención diúrna terapéutica.

% IPREM

Grao I

Grao II

Grao III

Ata

% Capacidade económica

% Capacidade económica

% Capacidade económica

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

100,00 %

10,03 %

9,22 %

10,64 %

10,66 %

11,22 %

11,90 %

110,00 %

10,15 %

9,37 %

10,86 %

10,76 %

11,52 %

11,96 %

121,00 %

10,28 %

9,53 %

11,09 %

10,88 %

11,85 %

12,04 %

133,10 %

10,42 %

9,72 %

11,35 %

11,01 %

12,21 %

12,12 %

146,41 %

10,58 %

9,92 %

11,64 %

11,15 %

12,61 %

12,20 %

161,05 %

10,75 %

10,14 %

11,96 %

11,30 %

13,05 %

12,30 %

177,16 %

10,94 %

10,38 %

12,30 %

11,47 %

13,53 %

12,41 %

194,87 %

11,15 %

10,65 %

12,69 %

11,66 %

14,06 %

12,52 %

214,36 %

11,38 %

10,94 %

13,10 %

11,86 %

14,64 %

12,65 %

235,79 %

11,63 %

11,26 %

13,57 %

12,09 %

15,29 %

12,80 %

259,37 %

11,91 %

11,62 %

14,07 %

12,34 %

15,99 %

12,95 %

285,31 %

12,22 %

12,01 %

14,63 %

12,61 %

16,77 %

13,12 %

313,84 %

12,56 %

12,44 %

15,25 %

12,91 %

17,62 %

13,31 %

345,23 %

12,93 %

12,91 %

15,92 %

13,24 %

18,56 %

13,52 %

379,75 %

13,33 %

13,43 %

16,67 %

13,60 %

19,59 %

13,75 %

>379,75 %

13,78 %

14,00 %

17,49 %

14,00 %

20,73 %

14,00 %

020104 Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía

% IPREM

Grao I

Grao II

Grao III

Ata

% Capacidade económica

% Capacidade económica

% Capacidade económica

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

100,00 %

6,02 %

4,43 %

6,22 %

5,04 %

6,39 %

5,46 %

110,00 %

6,08 %

4,67 %

6,32 %

5,26 %

6,54 %

5,66 %

121,00 %

6,13 %

4,93 %

6,44 %

5,50 %

6,71 %

5,89 %

133,10 %

6,20 %

5,22 %

6,57 %

5,76 %

6,89 %

6,14 %

146,41 %

6,27 %

5,54 %

6,70 %

6,05 %

7,09 %

6,41 %

161,05 %

6,35 %

5,88 %

6,86 %

6,37 %

7,31 %

6,71 %

177,16 %

6,43 %

6,27 %

7,03 %

6,73 %

7,55 %

7,04 %

194,87 %

6,52 %

6,69 %

7,21 %

7,12 %

7,82 %

7,41 %

214,36 %

6,63 %

7,15 %

7,42 %

7,54 %

8,11 %

7,81 %

235,79 %

6,74 %

7,67 %

7,64 %

8,01 %

8,43 %

8,25 %

259,37 %

6,86 %

8,23 %

7,89 %

8,53 %

8,79 %

8,74 %

285,31 %

7,00 %

8,85 %

8,16 %

9,10 %

9,18 %

9,27 %

313,84 %

7,15 %

9,52 %

8,46 %

9,72 %

9,61 %

9,86 %

345,23 %

7,31 %

10,27 %

8,79 %

10,41 %

10,08 %

10,51 %

379,75 %

7,50 %

11,10 %

9,15 %

11,17 %

10,60 %

11,22 %

>379,75 %

7,70 %

12,00 %

9,55 %

12,00 %

11,17 %

12,00 %

020105 Servizo de atención diúrna.

% IPREM

Grao I

Grao II

Grao III

Ata

% Capacidade económica

% Capacidade económica

% Capacidade económica

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

