Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 9 de abril de 2018 Páx. 19398

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ORDE do 12 de marzo de 2018 pola que se autoriza a transmisión mortis causa das concesións administrativas e das bateas Suafer I, Suafer II e Sánchez II.

Visto o expediente instruído para os efectos de transmisión das bateas Suafer I, Suafer II e Sánchez II e das concesións administrativas que o amparan, resulta:

a) Antecedentes de feito.

Primeiro. Mediante escrito do 2 de febreiro de 2018, Pilar González Soliño (36083247L), José Antonio González Soliño (35991610Z) e Rita González Soliño (35997080X) herdeiros de Antonio González Fernández e Faustina Soliño Rodríguez solicitaron autorización para a transmisión mortis causa das concesións administrativas e das bateas Suafer I, Suafer II e Sánchez II.

Segundo. As persoas interesadas achegaron a documentación requirida para a tramitación.

Terceiro. O informe do Servizo de Protección dos Recursos sobre as características das bateas é favorable.

b) Consideracións legais e técnicas.

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG núm. 243, do 15 de decembro); e coa Orde do 8 de setembro de 2017, de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, e na Orde do 15 de xuño de 1999, pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

Vistas as disposicións citadas, o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais normas de xeral e pertinente aplicación, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión mortis causa, a favor de Pilar González Soliño (36083247L), José Antonio González Soliño (35991610Z) e Rita González Soliño (35997080X), das concesións administrativas e das bateas que se indican a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Suafer I.

Situación:

Cuadrícula nº: 30.

Polígono: A.

Distrito: Redondela (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 28.6.1958.

Remate da vixencia: 15.12.2019.

Actuais titulares: Antonio González Fernández (falecido) e Faustina Soliño Rodríguez (falecida).

Novos titulares: Pilar González Soliño (36083247L), José Antonio González Soliño (35991610Z) e Rita González Soliño (35997080X).

Tipo: batea.

Nome: Suafer II.

Situación:

Cuadrícula nº: 8.

Polígono: D.

Distrito: Redondela (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 28.6.1958.

Remate da vixencia: 15.12.2019.

Actuais titulares: Antonio González Fernández (falecido) e Faustina Soliño Rodríguez (falecida).

Novos titulares: Pilar González Soliño (36083247L), José Antonio González Soliño (35991610Z) e Rita González Soliño (35997080X).

Tipo: batea.

Nome: Sánchez II.

Situación:

Cuadrícula nº: 33.

Polígono: A.

Distrito: Vigo (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 5.11.1963.

Remate da vixencia: 15.12.2019.

Actuais titulares: Antonio González Fernández (falecido) e Faustina Soliño Rodríguez (falecida).

Novos titulares: Pilar González Soliño (36083247L), José Antonio González Soliño (35991610Z) e Rita González Soliño (35997080X).

Os novos titulares das concesións subróganse nos dereitos e obrigas dos anteriores.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 12 de marzo de 2018

A conselleira do Mar
P.D.(Orde do 8.9.2017)
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo