Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 13 de marzo de 2018 Páx. 15139

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2018 pola que se anuncia a licitación, suxeita a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, mediante un acordo marco cun único empresario en cada lote, da subministración de equipamento para centros educativos no marco do proxecto Abalar, cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (expediente AMT-2018-0030).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: AMT-2018-0030.

2. Obxecto do contrato:

a) Descrición do obxecto: o presente procedemento de licitación ten por obxecto determinar, mediante un acordo marco cun único empresario en cada lote, as condicións homologadas que se aplicarán, durante o prazo de vixencia previsto no número 7 do prego de cláusulas administrativas particulares, aos contratos derivados que adxudicarán todos os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e os seus entes instrumentais.

O obxecto desta contratación é a subministración de equipamento TIC para centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no marco do proxecto Abalar.

• Lote 1: ordenadores portátiles.

• Lote 2: vídeo proxectores para aulas dixitais.

• Lote 3: vídeo proxectores estándar.

• Lote 4: encerados dixitais interactivos (EDI/PDI).

• Lote 5: impresoras.

• Lote 6: impresoras multifunción.

• Lote 7: armarios de carga.

• Lote 8: servidores Abalar.

• Lote 9: sistemas de alimentación ininterrompida.

• Lote 10: paneis.

b) División por lotes e número: si; 10.

c) Prazo e lugar de entrega: este acordo marco estará vixente durante dous anos a contar a partir da data da súa formalización.

d) Admisión de prórroga: non.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: tramitación ordinaria, documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado: 3.985.500,00 € (sen IVE).

5. Garantía provisional: non se exixe.

6. Obtención da documentación e da información:

a) Entidade: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

b) Enderezo: Monte Gaiás, s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

d) Teléfono: 981 54 52 86.

e) Fax: 981 54 52 74.

f) Perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=287741

g) Data límite de obtención de documentos e da información: ata o último día do prazo de presentación das proposicións.

8. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia e clasificación: véxase o número 4.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: o prazo de admisión de proposicións rematará o día 16.4.2018, de acordo co establecido no artigo 159 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

b) Documentación que deberá presentarse: a indicada no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

• Entidade: Rexistro da Amtega.

• Enderezo: Edificio Cinc, Monte Gaiás, s/n.

• Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

Cando a proposición se envíe por correo, deberá cumprirse o establecido no número 11 das disposicións xerais do prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Admisión de variantes: non se admiten.

10. Apertura das ofertas:

O lugar, día e hora de apertura da documentación relativa aos sobres B e C indicaranse no perfil do contratante.

11. Criterios que servirán de base para a adxudicación do contrato e a súa ponderación: os sinalados na epígrafe K da folla de especificacións do prego de cláusulas administrativas particulares.

12. Gastos dos anuncios: serán por conta do adxudicatario.

13. Data de envío do anuncio de licitación ao DOUE: 7.3.2018.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2018

Mar Pereira Álvarez
Directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia