Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 6 de abril de 2018 Páx. 19050

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 5 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

O día 19 de decembro de 2017 publicouse no DOG a Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecían as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocaban para o ano 2018.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13, número 4, da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no número 3 do artigo 10 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación serán informados os beneficiarios de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3 do PDR de Galicia 2014-2020, e da súa selección segundo os criterios establecidos nos artigos 34 e 37.

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia, no taboleiro de anuncios e na páxina web da Consellería do Medio Rural. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida, a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresaranse, ademais, os recursos que procedan contra a resolución, órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e prazo para interpoñelos.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015, sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Ordenación e Produción Forestal.

1. Acorda a publicación do contido do Anuncio do 5 de abril de 2018 das axudas concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.551B.770.0, ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021, ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpre co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para a etapa 2014-2020, onde se inclúe a medida 8.3. «Prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes». O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

A orde estableceu dúas finalidades de subvencións:

a) Liña I: subvencións para o control selectivo de combustible (código de procedemento MR651A).

b) Liña II: subvencións para a construción de puntos de auga (código de procedemento MR651B).

O anexo I inclúe a listaxe daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II, aquelas pertencentes á liña II. Estas listaxes están publicadas na páxina web da Xunta de Galicia.

2. En relación coas axudas concedidas, dispostas nos anexo I e II:

a) Deberán presentar, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación deste anuncio e de forma electrónica, a documentación descrita no artigo 14, incluíndo un documento descritivo das actuacións que se axuste aos contidos mínimos que se indican no artigo 14.

b) De ser a súa vontade, tamén poderán presentar a súa renuncia no mesmo prazo estipulado no parágrafo anterior, concretamente 10 días hábiles. Se o último día do prazo de presentación fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

c) Tras presentaren a documentación complementaria, funcionarios da Consellería do Medio Rural poderán realizar unha inspección previa para verificar as localizacións e superficies propostas de traballo e a súa viabilidade, en particular, a súa elixibilidade consonte os criterios establecidos na medida 8.3 do PDR de Galicia 2014-2020.

d) Serán motivo de perda de dereito da subvención as causas recollidas no artigo 15, concretamente: os informes desfavorables do Servizo de Conservación da Natureza, do Servizo Provincial de Montes ou do SPDCIF da xefatura territorial correspondente, a notificación da resolución pola que se dea por transcorrido o prazo do requirimento de emenda da documentación ou a existencia de discrepancias entre as actuacións reflectidas no documento descritivo e as recollidas na resolución de aprobación.

e) A superficie mínima viable para todas as actuacións, tras informe de admisibilidade, deberá chegar cando menos ás 5 hectáreas.

f) Os traballos comezarán unha vez que sexa comprobado o documento descritivo, que se acade a superficie mínima e que sexan favorables os informes preceptivos, se son necesarios, o que será comunicado polos SPDCIF da xefatura territorial correspondente aos beneficiarios.

g) No caso de que, durante o prazo de execución, haxa modificación das parcelas Sixpac ou de distribución de superficies de actuación presentadas na documentación complementaria, solicitarase unha modificación mediante unha memoria tecnicamente xustificada, que deberá obter un informe favorable do SPDCIF da xefatura territorial da Consellería do Medio Rural correspondente. O beneficiario non poderá en ningún caso comezar os traballos nas parcelas obxecto de modificación ata que non obteña o informe favorable sobre os ditos cambios. As modificacións presentadas non poderán alterar a información e condicións contidas na presente notificación de resolución.

h) O beneficiario deberá comunicar electronicamente aos SPDCIF das xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural o remate das obras. O prazo máximo para finalizar e xustificar os traballos será de 4 meses desde o día seguinte a esta notificación da resolución de aprobación da subvención e, como máximo, ata o 31 de outubro do ano 2018, no caso de solicitarse e serlle concedida prórroga.

i) Lémbrase que, entre outra documentación, a xustificación da axuda e solicitude de pagamento deberá conter as facturas e xustificantes de pagamento efectivos da actividade subvencionada. Os xustificantes de gasto consistirán, de forma xeral, nas facturas orixinais acreditativas dos investimentos, que cumprirán as exixencias que establece a Axencia Tributaria. As facturas presentaranse en orixinal e marcaranse cun selo, onde se indicará a subvención para cuxa xustificación foron presentadas e se o importe do xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención; neste último caso reflectirase a contía exacta que resulte afectada pola subvención. Unha vez marcadas, devolveranse ao beneficiario. No xustificante bancario do pagamento por parte do beneficiario (xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo na entidade, certificación bancaria, etc.) constará o número da factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura. No caso de que o xustificante bancario sexa transferencia bancaria, deberá ser orixinal ou copia compulsada e estará selado pola entidade bancaria.

3. Contra a resolución que se publica cabe interpor recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2018

Tomás Fernández-Couto Juanas
Dirección xeral de Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda da liña I, subvencións para o control selectivo de combustible, concedidas ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018

Expediente: 02150010/2018. NIF: V70224639. Subvención aprobada: 2.440.20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.12

1.685.49

100.00

1.685.49

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.54

754.71

100.00

754.71

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V70224639

CMVMC Igrexa de Ameixenda

100.00

Expediente: 02150011/2018. NIF: G15484835. Subvención aprobada: 4.066.45 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.94

4.066.45

100.00

4.066.45

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

G15484835

CMVMC Brañas

100.00

Expediente: 02150012/2018. NIF: V15651482. Subvención aprobada: 3.833.27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.37

3.833.27

100.00

3.833.27

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15651482

CMVMC Vilamor

100.00

Expediente: 02150013/2018. NIF: V70164801. Subvención aprobada: 5.841.95 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.28

5.841.95

100.00

5.841.95

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V70164801

CMVMC de Mañón

100.00

Expediente: 02150014/2018. NIF: V15404288. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15404288

CMVMC Grañas do Sor de Mañón

100.00

Expediente: 02150015/2018. NIF: V15251234. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15251234

CMVMC de Barbanza, Xaramelo e Granxa do Navío

100.00

Expediente: 02150016/2018. NIF: V15248917. Subvención aprobada: 17.985.19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.25

612.59

100.00

612.59

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

20.00

17.372.60

100.00

17.372.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15248917

CMVMC Moimenta

100.00

Expediente: 02150017/2018. NIF: V15251531. Subvención aprobada: 4.484.72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.00

980.14

100.00

980.14

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

12.85

3.504.58

100.00

3.504.58

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V70107495

CMVMC de Brión e outros

36.36

V15251531

CMVMC Sealo e outros

13.47

V15342637

CMVMC Cadarnoxo

50.17

Expediente: 02150018/2018. NIF: V15555154. Subvención aprobada: 7.478.13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.79

1.141.39

100.00

1.141.39

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.99

814.11

100.00

814.11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.07

1.014.44

100.00

1.014.44

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5.19

4.508.19

100.00

4.508.19

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15555154

Monte Veciñal en Man Común Lapido

100.00

Expediente: 02150019/2018. NIF: E15400559. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E15400559

CMVMC Paradela

100.00

Expediente: 02150020/2018. NIF: V15543879. Subvención aprobada: 5.006.79 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.63

3.121.43

100.00

3.121.43

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.38

155.46

100.00

155.46

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0.61

166.37

100.00

166.37

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1.80

1.563.53

100.00

1.563.53

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15543879

CMVMC da Pena

13.92

V15591217

CMVMC de Leroño

7.29

V15610686

CMVMC de Touriz

27.54

V15214828

CMVMC de Rois

51.25

Expediente: 02150021/2018. NIF: V15339740. Subvención aprobada: 7.623.26 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.23

2.957.79

100.00

2.957.79

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9.52

4.665.47

100.00

4.665.47

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15339740

CMVMC de Campelo, Vilar e Cerqueiras

100.00

Expediente: 02150022/2018. NIF: V15504772. Subvención aprobada: 8.369.76 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19.86

8.124.73

100.00

8.124.73

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.50

245.03

100.00

245.03

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15504772

CMVMC Paxareiras e Recarea

100.00

Expediente: 02150023/2018. NIF: V70028220. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V70028220

CMVMC Colúns

100.00

Expediente: 02150026/2018. NIF: G15520570. Subvención aprobada: 17.057.39 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.29

2.573.24

100.00

2.573.24

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

16.12

7.899.93

100.00

7.899.93

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

7.58

6.584.22

100.00

6.584.22

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

G15520570

CMVMC San Mamede

100.00

Expediente: 02150027/2018. NIF: V15298516. Subvención aprobada: 4.655.66 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9.50

4.655.66

100.00

4.655.66

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15298516

CMVMC de Baroña

100.00

Expediente: 02150028/2018. NIF: V15427735. Subvención aprobada: 2.552.78 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.24

2.552.78

100.00

2.552.78

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15427735

CMVMC San Miguel de Codesoso

100.00

Expediente: 02150029/2018. NIF: E15262843. Subvención aprobada: 10.227.50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25.00

10.227.50

100.00

10.227.50

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E15262843

CMVMC Xuño

100.00

Expediente: 02150030/2018. NIF: V15633894. Subvención aprobada: 5.584.37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.71

347.95

100.00

347.95

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

19.20

5.236.42

100.00

5.236.42

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15633894

CMVMC Cruz do Abelán

100.00

Expediente: 02150031/2018. NIF: V15454614. Subvención aprobada: 2.344.06 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.31

1.354.12

100.00

1.354.12

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.02

989.94

100.00

989.94

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15454614

Comunidade do Monte Veciñal en Man Común de Eiroa

100.00

Expediente: 02150032/2018. NIF: V15254485. Subvención aprobada: 13.231.01 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.94

2.430.05

100.00

2.430.05

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.50

1.840.95

100.00

1.840.95

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.97

3.415.79

100.00

3.415.79

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

6.92

1.887.29

100.00

1.887.29

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4.21

3.656.93

100.00

3.656.93

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E15364680

CMVMC Feitoso O Corneta de Taragoña

20.15

V15254485

CMVMC de Araño Santa Baia

79.85

Expediente: 02150033/2018. NIF: V15931603. Subvención aprobada: 5.076.93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.41

5.076.93

100.00

5.076.93

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15931603

CMVMC Monte de Beba, Agar e Outeiro de Bois

100.00

Expediente: 02150035/2018. NIF: V15309206. Subvención aprobada: 12.646.15 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22.59

9.241.57

100.00

9.241.57

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.38

155.46

100.00

155.46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.11

53.91

100.00

53.91

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3.18

867.28

100.00

867.28

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2.68

2.327.93

100.00

2.327.93

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15309206

CMVMC de Carrais

8.57

E15254477

CMVMC Rocha Albagueira

14.78

V15483092

CMVMC de Covas

8.09

V15251200

CMVMC Penaboa de Cerván

68.56

Expediente: 02150036/2018. NIF: V15282122. Subvención aprobada: 2.454.60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.00

2.454.60

100.00

2.454.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15282122

CMVMC Oleiros

100.00

Expediente: 02150037/2018. NIF: V15318165. Subvención aprobada: 6.385.33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.05

2.475.06

100.00

2.475.06

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.81

331.37

100.00

331.37

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.95

955.64

100.00

955.64

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3.02

2.623.26

100.00

2.623.26

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15318165

CMVMC de Vilas

33.39

E15309743

CMVMC Confurco de Ces

11.58

V15254410

CMVMC Arribas

13.95

V15461346

CMVMC de Ardeleiros

12.51

V15344211

CMVMC Burzo

28.57

Expediente: 02150038/2018. NIF: V15223787. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15223787

CMVMC Parroquia de Nebra

100.00

Expediente: 02150039/2018. NIF: V15309750. Subvención aprobada: 8.745.34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.06

2.888.25

100.00

2.888.25

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.97

396.83

100.00

396.83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.78

382.25

100.00

382.25

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2.79

760.92

100.00

760.92

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4.97

4.317.09

100.00

4.317.09

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15309750

CMVMC de Aldariz Fruíme

28.36

V15440936

CMVMC de Froxán

57.82

V15536527

CMVMC de Abaixo e Campo de Lamas

13.82

Expediente: 02150040/2018. NIF: V15255821. Subvención aprobada: 12.332.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28.83

11.794.35

100.00

11.794.35

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.44

180.00

100.00

180.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.73

357.75

100.00

357.75

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15255821

CMVMC Beade e Porto

57.90

V15561194

CMVMC Bandón

12.97

V15522089

CMVMC Campo de Lamas

29.13

Expediente: 02150042/2018. NIF: V15335037. Subvención aprobada: 4.767.83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.43

1.403.21

100.00

1.403.21

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4.47

1.219.10

100.00

1.219.10

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2.47

2.145.52

100.00

2.145.52

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15335037

CMVMC San Miguel da Costa

100.00

Expediente: 02150043/2018. NIF: V15477185. Subvención aprobada: 6.085.67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.57

5.551.49

100.00

5.551.49

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.09

534.18

100.00

534.18

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15477185

CMVMC A Matanza e outros

19.44

V15231657

CMVMC Retén de Arriba

61.05

V15447790

CMVMC Pazos

19.51

Expediente: 02150046/2018. NIF: V15647464. Subvención aprobada: 8.513.37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.81

8.513.37

100.00

8.513.37

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15647464

CMVMC Xián, Furiño e outros

100.00

Expediente: 02150047/2018. NIF: E15320047. Subvención aprobada: 6.597.16 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.34

3.820.99

100.00

3.820.99

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4.51

1.230.01

100.00

1.230.01

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1.78

1.546.16

100.00

1.546.16

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E15320047

CMVMC Barreira e Guiende

100.00

Expediente: 02150049/2018. NIF: V15289903. Subvención aprobada: 2.454.60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.00

2.454.60

100.00

2.454.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15289903

CMVMC Montañó, Montaña Piñeiro e As Escobias

100.00

Expediente: 02150050/2018. NIF: V15810419. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15810419

CMVMC Barbanza de Lesón

100.00

Expediente: 02150051/2018. NIF: V15289812. Subvención aprobada: 3.896.96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.16

474.56

100.00

474.56

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3.94

3.422.40

100.00

3.422.40

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15289812

CMVMC Balouta e Fontecova

100.00

Expediente: 02270059/2018. NIF: V27136407. Subvención aprobada: 2.833.49 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.67

2.319.60

100.00

2.319.60

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.19

77.73

100.00

77.73

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.89

436.16

100.00

436.16

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27136407

CMVMC de Ferreira

100.00

Expediente: 02270060/2018. NIF: V27201912. Subvención aprobada: 12.303.77 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29.40

12.027.54

100.00

12.027.54

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.22

90.00

100.00

90.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.38

186.23

100.00

186.23

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27201912

CMVMC de Vilar de Cabalos

100.00

Expediente: 02270061/2018. NIF: V27132232. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27136654

Meixonfrío

50.00

V27132232

CMVMC Vilameñe

50.00

Expediente: 02270062/2018. NIF: V27120567. Subvención aprobada: 9.590.67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

19.57

9.590.67

100.00

9.590.67

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27120567

CMVMC San Xoán de Lagostelle

100.00

Expediente: 02270063/2018. NIF: V27129162. Subvención aprobada: 5.207.84 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.73

5.207.84

100.00

5.207.84

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27129162

CMVMC Nogueira

100.00

Expediente: 02270064/2018. NIF: V27189539. Subvención aprobada: 7.891.65 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.51

3.072.34

100.00

3.072.34

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.55

634.11

100.00

634.11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8.54

4.185.20

100.00

4.185.20

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27189539

CMVMC de Narón

100.00

Expediente: 02270065/2018. NIF: V27254895. Subvención aprobada: 5.698.76 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.93

5.698.76

100.00

5.698.76

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27254895

CMVMC de Sampaio

100.00

Expediente: 02270066/2018. NIF: V27133172. Subvención aprobada: 5.136.64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.92

3.240.07

100.00

3.240.07

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.87

1.896.57

100.00

1.896.57

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27133172

CMVMC Santa Cruz

100.00

Expediente: 02270067/2018. NIF: V27134154. Subvención aprobada: 9.110.66 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22.27

9.110.66

100.00

9.110.66

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27133180

MVMC Trasparga

46.25

V27134154

CMVMC San Breixo de Parga

53.75

Expediente: 02270068/2018. NIF: V27325067. Subvención aprobada: 9.883.86 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.16

9.883.86

100.00

9.883.86

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27325067

CMVMC de Doade

100.00

Expediente: 02270069/2018. NIF: V27134634. Subvención aprobada: 9.255.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19.24

7.871.08

100.00

7.871.08

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.54

630.01

100.00

630.01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.54

754.71

100.00

754.71

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27134634

CMVMC Vilachambre

100.00

Expediente: 02270070/2018. NIF: V27135003. Subvención aprobada: 11.499.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28.11

11.499.80

100.00

11.499.80

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27135003

CMVMC Xián

100.00

Expediente: 02270072/2018. NIF: V27184472. Subvención aprobada: 12.685.15 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.35

9.961.59

100.00

9.961.59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.56

229.10

100.00

229.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.09

2.494.46

100.00

2.494.46

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27184472

CMVMC Bazal e Torre (Pombeiro)

100.00

Expediente: 02270073/2018. NIF: V27215599. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27215599

CMVMC Pombeiro

100.00

Expediente: 02270074/2018. NIF: V27213297. Subvención aprobada: 8.366.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.45

8.366.10

100.00

8.366.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27213297

CMVMC de Saa

100.00

Expediente: 02270075/2018. NIF: V27166016. Subvención aprobada: 9.794.16 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.45

2.180.81

100.00

2.180.81

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.18

7.028.34

100.00

7.028.34

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.43

585.01

100.00

585.01

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27166016

CMVMC de San Pedro

100.00

Expediente: 02270076/2018. NIF: V27123629. Subvención aprobada: 7.395.36 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.05

2.475.06

100.00

2.475.06

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

10.04

4.920.30

100.00

4.920.30

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27123629

CMVMC de Ferreirúa

100.00

Expediente: 02270077/2018. NIF: V27133966. Subvención aprobada: 6.201.33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.84

1.980.04

100.00

1.980.04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.37

560.47

100.00

560.47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.47

3.660.82

100.00

3.660.82

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27133966

CMVMC de Santalla

100.00

Expediente: 02270078/2018. NIF: V27123264. Subvención aprobada: 5.931.95 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.50

5.931.95

100.00

5.931.95

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27123264

CMVMC San Xulián de Gaibor

100.00

Expediente: 02270079/2018. NIF: V27144377. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27144377

CMVMC de Corda da Neda

100.00

Expediente: 02270080/2018. NIF: V27209246. Subvención aprobada: 5.639.67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.00

409.10

100.00

409.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.31

1.354.12

100.00

1.354.12

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.91

3.876.45

100.00

3.876.45

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27209246

MVMC de Abradelo

100.00

Expediente: 02270081/2018. NIF: V27207711. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27207711

CMVMC Toxoso

100.00

Expediente: 02270082/2018. NIF: V27191154. Subvención aprobada: 5.843.79 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.51

2.663.24

100.00

2.663.24

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.49

3.180.55

100.00

3.180.55

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27191154

CMVMC de Miñide

100.00

Expediente: 02270083/2018. NIF: V27452820. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27452820

CMVMC Gándara e Carballosa

100.00

Expediente: 02270084/2018. NIF: V27260744. Subvención aprobada: 2.938.93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.65

1.493.22

100.00

1.493.22

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.95

1.445.71

100.00

1.445.71

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27260744

CMVMC de Allonquiña

100.00

Expediente: 02270085/2018. NIF: V27179928. Subvención aprobada: 9.005.73 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.15

3.334.17

100.00

3.334.17

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.89

364.10

100.00

364.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

10.83

5.307.46

100.00

5.307.46

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27179928

CMVMC de Sampaio e Santiago Cangas

42.14

V27201995

CMVMC de Seguín

21.02

V27144153

Sampaio-Eire

36.84

Expediente: 02270086/2018. NIF: V27294750. Subvención aprobada: 3.995.47 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.27

1.337.76

100.00

1.337.76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.01

413.19

100.00

413.19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.58

2.244.52

100.00

2.244.52

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27294750

CMVMC do Cibreiro

100.00

Expediente: 02270087/2018. NIF: V27137884. Subvención aprobada: 7.989.53 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.18

4.573.74

100.00

4.573.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.97

3.415.79

100.00

3.415.79

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27137884

CMVMC de Miraz

100.00

Expediente: 02270088/2018. NIF: V27041037. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27041037

CMVMC de Artoxos e Pedrizas

100.00

Expediente: 02270089/2018. NIF: V27214584. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27214584

CMVMC Licenzas e Toxoso

100.00

Expediente: 02270090/2018. NIF: V27327519. Subvención aprobada: 4.647.38 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.36

4.647.38

100.00

4.647.38

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27327519

CMVMC de Becerral

100.00

Expediente: 02270091/2018. NIF: V27426949. Subvención aprobada: 12.433.32 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28.02

11.462.98

100.00

11.462.98

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.98

970.34

100.00

970.34

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27306554

CMVMC Trandeiras e Illoa

63.40

V27426949

CMVMC Airexe e outros

36.60

Expediente: 02270092/2018. NIF: V27139153. Subvención aprobada: 8.615.65 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.37

2.196.87

100.00

2.196.87

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.69

6.418.78

100.00

6.418.78

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27139153

MVMC de Carballo

100.00

Expediente: 02270093/2018. NIF: V27319557. Subvención aprobada: 9.021.25 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21.74

8.893.83

100.00

8.893.83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.26

127.42

100.00

127.42

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27272442

CMVMC de Distriz (Grande, Pedroso, Queimado)

77.83

V27319557

CMVMC de Santa Bárbara ou da Vide

22.17

Expediente: 02270094/2018. NIF: V27137702. Subvención aprobada: 8.764.98 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.10

6.177.41

100.00

6.177.41

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.28

2.587.57

100.00

2.587.57

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27137702

CMVMC Salgueiriña e Ervidoira

25.91

V27292135

CMVMC Salcedo e Bairán

74.09

Expediente: 02270096/2018. NIF: V27452580. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27452580

CMVMC Barrazoso

100.00

Expediente: 02270097/2018. NIF: V27242916. Subvención aprobada: 3.313.71 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.10

3.313.71

100.00

3.313.71

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27242916

CMVMC Robledo

100.00

Expediente: 02270098/2018. NIF: V27154152. Subvención aprobada: 4.091.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.00

4.091.00

100.00

4.091.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27154152

CMVMC Pígara

100.00

Expediente: 02270100/2018. NIF: V27308022. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27308022

MVMC de Toxoso

100.00

Expediente: 02270101/2018. NIF: V27111798. Subvención aprobada: 9.971.28 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.66

4.770.11

100.00

4.770.11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.31

1.354.12

100.00

1.354.12

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.85

3.847.05

100.00

3.847.05

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27111798

CMVMC Farelo

100.00

Expediente: 02270102/2018. NIF: V27359371. Subvención aprobada: 4.270.07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.97

3.260.53

100.00

3.260.53

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.06

1.009.54

100.00

1.009.54

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27359371

CMVMC San Sadurniño de Piñeiro

100.00

Expediente: 02270103/2018. NIF: V27124627. Subvención aprobada: 6.549.69 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16.01

6.549.69

100.00

6.549.69

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27165174

Carqueixeda

78.45

V27124627

CMVMC Queixadoiro

21.55

Expediente: 02270104/2018. NIF: G27282268. Subvención aprobada: 13.099.70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.74

5.211.93

100.00

5.211.93

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.05

2.884.16

100.00

2.884.16

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

10.21

5.003.61

100.00

5.003.61

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

G27282268

CMVMC Ventosa

100.00

Expediente: 02270105/2018. NIF: V27231000. Subvención aprobada: 5.878.82 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.18

4.573.74

100.00

4.573.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.95

388.65

100.00

388.65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.87

916.43

100.00

916.43

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27231000

CMVMC de Teilán (Agrolongo e Alto do Pico)

100.00

Expediente: 02270106/2018. NIF: V27244011. Subvención aprobada: 7.056.05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.73

4.389.64

100.00

4.389.64

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.60

245.46

100.00

245.46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.94

2.420.95

100.00

2.420.95

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27244011

CMVMC de Coro

100.00

Expediente: 02270107/2018. NIF: V27214089. Subvención aprobada: 12.340.20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27.03

11.057.97

100.00

11.057.97

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.14

875.47

100.00

875.47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.83

406.76

100.00

406.76

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27214089

CMVMC de Vilarxoán

4.00

V27219138

CMVMC San Salvador de Mao

69.17

V27220631

MVMC Santa Mariña

26.83

Expediente: 02270108/2018. NIF: V27354281. Subvención aprobada: 11.303.43 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27.63

11.303.43

100.00

11.303.43

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27208198

CMVMC de Seixo Grande Portolado

39.20

V27354281

CMVMC do Seixo Grande

60.80

Expediente: 02270109/2018. NIF: V27153279. Subvención aprobada: 4.344.64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.62

4.344.64

100.00

4.344.64

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27252378

MVMC Furco

67.33

V27153279

MVMC Pasantes

32.67

Expediente: 02270110/2018. NIF: V27238476. Subvención aprobada: 4.348.62 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.55

1.452.31

100.00

1.452.31

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.91

2.896.31

100.00

2.896.31

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27238476

CMVMC de Campos de Vila

100.00

Expediente: 02270111/2018. NIF: V27221589. Subvención aprobada: 3.676.92 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.55

2.270.51

100.00

2.270.51

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.03

421.37

100.00

421.37

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.01

985.04

100.00

985.04

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27221589

CMVMC Novoeiro, Agrolongo, Outeiro, Chá e Gándara

100.00

Expediente: 02270112/2018. NIF: V27279249. Subvención aprobada: 10.745.29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.40

5.891.04

100.00

5.891.04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.75

1.943.23

100.00

1.943.23

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.94

2.911.02

100.00

2.911.02

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27279249

CMVMC Vilarmel

100.00

Expediente: 02270113/2018. NIF: V27206333. Subvención aprobada: 9.127.02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22.31

9.127.02

100.00

9.127.02

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27206333

CMVMCVAL de Campelo

100.00

Expediente: 02270114/2018. NIF: V27230168. Subvención aprobada: 6.492.18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.41

3.849.63

100.00

3.849.63

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.35

143.19

100.00

143.19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.10

2.499.36

100.00

2.499.36

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27230168

CMVMC Serra do Édramo

100.00

Expediente: 02270116/2018. NIF: V27144385. Subvención aprobada: 4.614.65 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.28

4.614.65

100.00

4.614.65

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27144385

CMVMC Pradeda

100.00

Expediente: 02270117/2018. NIF: V27140169. Subvención aprobada: 3.116.85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.36

3.116.85

100.00

3.116.85

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27140169

CMVMC Narla

100.00

Expediente: 02270118/2018. NIF: V27171164. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27171164

CMVMC de Martín

100.00

Expediente: 02270119/2018. NIF: V27335009. Subvención aprobada: 5.289.66 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.93

5.289.66

100.00

5.289.66

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27256981

CMVMC Procis

70.77

V27335009

CMVMC de Bazal

29.23

Expediente: 02270120/2018. NIF: V27139039. Subvención aprobada: 9.818.40 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.00

9.818.40

100.00

9.818.40

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27139039

Monte Veciñal en Man Común de Piñeiro

100.00

Expediente: 02270121/2018. NIF: B27468974. Subvención aprobada: 3.308.17 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.76

2.765.52

100.00

2.765.52

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.44

180.00

100.00

180.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.74

362.65

100.00

362.65

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

B27468974

Sofor Santa Juliana, S.L.

100.00

Expediente: 02270122/2018. NIF: V27285212. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27285212

CMVMC Vilarello da Igrexa

100.00

Expediente: 02270123/2018. NIF: E27165265. Subvención aprobada: 5.011.48 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.25

5.011.48

100.00

5.011.48

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27164425

RÍO

63.59

E27165265

MVMC Vilaluz

36.41

Expediente: 02270124/2018. NIF: V27255884. Subvención aprobada: 8.165.43 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.76

7.265.62

100.00

7.265.62

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.75

306.83

100.00

306.83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.21

592.98

100.00

592.98

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27398346

CMVMC de Barrosa

42.80

V27255884

MVMC Bidueira, Trombeal, Trabazas, Ribado e Valín

57.20

Expediente: 02270125/2018. NIF: V27318906. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27393990

CMVMC Xestoso

90.00

V27318906

CMVMC de Rebedul

10.00

Expediente: 02270126/2018. NIF: V27189729. Subvención aprobada: 9.618.98 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.22

5.408.30

100.00

5.408.30

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.23

94.09

100.00

94.09

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8.40

4.116.59

100.00

4.116.59

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27122589

VILAR de Cucos

45.31

V27189729

CMVMC de Vilaver

54.69

Expediente: 02270127/2018. NIF: V27111822. Subvención aprobada: 7.772.90 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19.00

7.772.90

100.00

7.772.90

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27111822

CMVMC Vilamaior de Negral San Lourenzo

100.00

Expediente: 02270128/2018. NIF: V27166644. Subvención aprobada: 10.427.96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25.49

10.427.96

100.00

10.427.96

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27166644

CMVMC de Ferroedo-Toiriz

100.00

Expediente: 02270129/2018. NIF: V27261742. Subvención aprobada: 8.557.54 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.67

4.774.20

100.00

4.774.20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.72

3.783.34

100.00

3.783.34

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27167857

CMVMC Montán

81.85

V27261742

MVMC San Xil de Carballo

18.15

Expediente: 02270130/2018. NIF: V27123397. Subvención aprobada: 6.064.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.17

2.933.25

100.00

2.933.25

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.39

3.131.55

100.00

3.131.55

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27123397

CMVMC de Bóveda

100.00

Expediente: 02270131/2018. NIF: V27146398. Subvención aprobada: 12.169.46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27.95

11.434.35

100.00

11.434.35

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.50

735.11

100.00

735.11

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27251446

MVMC de Vilaquinte

20.34

V27146398

MVMC Serra de Vilar e Cabanaxaraz

79.66

Expediente: 02270132/2018. NIF: V27254820. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27254820

MVMC de Mercurín

100.00

Expediente: 02270133/2018. NIF: V27239409. Subvención aprobada: 12.889.18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.85

4.438.74

100.00

4.438.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.54

4.721.01

100.00

4.721.01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.61

3.729.43

100.00

3.729.43

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27239409

CMVMC O Faro (Friolfe)

30.70

V27140862

CMVMC Verducedo, Costa de Páramo e Costoiras

28.50

V27153071

CMVMC Costa de Páramo

40.80

Expediente: 02270134/2018. NIF: V27294271. Subvención aprobada: 8.750.65 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21.39

8.750.65

100.00

8.750.65

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27139906

Robledo

63.44

V27294271

CMVMC Seroa e Albares

36.56

Expediente: 02270135/2018. NIF: V27253087. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27253087

CMVMC de Ousa

100.00

Expediente: 02270136/2018. NIF: E27288844. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E27288844

CMVMC de Moia

100.00

Expediente: 02270137/2018. NIF: E27163278. Subvención aprobada: 3.538.72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.65

3.538.72

100.00

3.538.72

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E27163278

CMVMC Coterces e Liñares

100.00

Expediente: 02270138/2018. NIF: V27273176. Subvención aprobada: 7.873.44 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.39

5.477.85

100.00

5.477.85

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.25

920.48

100.00

920.48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.01

1.475.11

100.00

1.475.11

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27273176

CMVMC de Taro Branco e As Forcadas

100.00

Expediente: 02270139/2018. NIF: V27445436. Subvención aprobada: 11.942.53 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28.15

11.516.17

100.00

11.516.17

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.87

426.36

100.00

426.36

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27445436

CMVMC Figueira

100.00

Expediente: 02270140/2018. NIF: V27454404. Subvención aprobada: 8.422.82 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.99

7.359.71

100.00

7.359.71

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.67

274.10

100.00

274.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.61

789.01

100.00

789.01

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27252899

CMVMC Vallo

53.13

V27454404

CMVMC Arcón

46.87

Expediente: 02270141/2018. NIF: V27482124. Subvención aprobada: 12.239.18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22.17

9.069.75

100.00

9.069.75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.89

1.591.40

100.00

1.591.40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.22

1.578.03

100.00

1.578.03

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27482124

MVMC Barrazoso e A Fraga Vella

100.00

Expediente: 02270142/2018. NIF: V27294255. Subvención aprobada: 9.677.35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.90

368.19

100.00

368.19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.30

1.127.16

100.00

1.127.16

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27294255

CMVMC Parada, Couso e Río de Bois

100.00

Expediente: 02270144/2018. NIF: V27240480. Subvención aprobada: 10.538.42 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25.76

10.538.42

100.00

10.538.42

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27240480

CMVMC de Vilarbasín

100.00

Expediente: 02270146/2018. NIF: V27111624. Subvención aprobada: 10.996.61 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26.88

10.996.61

100.00

10.996.61

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27111624

CMVMC de Louzarela

24.48

V27237163

CMVMC Hospital

75.52

Expediente: 02270147/2018. NIF: V27157114. Subvención aprobada: 4.172.82 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.20

4.172.82

100.00

4.172.82

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27157114

CMVMC Rañadoiro Seixo Redondo e Chao do Monte

100.00

Expediente: 02270148/2018. NIF: E27192962. Subvención aprobada: 8.576.45 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.77

4.815.11

100.00

4.815.11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.54

1.448.21

100.00

1.448.21

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.72

2.313.13

100.00

2.313.13

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E27192962

CMVMC Folgoso do Courel

100.00

Expediente: 02270149/2018. NIF: V27218429. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27219914

CMVMC de Cervela

96.33

V27218429

CMVMC Vila de Mouros

3.67

Expediente: 02270150/2018. NIF: V27377332. Subvención aprobada: 16.503.92 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

36.48

14.923.97

100.00

14.923.97

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.55

634.11

100.00

634.11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.93

945.84

100.00

945.84

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27236132

Santamariña

42.77

V27229640

Coxo Redondo

43.22

V27377332

CMVMC de San Cristovo de Lóuzara

14.01

Expediente: 02270151/2018. NIF: V27158138. Subvención aprobada: 12.068.73 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.85

5.666.04

100.00

5.666.04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.66

2.315.51

100.00

2.315.51

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8.34

4.087.18

100.00

4.087.18

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27233683

CMVMC Nande

39.64

V27158138

CMVMC de Toca

60.36

Expediente: 02270152/2018. NIF: V27311463. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27322635

CMVMC Cociña e Tola

59.90

V27311463

CMVMC Virigo

40.10

Expediente: 02270153/2018. NIF: V27123579. Subvención aprobada: 5.761.13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.96

1.620.04

100.00

1.620.04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8.45

4.141.09

100.00

4.141.09

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27123579

MVMC Granda de Orizón, Vedro do Marco e Granda de Canaval

100.00

Expediente: 02270154/2018. NIF: V27166982. Subvención aprobada: 10.615.73 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.28

7.069.25

100.00

7.069.25

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.47

1.419.58

100.00

1.419.58

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.34

2.126.90

100.00

2.126.90

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27166982

MVMC de Vilaxuste

100.00

Expediente: 02270155/2018. NIF: V27255181. Subvención aprobada: 8.910.50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16.45

6.729.69

100.00

6.729.69

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.45

2.180.81

100.00

2.180.81

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27255181

MVMC Ribeira

100.00

Expediente: 02270156/2018. NIF: V27038579. Subvención aprobada: 10.544.64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.62

8.435.64

100.00

8.435.64

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.55

1.452.31

100.00

1.452.31

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.34

656.69

100.00

656.69

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27038579

CMVMC Coto da Cal e Couce de Vigo

100.00

Expediente: 02270157/2018. NIF: V27127836. Subvención aprobada: 12.728.86 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21.01

8.595.19

100.00

8.595.19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.36

1.374.58

100.00

1.374.58

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.63

2.759.09

100.00

2.759.09

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27127836

CMVMC de Meda

100.00

Expediente: 02270158/2018. NIF: V27146463. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27146463

CMVMC Coto das Louseiras de Xemil

100.00

Expediente: 02270159/2018. NIF: V27348044. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27348044

CMVMC de Redondo e Serra da Escrita

100.00

Expediente: 02270160/2018. NIF: V27179035. Subvención aprobada: 8.343.94 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18.00

7.363.80

100.00

7.363.80

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.00

980.14

100.00

980.14

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27179035

MVMC Xunquiñas

100.00

Expediente: 02270161/2018. NIF: E27134220. Subvención aprobada: 12.751.53 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.09

9.855.22

100.00

9.855.22

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.91

2.896.31

100.00

2.896.31

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E27134220

CMVMC de Tras do Campo e Reboleira

100.00

Expediente: 02270162/2018. NIF: V27253392. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27129998

MVMC de Nespereira

50.67

V27253392

CMVMC de Soengas

49.33

Expediente: 02270163/2018. NIF: V27263995. Subvención aprobada: 10.923.61 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.39

1.386.85

100.00

1.386.85

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

19.46

9.536.76

100.00

9.536.76

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27283498

CMVMC de Vilasouto

50.96

V27263995

CMVMC de Trascastro

49.04

Expediente: 02270164/2018. NIF: V27447598. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27447598

MVMC de Vilasol

100.00

Expediente: 02270167/2018. NIF: V27256353. Subvención aprobada: 12.677.85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25.00

10.227.50

100.00

10.227.50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.00

2.450.35

100.00

2.450.35

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27256353

CMVMC A Pía Valiña Longa

29.04

V27149392

A Lama da Vila

29.01

V27167469

CMVMC de Brañas

41.95

Expediente: 02320078/2018. NIF: V32371775. Subvención aprobada: 6.428.26 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.78

728.20

100.00

728.20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

20.90

5.700.06

100.00

5.700.06

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32371775

CMVMC de Cerdedelo e Trez

100.00

Expediente: 02320079/2018. NIF: V32239758. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32239758

CMVMC de Gontán

100.00

Expediente: 02320080/2018. NIF: V32175846. Subvención aprobada: 13.454.56 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25.73

10.526.14

100.00

10.526.14

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1.31

357.28

100.00

357.28

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2.96

2.571.14

100.00

2.571.14

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32175846

CMVMC Vilardecás e Lamelas

100.00

Expediente: 02320081/2018. NIF: V32226755. Subvención aprobada: 2.285.48 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

8.38

2.285.48

100.00

2.285.48

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32226755

CMVMC de Eiras

100.00

Expediente: 02320082/2018. NIF: V32356602. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32356602

CMVMC de Güin

100.00

Expediente: 02320083/2018. NIF: V32468845. Subvención aprobada: 12.068.45 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29.50

12.068.45

100.00

12.068.45

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32468845

CMVMC Seiró

100.00

Expediente: 02320084/2018. NIF: V32183592. Subvención aprobada: 16.379.76 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.72

3.567.35

100.00

3.567.35

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

6.02

1.641.83

100.00

1.641.83

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

12.86

11.170.58

100.00

11.170.58

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32183592

CMVMC Castrelo de Cima

100.00

Expediente: 02320085/2018. NIF: V32168908. Subvención aprobada: 14.470.97 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.14

5.784.67

100.00

5.784.67

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

10.00

8.686.30

100.00

8.686.30

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32168908

CMVMC de Vilardevós

100.00

Expediente: 02320086/2018. NIF: V32160640. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32160640

CMVMC O Tameirón

100.00

Expediente: 02320087/2018. NIF: V32337719. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32337719

CMVMC Pradoalbar

100.00

Expediente: 02320088/2018. NIF: V32169864. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32169864

CMVMC da Parroquia de Gabín

100.00

Expediente: 02320089/2018. NIF: V32176091. Subvención aprobada: 3.098.21 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

11.36

3.098.21

100.00

3.098.21

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32176091

CMVMC A Brandela, Cerdeira, A Graña e Fondo de Vila

100.00

Expediente: 02320090/2018. NIF: V32273690. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32273690

CMVMC Baltar (Serra do Larouco)

100.00

Expediente: 02320091/2018. NIF: V32156846. Subvención aprobada: 5.384.37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.92

785.47

100.00

785.47

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0.46

125.46

100.00

125.46

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5.15

4.473.44

100.00

4.473.44

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32156846

CMVMC de Freixo, Sas, Sarreaus e Tarrazo

100.00

Expediente: 02320092/2018. NIF: V32271934. Subvención aprobada: 7.376.94 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.48

5.514.67

100.00

5.514.67

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.80

1.862.27

100.00

1.862.27

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32271934

CMVMC da Parroquia de Rubiás

100.00

Expediente: 02320093/2018. NIF: V32314650. Subvención aprobada: 5.964.68 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.58

5.964.68

100.00

5.964.68

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32314650

CMVMC de Covas

100.00

Expediente: 02320094/2018. NIF: V32243958. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32243958

CMVMC Cexo

100.00

Expediente: 02320095/2018. NIF: V32199176. Subvención aprobada: 5.400.12 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.20

5.400.12

100.00

5.400.12

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32199176

Comunal de Erosa

100.00

Expediente: 02320096/2018. NIF: V32168296. Subvención aprobada: 25.723.27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

15.14

4.129.13

100.00

4.129.13

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

24.86

21.594.14

100.00

21.594.14

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32168296

CMVMC Laza Souteliño e Cimadevila

100.00

Expediente: 02320097/2018. NIF: V32239527. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32239527

CMVMC Bangueses de Arriba e de Abaixo

100.00

Expediente: 02320098/2018. NIF: V32224925. Subvención aprobada: 9.438.33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21.16

8.656.56

100.00

8.656.56

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0.90

781.77

100.00

781.77

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32224925

CMVMC Touros

31.87

V32224917

CMVMC de Corredoira ou Barxés

59.20

V32272031

CMVMC de Pazos

4.85

V32181745

CMVMC Taboadela e Seoane

4.08

Expediente: 02320099/2018. NIF: V32194052. Subvención aprobada: 11.509.35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

13.25

11.509.35

100.00

11.509.35

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32194052

CMVMC San Lourenzo

100.00

Expediente: 02320100/2018. NIF: V32199143. Subvención aprobada: 3.697.19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.26

1.742.77

100.00

1.742.77

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2.25

1.954.42

100.00

1.954.42

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32199143

CMVMC de Rebordondo

100.00

Expediente: 02320101/2018. NIF: V32174799. Subvención aprobada: 11.113.86 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21.50

8.795.65

100.00

8.795.65

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

8.50

2.318.21

100.00

2.318.21

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32174799

CMVMC de Vilar e Paredes

100.00

Expediente: 02320102/2018. NIF: V32380552. Subvención aprobada: 3.272.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.00

3.272.80

100.00

3.272.80

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32380552

CMVMC de Pazos e Codosedo

100.00

Expediente: 02320103/2018. NIF: V32233272. Subvención aprobada: 10.280.68 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.63

10.076.13

100.00

10.076.13

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.50

204.55

100.00

204.55

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32233272

CMVMC de Loña do Monte

100.00

Expediente: 02320104/2018. NIF: V32184921. Subvención aprobada: 11.372.98 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27.80

11.372.98

100.00

11.372.98

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32184921

CMVMC de Campobecerros

100.00

Expediente: 02320105/2018. NIF: V32216624. Subvención aprobada: 5.154.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4.25

1.159.10

100.00

1.159.10

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4.60

3.995.70

100.00

3.995.70

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32216624

CMVMC de Porto e Alemparte

100.00

Expediente: 02320106/2018. NIF: V32249609. Subvención aprobada: 5.514.67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.48

5.514.67

100.00

5.514.67

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32249609

CMVMC Serra de Vales O Castro

100.00

Expediente: 02320107/2018. NIF: V32177842. Subvención aprobada: 15.674.18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.36

6.283.78

100.00

6.283.78

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.38

1.791.86

100.00

1.791.86

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.47

1.700.54

100.00

1.700.54

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6.79

5.898.00

100.00

5.898.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32177842

CMVMC Serra de San Salvador e Monte de Arriba

100.00

Expediente: 02320108/2018. NIF: V32241754. Subvención aprobada: 11.004.76 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.70

8.468.37

100.00

8.468.37

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

9.30

2.536.39

100.00

2.536.39

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32241754

CMVMC Fradelo

100.00

Expediente: 02320109/2018. NIF: V32175358. Subvención aprobada: 18.100.56 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.36

965.48

100.00

965.48

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1.90

518.19

100.00

518.19

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

19.13

16.616.89

100.00

16.616.89

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32200545

CMVMC Nocelo da Pena e As Mercedes

81.79

V32175358

CMVMC Nocelo da Pena, Perdigueiro e Veiga

18.21

Expediente: 02320110/2018. NIF: V32343055. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32343055

CMVMC Veigas de Camba

100.00

Expediente: 02320111/2018. NIF: V32189789. Subvención aprobada: 6.353.32 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.11

5.772.40

100.00

5.772.40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.42

580.92

100.00

580.92

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32189789

CMVMC Vilavella e A Canda

100.00

Expediente: 02320112/2018. NIF: V32135097. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32135097

CMVMC Castiñeira

100.00

Expediente: 02320114/2018. NIF: V32418147. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32418147

CMVMC de San Mamede de Hedrada

100.00

Expediente: 02320115/2018. NIF: V32248577. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32248577

CMVMC Tabazoa de Hedroso

100.00

Expediente: 02320117/2018. NIF: V32193930. Subvención aprobada: 12.905.04 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.80

327.28

100.00

327.28

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

14.48

12.577.76

100.00

12.577.76

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32193930

CMVMC Couso e Freande

100.00

Expediente: 02320118/2018. NIF: V32226110. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32226110

CMVMC Vilariño (da parroquia de San Xes)

100.00

Expediente: 02320120/2018. NIF: V32274078. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32274078

CMVMC de Carracedo da Serra

100.00

Expediente: 02320121/2018. NIF: V32252595. Subvención aprobada: 15.244.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23.56

9.638.40

100.00

9.638.40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

11.44

5.606.40

100.00

5.606.40

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32252595

CMVMC Veiga de Nostre e Sanguiñedo

100.00

Expediente: 02320122/2018. NIF: V32290363. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32290363

CMVMC das Parroquias de Quins e Melón Serra do Faro

100.00

Expediente: 02320123/2018. NIF: V32359465. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32359465

CMVMC de Edrada

100.00

Expediente: 02320124/2018. NIF: V32196701. Subvención aprobada: 6.811.51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16.65

6.811.51

100.00

6.811.51

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32196701

CMVMC de Abedes

100.00

Expediente: 02320125/2018. NIF: V32338311. Subvención aprobada: 6.469.23 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.58

5.555.58

100.00

5.555.58

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3.35

913.65

100.00

913.65

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32338311

CMVMC de Baxín

100.00

Expediente: 02320126/2018. NIF: E32136244. Subvención aprobada: 4.098.26 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.37

560.47

100.00

560.47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.43

175.91

100.00

175.91

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.86

3.361.88

100.00

3.361.88

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E32136244

CMVMC Veciños de Quereño e Vilar de Xeos

100.00

Expediente: 02320127/2018. NIF: V32242745. Subvención aprobada: 4.467.37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.92

4.467.37

100.00

4.467.37

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32242745

CMVMC de Cidá

100.00

Expediente: 02320128/2018. NIF: V32147779. Subvención aprobada: 2.981.92 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.09

855.02

100.00

855.02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.34

2.126.90

100.00

2.126.90

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32147779

CMVMC Prado

100.00

Expediente: 02320129/2018. NIF: V32188930. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32188930

CMVMC Veciños de Cepedelo Monte Os Chaos

100.00

Expediente: 02320130/2018. NIF: V32199911. Subvención aprobada: 4.166.31 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.51

3.481.44

100.00

3.481.44

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.56

229.10

100.00

229.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.93

455.77

100.00

455.77

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32199911

CMVMC de Oímbra

100.00

Expediente: 02320132/2018. NIF: V32272486. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32272486

CMVMC Devesa da Chanca

100.00

Expediente: 02320133/2018. NIF: V32184384. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32184384

CMVMC de Pentes

100.00

Expediente: 02320134/2018. NIF: V32300329. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32300329

CMVMC Pradorramisquedo

100.00

Expediente: 02320135/2018. NIF: E32303109. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E32303109

CMVMC Tagagueiras

100.00

Expediente: 02320136/2018. NIF: V32280901. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32280901

CMVMC Carracedo, Castromao

100.00

Expediente: 02320137/2018. NIF: V32223026. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32223026

CMVMC de Vilanova

100.00

Expediente: 02320138/2018. NIF: V32333692. Subvención aprobada: 2.454.60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.00

2.454.60

100.00

2.454.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32333692

CMVMC A Lama As Campinas Laíña
e Tellado do Campo

100.00

Expediente: 02320140/2018. NIF: V32269458. Subvención aprobada: 5.031.93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.30

5.031.93

100.00

5.031.93

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32269458

CMVMC Fonte Arcada e O Mosteiro
(Esperón Serra Ladeiras e O Viso)

100.00

Expediente: 02320141/2018. NIF: V32223760. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32221632

CMVMC de Carzoá

50.00

V32223760

CMVMC Santa Baia de Montes

50.00

Expediente: 02320142/2018. NIF: V32318859. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32318859

CMVMC Vilar de Cervos

100.00

Expediente: 02320143/2018. NIF: V32226722. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32226722

CMVMC Testeiro

100.00

Expediente: 02320144/2018. NIF: V32411183. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32411183

CMVMC Manín (Serra de Santa Eufemia)

100.00

Expediente: 02320145/2018. NIF: V32166084. Subvención aprobada: 17.768.75 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

5.37

1.464.56

100.00

1.464.56

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

18.77

16.304.19

100.00

16.304.19

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32166084

CMVMC Tamicelas, Castro e Naveaus

100.00

Expediente: 02320148/2018. NIF: V32333080. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32333080

CMVMC de Parafita

100.00

Expediente: 02320149/2018. NIF: V32268963. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32268963

CMVMC Soutogrande

100.00

Expediente: 02320150/2018. NIF: V32225773. Subvención aprobada: 6.201.96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.16

6.201.96

100.00

6.201.96

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32134645

Portatón e Rañadoiro

91.89

V32225773

CMVMC de Casar e Balboa

8.11

Expediente: 02320151/2018. NIF: V32201261. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32201261

CMVMC Serra do Eixe

100.00

Expediente: 02320152/2018. NIF: V32169344. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32169344

CMVMC Coto de Sobrado

100.00

Expediente: 02320153/2018. NIF: V32257552. Subvención aprobada: 5.788.77 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.15

5.788.77

100.00

5.788.77

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32257552

CMVMC A Armada Correxais

100.00

Expediente: 02320154/2018. NIF: V32239501. Subvención aprobada: 11.338.86 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23.15

9.470.66

100.00

9.470.66

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

6.85

1.868.20

100.00

1.868.20

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32239501

CMVMC de Montes Alberguería

100.00

Expediente: 02320156/2018. NIF: V32270779. Subvención aprobada: 12.578.09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.00

6.136.50

100.00

6.136.50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.24

2.143.68

100.00

2.143.68

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8.77

4.297.91

100.00

4.297.91

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32270779

CMVMC de Cebral

100.00

Expediente: 02320157/2018. NIF: E32186546. Subvención aprobada: 6.385.83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.45

593.20

100.00

593.20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

11.82

5.792.63

100.00

5.792.63

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E32186546

CMVMC Veciños de Oulego (Serra Malvela, Caprada e Galegas)

100.00

Expediente: 02320158/2018. NIF: V32133779. Subvención aprobada: 6.278.73 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.62

1.480.94

100.00

1.480.94

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9.79

4.797.79

100.00

4.797.79

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32133779

CMVMC Veciños de Rubiá

100.00

Expediente: 02320159/2018. NIF: V32196222. Subvención aprobada: 5.789.47 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.61

1.476.85

100.00

1.476.85

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8.80

4.312.62

100.00

4.312.62

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32196222

CMVMC Foro Mariñán

100.00

Expediente: 02320160/2018. NIF: V32228496. Subvención aprobada: 3.102.39 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.51

617.74

100.00

617.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.07

2.484.65

100.00

2.484.65

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32228496

CMVMC de Lamalonga

100.00

Expediente: 02320161/2018. NIF: V32240996. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32240996

CMVMC de Leboreirón

100.00

Expediente: 02320162/2018. NIF: V32207961. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32207961

CMVMC Requiás

100.00

Expediente: 02320164/2018. NIF: V32437188. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32437188

CMVMC de San Pedro da Torre

100.00

Expediente: 02320165/2018. NIF: V32369159. Subvención aprobada: 4.009.18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.80

4.009.18

100.00

4.009.18

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32369159

CMVMC Orosa

100.00

Expediente: 02320166/2018. NIF: V32141103. Subvención aprobada: 10.857.51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26.54

10.857.51

100.00

10.857.51

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32141103

CMVMC de Barroso-Avión

100.00

Expediente: 02320167/2018. NIF: V32026411. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32026411

CMVMC Serra de Queguas

100.00

Expediente: 02320168/2018. NIF: E32291569. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E32291569

CMVMC Serra Calva e Follo

100.00

Expediente: 02320169/2018. NIF: V32137051. Subvención aprobada: 12.313.49 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29.50

12.068.45

100.00

12.068.45

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.50

245.04

100.00

245.04

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32137051

CMVMC da Xestosa

100.00

Expediente: 02320170/2018. NIF: V32303042. Subvención aprobada: 2.462.78 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.02

2.462.78

100.00

2.462.78

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32303042

CMVMC Acevedo

100.00

Expediente: 02320172/2018. NIF: V32240806. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32240806

CMVMC Parroquia de Cerreda

100.00

Expediente: 02320173/2018. NIF: V32213639. Subvención aprobada: 15.576.27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28.98

11.855.72

100.00

11.855.72

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.38

564.56

100.00

564.56

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.44

3.155.99

100.00

3.155.99

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32213639

CMVMC de Abelenda

100.00

Expediente: 02320174/2018. NIF: V32281594. Subvención aprobada: 6.136.35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.00

6.136.35

100.00

6.136.35

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32281594

CMVMC de Flariz

100.00

Expediente: 02320175/2018. NIF: V32187791. Subvención aprobada: 2.250.05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.76

1.129.12

100.00

1.129.12

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.74

1.120.93

100.00

1.120.93

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32187791

CMVMC Monte Grande II

100.00

Expediente: 02320177/2018. NIF: V32201139. Subvención aprobada: 6.498.40 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.81

740.47

100.00

740.47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.21

2.131.41

100.00

2.131.41

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.40

3.626.52

100.00

3.626.52

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32201139

CMVMC Refoxos

100.00

Expediente: 02320178/2018. NIF: V32222903. Subvención aprobada: 11.733.95 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18.50

