Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 9 de abril de 2018 Páx. 19359

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (4031/2017).

Eu, M. Socorro Bazarra Varela, letrada da Administración de xustiza da Sección Primeira da Sala Segunda do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber:

Que no procedemento recurso suplicación 4031/2017 desta sección, seguido por instancia de Mutua Galega de Accidentes de Traballo contra Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Fogasa, Manuel Rodríguez Alvaredo, Julio Antonio Díaz García sobre accidente de grao, se ditou a seguinte resolución:

A sala acorda:

Ten lugar á aclaración solicitada polo letrado Íñigo Fernández Saavedra, en nome e representación de Manuel Rodríguez Alvaredo e así a parte dispositiva da sentenza ditada por esta sala en data 30 de xaneiro de 2018 quedará do tenor literal seguinte:

«Que debemos desestimar e desestimamos o recurso de suplicación interposto pola Mutua Galega de Accidentes de Traballo, contra a sentenza de data 5.6.2017 do Xulgado do Social número 4 da Coruña no procedemento de incapacidade promovido pola mutua recorrente fronte ao Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Manuel Rodríguez Alvaredo e empresa Julio Antonio Díaz García e debemos confirmar e confirmamos a sentenza recorrida.

Condenamos a mutua-recorrente a aboar os honorarios do letrado impugnante da suplicación por importe de 550 €.

Dese aos depósitos constituídos o destino legal correspondente».

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Modo de impugnación: contra a presente resolución non cabe interpoñer recurso ningún distinto ao que no seu caso coubese fronte á resolución aclarada.

Así, por este auto, o acordan, mandan e asinan os/as maxistrados/as salientados/as á marxe. Dou fe.

E para que sirva de notificación en legal forma a Díaz García Julio Antonio, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 12 de marzo de 2018

A letrada da Administración de xustiza