100,00 %

10,25 %

10,10 %

10,75 %

9,86 %

11,28 %

10,39 %

110,00 %

10,59 %

10,22 %

11,09 %

9,99 %

11,64 %

10,50 %

121,00 %

10,97 %

10,36 %

11,46 %

10,13 %

12,03 %

10,63 %

133,10 %

11,39 %

10,51 %

11,87 %

10,29 %

12,47 %

10,77 %

146,41 %

11,85 %

10,67 %

13,32 %

10,46 %

12,95 %

10,92 %

161,05 %

12,35 %

10,85 %

12,81 %

10,65 %

13,48 %

11,08 %

177,16 %

12,90 %

11,05 %

13,35 %

10,86 %

14,06 %

11,27 %

194,87 %

13,51 %

11,26 %

13,95 %

11,09 %

14,70 %

11,47 %

214,36 %

14,18 %

11,50 %

14,60 %

11,35 %

15,40 %

11,69 %

235,79 %

14,92 %

11,77 %

15,32 %

11,63 %

16,18 %

11,93 %

259,37 %

15,73 %

12,06 %

16,12 %

11,94 %

17,03 %

12,20 %

285,31 %

16,62 %

13,37 %

16,99 %

12,27 %

17,96 %

12,50 %

313,84 %

17,61 %

12,72 %

17,95 %

12,65 %

18,99 %

12,82 %

345,23 %

18,69 %

13,11 %

19,01 %

13,05 %

20,13 %

13,18 %

379,75 %

19,87 %

13,53 %

20,17 %

13,50 %

21,37 %

13,57 %

>379,75%

21,18 %

14,00 %

21,45 %

14,00 %

22,74 %

14,00 %

020106 Servizo de atención diúrna de media estancia.

% IPREM

Grao I

Grao II

Grao III

Ata

% Capacidade económica

% Capacidade económica

% Capacidade económica

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

100,00 %

6,28 %

4,63 %

6,28 %

4,62 %

6,42 %

4,74 %

110,00 %

6,45 %

4,86 %

6,45 %

4,85 %

6,60 %

4,97 %

121,00 %

6,63 %

5,12 %

6,63 %

5,11 %

6,80 %

5,22 %

133,10 %

6,83 %

5,40 %

6,83 %

5,39 %

7,02 %

5,50 %

146,41 %

7,05 %

5,71 %

7,05 %

5,70 %

7,27 %

5,80 %

161,05 %

7,29 %

6,05 %

7,29 %

6,04 %

7,53 %

6,13 %

177,16 %

7,56 %

6,42 %

7,55 %

6,41 %

7,82 %

6,50 %

194,87 %

7,85 %

6,83 %

7,85 %

6,82 %

8,15 %

6,91 %

214,36 %

8,17 %

7,28 %

8,17 %

7,28 %

8,50 %

7,35 %

235,79 %

8,53 %

7,78 %

8,52 %

7,77 %

8,89 %

7,84 %

259,37 %

8,92 %

8,33 %

8,91 %

8,32 %

9,32 %

8,38 %

285,31 %

9,35 %

8,93 %

9,34 %

8,92 %

9,79 %

8,97 %

313,84 %

9,82 %

9,59 %

9,81 %

9,59 %

10,31 %

9,63 %

345,23 %

10,34 %

10,32 %

10,33 %

10,32 %

10,88 %

10,34 %

379,75 %

10,91 %

11,12 %

10,90 %

11,12 %

11,51 %

11,13 %

>379,75%

11,54 %

12,00 %

11,53 %

12,00 %

12,20 %

12,00 %

Dous. Modifícanse as táboas de participación económica do anexo II do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, en relación cos servizos 020401, Servizo de atención diúrna terapéutica, 020402 Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía contidos na carteira de servizos para persoas dependentes con dano cerebral (0204) que quedan redactadas como segue:

020401 Servizo de atención diúrna terapéutica.

% IPREM

Grao I

Grao II

Grao III

Ata

% Capacidade económica

% Capacidade económica

% Capacidade económica

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

100,00 %

10,03 %

9,22 %

10,64 %

10,66 %

11,22 %

11,90 %

110,00 %

10,15 %

9,37 %

10,86 %

10,76 %

11,52 %

11,96 %

121,00 %

10,28 %

9,53 %

11,09 %

10,88 %

11,85 %

12,04 %

133,10 %

10,42 %

9,72 %

11,35 %

11,01 %

12,21 %

12,12 %

146,41 %

10,58 %

9,92 %

11,64 %

11,15 %

12,61 %

12,20 %

161,05 %

10,75 %

10,14 %

11,96 %

11,30 %

13,05 %

12,30 %

177,16 %

10,94 %

10,38 %

12,30 %

11,47 %

13,53 %

12,41 %

194,87 %

11,15 %

10,65 %

12,69 %

11,66 %

14,06 %

12,52 %

214,36 %

11,38 %

10,94 %

13,10 %

11,86 %

14,64 %

12,65 %

235,79 %

11,63 %

11,26 %

13,57 %

12,09 %

15,29 %

12,80 %

259,37 %

11,91 %

11,62 %

14,07 %

12,34 %

15,99 %

12,95 %

285,31 %

12,22 %

12,01 %

14,63 %

12,61 %

16,77 %

13,12 %

313,84 %

12,56 %

12,44 %

15,25 %

12,91 %

17,62 %

13,31 %

345,23 %

12,93 %

12,91 %

15,92 %

13,24 %

18,56 %

13,52 %

379,75 %

13,33 %

13,43 %

16,67 %

13,60 %

19,59 %

13,75 %

>379,75 %

13,78 %

14,00 %

17,49 %

14,00 %

20,73 %

14,00 %

020402 Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía.

% IPREM

Grao I

Grao II

Grao III

Ata

% Capacidade económica

% Capacidade económica

% Capacidade económica

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

Asistenciais

Hostaleiros

100,00 %

6,02 %

4,43 %

6,22 %

5,04 %

6,39 %

5,46 %

110,00 %

6,08 %

4,67 %

6,32 %

5,26 %

6,54 %

5,66 %

121,00 %

6,13 %

4,93 %

6,44 %

5,50 %

6,71 %

5,89 %

133,10 %

6,20 %

5,22 %

6,57 %

5,76 %

6,89 %

6,14 %

146,41 %

6,27 %

5,54 %

6,70 %

6,05 %

7,09 %

6,41 %

161,05 %

6,35 %

5,88 %

6,86 %

6,37 %

7,31 %

6,71 %

177,16 %

6,43 %

6,27 %

7,03 %

6,73 %

7,55 %

7,04 %

194,87 %

6,52 %

6,69 %

7,21 %

7,12 %

7,82 %

7,41 %

214,36 %

6,63 %

7,15 %

7,42 %

7,54 %

8,11 %

7,81 %

235,79 %

6,74 %

7,67 %

7,64 %

8,01 %

8,43 %

8,25 %

259,37 %

6,86 %

8,23 %

7,89 %

8,53 %

8,79 %

8,74 %

285,31 %

7,00 %

8,85 %

8,16 %

9,10 %

9,18 %

9,27 %

313,84 %

7,15 %

9,52 %

8,46 %

9,72 %

9,61 %

9,86 %

345,23 %

7,31 %

10,27 %

8,79 %

10,41 %

10,08 %

10,51 %

379,75 %

7,50 %

11,10 %

9,15 %

11,17 %

10,60 %

11,22 %

>379,75 %

7,70 %

12,00 %

9,55 %

12,00 %

11,17 %

12,00 %

Disposición adicional única. Persoas beneficiarias de servizos

No prazo máximo de tres meses desde a entrada en vigor deste decreto, os órganos competentes dos departamentos territoriais da consellería con competencia en materia de servizos sociais iniciarán a revisión dos programas individuais de atención das persoas usuarias dos servizos de atención diúrna terapéutica e dos servizos de atención diúrna terapéutica de media estadía da carteira de servizos específicos para persoas dependentes con alzhéimer e da carteira de servizos específicos para persoas dependentes con dano cerebral recoñecidos ata esta data, para os efectos de adecuar ás contías da participación da persoa interesada no custo destes servizos á aplicación das novas porcentaxes de cálculo, e con efectos a partir do mes seguinte á data en que se emita a correspondente resolución pola que se revise o Programa individual de atención recoñecido.

Serán de aplicación a este procedemento as normas de procedemento establecidas para a revisión do Programa individual de atención no Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia.

Disposición transitoria única. Procedementos iniciados

1. Aos procedementos para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia iniciados con anterioridade á entrada en vigor deste decreto, seranlles de aplicación as modificacións contidas neste decreto, mantendo a súa validez os trámites xa realizados conforme a normativa anterior.

2. Aos programas individuais de atención aprobados con anterioridade á entrada en vigor deste decreto seralles de aplicación o disposto na normativa vixente na data da súa resolución. Ás revisións dos programas individuais de atención pendentes de aprobación seranlles de aplicación as modificacións contidas neste decreto.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa

Facúltase a persoa titular da consellería competente en materia de servizos sociais para ditar as disposicións que sexan necesarias para o desenvolvemento do decreto.

Disposición derradeira segunda. Vixencia da norma

Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, quince de febreiro de dous mil dezaoito

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

José Manuel Rey Varela
Conselleiro de Política Social