Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Mércores, 7 de marzo de 2018 Páx. 13081

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 26/2018, do 1 de marzo, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2018.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

A Confederación Intersindical Galega (CIG), a Central Unitaria de Traballadores (CUT), o Sindicato Labrego Galego, o Sindicato Ferroviario-Intersindical, a Confederación Nacional do Traballo (CNT), o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras en Galicia (CC.OO.), a Unión Xeral de Traballadores Galicia (UGT), a Confederación Intersindical (CI), o Sindicato Comisións de Base (CO.BAS), a Confederación Xeral de Trabllo (CGT), a Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), a Unión Sindical Obrera (USO) e o Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino (STEG) comunicaron diversas convocatorias de folga xeral con diversos tramos horarios para o día 8 de marzo de 2018, e que afectará todas as actividades e centros de traballo, tanto empresas privadas como do sector público, con vínculo funcionarial, estatuario ou laboral, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia ou na Administración exterior, e que se desenvolverá desde as 00.00 horas do 8 de marzo ata as 24.00 do mesmo día.

Non obstante, naquelas empresas, administracións e organismos que teñan varias quendas de traballo, o comezo da folga efectuarase na primeira quenda, aínda que empece antes das 00.00 horas do día 8 de marzo, e a súa finalización terá lugar unha vez rematada a última quenda, aínda que se prolongue despois das 24.00 horas do día 8 de marzo. Así mesmo, naquelas empresas, administracións e organismos que teñan unha única quenda de traballo pero que comence antes das 00.00 horas do día 8 de marzo, o paro iniciarase á hora de comezo da actividade laboral e finalizará o día 8 de marzo na hora en que conclúa esta.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga a esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan neste decreto.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos no presente decreto tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, fo 29 de marzo de 2012 e do 14 de novembro de 2012.

Aínda que é certo que o dito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que as ditas sentenzas viñeron motivadas polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación, considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Os servizos mínimos que cómpre fixar para o período de folga convocado non poderán exceder, en cada centro, departamento ou oficina, o número de persoas que normalmente permanecen neles con ocasión dun domingo ou día festivo, salvo que se trate de órganos que tales días permanezan pechados, caso en que se terá que atender ás quendas establecidas para os sábados. Este criterio pode ser incorporado e tido en conta en ámbitos concretos de actividade á hora de garantir os servizos esenciais para o vindeiro 8 de marzo, tal e como se particulariza e xustifica en relación cos servizos fixados a través desta norma reguladora.

Tense en conta, igualmente, o feito de que a folga se desenvolverá unicamente durante un período dun día, coas matizacións correspondentes ás quendas de traballo que comecen antes das 00.00 horas e rematen despois das 24.00 horas.

O presidente da Xunta de Galicia mantén a súa actividade con continuidade durante todos os días da semana, para o que conta co apoio, nos domingos e festivos, dun/dunha secretario/a en réxime eventual e dun/dunha conductor/a, así como do/da porteiro/a maior en réxime de dispoñibilidade horaria, de acordo cos requisitos do posto, tal como se recolle na vixente relación de postos de traballo dos órganos superiores da Presidencia.

Pola súa parte, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva encóntranse diariamente 84 deportistas residentes menores de idade e baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, e entre as súas obrigas con eles/elas está darlles o almorzo, o xantar, a cea e o coidado durante a súa pernoita. Xunto a estes/as deportistas, tamén comen no CGTD 70 deportistas externos e 14 adestradores/as.

A atención indispensable que é debida a estes/estas residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos necesarios para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos/ás menores residentes, a preparación do almorzo, xantar e cea e o coidado dos/das menores polo menos fóra do horario de clase.

As Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. garanten a atención de emisores e reemisores para conseguir a cobertura do sinal de comunicación audiovisual, a continuidade da rede de emerxencias e a conectividade da Xunta de Galicia. A inclusión de catro técnicos/as no CEXAR obedece ao horario da xornada de folga. Así as cousas, comezando esta ás 00.00 horas, inclúese o persoal que inicia a súa xornada o día 7 de marzo ás 22.30 horas.

O Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG), integrado como Área na Dirección de Profesionalización da Axencia Turismo de Galicia, é un centro de ensino superior que forma directivos/as hostaleiros/as e xestores/as en cociña e imparte dúas titulacións: o diploma superior en Xestión Hoteleira e o diploma de Gastronomía e Xestión en Cociña. O CSHG ofrece residencia aos/ás seus/súas alumnos/as, contando neste curso 2017/18 cun total de 50 alumnos/as que residen no centro. Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo, para realizar actos da vida cotiá que o resto fai no seu domicilio particular, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima para que estas actividades non se vexan alteradas con risco ou desatención para os/as usuarios/as do servizo, polo que se require a presenza mínima do persoal de conserxaría para atender as instalacións e o alumnado. A proposta que se formula respecta o criterio de fixar como servizos mínimos os que normalmente prestan con ocasión dun domingo ou día festivo.

En relación cos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, a Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, fai referencia na súa exposición de motivos ás actividades de prestación do servizo público de comunicación audiovisual, así como ao cumprimento dos obxectivos ligados á función de servizo público. Neste senso, o artigo 4, sobre a actividade de comunicación audiovisual da Corporación RTVG, di que se inspirará nos seguintes principios: a) O respecto e a defensa dos principios que informan a Constitución española (entre eles o dereito á folga) e o Estatuto de autonomía de Galicia e os dereitos e liberdades que neles se recoñecen e garanten (...) h) A obxectividade, imparcialidade, veracidade e neutralidade informativa, así como o respecto á liberdade de expresión e á formación dunha opinión pública plural (...) j) A garantía da máxima continuidade na prestación do servizo e a plena cobertura do conxunto do territorio. E remata o punto 4.2 establecendo que «a Corporación RTVG deberá cumprir coa misión de servizo público de comunicación audiovisual que lle sexa encomendada, e a súa programación inspirarase nos principios definidos na alínea precedente».

Cómpre engadir, ademais, que a CRTVG ten a obriga de emitir os comunicados oficiais necesarios para o interese público, e debe proporcionar a través daqueles mínimos unha dispoñibilidade no servizo que faga viable a continuidade da emisión e os efectivos imprescindibles que fagan posible a inmediata difusión.

Durante moitos anos, a xurisprudencia sobre o tema que nos ocupa foi matizando en diferentes sentenzas cal debe ser o concepto de “servizos mínimos”, para que en todo momento o interese xeral da comunidade poida harmonizarse adecuadamente co dereito irrenunciable dos/das traballadores/as a facer folga e co dereito fundamental das persoas á información, de maneira que se permita ao maior número posible destes/as o exercicio do dito dereito sen que prexudique desproporcionadamente a comunidade, conforme sinalan as sentenzas do Tribunal Constitucional 11/1981, do 8 de abril, e, en especial, a do 15 de marzo de 1990. Para tal efecto, garántense os servizos mínimos indispensables, nas inescusables condicións de seguridade e cos traballadores estritamente precisos, na medida en que a índole do seu labor o permita, pero ofrecendo unha garantía das gravacións e rexistros de emerxencia, así como o mantemento ante emerxencias que poidan xurdir nos equipamentos técnicos ou en circunstancias de última hora, como poden ser accidentes de tráfico, incidencias co desenvolvemento da folga ou outros acontecementos imprevistos, e sempre pensando no interese xeral da comunidade que neste caso esperta unha folga xeral a nivel estatal.

Así as cousas, ante o anuncio dunha folga que afecta o persoal da CRTVG, faise precisa a adopción das medidas procedentes para asegurar o mantemento do servizo público esencial de interese económico xeral dos medios audiovisuais públicos galegos.

Co fin de compatibilizar, dunha parte, o mantemento dos aludidos servizos, e, doutra, a mínima limitación posible do dereito de folga, de tal forma que queden salvagardados, ao mesmo tempo e dentro do posible, o interese xeral da comunidade, que se atopa implícito na consideración legal destes servizos como “esenciais”, e o dereito fundamental de folga de que son titulares os traballadores, é preciso tomar en consideración as seguintes circunstancias, valoradas ao establecer as medidas a que se refire o presente decreto:

1. O carácter esencial que revisten os servizos públicos de televisión e radio de titularidade autonómica, non soamente por determinación expresa do lexislador senón tamén pola súa incidencia no exercicio dos dereitos fundamentais a comunicar e recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión, consagrados polo artigo 20.1.d) da Constitución española (circunstancia da cal, igualmente, derivaría o seu carácter de servizos públicos esenciais, aínda sen necesidade de declaración legal expresa, de acordo coa doutrina do Tribunal Constitucional reflectida nas sentenzas 26/1981, do 17 de xullo, e 51/1986, do 24 de abril).

2. A procedencia de precisar, dentro da total extensión da prestación destes servizos públicos esenciais e aplicando un criterio o máis estrito posible, aqueles aspectos cuxo mantemento debe considerarse indispensable (coa finalidade de asegurar a satisfacción do interese público afectado), e aqueloutros outros que poden quedar suspendidos temporalmente como consecuencia da folga, sen grave mingua do interese xeral da comunidade.

En consecuencia, estímase indispensable asegurar a produción e emisión dos espazos informativos necesarios que garantan a cobertura mínima que o dereito á información consagrado no artigo 20 da Constitución require, garantindo a continuidade das emisións televisivas e de radio no seu horario habitual.

A maior abastanza, e tendo en conta que estamos nunha situación de folga xeral que afecta todo o país, o servizo de interese xeral que deben ofrecer a radio e a televisión públicas debe complementar e suplementar as posibles carencias informativas doutras televisións e radios que informan na nosa Comunidade Autónoma, ás cales tamén afecta a convocatoria da folga xeral e que, se é secundada polos/as seus/súas traballadores/as, poderían chegar a non emitir.

Así pois, esta motivación, que supón o establecemento destes servizos esenciais, atende ás concretas circunstancias concorrentes, é dicir, ao ámbito territorial, temporal e persoal da folga convocada, á determinación das prestacións esenciais que non deben ser interrompidas e ás previsións técnicas que, no caso particular que nos atinxe, establezan aquelas prestacións esenciais e cantas persoas deben atendelas.

Os medios audiovisuais públicos de Galicia teñen carácter de servizo esencial, de maneira que os programas emitidos que afectan bens constitucionalmente protexidos deben ter tal consideración.

En definitiva, o obxectivo esencial é garantir a prestación dos servizos esenciais para a comunidade e, pola súa vez, lograr que o maior número de traballadores/as poida exercer o seu dereito á folga. Neste senso, fixarase como cadro de persoal mínimo para garantir os servizos esenciais unicamente o formado polo persoal imprescindible e necesario para desenvolver a actividade básica que cubra o interese xeral que suscita o seguimento dunha folga xeral, de acordo cos seguintes criterios:

– Servizo de medios de produción: persoal mínimo necesario para os labores de produción, realización, posprodución, montaxe, iluminación, son, maquillaxe, grafismo, cámaras... imprescindible para os informativos de radio e televisión.

– Emisións, retransmisións e continuidade: persoal mínimo necesario para garantir a emisión e para atender as necesidades de xestións de circuítos de vídeo e audio que solicite Informativos de TVG e para manter o control da emisión.

– Información e documentación: persoal mínimo necesario para a elaboración de contidos informativos que constitúen os servizos esenciais informativos, moi reducidos con respecto á emisión dun día normal. E o persoal mínimo necesario para a utilización de imaxes de arquivo, fundamentais para a elaboración dos informativos.

– Servizos xerais: persoal mínimo necesario para atender posibles avarías na rede eléctrica ou nas propias instalacións da CRTVG que poidan impedir o correcto funcionamento de todos os servizos ou incluso poidan ocasionar danos persoais aos/ás traballadores/as.

– Área de soporte tecnolóxico: persoal mínimo necesario para garantir o funcionamento dos equipamentos técnicos básicos, a continuidade na emisión dos programas informativos e para o mantemento e correcto funcionamento de toda a rede e os programas informáticos indispensables para o óptimo funcionamento de todos os servizos informativos e técnicos de radio e televisión.

No ámbito da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento dos rexistros administrativos, tanto nos servizos centrais como nos servizos periféricos, garantindo as actuacións da cidadanía cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos. Considérase, así mesmo, esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que puideren acontecer.

Posto que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior presta servizo ao Centro de Atención ás Emerxencias 112, os mínimos propostos establécense coa mesma intensidade ca un domingo ou festivo.

Na Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa permanecerán 2 auxiliares administrativos/as para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

No ámbito da Administración de xustiza, aplicaranse os mesmos establecidos pola Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 5 de febreiro de 2018, pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais ante a convocatoria de folga indefinida a partir do día 7 de febreiro de 2018 nos centros de traballo da Administración de xustiza de Galicia (DOG núm. 26, do 6 de febreiro).

O número de traballadores/as e equipos operativos do Centro de Atención ás Emerxencias 112 que se establece como servizos mínimos, dadas as características do servizo dispensado polo Centro de Atención ás Emerxencias-112 de Galicia, resulta imprescindible para manter a axeitada cobertura na atención das emerxencias e para evitar que se produzan graves prexuízos á cidadanía.

O 112 funciona as 24 horas do día, 7 días á semana e os 365 días do ano. A carga de traballo ao longo dunha xornada vén determinada, en primeiro lugar, polo número de chamadas que se produzan, e que dependen dunha serie de emerxencias, accidentes, situacións ou necesidades ante as cales o servizo debe estar suficientemente dimensionado e preparado para darlles resposta e solución. As emerxencias son, por definición, imprevisibles no seu desenvolvemento e efectos, polo que o servizo debe estar preparado para atendelas.

A resposta aos requirimentos da cidadanía debe ser moi rápida, posto que o tempo resulta fundamental. Para a persoa que realiza a chamada ao 112 nunha situación de emerxencia é esencial unha inmediata resposta. A xestión da chamada coa necesaria celeridade pode salvar vidas que se atopan en situacións de risco.

Por canto antecede, e atendido o carácter esencial deste servizo público, establécense os seguintes servizos mínimos, determinados en función das diversas categorías en cada quenda de traballo, posto que as funcións e traballo que cada unha leva a cabo, pola súa especialidade, non é substituíble ou intercambiable por outra, neste senso cómpre salientar que:

– O/a coordinador/a ten por finalidade o control da correcta xestión telefónica por parte da área de operación do CAE 112. Supervisa e asesora os/as operadores/as se a emerxencia é de certa entidade e, en atención á súa cualificación, leva a cabo a coordinación, supervisión e seguimento directo da actividade dos/das operadores/as, aos/ás cales presta o seu asesoramento cando a situación o require. Deste xeito, non contar con esta figura dificultaría o correcto desenvolvemento do servizo e afectaría o labor dos/das operadores/as, que non poderían tomar determinadas decisións ante unha emerxencia nas debidas condicións de rapidez e eficacia. O/a coordinador/a realiza unha función que non é residenciable noutra categoría profesional.

– Os/as operadores/as de enlace son persoal cualificado ao cal lle corresponde recibir as chamadas dos/das xefes/as dos servizos de emerxencias e demais organismos e autoridades públicas para coordinar actuacións, evitando que estas chamadas pasen ao resto de operadores/as que están recibindo as chamadas da cidadanía. A iso súmase que lles corresponde dar soporte na activación de plans e facer tamén o seguimento dos fenómenos meteorolóxicos adversos e da documentación precisa para o envío das distintas alertas ou avisos. Esta función non pode ser desempeñada por ningún outro operador/a.

– Os/as operadores/as de atención telefónica. A súa función consiste na recepción das chamadas de emerxencia ou de urxencia, a recollida dos datos precisos, a tipificación das incidencias e a súa transmisión aos organismos implicados na mobilización de recursos. Son os/as operadores/as os que, a través da aplicación de xestión de emerxencias, teñen que conseguir xestionar no menor tempo posible unha situación de emerxencia, desde a chamada inicial. De non contar co suficiente persoal desta categoría, poríase en risco o funcionamento do servizo. Se non existen operadores/as telefónicos/as suficientes, o servizo prestado polo 112 carecería do elo primeiro e fundamental da cadea. Sería imposible funcionar segundo os estándares mínimos de rapidez e eficacia exixibles nun centro desta natureza cun dimensionamento inferior ao establecido, atendendo ao número de diario de chamadas que, de media, se reciben no número 112.

– O persoal de estrutura e fundamental na prestación do servizo, posto que, entre outras funcións, lle corresponde a importante tarefa de establecer o dimensionamento da sala do 112, solicitando a incorporación de calquera das outras categorías cando a emerxencia así o requira. É o persoal que conta coa formación e experiencia para o desempeño das ditas funcións.

– O persoal de soporte técnico está formado e especializado, e resulta fundamental a súa presenza para solventar calquera incidencia, avaría ou eventualidade de tipo técnico que poida xurdir. Debido á especificidade e criticidade dun centro como o CIAE 112 e ás características da plataforma de xestión de emerxencias, é necesario contar cunha dotación suficiente de persoal de soporte técnico para poder asumir, coa garantía requirida, o nivel de soporte adecuado.

No ámbito da Consellería de Facenda, no Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec), címpre poder solucionar posibles incidencias técnicas co suficiente grao de eficacia permitindo o mantemento básico dos servizos, polo que se fixa como servizos mínimos un/unha analista-programador/a.

No marco das competencias atribuídas á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en materia de xestión de residuos, cómpre a fixación de servizos mínimos na Sociedade Galega de Medio Ambiente, empresa que ten encomendada a xestión dos residuos sólidos urbanos a partir do seu depósito nas estacións de transferencia ou plantas de tratamento, conforme sinala o artigo 10 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, xa que a parada das instalacións centrais de Sogama (motores, caldeiras e turbinas) e plantas de transferencia, en caso de non se fixaren servizos mínimos, imposibilitarían directamente a prestación dos servizos esenciais, o que ocasionaría graves consecuencias ambientais e de saúde pública, e desde a base de que estes servizos mínimos afectan o menor persoal que o que estaría operativo en sábados, domingos ou festivos.

Por outra banda, no que se refire ao ámbito da calidade ambiental e cambio climático, considérase imprescindible a presenza duns servizos mínimos que garantan a realización das funcións inherentes á inspección ambiental para asegurar a prestación dos servizos esenciais competencia da Comunidade Autónoma nesta materia durante o período de folga, así como co fin de poder atender a inspeccións urxentes ou imprevistas.

No ámbito de competencias da conservación da natureza, cómpre a fixación duns servizos mínimos que garantan o adecuado desenvolvemento da xestión dos recursos naturais e cinexéticos, considerando indispensable a presenza de persoal dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dada a especial protección que requiren tanto os bens como os recursos naturais existentes nestes espazos. Así mesmo, tamén se tiveron en conta as necesidades mínimas de funcionamento, sen colapso, dos centros de recuperación da fauna salvaxe, piscifactorías e demais centros de fauna.

Constitúe esta proposta o persoal mínimo para poder cubrir as continxencias que poidan acontecer en cada distrito, parque natural e nos centros de traballo da dirección xeral que, polas súas características especiais, precisen dunha atención instantánea.

No ámbito concreto do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia cómpre fixar uns servizos mínimos que poidan atender unha eventual situación de urxencia nas illas, tendo en conta que son catro arquipélagos (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada).

No marco das competencias atribuídas á Consellería de Infraestruturas e Vivenda no sector do transporte, cómpre distinguir:

A) Servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada:

Neste tipo de servizos cómpre ter en consideración que a Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, previu a integración de diferentes tipos de servizos da competencia da Xunta de Galicia.

No marco desta previsión legal, a Xunta de Galicia procedeu, nunha primeira fase da planificación do sistema de transporte público, a un primeiro paso na integración da prestación do servizo de transporte de escolares no sistema de transporte público de uso xeral. Xa que logo, este último sistema dá servizo actualmente a un elevado número de escolares nos seus desprazamentos habituais para acceder aos seus centros educativos e, por tanto, ao dereito á educación.

Por tal motivo, establécese unha regulación dos servizos mínimos dos servizos públicos de transporte regular de uso xeral de viaxeiros/as por estrada que diferencia, por unha parte, os servizos correspondentes a expedicións «integradas», nas cales existe unha reserva de prazas a favor de escolares, e que, consonte coa citada Lei 2/2017, do 8 de febreiro, a súa prestación se considera prioritaria.

Por outra parte, respecto do resto de expedicións, cómpre incidir especialmente na mobilidade que se produce cara aos principais centros urbanos, nos cales se localizan servizos esenciais aos cales cómpre garantir o dereito a acceder por parte das persoas usuarias, e cara aos que se presentan pautas de mobilidade cotiá recorrente en transporte público, vinculada co desenvolvemento ordinario das persoas. Neste sentido, diferenciarase a mobilidade que ten como orixe e/ou destino algunha das sete principais cidades galegas, tanto en servizos de curto percorrido, normalmente vinculados coa mobilidade máis recorrente, como en servizos de máis longo percorrido, vinculados cunha mobilidade dirixida fundamentalmente a acceder a servizos xerais radicados nas ditas entidades de poboación.

Deste xeito, nas expedicións de curto percorrido, de ata 25 km, manterase ata un 50 % do servizo nas franxas horarias da primeira e última hora do día (das 6.00 ás 9.00 e das 18.00 ás 21.00 horas), co que se garante a posibilidade de acceder e retornar aos centros de traballo ou de educación, entre outros, aínda que as persoas usuarias poderían ter que adaptar as súas pautas habituais de mobilidade.

En canto ás expedicións de máis longo percorrido, garantirase con elas o acceso aos principais núcleos de poboación, ben na xornada de mañá ben na de tarde, mais limitando a súa prestación a un servizo de ida e volta antes das 14.00 horas e outro despois das 18.00 horas, o que fai un total de 2 servizos diarios de ida e outros tantos de volta.

Deste xeito, o total de servizos que se establecen, con criterios equivalentes aos doutras situacións anteriores, sitúanse entre os que deberían prestarse un sábado ou domingo, sen prexuízo de resaltar que, excluíndo do cómputo os servizos integrados, o resto de servizos que se establecen non alcanzaría o 50 % dos que se prestan en domingo ou festivo, nin o 35 % dos que teñen lugar en sábado.

B) Servizos regulares de uso especial para transporte de escolares: o campo destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental como é o da educación como polas especiais exixencias que implica a protección aos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que, diariamente, se teña que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os que non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

Coa finalidade de, garantindo o esencial dereito á folga dos traballadores e traballadoras, manter a garantía do igualmente elemental dereito de acceso ao sistema educativo, deberán manterse aqueles servizos sen os que se presentaría unha clara dificultade para o acceso ao sistema educativo.

C) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: co fin de garantir o acceso e a saída dos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

D) Transporte de mercadorías: neste ámbito debe terse en conta a dependencia que deste tipo de transporte teñen os servizos de asistencia sanitaria, que non poden afrontar unha falta de subministración suficiente dos produtos precisos para a atención á cidadanía.

En consecuencia, proponse manter a totalidade dos transportes de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

E) Transporte funerario: polas necesidades sociais inaprazables que atende esta modalidade de transporte, proponse manter a totalidade dos servizos de transporte funerario.

No ámbito da materia de infraestruturas viarias, a Comunidade galega caracterízase pola dispersión da súa poboación e pola existencia de innumerables asentamentos de poboación (máis de 30.000 entidades de poboación no conxunto dos 313 municipios galegos) distribuídos nun territorio caracterizado pola súa difusión xeográfica e atendidos por unha extensa rede de infraestruturas de diversa escala.

Garantir a súa utilización polos cidadáns en condicións de normalidade exixe, por un lado, manter as estradas nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade para os seus usuarios, e doutro, permitir a súa utilización de acordo cos principios de igualdade, universalidade e non discriminación, posibilitando, deste xeito, a liberdade de circulación, e, xunto esta, o acceso ao exercicio doutros dereitos fundamentais, como o acceso aos servizos de saúde ou a liberdade de elección entre o exercicio ao dereito de folga e o dereito ao traballo.

Neste marco, é nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa por parte da Administración onde debe prestarse o servizo nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade. Considérase indispensable a presenza de persoal nos centros de control, así como a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (neve, xeo, sarabia, chuvia etc.).

Pola súa banda, e ao respecto da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica que non se xestionen baixo o réxime de concesión, por parte das empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria tamén se considera indispensable a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (xeo, sarabia, chuvia, etc.). Ademais, dado que está operativo o dispositivo para garantir a vialidade nas estradas autonómicas en circunstancias meteorolóxicas adversas propias do inverno, considérase en calquera caso indispensable a presenza do persoal necesario para a realización da vialidade invernal.

En ambos os casos, tanto as empresas concesionarias como as empresas adxudicatarias de servizo en vías explotadas pola Administración atenderán as necesidades, establecendo as medidas preventivas e correctivas, e a transmisión de información sobre elas, adoptando para iso as medidas precisas para atender axeitadamente as incidencias acaecidas durante as horas en que teña lugar a folga convocada.

Así mesmo, considérase necesario que nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) nas cales non existen vías automáticas (Paiosaco e A Laracha na AG-55 e Vincios ramal na AG-57) permaneza operativa unha vía manual dado que, doutra forma, se impediría a circulación de vehículos por eses treitos.

No ámbito da Consellería de Economía, Emprego e Industria tómase en consideración, para determinar os servizos mínimos, a necesidade da presenza efectiva que garanta, por un lado, a defensa dos intereses e dereitos das persoas consumidoras e usuarias na posta de manifesto de situación que poidan representar un risco para a seguridade ou a saúde colectiva, e, por outro, a seguridade e saúde laboral do persoal empregado no ámbito da prevención de riscos laborais.

No ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo que se refire ao servizo esencial da educación, este non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que, xunto a esta actividade, se realizan outras funcións como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden aos centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG do 15 de xullo), dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Por tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos ditos centros do/da director/a, ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que o/a substitúa, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, publicada no BOE do 4 de maio, e, por tanto, están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, o director tamén está facultado e capacitado para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que a este tipo de persoal compete respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro como para evitar a saída dos menores de idades cando non corresponda.

Dentro do deber de outorgar protección básica ao menor de idade debemos incluír a súa alimentación, así, cando un servizo público asume esta responsabilidade, non pode desatendela, o que motiva que unha persoa con funcións de cociña deba permanecer nos centros educativos ordinarios con servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos/das menores que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e hixiene daqueles/as que por ter diminuídas as súas capacidades necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte de coidadores/as de alumnado con necesidades educativas especiais presentes nos centros docentes ordinarios. O alumnado dos centros de educación especial ten unhas necesidades relativas á súa atención aínda máis reforzadas, polo que debe haber unha presenza mínima de persoal sanitario, persoal coidador, de comedores e de limpeza. A determinación dos anteditos servizos mínimos por porcentaxes nos centros de educación especial considérase como criterio máis apropiado para a fixación do persoal que debe prestalos, dada a diversidade existente na dimensión e tamaño dos diferentes centros desa tipoloxía que hai na nosa comunidade.

Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo, para realizar actos da vida cotiá que o resto fai no seu domicilio particular, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima para que esas actividades non se poidan ver alteradas con risco ou desatención para os usuarios do servizo; trátase de garantir minimamente a hixiene, a alimentación e a seguridade, razón pola cal resulta necesaria a presenza dun membro do equipo directivo, así como de parte do persoal de limpeza, de comedor e subalternos.

Polo que se refire ás universidades, cos servizos mínimos que se fixan garántase a asistencia do alumnado e do persoal que non exerza o seu dereito á folga. A presenza mínima do persoal de conserxaría resulta precisa para a seguridade das instalacións. O persoal previsto para os rexistros busca garantir a actuación das persoas que puidesen necesitalo e cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo nos seus dereitos.

No eido da Consellería de Sanidade os servizos mínimos que se establecen resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta a Consellería de Sanidade, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Estes servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga co mantemento dunha serie de servizos á poboación que, baixo ningún concepto, poden quedar desasistidos, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcademente preventivo, e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente, no contexto europeo, nacional ou autonómico, establece en materia ambiental e alimentaria co obxectivo de protexer a saúde da cidadanía. No ámbito sanitario, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental ou alimentaria.

En canto aos/ás inspectores/as veterinarios/as oficiais de saúde pública de comarca, cubriranse as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas nivel I, intoxicacións alimentarias, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das competencias da Consellería de Sanidade.

Os/as inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de matadoiro cubrirán as situacións especiais derivadas das urxencias que se poidan producir, entre as cales se atopan as de benestar animal, as de desabastecemento que se poidan producir por festividades locais, no día anterior ou posterior ao día da folga, e outras de semellante natureza.

Os/as inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de lonxa asegurarán a calidade sanitaria dos produtos que son obxecto de inspección.

Os/as inspectores/as farmaceúticos/as de saúde pública cubrirán as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas, casos illados de lexionela, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das súas competencias.

No ámbito da Consellería de Política Social, tómase en consideración para a determinación dos servizos mínimos a necesidade da presenza efectiva que garanta o funcionamento dos centros, tendo como referencia para os centros asistenciais o número de efectivos presentes nun domingo ou nun día festivo. Estes servizos mínimos fixados no ámbito dos servizos sociais consideranse imprescindibles para garantir unha atención adecuada ás persoas residentes ou usuarias destes centros, máxime cando é necesario dar unha resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

No que respecta á Consellería do Medio Rural e debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, redúcense os servizos mínimos fixando unicamente como imprescindible o persoal previsto para un domingo ou festivo, no dispositivo de prevención e extinción de incendios. O dito dispositivo comprende tanto os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

En todos os centros de formación da dita Consellería do Medio Rural se designa un efectivo para a apertura dos centros que imparten formación regrada. Naqueles centros que, polo seu carácter, teñen gando ao seu coidado, para non desatendelo, desígnase o persoal necesario para o mantemento de cultivos e gando, manténdose así os servizos dun domingo.

Así mesmo, no caso dos centros de formación de Sergude e Lourizán, que teñen réxime de internado, desígnanse os servizos que permiten atender minimamente os seus usuarios e que se prestan en domingo, polo que se establece un cociñeiro de 1ª.

En relación cos centros de investigación, naqueles centros que, polo seu carácter, teñen gando ao seu coidado, para non desatendelo, desígnase o persoal necesario para o mantemento de cultivos e gando; desta forma mantéñense así os servizos dun domingo.

Os servizos fixados na Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias permitirán asegurar a sanidade animal.

Respecto da Consellería do Mar, nos centros educativos con alumnos/as en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se debe prestar aos/ás residentes.

Os dous centros de ensino dependentes desta consellería nos cales se propón fixar servizos mínimos, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol, os sábados, domingos e festivos permanecen pechados. Existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas os domingos e os festivos que son vésperas de días lectivos, que teñen como misión abrir o centro e permanecer nel mentres non empeza a quenda do educador/a.

Os centros e o servizo de comedor pechan os fins de semana e festivos.

Os/as educadores/as (persoal laboral) desenvolven o seu traballo de luns a venres en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia faise necesario que ao menos un/unha educador/a estea presente de maneira permanente para control e servizo dos alumnos residentes.

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen.

Ademais, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola transcendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia non ten establecidos uns servizos ordinarios regulares dun sábado e domingo. Non obstante, as emerxencias, de producirse, son atendidas en cada base operativa por unha tripulación por embarcación, composta por un/unha patrón/patroa, un/unha mecánico/a e dous/dúas mariñeiros/as.

Portos de Galicia non ten servizos ordinarios (nin de oficinas nin nos portos) os sábados e domingos; aínda que, para casos de incidencias nos portos en días festivos, sábado ou domingo, si se acostuma a actuar desde os cargos de goberno do organismo, a través de instrucións aos/ás tres xefes/as de zona territorial de Portos que, pola súa vez, dispoñen a actuación dos/das garda peiraos adscritos/as a cada zona de Portos.

Finalmente, o feito de garantir a apertura dos centros de traballo obedece exclusivamente á necesidade de posibilitar que aqueles/as traballadores/as que así o desexen poidan acudir libremente a traballar. Non obstante, non será necesaria a apertura daqueles centros en que, non tendo fixados servizos mínimos, todos/as os/as traballadores/as exerzan o dereito á folga.

Na súa virtude, por proposta conxunta de todas as consellerías da Xunta de Galicia, co refrendo do vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, oídos os comités de folga e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día un de marzo de dous mil dezaoito,

DISPOÑO:

Artigo único

1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a continuación:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

1.1.1. Secretaría Xeral da Presidencia: 1 secretario/a, 1 porteiro/a maior e 1 condutor/a.

1.1.2. Secretaría Xeral para o Deporte.

Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra)

1 garda/ordenanza na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 7 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 05.30 horas

1 preceptor/a na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 7 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 05.30 horas

1 oficial cociña na quenda de mañá de 08.00 a 15.30 horas

1 garda/ordenanza na quenda de mañá de 07.30 a 15.00 horas

1 camareiro/a-limpador/a na quenda de mañá de 08.00 a 15.30 horas

1 preceptor/a na quenda de mañá de 08.00 a 15.30 horas

1 oficial cociña na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas

1 garda/ordenanza na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas

1 preceptor/a na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas

1 camareiro/a-limpador/a na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas

1.1.3. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

– Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.

San Marcos: 1 enxeñeiro/a do departamento técnico (Soporte nivel 2)

Centro emisor de San Marcos-Pedroso: 2 técnicos/as de campo (1 de mañá e 1 de tarde)

Centro emisor de Bailadora: 2 técnicos/as de campo (1 de mañá e 1 de tarde)

Centro emisor de Domaio: 2 técnicos/as de campo (1 de mañá e 1 de tarde)

Centro emisor de Xistral: 2 técnicos/as de campo (1 de mañá e 1 de tarde)

Centro emisor do Páramo: 2 técnicos/as de campo (1 de mañá e 1 de tarde)

Centro emisor de Meda: 2 técnicos/as de campo (1 de mañá e 1 de tarde)

Cexar: 4 técnico/as (1 por quenda)

1.1.4. Axencia Turismo de Galicia.

Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG).

1 empregado/a de conserxaría por quenda de traballo na residencia do centro

1.1.5. Corporación de Radio e Televisión de Galicia.

1. ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO.

1 analista-programador/a en horario de 09:30 a 17:00

1 axudante/a de realización en horario de 07:30 a 15:00

1 oficial técnico/a electrónico/a en horario de 08:00 a 15:30

1 técnico/a de sistemas en horario de 07:30 a 15:00

1 técnico/a de sistemas en horario de 17:00 a 00:00

1 técnico/a electrónico/a en horario de 00:00 a 09:00

1 técnico/a electrónico/a en horario de 15:30 a 23:00

1 técnico/a electrónico/a en horario de 16:30 a 24:00

2 técnicos/as electrónicos/as de primeira en horario de 09:00 a 16:30

1 técnico/a electrónico/a de primeira en horario de 16:30 a 24:00

2. MEDIOS DE PRODUCIÓN.

1 axudante/a de produción en horario de 07:00 a 14:30

1 axudante/a de produción en horario de 08:30 a 16:00

1 axudante/a de realización en horario de 06:00 a 13:30

1 axudante/a de realización en horario de 07:00 a 14:30

3 axudantes/as de realización en horario de 07:30 a 15:00

1 axudante/a de realización en horario de 08:00 a 15:30

1 axudante/a de realización en horario de 08:30 a 16:00

1 axudante/a de realización en horario de 14:15 a 21:45

1 axudante/a de realización en horario de 14:30 a 22:00

1 axudante/a de realización en horario de 16:30 a 00:00

1 cámara de primeira en horario de 07:30 a 15:00

1 cámara de primeira en horario de 14:30 a 22:00

1 control de cámaras en horario de 07:30 a 15:00

1 control de cámaras en horario de 14:30 a 22:00

1 deseñador/a gráfico/a en horario de 07:30 a 15:00

1 deseñador/a gráfico/a en horario de 14:30 a 22:00

3 grafistas-tituladores/as en horario de 07:30 a 15:00

2 grafistas-tituladores/as en horario de 14:30 a 22:00

1 iluminador/a en horario de 07:15 a 13:49

1 iluminador/a en horario de 14:30 a 22:00

1 maquillador/a en horario de 07:30 a 15:00

1 maquillador/a en horario de 14:30 a 22:00

3 operadores/as de cámara en horario de 07:30 a 15:00

2 operadores/as de cámara en horario de 14:30 a 22:00

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 07:00 a 14:30

2 operadores/as montadores/as de vídeo en horario de 07:30 a 14:00

3 operador/a montador/a de vídeo en horario de 07:30 a 15:00

6 operadores/as montadores/as de vídeo en horario de 14:30 a 22:00

1 operador/a posprodución en horario de 07:00 a 14:30

1 operador/a produtor/a de son en horario de 07:30 a 15:00

1 produtor/a en horario de 07:30 a 15:00

1 produtor/a en horario de 14:30 a 22:00

1 realizador/a en horario de 06:00 a 13:30

2 realizadores/as en horario de 08:30 a 16:00

1 realizador/a en horario de 16:30 a 00:00

1 técnico/a de iluminación en horario de 07:30 a 15:00

1 técnico/a de iluminación en horario de 14:30 a 22:00

1 técnico/a de son en horario de 07:30 a 15:00

1 técnico/a de son en horario de 14:30 a 22:00

1 técnico/a de son en horario de 16:30 a 00:00

3. CONTINUIDADE.

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 00:00 a 07:30

2 operadores/as montadores/as de vídeo en horario de 07:00 a 14:30

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 14:00 a 21:30

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 16:30 a 00:00

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 17:00 a 00:30

4. EMISIÓNS TVG.

1 axudante/a de produción en horario de 10:30 a 15:30

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 10:30 a 18:00

1 produtor/a en horario de 09:30 a 17:00

5. RETRANSMISIÓNS.

1 axudante/a de produción en horario de 07:00 a 14:30

1 axudante/a de produción en horario de 14:30 a 22:00

6. INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN.

1 auxiliar de informativos en horario de 08:00 a 15:30

1 auxiliar de informativos en horario de 14:30 a 22:00

1 auxiliar de programas en horario de 07:30 a 15:00

1 auxiliar de redacción en horario de 10:00 a 17:30

1 auxiliar de redacción en horario de 14:30 a 22:00

1 auxiliar de redacción en horario de 22:00 a 05:30

1 documentalista en horario de 06:30 a 14:00

1 documentalista en horario de 08:00 a 15:30

1 documentalista en horario de 15:30 a 23:00

1 locutor/a de radio en horario de 07:00 a 14:30

1 locutor/a de radio en horario de 12:30 a 20:00

1 locutor/a de radio en horario de 14:30 a 22:00

1 operador/a de control en horario de 17:00 a 00:30

1 operador/a de control en horario de 23:30 a 07:00

1 redactor/a en horario de 06:30 a 14:00

2 redactores/as en horario de 07:00 a 14:30

4 redactores/as en horario de 07:30 a 15:00

1 redactor/a en horario de 07:45 a 15:15

1 redactor/a en horario de 08:00 a 15:30

1 redactor/a en horario de 09:00 a 15:30

3 redactores/as en horario de 10:00 a 17:30

3 redactores/as en horario de 14:30 a 22:00

1 redactor/a en horario de 16:30 a 00:00

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 06:30 a 14:00

3 reporteiros/as gráficos/as en horario de 07:30 a 15:00

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 10:00 a 17:30

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 14:30 a 22:00

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 16:00 a 23:30

1 técnico/a de control en horario de 04:45 a 12:15

1 técnico/a de control en horario de 09:00 a 16:30

7. PROXECCIÓN SOCIAL.

1 presentador/a en horario de 12:30 a 15:30

8. SERVIZOS XERAIS.

1 almacenista en horario de 07:30 a 15:00

1 almacenista en horario de 14:30 a 22:00

1 axudante/a mantemento en horario de 07:30 a 15:00

1 axudante/a mantemento en horario de 14:30 a 22:00

1 oficial técnico/a electricista en horario de 07:30 a 15:00

1 oficial técnico/a electricista en horario de 14:30 a 22:00

9. DELEGACIÓN DA CORUÑA.

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 07:00 a 14:30

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 14:30 a 22:00

1 redactor/a en horario de 07:00 a 14:30

1 redactor/a en horario de 08:45 a 15:15

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 08:00 a 15:30

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 15:00 a 22:30

10. DELEGACIÓN DE LUGO.

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 07:30 a 15:00

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 14:30 a 22:00

1 redactor/a en horario de 07:00 a 14:30

1 redactor/a en horario de 07:30 a 15:00

1 redactor/a en horario de 14:30 a 22:00

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 07:30 a 15:00

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 14:30 a 22:00

11. DELEGACIÓN DE OURENSE.

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 07:30 a 15:00

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 14:30 a 22:00

1 redactor/a en horario de 07:00 a 14:30

1 redactor/a en horario de 08:00 a 15:30

1 redactor/a en horario de 14:30 a 22:00

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 08:00 a 15:30

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 16:00 a 23:30

12. DELEGACIÓN DE VIGO.

1 operador/a montador/a de vídeo en horario de 14:30 a 22:00

1 operador/a posprodución en horario de 07:00 a 14:30

1 redactor/a en horario de 07:00 a 14:30

1 redactor/a en horario de 14:30 a 22:00

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 07:45 a 15:15

1 reporteiro/a gráfico/a en horario de 15:00 a 22:30

1.2. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

1.2.1. Servizos centrais:

– Secretaría Xeral Técnica:

1 funcionario/a da Oficina Técnica

1 persoa no Rexistro Xeral

– Dirección Xeral de Emerxencias e Interior: 2 técnicos/as do sistema integrado de protección civil e emerxencias con tarefas de garda do sistema.

– Centro de Atención de Emerxencias 112:

Coordinación

• 1 cordinador/a en cada quenda de traballo

Operadores/as de enlace

• Quenda de mañá: 2 operadores/as de enlace

• Quenda de tarde: 2 operadores/as de enlace

• Quenda de noite: 1 operador/a de enlace

Operadores/as de atención telefónica:

• Quenda de mañá: 6 operadores/as de atención.

• Quenda de tarde: 7 operadores/as de atención telefónica.

• Quenda de noite: 5 operadores/as de atención telefónica

Persoal de estrutura

• Quenda de mañá: 6 persoas de estrutura

• Quenda de tarde: 1 persoa de estrutura

• Quenda de noite: 1 persoa localizada

Persoal de soporte técnico

• Quenda de mañá: 3 persoas

• Quenda de tarde: 1 persoa

• Quenda de noite: 1 informático/a localizado/a

– Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa: 2 auxiliares administrativos/as para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

– Dirección Xeral de Xustiza:

Os establecidos na Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 5 de febreiro de 2018, pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais ante a convocatoria de folga indefinida a partir do día 7 de febreiro de 2018 nos centros de traballo da Administración de xustiza de Galicia (DOG núm. 26, do 6 de febreiro).

1.2.2. Servizos periféricos:

1.2.2.a) Delegación Territorial da Coruña.

1 funcionario/a para o Rexistro da Oficina de Ferrol.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Ferrol.

1.2.2.b) Delegación Territorial de Lugo.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Lugo.

1.2.2.c) Delegación Territorial de Ourense.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Ourense.

1.2.2.d) Delegación Territorial de Pontevedra.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Pontevedra.

1.2.2.e) Delegación Territorial de Vigo.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Vigo.

1.3. Consellería de Facenda.

1.3.1. Servizos centrais:

1.3.1.a) Cixtec.

1 analista-programador/a

1.4. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

1.4.1. Servizos mínimos en materia de xestión de residuos:

a) Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC):

– Servizos xerais:

1 operario/a por quenda, conserxaría e control de accesos.

1 operario/a por quenda, limpeza de vestiarios e local de descanso.

1 operario/a por quenda, depuradoras CMC.

1 DUE por quenda (enfermaría).

– Planta termoeléctrica e coxeración:

1 xefe/a de quenda por quenda.

2 operadores/as por quenda.

1 roldista por quenda.

1 auxiliar de roldista por quenda.

Retén de mantemento, 5 persoas á disposición (sen presenza).

Retén de laboratorio, 1 persoa á disposición (sen presenza).

2 ensacadores/as por quenda en ensacado de cinzas.

1 camioneiro/a de escouras por quenda.

– Planta de reciclaxe, tratamento e elaboración de combustible (PRTE):

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 axente de circulación en quenda de mañá e en quenda de tarde.

1 camioneiro/a por quenda.

1 electricista por quenda.

2 operadores/as de guindastre por quenda.

4 triadores/as por quenda.

1 operador/a por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

2 roldistas por quenda.

1 oficial de secadoiro por quenda.

1 oficial de trituradora por quenda.

b) Vertedoiro de Areosa:

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

1 operario/a de control de accesos por quenda.

1 operario/a de depuradoras por quenda.

c) Plantas de transferencia.

– A Rúa: 1 operario/a.

– Barreiros: 1 operario/a.

– Becerreá: 1 operario/a.

– Boiro: 1 operario/a.

– Cee: 1 operario/a.

– Chantada: 1 operario/a.

– Lugo: 1 condutor/a de camión por quenda.

– Monforte de Lemos: 1 operario.

– Narón: quenda de día: 1 condutor/a de camión + 1 operario/a de compactación. Quenda de noite: 1 condutor/a de camión.

– O Rosal: 1 operario/a.

– Ortigueira: 1 operario/a.

– Ourense: 1 condutor/a de camión por quenda.

– O Porriño: 1 operario/a de compactación por quenda.

– Ribadumia: 1 operario/a de compactación por quenda + 1 condutor/a de camión por quenda.

– Santa Comba: 1 operario/a.

– Santiago: 1 condutor/a de camión por quenda.

– Sarria: 1 operario/a.

– Silleda: 1 operario/a.

– Vigo: 1 operario/a de compactación por quenda + 1 condutor/a de camión por quenda.

– Viveiro: 1 operario/a.

1.4.2. Servizos mínimos no ámbito da calidade ambiental e cambio climático:

a) Inspección ambiental.

– Un/unha xefe/a de área de intervención ambiental en servizos centrais.

– Un/unha inspector/a ambiental do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura Territorial de A Coruña.

– Un/unha inspector/a ambiental do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura Territorial de Lugo.

– Un/unha inspector/a ambiental do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura Territorial de Ourense.

– Un/unha inspector/a ambiental do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura Territorial de Pontevedra.

1.4.3. Servizos mínimos en materia de conservación da natureza:

a) A Coruña:

1 axente por distrito en quenda de mañá e outro/a en quenda de tarde:

Distrito ambiental I - Ferrol

Distrito ambiental II - Bergantiños / As Mariñas Coruñesas

Distrito ambiental III - Santiago / Meseta Interior:

Distrito ambiental IV - Noia:

Distrito ambiental V - Fisterra:

Parque Natural Fragas Eume:

Un/unha vixilante en quenda mañá e un/unha axente en quenda de tarde

Parque Natural Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán:

Un/unha vixilante en quenda mañá e un/unha axente en quenda tarde

Centro de Recuperación de Fauna en Oleiros:

Un/unha vixilante en quenda mañá e 1 peón en quenda de tarde

b) Lugo.

1 axente por distrito en quenda de mañá e outra en quenda de tarde

Distrito ambiental VI - A Mariña Lucense

Distrito ambiental VII - A Fonsagrada / Os Ancares

Distrito ambiental VIII - Terra de Lemos

Distrito ambiental - Sarria / Lugo

Distrito ambiental X - A Terra Chá

Complexo Ambiental O Veral:

1 capataz e 1 peón

c) Ourense.

1 axente por distrito en quenda de mañá e outra en quenda de tarde

Distrito ambiental XI - Ribeiro / Arenteiro

Distrito ambiental XII - Miño / Arnoia

Distrito ambiental XIII - Valdeorras / Trives

Distrito ambiental XIV - Verín / Viana

Distrito ambiental XV - A Limia

Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés: 1 axente

Parque Natural da Serra da Enciña e da Lastra: 1 axente

Parque Natural do Invernadeiro: 1 axente

Piscifactoría Carballiño: 1 capataz e 1 peón

Centro de Recuperación da Fauna Rodicio: 1 capataz e 1 peón

d) Pontevedra.

1 axente ou vixilante por distrito en quenda de mañá e outro/a en quenda de tarde

Distrito ambiental XVI - Deza / Tabeirós

Distrito ambiental XVII - Condado / A Paradanta

Distrito ambiental XVIII - Vigo / Baixo Miño

Distrito ambiental XIX - Caldas / O Salnés

Parque Natural Monte Aloia - L.I.C. Gándaras de Budiño:

1 axente ou vixilante

Centro Piscifactoría Carballedo:

1 capataz e 1 peón

Complexo Ambiental Cotorredondo:

1 capataz e 1 peón

e) Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

• 2 axentes

• 1 guía

• 1 mecánico/a (tripulación)

• 1 patrón/patroa (tripulación)

• 1 mariñeiro/a (tripulación)

1.5. Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

1.5.1. Servizos mínimos en materia de infraestruturas viarias:

– Por parte das empresas concesionarias nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa, deberá garantirse o funcionamento das infraestruturas nas debidas condicións de seguridade, mantendo o persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo en materia de conservación e mantemento.

– Por parte das empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica, deberá manterse o persoal necesario para a realización da vialidade invernal, así como do persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo en materia de conservación e mantemento a maiores do especificamente destinado á vialidade invernal.

– Nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) en que non existen vías automáticas (Paiosaco e A Laracha na AG-55 e Vincios ramal na AG-57) permanecerá operativa unha vía manual.

1.5.2. Servizos mínimos en materia de transporte público regular de viaxeiros/as de uso xeral por estrada:

CONTRATO

EXPEDICIÓN

CONCELLO ORIXE

PARADA ORIXE

CONCELLO DESTINO

PARADA DESTINO

SAÍDA

INTEGR. ESC.

V-0052

Praza de Galicia - PRAIA DA FROUXEIRA

FERROL

Ferrol E.A.

VALDOVIÑO

Praia da Frouxeira

07:00

N

V-0052

PRAZA DE GALICIA - PRAIA DA FROUXEIRA

FERROL

Ferrol E.A.

VALDOVIÑO

Praia da Frouxeira

18:30

N

V-0052

PRAZA DE GALICIA - PRAIA DA FROUXEIRA

FERROL

Ferrol E.A.

VALDOVIÑO

Praia da Frouxeira

20:15

N

V-0052

PRAIA DA FROUXEIRA - PRAZA DE GALICIA

VALDOVIÑO

Praia da Frouxeira

FERROL

Ferrol E.A.

07:40

N

V-0052

PRAIA DA FROUXEIRA - Praza de Galicia

VALDOVIÑO

Praia da Frouxeira

FERROL

Ferrol E.A.

21:00

N

V-0065

Arzúa-Santiago E.A.

ARZÚA

Arzúa

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:30

N

V-0065

Lugo E.A.-Santiago E.A.

LUGO

Lugo E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:00

N

V-0065

Lugo E.A.-Santiago E.A.

LUGO

Lugo E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

19:30

N

V-0065

Aeroporto da Lavacolla - Aeroporto da Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

07:00

N

V-0065

Aeroporto da Lavacolla - Aeroporto da Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

08:00

N

V-0065

Aeroporto da Lavacolla - Aeroporto da Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

18:30

N

V-0065

Aeroporto da Lavacolla - Aeroporto da Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

19:30

N

V-0065

Santiago E.A.-Arzúa

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

ARZÚA

Arzúa

13:30

N

V-0065

Santiago E.A.-Lugo E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

LUGO

Lugo E.A.

07:00

N

V-0065

Santiago E.A.-Lugo E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

LUGO

Lugo E.A.

20:00

N

V-0065

Santiago E.A.-Melide

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

MELIDE

Melide

13:30

N

V-0065

Marco das Pías-Santiago E.A.

SOBRADO

Marco das Pías

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:00

N

V-0065

Marco das Pías-Santiago E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

SOBRADO

Marco das Pías

18:00

N

V-0152

Firmistáns-Rúa da Rosa

AMES

Firmistáns

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

07:30

N

V-0152

Firmistáns-Rúa da Rosa

AMES

Firmistáns

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

08:00

N

V-0152

Firmistáns-Rúa da Rosa

AMES

Firmistáns

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

18:30

N

V-0152

Firmistáns-Rúa da Rosa

AMES

Firmistáns

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

19:00

N

V-0152

Firmistáns-Rúa da Rosa

AMES

Firmistáns

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

20:30

N

V-0152

Milladoiro-Rúa da Rosa

AMES

Milladoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

07:00

N

V-0152

Milladoiro-Rúa da Rosa

AMES

Milladoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

08:10

N

V-0152

Rúa da Rosa-Firmistáns

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

AMES

Firmistáns

18:30

N

V-0152

Rúa da Rosa-Firmistáns

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

AMES

Firmistáns

19:30

N

V-0152

Rúa da Rosa-Firmistáns

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

AMES

Firmistáns

20:30

N

V-0152

Rúa da Rosa-Milladoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

AMES

Milladoiro

08:15

N

V-0152

Rúa da Rosa-Milladoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

AMES

Milladoiro

18:25

N

V-0152

Rúa da Rosa-Milladoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

AMES

Milladoiro

19:55

N

V-0152

Rúa da Rosa-Rotonda As Viñas

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

TEO

Rotonda As Viñas

07:40

N

V-0152

Rúa da Rosa-Rotonda As Viñas

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

TEO

Rotonda As Viñas

19:40

N

V-0152

Santiago E.A.-A Silva

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

TEO

A Silva

13:10

N

V-0152

Santiago E.A.-A Silva

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

TEO

A Silva

20:10

N

V-0152

Santiago E.A.-Casal de Reis

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

TEO

Casal de Reis

18:10

N

V-0152

A Silva-Santiago E.A.

TEO

A Silva

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:45

N

V-0052

Casal de Reis-Santiago E.A.

TEO

Casal de Reis

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:50

N

V-0052

Casal de Reis-Santiago E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

TEO

Casal de Reis

19:00

N

V-0152

Rotonda As Viñas-Rúa da Rosa

TEO

Rotonda As Viñas

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

07:10

N

V-0152

Rotonda As Viñas-Rúa da Rosa

TEO

Rotonda As Viñas

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

19:10

N

V-0152

Rotonda As Viñas-Rúa da Rosa

TEO

Luou

TEO

Luou

07:15

N

V-0152

Rotonda As Viñas-Rúa da Rosa

TEO

Luou

TEO

Luou

20:15

N

V-0387

AUGASANTAS - Pontevedra E.A.

CERDEDO-COTOBADE

Augasantas

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:20

N

V-0387

Pontevedra E.A. - AUGASANTAS

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

CERDEDO-COTOBADE

Augasantas

13:00

N

V-0387

Pontevedra E.A. - AUGASANTAS

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

CERDEDO-COTOBADE

Augasantas

19:00

N

V-0448

Cambados E.A. - Pontevedra E.A.

CAMBADOS

Cambados E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:45

N

V-0448

Cambados E.A. - Pontevedra E.A.

CAMBADOS

Cambados E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

19:00

N

V-0448

Pontevedra E.A. - Cambados E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

CAMBADOS

Cambados E.A.

13:35

N

V-0448

Pontevedra E.A. - Cambados E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

CAMBADOS

Cambados E.A.

19:30

N

V-0533

A LAMA (CENTRO MÉDICO) - Pontevedra E.A.

LAMA, A

A Lama (centro médico)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:30

N

V-0533

Pontevedra E.A. - A LAMA (CENTRO MÉDICO)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

LAMA, A

A Lama (centro médico)

13:00

N

V-0533

Pontevedra E.A. - A LAMA (CENTRO MÉDICO)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

LAMA, A

A Lama (centro médico)

20:00

N

V-1110

Hortas-Santiago E.A.

ARZÚA

Hortas

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

08:00

N

V-1110

Forte - Santiago E.A.

BOQUEIXÓN

Forte

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:40

N

V-1110

Santiago E.A.-Hortas

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

ARZÚA

Hortas

13:00

N

V-1110

Santiago E.A.-Touro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

TOURO

Touro

11:30

N

V-1110

Santiago E.A. - TURCES

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

TOURO

Turces

19:00

N

V-1110

Meres-Santiago E.A.

TOURO

Meres

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:15

N

V-1110

Touro-Santiago E.A.

TOURO

Touro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

10:00

N

V-1110

TURCES - Santiago E.A.

TOURO

Turces

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:15

N

V-1129

Entrexardíns-Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Sada

07:20

N

V-1129

Entrexardíns-Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Sada

19:30

N

V-1129

Sada-Entrexardíns

SADA

Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

07:25

N

V-1129

Sada-Entrexardíns

SADA

Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

19:30

N

V-1293

ALTO DA ENCARNACIÓN-BOUZAS

REDONDELA

Alto da Encarnación nº 4

VIGO

Bouzas nº 8

19:22

N

V-1293

BOUZAS-ALTO DA ENCARNACIÓN

VIGO

Bouzas nº 8

REDONDELA

Alto da Encarnación

08:07

N

V-1293

BOUZAS-ALTO DA ENCARNACIÓN

VIGO

Bouzas nº 8

REDONDELA

Alto da Encarnación

19:07

N

V-1293

PRAIA DE CANIDO-BOUZAS-ALTO DA ENCARNACIÓN

VIGO

Praia de Canido nº 201

REDONDELA

Alto da Encarnación

07:25

N

V-1598

FRADES - Santiago E.A.

FRADES

Frades

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:30

N

V-1598

PORTO AVIEIRA - RÚA DA ROSA

OROSO

Porto Avieira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

07:20

N

V-1598

MEDÍN - Santiago E.A.

PINO, O

Medín

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:05

N

V-1598

RÚA DA ROSA - PORTO AVIEIRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

OROSO

Porto Avieira

19:00

N

V-1598

Rúa Travesa - Santiago E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa Travesa

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:45

N

V-1598

Santiago E.A. - FRADES

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

FRADES

Frades

13:00

N

V-1598

Santiago E.A. - FRADES

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

FRADES

Frades

20:00

N

V-1598

Santiago E.A. - Rúa Travesa

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa Travesa

19:10

N

V-1682

A Coruña E.A. - BOEDO

A CORUÑA

A Coruña E.A.

CULLEREDO

Boedo

20:30

N

V-1682

BOEDO - A Coruña E.A.

CULLEREDO

Boedo

A CORUÑA

A Coruña E.A.

06:30

N

V-2006

BECERREÁ-HOSPITAL HULA

BECERREÁ

Becerreá

LUGO

Hospital Hula

07:30

N

V-2006

BECERREÁ-LUGO

BECERREÁ

Becerreá

LUGO

Lugo E.A.

10:30

N

V-2006

LUGO - BECERREÁ

LUGO

Lugo E.A.

BECERREÁ

Becerreá

12:08

N

V-2006

LUGO-BECERREÁ

LUGO

Lugo E.A.

BECERREÁ

Becerreá

19:00

N

V-2006

LUGO-PEDRAFITA

LUGO

Lugo E.A.

PEDRAFITA DO CEBREIRO

Pedrafita do Cebreiro

13:15

N

V-2006

PEDRAFITA-LUGO

PEDRAFITA DO CEBREIRO

Pedrafita do Cebreiro

LUGO

Lugo E.A.

09:00

N

V-2115

SAN ESTEVO DE NEGROS-LAMOSA-BOUZAS

REDONDELA

San Estevo de Negros

VIGO

Bouzas

08:52

N

V-2115

SAN ESTEVO DE NEGROS-LAMOSA-BOUZAS

VIGO

Bouzas

REDONDELA

San Estevo de Negros

13:30

N

V-2115

SAN ESTEVO DE NEGROS-LAMOSA-BOUZAS

VIGO

Bouzas

REDONDELA

San Estevo de Negros

19:15

N

V-2289

CAMPO
LAMEIRO-FAROLA - Pontevedra E.A.

CAMPO
LAMEIRO

Campo Lameiro-Farola

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:20

N

V-2289

CAMPO
LAMEIRO-FAROLA - Pontevedra E.A.

CAMPO
LAMEIRO

Campo Lameiro-Farola

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

08:55

N

V-2289

QUIREZA - Pontevedra E.A.

CERDEDO-COTOBADE

Quireza

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:25

N

V-2289

Pontevedra E.A. - CAMPO
LAMEIRO-FAROLA

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

CAMPO
LAMEIRO

Campo Lameiro-Farola

20:00

N

V-2289

Pontevedra E.A. - QUIREZA

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

CERDEDO-COTOBADE

Quireza

18:15

N

V-2289

SILLEDA - Pontevedra E.A.

SILLEDA

Silleda

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

06:50

N

V-2613

MONTE PORREIRO (ALEMAÑA-1) - Pontevedra E.A.

PONTEVEDRA

Monte Porreiro (Alemaña-1)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:00

N

V-2613

MONTE PORREIRO (ALEMAÑA-1) - Pontevedra E.A.

PONTEVEDRA

Monte Porreiro (Alemaña-1)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:30

N

V-2613

MONTE PORREIRO (ALEMAÑA-1) - Pontevedra E.A.

PONTEVEDRA

Monte Porreiro (Alemaña-1)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

08:00

N

V-2613

MONTE PORREIRO (ALEMAÑA-1) - Pontevedra E.A.

PONTEVEDRA

Monte Porreiro (Alemaña-1)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

19:00

N

V-2613

MONTE PORREIRO (ALEMAÑA-1) - Pontevedra E.A.

PONTEVEDRA

Monte Porreiro (Alemaña-1)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

20:00

N

V-2613

Pontevedra E.A. - MONTE PORREIRO (ALEMAÑA-1)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

PONTEVEDRA

Monte Porreiro (Alemaña-1)

18:30

N

V-2613

Pontevedra E.A. - MONTE PORREIRO (ALEMAÑA-1)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

PONTEVEDRA

Monte Porreiro (Alemaña-1)

19:30

N

V-2613

Pontevedra E.A. - MONTE PORREIRO (ALEMAÑA-1)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

PONTEVEDRA

Monte Porreiro (Alemaña-1)

20:30

N

V-2613

XOFRE DE TENORIO - XOFRE DE TENORIO

PONTEVEDRA

Xofre de Tenorio

PONTEVEDRA

Xofre de Tenorio

19:00

N

V-2613

XOFRE DE TENORIO - XOFRE DE TENORIO

PONTEVEDRA

Xofre de Tenorio

PONTEVEDRA

Xofre de Tenorio

20:00

N

V-2613

XOFRE DE TENORIO - Postemirón de Arriba

PONTEVEDRA

Xofre de Tenorio

VILABOA

Postemirón de Arriba

19:15

N

V-2613

Postemirón de Arriba - Praza Galicia

VILABOA

Postemirón de Arriba

PONTEVEDRA

Praza Galicia

07:55

N

V-3013

A Graña-Santiago E.A.

BRIÓN

A Graña

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

10:00

N

V-3013

Santiago E.A. - A Graña

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

BRIÓN

A Graña

13:00

N

V-3013

Santiago E.A. - A Graña

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

BRIÓN

A Graña

19:10

N

V-3050

A Ponte Ledesma-Santiago E.A.

BOQUEIXÓN

Ponte Ledesma

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:50

N

V-3050

MONTERROSO - Santiago E.A.

MONTERROSO

Monterroso

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:45

N

V-3050

Santiago E.A.-A Ponte Ledesma

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

BOQUEIXÓN

Ponte Ledesma

18:30

N

V-3050

Santiago E.A. - MONTERROSO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

MONTERROSO

Monterroso

10:00

N

V-3050

Santiago E.A.-Silleda

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

SILLEDA

Silleda

19:30

N

V-3050

Santiago E.A.-Merza

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

VILA DE CRUZAMENTOS

Merza

18:30

N

V-3050

Santiago E.A. - VILA DE CRUZAMENTOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

VILA DE CRUZAMENTOS

Vila de Cruzamentos

13:00

N

V-3050

Silleda-Santiago E.A.

SILLEDA

Silleda

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:40

N

V-3050

Merza-Santiago E.A.

VILA DE CRUZAMENTOS

Merza

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

09:55

N

V-3216

A Estrada EA - Pontevedra E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

06:50

N

V-3216

A Estrada EA - Pontevedra E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

18:45

N

V-3216

A Estrada - Santiago E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:55

N

V-3216

A Estrada - Santiago E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

18:10

N

V-3216

Forcarei - Santiago EA

FORCAREI

Forcarei

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:30

N

V-3216

Soutelo - Santiago E.A.

FORCAREI

Soutelo

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:39

N

V-3216

Pontevedra E.A. - A Estrada EA

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

13:15

N

V-3216

Pontevedra E.A. - A Estrada EA

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

20:00

N

V-3216

Pontevedra-Lalín

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

LALÍN

Lalín E.A.

08:00

N

V-3216

Pontevedra E.A. - Santiago E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

10:50

N

V-3216

Santiago E.A. - A Estrada

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

13:30

N

V-3216

Santiago E.A. - A Estrada

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

19:00

N

V-3216

Santiago E.A. - Pontevedra E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

09:00

N

V-3216

Silleda-Vigo E.A.

SILLEDA

Silleda

VIGO

Vigo E.A.

07:10

N

V-3216

Vigo E.A. - A Estrada EA

VIGO

Vigo E.A.

ESTRADA, A

A Estrada E.A.

11:25

N

V-7002

CORUÑA - AEROPORTO DA LAVACOLLA

A CORUÑA

A Coruña E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

06:15

N

V-7002

CORUÑA - AEROPORTO DA LAVACOLLA

A CORUÑA

A Coruña E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

18:30

N

V-7002

AEROPORTO DA LAVACOLLA – A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

A CORUÑA

A Coruña E.A.

10:00

N

V-7002

AEROPORTO DA LAVACOLLA - A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Aeroporto da Lavacolla

A CORUÑA

A Coruña E.A.

19:30

N

V-7007

Entrexardíns - Santa Cruz - Arillo

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

Arillo

19:35

N

V-7007

Entrexardíns - Santa Cruz - Arillo

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

Arillo

20:55

N

V-7007

Entrexardíns – Montrove-Oleiros -Oleiros

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

Oleiros (Concello)

08:05

N

V-7007

Entrexardíns – Montrove-Oleiros -Oleiros

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

Oleiros (Concello)

19:05

N

V-7007

Entrexardíns - Santa Cruz -Pousada

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

Pousada

18:55

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

06:35

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

07:05

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

07:35

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

08:05

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

18:20

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

18:50

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

19:20

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

19:50

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

20:20

N

V-7007

Entrexardíns-San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

20:50

N

V-7007

Entrexardíns-Santa Cruz-sada

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Sada

07:15

N

V-7007

Entrexardíns-Oleiros-Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Sada

07:45

N

V-7007

Entrexardíns-Santa Cruz-sada

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Sada

18:15

N

V-7007

Entrexardíns-Oleiros-Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Sada

18:45

N

V-7007

Entrexardíns-Santa Cruz-Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Sada

20:15

N

V-7007

Entrexardíns-Oleiros-Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Sada

20:45

N

V-7007

Entrexardíns - Santa Cruz - Arillo-Soñeiro

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Soñeiro

06:55

N

V-7007

Entrexardíns - Santa Cruz - Arillo-Soñeiro

A CORUÑA

Entrexardíns

SADA

Soñeiro

19:55

N

V-7007

Arillo-Santa Cruz-Entrexardíns

OLEIROS

Arillo

A CORUÑA

Entrexardíns

19:15

N

V-7007

Oleiros-Montrove-Entrexardíns

OLEIROS

Oleiros (Concello)

A CORUÑA

Entrexardíns

07:30

N

V-7007

Oleiros-Montrove-Entrexardíns

OLEIROS

Oleiros (Concello)

A CORUÑA

Entrexardíns

20:30

N

V-7007

Pousada Arillo-Santa Cruz-Entrexardíns

OLEIROS

Pousada

A CORUÑA

Entrexardíns

19:45

N

V-7007

San Pedro de Nós-Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

07:15

N

V-7007

San Pedro de Nós-Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

07:45

N

V-7007

San Pedro de Nós-Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

08:15

N

V-7007

San Pedro de Nós-Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

18:30

N

V-7007

San Pedro de Nós-Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

19:00

N

V-7007

San Pedro de Nós-Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

19:30

N

V-7007

San Pedro de Nós-Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

20:00

N

V-7007

San Pedro de Nós-Entrexardíns

OLEIROS

San Pedro de Nós

A CORUÑA

Entrexardíns

20:30

N

V-7007

Sada-Santa Cruz-Entrexardíns

SADA

Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

06:20

N

V-7007

Sada-Oleiros-Entrexardíns

SADA

Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

06:55

N

V-7007

Sada-Santa Cruz-Entrexardíns

SADA

Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

19:20

N

V-7007

Sada-Oleiros-Entrexardíns

SADA

Sada

A CORUÑA

Entrexardíns

19:55

N

V-7007

Soñeiro-Arillo-Santa Cruz-Entrexardíns

SADA

Soñeiro

A CORUÑA

Entrexardíns

07:40

N

V-7008

BAIONA - VIGO E.A.

BAIONA

Baiona

VIGO

Vigo E.A.

07:30

N

V-7008

BAIONA - VIGO E.A.

BAIONA

Baiona

VIGO

Vigo E.A.

07:50

N

V-7008

BAIONA - VIGO E.A.

BAIONA

Baiona

VIGO

Vigo E.A.

18:30

N

V-7008

BAREDO - Vigo E.A.

BAIONA

Baredo

VIGO

Vigo E.A.

06:50

N

V-7008

GONDOMAR - Vigo E.A.

GONDOMAR

Gondomar

VIGO

Vigo E.A.

07:00

N

V-7008

A GUARDA - HOSPITAL VIGO

GUARDA, A

A Guarda

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

07:30

N

V-7008

A GUARDA (PALOMAR) - VIGO E.A.

GUARDA, A

A Guarda (Palomar)

VIGO

Vigo E.A.

19:00

N

V-7008

CAMPOSANCOS - H. ÁLVARO CUNQUEIRO

GUARDA, A

Camposancos

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

08:20

N

V-7008

HOSPITAL VIGO - A GUARDA

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

GUARDA, A

A Guarda

18:40

N

V-7008

H. ÁLVARO CUNQUEIRO - A GUARDA

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

GUARDA, A

A Guarda (Palomar)

13:40

N

V-7008

VIGO E.A. - BAIONA

VIGO

Vigo E.A.

BAIONA

Baiona

07:00

N

V-7008

VIGO E.A. - BAIONA

VIGO

Vigo E.A.

BAIONA

Baiona

09:15

N

V-7008

VIGO E.A. - BAIONA

VIGO

Vigo E.A.

BAIONA

Baiona

19:30

N

V-7008

VIGO E.A. - BAIONA

VIGO

Vigo E.A.

BAIONA

Baiona

20:00

N

V-7008

Vigo E.A. - BAIONA

VIGO

Vigo E.A.

BAIONA

Baiona

22:00

N

V-7008

VIGO E.A. - BAREDO

VIGO

Vigo E.A.

BAIONA

Baredo

11:45

N

V-7008

Vigo E.A. - BAREDO

VIGO

Vigo E.A.

BAIONA

Baredo

20:30

N

V-7008

Vigo E.A. - GONDOMAR

VIGO

Vigo E.A.

GONDOMAR

Gondomar

19:00

N

V-7008

VIGO E.A. - A GUARDA (PALOMAR)

VIGO

Vigo E.A.

GUARDA, A

A Guarda (Palomar)

20:30

N

V-7008

VIGO E.A. - CAMPOSANCOS

VIGO

Vigo E.A.

GUARDA, A

Camposancos

13:30

N

V-7014

Arbo Bar Castro - Vigo E.A.

ARBO

Arbo Bar Castro

VIGO

Vigo E.A.

06:00

N

V-7014

HERMIDA - Vigo E.A.

ARBO

Hermida

VIGO

Vigo E.A.

08:25

N

V-7014

A CAÑIZA- HOSPITAL A.CUNQUEIRO

CAÑIZA, A

A Cañiza

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

11:45

N

V-7014

VALEIXE- HOSPITAL A.CUNQUEIRO

CAÑIZA, A

Valeixe

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

07:20

N

V-7014

Ribarteme (San Xosé) - Vigo E.A.

NEVES, AS

Ribarteme (San Xosé)

VIGO

Vigo E.A.

07:45

N

V-7014

VIDE - Vigo E.A.

NEVES, AS

Vide

VIGO

Vigo E.A.

13:15

N

V-7014

Ponteareas E.A. - Hospital de Vigo

PONTEAREAS

Ponteareas E.A.

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

10:00

N

V-7014

Ribadavia E.A. - Hospital de Vigo

RIBADAVIA

Ribadavia E.A.

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

07:20

N

V-7014

LEIRADO - HOSPITAL A.CUNQUEIRO

SALVATERRA DE MIÑO

Leirado

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

07:45

N

V-7014

HOSPITAL A.CUNQUEIRO-A CAÑIZA

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

CAÑIZA, A

A Cañiza

09:40

N

V-7014

Hospital A. Cunqueiro - Ponteareas EA

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

PONTEAREAS

Ponteareas E.A.

10:00

N

V-7014

Vigo E.A. - Arbo Bar Castro

VIGO

Vigo E.A.

ARBO

Arbo Bar Castro

19:30

N

V-7014

Vigo E.A. - VALEIXE

VIGO

Vigo E.A.

CAÑIZA, A

Valeixe

13:30

N

V-7014

Vigo E.A. - VALEIXE

VIGO

Vigo E.A.

CAÑIZA, A

Valeixe

19:00

N

V-7014

Vigo E.A. - AS NEVES

VIGO

Vigo E.A.

NEVES, AS

AS NEVES CENTRO

12:00

N

V-7014

Vigo E.A. - Ponteareas E.A.

VIGO

Vigo E.A.

PONTEAREAS

Ponteareas E.A.

10:45

N

V-7014

Vigo E.A. - Ponteareas E.A.

VIGO

Vigo E.A.

PONTEAREAS

Ponteareas E.A.

20:00

N

V-7014

Vigo E.A. - LEIRADO

VIGO

Vigo E.A.

SALVATERRA DE MIÑO

Leirado

21:00

N

V-7026

San Mamede de Piñeiro-Santiago E.A.

AMES

San Mamede de Piñeiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:50

N

V-7026

Gándara-Rúa da Rosa

BRIÓN

Gándara

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

07:45

N

V-7026

Gándara-Rúa da Rosa

BRIÓN

Gándara

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

18:45

N

V-7026

Muxía-Santiago E.A.

MUXÍA

Muxía

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:30

N

V-7026

Negreira-Santiago E.A.

NEGREIRA

Negreira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:45

N

V-7026

Negreira-Santiago E.A.

NEGREIRA

Negreira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

19:45

N

V-7026

A Serra de Outes-Santiago E.A.

OUTES

A Serra de Outes

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:45

N

V-7026

Santa Comba-Santiago E.A.

SANTA COMBA

Santa Comba

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:15

N

V-7026

Santa Comba-Santiago E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

SANTA COMBA

Santa Comba

19:15

N

V-7026

Rúa da Rosa-Brión

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

BRIÓN

Brión

20:00

N

V-7026

Rúa da Rosa-Gándara

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

BRIÓN

Gándara

07:15

N

V-7026

Rúa da Rosa-Gándara

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

BRIÓN

Gándara

20:15

N

V-7026

Santiago E.A.-San Mamede de Piñeiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

AMES

San Mamede de Piñeiro

19:15

N

V-7026

Santiago E.A.-Muxía

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

MUXÍA

Muxía

07:45

N

V-7026

Santiago E.A.-Negreira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

NEGREIRA

Negreira

13:45

N

V-7026

Santiago E.A.-Negreira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

NEGREIRA

Negreira

19:45

N

V-7027

CARBALLO E.A. - SANTIAGO E.A.

CARBALLO

Carballo E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

10:00

N

V-7027

CARBALLO E.A. - SANTIAGO E.A.

CARBALLO

Carballo E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

19:15

N

V-7027

SANTIAGO E.A. - CARBALLO E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

CARBALLO

Carballo E.A.

13:00

N

V-7027

PONTEPEDRA -SANTIAGO E.A.

TORDOIA

Pontepedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:20

N

V-7027

A CUCA-SANTIAGO E.A.

TRAZO

A Cuca

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

10:00

N

V-7027

BUXÁN - SANTIAGO E.A.

VAL DO DUBRA

Buxán

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:30

N

V-7027

O FOXO-SANTIAGO E.A.

VAL DO DUBRA

O Foxo

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:45

N

V-7032

A Coruña E.A. - Mesía

A CORUÑA

A Coruña E.A.

MESÍA

Mesía

06:40

N

V-7032

Mesía - A Coruña E.A.

MESÍA

Mesía

A CORUÑA

A Coruña E.A.

13:30

N

V-7032

Mesía - A Coruña E.A.

MESÍA

Mesía

A CORUÑA

A Coruña E.A.

19:40

N

V-7032

VILA DE CRUZAMENTOS - A Coruña E.A.

VILA DE CRUZAMENTOS

Vila de Cruzamentos

A CORUÑA

A Coruña E.A.

07:30

N

V-7034

CORUÑA E.A. - HORTA DO CONDE

A CORUÑA

A Coruña E.A.

CARRAL

Horta do Conde

20:00

N

V-7034

Entrexardíns-Patiña II

A CORUÑA

Entrexardíns

CAMBRE

A Patiña II

07:10

N

V-7034

Entrexardíns-Patiña II

A CORUÑA

Entrexardíns

CAMBRE

A Patiña II

07:40

N

V-7034

Entrexardíns-Patiña II

A CORUÑA

Entrexardíns

CAMBRE

A Patiña II

19:10

N

V-7034

Entrexardíns-Patiña II

A CORUÑA

Entrexardíns

CAMBRE

A Patiña II

19:40

N

V-7034

H. Abente y Lago - Aeroporto de Alvedro

A CORUÑA

Hospital Abente y Lago

CULLEREDO

Aeroporto de Alvedro

07:15

N

V-7034

H. Abente y Lago - Aeroporto de Alvedro

A CORUÑA

Hospital Abente y Lago

CULLEREDO

Aeroporto de Alvedro

18:15

N

V-7034

H. Abente y Lago - Aeroporto de Alvedro

A CORUÑA

Hospital Abente y Lago

CULLEREDO

Aeroporto de Alvedro

19:15

N

V-7034

H. Abente y Lago - Aeroporto de Alvedro

A CORUÑA

Hospital Abente y Lago

CULLEREDO

Aeroporto de Alvedro

20:15

N

V-7034

Patiña II-Entrexardíns

CAMBRE

A Patiña II

A CORUÑA

Entrexardíns

08:00

N

V-7034

Patiña II-Entrexadíns

CAMBRE

A Patiña Ii

A CORUÑA

Entrexardíns

18:30

N

V-7034

Patiña II-Entrexadíns

CAMBRE

A Patiña Ii

A CORUÑA

Entrexardíns

20:30

N

V-7034

LEMA - CORUÑA E.A.

CAMBRE

Lema

A CORUÑA

A Coruña E.A.

07:55

N

V-7034

CAÑAS ASERRADERO - CORUÑA E.A.

CARRAL

Cañas Aserradero

A CORUÑA

A Coruña E.A.

19:10

N

V-7034

HORTA DO CONDE - CORUÑA E.A.

CARRAL

Horta do Conde

A CORUÑA

A Coruña E.A.

06:55

N

V-7034

A SILVA - A CORUÑA EA

CERCEDA

A Silva

A CORUÑA

A Coruña E.A.

07:00

N

V-7034

Aeroporto de Alvedro - H. Abente y Lago

CULLEREDO

Aeroporto de Alvedro

A CORUÑA

Hospital Abente y Lago

07:45

N

V-7034

Aeroporto de Alvedro - H. Abente y Lago

CULLEREDO

Aeroporto de Alvedro

A CORUÑA

Hospital Abente y Lago

08:15

N

V-7034

Aeroporto de Alvedro - H. Abente y Lago

CULLEREDO

Aeroporto de Alvedro

A CORUÑA

Hospital Abente y Lago

18:45

N

V-7034

Aeroporto de Alvedro - H. Abente y Lago

CULLEREDO

Aeroporto de Alvedro

A CORUÑA

Hospital Abente y Lago

19:45

N

V-7038

Pontevedra E.A. - Vilagarcía de Arousa

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

VILAGARCÍA DE AROUSA

VILAGARCÍA (ROTONDA INFORMACIÓN TURÍSTICA)

13:00

N

V-7038

Pontevedra E.A. - Vilagarcía de Arousa

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

VILAGARCÍA DE AROUSA

VILAGARCÍA (ROTONDA INFORMACIÓN TURÍSTICA)

19:00

N

V-7044

MELIDE - CORUÑA E.A.

MELIDE

Melide

A CORUÑA

A Coruña E.A.

07:15

N

V-7045

A Coruña E.A. - O Castrillón

A CORUÑA

A Coruña E.A.

CARBALLO

O Castrillón

20:15

N

V-7045

Entrexardíns - Caión

A CORUÑA

Entrexardíns

LARACHA, A

Caión

10:50

N

V-7045

Entrexardíns - Caión

A CORUÑA

Entrexardíns

LARACHA, A

Caión

18:20

N

V-7045

O Castrillón – A Coruña

CARBALLO

O Castrillón

A CORUÑA

A Coruña

09:30

N

V-7045

Caión- A Coruña

LARACHA, A

Caión

A CORUÑA

A Coruña

07:45

N

V-7045

Caión- A Coruña

LARACHA, A

Caión

A CORUÑA

A Coruña

13:30

N

V-7045

Caión- A Coruña

LARACHA, A

Caión

A CORUÑA

A Coruña

19:15

N

V-7047

COUSO-REMEDIOS BAR HERMANOS BENÍTEZ - Vigo E.A.

GONDOMAR

Couso-Remedios Bar Hermanos Benítez

VIGO

Vigo E.A.

07:20

N

V-7047

Gondomar - Vigo E.A.

GONDOMAR

Gondomar

VIGO

Vigo E.A.

20:00

N

V-7047

Alto San Colmado - A GARRIDA

MOS

Alto San Colmado

VIGO

A Garrida

13:00

N

V-7047

Alto San Colmado - A GARRIDA

MOS

Alto San Colmado

VIGO

A Garrida

19:00

N

V-7047

FORNELOS - O MEIXOEIRO

ROSAL, O

Fornelos

VIGO

O Meixoeiro (Hospital)

06:45

N

V-7047

TOMIÑO-SAN BIEITO - Vigo E.A.

TOMIÑO

Tomiño-San Bieito

VIGO

Vigo E.A.

06:10

N

V-7047

PONTE INTERNACIONAL - Vigo E.A.

TUI

Ponte Internacional

VIGO

Vigo E.A.

06:20

N

V-7047

A GARRIDA - Alto San Colmado

VIGO

A Garrida

MOS

Alto San Colmado

08:00

N

V-7047

O MEIXOEIRO - TOMIÑO-SAN BIEITO

VIGO

O Meixoeiro (Hospital)

TOMIÑO

Tomiño-San Bieito

13:45

N

V-7047

Vigo E.A. - COUSO-REMEDIOS BAR HERMANOS BENÍTEZ

VIGO

Vigo E.A.

GONDOMAR

Couso-Remedios Bar Hermanos Benítez

13:00

N

V-7047

Vigo E.A. - Gondomar

VIGO

Vigo E.A.

GONDOMAR

Gondomar

19:00

N

V-7047

Vigo E.A. - TOMIÑO-SAN BIEITO

VIGO

Vigo E.A.

TOMIÑO

Tomiño-San Bieito

19:45

N

V-7047

Vigo E.A. - Ponte Internacional

VIGO

Vigo E.A.

TUI

Ponte Internacional

13:00

N

V-7047

Vigo E.A. - PONTE INTERNACIONAL

VIGO

Vigo E.A.

TUI

Ponte Internacional

19:30

N

V-7049

FORNELOS DE MONTES - VIGO E.A.-HOSPITAL

FORNELOS DE MONTES

Fornelos de Montes

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

07:30

N

V-7049

REDONDELA (A FAROLA) - BOUZAS

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

VIGO

Bouzas

08:15

N

V-7049

REDONDELA - N-550 - VIGO(AREAL) - VIGO(BOUZAS)-HOSPITAL

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

07:00

N

V-7049

REDONDELA (AVDA. ERNESTINA OTERO,24) - Vigo rúa Areal

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

VIGO

Vigo rúa Areal

07:55

N

V-7049

REDONDELA (AVDA. ERNESTINA OTERO,24) - Vigo rúa Areal

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

VIGO

Vigo rúa Areal

18:25

N

V-7049

REDONDELA (AVDA. ERNESTINA OTERO,24) - Vigo rúa Areal

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

VIGO

Vigo rúa Areal

19:45

N

V-7049

BOUZAS - REDONDELA (A FAROLA)

VIGO

Bouzas

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

07:35

N

V-7049

HOSPITAL - VIGO E.A. - FORNELOS DE MONTES

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

FORNELOS DE MONTES

Fornelos de Montes

11:30

N

V-7049

HOSPITAL - VIGO E.A. - FORNELOS DE MONTES

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

FORNELOS DE MONTES

Fornelos de Montes

18:35

N

V-7049

HOSPITAL-BOUZAS - REDONDELA (A FAROLA)

VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

22:15

N

V-7049

Vigo rúa Areal - REDONDELA (A FAROLA)

VIGO

Vigo rúa Areal

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

19:00

N

V-7049

Vigo rúa Areal - REDONDELA (A FAROLA)

VIGO

Vigo rúa Areal

REDONDELA

Redondela (Avda. Ernestina Otero,24)

20:30

N

V-7053

A Graña-Canido

FERROL

A Graña

FERROL

Canido

07:30

N

V-7053

A Graña-Canido

FERROL

A Graña

FERROL

Canido

19:30

N

V-7053

Canido-A Graña

FERROL

Canido

FERROL

A Graña

08:00

N

V-7053

Canido-A Graña

FERROL

Canido

FERROL

A Graña

19:00

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

07:15

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

08:00

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

08:15

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

18:45

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

19:30

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

19:45

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

20:15

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

20:30

N

V-7053

Caranza-Praza de Galicia

FERROL

Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

20:45

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

07:00

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

07:40

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

08:10

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

18:25

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

19:10

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

19:55

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

20:10

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

20:40

N

V-7053

Praza de Galicia-Caranza

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Caranza

20:55

N

V-7053

Praza de Galicia-Residencia A. M.

FERROL

Ferrol E.A.

FERROL

Residencia A. M.

20:15

N

V-7053

Praza de Galicia-A Faísca

FERROL

Ferrol E.A.

NARÓN

A Faísca

07:30

N

V-7053

Praza de Galicia-A Faísca

FERROL

Ferrol E.A.

NARÓN

A Faísca

19:30

N

V-7053

Fogar do Pensionista-Porto de Ferrol

FERROL

Fogar do Pensionista

FERROL

Porto de Ferrol

06:55

N

V-7053

Porto de Ferrol-Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

FERROL

Residencia A. M.

07:15

N

V-7053

Porto-Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

FERROL

Residencia A. M.

07:50

N

V-7053

Porto-Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

FERROL

Residencia A. M.

18:50

N

V-7053

Porto-Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

FERROL

Residencia A. M.

19:50

N

V-7053

Porto-Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

FERROL

Residencia A. M.

20:50

N

V-7053

Porto-Neda

FERROL

Porto de Ferrol

NEDA

Neda

07:10

N

V-7053

Porto-Neda

FERROL

Porto de Ferrol

NEDA

Neda

07:35

N

V-7053

Porto-Neda

FERROL

Porto de Ferrol

NEDA

Neda

08:10

N

V-7053

Porto de Ferrol-Neda

FERROL

Porto de Ferrol

NEDA

Neda

18:30

N

V-7053

Porto de Ferrol-Neda

FERROL

Porto de Ferrol

NEDA

Neda

19:30

N

V-7053

Porto de Ferrol-Neda

FERROL

Porto de Ferrol

NEDA

Neda

20:10

N

V-7053

Porto de Ferrol-Neda

FERROL

Porto de Ferrol

NEDA

Neda

20:50

N

V-7053

Residencia A. M.-Porto

FERROL

Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

06:55

N

V-7053

Residencia A. M.-Porto de Ferrol

FERROL

Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

07:40

N

V-7053

Residencia A. M.-Porto

FERROL

Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

18:20

N

V-7053

Residencia A. M.-Porto

FERROL

Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

18:50

N

V-7053

Residencia A. M.-Porto

FERROL

Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

19:20

N

V-7053

Residencia A. M.-Porto

FERROL

Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

20:20

N

V-7053

Residencia A. M.-Porto

FERROL

Residencia A. M.

FERROL

Porto de Ferrol

20:50

N

V-7053

A Faísca-Praza de Galicia

NARÓN

A Faísca

FERROL

Ferrol E.A.

08:00

N

V-7053

A Faísca-Praza de Galicia

NARÓN

A Faísca

FERROL

Ferrol E.A.

19:00

N

V-7053

A Ferrolana-Residencia A. M.

NARÓN

A Ferrolana

FERROL

Residencia A. M.

06:30

N

V-7053

Neda-Porto de Ferrol

NEDA

Neda

FERROL

Porto de Ferrol

07:00

N

V-7053

Neda-Porto de Ferrol

NEDA

Neda

FERROL

Porto de Ferrol

07:40

N

V-7053

Neda-Porto de Ferrol

NEDA

Neda

FERROL

Porto de Ferrol

18:40

N

V-7053

Neda-Porto de Ferrol

NEDA

Neda

FERROL

Porto de Ferrol

19:20

N

V-7053

Neda-Porto de Ferrol

NEDA

Neda

FERROL

Porto de Ferrol

20:20

N

V-7053

O Puntal-Neda-Porto

NEDA

O Puntal - Neda

FERROL

Porto de Ferrol

20:00

N

V-7062

Estramundi de Arriba - Santiago E.A.

PADRÓN

Estramundi de Arriba

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:25

N

V-7062

Estramundi de Arriba - Santiago E.A.

PADRÓN

Estramundi de Arriba

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

20:00

N

V-7062

Santiago E.A. - Estramundi de Arriba

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

PADRÓN

Estramundi de Arriba

12:00

N

V-7062

Santiago E.A. - Estramundi de Arriba

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

PADRÓN

Estramundi de Arriba

19:00

N

V-7068

A Coruña E.A. - Betanzos

A CORUÑA

A Coruña E.A.

BETANZOS

BETANZOS PRAZA

07:00

N

V-7068

A Coruña E.A. - Betanzos

A CORUÑA

A Coruña E.A.

BETANZOS

BETANZOS PRAZA

19:30

N

V-7068

A Coruña E.A. - Betanzos

A CORUÑA

A Coruña E.A.

BETANZOS

BETANZOS PRAZA

20:30

N

V-7068

A Coruña E.A. - Ferrol E.A.

A CORUÑA

A Coruña E.A.

FERROL

Ferrol E.A.

06:30

N

V-7068

A Coruña E.A. - Ourense E.A.

A CORUÑA

A Coruña E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

07:00

N

V-7068

A Coruña E.A. - Ourense E.A.

A CORUÑA

A Coruña E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

19:00

N

V-7068

Os Castros - cruzamento Univ. Serantes

A CORUÑA

Os Castros

FERROL

Cruzamento Univ. Serantes

07:10

N

V-7068

Ares - Praza de Galicia

ARES

Ares

FERROL

Praza de Galicia

07:50

N

V-7068

Ares - Praza de Galicia

ARES

Ares

FERROL

Praza de Galicia

09:00

N

V-7068

Ares - Praza de Galicia

ARES

Ares

FERROL

Praza de Galicia

20:00

N

V-7068

Betanzos - A Coruña E.A.

BETANZOS

BETANZOS PRAZA

A CORUÑA

A Coruña E.A.

07:00

N

V-7068

Betanzos - A Coruña E.A.

BETANZOS

BETANZOS PRAZA

A CORUÑA

A Coruña E.A.

08:00

N

V-7068

Betanzos - A Coruña E.A.

BETANZOS

BETANZOS PRAZA

A CORUÑA

A Coruña E.A.

18:30

N

V-7068

Betanzos - A Coruña E.A.

BETANZOS

BETANZOS PRAZA

A CORUÑA

A Coruña E.A.

20:30

N

V-7068

Boiro - Santiago E.A.

BOIRO

Boiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:00

N

V-7068

Burela E.A. - Santiago E.A.

BURELA

Burela E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:30

N

V-7068

Ferrol E.A. - A Coruña E.A.

FERROL

Ferrol E.A.

A CORUÑA

A Coruña E.A.

06:30

N

V-7068

Ferrol E.A. - A Coruña E.A.

FERROL

Ferrol E.A.

A CORUÑA

A Coruña E.A.

19:00

N

V-7068

Ferrol E.A. - Lugo E.A.

FERROL

Ferrol E.A.

LUGO

Lugo E.A.

13:15

N

V-7068

Ferrol E.A. - Viveiro E.A.

FERROL

Ferrol E.A.

VIVEIRO

Viveiro E.A.

12:30

N

V-7068

Praza de Galicia - Ares

FERROL

Praza de Galicia

ARES

Ares

19:30

N

V-7068

Praza de Galicia - Mugardos

FERROL

Praza de Galicia

MUGARDOS

Mugardos

19:00

N

V-7068

Lugo E.A. - Vilalba E.A.

LUGO

Lugo E.A.

VILALBA

Vilalba E.A.

13:15

N

V-7068

Mugardos - Praza de Galicia

MUGARDOS

Mugardos

FERROL

Praza de Galicia

06:35

N

V-7068

Mugardos - Praza de Galicia

MUGARDOS

Mugardos

FERROL

Praza de Galicia

19:30

N

V-7068

Mugardos - Praza de Galicia

MUGARDOS

Mugardos

FERROL

Praza de Galicia

20:30

N

V-7068

Neda - Coruña (C. Riazor)

NEDA

Neda

A CORUÑA

Campus Riazor

07:15

N

V-7068

Ourense E.A. - A Coruña E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

A CORUÑA

A Coruña E.A.

08:00

N

V-7068

Ourense E.A. - A Coruña E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

A CORUÑA

A Coruña E.A.

19:00

N

V-7068

As Pontes - Ferrol E.A.

PONTES, AS

As Pontes de G. R.

FERROL

Ferrol E.A.

10:05

N

V-7068

Aguiño (centro médico) - Santiago E.A.

RIBEIRA

Aguiño (centro médico)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:50

N

V-7068

Ribeira - Santiago E.A.

RIBEIRA

Ribeira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

08:00

N

V-7068

Ribeira - Santiago E.A.

RIBEIRA

Ribeira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

20:10

N

V-7068

Santiago E.A. - Burela E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

BURELA

Burela E.A.

19:00

N

V-7068

Santiago E.A. - Aguiño (centro médico)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

RIBEIRA

Aguiño (centro médico)

20:00

N

V-7068

Santiago E.A. - Ribeira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

RIBEIRA

Ribeira

07:00

N

V-7068

Santiago E.A. - Ribeira

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

RIBEIRA

Ribeira

19:00

N

V-7068

Vilalba E.A. - Ferrol E.A.

VILALBA

Vilalba E.A.

FERROL

Ferrol E.A.

08:00

N

V-7068

Viveiro E.A. - A Coruña E.A.

VIVEIRO

Viveiro E.A.

A CORUÑA

A Coruña E.A.

06:50

N

V-7068

Viveiro E.A. - Ferrol E.A.

VIVEIRO

Viveiro E.A.

FERROL

Ferrol E.A.

07:00

N

V-7072

Coruña EA - Mezonzo

A CORUÑA

A Coruña E.A.

VILASANTAR

Mezonzo

20:00

N

V-7072

A Coruña - Montouto

A CORUÑA

A Coruña

ABEGONDO

Montouto

07:25

N

V-7072

A Coruña - Montouto

A CORUÑA

A Coruña

ABEGONDO

Montouto

18:05

N

V-7072

A Coruña - Curtis

A CORUÑA

A Coruña

CURTIS

Curtis

11:50

N

V-7072

Montouto – A Coruña

ABEGONDO

Montouto

A CORUÑA

A Coruña

09:00

N

V-7072

Montouto – A Coruña

ABEGONDO

Montouto

A CORUÑA

A Coruña

18:30

N

V-7072

Curtis – A Coruña

CURTIS

Curtis

A CORUÑA

A Coruña

07:00

N

V-7074

A Coruña E.A.-Arteixo

A CORUÑA

A Coruña E.A.

ARTEIXO

Arteixo

06:30

N

V-7074

A Coruña E.A.-Arteixo

A CORUÑA

A Coruña E.A.

ARTEIXO

Arteixo

18:15

N

V-7074

A Coruña E.A.-Arteixo

A CORUÑA

A Coruña E.A.

ARTEIXO

Arteixo

20:15

N

V-7074

A Coruña E.A.-Arteixo

A CORUÑA

A Coruña E.A.

ARTEIXO

Arteixo

20:45

N

V-7074

A Coruña E.A.-Cabo Fisterra

A CORUÑA

A Coruña E.A.

FISTERRA

Cabo Fisterra

08:15

N

V-7074

A Coruña E.A.-Fisterra

A CORUÑA

A Coruña E.A.

FISTERRA

Fisterra

11:45

N

V-7074

A Coruña E.A.-Fisterra

A CORUÑA

A Coruña E.A.