7.568.35

100.00

7.568.35

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8.50

4.165.60

100.00

4.165.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32222903

CMVMC Toén

100.00

Expediente: 02320179/2018. NIF: V32271181. Subvención aprobada: 7.318.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.89

7.318.80

100.00

7.318.80

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32271181

CMVMC As Casas dos Montes

100.00

Expediente: 02320180/2018. NIF: V32240707. Subvención aprobada: 3.681.90 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.00

3.681.90

100.00

3.681.90

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32240707

CMVMC PQ de Santa Cruz de Rubiacos

100.00

Expediente: 02320181/2018. NIF: V32272437. Subvención aprobada: 10.798.54 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.00

9.818.40

100.00

9.818.40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.00

980.14

100.00

980.14

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32272437

CMVMC de Parada, Chamoso, Fondevila e Cudicán

100.00

Expediente: 02320182/2018. NIF: V32122533. Subvención aprobada: 9.047.94 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.00

4.091.00

100.00

4.091.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.00

1.470.21

100.00

1.470.21

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.30

1.445.47

100.00

1.445.47

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2.35

2.041.26

100.00

2.041.26

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32122533

CMVMC Parroquia de Lobios

100.00

Expediente: 02320183/2018. NIF: V32202244. Subvención aprobada: 2.438.70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.82

335.46

100.00

335.46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.60

1.063.66

100.00

1.063.66

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.73

357.75

100.00

357.75

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2.50

681.83

100.00

681.83

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32202244

CMVMC da Bouza

100.00

Expediente: 02320184/2018. NIF: V32173304. Subvención aprobada: 4.103.27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.03

4.103.27

100.00

4.103.27

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32173304

Monte Veciñal en Man Común de Alén

100.00

Expediente: 02320185/2018. NIF: V32222861. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32222861

CMVMC Montes da Mezquita

100.00

Expediente: 02320187/2018. NIF: V32272072. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32272072

CMVMC de Manzalvos

100.00

Expediente: 02320188/2018. NIF: V32272478. Subvención aprobada: 10.571.14 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.03

9.830.67

100.00

9.830.67

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.81

740.47

100.00

740.47

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32272478

CMVMC Castiñeira (Muíños e Arandeira)

100.00

Expediente: 02320189/2018. NIF: V32267080. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32214116

CMVMC Coto da Moura

50.00

V32267080

CMVMC Chedas

50.00

Expediente: 02320190/2018. NIF: V32196214. Subvención aprobada: 12.525.67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23.08

9.442.03

100.00

9.442.03

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.55

3.083.64

100.00

3.083.64

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32196214

CMVMC de Arzadegos

100.00

Expediente: 02320192/2018. NIF: V32172918. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32172918

CMVMC da Esculqueira

100.00

Expediente: 02320194/2018. NIF: V32181125. Subvención aprobada: 6.816.46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.81

5.649.67

100.00

5.649.67

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.60

245.46

100.00

245.46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.88

921.33

100.00

921.33

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32181125

CMVMC de Castrelo de Abaixo

100.00

Expediente: 02320196/2018. NIF: V32215352. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32215352

CMVMC de Corvelle

100.00

Expediente: 02320198/2018. NIF: V32225104. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32225104

CMVMC Serra San Mamede

100.00

Expediente: 02320199/2018. NIF: V32178196. Subvención aprobada: 25.599.37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.00

409.10

100.00

409.10

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

29.00

25.190.27

100.00

25.190.27

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32178196

CMVMC Penamá 16

100.00

Expediente: 02320200/2018. NIF: E32248254. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E32248254

CMVMC Cerdedo

100.00

Expediente: 02320201/2018. NIF: V32315830. Subvención aprobada: 12.084.82 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28.86

11.806.63

100.00

11.806.63

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.68

278.19

100.00

278.19

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32315830

CMVMC de Cádavos

100.00

Expediente: 02320202/2018. NIF: V32262610. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32262610

CMVMC de San Martiño de Arriba

100.00

Expediente: 02320204/2018. NIF: V32283020. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32283020

CMVMC de Forcadas

100.00

Expediente: 02320205/2018. NIF: V32381014. Subvención aprobada: 10.910.70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26.67

10.910.70

100.00

10.910.70

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32381014

CMVMC Zamorela e Castelo

100.00

Expediente: 02320206/2018. NIF: V32281958. Subvención aprobada: 14.993.51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

36.65

14.993.51

100.00

14.993.51

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32281958

CMVMC de Serra do Eixe e Monte Mazaira

100.00

Expediente: 02320207/2018. NIF: V32211435. Subvención aprobada: 7.984.26 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.05

6.975.16

100.00

6.975.16

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3.70

1.009.10

100.00

1.009.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32211435

CMVMC da Xironda

100.00

Expediente: 02320208/2018. NIF: V32196578. Subvención aprobada: 7.309.56 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.25

4.193.28

100.00

4.193.28

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.97

396.83

100.00

396.83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.77

2.337.63

100.00

2.337.63

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1.40

381.82

100.00

381.82

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32196578

CMVMC Carraxo e O Santo

100.00

Expediente: 02320209/2018. NIF: V32266249. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32266249

CMVMC Toro

100.00

Expediente: 02320210/2018. NIF: V32224719. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32224719

CMMVVMC de Casteligo e Chao

100.00

Expediente: 02320211/2018. NIF: V32248957. Subvención aprobada: 10.692.84 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

12.31

10.692.84

100.00

10.692.84

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32248957

CMVMC Riobó

100.00

Expediente: 02320212/2018. NIF: V32189227. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32189227

CMVMC da Gudiña

100.00

Expediente: 02320213/2018. NIF: V32172207. Subvención aprobada: 2.863.70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.00

2.045.50

100.00

2.045.50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.00

818.20

100.00

818.20

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32172207

CMVMC Parderrubias

100.00

Expediente: 02320214/2018. NIF: V32202152. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32202152

CMVMC Serra de Vilaseco

100.00

Expediente: 02320217/2018. NIF: V32448896. Subvención aprobada: 12.344.25 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29.12

11.912.99

100.00

11.912.99

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.88

431.26

100.00

431.26

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32448896

CMVMC Fornelos de Filloas e Fradelo

100.00

Expediente: 02320218/2018. NIF: V32210866. Subvención aprobada: 4.500.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.00

4.500.10

100.00

4.500.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32210866

CMVMC Soutochao

100.00

Expediente: 02320219/2018. NIF: V32223943. Subvención aprobada: 9.081.17 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.00

409.10

100.00

409.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.00

490.07

100.00

490.07

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32223943

CMVMC de Lucenza

100.00

Expediente: 02320220/2018. NIF: V32162596. Subvención aprobada: 7.007.88 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.13

7.007.88

100.00

7.007.88

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32162596

CMVMC de Parada do Monte e Taboazas

100.00

Expediente: 02320221/2018. NIF: V32294316. Subvención aprobada: 6.136.50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.00

6.136.50

100.00

6.136.50

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32294316

Veiga de Meas

100.00

Expediente: 02320222/2018. NIF: V32386690. Subvención aprobada: 7.363.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18.00

7.363.80

100.00

7.363.80

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32386690

CMVMC Carpazás

100.00

Expediente: 02320223/2018. NIF: V32231243. Subvención aprobada: 7.701.52 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.34

5.866.49

100.00

5.866.49

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.91

781.38

100.00

781.38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.15

1.053.65

100.00

1.053.65

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32231243

CMVMC Ordes

100.00

Expediente: 02320225/2018. NIF: E32256471. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E32256471

CMVMC Carballal de Lobos

100.00

Expediente: 02320226/2018. NIF: V32243966. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32197022

CMVMC Aguioncha, Cebreiro e Gorbeliña

86.67

V32243966

CMVMC Pobo de Paradela

13.33

Expediente: 02320227/2018. NIF: V32170805. Subvención aprobada: 2.274.60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.56

2.274.60

100.00

2.274.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32170805

CMVMC Garabelos, Nigeiroá, O Ribeiro e Vilar

100.00

Expediente: 02320228/2018. NIF: V32335739. Subvención aprobada: 3.451.19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.91

781.38

100.00

781.38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.25

1.738.68

100.00

1.738.68

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.90

931.13

100.00

931.13

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32335739

CMVMC Montes do Circo (Feces de Cima)

100.00

Expediente: 02320229/2018. NIF: V32295644. Subvención aprobada: 3.409.16 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.00

2.863.70

100.00

2.863.70

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2.00

545.46

100.00

545.46

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32295644

CMVMC Mandín

100.00

Expediente: 02320230/2018. NIF: V32266470. Subvención aprobada: 7.863.55 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.15

4.561.47

100.00

4.561.47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.22

1.317.30

100.00

1.317.30

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.05

1.984.78

100.00

1.984.78

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32266470

MVMC de Mourazos

100.00

Expediente: 02320231/2018. NIF: V32198517. Subvención aprobada: 6.713.33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16.41

6.713.33

100.00

6.713.33

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32198517

Serra de Sandín

100.00

Expediente: 02320232/2018. NIF: V32188419. Subvención aprobada: 12.528.06 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.35

9.961.59

100.00

9.961.59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.50

1.022.75

100.00

1.022.75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.15

1.543.72

100.00

1.543.72

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32188419

CMVMC Pereira

100.00

Expediente: 02320233/2018. NIF: V32167678. Subvención aprobada: 4.091.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.00

4.091.00

100.00

4.091.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32167678

CMVMC Lamas de Outeiro e Sabucedo

100.00

Expediente: 02320234/2018. NIF: V32268625. Subvención aprobada: 9.818.40 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.00

9.818.40

100.00

9.818.40

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32240459

Xacebáns e Retortoiro

8.33

V32268625

Fraguas e A Mourisca (Cabrón, Mullairiñas)

91.67

Expediente: 02320235/2018. NIF: V32188807. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32186728

CMVMC Bouza (Serra de Vales)

10.00

V32188807

CMVMC de Edroso Monte Campo da Gonza

90.00

Expediente: 02320236/2018. NIF: V32272494. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32243883

CMVMC San Mamede

30.00

V32272494

CMVMC Sever

70.00

Expediente: 02320237/2018. NIF: E32209090. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E32209090

CMVMC Humoso

15.00

V32183071

CMVMC Rubiais

30.00

V32266934

CMVMC de Froxais

55.00

Expediente: 02320238/2018. NIF: E32280893. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32308686

CMVMC de Valdecabrita

53.33

E32280893

CMVMC Corzos (Frexois)

46.67

Expediente: 02320239/2018. NIF: V32155962. Subvención aprobada: 11.684.96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.00

2.863.70

100.00

2.863.70

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

18.00

8.821.26

100.00

8.821.26

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32155962

CMVMC de Riomao Biduedo e Serra do Eixe

100.00

Expediente: 02320240/2018. NIF: V32337487. Subvención aprobada: 10.227.50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25.00

10.227.50

100.00

10.227.50

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32337487

CMVMC de Entrecinsa

52.00

V32291577

CMVMC Chaguazoso

38.00

V32439309

CMVMC de Soutelo

10.00

Expediente: 02320241/2018. NIF: V32392730. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32392730

CMVMC de Ameá

100.00

Expediente: 02320242/2018. NIF: V32203432. Subvención aprobada: 17.873.71 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.25

6.238.78

100.00

6.238.78

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9.49

4.650.76

100.00

4.650.76

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4.11

1.120.92

100.00

1.120.92

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6.75

5.863.25

100.00

5.863.25

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32203432

CMVMC Serra de Meda - Vences

100.00

Expediente: 02320243/2018. NIF: V32261828. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32261828

CMVMC Coto Redondo de Roblido

100.00

Expediente: 02320244/2018. NIF: V32185340. Subvención aprobada: 13.018.55 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.50

1.715.25

100.00

1.715.25

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

19.66

5.361.87

100.00

5.361.87

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6.84

5.941.43

100.00

5.941.43

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32185340

CMVMC de Feilas

100.00

Expediente: 02320245/2018. NIF: V32214942. Subvención aprobada: 5.900.58 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.35

5.052.39

100.00

5.052.39

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.11

848.19

100.00

848.19

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32214942

CMVMC de Vilar

100.00

Expediente: 02320246/2018. NIF: V32471468. Subvención aprobada: 12.872.18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18.60

7.609.26

100.00

7.609.26

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.00

1.636.40

100.00

1.636.40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.40

3.626.52

100.00

3.626.52

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E32200149

CMVMC Santoalla

50.83

V32471468

CMVMC de Mones e Sampaio

49.17

Expediente: 02320247/2018. NIF: V32182925. Subvención aprobada: 12.209.84 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.50

613.65

100.00

613.65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

14.80

7.253.04

100.00

7.253.04

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5.00

4.343.15

100.00

4.343.15

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32182925

CMVMC Río Farelos e Porqueira

100.00

Expediente: 02320248/2018. NIF: V32233462. Subvención aprobada: 16.728.37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

33.00

13.500.30

100.00

13.500.30

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.50

1.022.75

100.00

1.022.75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.50

2.205.32

100.00

2.205.32

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32233462

CMVMC Serra de Casaio e Lardeira

100.00

Expediente: 02320249/2018. NIF: V32186629. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32186629

CMVMC do Pereiro

100.00

Expediente: 02320250/2018. NIF: V32336083. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32336083

CMVMC Santigoso (Devesa, Castelo)

100.00

Expediente: 02320251/2018. NIF: V32268724. Subvención aprobada: 7.553.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.40

4.663.74

100.00

4.663.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.60

654.56

100.00

654.56

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.00

980.14

100.00

980.14

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4.60

1.254.56

100.00

1.254.56

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32232803

CMVMC Gondulfes e Marbán

69.39

V32268724

CMVMC de Pepín

30.61

Expediente: 02320252/2018. NIF: V32387003. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32441966

