Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 65 Mércores, 4 de abril de 2018 Páx. 18574

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2018 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

O programa diríxese a todo o persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma, e ofrece un amplo abanico de cursos relativos a diferentes áreas formativas que facilitan a capacitación para o desenvolvemento eficiente de calquera posto de traballo.

En liña coa decidida aposta da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de pór en marcha novas modalidades de formación e metodoloxías de ensino, esta convocatoria supón a consolidación do Programa de autoformación iniciado no ano 2013 e que, verificada a súa ampla aceptación entre as persoas destinatarias, renova os seus contidos formativos para incluír novos temas de interese.

A autoformación oriéntase cara á adquisición de coñecementos e habilidades de xeito autónomo; a persoa participante asume un papel activo no proceso de aprendizaxe a través do emprego das tecnoloxías da información e da comunicación, ao mesmo tempo que se lle ofrece a posibilidade de acreditar a súa competencia mediante unha proba voluntaria, que lle dá dereito a obter un certificado de equivalencia.

Esta modalidade permite achegar as actividades da escola a un maior número de empregados/as públicos/as, especialmente a aqueles/as que por barreiras xeográficas ou razóns de conciliación non poden optar á modalidade presencial.

O que se procura é a maior independencia do alumnado para elaborar o seu propio plan de aprendizaxe, sen o condicionamento dos prazos. Ademais, no actual escenario orzamentario é particularmente interesante organizar actividades formativas que, comparadas coas tradicionais, resultan economicamente vantaxosas e de amplo alcance.

O programa de autoformación presenta unha importante novidade no que respecta á súa configuración e deseño. Ademais de continuar realizando unha oferta formativa conxunta para que todos os colectivos poidan acceder á formación enmarcada no programa de autoformación con independencia da Administración a que pertenzan, outra novidade importante para este ano, coa cal se dá resposta a unha reiterada demanda do alumnado, é a descentralización das probas de avaliación das actividades enmarcadas neste programa. Con este cambio, a EGAP quérelle facilitar o acceso á formación ao conxunto do persoal ao servizo das administracións públicas de Galicia.

Por todo isto, e en execución do Plan de formación 2018 da EGAP, convócase o programa de autoformación cuxas bases se detallan nos anexos desta resolución.

O persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma de Galicia que desexe participar no programa de autoformación dispón de dúas opcións, compatibles entre elas pero independentes unha da outra. Por unha banda, pode acceder aos contidos das actividades sen máis trámite que o de inscribirse na zona de matrícula da EGAP, tal e como se prevé no anexo I. Por outra banda, pode solicitar presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II. Polo tanto, o acceso aos contidos non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas. Porén, só as persoas que se matriculen nestas probas e as superen teñen dereito ao certificado de equivalencia, que ten o mesmo valor que un de aproveitamento.

As probas de avaliación superadas nesta modalidade de formación valoraranse conforme o que establezan as bases dos concursos que convoque, no seu día, a Dirección Xeral de Función Pública.

RESOLVO:

Convocar os contidos e as probas de avaliación das actividades do programa de autoformación que figuran nesta resolución, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas nos anexos I e II.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2018

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. As actividades do programa de autoformación: contidos

1. As actividades do programa de autoformación son as seguintes:

Código

Actividade

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

AF18006

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Contidos

AF18012

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Contidos

AF18021

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Contidos

AF18033

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Contidos

AF18083

Correo electrónico corporativo. Contidos

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

AF18005

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Contidos

AF18014

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Contidos

AF18017

Técnicas elementais de arquivos. Contidos

AF18032

Prevención e xestión de conflitos. Contidos

AF18035

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Contidos

AF18060

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Contidos

AF18079

Básico en prevención de riscos laborais. Contidos

AF18080

Cambio e motivación nas organizacións. Contidos

Plan formativo ofimático de Galicia

AF18020

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Contidos

AF18024

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Contidos

AF18047

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Contidos

AF18053

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Contidos

AF18055

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Contidos

AF18059

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Contidos

AF18063

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Contidos

AF18065

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Contidos

AF18069

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Contidos

AF18075

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Contidos

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

AF18001

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Contidos

AF18002

A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Contidos

AF18009

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Contidos

AF18015

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Contidos

AF18028

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Contidos

AF18030

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Contidos

AF18037

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Contidos

AF18039

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos. Contidos

AF18046

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Contidos

AF18049

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Contidos

AF18052

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Contidos

AF18064

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Contidos

AF18067

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Contidos

AF18071

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Contidos

AF18073

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Contidos

AF18078

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Contidos

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

AF18025

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Contidos

AF18042

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Contidos

AF18044

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Contidos

AF18082

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Contidos

AF18085

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Contidos

2. Cada unha das actividades está composta de contidos multimedia actualizados, material complementario e, dado que non existe a figura do titor, cuestionarios de corrección automática, que facilitan unha aprendizaxe autónoma máis efectiva.

Segunda. As actividades: acceso aos contidos

1. Todos os empregados públicos e as empregadas públicas destinados/as nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria, e, concretamente na base primeira do anexo II, poden acceder aos contidos das actividades do programa de autoformación, sen pasar por un proceso de selección, inscribíndose na zona de matrícula da EGAP, no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula.

2. A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 20 de decembro de 2018.

3. Cada persoa determinará libremente o número de actividades en que queira inscribirse e mais o período durante o cal vai traballar na actividade ou actividades do programa de autoformación elixidas. Os contidos estarán dispoñibles ata o 20 de decembro de 2018.

4. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a inscrición. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 62 54 e 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal.

5. Unha vez inscrita, a persoa recibirá unha mensaxe de correo electrónico de confirmación e despois poderá acceder aos contidos da actividade ou actividades na aula virtual, no enderezo https://egap.xunta.gal/aulavirtual.

6. O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas.

7. O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non dá dereito á expedición do certificado regulado na base oitava do anexo II.

ANEXO II

Bases

Primeira. As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación: participación

1. Poden participar nas probas de avaliación das actividades do programa de autoformación os empregados públicos e as empregadas públicas, destinados/as nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, que non se encontren en situación de servizos noutras administracións públicas diferentes das que sexan obxecto desta convocatoria, excedencia voluntaria e suspensión de funcións, e reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria e para cada un dos casos no anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e o persoal do Servizo Galego de Saúde; non se entende por tal os empregados públicos da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Toda persoa solicitante que o día de realización da proba se atope en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da lista do persoal seleccionado.

Segunda. As probas de avaliación: prazas convocadas, horas certificadas, datas, lugar e horario

1. As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación desenvolveranse, como novidade, de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade, de acordo co previsto na seguinte táboa:

Código

Localidade

Actividade

Núm. prazas

Núm. horas

Data da proba

Hora da proba

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

AF18003

A Coruña

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

30

50

26.9.2018

16.00 horas

AF18003

Ferrol

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

10

50

AF18003

Lugo

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

20

50

AF18003

Ourense

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

20

50

AF18003

Pontevedra

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

20

50

AF18003

Santiago

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

70

50

AF18003

Vigo

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

30

50

AF18010

A Coruña

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

30

50

25.9.2018

16.00 horas

AF18010

Ferrol

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

10

50

AF18010

Lugo

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

20

50

AF18010

Ourense

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

20

50

AF18010

Pontevedra

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

20

50

AF18010

Santiago

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

70

50

AF18010

Vigo

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

30

50

AF18023

A Coruña

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba de avaliación

30

20

11.9.2018

18.00 horas

AF18023

Ferrol

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba de avaliación

10

20

AF18023

Lugo

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba de avaliación

20

20

AF18023

Ourense

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba de avaliación

20

20

AF18023

Pontevedra

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba de avaliación

20

20

AF18023

Santiago

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba de avaliación

70

20

AF18023

Vigo

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba de avaliación

30

20

AF18036

A Coruña

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

30

25

10.9.2018

16.00 horas

AF18036

Ferrol

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

10

25

AF18036

Lugo

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

20

25

AF18036

Ourense

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

20

25

AF18036

Pontevedra

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

20

25

AF18036

Santiago

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

70

25

AF18036

Vigo

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

30

25

AF18056

A Coruña

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

30

12

17.9.2018

16.00 horas

AF18056

Ferrol

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

10

12

AF18056

Lugo

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

20

12

AF18056

Ourense

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

20

12

AF18056

Pontevedra

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

20

12

AF18056

Santiago

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

70

12

AF18056

Vigo

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

30

12

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

AF18008

A Coruña

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

30

30

17.9.2018

18.00 horas

AF18008

Ferrol

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

10

30

AF18008

Lugo

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

20

30

AF18008

Ourense

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

20

30

AF18008

Pontevedra

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

20

30

AF18008

Santiago

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

70

30

AF18008

Vigo

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

30

30

AF18013

Acoruna

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

30

15

10.9.2018

18.00 horas

AF18013

Ferrol

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

10

15

AF18013

Lugo

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

20

15

AF18013

Ourense

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

20

15

AF18013

Pontevedra

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

20

15

AF18013

Santiago

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

70

15

AF18013

Vigo

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

30

15

AF18016

A Coruña

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

30

25

21.9.2018

18.00 horas

AF18016

Ferrol

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

10

25

AF18016

Lugo

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

20

25

AF18016

Ourense

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

20

25

AF18016

Pontevedra

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

20

25

AF18016

Santiago

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

70

25

AF18016

Vigo

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

30

25

AF18031

A Coruña

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

30

25

12.9.2018

18.00 horas

AF18031

Ferrol

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

10

25

AF18031

Lugo

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

20

25

AF18031

Ourense

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

20

25

AF18031

Pontevedra

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

20

25

AF18031

Santiago

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

70

25

AF18031

Vigo

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

30

25

AF18034

A Coruña

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

30

15

13.9.2018

16.00 horas

AF18034

Ferrol

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

10

15

AF18034

Lugo

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

20

15

AF18034

Ourense

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

20

15

AF18034

Pontevedra

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

20

15

AF18034

Santiago

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

70

15

AF18034

Vigo

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

30

15

AF18058

A Coruña

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

30

30

24.9.2018

16.00 horas

AF18058

Ferrol

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

10

30

AF18058

Lugo

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

20

30

AF18058

Ourense

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

20

30

AF18058

Pontevedra

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

20

30

AF18058

Santiago

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

70

30

AF18058

Vigo

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

30

30

AF18084

A Coruña

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

30

15

14.9.2018

18.00 horas

AF18084

Ferrol

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

10

15

AF18084

Lugo

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

20

15

AF18084

Ourense

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

20

15

AF18084

Pontevedra

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

20

15

AF18084

Santiago

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

70

15

AF18084

Vigo

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

30

15

AF18087

A Coruña

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

30

50

12.9.2018

16.00 horas

AF18087

Ferrol

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

10

50

AF18087

Lugo

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

20

50

AF18087

Ourense

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

20

50

AF18087

Pontevedra

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

20

50

AF18087

Santiago

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

70

50

AF18087

Vigo

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

30

50

Plan formativo ofimático de Galicia

AF18019

A Coruña

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Proba de avaliación

30

30

11.10.2018

16.00 horas

AF18019

Ferrol

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Proba de avaliación

10

30

AF18019

Lugo

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Proba de avaliación

20

30

AF18019

Ourense

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Proba de avaliación

20

30

AF18019

Pontevedra

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Proba de avaliación

20

30

AF18019

Santiago

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Proba de avaliación

70

30

AF18019

Vigo

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Proba de avaliación

30

30

AF18022

A Coruña

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Proba de avaliación

30

30

28.9.2018

16.00 horas

AF18022

Ferrol

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Proba de avaliación

10

30

AF18022

Lugo

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Proba de avaliación

20

30

AF18022

Ourense

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Proba de avaliación

20

30

AF18022

Pontevedra

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Proba de avaliación

20

30

AF18022

Santiago

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Proba de avaliación

70

30

AF18022

Vigo

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Proba de avaliación

30

30

AF18050

A Coruña

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

30

50

8.10.2018

16.00 horas

AF18050

Ferrol

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

10

50

AF18050

Lugo

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

20

50

AF18050

Ourense

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

20

50

AF18050

Pontevedra

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

20

50

AF18050

Santiago

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

70

50

AF18050

Vigo

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

30

50

AF18054

A Coruña

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

30

50

27.9.2018

16.00 horas

AF18054

Ferrol

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

10

50

AF18054

Lugo

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

50

AF18054

Ourense

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

50

AF18054

Pontevedra

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

50

AF18054

Santiago

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

70

50

AF18054

Vigo

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

30

50

AF18057

A Coruña

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

30

50

10.10.2018

16.00 horas

AF18057

Ferrol

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

10

50

AF18057

Lugo

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

50

AF18057

Ourense

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

50

AF18057

Pontevedra

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

50

AF18057

Santiago

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

70

50

AF18057

Vigo

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

30

50

AF18061

A Coruña

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

30

50

2.10.2018

16.00 horas

AF18061

Ferrol

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

10

50

AF18061

Lugo

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

20

50

AF18061

Ourense

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

20

50

AF18061

Pontevedra

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

20

50

AF18061

Santiago

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

70

50

AF18061

Vigo

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

30

50

AF18068

A Coruña

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

30

30

4.10.2018

16.00 horas

AF18068

Ferrol

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

10

30

AF18068

Lugo

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

20

30

AF18068

Ourense

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

20

30

AF18068

Pontevedra

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

20

30

AF18068

Santiago

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

70

30

AF18068

Vigo

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

30

30

AF18074

A Coruña

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

30

30

1.10.2018

16.00 horas

AF18074

Ferrol

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

10

30

AF18074

Lugo

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

20

30

AF18074

Ourense

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

20

30

AF18074

Pontevedra

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

20

30

AF18074

Santiago

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

70

30

AF18074

Vigo

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

30

30

AF18077

A Coruña

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

30

30

3.10.2018

16.00 horas

AF18077

Ferrol

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

10

30

AF18077

Lugo

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

30

AF18077

Ourense

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

30

AF18077

Pontevedra

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

20

30

AF18077

Santiago

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

70

30

AF18077

Vigo

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

30

30

AF18088

A Coruña

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office). Proba de avaliación

30

30

9.10.2018

16.00 horas

AF18088

Ferrol

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office). Proba de avaliación

10

30

AF18088

Lugo

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office). Proba de avaliación

20

30

AF18088

Ourense

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office). Proba de avaliación

20

30

AF18088

Pontevedra

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office). Proba de avaliación

20

30

AF18088

Santiago

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office). Proba de avaliación

70

30

AF18088

Vigo

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office). Proba de avaliación

30

30

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

AF18004

A Coruña

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

30

20

20.9.2018

16.00 horas

AF18004

Ferrol

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

10

20

AF18004

Lugo

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18004

Ourense

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18004

Pontevedra

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18004

Santiago

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

70

20

AF18004

Vigo

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

30

20

AF18007

A Coruña

A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Proba de avaliación

30

15

13.9.2018

9.00 horas

AF18007

Ferrol

A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Proba de avaliación

10

15

AF18007

Lugo

A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Proba de avaliación

20

15

AF18007

Ourense

A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Proba de avaliación

20

15

AF18007

Pontevedra

A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Proba de avaliación

20

15

AF18007

Santiago

A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Proba de avaliación

70

15

AF18007

Vigo

A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Proba de avaliación

30

15

AF18011

A Coruña

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba de avaliación

30

20

13.9.2018

18.00 horas

AF18011

Ferrol

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba de avaliación

10

20

AF18011

Lugo

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba de avaliación

20

20

AF18011

Ourense

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba de avaliación

20

20

AF18011

Pontevedra

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba de avaliación

20

20

AF18011

Santiago

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba de avaliación

70

20

AF18011

Vigo

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba de avaliación

30

20

AF18018

A Coruña

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba de avaliación

30

18

11.9.2018

16.00 horas

AF18018

Ferrol

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba de avaliación

10

18

AF18018

Lugo

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba de avaliación

20

18

AF18018

Ourense

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba de avaliación

20

18

AF18018

Pontevedra

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba de avaliación

20

18

AF18018

Santiago

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba de avaliación

70

18

AF18018

Vigo

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia - Proba da avaliación

30

18

AF18026

A Coruña

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

30

15

24.9.2018

18.00 horas

AF18026

Ferrol

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

10

15

AF18026

Lugo

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

20

15

AF18026

Ourense

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

20

15

AF18026

Pontevedra

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

20

15

AF18026

Santiago

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

70

15

AF18026

Vigo

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

30

15

AF18029

A Coruña

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba de avaliación

30

25

21.9.2018

16.00 horas

AF18029

Ferrol

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba de avaliación

10

25

AF18029

Lugo

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba de avaliación

20

25

AF18029

Ourense

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba de avaliación

20

25

AF18029

Pontevedra

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba de avaliación

20

25

AF18029

Santiago

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba de avaliación

70

25

AF18029

Vigo

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba de avaliación

30

25

AF18038

A Coruña

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos. Proba de avaliación

30

25

14.9.2018

9.00 horas

AF18038

Ferrol

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos. Proba de avaliación

10

25

AF18038

Lugo

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos. Proba de avaliación

20

25

AF18038

Ourense

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos. Proba de avaliación

20

25

AF18038

Pontevedra

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos. Proba de avaliación

20

25

AF18038

Santiago

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos. Proba de avaliación

70

25

AF18038

Vigo

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos. Proba de avaliación

30

25

AF18040

A Coruña

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Proba de avaliación

30

15

10.9.2018

9.00 horas

AF18040

Ferrol

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Proba de avaliación

10

15

AF18040

Lugo

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Proba de avaliación

20

15

AF18040

Ourense

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Proba de avaliación

20

15

AF18040

Pontevedra

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Proba de avaliación

20

15

AF18040

Santiago

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Proba de avaliación

70

15

AF18040

Vigo

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Proba de avaliación

30

15

AF18045

A Coruña

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

30

20

18.9.2018

18.00 horas

AF18045

Ferrol

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

10

20

AF18045

Lugo

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

20

20

AF18045

Ourense

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

20

20

AF18045

Pontevedra

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

20

20

AF18045

Santiago

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

70

20

AF18045

Vigo

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

30

20

AF18048

A Coruña

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Proba de avaliación

30

15

11.9.2018

9.00 horas

AF18048

Ferrol

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Proba de avaliación

10

15

AF18048

Lugo

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Proba de avaliación

20

15

AF18048

Ourense

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Proba de avaliación

20

15

AF18048

Pontevedra

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Proba de avaliación

20

15

AF18048

Santiago

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Proba de avaliación

70

15

AF18048

Vigo

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Proba de avaliación

30

15

AF18051

A Coruña

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Proba de avaliación

30

25

14.9.2018

12.00 horas

AF18051

Ferrol

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Proba de avaliación

10

25

AF18051

Lugo

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Proba de avaliación

20

25

AF18051

Ourense

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Proba de avaliación

20

25

AF18051

Pontevedra

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Proba de avaliación

20

25

AF18051

Santiago

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Proba de avaliación

70

25

AF18051

Vigo

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Proba de avaliación

30

25

AF18062

A Coruña

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

30

20

14.9.2018

16.00 horas

AF18062

Ferrol

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

10

20

AF18062

Lugo

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

20

20

AF18062

Ourense

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

20

20

AF18062

Pontevedra

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

20

20

AF18062

Santiago

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

70

20

AF18062

Vigo

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

30

20

AF18066

A Coruña

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

30

25

19.9.2018

18.00 horas

AF18066

Ferrol

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

10

25

AF18066

Lugo

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

20

25

AF18066

Ourense

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

20

25

AF18066

Pontevedra

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

20

25

AF18066

Santiago

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

70

25

AF18066

Vigo

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

30

25

AF18070

A Coruña

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

30

25

19.9.2018

16.00 horas

AF18070

Ferrol

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

10

25

AF18070

Lugo

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

20

25

AF18070

Ourense

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

20

25

AF18070

Pontevedra

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

20

25

AF18070

Santiago

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

70

25

AF18070

Vigo

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

30

25

AF18072

A Coruña

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

30

20

18.9.2018

16.00 horas

AF18072

Ferrol

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

10

20

AF18072

Lugo

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18072

Ourense

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18072

Pontevedra

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18072

Santiago

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

70

20

AF18072

Vigo

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

30

20

AF18076

A Coruña

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

30

20

20.9.2018

18.00 horas

AF18076

Ferrol

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

10

20

AF18076

Lugo

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18076

Ourense

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18076

Pontevedra

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

20

20

AF18076

Santiago

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

70

20

AF18076

Vigo

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

30

20

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

AF18027

A Coruña

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba de avaliación

30

24

13.9.2018

12.00 horas

AF18027

Ferrol

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba de avaliación

10

24

AF18027

Lugo

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba de avaliación

20

24

AF18027

Ourense

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba de avaliación

20

24

AF18027

Pontevedra

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba de avaliación

20

24

AF18027

Santiago

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba de avaliación

70

24

AF18027

Vigo

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba de avaliación

30

24

AF18041

A Coruña

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Proba de avaliación

30

20

11.9.2018

12.00 horas

AF18041

Ferrol

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Proba de avaliación

10

20

AF18041

Lugo

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Proba de avaliación

20

20

AF18041

Ourense

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Proba de avaliación

20

20

AF18041

Pontevedra

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Proba de avaliación

20

20

AF18041

Santiago

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Proba de avaliación

70

20

AF18041

Vigo

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Proba de avaliación

30

20

AF18043

A Coruña

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Proba de avaliación

30

15

12.9.2018

12.00 horas

AF18043

Ferrol

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Proba de avaliación

10

15

AF18043

Lugo

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Proba de avaliación

20

15

AF18043

Ourense

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Proba de avaliación

20

15

AF18043

Pontevedra

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Proba de avaliación

20

15

AF18043

Santiago

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Proba de avaliación

70

15

AF18043

Vigo

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Proba de avaliación

30

15

AF18081

A Coruña

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Proba de avaliación

30

30

12.9.2018

9.00 horas

AF18081

Ferrol

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Proba de avaliación

10

30

AF18081

Lugo

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Proba de avaliación

20

30

AF18081

Ourense

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Proba de avaliación

20

30

AF18081

Pontevedra

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Proba de avaliación

20

30

AF18081

Santiago

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Proba de avaliación

70

30

AF18081

Vigo

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Proba de avaliación

30

30

AF18086

A Coruña

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

30

24

10.9.2018

12.00 horas

AF18086

Ferrol

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

10

24

AF18086

Lugo

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

20

24

AF18086

Ourense

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

20

24

AF18086

Pontevedra

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

20

24

AF18086

Santiago

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

70

24

AF18086

Vigo

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

30

24

Terceira. As probas de avaliación: solicitudes de participación

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas probas de avaliación só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. O número máximo de probas de avaliación das actividades do programa de autoformación que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

4. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude ou non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección.

6. As persoas solicitantes deben dispor dunha conta de correo electrónico, cuxo enderezo deberán indicar na solicitude.

7. A maiores, toda persoa interesada en recibir no seu teléfono móbil mensaxes de texto con información sobre o proceso de selección deberá facilitar o correspondente número.

8. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade, permiso de maternidade, etc) de acordo cos criterios de selección deben remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación debe enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación debe presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

9. Cando nalgunha das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación non haxa un número suficiente de solicitantes que cumpran os requisitos, a EGAP poderá abrir un novo prazo de presentación de solicitudes na súa páxina web.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 54 e 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal.

Cuarta. As probas de avaliación: criterios de selección

1. Con carácter xeral, a selección realizarase de acordo co previsto na Resolución do 4 de xaneiro de 2008 pola que se actualizan os criterios de participación nas actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (DOG núm. 7, do 10 xaneiro).

2. Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos cales 60 están vinculados ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e os 40 restantes á antigüidade na Administración.

3. Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo). Para o ano 2018, segundo a Resolución do 17 de xaneiro, da Consellería de Facenda (DOG núm.19, do 26 de xaneiro), comezarase pola letra G.

Quinta. As probas de avaliación: publicación da relación do persoal seleccionado

1. Para cada proba de avaliación das actividades do programa de autoformación, a EGAP publicará no enderezo https://egap.xunta.gal unha relación en que figurará o alumnado seleccionado para participar e mais o situado nos primeiros postos da listaxe de agarda. A información tamén se enviará por correo electrónico e, no caso das persoas que facilitasen o correspondente número, por telefonía móbil. Aquelas persoas que non figuren na relación estarán ou ben situadas nun posto máis afastado na listaxe de agarda ou ben excluídas en aplicación destas bases.

2. O prazo de presentación de alegacións é de cinco días naturais contados desde o día seguinte ao da devandita publicación.

3. Transcorrido o prazo de presentación de alegacións, a EGAP publicará no enderezo https://egap.xunta.gal a listaxe definitiva das persoas admitidas para participar nas probas de avaliación.

Sexta. As probas de avaliación: cambios ou substitucións na selección e renuncia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas nin cambios na asignación de quendas das probas.

2. A renuncia:

a) A renuncia debe serlle comunicada por escrito á EGAP cunha antelación mínima dun mes á data de realización da proba. Na páxina web da EGAP está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto pódese utilizar, ademais do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal.

b) As persoas seleccionadas só poderán renunciar fóra de prazo á proba de avaliación da actividade do programa de autoformación nos seguintes casos:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Sétima. As probas de avaliación: desenvolvemento

1. As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación teñen o seguinte formato:

Actividade do programa de autoformación: horas

Proba de avaliación

Preguntas tipo test: número

Tempo dispoñible: minutos

Tentativas

Respostas incorrectas: desconto

Superación: porcentaxe de respostas correctas

Actividades de ofimática De 30 a 50 horas

30

90

Unha

Non

70 %

De 25 a 50 horas

40

60

De 15 a 24 horas

30

45

Para superar as probas de avaliación, o alumnado deberá responder de forma correcta un 70 % das preguntas da proba. As respostas incorrectas non descontarán acertos.

2. É obrigatoria a asistencia con puntualidade ás probas de avaliación. Levarase a cabo un único chamamento por orde alfabética.

3. As persoas participantes deben presentarse provistas do DNI ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

4. Para poder facer a proba de avaliación, cada participante debe lembrar o contrasinal que lle permite entrar na aula virtual, que coincide co que lle dá acceso á zona de matrícula.

5. Non se autoriza o uso de dispositivos electrónicos durante o desenvolvemento das probas de avaliación.

6. As persoas seleccionadas que non se presenten ás probas de avaliación pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. O certificado de equivalencia

1. As persoas que superen a proba de avaliación obterán o correspondente certificado de equivalencia.

2. Este certificado equivale a un de aproveitamento polas horas previstas na correspondente actividade do programa de autoformación. Estas actividades formativas valoraranse conforme establezan as bases dos concursos que convoque, no seu día, a Dirección Xeral de Función Pública.

Novena. As facultades da EGAP

1. Correspóndelle á EGAP dispor canto sexa necesario para o cumprimento do previsto nesta convocatoria e para a resolución das incidencias que se produzan. Tendo en conta as circunstancias relativas á organización das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación, a EGAP pode modificar o desenvolvemento, os contidos e as datas das probas e mesmo suprimilas.

2. A EGAP pode suspender ou cancelar as probas de avaliación das actividades do programa de autoformación en que o número de admitidos sexa inferior ao 50% das prazas convocadas. As persoas afectadas disporán de todos os datos no enderezo https://egap.xunta.gal. A información tamén se enviará por correo electrónico e, no caso das persoas que facilitasen o correspondente número, por telefonía móbil.

3. A execución material de todo o previsto nesta resolución queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e mais á correspondente autorización do gasto.

4.A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.