FISTERRA

Fisterra

19:45

N

V-7074

A Coruña E.A.-Laxe

A CORUÑA

A Coruña E.A.

LAXE

Laxe

18:15

N

V-7074

A Coruña E.A.-Malpica

A CORUÑA

A Coruña E.A.

MALPICA DE BERGANTIÑOS

Malpica

11:25

N

V-7074

A Coruña-Carballo E.A.

A CORUÑA

A Coruña

CARBALLO

Carballo E.A.

12:50

N

V-7074

A Coruña-Carballo E.A.

A CORUÑA

A Coruña

CARBALLO

Carballo E.A.

19:50

N

V-7074

Arteixo-A Coruña E.A.

ARTEIXO

Arteixo

A CORUÑA

A Coruña E.A.

19:00

N

V-7074

Arteixo-A Coruña E.A.

ARTEIXO

Arteixo

A CORUÑA

A Coruña E.A.

20:00

N

V-7074

Arteixo-A Coruña

ARTEIXO

Arteixo

A CORUÑA

A Coruña

08:45

N

V-7074

Carballo E.A.- A Coruña

CARBALLO

Carballo E.A.

A CORUÑA

A Coruña

06:45

N

V-7074

Carballo E.A.- A Coruña

CARBALLO

Carballo E.A.

A CORUÑA

A Coruña

21:15

N

V-7074

Cabo Fisterra-A Coruña E.A.

FISTERRA

Cabo Fisterra

A CORUÑA

A Coruña E.A.

13:45

N

V-7074

Fisterra-A Coruña E.A.

FISTERRA

Fisterra

A CORUÑA

A Coruña E.A.

07:10

N

V-7074

Laxe-A Coruña E.A.

LAXE

Laxe

A CORUÑA

A Coruña E.A.

12:45

N

V-7074

Malpica- A Coruña

MALPICA DE BERGANTIÑOS

Malpica

A CORUÑA

A Coruña

06:50

N

V-7074

Suevos (zona Muros)-A Coruña E.A.

MAZARICOS

Suevos (zona Muros)

A CORUÑA

A Coruña E.A.

07:00

N

V-7074

Muxía-A Coruña E.A.

MUXÍA

Muxía

A CORUÑA

A Coruña E.A.

06:00

N

V-7076

Santiago E.A. -Vimianzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

VIMIANZO

Vimianzo

13:00

N

V-7076

Santiago E.A. -Vimianzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

VIMIANZO

Vimianzo

19:45

N

V-7076

Vimianzo - Santiago

VIMIANZO

Vimianzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

09:05

N

V-7077

Rúa da Rosa - CAMPOS-CASA PAZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

TEO

Campos-Casa Paz

13:40

N

V-7077

Rúa da Rosa - cruzamento de Sarandón.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

VEDRA

Cruzamento de Sarandón

12:30

N

V-7077

Rúa da Rosa - S. MAMEDE 1 (RIBADULLA)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

VEDRA

S.Mamede 1 (Ribadulla)

19:30

N

V-7077

Rúa da Rosa - SAN CRISTOVO MERÍN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

VEDRA

San Cristovo Merín

19:30

N

V-7077

Rúa da Rosa - VEDRA COLE-FONTAO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

VEDRA

Vedra Cole-Fontao

21:10

N

V-7077

CAMPOS-CASA PAZ - Rúa da Rosa

TEO

Campos-Casa Paz

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

08:45

N

V-7077

S.MAMEDE 1 (RIBADULLA) - Rúa da Rosa

VEDRA

S.Mamede 1 (Ribadulla)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

07:20

N

V-7077

SAN CRISTOVO MERÍN - Rúa da Rosa

VEDRA

San Cristovo Merín

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

07:40

N

V-7077

VEDRA COLE-FONTAO - Rúa da Rosa

VEDRA

Vedra Cole-Fontao

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

09:50

N

XG500

A ABELEIRA-IES CHAMOSO LAMAS

BEARIZ

Abeleira, A

CARBALLIÑO, O

IES Chamoso Lamas

07:20

S

XG500

DOADE-CEIP DE BEARIZ

BEARIZ

CEIP de Beariz

BEARIZ

Doade

15:40

S

XG500

DOADE-CEIP DE BEARIZ

BEARIZ

Doade

BEARIZ

CEIP de Beariz

09:00

S

XG500

O O CARBALLIÑO E.A.-OURENSE E.A.

CARBALLIÑO, O

O Carballiño E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

07:50

N

XG500

O CARBALLIÑO E.A.-OURENSE E.A.

CARBALLIÑO, O

O Carballiño E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

19:00

N

XG500

OURENSE E.A.-O CARBALLIÑO E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

CARBALLIÑO, O

O Carballiño E.A.

08:55

N

XG500

OURENSE E.A.-O CARBALLIÑO E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

CARBALLIÑO, O

O Carballiño E.A.

19:35

N

XG500

O BARÓN DE SAN FIZ-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

CARBALLIÑO, O

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

CARBALLIÑO, O

O BARÓN DE SAN FIZ

17:15

S

XG500

A ABELEIRA-IES CHAMOSO LAMAS

CARBALLIÑO, O

IES Chamoso Lamas

BEARIZ

Abeleira, A

14:45

S

XG500

O BARÓN DE SAN FIZ-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

CARBALLIÑO, O

O BARÓN DE SAN FIZ

CARBALLIÑO, O

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

09:46

S

XG500

SUEIREXA-CEIP VIRXE DA PENA DA SELA

IRIXO, O

CEIP Virxe da Pena da Sela

IRIXO, O

SUEIREXA

16:00

S

XG500

SUEIREXA-CEIP VIRXE DA PENA DA SELA

IRIXO, O

SUEIREXA

IRIXO, O

CEIP Virxe da Pena da Sela

08:55

S

XG500

SANTE-CPI TERRAS DE MASIDE

MASIDE

CPI Terras de Maside

MASIDE

Sante

16:30

S

XG500

O CHAO-CPI TERRAS DE MASIDE

MASIDE

CPI Terras de Maside

PUNXÍN

O CHAO

16:30

S

XG500

OS MONTES-CPI TERRAS DE MASIDE

MASIDE

CPI Terras de Maside

SAN AMARO

OS MONTES

16:30

S

XG500

SANTE-CPI TERRAS DE MASIDE

MASIDE

Sante

MASIDE

CPI Terras de Maside

08:40

S

XG500

CONFURCO-OURENSE E.A.

PIÑOR

Confurco

OURENSE

Ourense E.A.

07:45

N

XG500

O CHAO-CPI TERRAS DE MASIDE

PUNXÍN

O CHAO

MASIDE

CPI Terras de Maside

08:45

S

XG500

OS MONTES-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

SAN AMARO

CEIP Eulogio Gómez Franqueira

SAN AMARO

OS MONTES

16:00

S

XG500

A TORRE-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

SAN AMARO

CEIP Eulogio Gómez Franqueira

SAN AMARO

A TORRE

16:00

S

XG500

OS MONTES-CPI TERRAS DE MASIDE

SAN AMARO

OS MONTES

MASIDE

CPI Terras de Maside

08:50

S

XG500

OS MONTES-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

SAN AMARO

OS MONTES

SAN AMARO

CEIP Eulogio Gómez Franqueira

09:00

S

XG500

A TORRE-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

SAN AMARO

A TORRE

SAN AMARO

CEIP Eulogio Gómez Franqueira

09:00

S

XG500

BETAR-CPI VIRXE DA SALETA

SAN CRISTOVO DE CEA

Betar

SAN CRISTOVO DE CEA

CPI Virxe da Saleta

09:40

S

XG500

BETAR-CPI VIRXE DA SALETA

SAN CRISTOVO DE CEA

CPI Virxe da Saleta

SAN CRISTOVO DE CEA

Betar

17:15

S

XG500

VILARIÑO FRÍO-CPI VIRXE DA SALETA

SAN CRISTOVO DE CEA

CPI Virxe da Saleta

SAN CRISTOVO DE CEA

Vilariño Frío

17:15

S

XG500

VILARIÑO FRÍO-CPI VIRXE DA SALETA

SAN CRISTOVO DE CEA

Vilariño Frío

SAN CRISTOVO DE CEA

CPI Virxe da Saleta

09:30

S

XG501

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-GAIÁS (MARQUESIÑA)

BANDE

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

LOBEIRA

GAIÁS (MARQUESIÑA)

16:00

S

XG501

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-CASAL DE BISPO

BANDE

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

VEREA

Casal de Bispo

15:50

S

XG501

TORNEIROS-IES AQUIS QUERQUERNIS

BANDE

IES Aquis Querquernis

LOBIOS

Torneiros

07:26

S

XG501

IES AQUIS QUERQUERNIS-GUXINDE

BOLA, A

IES Aquis Querquernis

ENTRIMO

GUXINDE

14:20

S

XG501

CEIP SANTA MARÍA A REAL-A PEREIRA (MARQUESIÑA)

ENTRIMO

CEIP Santa María A Real

ENTRIMO

A PEREIRA (MARQUESIÑA)

16:40

S

XG501

IES AQUIS QUERQUERNIS-GUXINDE

ENTRIMO

GUXINDE

BOLA, A

IES Aquis Querquernis

07:30

S

XG501

CEIP SANTA MARÍA A REAL-A PEREIRA (MARQUESIÑA)

ENTRIMO

A PEREIRA (MARQUESIÑA)

ENTRIMO

CEIP Santa María A Real

09:30

S

XG501

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-GAIÁS (MARQUESIÑA)

LOBEIRA

GAIÁS (MARQUESIÑA)

BANDE

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

08:30

S

XG501

CEIP DO XURÉS-SAN PAIO (POBOACIÓN)

LOBIOS

CEIP do Xurés

LOBIOS

SAN PAIO (POBOACIÓN)

16:40

S

XG501

CEIP DO XURÉS-SAN PAIO (POBOACIÓN)

LOBIOS

SAN PAIO (POBOACIÓN)

LOBIOS

CEIP do Xurés

09:30

S

XG501

TORNEIROS-IES AQUIS QUERQUERNIS

LOBIOS

Torneiros

BANDE

IES Aquis Querquernis

14:20

S

XG501

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)-CEIP VALLE INCLÁN

MUÍÑOS

CEIP Valle Inclán

MUÍÑOS

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)

08:40

S

XG501

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)-CEIP VALLE INCLÁN

MUÍÑOS

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)

MUÍÑOS

CEIP Valle Inclán

15:15

S

XG501

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-CASAL DE BISPO

VEREA

Casal de Vispo

BANDE

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

09:04

S

XG502

ARCUCELOS-CEIP O CASTIÑEIRO

LAZA

ARCUCELOS

LAZA

CEIP O Castiñeiro

09:05

S

XG502

ARCUCELOS-OURENSE E.A.

LAZA

ARCUCELOS

OURENSE

Ourense E.A.

06:25

N

XG502

ARCUCELOS-CEIP O CASTIÑEIRO

LAZA

CEIP O Castiñeiro

LAZA

ARCUCELOS

16:00

S

XG502

IES SAN MAMEDE-O ALTO DO RODICIO

MACEDA

O ALTO DO RODICIO

MACEDA

IES San Mamede

07:50

S

XG502

CEIP DE MACEDA-O RODICIO (POBOACIÓN)

MACEDA

CEIP de Maceda

MACEDA

O RODICIO (POBOACIÓN)

16:10

S

XG502

CEIP DE MACEDA-RIÓSECO(FARMACIA)

MACEDA

CEIP de Maceda

PADERNE

DE ALLARIZ

RIÓSECO (FARMACIA)

16:10

S

XG502

CEIP DE MACEDA-ESPADANEDO

MACEDA

CEIP de Maceda

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

Espadanedo

13:55

S

XG502

CEIP DE MACEDA-ESPADANEDO

MACEDA

CEIP de Maceda

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

Espadanedo

16:10

S

XG502

IES SAN MAMEDE-O ALTO DO RODICIO

MACEDA

IES San Mamede

MACEDA

O ALTO DO RODICIO

14:40

S

XG502

IES SAN MAMEDE-AS LAGOAS

MACEDA

IES San Mamede

OURENSE

As Lagoas

14:30

S

XG502

IES SAN MAMEDE-PARDECONDE

MACEDA

IES San Mamede

PADRENDA

PARDECONDE

08:10

S

XG502

OURENSE E.A.-MACEDA CRUZAMENTO OU

MACEDA

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

OURENSE

Ourense E.A.

13:00

N

XG502

OURENSE E.A.-MACEDA CRUZAMENTO OU

MACEDA

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

OURENSE

Ourense E.A.

19:00

N

XG502

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-MACEDA CRUZAMENTO OU

MACEDA

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

VILAR DE BARRIO

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)

14:40

S

XG502

CEIP DE MACEDA-O RODICIO (POBOACIÓN)

MACEDA

O RODICIO (POBOACIÓN)

MACEDA

CEIP de Maceda

08:30

S

XG502

OURENSE E.A.-MACEDA CRUZAMENTO OU

OURENSE

Ourense E.A.

MACEDA

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

09:40

N

XG502

OURENSE E.A.-MACEDA CRUZAMENTO OU

OURENSE

Ourense E.A.

MACEDA

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

19:45

N

XG502

PÍAS-OURENSE E.A.

MACEDA

Pías

OURENSE

Ourense E.A.

06:40

N

XG502

OURENSE E.A.-PÍAS

OURENSE

Ourense E.A.

MACEDA

Pías

12:35

N

XG502

OURENSE E.A.-PÍAS

OURENSE

Ourense E.A.

MACEDA

Pías

18:15

N

XG502

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

06:45

N

XG502

IES SAN MAMEDE-SAÍNZA (BAR GALLEGO)

OURENSE

Sainza (Bar Gallego)

MACEDA

IES San Mamede

07:45

S

XG502

CEIP DE MACEDA-RIÓSECO(FARMACIA)

PADERNE DE ALLARIZ

RIÓSECO(FARMACIA)

MACEDA

CEIP de Maceda

09:00

S

XG502

IES SAN MAMEDE-PARDECONDE

PADRENDA

PARDECONDE

MACEDA

IES San Mamede

14:40

S

XG502

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO-ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

VILAR DE BARRIO

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

VILAR DE BARRIO

ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

09:40

S

XG502

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO-ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

VILAR DE BARRIO

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

VILAR DE BARRIO

ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

16:55

S

XG502

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-MACEDA CRUZAMENTO OU

VILAR DE BARRIO

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)

MACEDA

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

07:30

S

XG502

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-OURENSE E.A.

VILAR DE BARRIO

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)

OURENSE

Ourense E.A.

13:10

N

XG502

CEIP DE MACEDA-ESPADANEDO

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

Espadanedo

MACEDA

CEIP de Maceda

08:15

S

XG502

CEIP DE MACEDA-ESPADANEDO

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

Espadanedo

MACEDA

CEIP de Maceda

09:00

S

XG503

BANDE-OURENSE E.A.

BANDE

Bande

OURENSE

Ourense E.A.

07:25

N

XG503

CEIP SAN MARCOS-SABUZ

CARTELLE

CEIP San Marcos

CARTELLE

Sabuz

17:00

S

XG503

IES DE CELANOVA-PARBÓN

CARTELLE

Parbón

CELANOVA

IES de Celanova

07:20

S

XG503

CEIP SAN MARCOS-SABUZ

CARTELLE

Sabuz

CARTELLE

CEIP San Marcos

09:30

S

XG503

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-MOIMENTA

CELANOVA

CEIP Curros Enríquez

CELANOVA

MOIMENTA

17:10

S

XG503

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-RABAL DE ARRIBA

CELANOVA

CEIP Curros Enríquez

CELANOVA

RABAL DE ARRIBA

17:10

S

XG503

IES DE CELANOVA-PARBÓN

CELANOVA

IES de Celanova

CARTELLE

Parbón

14:40

S

XG503

IES DE CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO

CELANOVA

IES de Celanova

QUINTELA DE LEIRADO

QUINTELA DE LEIRADO

14:40

S

XG503

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-MOIMENTA

CELANOVA

MOIMENTA

CELANOVA

CEIP Curros Enríquez

09:40

S

XG503

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-RABAL DE ARRIBA

CELANOVA

RABAL DE ARRIBA

CELANOVA

CEIP Curros Enríquez

09:35

S

XG503

CORTEGADA (CENTRO)-OURENSE E.A.

CORTEGADA

CORTEGADA (CENTRO)

OURENSE

Ourense E.A.

07:00

N

XG503

RIAL, O-OURENSE E.A.

MERCA, A

Rial, O

OURENSE

Ourense E.A.

07:20

N

XG503

BAR VILLABUS-ROT. A VALENZÁ

OURENSE

Bar Villabus

BARBADÁS

Rot. A Valenzá

07:20

N

XG503

BANDE-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

BANDE

Bande

12:55

N

XG503

CORTEGADA (CENTRO)-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

CORTEGADA

CORTEGADA (CENTRO)

13:50

N

XG503

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-CONDADO (MARQUESIÑA)

PADRENDA

CONDADO (MARQUESIÑA)

PADRENDA

CPI de Padrenda-Crespos

09:00

S

XG503

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-CONDADO (MARQUESIÑA)

PADRENDA

CPI de Padrenda-Crespos

PADRENDA

CONDADO (MARQUESIÑA)

16:30

S

XG503

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-POUSAFOLES

PADRENDA

CPI de Padrenda-Crespos

PADRENDA

Pousafoles

16:30

S

XG503

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-VILAR (POBOACIÓN)

PADRENDA

CPI de Padrenda-Crespos

PADRENDA

VILAR (POBOACIÓN)

16:30

S

XG503

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-POUSAFOLES

PADRENDA

Pousafoles

PADRENDA

CPI de Padrenda-Crespos

09:10

S

XG503

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-VILAR (POBOACIÓN)

PADRENDA

VILAR (POBOACIÓN)

PADRENDA

CPI de Padrenda-Crespos

09:05

S

XG503

IES DE CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO

QUINTELA DE LEIRADO

QUINTELA DE LEIRADO

CELANOVA

IES de Celanova

07:47

S

XG504

CEIP SAN SALVADOR-A REZA

ARNOIA, A

CEIP San Salvador

ARNOIA, A

Reza

16:00

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-REMUÍÑO

ARNOIA, A

REMUÍÑO

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

08:00

S

XG504

CEIP SAN SALVADOR-A REZA

ARNOIA, A

Reza

ARNOIA, A

CEIP San Salvador

09:00

S

XG504

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-LAGOA (PRAZA)

AVIÓN

CEIP Virxe de Guadalupe

AVIÓN

LAGOA (PRAZA)

15:40

S

XG504

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-ESPIÑEIRO

AVIÓN

ESPIÑEIRO

RIBADAVIA

CEIP Virxe de Guadalupe

08:47

S

XG504

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-LAGOA (PRAZA)

AVIÓN

LAGOA (PRAZA)

AVIÓN

CEIP Virxe de Guadalupe

09:00

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-VILAR DE CONDES

CARBALLEDA DE AVIA

Vilar de Condes

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

08:00

S

XG504

BARRAL+ENLACE-SOUTO

CASTRELO DE MIÑO

BARRAL+ENLACE

CASTRELO DE MIÑO

Souto

07:45

S

XG504

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-CASARDEITA

CASTRELO DE MIÑO

Casardeita

CASTRELO DE MIÑO

CEIP de Castrelo de Miño

08:50

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-CASARDEITA

CASTRELO DE MIÑO

Casardeita

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

07:35

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-CASARDEITA

CASTRELO DE MIÑO

Casardeita

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

07:35

S

XG504

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-CASARDEITA

CASTRELO DE MIÑO

CEIP de Castrelo de Miño

CASTRELO DE MIÑO

Casardeita

15:45

S

XG504

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-TRAVESO

CASTRELO DE MIÑO

CEIP de Castrelo de Miño

CASTRELO DE MIÑO

TRAVESO

15:40

S

XG504

BARRAL+ENLACE-SOUTO

CASTRELO DE MIÑO

Souto

CASTRELO DE MIÑO

BARRAL+ENLACE

14:40

S

XG504

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-TRAVESO

CASTRELO DE MIÑO

TRAVESO

CASTRELO DE MIÑO

CEIP de Castrelo de Miño

09:00

S

XG504

SANTA MARIÑA-CEIP CASTRELO DE MIÑO

CASTRELO DE MIÑO

Santa María

CASTRELO DE MIÑO

CEIP de Castrelo de Miño

09:00

S

XG504

CEIP CASTRELO DE MIÑO-SANTA MARÍA

CASTRELO DE MIÑO

CEIP de Castrelo de Miño

CASTRELO DE MIÑO

Castrelo de Miño

15:45

S

XG504

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS-BARBANTES-ESTACIÓN

CENLLE

BARBANTES-ESTACIÓN

RIBADAVIA

CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

08:00

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-A PONTE TRADO

CORTEGADA

A PONTE TRADO

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

07:38

S

XG504

OURENSE E.A.-MELÓN

MELÓN

Melón

OURENSE

Ourense E.A.

07:00

N

XG504

CEIP ALBINO NÚÑEZ-RIBADAVIA E.A.

OURENSE

CEIP Albino Núñez

RIBADAVIA

Ribadavia E.A.

16:15

S

XG504

OURENSE E.A.-MELÓN

OURENSE

Ourense E.A.

MELÓN

Melón

13:00

N

XG504

OURENSE E.A.-MELÓN

OURENSE

Ourense E.A.

MELÓN

Melón

18:30

N

XG504

PONTE BARXAS-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

PADRENDA

Ponte Braxas

13:30

S

XG504

OURENSE E.A.-RIBADAVIA E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

RIBADAVIA

Ribadavia E.A.

11:00

N

XG504

PONTE BARXAS-OURENSE E.A.

PADRENDA

Ponte Braxas

OURENSE

Ourense E.A.

07:30

S

XG504

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-ESPIÑEIRO

RIBADAVIA

CEIP Virxe de Guadalupe

AVIÓN

ESPIÑEIRO

15:40

S

XG504

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS-BARBANTES-ESTACIÓN

RIBADAVIA

CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

CENLLE

BARBANTES-ESTACIÓN

14:20

S

XG504

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS-SANÍN (MARQUESIÑA)

RIBADAVIA

CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

RIBADAVIA

SANÍN (MARQUESIÑA)

15:00

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-REMUÍÑO

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

ARNOIA, A

REMUÍÑO

14:25

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-VILAR DE CONDES

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

CARBALLEDA DE AVIA

Vilar de Condes

14:20

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-CASARDEITA

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

CASTRELO DE MIÑO

Casardeita

14:20

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-CASARDEITA

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

CASTRELO DE MIÑO

Casardeita

14:20

S

XG504

IES DE RIBADAVIA-A PONTE TRADO

RIBADAVIA

I.E.S. Ribadavia

CORTEGADA

A PONTE TRADO

14:20

S

XG504

CEIP ALBINO NÚÑEZ-RIBADAVIA E.A.

RIBADAVIA

Ribadavia E.A.

OURENSE

CEIP Albino Núñez

08:30

S

XG504

OURENSE E.A.-RIBADAVIA E.A.

RIBADAVIA

Ribadavia E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

11:30

N

XG504

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS-SANÍN (MARQUESIÑA)

RIBADAVIA

SANÍN (MARQUESIÑA)

RIBADAVIA

CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

08:30

S

XG505

AMOEIRO (ESTRADA)-OURENSE E.A.

AMOEIRO

AMOEIRO (ESTRADA)

OURENSE

Ourense E.A.

10:00

N

XG505

AMOEIRO (POBOACIÓN)-OURENSE E.A.

AMOEIRO

AMOEIRO (POBOACIÓN)

OURENSE

Ourense E.A.

08:41

S

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

OURENSE

As Lagoas

07:00

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

OURENSE

As Lagoas

07:45

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

OURENSE

As Lagoas

08:15

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

OURENSE

As Lagoas

19:00

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

OURENSE

As Lagoas

19:50

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

OURENSE

As Lagoas

20:40

N

XG505

CEIP PLURILINGÜE O RUXIDOIRO-GALOS

BARBADÁS

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

BARBADÁS

GALOS

15:15

S

XG505

CEIP PLURILINGÜE O RUXIDOIRO-GALOS

BARBADÁS

GALOS

BARBADÁS

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

09:03

S

XG505

CEIP MANUEL LUÍS ACUÑA-PIÑOR (NÚCLEO URBANO)

BARBADÁS

Piñor (núcleo urbano)

OURENSE

CEIP Manuel Luís Acuña

08:45

S

XG505

SAN TOMÉ-OURENSE E.A.

CARTELLE

San Tomé

OURENSE

Ourense E.A.

07:45

N

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-COSTELA (MIRA DO RÍO)

COLES

COSTELA (MIRA DO RÍO)

COLES

CPI Antonio Faílde

08:46

S

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-COSTELA (MIRA DO RÍO)

COLES

CPI Antonio Faílde

COLES

COSTELA (MIRA DO RÍO)

16:10

S

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-AS GOLPELLEIRAS (CENTRO POBOACIÓN)

COLES

CPI Antonio Faílde

COLES

AS GOLPELLEIRAS (CENTRO POBOACIÓN)

16:10

S

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-A SÉ

COLES

CPI Antonio Faílde

COLES

Sé, A

16:10

S

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-MONTÓS (ORBÁN)

COLES

CPI Antonio Faílde

VILAMARÍN

MONTÓS (ORBÁN)

16:10

S

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-TOLDAVIA (NA ENTRADA Á POBOACIÓN MARQUESIÑA)

COLES

CPI Antonio Faílde

VILAMARÍN

TOLDAVIA (NA ENTRADA MARQUESIÑA)

16:10

S

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-AS COLPELLEIRAS (CENTRO POBOACIÓN)

COLES

AS COLPELLEIRAS (CENTRO POBOACIÓN)

COLES

CPI Antonio Faílde

08:50

S

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-A SÉ

COLES

Sé, A

COLES

CPI Antonio Faílde

08:47

S

XG505

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-ESGOS

ESGOS

ESGOS

OURENSE

CPI José García García

08:00

S

XG505

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-ESGOS

OURENSE

CPI José García García

ESGOS

Esgos

16:10

S

XG505

CEIP DE LUÍNTRA-MOURA

NOGUEIRA DE RAMUÍN

CEIP de Luíntra

NOGUEIRA DE RAMUÍN

MOURA

16:10

S

XG505

EIRADELA-OURENSE E.A.

NOGUEIRA DE RAMUÍN

Eiradela

OURENSE

Ourense E.A.

09:45

N

XG505

CEIP DE LUÍNTRA-MOURA

NOGUEIRA DE RAMUÍN

MOURA

NOGUEIRA DE RAMUÍN

CEIP de Luíntra

09:10

S

XG505

PARADA DE SIL-OURENSE E.A.

NOGUEIRA DE RAMUÍN

Parada de Sil

OURENSE

Ourense E.A.

06:45

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

OURENSE

As Lagoas

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

07:50

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

OURENSE

As Lagoas

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

18:30

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

OURENSE

As Lagoas

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

19:30

N

XG505

AS LAGOAS-A VALENZÁ

OURENSE

As Lagoas

BARBADÁS

A VALENZÁ - Autovía

20:20

N

XG505

AS LAGOAS-AS LAGOAS

OURENSE

As Lagoas

OURENSE

As Lagoas

06:55

N

XG505

AS LAGOAS-AS LAGOAS

OURENSE

As Lagoas

OURENSE

As Lagoas

20:05

N

XG505

IES O COUTO-FREIXENDO

TOÉN

FREIXENDO

OURENSE

IES O COUTO

08:06

S

XG505

IES O COUTO-FREIXENDO

OURENSE

IES O COUTO

TOÉN

FREIXENDO

14:10

S

XG505

IES O COUTO-FREIXENDO

TOÉN

FREIXENDO

OURENSE

IES O COUTO

15:40

S

XG505

IES O COUTO-FREIXENDO

OURENSE

IES O COUTO

TOÉN

FREIXENDO

18:10

S

XG505

AVDA. DA CORUÑA, 9-AVDA. DA CORUÑA, 9

OURENSE

Avda. A Coruña, 9

OURENSE

Avda. A Coruña, 9

06:45

N

XG505

CEIP DE SEIXALBO-BARRIO (CASAS)

OURENSE

CEIP de Seixalbo

TABOADELA

BARRIO (CASAS)

17:10

S

XG505

CEIP MANUEL LUÍS ACUÑA-PIÑOR (NÚCLEO URBANO)

OURENSE

CEIP Manuel Luís Acuña

BARBADÁS

Piñor (núcleo urbano)

15:25

S

XG505

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-REBOREDO

OURENSE

CPI José García García

OURENSE

REBOREDO

16:10

S

XG505

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-PAZOS DE SAN CIBRAO

OURENSE

CPI José García García

SAN CIBRAO DAS VIÑAS

PAZOS DE SAN CIBRAO

16:10

S

XG505

A A PONTE NOALLA (PASO SUPERIOR)-GLORIETA BARRA DE MIÑO

OURENSE

GLORIETA BARRA DE MIÑO

SAN CIBRAO DAS VIÑAS

A A PONTE NOALLA (PASO SUPERIOR)

09:00

S

XG505

IES UNIVERSIDADE LABORAL-CANTOÑA (MARQUESIÑA)

OURENSE

IES Universidade Laboral

PADERNE

DE ALLARIZ

CANTOÑA (MARQUESIÑA)

14:20

S

XG505

AMOEIRO (ESTRADA)-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

AMOEIRO

AMOEIRO (ESTRADA)

12:45

N

XG505

AMOEIRO (POBOACIÓN)-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

AMOEIRO

AMOEIRO (POBOACIÓN)

16:00

S

XG505

SAN TOMÉ-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

CARTELLE

San Tomé

13:00

N

XG505

SAN TOMÉ-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

CARTELLE

San Tomé

18:45

N

XG505

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

NOGUEIRA DE RAMUÍN

Armariz

11:00

N

XG505

EIRADELA-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

NOGUEIRA DE RAMUÍN

Eiradela

08:10

N

XG505

PARADA DE SIL-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

NOGUEIRA DE RAMUÍN

Parada de Sil

18:30

N

XG505

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

07:00

N

XG505

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

18:45

N

XG505

OURENSE E.A.-BESTEIROS

OURENSE

Ourense E.A.

PEROXA, A

Besteiros

12:00

N

XG505

OURENSE E.A.-CARRACEDO

OURENSE

Ourense E.A.

PEROXA, A

Carracedo

18:30

N

XG505

OURENSE E.A.-PEARES OS (ZONA NORTE)

OURENSE

Ourense E.A.

PEROXA, A

PEARES OS (ZONA NORTE)

12:55

N

XG505

OURENSE E.A.-PEARES OS (ZONA SUR)

OURENSE

Ourense E.A.

PEROXA, A

PEARES OS (ZONA SUR)

07:30

N

XG505

OURENSE E.A.-PORTO AMIEIRO

OURENSE

Ourense E.A.

VILAMARÍN

Porto Amieiro

13:00

N

XG505

OURENSE E.A.-PORTO AMIEIRO

OURENSE

Ourense E.A.

VILAMARÍN

Porto Amieiro

19:30

N

XG505

OURENSE E.F.-OURENSE E.F.

OURENSE

Ourense E.F.

OURENSE

Ourense E.F.

06:45

N

XG505

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-REBOREDO

OURENSE

REBOREDO

OURENSE

CPI José García García

08:23

S

XG505

IES UNIVERSIDADE LABORAL-CANTOÑA(MARQUESIÑA)

PADERNE DE ALLARIZ

CANTOÑA

(MARQUESIÑA)

OURENSE

IES Universidade Laboral

07:32

S

XG505

CEIP BEN-CHO-SHEY-CARCERÉ (PAVILLÓNS PENITENCIARIÓS)

PEREIRO DE AGUIAR, O

CARCERÉ (PAVILLÓNS PENITENCIARIÓS)

PEREIRO DE AGUIAR, O

CEIP Ben-Cho-Shey

09:58

S

XG505

CEIP BEN-CHO-SHEY-CARCERÉ (PAVILLÓNS PENITENCIARIÓS)

PEREIRO DE AGUIAR, O

CEIP Ben-Cho-Shey

PEREIRO DE AGUIAR, O

CARCERÉ (PAVILLÓNS PENITENCIARIÓS)

17:10

S

XG505

CEIP BEN-CHO-SHEY-CRUZAMENTO DE VENDA-FOLGOSO

PEREIRO DE AGUIAR, O

CEIP Ben-Cho-Shey

PEREIRO DE AGUIAR, O

CRUZAMENTO DE VENDA-FOLGOSO

17:10

S

XG505

CEIP BEN-CHO-SHEY-CRUZAMENTO DE VENDA-FOLGOSO

PEREIRO DE AGUIAR, O

CRUZAMENTO DE VENDA-FOLGOSO

PEREIRO DE AGUIAR, O

CEIP Ben-Cho-Shey

09:45

S

XG505

OURENSE E.A.-BESTEIROS

PEROXA, A

Besteiros

OURENSE

Ourense E.A.

07:00

N

XG505

OURENSE E.A.-BESTEIROS

PEROXA, A

Besteiros

OURENSE

Ourense E.A.

18:30

N

XG505

OURENSE E.A.-PEARES OS (ZONA NORTE)

PEROXA, A

PEARES OS (ZONA NORTE)

OURENSE

Ourense E.A.

13:50

N

XG505

CARRACEDO-OURENSE, E.A.

PEROXA, A

Carracedo

OURENSE

Ourense E.A.

07:20

N

XG505

A PEROXA-OURENSE E.A.

PEROXA, A

Peroxa, A

OURENSE

Ourense E.A.

10:15

N

XG505

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-PAZOS DE SAN CIBRAO

SAN CIBRAO DAS VIÑAS

PAZOS DE SAN CIBRAO

OURENSE

CPI José García García

08:00

S

XG505

A PONTE NOALLA (PASO SUPERIOR)-GLORIETA BARRA DE MIÑO

SAN CIBRAO DAS VIÑAS

A PONTE NOALLA (PASO SUPERIOR)

OURENSE

GLORIETA BARRA DE MIÑO

15:10

S

XG505

CEIP DE SEIXALBO-BARRIO (CASAS)

TABOADELA

BARRIO (CASAS)

OURENSE

CEIP de Seixalbo

09:24

S

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-MONTÓS (ORBÁN)

VILAMARÍN

MONTÓS (ORBÁN)

COLES

CPI Antonio Faílde

08:45

S

XG505

OURENSE E.A.-PORTO AMIEIRO

VILAMARÍN

Porto Amieiro

OURENSE

Ourense E.A.

07:15

N

XG505

CPI ANTONIO FAÍLDE-TOLDAVIA (NA ENTRADA Á POBOACIÓN MARQUESIÑA)

VILAMARÍN

TOLDAVIA (NA ENTRADA Á POBOACIÓN MARQUESIÑA)

COLES

CPI Antonio Faílde

09:01

S

XG510

CARRACEDO (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

CARRACEDO (MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

09:28

S

XG510

CARRACEDO (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

CARRACEDO (MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

17:21

S

XG510

CARRACEDO (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

GUDIÑA, A

CARRACEDO (MARQUESIÑA)

09:07

S

XG510

CARRACEDO (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

GUDIÑA, A

CARRACEDO (MARQUESIÑA)

17:00

S

XG510

O TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

GUDIÑA, A

O TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)

09:00

S

XG510

O TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

GUDIÑA, A

O TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)

17:00

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

08:08

S

XG510

PARADA DA SERRA-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

GUDIÑA, A

Parada da Serra

8:29

S

XG510

PARADA DA SERRA-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Parada da Serra

GUDIÑA, A

Gudiña, A

9:09

S

XG510

PARADA DA SERRA-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

GUDIÑA, A

Parada da Serra

16:30

S

XG510

PARADA DA SERRA-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Parada da Serra

GUDIÑA, A

Gudiña, A

17:10

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

08:40

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

17:00

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

17:00

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

09:00

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

17:00

S

XG510

A VILAVELLA (POBOACIÓN)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (POBOACIÓN)

08:56

S

XG510

A VILAVELLA (POBOACIÓN)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (POBOACIÓN)

17:00

S

XG510

BOUZAS (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

VIANA DO BOLO

BOUZAS (MARQUESIÑA)

09:26

S

XG510

BOUZAS (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

VIANA DO BOLO

BOUZAS (MARQUESIÑA)

17:00

S

XG510

O TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

O TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

09:25

S

XG510

O TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

GUDIÑA, A

O TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

17:24

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

08:59

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

09:15

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

17:35

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

GUDIÑA, A

Gudiña, A

17:50

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

08:34

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

08:56

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

16:53

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

17:15

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

07:33

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

08:17

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

16:15

S

XG510

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

16:15

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

08:50

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

08:56

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

16:15

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

Mezquita, A

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

16:15

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A GUDIÑA

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

09:25

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A GUDIÑA

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

17:46

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

MEZQUITA, A

Mezquita, A

09:12

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

MEZQUITA, A

Mezquita, A

09:15

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

MEZQUITA, A

Mezquita, A

16:34

S

XG510

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (GASOLINEIRA)

MEZQUITA, A

Mezquita, A

16:37

S

XG510

A VILAVELLA (POBOACIÓN)-A GUDIÑA

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (POBOACIÓN)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

09:23

S

XG510

A VILAVELLA (POBOACIÓN)-A GUDIÑA

MEZQUITA, A

A VILAVELLA (POBOACIÓN)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

17:26

S

XG510

CORTEGADA-RIÓS
(CONCELLO)

RIÓS

Cortegada

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

08:47

S

XG510

CORTEGADA-RIÓS
(CONCELLO)

RIÓS

Cortegada

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

16:12

S

XG510

POUSADA-RIÓS
(CONCELLO)

RIÓS

POUSADA

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

08:50

S

XG510

POUSADA-RIÓS
(CONCELLO)

RIÓS

POUSADA

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

15:59

S

XG510

CORTEGADA-RIÓS
(CONCELLO)

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

Cortegada

08:24

S

XG510

CORTEGADA-RIÓS
(CONCELLO)

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

Cortegada

15:50

S

XG510

POUSADA-RIÓS
(CONCELLO)

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

POUSADA

08:30

S

XG510

POUSADA-RIÓS
(CONCELLO)

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

POUSADA

15:50

S

XG510

A TREPA-RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

A Trepa

08:19

S

XG510

A TREPA-RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

A Trepa

15:50

S

XG510

A TREPA-RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

A Trepa

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

08:44

S

XG510

A TREPA-RIÓS (CONCELLO)

RIÓS

A Trepa

RIÓS

RIÓS (CONCELLO)

16:15

S

XG510

XARES (CRUZAMENTO)-A VEIGA+ENLACE

VEIGA, A

A VEIGA+ENLACE

VEIGA, A

XARES (CRUZAMENTO)

07:28

S

XG510

XARES (CRUZAMENTO)-A VEIGA+ENLACE

VEIGA, A

A VEIGA+ENLACE

VEIGA, A

XARES (CRUZAMENTO)

15:30

S

XG510

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VEIGA, A

LAMALONGA

(MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:07

S

XG510

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VEIGA, A

LAMALONGA

(MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:07

S

XG510

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VEIGA, A

LAMALONGA

(MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:27

S

XG510

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VEIGA, A

LAMALONGA

(MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:27

S

XG510

XARES (CRUZAMENTO)-A VEIGA+ENLACE

VEIGA, A

XARES (CRUZAMENTO)

VEIGA, A

A VEIGA+ENLACE

08:13

S

XG510

XARES (CRUZAMENTO)-A VEIGA+ENLACE

VEIGA, A

XARES (CRUZAMENTO)

VEIGA, A

A VEIGA+ENLACE

16:31

S

XG510

BOUZAS (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

VIANA DO BOLO

BOUZAS
(MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

09:38

S

XG510

BOUZAS (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

VIANA DO BOLO

BOUZAS
(MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

Gudiña, A

17:11

S

XG510

FROXAIS

(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

FROXAIS

(MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:38

S

XG510

FROXAIS

(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

FROXAIS

(MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:44

S

XG510

FROXAIS

(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

FROXAIS

(MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

15:50

S

XG510

FROXAIS

(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

FROXAIS

(MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

15:56

S

XG510

UMOSO (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

UMOSO (MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:25

S

XG510

UMOSO (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

UMOSO (MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:10

S

XG510

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

O Castro

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:27

S

XG510

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

O Castro

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:30

S

XG510

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

O Castro

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:07

S

XG510

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

O Castro

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:07

S

XG510

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:33

S

XG510

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:35

S

XG510

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

15:59

S

XG510

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:01

S

XG510

TABAZOA DE UMOSO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

TABAZOA DE UMOSO

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:15

S

XG510

TABAZOA DE UMOSO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

TABAZOA DE UMOSO

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:19

S

XG510

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VEIGA, A

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)

07:09

S

XG510

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VEIGA, A

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)

07:09

S

XG510

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VEIGA, A

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)

15:30

S

XG510

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VEIGA, A

LAMALONGA
(MARQUESIÑA)

15:30

S

XG510

FROXAIS

(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

FROXAIS

(MARQUESIÑA)

08:11

S

XG510

FROXAIS

(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

FROXAIS

(MARQUESIÑA)

08:24

S

XG510

FROXAIS

(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

FROXAIS

(MARQUESIÑA)

15:30

S

XG510

FROXAIS

(MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

FROXAIS

(MARQUESIÑA)

15:30

S

XG510

UMOSO (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

UMOSO
(MARQUESIÑA)

07:45

S

XG510

UMOSO (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

UMOSO
(MARQUESIÑA)

15:30

S

XG510

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

O Castro

07:50

S

XG510

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

O Castro

07:55

S

XG510

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

O Castro

15:30

S

XG510

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

O Castro

15:30

S

XG510

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

08:02

S

XG510

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

08:06

S

XG510

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

15:30

S

XG510

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

15:30

S

XG510

TABAZOA DE UMOSO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

TABAZOA DE UMOSO

07:25

S

XG510

TABAZOA DE UMOSO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

TABAZOA DE UMOSO

15:30

S

XG510

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

08:00

S

XG510

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

08:07

S

XG510

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

15:30

S

XG510

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

15:30

S

XG510

SABUGUIDO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO DE CONSO

SABUGUIDO

07:39

S

XG510

SABUGUIDO-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO DE CONSO

SABUGUIDO

15:30

S

XG510

VILARIÑO + ENLACE-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO + ENLACE

08:15

S

XG510

VILARIÑO + ENLACE-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO + ENLACE

15:30

S

XG510

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:32

S

XG510

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:36

S

XG510

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

15:59

S

XG510

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

VIANA DO BOLO

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:02

S

XG510

ENTRECINSA-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

ENTRECINSA

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

08:30

S

XG510

ENTRECINSA-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

ENTRECINSA

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

16:29

S

XG510

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO + ENLACE

VILARIÑO DE CONSO

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO + ENLACE

08:19

S

XG510

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO + ENLACE

VILARIÑO DE CONSO

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO + ENLACE

16:40

S

XG510

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

08:35

S

XG510

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

16:40

S

XG510

SABUGUIDO-VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO DE CONSO

SABUGUIDO

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:27

S

XG510

SABUGUIDO-VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO DE CONSO

SABUGUIDO

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

16:07

S

XG510

VILARIÑO + ENLACE-VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO + ENLACE

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

08:40

S

XG510

VILARIÑO + ENLACE-VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO + ENLACE

VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO E.A.

15:55

S

XG510

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO + ENLACE

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO + ENLACE

VILARIÑO DE CONSO

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

07:48

S

XG510

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO + ENLACE

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO + ENLACE

VILARIÑO DE CONSO

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

16:10

S

XG510

ENTRECINSA-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

ENTRECINSA

08:10

S

XG510

ENTRECINSA-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

ENTRECINSA

16:10

S

XG510

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

08:05

S

XG510

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

16:10

S

XG511

TOSENDE (MARQUESIÑA)-BALTAR

BALTAR

Baltar

BALTAR

TOSENDE (MARQUESIÑA)

08:40

S

XG511

TOSENDE (MARQUESIÑA)-BALTAR

BALTAR

Baltar

BALTAR

TOSENDE (MARQUESIÑA)

15:30

S

XG511

BALTAR-XINZO DE LIMIA E.A.

BALTAR

Baltar

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:15

S

XG511

BALTAR-XINZO DE LIMIA E.A.

BALTAR

Baltar

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

15:10

S

XG511

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)-XINZO DE LIMIA E.A.

BALTAR

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:20

S

XG511

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)-XINZO DE LIMIA E.A.

BALTAR

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

15:18

S

XG511

TOSENDE (MARQUESIÑA)-BALTAR

BALTAR

TOSENDE (MARQUESIÑA)

BALTAR

Baltar

09:00

S

XG511

TOSENDE (MARQUESIÑA)-BALTAR

BALTAR

TOSENDE (MARQUESIÑA)

BALTAR

Baltar

15:50

S

XG511

RIÓSECO-OS BLANCOS

BLANCOS, OS

Os Blancos

CALVOS DE RANDÍN

RIÓSECO

08:40

S

XG511

RIÓSECO-OS BLANCOS

BLANCOS, OS

Os Blancos

CALVOS DE RANDÍN

RIÓSECO

16:30

S

XG511

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)-XINZO DE LIMIA E.A.

CALVOS DE RANDÍN

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:15

S

XG511

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)-XINZO DE LIMIA E.A.

CALVOS DE RANDÍN

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

15:10

S

XG511

LOBÁS-XINZO DE LIMIA E.A.

CALVOS DE RANDÍN

Lobás

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:35

S

XG511

LOBÁS-XINZO DE LIMIA E.A.

CALVOS DE RANDÍN

Lobás

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

15:05

S

XG511

RIÓSECO-OS BLANCOS

CALVOS DE RANDÍN

RIÓSECO

BLANCOS, OS

Os Blancos

09:25

S

XG511

RIÓSECO-OS BLANCOS

CALVOS DE RANDÍN

RIÓSECO

BLANCOS, OS

Os Blancos

17:20

S

XG511

ATÁS (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

CUALEDRO

ATÁS (MARQUESIÑA)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:40

S

XG511

ATÁS (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

CUALEDRO

ATÁS (MARQUESIÑA)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

14:45

S

XG511

BALDRIZ-CUALEDRO

CUALEDRO

BALDRIZ

CUALEDRO

Cualedro

09:45

S

XG511

BALDRIZ-CUALEDRO

CUALEDRO

BALDRIZ

CUALEDRO

Cualedro

17:05

S

XG511

BALDRIZ-CUALEDRO

CUALEDRO

Cualedro

CUALEDRO

BALDRIZ

09:10

S

XG511

BALDRIZ-CUALEDRO

CUALEDRO

Cualedro

CUALEDRO

BALDRIZ

16:30

S

XG511

A XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

CUALEDRO

A XIRONDA

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:15

S

XG511

A XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

CUALEDRO

A XIRONDA

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:15

S

XG511

A XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

CUALEDRO

A XIRONDA

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

15:10

S

XG511

A XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

CUALEDRO

A XIRONDA

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

15:10

S

XG511

GRANXAS (O TOXAL)-XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

GRANXAS (O TOXAL)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

08:40

S

XG511

GRANXAS (O TOXAL)-XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

GRANXAS (O TOXAL)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

16:00

S

XG511

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

San Lourenzo

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:35

S

XG511

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

SAN LOURENZO

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

08:40

S

XG511

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

San Lourenzo

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

14:50

S

XG511

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

SAN LOURENZO

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

16:05

S

XG511

SAN MAMEDE (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

SAN MAMEDE (ESTRADA)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

08:40

S

XG511

SAN MAMEDE (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

SAN MAMEDE (ESTRADA)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

16:05

S

XG511

LAMA DE PAIO-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

LAMA DE PAIO

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

08:45

S

XG511

LAMA DE PAIO-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

LAMA DE PAIO

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

16:05

S

XG511

LAMA DE PAIO-XINZO DE LIMIA E.A.

RAIRIZ DE VEIGA

LAMA DE PAIO

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:30

S

XG511

LAMA DE PAIO-XINZO DE LIMIA E.A.

RAIRIZ DE VEIGA

LAMA DE PAIO

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

14:55

S

XG511

ORDES (NORTE)-XINZO DE LIMIA E.A.

RAIRIZ DE VEIGA

ORDES (NORTE)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:40

S

XG511

ORDES (NORTE)-XINZO DE LIMIA E.A.

RAIRIZ DE VEIGA

ORDES (NORTE)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

14:45

S

XG511

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

08:45

S

XG511

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

16:00

S

XG511

LAMA DE PAIO-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

LAMA DE PAIO

08:10

S

XG511

LAMA DE PAIO-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

LAMA DE PAIO

15:30

S

XG511

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)

08:15

S

XG511

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)

15:30

S

XG511

OUTEIRO (PARQUE)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

VILAR DE SANTOS

OUTEIRO(PARQUE)

08:45

S

XG511

OUTEIRO (PARQUE)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

VILAR DE SANTOS

OUTEIRO(PARQUE)

15:30

S

XG511

A CANTARILLA-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

A CANTARILLA

SANDIÁS

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

09:45

S

XG511

A CANTARILLA-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

A CANTARILLA

SANDIÁS

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

16:40

S

XG511

A FONTELA (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

SANDIÁS

A FONTELA (CRUZAMENTO)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:40

S

XG511

A FONTELA (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

SANDIÁS

A FONTELA (CRUZAMENTO)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

14:45

S

XG511

A FONTELA (CRUZAMENTO)-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

A FONTELA (CRUZAMENTO)

SANDIÁS

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

09:40

S

XG511

A FONTELA (CRUZAMENTO)-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

A FONTELA (CRUZAMENTO)

SANDIÁS

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

16:45

S

XG511

A CANTARILLA-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

A CANTARILLA

09:25

S

XG511

A CANTARILLA-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

A CANTARILLA

16:20

S

XG511

A FONTELA (CRUZAMENTO)-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

A FONTELA (CRUZAMENTO)

09:15

S

XG511

A FONTELA (CRUZAMENTO)-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SANDIÁS

A FONTELA (CRUZAMENTO)

16:20

S

XG511

FREANDE (PRAZA)-SARREAUS + ENLACE

SARREAUS

FREANDE (PRAZA)

SARREAUS

SARREAUS + ENLACE

08:07

S

XG511

FREANDE (PRAZA)-SARREAUS + ENLACE

SARREAUS

FREANDE (PRAZA)

SARREAUS

SARREAUS + ENLACE

14:37

S

XG511

RABAL (CRUZAMENTO)-SARREAUS (MARQUESIÑA

SARREAUS

SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

TRASMIRAS

RABAL (CRUZAMENTO)

08:40

S

XG511

RABAL (CRUZAMENTO)-SARREAUS (MARQUESIÑA

SARREAUS

SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

TRASMIRAS

RABAL (CRUZAMENTO)

16:00

S

XG511

FREANDE (PRAZA)-SARREAUS + ENLACE

SARREAUS

SARREAUS + ENLACE

SARREAUS

FREANDE (PRAZA)

07:54

S

XG511

FREANDE (PRAZA)-SARREAUS + ENLACE

SARREAUS

SARREAUS + ENLACE

SARREAUS

FREANDE (PRAZA)

14:25

S

XG511

CHAMUSIÑOS-XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

Chamusiños

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

08:30

S

XG511

CHAMUSIÑOS-XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

Chamusiños

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

15:40

S

XG511

RABAL (CRUZAMENTO)-SARREAUS (MARQUESIÑA

TRASMIRAS

RABAL (CRUZAMENTO)

SARREAUS

SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

09:00

S

XG511

RABAL (CRUZAMENTO)-SARREAUS (MARQUESIÑA

TRASMIRAS

RABAL (CRUZAMENTO)

SARREAUS

SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

16:20

S

XG511

RABAL (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

RABAL (CRUZAMENTO)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:35

S

XG511

RABAL (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

RABAL (CRUZAMENTO)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

14:55

S

XG511

VILA DE REI (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

VILA DE REI (MARQUESIÑA)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

08:30

S

XG511

VILA DE REI (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

VILA DE REI (MARQUESIÑA)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

15:45

S

XG511

PRADO-XINZO DE LIMIA E.A.

VILAR DE BARRIO

O Prado

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

07:15

S

XG511

PRADO-XINZO DE LIMIA E.A.

VILAR DE BARRIO

O Prado

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

15:10

S

XG511

OUTEIRO (PARQUE)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

VILAR DE SANTOS

OUTEIRO(PARQUE)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

09:05

S

XG511

OUTEIRO (PARQUE)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

VILAR DE SANTOS

OUTEIRO(PARQUE)

RAIRIZ DE VEIGA

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

15:50

S

XG511

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

08:01

S

XG511

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

14:25

S

XG511

A PENA 1 (IGREXA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

A PENA (IGREXA)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

08:40

S

XG511

A PENA 1 (IGREXA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

A PENA (IGREXA)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

15:55

S

XG511

SEOANE -CRUZAMENTO A GRANXA

XINZO DE LIMIA

SEOANE -CRUZAMENTO A GRANXA

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

08:25

S

XG511

SEOANE -CRUZAMENTO A GRANXA

XINZO DE LIMIA

SEOANE -CRUZAMENTO A GRANXA

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

15:40

S

XG511

SOLBEIRA (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

SOLBEIRA (ESTRADA)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

08:45

S

XG511

SOLBEIRA (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

SOLBEIRA (ESTRADA)

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

15:50

S

XG511

BALTAR-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

BALTAR

Baltar

06:15

S

XG511

BALTAR-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

BALTAR

Baltar

14:10

S

XG511

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

BALTAR

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)

06:06

S

XG511

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

BALTAR

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)

14:10

S

XG511

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CALVOS DE RANDÍN

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)

06:15

S

XG511

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CALVOS DE RANDÍN

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)

14:10

S

XG511

LOBÁS-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CALVOS DE RANDÍN

Lobás

06:36

S

XG511

LOBÁS-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CALVOS DE RANDÍN

Lobás

14:10

S

XG511

ATÁS (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CUALEDRO

ATÁS (MARQUESIÑA)

07:05

S

XG511

ATÁS (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CUALEDRO

ATÁS (MARQUESIÑA)

14:10

S

XG511

A XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CUALEDRO

A XIRONDA

06:15

S

XG511

A XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CUALEDRO

A XIRONDA

06:15

S

XG511

A XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CUALEDRO

A XIRONDA

14:10

S

XG511

A XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

CUALEDRO

A XIRONDA

14:10

S

XG511

GRANXAS (O TOXAL)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

GRANXAS (O TOXAL)

08:10

S

XG511

GRANXAS (O TOXAL)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

GRANXAS (O TOXAL)

15:30

S

XG511

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

PORQUEIRA

San Lourenzo

06:55

S

XG511

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

SAN LOURENZO

08:05

S

XG511

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

PORQUEIRA

San Lourenzo

14:10

S

XG511

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

SAN LOURENZO

15:30

S

XG511

SAN MAMEDE (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

SAN MAMEDE (ESTRADA)

08:05

S

XG511

SAN MAMEDE (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

PORQUEIRA

SAN MAMEDE (ESTRADA)

15:30

S

XG511

LAMA DE PAIO-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

RAIRIZ DE VEIGA

LAMA DE PAIO

06:45

S

XG511

LAMA DE PAIO-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

RAIRIZ DE VEIGA

LAMA DE PAIO

14:10

S

XG511

ORDES (NORTE)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

RAIRIZ DE VEIGA

ORDES (NORTE)

07:05

S

XG511

ORDES (NORTE)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

RAIRIZ DE VEIGA

ORDES (NORTE)

14:05

S

XG511

A FONTELA (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

SANDIÁS

A FONTELA (CRUZAMENTO)

07:05

S

XG511

A A FONTELA (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

SANDIÁS

A FONTELA (CRUZAMENTO)

14:10

S

XG511

CHAMUSIÑOS-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

Chamusiños

08:05

S

XG511

CHAMUSIÑOS-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

Chamusiños

15:15

S

XG511

RABAL (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

TRASMIRAS

RABAL (CRUZAMENTO)

06:50

S

XG511

RABAL (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

TRASMIRAS

RABAL (CRUZAMENTO)

14:10

S

XG511

VILA DE REI (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

VILA DE REI (MARQUESIÑA)

08:00

S

XG511

VILA DE REI (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

TRASMIRAS

VILA DE REI (MARQUESIÑA)

15:15

S

XG511

PRADO-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

VILAR DE BARRIO

Prado

06:15

S

XG511

PRADO-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

VILAR DE BARRIO

Prado

14:10

S

XG511

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

XINZO DE LIMIA

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)

07:42

S

XG511

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia E.A.

XINZO DE LIMIA

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)

14:10

S

XG511

A PENA 1 (IGREXA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

A PENA (IGREXA)

08:15

S

XG511

A PENA 1 (IGREXA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

A PENA (IGREXA)

15:30

S

XG511

SEOANE -CRUZAMENTO A GRANXA

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

SEOANE -CRUZAMENTO A GRANXA

08:00

S

XG511

SEOANE -CRUZAMENTO A GRANXA

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

SEOANE -CRUZAMENTO A GRANXA

15:15

S

XG511

SOLBEIRA (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

SOLBEIRA (ESTRADA)

08:25

S

XG511

SOLBEIRA (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA

SOLBEIRA (ESTRADA)

15:30

S

XG512

CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)

09:26

S

XG512

CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)

17:00

S

XG512

O CASTRO-VILARIÑO

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

CASTRO-VILARIÑO

07:34

S

XG512

O CASTRO-VILARIÑO

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

CASTRO-VILARIÑO

14:10

S

XG512

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)

09:21

S

XG512

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)

17:00

S

XG512

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)

09:23

S

XG512

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)

17:00

S

XG512

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)

09:11

S

XG512

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

BARCO DE VALDEORRAS, O

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)

17:00

S

XG512

O VAL-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

RUBIÁ

O VAL

07:40

S

XG512

O VAL-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

RUBIÁ

O VAL

14:10

S

XG512

PENOUTA-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

PENOUTA

07:17

S

XG512

PENOUTA-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

PENOUTA

14:10

S

XG512

O CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

O CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

09:38

S

XG512

O CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

O CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

17:12

S

XG512

O CASTRO-VILARIÑO

BARCO DE
VALDEORRAS, O

O CASTRO-VILARIÑO

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

07:57

S

XG512

O CASTRO-VILARIÑO

BARCO DE
VALDEORRAS, O

O CASTRO-VILARIÑO

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

14:22

S

XG512

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

09:35

S

XG512

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

17:14

S

XG512

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

09:36

S

XG512

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

17:13

S

XG512

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

09:30

S

XG512

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO DE
VALDEORRAS, O

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

17:19

S

XG512

CHANDOIRO-O BOLO (PRAZA)

BOLO, O

CHANDOIRO

BOLO, O

O BOLO (PRAZA)

09:02

S

XG512

CHANDOIRO-O BOLO (PRAZA)

BOLO, O

CHANDOIRO

BOLO, O

O BOLO (PRAZA)

15:32

S

XG512

CHANDOIRO-O BOLO (PRAZA)

BOLO, O

O BOLO (PRAZA)

BOLO, O

CHANDOIRO

08:45

S

XG512

CHANDOIRO-O BOLO (PRAZA)

BOLO, O

O BOLO (PRAZA)

BOLO, O

CHANDOIRO

15:15

S

XG512

TEIXIDO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

BOLO, O

Teixido

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

07:33

S

XG512

TEIXIDO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

BOLO, O

Teixido

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

14:56

S

XG512

CASAIO-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

Casaio

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

08:23

S

XG512

CASAIO-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

Casaio

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

15:41

S

XG512

CASAIO-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

Casaio

07:57

S

XG512

CASAIO-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

Casaio

15:15

S

XG512

STA. CRUZ(MARQUESIÑA)-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

STA. CRUZ
(MARQUESIÑA)

07:58

S

XG512

STA. CRUZ(MARQUESIÑA)-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

STA. CRUZ
(MARQUESIÑA)

15:15

S

XG512

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

RUBIÁ

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)

08:03

S

XG512

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

RUBIÁ

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)

15:15

S

XG512

STA. CRUZ(MARQUESIÑA)-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

STA. CRUZ(MARQUESIÑA)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

08:24

S

XG512

STA. CRUZ(MARQUESIÑA)-SOBRADELO (CENTRO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

STA. CRUZ(MARQUESIÑA)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

15:40

S

XG512

LAROUCO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

LAROUCO

Larouco

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

07:52

S

XG512

LAROUCO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

LAROUCO

Larouco

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

14:25

S

XG512

A PORTELA DE PORTOMOURISCO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

PETÍN

A Portela de Portomourisco

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

08:47

S

XG512

A PORTELA DE PORTOMOURISCO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

PETÍN

A Portela de Portomourisco

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

15:48

S

XG512

PETÍN-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

PETÍN

PETÍN

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

08:53

S

XG512

PETÍN-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

PETÍN

PETÍN

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

15:41

S

XG512

TEIXIDO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

BOLO, O

Teixido

06:46

S

XG512

TEIXIDO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

BOLO, O

Teixido

14:10

S

XG512

LAROUCO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

LAROUCO

Larouco

07:24

S

XG512

LAROUCO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

LAROUCO

Larouco

13:50

S

XG512

A PORTELA DE PORTOMOURISCO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

PETÍN

A Portela de Portomourisco

08:29

S

XG512

A PORTELA DE PORTOMOURISCO-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

PETÍN

A Portela de Portomourisco

15:30

S

XG512

PETÍN-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

PETÍN

PETÍN

08:42

S

XG512

PETÍN-A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

RÚA, A

A RÚA (MARQUESIÑA CRUZAMENTO RÚA CIGOÑAS)

PETÍN

PETÍN

15:30

S

XG512

O VAL-BARCO DE VALDEORRAS, O

RUBIÁ

O VAL

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

08:00

S

XG512

O VAL-BARCO DE VALDEORRAS, O

RUBIÁ

O VAL

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

14:29

S

XG512

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)-SOBRADELO (CENTRO)

RUBIÁ

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

08:26

S

XG512

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)-SOBRADELO (CENTRO)

RUBIÁ

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

SOBRADELO (CENTRO)

15:38

S

XG512

XARES (POBOACIÓN)-A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

VEIGA, A

A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

VEIGA, A

XARES (POBOACIÓN)

08:39

S

XG512

XARES (POBOACIÓN)-A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

VEIGA, A

A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

VEIGA, A

XARES (POBOACIÓN)

16:00

S

XG512

XARES (POBOACIÓN)-A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

VEIGA, A

XARES (POBOACIÓN)

VEIGA, A

A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

09:14

S

XG512

XARES (POBOACIÓN)-A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

VEIGA, A

XARES (POBOACIÓN)

VEIGA, A

A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

16:35

S

XG512

BAXELES-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

BAXELES

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

09:27

S

XG512

BAXELES-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

BAXELES

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

16:52

S

XG512

CORREXAIS-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

CORREXAIS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

09:31

S

XG512

CORREXAIS-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

CORREXAIS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

16:48

S

XG512

PENOUTA-BARCO DE VALDEORRAS, O

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

PENOUTA

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

07:48

S

XG512

PENOUTA-BARCO DE VALDEORRAS, O

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

PENOUTA

BARCO DE VALDEORRAS, O

Barco de Valdeorras, O

14:41

S

XG512

BAXELES-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

BAXELES

09:05

S

XG512

BAXELES-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

BAXELES

16:30

S

XG512

CORREXAIS-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

CORREXAIS

09:13

S

XG512

CORREXAIS-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

CORREXAIS

16:30

S

XG513

CASTRO CALDELAS-A POBRA DE TRIVES, A

CASTRO
CALDELAS

Castro Caldelas

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

07:15

S

XG513

CASTRO CALDELAS-A POBRA DE TRIVES, A

CASTRO
CALDELAS

Castro Caldelas

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

15:00

S

XG513

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)-CASTRO CALDELAS

CASTRO
CALDELAS

Castro Caldelas

TEIXEIRA, A

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)

08:00

S

XG513

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)-CASTRO CALDELAS

CASTRO
CALDELAS

Castro Caldelas

TEIXEIRA, A

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)

16:00

S

XG513

O CHAO + ENLACE RUTA 40-A POBRA DE TRIVES, A

CHANDREXA DE QUEIXA

O CHAO + ENLACE RUTA 40

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

08:45

S

XG513

O CHAO + ENLACE RUTA 40-A POBRA DE TRIVES, A

CHANDREXA DE QUEIXA

O CHAO + ENLACE RUTA 40

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

16:35

S

XG513

REQUEIXO-A POBRA DE TRIVES, A

CHANDREXA DE QUEIXA

REQUEIXO

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

07:15

S

XG513

REQUEIXO-A POBRA DE TRIVES, A

CHANDREXA DE QUEIXA

REQUEIXO

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

15:00

S

XG513

MANZANEDA-OURENSE E.A.

MANZANEDA

Manzaneda

OURENSE

Ourense E.A.

06:30

N

XG513

VILARMEAO (MARQUESIÑA)-MANZANEDA

MANZANEDA

Manzaneda

VIANA DO BOLO

VILARMEAO (MARQUESIÑA)

08:40

S

XG513

VILARMEAO (MARQUESIÑA)-MANZANEDA

MANZANEDA

Manzaneda

VIANA DO BOLO

VILARMEAO (MARQUESIÑA)

16:00

S

XG513

PLACÍN (POBOACIÓN)-A POBRA DE TRIVES, A

MANZANEDA

PLACÍN (POBOACIÓN)

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

07:35

S

XG513

PLACÍN (POBOACIÓN)-A POBRA DE TRIVES, A

MANZANEDA

PLACÍN (POBOACIÓN)

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

14:40

S

XG513

MANZANEDA-OURENSE E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

MANZANEDA

Manzaneda

18:30

N

XG513

NAVEA-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

NAVEA

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

08:50

S

XG513

NAVEA-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

NAVEA

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

16:35

S

XG513

CASTRO CALDELAS-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

CASTRO
CALDELAS

Castro Caldelas

06:15

S

XG513

CASTRO CALDELAS-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

CASTRO
CALDELAS

Castro Caldelas

14:00

S

XG513

O CHAO + ENLACE RUTA 40-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

CHANDREXA DE QUEIXA

O CHAO + ENLACE RUTA 40

08:15

S

XG513

O CHAO + ENLACE RUTA 40-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

CHANDREXA DE QUEIXA

O CHAO + ENLACE RUTA 40

16:00

S

XG513

REQUEIXO-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

CHANDREXA DE QUEIXA

REQUEIXO

06:15

S

XG513

REQUEIXO-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

CHANDREXA DE QUEIXA

REQUEIXO

14:00

S

XG513

PLACÍN (POBOACIÓN)-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

MANZANEDA

PLACÍN (POBOACIÓN)

06:50

S

XG513

PLACÍN (POBOACIÓN)-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

MANZANEDA

PLACÍN (POBOACIÓN)

14:00

S

XG513

NAVEA-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

POBRA DE TRIVES, A

NAVEA

08:15

S

XG513

NAVEA-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

POBRA DE TRIVES, A

NAVEA

16:00

S

XG513

VALADOS-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

SAN XOÁN DE RÍO

VALADOS

08:15

S

XG513

VALADOS-A POBRA DE TRIVES, A

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

SAN XOÁN DE RÍO

VALADOS

16:00

S

XG513

VALADOS-A POBRA DE TRIVES, A

SAN XOÁN DE RÍO

VALADOS

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

08:40

S

XG513

VALADOS-A POBRA DE TRIVES, A

SAN XOÁN DE RÍO

VALADOS

POBRA DE TRIVES, A

A Pobra de Trives

16:35

S

XG513

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)-CASTRO CALDELAS

TEIXEIRA, A

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)

CASTRO
CALDELAS

Castro Caldelas

08:40

S

XG513

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)-CASTRO CALDELAS

TEIXEIRA, A

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)

CASTRO
CALDELAS

Castro Caldelas

16:40

S

XG513

VILARMEAO (MARQUESIÑA)-MANZANEDA

VIANA DO BOLO

VILARMEAO (MARQUESIÑA)

MANZANEDA

Manzaneda

09:20

S

XG513

VILARMEAO (MARQUESIÑA)-MANZANEDA

VIANA DO BOLO

VILARMEAO (MARQUESIÑA)

MANZANEDA

Manzaneda

16:40

S

XG514

CAMPOBECERROS-CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

CAMPOBECERROS

CASTRELO DO VAL

Castrelo do Val

08:55

S

XG514

CAMPOBECERROS-CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

CAMPOBECERROS

CASTRELO DO VAL

Castrelo do Val

16:35

S

XG514

CAMPOBECERROS-CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

Castrelo do Val

CASTRELO DO VAL

CAMPOBECERROS

08:20

S

XG514

CAMPOBECERROS-CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

Castrelo do Val

CASTRELO DO VAL

CAMPOBECERROS

16:00

S

XG514

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)-CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

Castrelo do Val

CASTRELO DO VAL

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)

08:40

S

XG514

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)-CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

Castrelo do Val

CASTRELO DO VAL

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)

16:00

S

XG514

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)-CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)

CASTRELO DO VAL

Castrelo do Val

09:00

S

XG514

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)-CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)

CASTRELO DO VAL

Castrelo do Val

16:15

S

XG514

SERVOI-VERÍN E.A.

CASTRELO DO VAL

SERVOI

VERÍN

Verín E.A.

07:45

S

XG514

SERVOI-VERÍN E.A.

CASTRELO DO VAL

SERVOI

VERÍN

Verín E.A.

15:05

S

XG514

A XIRONDA-CUALEDRO

CUALEDRO

Cualedro

CUALEDRO

A XIRONDA

09:10

S

XG514

A XIRONDA-CUALEDRO

CUALEDRO

Cualedro

CUALEDRO

A XIRONDA

16:30

S

XG514

SAN MILLAN (MARQUESIÑA)-MEDEIROS

CUALEDRO

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

MONTERREI

Medeiros

08:41

S

XG514

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-MEDEIROS

CUALEDRO

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

MONTERREI

Medeiros

18:18

S

XG514

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

CUALEDRO

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

07:50

S

XG514

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

CUALEDRO

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

15:00

S

XG514

A XIRONDA-CUALEDRO

CUALEDRO

A XIRONDA

CUALEDRO

Cualedro

09:45

S

XG514

A XIRONDA-CUALEDRO

CUALEDRO

A XIRONDA

CUALEDRO

Cualedro

17:00

S

XG514

CAMBA-VERÍN E.A.

LAZA

Camba

VERÍN

Verín E.A.

07:30

S

XG514

CAMBA-VERÍN E.A.

LAZA

Camba

VERÍN

Verín E.A.

15:20

S

XG514

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-LAZA

LAZA

CARRAXO (SAIDA POBOACIÓN)

LAZA

LAZA

08:55

S

XG514

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-LAZA

LAZA

CARRAXO (SAIDA POBOACIÓN)

LAZA

LAZA

16:30

S

XG514

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

LAZA

CARRAXO (SAIDA POBOACIÓN)

VERÍN

Verín E.A.

07:40

S

XG514

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

LAZA

CARRAXO (SAIDA POBOACIÓN)

VERÍN

Verín E.A.

15:10

S

XG514

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-LAZA

LAZA

LAZA

LAZA

CARRAXO (SAIDA POBOACIÓN)

08:25

S

XG514

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-LAZA

LAZA

LAZA

LAZA

CARRAXO (SAIDA POBOACIÓN)

16:00

S

XG514

NAVALLO-LAZA

LAZA

LAZA

LAZA

NAVALLO

08:50

S

XG514

NAVALLO-LAZA

LAZA

LAZA

LAZA

NAVALLO

16:00

S

XG514

NAVALLO-LAZA

LAZA

NAVALLO

LAZA

LAZA

09:05

S

XG514

NAVALLO-LAZA

LAZA

NAVALLO

LAZA

LAZA

16:15

S

XG514

NAVEAUS-VERÍN E.A.

LAZA

Naveaus

VERÍN

Verín E.A.

07:40

S

XG514

NAVEAUS-VERÍN E.A.

LAZA

Naveaus

VERÍN

Verín E.A.

15:10

S

XG514

A MADANELA-VERÍN E.A.

MONTERREI

A MADANELA

VERÍN

Verín E.A.

07:30

S

XG514

A MADANELA-VERÍN E.A.

MONTERREI

A MADANELA

VERÍN

Verín E.A.

15:20

S

XG514

INFESTA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

MONTERREI

INFESTA (MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

09:40

S

XG514

INFESTA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

MONTERREI

INFESTA (MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

16:00

S

XG514

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-MEDEIROS

MONTERREI

Medeiros

CUALEDRO

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

08:02

S

XG514

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-MEDEIROS

MONTERREI

Medeiros

CUALEDRO

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

15:45

S

XG514

VENCES (BAR VELOSO)-VERÍN E.A.

MONTERREI

VENCES (BAR VELOSO)

VERÍN

Verín E.A.