CMVMC As Taboazas

76.67

V32387003

CMVMC A Senra

23.33

Expediente: 02320253/2018. NIF: V32441941. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32270746

CMVMC A Matanza e Serra de Pedrouzos

83.33

V32441941

CMVMC Vilamaior de Caldelas

16.67

Expediente: 02320254/2018. NIF: V32168775. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32168775

CMVMC de Mormentelos

100.00

Expediente: 02320255/2018. NIF: V32231391. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32231391

CMVMC de San Tirso

53.33

V32256513

CMVMC A Costa

13.34

V32235848

CMVMC de Pías

33.33

Expediente: 02320256/2018. NIF: V32244089. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32168395

CMVMC Calvos e Nogueiras

53.33

V32244089

CMVMC Castelaus

46.67

Expediente: 02320257/2018. NIF: V32201873. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32202913

CMVMC Santiago

33.33

V32201873

CMVMC de Vila (Veiga e Cumieira)

66.67

Expediente: 02320258/2018. NIF: V32144552. Subvención aprobada: 14.038.15 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.20

3.354.62

100.00

3.354.62

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

21.80

10.683.53

100.00

10.683.53

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32133084

CMVMC Santa María de Castrelo

73.33

V32144552

CMVMC Ponte Castrelo e Barral

26.67

Expediente: 02320259/2018. NIF: V32030744. Subvención aprobada: 6.622.32 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.00

3.681.90

100.00

3.681.90

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.00

2.940.42

100.00

2.940.42

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32030744

CMVMC Agrela de Alongos

100.00

Expediente: 02320260/2018. NIF: V32269631. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32269631

CMVMC de San Miguel

100.00

Expediente: 02320261/2018. NIF: V32249062. Subvención aprobada: 4.258.20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.58

646.38

100.00

646.38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.37

3.611.82

100.00

3.611.82

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32249062

CMVMC de Muradás

100.00

Expediente: 02320263/2018. NIF: V32272734. Subvención aprobada: 4.725.11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11.55

4.725.11

100.00

4.725.11

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32272734

CMVMC de Valdegollado

100.00

Expediente: 02320264/2018. NIF: V32122475. Subvención aprobada: 10.016.91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16.79

6.868.79

100.00

6.868.79

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.49

609.56

100.00

609.56

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.18

2.538.56

100.00

2.538.56

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32122475

CMVMC Parroquia de Riocaldo (Serra do Xurés)

100.00

Expediente: 02320265/2018. NIF: V32260614. Subvención aprobada: 8.918.38 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21.80

8.918.38

100.00

8.918.38

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32260614

CMVMC Padroso

100.00

Expediente: 02320266/2018. NIF: V32177636. Subvención aprobada: 4.935.85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.65

2.311.42

100.00

2.311.42

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.30

531.83

100.00

531.83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.27

2.092.60

100.00

2.092.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32177636

CMVMC Veciños de Pardollán e Sobredo

100.00

Expediente: 02320267/2018. NIF: V32208068. Subvención aprobada: 6.651.97 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16.26

6.651.97

100.00

6.651.97

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32208068

CMVMC Amiudal

100.00

Expediente: 02320268/2018. NIF: V32406670. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32406670

CMVMC Biduedo e Fiais

100.00

Expediente: 02320269/2018. NIF: V32341646. Subvención aprobada: 10.432.05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25.50

10.432.05

100.00

10.432.05

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32341646

CMVMC de Espiñeira

100.00

Expediente: 02320270/2018. NIF: V32122269. Subvención aprobada: 5.462.17 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.92

2.012.77

100.00

2.012.77

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.34

548.19

100.00

548.19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.92

2.901.21

100.00

2.901.21

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32122269

CMVMC de Corneira

100.00

Expediente: 02320272/2018. NIF: V32182982. Subvención aprobada: 8.642.46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16.30

6.668.33

100.00

6.668.33

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.75

1.837.76

100.00

1.837.76

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0.50

136.37

100.00

136.37

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32182982

CMVMC de Santa María de Cenlle

100.00

Expediente: 02320273/2018. NIF: V32130593. Subvención aprobada: 8.783.74 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.45

4.275.10

100.00

4.275.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9.20

4.508.64

100.00

4.508.64

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32220915

CMVMC de Trellerma

13.74

V32130593

CMVMC Acevedo, Porriño, Conchada, Bidueiros e Feal de Moreiras e Trel

86.26

Expediente: 02320274/2018. NIF: V32310781. Subvención aprobada: 6.136.50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.00

6.136.50

100.00

6.136.50

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32310781

CMVMC Porción de Bustelo e Fonte Carballo

100.00

Expediente: 02320276/2018. NIF: V32164857. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32164857

CMVMC Rebordechao

100.00

Expediente: 02320277/2018. NIF: V32214462. Subvención aprobada: 5.599.33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.34

2.184.59

100.00

2.184.59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.44

998.20

100.00

998.20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.05

1.494.71

100.00

1.494.71

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3.38

921.83

100.00

921.83

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32214462

CMVMC Salto do Cabalo

100.00

Expediente: 02320278/2018. NIF: V32336349. Subvención aprobada: 5.318.30 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.00

5.318.30

100.00

5.318.30

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32336349

Alto da Gorita

100.00

Expediente: 02320279/2018. NIF: V32307423. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32307423

CMVMC Lazpedo, Cebreiro e Veiga

100.00

Expediente: 02320280/2018. NIF: V32353369. Subvención aprobada: 7.162.25 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.20

4.172.82

100.00

4.172.82

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.10

2.989.43

100.00

2.989.43

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32213530

CMVMC da Costa

60.74

V32353369

CMVMC Marcos Picoñas e Feixa de Franqueirán

39.26

Expediente: 02320282/2018. NIF: V32169203. Subvención aprobada: 14.175.32 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

34.65

14.175.32

100.00

14.175.32

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32169203

CMVMC Portocamba

100.00

Expediente: 02360049/2018. NIF: V36170652. Subvención aprobada: 4.601.11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.70

1.513.67

100.00

1.513.67

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.30

3.087.44

100.00

3.087.44

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36170652

CMVMC de Parada das Achas

100.00

Expediente: 02360050/2018. NIF: V36170454. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36170454

CMVMC da Parroquia de San Xoán de Piñeiro

100.00

Expediente: 02360051/2018. NIF: V36148609. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36148609

CMVMC de S. Miguel de Fofe

100.00

Expediente: 02360052/2018. NIF: V36021756. Subvención aprobada: 28.566.72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.85

4.029.64

100.00

4.029.64

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.32

540.01

100.00

540.01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.28

1.117.36

100.00

1.117.36

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

26.34

22.879.71

100.00

22.879.71

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36021756

CMVMC de Xinzo

48.71

V36039105

CMVMC de Mos

35.96

V36121853

CMVMC de Ribadetea

11.66

V36105161

CMVMC de Areas

3.67

Expediente: 02360054/2018. NIF: V36308211. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36308211

CMVMC de Seixido

100.00

Expediente: 02360056/2018. NIF: V36258606. Subvención aprobada: 2.247.93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.50

1.022.75

100.00

1.022.75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.50

1.225.18

100.00

1.225.18

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36258606

CMVMC Filgueira

100.00

Expediente: 02360057/2018. NIF: V36132611. Subvención aprobada: 3.847.32 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.50

1.022.75

100.00

1.022.75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.40

572.74

100.00

572.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.05

514.57

100.00

514.57

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2.00

1.737.26

100.00

1.737.26

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36132611

CMVMC de Freixo

100.00

Expediente: 02360058/2018. NIF: V36184166. Subvención aprobada: 11.638.90 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28.45

11.638.90

100.00

11.638.90

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36184166

CMVMC da Lama

100.00

Expediente: 02360059/2018. NIF: V36247922. Subvención aprobada: 8.564.08 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.70

6.013.77

100.00

6.013.77

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.84

752.74

100.00

752.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.26

1.107.56

100.00

1.107.56

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2.53

690.01

100.00

690.01

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36247922

CMVMC Antas-Lama

100.00

Expediente: 02360060/2018. NIF: V36140895. Subvención aprobada: 2.492.96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.00

818.20

100.00

818.20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.50

204.55

100.00

204.55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.00

1.470.21

100.00

1.470.21

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36140895

CMVMC de Meirol

100.00

Expediente: 02360061/2018. NIF: V36264125. Subvención aprobada: 6.954.70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.00

6.954.70

100.00

6.954.70

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36264125

CMVMC de Ameixeira

100.00

Expediente: 02360062/2018. NIF: V36133437. Subvención aprobada: 2.181.87 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.00

2.045.50

100.00

2.045.50

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0.50

136.37

100.00

136.37

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36133437

CMVMC Toutón

100.00

Expediente: 02360063/2018. NIF: V36390862. Subvención aprobada: 11.503.89 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28.12

11.503.89

100.00

11.503.89

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36390862

CMVMC de Andón

100.00

Expediente: 02360064/2018. NIF: V36123529. Subvención aprobada: 3.597.11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.34

3.597.11

100.00

3.597.11

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36123529

CMVMC de Mourentán

100.00

Expediente: 02360065/2018. NIF: V36132017. Subvención aprobada: 12.228.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29.89

12.228.00

100.00

12.228.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36132017

CMVMC de Caroi

100.00

Expediente: 02360066/2018. NIF: V94003191. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V94003191

CMVMC de Sanguiñedo

100.00

Expediente: 02360067/2018. NIF: V36185916. Subvención aprobada: 4.390.46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.57

3.915.09

100.00

3.915.09

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.97

475.37

100.00

475.37

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36185916

CMVMC de Moscoso

100.00

Expediente: 02360068/2018. NIF: V36177699. Subvención aprobada: 3.764.32 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.74

3.166.43

100.00

3.166.43

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.22

597.89

100.00

597.89

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36177699

CMVMC de Budiño

100.00

Expediente: 02360069/2018. NIF: V36270007. Subvención aprobada: 6.079.23 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14.86

6.079.23

100.00

6.079.23

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36270007

CMVMC de Valiñas

100.00

Expediente: 02360070/2018. NIF: V36204972. Subvención aprobada: 9.946.81 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.31

126.82

100.00

126.82

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.65

265.92

100.00

265.92

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.55

269.54

100.00

269.54

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4.20

1.145.47

100.00

1.145.47

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

9.37

8.139.06

100.00

8.139.06

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36141836

CMVMC de Pedroso e Castiñeira

61.40

V36204972

CMVMC de Rozas

4.38

V36431583

CMVMC de Liñares

34.22

Expediente: 02360071/2018. NIF: V36121010. Subvención aprobada: 34.745.20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

40.00

34.745.20

100.00

34.745.20

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36121010

CMVMC de Santa Mariña do Rosal

100.00

Expediente: 02360074/2018. NIF: V36303717. Subvención aprobada: 7.102.76 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.08

32.73

100.00

32.73

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.72

703.65

100.00

703.65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.79

2.347.44

100.00

2.347.44

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0.34

92.73

100.00

92.73

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4.52

3.926.21

100.00

3.926.21

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36303717

CMVMC de Soar

36.16

V36374924

Cerdeiras

12.05

V36106904

Cubelo

51.79

Expediente: 02360076/2018. NIF: V36107886. Subvención aprobada: 2.563.07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.23

2.563.07

100.00

2.563.07

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36107886

CMVMC de Marcón

100.00

Expediente: 02360077/2018. NIF: V36116259. Subvención aprobada: 14.784.72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.76

310.92

100.00

310.92

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.28

114.55

100.00

114.55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.13

63.71

100.00

63.71

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

5.12

1.396.38

100.00

1.396.38

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

14.85

12.899.16

100.00

12.899.16

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36116259

CMVMC de San Miguel de Valga

58.09

V36050631

CMVMC de Pedrafita

16.89

V36055804

CMVMC de Grobas e Fenteira

5.72

V36116770

CMVMC de Cordeiro

7.33

V36108421

CMVMC de Setecoros

11.97

Expediente: 02360078/2018. NIF: V36137883. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36137883

CMVMC da Laxe

100.00

Expediente: 02360079/2018. NIF: V36508315. Subvención aprobada: 2.499.60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.11

2.499.60

100.00

2.499.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36508315

CMVMC de Bermés

100.00

Expediente: 02360080/2018. NIF: V36207777. Subvención aprobada: 4.474.34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9.13

4.474.34

100.00

4.474.34

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36207777

CMVMC da Parroquia de Zobra

100.00

Expediente: 02360081/2018. NIF: V36684066. Subvención aprobada: 7.692.66 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.13

2.098.68

100.00

2.098.68

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6.44

5.593.98

100.00

5.593.98

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36684066

CMVMC de Couso

100.00

Expediente: 02360083/2018. NIF: V36111185. Subvención aprobada: 2.510.85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.20

1.718.22

100.00

1.718.22

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.50

204.55

100.00

204.55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.20

588.08

100.00

588.08

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36111185

CMVMC de Borela

100.00

Expediente: 02360084/2018. NIF: V36330421. Subvención aprobada: 14.682.87 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.50

204.55

100.00

204.55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.50

2.205.32

100.00

2.205.32

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36330421

CMVMC da Graña

100.00

Expediente: 02360085/2018. NIF: V36106730. Subvención aprobada: 6.494.31 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.20

900.02

100.00

900.02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.51

1.026.84

100.00

1.026.84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9.32

4.567.45

100.00

4.567.45

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36106730

CMVMC de Verducido

100.00

Expediente: 02360086/2018. NIF: V36112100. Subvención aprobada: 12.007.26 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.67

683.20

100.00

683.20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.18

73.64

100.00

73.64

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.47

2.190.61

100.00

2.190.61

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

10.43

9.059.81

100.00

9.059.81

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36112100

CMVMC da Portela

77.73

V36143212

CMVMC de Valiñas

1.79

V36163541

CMVMC de Santa María de Curro

20.48

Expediente: 02360087/2018. NIF: V36361053. Subvención aprobada: 4.091.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.00

4.091.00

100.00

4.091.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36361053

CMVMC de Godóns

100.00

Expediente: 02360088/2018. NIF: V36103570. Subvención aprobada: 3.313.29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.50

3.068.25

100.00

3.068.25

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.50

245.04

100.00

245.04

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36103570

CMVMC de Maceira

100.00

Expediente: 02360089/2018. NIF: V36238475. Subvención aprobada: 12.315.11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29.07

11.892.54

100.00

11.892.54

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.41

167.73

100.00

167.73

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.52

254.84

100.00

254.84

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36238475

CMVMC de Rebordechán

100.00

Expediente: 02360090/2018. NIF: V36161578. Subvención aprobada: 5.986.93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.00

4.091.00

100.00

4.091.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.40

572.74

100.00

572.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.70

1.323.19

100.00

1.323.19

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36161578

CMVMC de Nogueiro

100.00

Expediente: 02360091/2018. NIF: V36051399. Subvención aprobada: 4.730.20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.50

1.840.95

100.00

1.840.95

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.00

980.14

100.00

980.14

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

7.00

1.909.11

100.00

1.909.11

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36051399

CMVMC de Pías

100.00

Expediente: 02360092/2018. NIF: V36148328. Subvención aprobada: 6.725.70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.11

5.363.30

100.00

5.363.30

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.15

470.47

100.00

470.47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.82

891.93

100.00

891.93

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36337681

CMVMC de Soutelo

48.94

V36148328

Agrupación de CMVMC de Lamas

51.06

Expediente: 02360093/2018. NIF: V36053072. Subvención aprobada: 9.605.22 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.78

4.001.00

100.00

4.001.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.75

306.83

100.00

306.83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.38

1.656.44

100.00

1.656.44

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

13.35

3.640.95

100.00

3.640.95

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36053072

CMVMC de San Vicente de Trasmañó

100.00

Expediente: 02360094/2018. NIF: V36303287. Subvención aprobada: 6.426.96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15.71

6.426.96

100.00

6.426.96

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36303287

CMVMC de Estacas

100.00

Expediente: 02360095/2018. NIF: V36126167. Subvención aprobada: 9.775.92 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.02

2.462.78

100.00

2.462.78

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.61

249.55

100.00

249.55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.04

3.450.09

100.00

3.450.09

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4.16

3.613.50

100.00

3.613.50

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36126167

CMVMC de San Vicente de Nogueira

10.77

V36268597

CMVMC de Busto, Valboa e Vilar

43.07

V36251031

CMVMC de Silván

29.11

V36103828

CMVMC de San Tomé de Nogueira

17.05

Expediente: 02360096/2018. NIF: V36110377. Subvención aprobada: 6.086.91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.80

1.963.68

100.00

1.963.68

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.82

891.93

100.00

891.93

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3.72

3.231.30

100.00

3.231.30

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36110377

CMVMC de Barrantes

100.00

Expediente: 02360097/2018. NIF: V36296176. Subvención aprobada: 11.773.43 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27.68

11.323.89

100.00

11.323.89

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.44

180.00

100.00

180.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.55

269.54

100.00

269.54

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36296176

CMVMC de Santa Mariña de Presqueiras

100.00

Expediente: 02360098/2018. NIF: V36116267. Subvención aprobada: 12.692.11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.88

769.11

100.00

769.11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.72

352.85

100.00

352.85

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

13.32

11.570.15

100.00

11.570.15

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36116267

CMVMC de Ponte Sampaio

100.00

Expediente: 02360100/2018. NIF: V36156214. Subvención aprobada: 8.497.11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.60

2.254.32

100.00

2.254.32

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

22.89

6.242.79

100.00

6.242.79

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36156214

CMVMC de Cea Vilagarcía

100.00

Expediente: 02360101/2018. NIF: V36107266. Subvención aprobada: 4.207.78 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.90

777.29

100.00

777.29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.00

3.430.49

100.00

3.430.49

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36107266

CMVMC de Vilar

100.00

Expediente: 02360102/2018. NIF: V36321842. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36321842

CMVMC de Barcia do Seixo

100.00

Expediente: 02360103/2018. NIF: V36270015. Subvención aprobada: 12.373.41 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27.65

11.311.62

100.00

11.311.62

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.11

454.10

100.00

454.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.24

607.69

100.00

607.69

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36270015

CMVMC de Acevedo

92.13

V36063246

CMVMC de Sixto

5.30

V36159804

CMVMC de Codesas

2.57

Expediente: 02360104/2018. NIF: V36101947. Subvención aprobada: 5.331.39 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.90

2.004.59

100.00

2.004.59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.22

499.10

100.00

499.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.77

2.827.70

100.00

2.827.70

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36101947

CMVMC de Sabaxáns

100.00

Expediente: 02360105/2018. NIF: V36156461. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36156461

CMVMC de Covelo

100.00

Expediente: 02360106/2018. NIF: V36128015. Subvención aprobada: 12.334.68 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18.80

7.691.08

100.00

7.691.08

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.87

1.992.32

100.00

1.992.32

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.41

2.651.28

100.00

2.651.28

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36063121

CMVMC da Magdalena

55.12

V36128015

CMVMC Pardesoa-Fixó

44.88

Expediente: 02360107/2018. NIF: V36059012. Subvención aprobada: 9.613.85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23.50

9.613.85

100.00

9.613.85

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36059012

CMVMC de Gargamala

100.00

Expediente: 02360108/2018. NIF: V36165140. Subvención aprobada: 8.182.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.00

8.182.00

100.00

8.182.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36165140

CMVMC de Escuadra

100.00

Expediente: 02360110/2018. NIF: V36111540. Subvención aprobada: 10.022.95 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24.50

10.022.95

100.00

10.022.95

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36111540

CMVMC da Parroquia de Verducido

100.00

Expediente: 02360111/2018. NIF: V36052603. Subvención aprobada: 4.430.55 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.83

4.430.55

100.00

4.430.55

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36052603

CMVMC de Traspielas

100.00

Expediente: 02360112/2018. NIF: V36241313. Subvención aprobada: 2.942.88 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.68

687.29

100.00

687.29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.94

384.55

100.00

384.55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.01

985.04

100.00

985.04

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1.02

886.00

100.00

886.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36241313

CMVMC de Liñariños

51.68

V36230811

CMVMC San Cristovo de Couso

6.37

V36132082

CMVMC de Redonde-Campo Lameiro

27.44

V36317253

CMVMC de Lameiro

14.51

Expediente: 02360113/2018. NIF: V36245447. Subvención aprobada: 4.881.83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.65

675.02

100.00

675.02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.54

1.244.78

100.00

1.244.78

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3.41

2.962.03

100.00

2.962.03

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36245447

CMVMC da Lagoa

100.00

Expediente: 02360114/2018. NIF: V36102093. Subvención aprobada: 5.113.75 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.50

5.113.75

100.00

5.113.75

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36102093

CMVMC de Ventín

100.00

Expediente: 02360115/2018. NIF: V36104545. Subvención aprobada: 10.951.74 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20.25

8.284.27

100.00

8.284.27

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.10

859.11

100.00

859.11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.69

1.808.36

100.00

1.808.36

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36104545

CMVMC de Santiago de Covelo

100.00

Expediente: 02360116/2018. NIF: V36200640. Subvención aprobada: 4.423.48 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.55

225.01

100.00

225.01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.49

200.46

100.00

200.46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.21

592.98

100.00

592.98

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3.92

3.405.03

100.00

3.405.03

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36200640

CMVMC de Chacente

100.00

Expediente: 02360117/2018. NIF: V36126746. Subvención aprobada: 2.108.78 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.68

1.505.49

100.00

1.505.49

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.72

294.55

100.00

294.55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.63

308.74

100.00

308.74

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36126746

CMVMC de San Marcos-Forcarei

100.00

Expediente: 02360118/2018. NIF: V36104552. Subvención aprobada: 5.014.04 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.30

3.395.53

100.00

3.395.53

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.80

736.38

100.00

736.38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.80

882.13

100.00

882.13

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36104552

CMVMC de Santa Mariña

100.00

Expediente: 02360119/2018. NIF: V36188878. Subvención aprobada: 4.842.78 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.95

2.025.05

100.00

2.025.05

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.06

842.75

100.00

842.75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.03

1.974.98

100.00

1.974.98

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36188878

CMVMC de Fragas

100.00

Expediente: 02360120/2018. NIF: V36054278. Subvención aprobada: 3.209.59 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.50

245.04

100.00

245.04

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4.50

1.227.29

100.00

1.227.29

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2.00

1.737.26

100.00

1.737.26

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36054278

CMVMC de Campañó

100.00

Expediente: 02360121/2018. NIF: V36060226. Subvención aprobada: 3.267.74 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.01

822.29

100.00

822.29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.99

2.445.45

100.00

2.445.45

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36060226

CMVMC de Santa Cristina de Cobres

100.00

Expediente: 02360122/2018. NIF: V36102721. Subvención aprobada: 20.168.72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.73

2.344.14

100.00

2.344.14

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.85

347.74

100.00

347.74

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

20.12

17.476.84

100.00

17.476.84

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36102721

CMVMC de Burgueira

100.00

Expediente: 02360123/2018. NIF: V36041531. Subvención aprobada: 9.115.18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.84

1.570.94

100.00

1.570.94

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.23

94.09

100.00

94.09

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.73

847.82

100.00

847.82

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1.85

504.55

100.00

504.55

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

7.02

6.097.78

100.00

6.097.78

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36041531

CMVMC de Cabeiro

100.00

Expediente: 02360124/2018. NIF: V36219269. Subvención aprobada: 13.253.14 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.00

980.14

100.00

980.14

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36219269

CMVMC San Salvador de Prado

100.00

Expediente: 02360125/2018. NIF: V36123370. Subvención aprobada: 2.778.48 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.00

818.20

100.00

818.20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.00

1.960.28

100.00

1.960.28

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36123370

CMVMC de Godos

100.00

Expediente: 02360126/2018. NIF: V36301406. Subvención aprobada: 8.591.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21.00

8.591.10

100.00

8.591.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36301406

CMVMC Ribadil

100.00

Expediente: 02360127/2018. NIF: V36147023. Subvención aprobada: 12.097.09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29.57

12.097.09

100.00

12.097.09

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36147023

CMVMC de Xende

100.00

Expediente: 02360128/2018. NIF: V36308609. Subvención aprobada: 16.364.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40.00

16.364.00

100.00

16.364.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36308609

CMVMC de Xesta

100.00

Expediente: 02360129/2018. NIF: V36151348. Subvención aprobada: 2.470.25 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.57

1.460.49

100.00

1.460.49

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.45

593.20

100.00

593.20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.85

416.56

100.00

416.56

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36151348

CMVMC de Borbén

100.00

Expediente: 02360130/2018. NIF: V36058220. Subvención aprobada: 10.703.96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.60

5.154.66

100.00

5.154.66

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.55

1.452.31

100.00

1.452.31

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8.36

4.096.99

100.00

4.096.99

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36127678

CMVMC de San Xoán

11.75

V36058220

CMVMC de Santa María de Arbo

88.25

Expediente: 02360131/2018. NIF: V36336063. Subvención aprobada: 6.954.70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.00

6.954.70

100.00

6.954.70

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36336063

CMVMC Vilariño

100.00

Expediente: 02360132/2018. NIF: V36302016. Subvención aprobada: 12.273.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36302016

CMVMC Santa María do Campo

100.00

Expediente: 02360133/2018. NIF: V36109742. Subvención aprobada: 5.392.83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.95

2.843.25

100.00

2.843.25

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.61

658.65

100.00

658.65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.15

1.053.65

100.00

1.053.65

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3.07

837.28

100.00

837.28

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36109742

CMVMC de Viascón

100.00

Expediente: 02360134/2018. NIF: V36027670. Subvención aprobada: 4.909.20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12.00

4.909.20

100.00

4.909.20

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36027670

CMVMC de Santa María de Sacos

100.00

Expediente: 02360135/2018. NIF: V36157998. Subvención aprobada: 4.091.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.00

4.091.00

100.00

4.091.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36157998

CMVMC de San Xurxo de Sacos

100.00

Expediente: 02360136/2018. NIF: V36101210. Subvención aprobada: 3.268.71 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.04

2.880.06

100.00

2.880.06

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.95

388.65

100.00

388.65

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36101210

CMVMC de Loureiro

100.00

Expediente: 02360137/2018. NIF: V36148872. Subvención aprobada: 3.488.77 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.90

1.186.39

100.00

1.186.39

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.13

871.38

100.00

871.38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.92

1.431.00

100.00

1.431.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36148872

CMVMC de San Isidro

100.00

Expediente: 02360138/2018. NIF: V36108348. Subvención aprobada: 2.760.93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.96

801.84

100.00

801.84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.77

724.11

100.00

724.11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.52

1.234.98

100.00

1.234.98

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36108348

CMVMC de Almofrei

100.00

Expediente: 02360139/2018. NIF: V36127090. Subvención aprobada: 2.914.81 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.85

347.74

100.00

347.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.48

605.47

100.00

605.47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.29

632.19

100.00

632.19

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0.32

87.27

100.00

87.27

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1.43

1.242.14

100.00

1.242.14

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36127090

CMVMC de Santo André

100.00

Expediente: 02360140/2018. NIF: V36111821. Subvención aprobada: 7.995.98 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16.00

6.545.60

100.00

6.545.60

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.29

632.19

100.00

632.19

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3.00

818.19

100.00

818.19

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36111821

CMVMC de Xunqueiras

100.00

Expediente: 02360142/2018. NIF: V36297901. Subvención aprobada: 4.758.44 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8.75

