Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Xoves, 5 de abril de 2018 Páx. 18878

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ACORDO do 21 de marzo de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico de Zas, modificación substancial (repotenciación do parque eólico de Zas), nos concellos de Zas, Santa Comba e Tordoia (expediente IN661A 2018/2-1).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

Solicitante/promotor: EDP Renovables España, S.L.U.

Domicilio social: rúa Amio, 114, P.E. Costa Vella, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña).

Denominación do proxecto: parque eólico de Zas, modificación substancial (repotenciación parque eólico de Zas).

Municipios afectados: concellos de Zas, Santa Comba e Tordoia (A Coruña).

Potencia para instalar: 26,25 MW.

Produción neta anual estimada/horas anuais equivalentes: 100,27 GWh/3.820 horas.

Orzamento total (execución material): 24.882.679,57 €.

Localización (área de afección):

Vértice

poligonal

Parque eólico de Zas, modificación substancial

(repotenciación P.E. de Zas)

ED50

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

UTM29N-X

UTM29N-Y

1

510.500

4.773.800

510.375

4.773.586

2

512.000

4.773.800

511.875

4.773.586

3

512.000

4.771.000

511.875

4.770.786

4

512.450

4.769.800

512.325

4.769.586

5

511.600

4.769.800

511.475

4.769.586

6

510.350

4.770.750

510.225

4.770.536

7

510.100

4.772.300

509.975

4.772.086

8

510.100

4.773.000

509.975

4.772.786

Aeroxerador

Parque eólico de Zas, modificación substancial

(repotenciación P.E. de Zas)

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

ZA-1

511.158

4.770.701

ZA-2

511.215

4.772.912

ZA-3

510.598

4.772.602

ZA-4

510.848

4.772.406

ZA-5

511.112

4.772.259

ZA-6

510.659

4.771.815

ZA-7

511.026

4.771.655

ZA-8

511.394

4.771.543

ZA-9

511.523

4.770.511

ZA-10

511.741

4.770.303

Torre meteorolóxica

Parque eólico de Zas, modificación substancial

(repotenciación P.E. de Zas)

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

TM-1

511.041

4.773.100

TM-2

510.755

4.771.551

Características técnicas das instalacións:

– 10 aeroxeradores Gamesa G-114, cunha altura ata a buxa de 93 m e un diámetro de rotor de 114 m, con xerador asíncrono de 2.625 kW de potencia nominal unitaria e cos seus correspondentes centros de transformación montados en góndola con potencia unitaria de 2.750 kVA de relación de transformación de 0,69/20 kV, montados sobre fuste tubular metálico.

– Rede eléctrica soterrada a 20 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e á subestación de evacuación do parque eólico existente (parque eólico de Zas), composta por 3 circuítos con condutores tipo HEPRZ1-12/20 kV (Al) de diferentes seccións (95/150/240/400 mm2) nos correspondentes tramos.

– O parque eólico repotenciado conectarase coa subestación transformadora do parque eólico de Zas existente: cun parque e posición de liña de 66 kV, con saída aérea á subestación Vimianzo 66 kV (propiedade de Unión Fenosa Distribución, S.A.) e outra posición de liña con entrada aérea da subestación 30/66 kV do parque eólico Fontesilva (propiedade de EDP Renovables España, S.L.U.); unha posición de transformador con potencia nominal 25 MVA; relación de transformación 20/66 kV e grupo de conexión YNd11; e 3 posicións de liña en parque de 20 kV para a conexión dos 3 circuítos que compoñen a rede eléctrica soterrada de 20 kV do parque. As adaptacións necesarias nesta subestación serán obxecto dun proxecto independente.

– Rede de terras xeral, de xeito que as instalacións electromecánicas e a subestación do parque eólico forman un conxunto equipotencial.

– 2 torres meteorolóxicas de 93 m de altura.

– Desmantelamento do parque eólico Zas existente.

Obxecto da información pública:

• A autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións. Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, a necesidade da urxente ocupación, para os efectos da expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

• O estudo de impacto ambiental.

• O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo que se insire con esta resolución.

O que se fai público para o coñecemento xeral dos propietarios dos predios e demais titulares afectados que figuran na relación do anexo deste acordo, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidos, para que poidan examinar o expediente na Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña, sita na rúa Vicente Ferrer, nº 2, 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de quince (15) días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación do presente acordo ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Para idénticos efectos e no prazo de quince (15) días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación deste anuncio, o estudo de impacto ambiental correspondente ás instalacións do proxecto do parque eólico de Zas, modificación substancial (repotenciación parque eólico de Zas), poderase examinar nesta xefatura territorial, así como nos concellos de Zas, Santa Comba e Tordoia (A Coruña) e na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Coruña. Así mesmo, poderase examinar o proxecto de execución e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal nos concellos de Zas, Santa Comba e Tordoia (A Coruña) e nas dependencias desta xefatura territorial.

O proxecto do parque eólico de Zas, modificación substancial, foi declarado de interese especial polo Consello da Xunta de Galicia o 15 de febreiro de 2018, para os efectos da disposición adicional primeira da Lei 8/2009, engadida pola Lei 5/2017, do 19 de outubro: «Esta declaración terá como efectos a tramitación de forma prioritaria e co carácter de urxencia e a redución á metade dos prazos necesarios na instrución do procedemento da autorización administrativa previa e/ou de construción, así como dos prazos na instrución do procedemento de avaliación ambiental que sexa necesario. Así mesmo, reduciranse á metade os prazos necesarios na tramitación do proxecto sectorial».

A Coruña, 21 de marzo de 2018

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico de Zas, modificación substancial (repotenciación parque eólico de Zas) (A Coruña)

Parcela

Propietario

Afeccións (m2)

Nº de predio

Datos catastrais

Apelidos e nome

Pleno dominio

Serv. de paso

Serv.

voo

Ocup.

temporal

Concello

Pol.

Parc.

Lugar

Cim.

Plat.

Sub.

Viario

Gabia

6

Zas

42

182

San Roque

Varela Rojo, Ernesto

282,6

7

Zas

42

183

San Roque

Xunta de Veciños de Mira: Nichos, C.B.

442,8

32

Sta. Comba

23

1750

Fonte Salgueiro

Soto Suárez, Mercedes

13,5

33

Sta. Comba

23

1749

Fonte Salgueiro

Velo Domínguez, Erminda

3,78

39

Sta. Comba

22

2977

Fonte Salgueiro

Pastoriza Rial, Florinda

7,64

40

Sta. Comba

22

84

Fonte Salgueiro

Herdeiros de Espasandín Vilarnovo, José

212,8

41

Sta. Comba

23

655

Fonte Salgueiro

Mourelle Amalia

267,9

43

Sta. Comba

23

661

Fonte Salgueiro

Herdeiros de Espasandín Vilarnovo, José

29,06

44

Sta. Comba

22

3067

Fonte Salgueiro

Ferreiro Río, Rosalía

50,91

45

Sta. Comba

22

3068

Fonte Salgueiro

Landeira Martínez, Manuel

65,48

46

Sta. Comba

22

3069

Fonte Salgueiro

Herdeiros de Evangelina Calvo Pastoriza

167,6

47

Sta. Comba

22

3070

Fonte Salgueiro

Ferreiro Vilar, Benigno

29,13

50

Sta. Comba

22

3228

Camposa de Irene

Espasandín Abelenda, Luis Manuel e

herdeiros de Espasandín Abelenda, Josefina

967,1

29,49

97,64

51

Sta. Comba

22

3227

Camposa de Irene

Herdeiros de Manuel Castro Maneiro

361,4

66,43

177,57

52

Sta. Comba

22

3226

Camposa de Irene

Herdeiros de Florinda Pastoriza Gerpe

182,9

20,76

56,8

53

Sta. Comba

22

3225

Camposa de Irene

García Calvo, María Florinda

354,8

37,72

106,46

54

Sta. Comba

22

3224

Camposa de Irene

Blanco Brenlla, Balbina

94,41

10,82

36,51

55

Sta. Comba

22

3223

Camposa de Irene

Soto Suárez, Mercedes

105,5

12,28

41,53

56

Sta. Comba

22

3222

Camposa de Irene

Ferreiro Vilar, Benigno

100,6

11,66

40,05

57

Sta. Comba

22

3221

Camposa de Irene

Descoñecido

115,3

12,64

43,4

58

Sta. Comba

22

3220

Camposa de Irene

Herdeiros de Alfonso Pastoriza Mourelle

112,4

14,1

48,33

59

Sta. Comba

22

3219

Camposa de Irene

Martínez Romar, Andrés

Martínez Romar, Lucía

118,3

13,58

46,53

60

Sta. Comba

22

3218

Camposa de Irene

Ferreiro Río, Rosalía

169,8

17,45

59,56

61

Sta. Comba

22

3217

Camposa de Irene

Herdeiros de Josefa Ferreiro Lois

409,1

21,01

72,39

62

Sta. Comba

22

3216

Camposa de Irene

Mourelle Amalia

683

22,63

81,56

63

Sta. Comba

22

3215

Camposa de Irene

Herdeiros de Josefa Blanco Martínez

461,7

23,41

86,39

64

Sta. Comba

22

3214

Camposa de Irene

Abelenda Facal, Carmen

137,5

10,32

39,2

65

Sta. Comba

22

3229

Camposa de Irene

Landeira Martínez, Manuel

554,8

47,66

178,88

66

Sta. Comba

22

3230

Camposa de Irene

Herdeiros de Lois Couto, Carmen

201,7

20,6

57,93

67

Sta. Comba

22

3231

Camposa de Irene

Herdeiros de Pastoriza Mourelle, Domingo

230,3

23,5

64,91

68

Sta. Comba

22

3232

Camposa de Irene

Landeira Facal, Benedicta

241,2

24,17

67,39

69

Sta. Comba

22

3233

Camposa de Irene

Landeira Facal, Benedicta

173,2

18,17

50,61

70

Sta. Comba

22

3234

Camposa de Irene

Herdeiros de Josefa Blanco Martínez

209,2

21,71

60,88

71

Sta. Comba

22

3235

Camposa de Irene

Herdeiros de Manuel Facal López

395,9

45,58

127,28

72

Sta. Comba

22

3289

Camposa de Irene

Herdeiros de Florinda Ferreiro Lois

158

16,83

42,59

73

Sta. Comba

22

3237

Camposa de Irene

Herdeiros de Espasandín Vilarnovo, José

112,8

0,79

79

Sta. Comba

22

3179

Chan do Monte

Herdeiros de Espasandín Vilarnovo, José

55,53

80

Sta. Comba

22

3180

Chan do Monte

Río Facal, Daniel

116,5

81

Sta. Comba

22

3181

Chan do Monte

Herdeiros de Josefa Ferreiro Lois

164,8

574,7

82

Sta. Comba

22

3182

Chan do Monte

Landeira Facal, Benedicta

181,1

1.283

83

Sta. Comba

22

3183

Chan do Monte

Herdeiros de Florinda Ferreiro Lois

284,8

129,3

1.130

84

Sta. Comba

22

3184

Chan do Monte

Desarrollos Eólicos de Galicia

43,36

351,3

76,63

847,9

85

Sta. Comba

22

3185

Chan do Monte

Ferreiro Vilar, Benigno

232,6

442,2

24,5

874,7

86

Sta. Comba

22

3186

Chan do Monte

Río Facal, Josefina e outros

70,44

1.354

693,6

1.118

87

Sta. Comba

22

3187

Chan do Monte

Herdeiros de Espasandín Vilarnovo, José

613,3

808,1

88

Sta. Comba

22

3188

Chan do Monte

Herdeiros de Preciosa Pastoriza Facal

1.428

89

Sta. Comba

22

3189

Chan do Monte

Mourelle, Amalia

417,1

90

Sta. Comba

22

3190

Chan do Monte

Herdeiros de Preciosa Pastoriza Facal

36,81

91

Sta. Comba

22

3294

Chan do Monte

Ferreiro Vilar, Benigno

3,12

6,62

21,03

92

Sta. Comba

22

3202

Chan do Monte

Herdeiros de Preciosa Pastoriza Facal

518,1

121,3

340,81

93

Sta. Comba

22

3203

Chan do Monte

Herdeiros de Domingo Pastoriza Mourelle

1.279

324,3

892,92

94

Sta. Comba

22

3204

Chan do Monte

Castro Abelenda, Manuel Basilio

911

5,56

9,94

95

Sta. Comba

22

3205

Chan do Monte

Castro Abelenda, María Dolores

776,5

0,12

96

Sta. Comba

22

3206

Chan do Monte

Blanco Castro, María Dolores

753,5

97

Sta. Comba

22

3207

Chan do Monte

Castro Abelenda, Herminia

298,8

98

Sta. Comba

22

95

Bortiñeira

Igrexario Santa Sabina

1,85

589,7

12,99

509

38,44

99

Sta. Comba

22

3169

Bortiñeira

Herdeiros de Josefa Blanco Martínez

168,2

363,5

33,34

634,9

39,56

100

Sta. Comba

22

3168

Bortiñeira

Pastoriza Mouro, Josefa

293,6

161

9,84

339

29,59

101

Sta. Comba

22

3167

Bortiñeira

Pastoriza Rial, Florinda

98,15

369,4

180,1

11,47

338,8

33,16

102

Sta. Comba

22

3166

Bortiñeira

Soto Suárez, Mercedes

162,3

494,2

192,3

15,76

332,8

38,79

103

Sta. Comba

22

3165

Bortiñeira

Herdeiros de Domingo Pastoriza Mourelle

85,97

609,2

224,4

20,57

353,2

50,64

104

Sta. Comba

22

3164

Bortiñeira

Río Facal, Daniel

617,6

397,4

59,51

543,9

140,97

105

Sta. Comba

22

3163

Bortiñeira

Ferreiro Vilar, Benigno

282,4

618,3

18,92

509

22,03

106

Sta. Comba

22

3162

Bortiñeira

Ferreiro Río, Rosalía

163,1

121,3

6,8

548,1

17,48

107

Sta. Comba

22

3410

Cachela

Landeira Facal, Benedicta

22,86

164

14,45

904,8

35,24

108

Sta. Comba

22

3412

Cachela

Herdeiros de Domingo Pastoriza Mourelle

89,9

7,58

240,7

17,32

109

Sta. Comba

22

3414

Bortiñeira

Herdeiros de Manuel Facal López

95,7

7,91

17,14

110

Sta. Comba

22

3416

Bortiñeira

Abelenda Facal, Carmen

114,1

9,08

18,56

111

Sta. Comba

22

3418

Cachela

Bouzas Facal, José

128,3

11,1

21,86

112

Sta. Comba

22

3420

Bortiñeira

Descoñecido

130

10,86

21,38

113

Sta. Comba

22

3155

Cachela

Herdeiros de Josefa Ferreiro Lois

125,2

12,57

31,56

114

Sta. Comba

22

3154

Bortiñeira

Descoñecido

115

12,56

40,06

115

Sta. Comba

22

3153

Bortiñeira

Rial Lois, Clementina

84,41

9,02

26,6

116

Sta. Comba

22

3152

Bortiñeira

Landeira Martínez, Manuel

116,9

11,54

26,69

117

Sta. Comba

22

3151

Bortiñeira

Herdeiros de Espasandín Vilarnovo, José

131,4

12,27

27,6

118

Sta. Comba

22

3150

Bortiñeira

Herdeiros de Florinda Ferreiro Lois

176,2

15,05

33,83

119

Sta. Comba

22

3149

Bortiñeira

Martínez Romar, José

134,3

10,91

24,58

120

Sta. Comba

22

3148

Bortiñeira

Calvo Pastoriza, Francisca

167,1

13,5

30,4

121

Sta. Comba

22

3147

Bortiñeira

Herdeiros de Espasandín Vilarnovo, José

220,8

16,1

36,25

122

Sta. Comba

22

3146

Bortiñeira

Soto Suárez, Mercedes

175,9

488,6

50,83

948,2

121,22

123

Sta. Comba

22

3145

Bortiñeira

Herdeiros de Manuel Martínez Vilarnovo

734,7

40,8

20,19

388,4

35,39

124

Sta. Comba

22

3144

Bortiñeira

Ferreiro Vilar, Benigno

1.139

476,9

125

Sta. Comba

22

3143

Bortiñeira

Desarrollos Eólicos de Galicia

690,5

420,5

126

Sta. Comba

22

3142

Bortiñeira

Facal López, M. Carmen

66,44

440,3

411,7

127

Sta. Comba

22

3141

Bortiñeira

Herdeiros de Manuel Castro Maneiro

150,7

261,4

433,5

128

Sta. Comba

22

3140

Bortiñeira

Mourelle, Amalia

129,3

572,3

1.038

129

Sta. Comba

22

3112

Pedra Branca

Descoñecido

0,1

134

130

Sta. Comba

22

3113

Pedra Branca

Descoñecido

71,25

398,5

131

Sta. Comba

22

3114

Pedra Branca

Martínez Vilarnovo, Jesús

131,9

412

132

Sta. Comba

22

3115

Pedra Branca

Ferreiro Vilar, Benigno

24

1.122

133

Sta. Comba

22

3116

Pedra Branca

Martínez Vietes, Celestino

754,1

134

Sta. Comba

22

3117

Pedra Branca

Landeira Facal, Benedicta

76,21

135

Sta. Comba

22

3213

Camposa de Irene

Herdeiros de Manuel Martínez Vilarnovo

525,9

36,66

132,51

136

Sta. Comba

22

3212

Camposa de Irene

Herdeiros de Florinda Pastoriza Gerpe

182,2

14,65

52,04

137

Sta. Comba

22

3211

Camposa de Irene

Domínguez Facal, Ramiro

431

48,13

173,2

138

Sta. Comba

22

232

Riba das Fosas

García Velo, Hilda

518,4

67,73

232,03

139

Sta. Comba

22

2942

Brañeiras

Herdeiros de José Lois Rey

752,1

70,02

238,88

140

Sta. Comba

22

2943

Brañeiras

Couto Martínez, M. Encarnación

2.348

341,3

40,19

138,72

141

Sta. Comba

22

2944

Brañeiras

Rial Lois, Josefina

5.749

284,2

34,56

120,37

142

Sta. Comba

22

2945

Brañeiras

Velo Rey, Natividad e outros

475

606,4

70,2

251,41

143

Sta. Comba

22

2946

Brañeiras

Busto Velo, M. Soledad

370,4

42,95

154,51

144

Sta. Comba

22

233

Brañeiras

Busto Velo, M. Soledad

602,5

64,05

209,23

145

Sta. Comba

22

2947

Brañeiras

Mourelle García, Evaristo

62,16

833,5

122,5

460,97

146

Sta. Comba

22

2949

Brañeiras

Velo Domínguez, Erminda

81

689,8

147

Zas

43

20

Campo de Arriba

Descoñecido

379,4

26,38

96,07

148

Zas

43

19

Campo Grande

Herdeiros de José Andrade Espasandín

512,6

57,53

202,42

149

Zas

43

18

Costa de Arriba

Rama Rellán, José

172,7

8,35

36,26

150

Sta. Comba

22

234

Marco Novo Fora

Herdeiros de José Lois Rey

805,2

3.259

187,5

993,1

412,28

150-1

Sta. Comba

22

2950

Brañeiras

García Rey, Aurora

10,47

10,09

35,21

151

Sta. Comba

22

240

Marco Novo Fora

García Rey, Aruora

426,6

43,83

108,3

152

Sta. Comba

22

2933

Marco Novo Fora

García Rey, Lucinda

567

55,92

145,82

153

Sta. Comba

22

245

Marco Novo Fora

Domínguez Facal, Ramiro

1.523

121,1

317,57

154

Sta. Comba

22

2961

Marco Novo Fora

Mourelle Facal, Antonia Alcira

74,72

436

41,89

396,2

109,22

155

Sta. Comba

22

289

Marco Novo Fora

García Velo, Pilar

482,9

372,8

37,18

588,2

96,61

156

Sta. Comba

22

2931

Marco Novo Fora

García Velo, José

13,88

258,9

25,09

644,7

64,83

157

Sta. Comba

22

244

Marco Novo Fora

Herdeiros de José Lois Rey

150,1

1.782

140

13,8

627,2

29,4

158

Sta. Comba

22

2962

Canle Xesta

Lois Rey, Luis

196,2

521,9

1.465

159

Sta. Comba

22

287

Canle Xesta

Herdeiros de Josefa Velo Busto

2.611

160

Sta. Comba

22

2960

Marco Novo Fora

Velo Rey, Natividad e outros

828,7

84,69

671,5

228,26

161

Sta. Comba

22

2959

Marco Novo Fora

Rial Lois, Josefina

684,1

69,97

190,98

162

Sta. Comba

22

2956

Marco Novo Fora

Herdeiros de José Lois Rey

870,1

81,18

219,04

163

Sta. Comba

22

2955

Marco Novo Fora

Busto Velo, M. Soledad

89,7

1.995

1.083

92,16

2.741

220,37

164

Sta. Comba

22

282

Onza Negra

García Rey, Aurora

172,6

854,4

165

Sta. Comba

22

2954

Onza Negra

Domínguez Facal, Carmen Erundina

256,7

798,2

3.016

166

Sta. Comba

22

2953

Onza Negra

Mourelle Facal, Antonia Alcira

595,6

167

Zas

43

14

Campo Grande

Lema Garrido, Maximino

459,5

15,36

1.322

168

Zas

43

13

Campo Grande

Velo Mouro, Segundo

224,8

1.426

1.469

169

Zas

43

12

Campo Grande

Herdeiros de Carmen Amado Pose

Rpte.: Evaristo Miranda Amado

121,6

499,8

22,06

6,55

1.461

170

Zas

43

11

Campo de Arriba

Amado Espasandín, Luis

Amado Espasandín, Josefina

Amado Espasandín, Carmen

0,44

422,3

40,47

1.425

24,05

171

Zas

43

10

Campo de Arriba

Espasandín Baña, Pilar Carmen

335

37,48

116,79

172

Zas

43

9

Campo de Arriba

Espasandín Rial, Mercedes

355,5

37,99

117,77

173

Zas

45

190

Rey López

Mallón García, Juan Manuel

573,6

84,88

244,15

174

Zas

45

189

Rey López

Mallón García, Juan Manuel

475,9

26,24

69,86

175

Zas

45

185

Meixoadas

Souto Espasandín, Carmen

14,59

176

Zas

45

186

Meixoadas

Castro García, María Susana

63,64

21,57

59,39

176-1

Zas

45

188

Meixoadas

Ferreiro González, Maximino

Espasandín Baña, Lucinda

283,6

12,18

31

177

Zas

45

187

Meixoadas

Souto Espasandín, Carmen

421,6

46,27

118,95

179

Sta. Comba

5

223

Marco Novo

Bouzas Calvo, Carmen

766,6

45,73

107,79

180

Sta. Comba

5

222

Marco Novo

Calvo García, Dolores

1.159

110,3

248,97

181

Sta. Comba

5

1361

Marco Novo

Fariña Gerpe, Domitila

1.037

100,8

246,31

182

Sta. Comba

5

1362

Marco Novo

Varela García, Manuel

771,8

31,6

77,75

183

Sta. Comba

5

1363

Marco Novo

Herdeiros de Josefa Velo Busto

451,7

102,3

34,15

184

Zas

45

140

Cami o Ped

Ferreiro González, Maximino

Espasandín Baña, Lucinda

158,7

33,57

91,55

185

Zas

45

141

Cami o Ped

Mallón García, Juan Manuel

243,8

23,98

66,41

186

Zas

45

142

Cami o Ped

Descoñecido

253,5

24,83

67,3

187

Zas

45

143

Cami o Ped

Herdeiros de Francisco Blanco Espasandín

260

25,05

69,37

188

Zas

45

144

Cami o Ped

Moreira Pose, María del Pilar

287,5

22,08

65,5

189

Zas

45

145

Chan do Monte

Souto Rial, Carmen

140,7

3,62

8,25

190

Zas

45

155

Onza Negra

Ferreiro González, Maximino

Espasandín Baña, Lucinda

5,53

6,64

20,74

191

Zas

45

154

Onza Negra

Mallón García, Juan Manuel

202,1

23,92

64,87

192

Zas

45

153

Onza Negra

Miranda Fondo, Dorinda

269,9

24,62

58,01

193

Zas

45

152

Onza Negra

Herdeiros de Francisco Blanco Espasandín

319,7

21,19

51,55

194

Zas

45

151

Onza Negra

Moreira Pose, María del Pilar

324,5

24,48

55,06

195

Zas

45

150

Onza Negra

García Rial, Erundina

344,3

24,64

55,35

196

Zas

45

149

Onza Negra

Herdeiros de Elvira Lema Garrido

365

25,09

56,27

197

Zas

45

139

Fachancos

Baña Espasandín, Domitila

331,5

23,43

52,68

198

Zas

45

138

Fachancos

Herdeiros de José Muíño Oreiro

474

91,03

22,01

252,4

36,98

199

Zas

45

137

Fachancos

Suárez Rial, Carmen

1.382

386,6

200

Zas

45

136

Fachancos

Rial Castiñeira, José

198,8

1.263

569,4

201

Zas

45

135

Fachancos

Moreira Pose, Carmen

147,6

315,8

1.445

202

Zas

45

134

Fachancos

Herdeiros de Francisco Blanco Espasandín

1.287

203

Zas

45

133

Fachancos

Miranda Miranda, José Antonio

1,23

204

Zas

45

159

Chan do Monte

Ferreiro González, Maximino

Espasandín Baña, Lucinda

169,2

1.178

205

Zas

45

160

Chan do Monte

Descoñecido

1.154

206

Zas

45

161

Chan do Monte

Mallón García, Juan Manuel

430,6

207

Sta. Comba

5

1364

Marco Novo

Herdeiros de María Gerpe Facal

172,4

17,58

48,13

208

Sta. Comba

5

1365

Marco Novo

Rodríguez Carril, Manuel Agapito

712,4

78,79

217,59

209

Sta. Comba

5

1360

Brañas do Marco

Pérez Mourelle, Divina

381,2

38,74

97,43

210

Sta. Comba

5

1359

Brañas do Marco

Bouzas Calvo, Carmen

121,4

12,01

31,94

211

Sta. Comba

5

1358

Brañas do Marco

Bouzas Facal, José

87,01

8,79

23,48

212

Sta. Comba

5

1357

Brañas do Marco

Varela García, Josefina

148,1

14,07

36,74

213

Sta. Comba

5

1356

Brañas do Marco

Herdeiros de Isolina Carril Varela

122,8

514,9

36,18

84,85

214

Sta. Comba

5

1355

Brañas do Marco

Gerpe Facal, Adelino

836,6

24,94

572,9

215

Sta. Comba

5

1354

Brañas do Marco

García López, Baltasar

García López, Leonor

26,6

1.470

1.504

216

Sta. Comba

5

1353

Brañas do Marco

Herdeiros de Josefa Velo Bustelo

319,8

575,7

1.978

217

Sta. Comba

5

1352

Riba da Fonte

Varela García, Josefina

2.562

218

Sta. Comba

5

1351

Riba da Fonte

Herdeiros de Clarisa Castro Mato

593,5

219

Sta. Comba

5

1366

Marco Novo

Bouzas Calvo, Carmen

123

14,02

47,57

220

Sta. Comba

5

1367

Marco Novo

Bouzas Facal, José

119,7

12,58

43,98

221

Sta. Comba

5

1368

Marco Novo

Varela García, Josefina

225,1

23,93

67,85

222

Sta. Comba

5

1369

Marco Novo

Rodríguez Carril, José Manuel

524,2

38,3

88,3

223

Sta. Comba

5

1370

Marco Novo

Herdeiros de Isolina Carril Varela

549,7

0,05

28,16

224

Sta. Comba

5

1371

Marco Novo

Varela García, Josefina

757,9

611,7

1.667

225

Sta. Comba

5

1372

Marco Novo

García López, Leonor

333

2.021

1.579

226

Sta. Comba

5

1373

Marco Novo

Herdeiros de Hermosinda Mato Gerpe

13,39

514,6

335,3

14,9

2.301

227

Sta. Comba

5

1374

Marco Novo

Pérez Mourelle, Divina

593,2

47

682,9

63,4

228

Sta. Comba

5

1375

Marco Novo

Herdeiros de Clarisa Castro Mato

397,7

36,44

86,03

229

Sta. Comba

5

1377

Caton de Canle Bo

Rodríguez Carril, Perfecto

246

25,22

70,03

230

Sta. Comba

5

1378

Caton de Canle Bo

Herdeiros de Isolina Carril Varela

176,1

17,53

49,81

231

Sta. Comba

5

1379

Caton de Canle Bo

Rodríguez Carril, Perfecto

94,9

9,9

27,33

232

Sta. Comba

5

1380

Caton de Canle Bo

Descoñecido

128,4

12,45

32,68

233

Sta. Comba

5

1381

Caton de Canle Bo

Herdeiros de Clarisa Castro Mato

122,4

11,68

30,28

234

Sta. Comba

5

1382

Caton de Canle Bo

García López, Leonor

102,5

9,83

25,54

235

Sta. Comba

5

1383

Caton de Canle Bo

Bouzas Calvo, Carmen

40,61

3,9

10,42

236

Sta. Comba

5

1384

Caton de Canle Bo

Bouzas Facal, José

39,04

3,82

10,37

237

Sta. Comba

5

1385

Caton de Canle Bo

Varela García, Josefina

65,02

6,44

17,71

238

Sta. Comba

5

1386

Caton de Canle Bo

Herdeiros de Hermosinda Mato Gerpe

85,32

8,38

23,16

239

Sta. Comba

5

1387

Caton de Canle Bo

Varela García, Josefina

111,8

10,95

30,28

240

Sta. Comba

5

1388

Caton de Canle Bo

Descoñecido

110,5

10,88

30,51

241

Sta. Comba

5

1389

Caton de Canle Bo

Fariña Gerpe, Domitila

131,2

13,91

47,12

242

Sta. Comba

5

1390

Caton de Canle Bo

Herdeiros de María Leonor Pérez García

196,5

21,22

60,88

243

Sta. Comba

5

1391

Cotón das Saleiras

Herdeiros de María Leonor Pérez García

176,7

16,07

33,3

244

Sta. Comba

5

1392

Cotón das Saleiras

Rodríguez Carril, Manuel Agapito

233,8

23

56,17

245

Sta. Comba

5

1393

Cotón das Saleiras

Bouzas Calvo, Carmen

79,2

8,17

27,09

246

Sta. Comba

5

1394

Cotón das Saleiras

Bouzas Facal, José

59,82

5,73

16,13

247

Sta. Comba

5

1395

Cotón das Saleiras

Varela García, Josefina

71,52

6,72

18,13

248

Sta. Comba

5

1396

Cotón das Saleiras

Herdeiros de Clarisa Castro Mato

223,1

15,01

42,32

249

Sta. Comba

5

1397

Cotón das Saleiras

Rodríguez Carril, Manuel Agapito

181,1

7,32

20,23

250

Sta. Comba

5

1398

Cotón das Saleiras

Descoñecido

243,2

24,69

56,64

251

Sta. Comba

5

1399

Cotón das Saleiras

Herdeiros de Hermosinda Mato Gerpe

209,4

21,17

52,01

252

Sta. Comba

5

1400

Cotón das Saleiras

Varela García, Josefina

190,1

21

50,54

253

Sta. Comba

5

1401

Tallo das Brañeiras

Herdeiros de Isolina Carril Varela

35,41

15,01

39,11

254

Sta. Comba

5

1405

Tallo das Brañeiras

Bouzas Calvo, Carmen

90,36

9,07

20,45

255

Sta. Comba

5

1406

Tallo das Brañeiras

Bouzas Facal, José

76,76

7,49

16,66

256

Sta. Comba

5

1407

Tallo das Brañeiras

Varela García, Josefina

161,1

15,24

32,36

257

Sta. Comba

5

1408

Tallo das Brañeiras

García López, Baltasar

García López, Leonor

287,9

25,46

46,18

258

Sta. Comba

5

1409

Tallo das Brañeiras

Herdeiros de María Leonor Pérez García

225,2

19,28

34,81

259

Sta. Comba

5

1410

Tallo das Brañeiras

Herdeiros de Hermosinda Mato Gerpe

256,5

23,22

48,33

260

Sta. Comba

5

1285

Tallo das Brañeiras

Herdeiros de Isolina Carril Varela

223,8

21,04

52,38

261

Sta. Comba

5

1287

Tallo das Brañeiras

Herdeiros de Clarisa Castro Mato

235,4

24,53

69,84

262

Sta. Comba

5

1286

Tallo das Brañeiras

Herdeiros de Isolina Carril Varela

289,8

10,82

36,44

263

Sta. Comba

5

1411

Tallo das Brañeiras

Fariña Gerpe, Domitila

117

264

Zas

46

394

Pico Meda

López Mato, Basilisa

216,2

558,1

50,26

116,02

265

Zas

46

781

Pico Meda

López Mato, Basilisa

172,2

172,3

21,07

59,35

266

Sta. Comba

5

1419

Costa Pequena

García López, Leonor

75,73

267

Sta. Comba

5

1420

Costa Pequena

Herdeiros de María Leonor Pérez García

116,5

268

Sta. Comba

5

1421

Costa Pequena

Herdeiros de Hermosinda Mato Gerpe

113,7

269

Sta. Comba

5

1422

Costa Pequena

Rodríguez Carril, Perfecto

106,6

270

Sta. Comba

5

1423

Costa Pequena

Herdeiros de Clarisa Castro Mato

66,2

271

Sta. Comba

5

1424

Costa Pequena

Herdeiros de Isolina Carril Varela

0,11

272

Zas

46

355

Costa Pequena

López Mato, Basilisa

10,62

1.364

1.732

273

Zas

46

356

Costa Pequena

García López, Leonor

218

602,2

610,1

274

Zas

46

357

Costa Pequena

Herdeiros de Maximino Lema Castro

Rpte.: Encarna Lema López

117,7

363,6

621,2

275

Zas

46

358

Costa Pequena

Herdeiros de Encarnación López Romero

Rpte.: Ramiro Pazos López

348,1

787

276

Zas

46

359

Costa Pequena

López Rama, Ramiro

López Rama, Plácido

López Rama, José

López Rama, Carmen

195,4

1.280

277

Zas

46

360

Costa Pequena

Miranda Montes, Ramiro

Miranda Montes, Francisca Nieves

1.086

278

Zas

46

393

Pico Meda

García López, Leonor

342,5

42,96

128,4

279

Zas

46

392

Pico Meda

Lema López, Antonio

Lema López, Encarnación

Lema López, Maximino

Lema López, Verónica

394,4

42,67

134,5

280

Zas

46

391

Pico Meda

Herdeiros de Encarnación López Romero

Lema López, Maximino

Lema López, Antonio

Lema López, Encarnación

Lema López, Verónica

387,9

274,5

36,23

112,6

281

Zas

46

390

Pico Meda

López Rama, Ramiro

López Rama, Plácido

López Rama, José

López Rama, Carmen

81

478,3

282

Sta. Comba

5

221

Marco Novo

Martínez Fidalgo, María

20,26

283

Sta. Comba

22

3208

Chan do Monte

Blanco Castro, María Dolores

48,21

284

Sta. Comba

22

9004

Sta. Comba

Concello de Santa Comba

22,67

285

Sta. Comba

22

9007

Sta. Comba

Concello de Santa Comba

12,24

286

Sta. Comba

23

9005

Sta. Comba

Concello de Santa Comba

33,92

287

Zas

42

9003

Zas

Concello de Zas

161,7

288

Zas

44

157

Chouza dos Coellos

Descoñecido

12,18

289

Zas

44

365

Canle do Pereiro

Herdeiros de Baña Rial, Julio Manuel

6,7

290

Zas

44

9009

Zas

Concello de Zas

11

291

Zas

44

9010

Zas

Concello de Zas

57,2

292

Zas

45

9012

Zas

Concello de Zas

199,8

32,39

92,46

293

Zas

46

9024

Zas

Concello de Zas

1.104

69,13

13,93

384,1

21,41

294

Tordoia

1

9002

Tordoia

Cons. de Infraestruturas e Vivenda.

Estrada AC-400

44,64

295

Tordoia

1

813a

Castelo

Descoñecido

684,9

Afeccións:

• Zapata (Cim.), plataforma (Plat.), subestación e edificio de control (Sub.): superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados.

• Viario: servidume de paso dos viarios polos cales circularán os transportes durante a construción do parque, así como durante a súa etapa de mantemento.

• Gabia (sistema colector): servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Serv. voo: servidume de voo das pas dos aeroxeradores.

• Ocup. temporal: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante as obras.