09:40

S

XG514

VENCES (BAR VELOSO)-VERÍN E.A.

MONTERREI

VENCES (BAR VELOSO)

VERÍN

Verín E.A.

15:50

S

XG514

BOUSES-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

OÍMBRA

BOUSES

OÍMBRA

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

16:23

S

XG514

BOUSES-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

OÍMBRA

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

OÍMBRA

BOUSES

16:00

S

XG514

RABAL-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

OÍMBRA

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

VERÍN

RABAL

08:55

S

XG514

RABAL-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

OÍMBRA

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

VERÍN

RABAL

16:00

S

XG514

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

OÍMBRA

VIDEFERRE

VERÍN

Verín E.A.

07:52

S

XG514

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

OÍMBRA

VIDEFERRE

VERÍN

Verín E.A.

15:00

S

XG514

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

VERÍN

Verín E.A.

06:30

N

XG514

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

VERÍN

Verín E.A.

20:15

N

XG514

MIRÓNS-ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

RIÓS

ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

RIÓS

MIRÓNS

07:32

S

XG514

MIRÓNS-ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

RIÓS

ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

RIÓS

MIRÓNS

15:45

S

XG514

MIRÓNS-ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

RIÓS

MIRÓNS

RIÓS

ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

08:03

S

XG514

MIRÓNS-ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

RIÓS

MIRÓNS

RIÓS

ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

16:16

S

XG514

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

RIÓS

SAN PEDRO DE POUSADA

VERÍN

Verín E.A.

07:36

S

XG514

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

RIÓS

SAN PEDRO DE POUSADA

VERÍN

Verín E.A.

15:10

S

XG514

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

RIÓS

Veiga de Seixos

VERÍN

Verín E.A.

07:30

S

XG514

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

RIÓS

Veiga de Seixos

VERÍN

Verín E.A.

15:20

S

XG514

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-VERÍN E.A.

VERÍN

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)

VERÍN

Verín E.A.

08:20

S

XG514

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-VERÍN E.A.

VERÍN

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)

VERÍN

Verín E.A.

16:10

S

XG514

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO AO POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

ABEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

VERÍN

Verín E.A.

08:25

S

XG514

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO AO POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

ABEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

VERÍN

Verín E.A.

09:51

S

XG514

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO AO POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

ABEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

VERÍN

Verín E.A.

14:45

S

XG514

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO AO POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

ABEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

VERÍN

Verín E.A.

15:58

S

XG514

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

VERÍN

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

09:40

S

XG514

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

VERÍN

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

16:00

S

XG514

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUZAMENTOIRO)-VERÍN E.A.

VERÍN

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUZAMENTOIRO)

VERÍN

Verín E.A.

08:00

S

XG514

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUZAMENTOIRO)-VERÍN E.A.

VERÍN

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUZAMENTOIRO)

VERÍN

Verín E.A.

14:50

S

XG514

FECES DE CIMA(MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

FECES DE CIMA(MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

09:32

S

XG514

FECES DE CIMA(MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

FECES DE CIMA(MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

16:00

S

XG514

GRUPO MONTERREI-VERÍN E.A.

VERÍN

GRUPO MONTERREI

VERÍN

Verín E.A.

09:53

S

XG514

GRUPO MONTERREI-VERÍN E.A.

VERÍN

GRUPO MONTERREI

VERÍN

Verín E.A.

15:40

S

XG514

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

09:30

S

XG514

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

16:10

S

XG514

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

16:10

S

XG514

RABAL-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

VERÍN

RABAL

OÍMBRA

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

09:15

S

XG514

RABAL-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

VERÍN

RABAL

OÍMBRA

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

16:20

S

XG514

SERVOI-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

CASTRELO DO VAL

SERVOI

07:00

S

XG514

SERVOI-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

CASTRELO DO VAL

SERVOI

14:20

S

XG514

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

CUALEDRO

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

07:10

S

XG514

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

CUALEDRO

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

14:20

S

XG514

CAMBA-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

LAZA

Camba

06:30

S

XG514

CAMBA-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

LAZA

Camba

14:20

S

XG514

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

LAZA

CARRAXO (SAIDA POBOACIÓN)

06:50

S

XG514

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

LAZA

CARRAXO (SAIDA POBOACIÓN)

14:20

S

XG514

NAVEAUS-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

LAZA

Naveaus

06:50

S

XG514

NAVEAUS-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

LAZA

Naveaus

14:20

S

XG514

A MADANELA-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

MONTERREI

A MADANELA

06:30

S

XG514

A MADANELA-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

MONTERREI

A MADANELA

14:20

S

XG514

INFESTA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

MONTERREI

INFESTA (MARQUESIÑA)

09:10

S

XG514

INFESTA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

MONTERREI

INFESTA (MARQUESIÑA)

15:30

S

XG514

VENCES (BAR VELOSO)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

MONTERREI

VENCES (BAR VELOSO)

09:20

S

XG514

VENCES (BAR VELOSO)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

MONTERREI

VENCES (BAR VELOSO)

15:30

S

XG514

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

OÍMBRA

VIDEFERRE

07:10

S

XG514

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

OÍMBRA

VIDEFERRE

14:20

S

XG514

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

06:15

N

XG514

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

OURENSE

Ourense E.A.

18:30

N

XG514

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

RIÓS

SAN PEDRO DE POUSADA

06:42

S

XG514

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

RIÓS

SAN PEDRO DE POUSADA

14:20

S

XG514

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

RIÓS

Veiga de Seixos

06:30

S

XG514

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

RIÓS

Veiga de Seixos

14:20

S

XG514

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)

08:10

S

XG514

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)

14:20

S

XG514

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO AO POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

ABEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

08:11

S

XG514

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO AO POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

ABEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

09:38

S

XG514

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO AO POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

ABEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

14:20

S

XG514

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO AO POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

ABEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

15:30

S

XG514

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

09:10

S

XG514

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

15:30

S

XG514

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUZAMENTOIRO)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUZAMENTOIRO)

07:30

S

XG514

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUZAMENTOIRO)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUZAMENTOIRO)

14:20

S

XG514

FECES DE CIMA(MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

FECES DE CIMA(MARQUESIÑA)

09:00

S

XG514

FECES DE CIMA(MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

FECES DE CIMA(MARQUESIÑA)

15:30

S

XG514

GRUPO MONTERREI-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

GRUPO MONTERREI

09:42

S

XG514

GRUPO MONTERREI-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

GRUPO MONTERREI

15:30

S

XG514

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

08:50

S

XG514

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

14:20

S

XG514

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VERÍN

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

15:30

S

XG514

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VILARDEVÓS

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)

06:51

S

XG514

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)-VERÍN E.A.

VERÍN

Verín E.A.

VILARDEVÓS

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)

14:20

S

XG514

VILARDEVÓS - ENLACE

VERÍN

Verín E.A.

VILARDEVÓS

VILARDEVÓS - ENLACE

07:28

S

XG514

VILARDEVÓS - ENLACE

VERÍN

Verín E.A.

VILARDEVÓS

VILARDEVÓS - ENLACE

14:20

S

XG514

ARZOÁ (POBOACIÓN)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

ARZOÁ (POBOACIÓN)

VILARDEVÓS

Vilardevós

08:22

S

XG514

ARZOÁ (POBOACIÓN)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

ARZOÁ (POBOACIÓN)

VILARDEVÓS

Vilardevós

17:12

S

XG514

BERRANDE (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

BERRANDE (MARQUESIÑA)

VILARDEVÓS

VILARDEVÓS - ENLACE

07:57

S

XG514

BERRANDE (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

BERRANDE (MARQUESIÑA)

VILARDEVÓS

VILARDEVÓS - ENLACE

15:22

S

XG514

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)-VERÍN E.A.

VILARDEVÓS

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)

VERÍN

Verín E.A.

07:43

S

XG514

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)-VERÍN E.A.

VILARDEVÓS

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)

VERÍN

Verín E.A.

15:05

S

XG514

VEIGA DAS MEAS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

A VEIGA DAS MEÁS (ENTRADA CRUZAMENTO DO LUGAR)

VILARDEVÓS

Vilardevós

08:53

S

XG514

VEIGA DAS MEAS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

A VEIGA DAS MEÁS (ENTRADA CRUZAMENTO DO LUGAR)

VILARDEVÓS

Vilardevós

16:41

S

XG514

VILAR DE CERVOS (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

VILAR DE CERVOS (MARQUESIÑA)

VILARDEVÓS

Vilardevós

09:01

S

XG514

VILAR DE CERVOS (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

VILAR DE CERVOS (MARQUESIÑA)

VILARDEVÓS

Vilardevós

16:33

S

XG514

ARZOÁ (POBOACIÓN)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

Vilardevós

VILARDEVÓS

ARZOÁ (POBOACIÓN)

07:25

S

XG514

ARZOÁ (POBOACIÓN)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

Vilardevós

VILARDEVÓS

ARZOÁ (POBOACIÓN)

16:15

S

XG514

VEIGA DAS MEAS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

Vilardevós

VILARDEVÓS

A VEIGA DAS MEÁS (ENTRADA CRUZAMENTO DO LUGAR)

08:26

S

XG514

VEIGA DAS MEAS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

Vilardevós

VILARDEVÓS

A VEIGA DAS MEÁS (ENTRADA CRUZAMENTO DO LUGAR)

16:15

S

XG514

VILAR DE CERVOS (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

Vilardevós

VILARDEVÓS

VILAR DE CERVOS (MARQUESIÑA)

08:43

S

XG514

VILAR DE CERVOS (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

Vilardevós

VILARDEVÓS

VILAR DE CERVOS (MARQUESIÑA)

16:15

S

XG514

VILARELLO-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

Vilardevós

VILARDEVÓS

VILARELLO

08:16

S

XG514

VILARELLO-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

Vilardevós

VILARDEVÓS

VILARELLO

16:15

S

XG514

VILARDEVÓS - ENLACE

VILARDEVÓS

VILARDEVÓS - ENLACE

VERÍN

Verín E.A.

08:01

S

XG514

VILARDEVÓS - ENLACE

VILARDEVÓS

VILARDEVÓS - ENLACE

VERÍN

Verín E.A.

14:55

S

XG514

BERRANDE (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

VILARDEVÓS - ENLACE

VILARDEVÓS

BERRANDE (MARQUESIÑA)

07:20

S

XG514

BERRANDE (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

VILARDEVÓS - ENLACE

VILARDEVÓS

BERRANDE (MARQUESIÑA)

14:45

S

XG514

VILARELLO-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

VILARELLO

VILARDEVÓS

Vilardevós

08:48

S

XG514

VILARELLO-VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

VILARELLO

VILARDEVÓS

Vilardevós

16:46

S

XG515

A CORUXEIRA-ALLARIZ

ALLARIZ

A CORUXEIRA

ALLARIZ

Allariz

08:30

S

XG515

A CORUXEIRA-ALLARIZ

ALLARIZ

A CORUXEIRA

ALLARIZ

Allariz

16:10

S

XG515

A CORUXEIRA-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

A CORUXEIRA

08:00

S

XG515

A CORUXEIRA-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

A CORUXEIRA

15:30

S

XG515

COEDO-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

COEDO

07:23

S

XG515

COEDO-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

COEDO

14:10

S

XG515

PENAFLOR-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

PENAFLOR

08:25

S

XG515

PENAFLOR-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

PENAFLOR

15:30

S

XG515

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

08:15

S

XG515

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

15:30

S

XG515

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

Santa Mariña de Augas Santas

07:18

S

XG515

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

ALLARIZ

Santa Mariña de Augas Santas

14:10

S

XG515

CORVILLÓN
(MARQUESIÑA)-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

MERCA, A

CORVILLÓN
(MARQUESIÑA)

07:50

S

XG515

CORVILLÓN
(MARQUESIÑA)-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

MERCA, A

CORVILLÓN
(MARQUESIÑA)

15:30

S

XG515

FORXÁS DOS MONTES-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

MERCA, A

FORXAS DOS MONTES

07:15

S

XG515

FORXÁS DOS MONTES-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

MERCA, A

FORXAS DOS MONTES

14:10

S

XG515

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

TABOADELA

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)

08:15

S

XG515

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

TABOADELA

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)

15:30

S

XG515

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

TABOADELA

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)

06:57

S

XG515

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

TABOADELA

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)

14:10

S

XG515

BUSTELIÑO
(MARQUESIÑA)-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

XUNQUEIRA DE AMBÍA

BUSTELIÑO
(MARQUESIÑA)

07:00

S

XG515

BUSTELIÑO
(MARQUESIÑA)-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

XUNQUEIRA DE AMBÍA

BUSTELIÑO
(MARQUESIÑA)

14:10

S

XG515

OS CASARES-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

XUNQUEIRA DE AMBÍA

OS CASARES

07:19

S

XG515

OS CASARES-ALLARIZ

ALLARIZ

Allariz

XUNQUEIRA DE AMBÍA

OS CASARES

14:10

S

XG515

COEDO-ALLARIZ

ALLARIZ

COEDO

ALLARIZ

Allariz

07:51

S

XG515

COEDO-ALLARIZ

ALLARIZ

COEDO

ALLARIZ

Allariz

14:45

S

XG515

PENAFLOR-ALLARIZ

ALLARIZ

PENAFLOR

ALLARIZ

Allariz

08:45

S

XG515

PENAFLOR-ALLARIZ

ALLARIZ

PENAFLOR

ALLARIZ

Allariz

15:50

S

XG515

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

ALLARIZ

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

ALLARIZ

Allariz

08:35

S

XG515

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

ALLARIZ

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

ALLARIZ

Allariz

16:00

S

XG515

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

ALLARIZ

Santa Mariña de Augas Santas

ALLARIZ

Allariz

07:49

S

XG515

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

ALLARIZ

Santa Mariña de Augas Santas

ALLARIZ

Allariz

14:40

S

XG515

CALVELO-BAÑOS DE MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

Baños de Molgas

BAÑOS DE MOLGAS

Calvelo

08:25

S

XG515

CALVELO-BAÑOS DE MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

Baños de Molgas

BAÑOS DE MOLGAS

Calvelo

16:00

S

XG515

PONTE AMBÍA-BAÑOS DE MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

Baños de Molgas

BAÑOS DE MOLGAS

PONTE AMBÍA

08:25

S

XG515

PONTE AMBÍA-BAÑOS DE MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

Baños de Molgas

BAÑOS DE MOLGAS

PONTE AMBÍA

16:00

S

XG515

CALVELO-BAÑOS DE MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

Calvelo

BAÑOS DE MOLGAS

Baños de Molgas

08:55

S

XG515

CALVELO-BAÑOS DE MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

Calvelo

BAÑOS DE MOLGAS

Baños de Molgas

16:30

S

XG515

PONTE AMBÍA-BAÑOS DE MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

PONTE AMBÍA

BAÑOS DE MOLGAS

Baños de Molgas

08:50

S

XG515

PONTE AMBÍA-BAÑOS DE MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

PONTE AMBÍA

BAÑOS DE MOLGAS

Baños de Molgas

16:25

S

XG515

CORVILLÓN
(MARQUESIÑA)-ALLARIZ

MERCA, A

CORVILLÓN
(MARQUESIÑA)

ALLARIZ

Allariz

08:25

S

XG515

CORVILLÓN
(MARQUESIÑA)-ALLARIZ

MERCA, A

CORVILLÓN
(MARQUESIÑA)

ALLARIZ

Allariz

16:00

S

XG515

FORXÁS DOS MONTES-ALLARIZ

MERCA, A

FORXAS DOS MONTES

ALLARIZ

Allariz

07:45

S

XG515

FORXÁS DOS MONTES-ALLARIZ

MERCA, A

FORXAS DOS MONTES

ALLARIZ

Allariz

14:45

S

XG515

RABEDA(MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)-SEIXALBO

OURENSE

Seixalbo

TABOADELA

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)

09:00

S

XG515

RABEDA(MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)-SEIXALBO

OURENSE

Seixalbo

TABOADELA

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)

17:00

S

XG515

RABEDA(MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)-SEIXALBO

TABOADELA

RABEDA(MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)

OURENSE

Seixalbo

09:25

S

XG515

RABEDA(MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)-SEIXALBO

TABOADELA

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)

OURENSE

Seixalbo

17:25

S

XG515

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)-ALLARIZ

TABOADELA

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)

ALLARIZ

Allariz

08:45

S

XG515

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)-ALLARIZ

TABOADELA

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)

ALLARIZ

Allariz

16:00

S

XG515

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)-ALLARIZ

TABOADELA

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)

ALLARIZ

Allariz

07:38

S

XG515

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)-ALLARIZ

TABOADELA

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)

ALLARIZ

Allariz

14:45

S

XG515

A CHOUZANA 1-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

A CHOUZANA

XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO

O PORTELO)

08:50

S

XG515

A CHOUZANA 1-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

A CHOUZANA

XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO

O PORTELO)

16:30

S

XG515

BRANDELA (CASA ALUMNO)-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

BRANDELA (CASA ALUMNO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO

O PORTELO)

08:40

S

XG515

BRANDELA (CASA ALUMNO)-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

BRANDELA (CASA ALUMNO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO

O PORTELO)

16:40

S

XG515

BUSTELIÑO
(MARQUESIÑA)-ALLARIZ

XUNQUEIRA DE AMBÍA

BUSTELIÑO
(MARQUESIÑA)

ALLARIZ

Allariz

07:40

S

XG515

BUSTELIÑO
(MARQUESIÑA)-ALLARIZ

XUNQUEIRA DE AMBÍA

BUSTELIÑO
(MARQUESIÑA)

ALLARIZ

Allariz

14:45

S

XG515

OS CASARES-ALLARIZ

XUNQUEIRA DE AMBÍA

OS CASARES

ALLARIZ

Allariz

07:49

S

XG515

OS CASARES-ALLARIZ

XUNQUEIRA DE AMBÍA

OS CASARES

ALLARIZ

Allariz

14:45

S

XG515

A CHOUZANA 1-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

A CHOUZANA

08:20

S

XG515

A CHOUZANA 1-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

A CHOUZANA

16:00

S

XG515

BRANDELA (CASA ALUMNO)-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

BRANDELA (CASA ALUMNO)

08:00

S

XG515

BRANDELA (CASA ALUMNO)-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

BRANDELA (CASA ALUMNO)

16:00

S

XG516

Lalín- Pontevedra por Vilatuxe

LALÍN

Lalín E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:00

N

XG516

Lugo-Lalín-Silleda-Pontevedra

LUGO

Lugo E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

06:45

N

XG516

Lugo-Lalín-Vilatuxe-Pontevedra

LUGO

Lugo E.A.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

18:30

N

XG516

Lugo-Lalín-Silleda-Pontevedra

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

LUGO

Lugo E.A.

08:05

N

XG516

Lugo-Lalín-Vilatuxe-Pontevedra

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

LUGO

Lugo E.A.

19:05

N

XG517

A Coruña-Santiago (X) - 2

A CORUÑA

A CORUÑA (Ronda Outeiro)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:25

N

XG517

A Coruña-Ap9-Santiago-Noia-Muros

A CORUÑA

A Coruña E.A.

MUROS

Muros

12:00

N

XG517

A Coruña-Ap9-Santiago-Noia-A Ponte Nafonso-Muros

A CORUÑA

A Coruña E.A.

MUROS

Muros

19:00

N

XG517

A Coruña-Ordes

A CORUÑA

A Coruña E.A.

ORDES

Ordes

13:45

N

XG517

A Coruña-Ordes-Santiago

A CORUÑA

A Coruña E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

19:30

N

XG517

A Coruña-Santiago (San Lázaro)-Pontevedra-Vigo Areal por Ap9

A CORUÑA

A Coruña E.A.

VIGO

Vigo E.A.

08:00

N

XG517

A Coruña-Santiago (San Lázaro)-Pontevedra-Vigo Areal por Ap9

A CORUÑA

A Coruña E.A.

VIGO

Vigo E.A.

20:00

N

XG517

A Coruña-A-9-Santiago-A-9-Pontevedra-N-550-Figueirido-Figueirido.Brilat

A CORUÑA

Salesianos

VILABOA

Figueirido.Brilat

05:30

N

XG517

Betanzos-A6-AP9-Santiago (X)

BETANZOS

Bar O Cruzamentoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:30

N

XG517

Santiago - Bertamiráns - Cruzamento dos Ánxeles (Gándara)

BRIÓN

Gándara

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

07:15

N

XG517

Santiago - Bertamiráns - Cruzamento dos Ánxeles (Gándara)

BRIÓN

Gándara

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

18:15

N

XG517

Santiago - Bertamiráns - Cruzamento dos Ánxeles (Gándara)

BRIÓN

Gándara

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

19:45

N

XG517

Santiago-Milladoiro-Vilagarcía-Cambados (X)

CAMBADOS

Cambados E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:05

N

XG517

Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros-Cee

CEE

Cee

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:20

N

XG517

Cuntis-Moraña-Porráns-Pontevedra

CUNTIS

Cuntis

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

07:15

N

XG517

Cuntis-Moraña-Porráns-Pontevedra

CUNTIS

Cuntis

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

18:30

N

XG517

Ferrol-A-9-Santiago-A-9-Pontevedra-N-550-Figueirido-Figueirido.Brilat

FERROL

Catabois

VILABOA

Figueirido.Brilat

05:10

N

XG517

Ferrol-Fene-Ap9-Santiago (X)

FERROL

Ferrol E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:17

N

XG517

Ferrol-Ap9-Santiago-Ap9-Pontevedra-Ap9-Areal-Vigo.

FERROL

Ferrol E.A.

VIGO

Vigo E.A.

18:40

N

XG517

Santiago-Camiño Novo-Freixo-Muros-Cee-Fisterra

FISTERRA

Faro Fisterra

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

08:20

N

XG517

Santiago-Vilagarcía-O Grove-A Toxa

GROVE, O

A Toxa

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:15

N

XG517

Santiago - AP-53 - Silleda - AP-53 - Lalín (X)

LALÍN

Lalín E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:50

N

XG517

Marín-Pontevedra-Vigo

MARÍN

Marín

VIGO

Vigo (Hospital Álvaro Cunqueiro)

06:40

N

XG517

Marín-Pontevedra-Vigo

MARÍN

Marín

VIGO

Vigo (Hospital Álvaro Cunqueiro)

20:40

N

XG517

Santiago-Pontevea-Cuntis-Moraña

MORAÑA

Moraña (Santa Lucía)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

07:05

N

XG517

A Coruña-Ap9-Santiago-Noia-Muros

MUROS

Muros

A CORUÑA

A Coruña E.A.

07:05

N

XG517

Santiago-Bertamiráns-Noia-A Ponte Nafonso-Muros

MUROS

Muros

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:35

N

XG517

Santiago-Bertamiráns-Noia (X)

NOIA

Noia E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:45

N

XG517

Santiago-Lalín-Ourense

OURENSE

Ourense E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:45

N

XG517

Santiago-Lalín-Ourense

OURENSE

Ourense E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

19:00

N

XG517

Santiago - Ourense (X)

OURENSE

Santo Cristo

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:00

N

XG517

Pontevedra-Vigo (Torrecedeira)

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA (Plaza de Galicia)

VIGO

Vigo (Torrecedeira)

07:35

N

XG517

Cuntis-Moraña-Porráns-Pontevedra

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

CUNTIS

Cuntis

12:15

N

XG517

Santiago - AP-9 - Pontevedra (X)

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago E.A.

06:45

N

XG517

Pontevedra E.B.-Vigo (Areal)-Vigo E.B.

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

VIGO

Vigo E.A.

07:00

N

XG517

Pontevedra-Ap9-Vigo

PONTEVEDRA

Pontevedra E.A.

VIGO

Vigo E.A.

19:30

N

XG517

Ribeira-Pobra do C.-Boiro-Ap9-Pontevedra-Ap9-Vigo-Bouzas

RIBEIRA

Ribeira

VIGO

Vigo (Torrecedeira)

18:45

N

XG517

Santiago - Bertamiráns - Cruzamento dos Ánxeles (Gándara)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

BRIÓN

A Gándara

18:45

N

XG517

Santiago - Bertamiráns - Cruzamento dos Ánxeles (Gándara)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

BRIÓN

A Gándara

19:15

N

XG517

Santiago - Bertamiráns - Cruzamento dos Ánxeles (Gándara)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa da Rosa

BRIÓN

A Gándara

20:15

N

XG517

Santiago - Bertamiráns - Cruzamento dos Ánxeles (Gándara)

SANTIAGO DE COMPOSTELA