3.579.63

100.00

3.579.63

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.86

911.53

100.00

911.53

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0.98

267.28

100.00

267.28

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36222396

CMVMC de Chamadoira

11.22

V36297901

CMVMC Castro

88.78

Expediente: 02360143/2018. NIF: V36101152. Subvención aprobada: 14.233.12 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30.00

12.273.00

100.00

12.273.00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.00

1.960.12

100.00

1.960.12

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36101152

CMVMC de Petán

100.00

Expediente: 02360144/2018. NIF: E36689479. Subvención aprobada: 9.027.38 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.21

592.98

100.00

592.98

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

9.71

8.434.40

100.00

8.434.40

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E36689479

CMVMC de Baredo

100.00

Expediente: 02360145/2018. NIF: V36122158. Subvención aprobada: 4.273.09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.15

879.57

100.00

879.57

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.04

509.67

100.00

509.67

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3.32

2.883.85

100.00

2.883.85

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36122158

CMVMC de Vilaboa

100.00

Expediente: 02360146/2018. NIF: V36053734. Subvención aprobada: 2.693.22 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.96

470.47

100.00

470.47

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

8.15

2.222.75

100.00

2.222.75

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36053734

CMVMC de Viladesuso

100.00

Expediente: 02360147/2018. NIF: V36060572. Subvención aprobada: 3.057.03 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.50

1.840.95

100.00

1.840.95

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1.40

1.216.08

100.00

1.216.08

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36060572

CMVMC de Santa María de Salceda

100.00

Expediente: 02360148/2018. NIF: V36145928. Subvención aprobada: 3.910.19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.53

1.853.22

100.00

1.853.22

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.59

650.47

100.00

650.47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.87

1.406.50

100.00

1.406.50

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36145928

CMVMC de Fentáns

100.00

Expediente: 02360149/2018. NIF: V36037109. Subvención aprobada: 8.258.66 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6.00

2.940.42

100.00

2.940.42

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

19.50

5.318.24

100.00

5.318.24

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36037109

CMVMC de Malvas

100.00

Expediente: 02360150/2018. NIF: V36054526. Subvención aprobada: 5.101.34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.50

1.022.75

100.00

1.022.75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.50

1.225.18

100.00

1.225.18

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2.50

681.83

100.00

681.83

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2.50

2.171.58

100.00

2.171.58

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36054526

CMVMC de San Xoán de Poio

100.00

Expediente: 02360151/2018. NIF: V36140879. Subvención aprobada: 4.631.50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.00

490.07

100.00

490.07

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1.00

868.63

100.00

868.63

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.00

2.863.70

100.00

2.863.70

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.00

409.10

100.00

409.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36140879

CMVMC de Filgueira

100.00

Expediente: 02360152/2018. NIF: V36130763. Subvención aprobada: 3.902.81 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.54

3.902.81

100.00

3.902.81

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36112845

CMVMC de Tourón

3.14

V36130763

CMVMC de Vilarchán

96.86

Expediente: 02360153/2018. NIF: V36242279. Subvención aprobada: 6.134.44 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13.00

5.318.30

100.00

5.318.30

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1.40

381.82

100.00

381.82

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0.50

434.32

100.00

434.32

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36242279

CMVMC de Rebordelo

100.00

Expediente: 02360155/2018. NIF: H36661031. Subvención aprobada: 3.828.36 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1.17

319.09

100.00

319.09

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4.04

3.509.27

100.00

3.509.27

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36704815

CMVMC de Priegue

22.46

H36661031

CMVMC do Monteferro

77.54

Expediente: 02360156/2018. NIF: V36055333. Subvención aprobada: 2.766.29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.09

855.02

100.00

855.02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.90

1.911.27

100.00

1.911.27

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36110922

CMVMC de Paradela de Bemil

12.00

V36055333

CMVMC de Santa María de Caldas

88.00

Expediente: 02360157/2018. NIF: V36027464. Subvención aprobada: 26.058.90 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

30.00

26.058.90

100.00

26.058.90

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36027464

CMVMC de San Clemente

100.00

Expediente: 02360159/2018. NIF: V36133460. Subvención aprobada: 3.739.17 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.14

3.739.17

100.00

3.739.17

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36133460

CMVMC de Fornelos

100.00

Expediente: 02360161/2018. NIF: V36057156. Subvención aprobada: 5.941.62 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.90

368.19

100.00

368.19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.37

1.378.67

100.00

1.378.67

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.97

2.435.65

100.00

2.435.65

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

6.45

1.759.11

100.00

1.759.11

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36057156

CMVMC de Paraños

100.00

Expediente: 02360162/2018. NIF: V36218022. Subvención aprobada: 2.663.85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.60

654.56

100.00

654.56

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.10

2.009.29

100.00

2.009.29

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36218022

CMVMC de Amil

100.00

Expediente: 02360163/2018. NIF: V36123396. Subvención aprobada: 2.458.69 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.01

2.458.69

100.00

2.458.69

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36123396

CMVMC de Laxoso

100.00

Expediente: 02360164/2018. NIF: V36177418. Subvención aprobada: 12.457.41 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25.57

10.460.69

100.00

10.460.69

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.85

756.84

100.00

756.84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.53

1.239.88

100.00

1.239.88

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36151041

CMVMC de Barro

0.37

V36177418

CMVMC de Carballas

99.63

Expediente: 02360165/2018. NIF: V36050334. Subvención aprobada: 4.369.45 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.74

711.83

100.00

711.83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.40

981.84

100.00

981.84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5.46

2.675.78

100.00

2.675.78

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36056307

CMVMC de San Vicente de Cerponzóns

44.17

V36050334

CMVMC da Canicouva

55.83

Expediente: 02360166/2018. NIF: V36060325. Subvención aprobada: 23.674.80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.00

2.045.50

100.00

2.045.50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.50

1.225.18

100.00

1.225.18

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

23.49

20.404.12

100.00

20.404.12

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36060325

CMVMC de Loureza

100.00

Expediente: 02360167/2018. NIF: V36129252. Subvención aprobada: 3.681.90 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9.00

3.681.90

100.00

3.681.90

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36129252

CMVMC de Aguasantas

100.00

Expediente: 02360168/2018. NIF: V36123594. Subvención aprobada: 2.057.56 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.68

278.19

100.00

278.19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.17

69.55

100.00

69.55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.53

749.81

100.00

749.81

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3.52

960.01

100.00

960.01

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36123594

CMVMC da Guarda

100.00

Expediente: 02360169/2018. NIF: V36101939. Subvención aprobada: 5.560.94 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.87

1.174.12

100.00

1.174.12

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.68

687.29

100.00

687.29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.90

2.401.34

100.00

2.401.34

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4.76

1.298.19

100.00

1.298.19

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36101939

CMVMC de Gontade

50.25

V36284347

CMVMC de Leixoso, Rolán e Cavado

39.90

V36209971

CMVMC de Cequeril

9.85

Expediente: 02360170/2018. NIF: V36131274. Subvención aprobada: 4.603.70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.20

2.536.42

100.00

2.536.42

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.31

945.02

100.00

945.02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.29

1.122.26

100.00

1.122.26

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36103489

CMVMC de Limeres

7.13

V36131274

CMVMC de Mouteira Parada

92.87

Expediente: 02360171/2018. NIF: V36117257. Subvención aprobada: 3.684.52 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2.62

1.071.84

100.00

1.071.84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1.00

490.07

100.00

490.07

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1.19

324.55

100.00

324.55

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2.07

1.798.06

100.00

1.798.06

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36117257

CMVMC de San Salvador de Tebra

100.00

Expediente: 02360172/2018. NIF: V36104537. Subvención aprobada: 10.152.22 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.46

597.29

100.00

597.29

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

11.00

9.554.93

100.00

9.554.93

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36104537

CMVMC de András

100.00

Expediente: 02360173/2018. NIF: V36219343. Subvención aprobada: 2.454.60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6.00

2.454.60

100.00

2.454.60

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36219343

CMVMC de Fixo-Portela

100.00

Expediente: 02360174/2018. NIF: V36131225. Subvención aprobada: 7.368.57 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17.69

7.236.98

100.00

7.236.98

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.13

53.18

100.00

53.18

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0.16

78.41

100.00

78.41

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36131225

CMVMC de Santo André de Xeve

100.00

Expediente: 02360176/2018. NIF: V36110260. Subvención aprobada: 5.677.53 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4.32

1.767.31

100.00

1.767.31

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.33

544.10

100.00

544.10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4.07

1.994.58

100.00

1.994.58

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0.57

155.46

100.00

155.46

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1.40

1.216.08

100.00

1.216.08

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36110260

CMVMC de Lougares

100.00

Expediente: 02360178/2018. NIF: V36124253. Subvención aprobada: 5.951.15 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5.85

2.393.24

100.00

2.393.24

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7.26

3.557.91

100.00

3.557.91

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36124253

Costa de Santo Adrián de Cobres

100.00

Expediente: 02360179/2018. NIF: V36056281. Subvención aprobada: 4.091.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10.00

4.091.00

100.00

4.091.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36056281

CMVMC de Tenorio

100.00

Expediente: 02360180/2018. NIF: V36288991. Subvención aprobada: 4.098.85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3.32

1.358.21

100.00

1.358.21

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0.85

347.74

100.00

347.74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2.10

1.029.15

100.00

1.029.15

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1.57

1.363.75

100.00

1.363.75

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V36288991

CMVMC de Praderrei

100.00

Expediente: 02360181/2018. NIF: V94075447. Subvención aprobada: 5.514.55 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7.54

3.084.61

100.00

3.084.61

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1.16

474.56

100.00

474.56

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3.99

1.955.38

100.00

1.955.38

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V94075447

CMVMC de Moa

100.00

ANEXO II

Listaxe de solicitudes de axuda da liña II, subvencións para a construción
de puntos de auga, concedidas ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2017
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións
para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres
naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)
no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018

Expediente: 02150009/2018. NIF: V15289812. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V15289812

CMVMC Balouta e Fontecova

100.00

Expediente: 02270002/2018. NIF: V27144377. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27144377

CMVMC de Corda da Neda

100.00

Expediente: 02270006/2018. NIF: V27123397. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27123397

CMVMC de Bóveda

100.00

Expediente: 02270018/2018. NIF: V27171164. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27171164

CMVMC de Martín

100.00

Expediente: 02270022/2018. NIF: B27468974. Subvención aprobada: 24.528.00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.00

100.00

12.264.00

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.00

100.00

12.264.00

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

B27468974

Sofor Santa Juliana, S.L.

100.00

Expediente: 02270029/2018. NIF: V27166644. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27166644

CMVMC de Ferroedo-Toiriz

100.00

Expediente: 02270030/2018. NIF: V27116524. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27116524

CMVMC Arco de Santa Mariña e Penalba

100.00

Expediente: 02270037/2018. NIF: E27192962. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

E27192962

CMVMC Folgoso do Courel

100.00

Expediente: 02270047/2018. NIF: V27038579. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27038579

CMVMC Coto da Cal e Couce de Vigo

100.00

Expediente: 02270051/2018. NIF: V27253087. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27253087

CMVMC de Ousa

100.00

Expediente: 02270052/2018. NIF: V27263995. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27263995

CMVMC de Trascastro

100.00

Expediente: 02270056/2018. NIF: V27207711. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V27207711

CMVMC Toxoso

100.00

Expediente: 02320004/2018. NIF: V32160640. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32160640

CMVMC Tameirón

100.00

Expediente: 02320005/2018. NIF: V32175358. Subvención aprobada: 8.146.68 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 60 m3

1.00

8.146.68

100.00

8.146.68

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32175358

CMVMC Nocelo da Pena, Perdigueiro e Veiga

100.00

Expediente: 02320006/2018. NIF: V32168296. Subvención aprobada: 24.528.20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32168296

CMVMC Laza Souteliño e Cimadevila

100.00

Expediente: 02320008/2018. NIF: V32265431. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32265431

CMVMC Puxedo, Guende e A Cela

100.00

Expediente: 02320010/2018. NIF: V32239527. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32239527

CMVMC Bangueses de Arriba e de Abaixo

100.00

Expediente: 02320012/2018. NIF: V32233272. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32233272

CMVMC de Loña do Monte

100.00

Expediente: 02320014/2018. NIF: V32199747. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32199747

CMVMC As Maus de Salas

100.00

Expediente: 02320017/2018. NIF: V32177842. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32177842

CMVMC Serra de San Salvador e Monte de Arriba

100.00

Expediente: 02320020/2018. NIF: V32408320. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32408320

CMVMC Parroquia de Quintela e Buscalque

100.00

Expediente: 02320021/2018. NIF: V32026411. Subvención aprobada: 24.528.20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32026411

CMVMC Serra de Queguas

100.00

Expediente: 02320024/2018. NIF: V32252595. Subvención aprobada: 7.174.01 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 50 m3

1.00

7.174.01

100.00

7.174.01

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32252595

CMVMC Veiga de Nostre e Sanguñedo

100.00

Expediente: 02320025/2018. NIF: V32290363. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32290363

CMVMC das Parroquias de Quins e Melón Serra do Faro

100.00

Expediente: 02320026/2018. NIF: V32187791. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32187791

CMVMC Monte Grande II

100.00

Expediente: 02320033/2018. NIF: V32411183. Subvención aprobada: 8.146.68 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 60 m3

1.00

8.146.68

100.00

8.146.68

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32411183

CMVMC Manín (Serra de Santa Eufemia)

100.00

Expediente: 02320047/2018. NIF: V32268724. Subvención aprobada: 12.264.10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 110 m3

1.00

12.264.10

100.00

12.264.10

A relación de beneficiarios e distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda perceptible

V32268724

CMVMC de Pepín

100.00

Expediente: 02320052/2018. NIF: V32225104. Subvención aprobada: 6.103.61 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Depósito de auga de 30 m3

1.00

6.103.61

100.00

6.103.61