Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 77 Venres, 20 de abril de 2018 Páx. 21541

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 12 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas desestimadas ao amparo da Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

O día 19 de decembro de 2017 publicouse no DOG a Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Segundo o establecido no número 3 do artigo 10 da citada orde «Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación informaranse os beneficiarios de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3 do PDR de Galicia 2014-2020, e a súa selección segundo os criterios establecidos nos artigos 34 e 37.

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia, no taboleiro de anuncios e na páxina web da Consellería do Medio Rural. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida, a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e prazo para interpoñelos».

O día 6 de abril de 2018 publicouse no DOG o Anuncio do 5 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018. Pero no dito anuncio non se relacionaron aquelas solicitudes presentadas que foron desestimadas nin o motivo da dita desestimación.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Ordenación e Produción forestal,

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 5 de abril de 2018 daquelas axudas presentadas, ao amparo da Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018, e que foron desestimadas.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 ao amparo do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para a etapa 2014-2020, na cal se inclúe a medida 8.3. «Prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes». O PDR 2014-2020 foi aprobado por Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron desestimadas, con indicación das causas da devandita desestimación. Estas listaxes atópanse tamén na páxina web da Xunta de Galicia.

3. Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2018

Tomás Fernández-Couto Juanas
Dirección xeral de Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes desestimadas ao amparo da Orde do 11 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e convócanse para o ano 2018.

Expediente

NIF

Solicitante

Liña

Motivo desestimación

02150001/2018

V15440936

CMVMC de Froxán

L2

Falta de crédito orzamentario

02150002/2018

V15254410

CMVMC Arribas

L2

Falta de crédito orzamentario

02150003/2018

V15569957

CMVMC Arou

L2

Falta de crédito orzamentario

02150004/2018

V15393234

CMVMC Colon de Mirón-Lesende-Lousame

L2

Documentación incompleta

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02150005/2018

V70028220

CMVMC Colúns

L2

Falta de crédito orzamentario

02150006/2018

V15070238

CMVMC Olveira

L2

Falta de crédito orzamentario

02150007/2018

V15647464

CMVMC Xián, Furiño e outros

L2

Falta de crédito orzamentario

02150008/2018

V15289903

CMVMC Montañó, Montaña Piñeiro e Escobas

L2

Falta de crédito orzamentario

02150024/2018

V15452279

Monte Veciñal en Man Común de Adraño

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

A suma das porcentaxes de execución dos traballos (% ET) dos beneficiarios non dá o 100 %

02150025/2018

V15573629

CMVMC Leiro

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02150034/2018

V15385289

CMVMC da Parroquia de Lesende Monte Culou

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02150041/2018

V15265739

CMVMC Iroite de Goiáns

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02150044/2018

V15313836

CMVMC Barbanza, Enxa e Dordo

L1

Documentación incompleta

02150045/2018

V15882632

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

L1

Documentación incompleta

02150048/2018

V15268089

CMVMC Xaviña

L1

Documentación incompleta

02270001/2018

V27115757

CMVMC Parroquia de Burela

L2

Falta de crédito orzamentario

02270003/2018

V27215599

CMVMC Pombeiro

L2

Falta de crédito orzamentario

02270004/2018

V27233469

CMVMC de Meda

L2

Falta de crédito orzamentario

02270005/2018

V27294750

CMVMC do Cibreiro

L2

Falta de crédito orzamentario

02270007/2018

V27359371

CMVMC San Sadurniño de Piñeiró

L2

Falta de crédito orzamentario

02270008/2018

V27354281

CMVMC do Seixo Grande

L2

Falta de crédito orzamentario

02270009/2018

V27220631

MVMC Santa Mariña

L2

Falta de crédito orzamentario

02270010/2018

V27158138

CMVMC de Toca

L2

Falta de crédito orzamentario

02270011/2018

V27327519

CMVMC de Becerral

L2

Falta de crédito orzamentario

02270012/2018

E27147669

CMVMC Val Primeiro

L2

Falta de crédito orzamentario

02270013/2018

V27140797

CMVMC de Saldanxe (Montareda e Corredoira)

L2

Falta de crédito orzamentario

02270014/2018

V27127190

MVMC Castal Vello

L2

Falta de crédito orzamentario

02270015/2018

V27179084

CMVMC Chao da Canda e Penamaceda, Lomba e Chao da Seara

L2

Falta de crédito orzamentario

02270016/2018

V27199850

CMVMC de Biduedo

L2

Falta de crédito orzamentario

02270017/2018

V27285253

CMVMC San Marcos e Regatiña (Biville)

L2

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02270019/2018

V27248434

CMVMC Pol

L2

Falta de crédito orzamentario

02270020/2018

V27219179

CMVMC Quinta, Fial, Penamaría e outros

L2

Falta de crédito orzamentario

02270021/2018

V27139039

Monte Veciñal en Man Común de Piñeiro

L2

Falta de crédito orzamentario

02270023/2018

V27255934

CMVMC Vilarnovo

L2

Falta de crédito orzamentario

02270024/2018

G27343144

MVMC Coea

L2

Falta de crédito orzamentario

02270025/2018

V27133677

CMVMC de Entrambasaguas

L2

Falta de crédito orzamentario

02270026/2018

V27318906

CMVMC de Rebedul

L2

Falta de crédito orzamentario

02270027/2018

V27255884

MVMC Bidueira, Trombeal, Trabazas, Ribado e Valín

L2

Falta de crédito orzamentario

02270028/2018

V27256353

CMVMC A Pía Valiña Longa

L2

Falta de crédito orzamentario

02270031/2018

V27144385

CMVMC Pradeda

L2

Falta de crédito orzamentario

02270032/2018

V27261742

MVMC San Xil de Carballo

L2

Falta de crédito orzamentario

02270033/2018

V27455005

MVMC Robledo de Son

L2

Falta de crédito orzamentario

02270034/2018

V27111624

CMVMC de Louzarela

L2

Falta de crédito orzamentario

02270035/2018

V27219914

CMVMC de Cervela

L2

Falta de crédito orzamentario

02270036/2018

V27410273

MVMC de Tabillón

L2

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02270038/2018

V27122712

CMVMC de Brancio e Candelos

L2

Falta de crédito orzamentario

02270039/2018

V27138650

CMVMC de Xiá

L2

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02270040/2018

V27208511

CMVMC de S. Cristovo e Costa da Peneda

L2

Superficie mínima non alcanzada

Coordenadas de localización de punto de auga non correctas

02270041/2018

V27129493

CMVMC Rodela e Touzón de Viladonga

L2

Documentación incompleta

Solicitante/membros de agrupación noutro expediente do mesmo tipo

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

A suma das porcentaxes das axudas perceptibles para cada beneficiario non da o 100 %

Coordenadas de localización de punto de auga non correctas

02270042/2018

V27289024

CMVMC Gándaras de Castro, Coutado e Campela (Bendía)

L2

Falta de crédito orzamentario

02270043/2018

V27129493

CMVMC Rodela e Touzón de Viladonga

L2

Falta de crédito orzamentario

02270044/2018

V27123579

MVMC Granda de Orizón, Vedro do Marco e Granda de Canaval

L2

Falta de crédito orzamentario

02270045/2018

V27166982

MVMC de Vilaxuste

L2

Falta de crédito orzamentario

02270046/2018

V27228956

CMVMC de Vilapún

L2

Falta de crédito orzamentario

02270048/2018

V27137470

CMVMC Lombo Gordo, Chao de Lagorzas, Cruces e Cabaleiro

L2

Documentación incompleta

02270049/2018

V27322635

CMVMC Cociña e Tola

L2

Falta de crédito orzamentario

02270050/2018

V27179035

MVMC Xunquiñas

L2

Falta de crédito orzamentario

02270053/2018

V27335009

CMVMC de Bazal

L2

Falta de crédito orzamentario

02270054/2018

V27187004

CMVMC Baamonde

L2

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02270055/2018

E27134220

CMVMC de Tras do Campo e Reboleira

L2

Falta de crédito orzamentario

02270057/2018

V27127836

CMVMC de Meda

L2

Falta de crédito orzamentario

02270058/2018

V27129220

CMVMC Mendreiras

L2

Falta de crédito orzamentario

02270071/2018

V27253319

CMVMC de Frontón (Herrededo, Reboiras, Espiñeiro,...)

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02270095/2018

V27184266

CMVMC de Neiras

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02270099/2018

V27253772

CMVMC de Abuíme (Monte Balouta e Lagas)

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02270115/2018

V27380054

MVMC Novaes-Castillo

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02270143/2018

V27138650

CMVMC de Xiá

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02270145/2018

V27208511

CMVMC de S. Cristovo e Costa da Peneda

L1

Documentación incompleta

Superficie mínima non alcanzada

As actuacións superan o máximo

02270165/2018

V27272038

CMVMC de Pedrafita

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02270166/2018

V27187004

CMVMC Baamonde

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02270168/2018

V27136837

CMVMC Pedralba, Valdeguas e Valdedonas

L1

As actuacións superan o máximo

02270169/2018

V27134840

CMVMC de Nodar

L1

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02320001/2018

V32226110

CMVMC Vilariño (da Parroquia de San Xes)

L2

Falta de crédito orzamentario

02320002/2018

V32183592

CMVMC Castrelo de Cima

L2

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320003/2018

V32172942

CMVMC Tamagos

L2

Documentación incompleta

02320007/2018

V32170813

CMVMC de Reparade

L2

Falta de crédito orzamentario

02320009/2018

V32224925

CMVMC Touros

L2

Falta de crédito orzamentario

02320011/2018

V32480683

CMVMC Gustomeao, A Regada e Sa

L2

Falta de crédito orzamentario

02320013/2018

V32249609

CMVMC Serra de Vales O Castro

L2

Falta de crédito orzamentario

02320015/2018

V32248577

CMVMC Tabazoa de Hedroso

L2

Falta de crédito orzamentario

02320016/2018

V32337164

CMVMC Bozqueimado, Casteligo, Celeiros, A Ventosa e Lamas

L2

Falta de crédito orzamentario

02320018/2018

V32257057

CMVMC de Penavaqueira

L2

Falta de crédito orzamentario

02320019/2018

V32243925

CMVMC Albite

L2

Falta de crédito orzamentario

02320022/2018

V32149049

CMVMC San Mamede e Medo

L2

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320023/2018

V32175846

CMVMC Vilardecás e Lamelas

L2

Falta de crédito orzamentario

02320027/2018

V32318859

CMVMC Vilar de Cervos

L2

Falta de crédito orzamentario

02320028/2018

V32222796

CMVMC Ramirás (Fragoso)

L2

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320029/2018

V32137051

CMVMC da Xestosa

L2

Falta de crédito orzamentario

02320030/2018

V32222903

CMVMC Toén

L2

Falta de crédito orzamentario

02320031/2018

V32030744

CMVMC Agrela de Alongos

L2

Falta de crédito orzamentario

02320032/2018

V32242745

CMVMC de Cidá

L2

Falta de crédito orzamentario

02320034/2018

V32122533

CMVMC Parroquia de Lobios

L2

Falta de crédito orzamentario

02320035/2018

V32147548

Agrupacion CMVMC A Carreira A Portaxe, As Quintas, Requeixo e Suigrexa

L2

Documentación incompleta

02320036/2018

V32225773

CMVMC de Casar e Balboa

L2

Falta de crédito orzamentario

02320037/2018

E32294084

CMVMC Serra do Larouco e Poulas do Medio

L2

Falta de crédito orzamentario

02320038/2018

V32403529

CMVMC Cortegazas

L2

Falta de crédito orzamentario

02320039/2018

V32221228

CMVMC de Albite (Peniñas Pico Rego do Couto e Lomba)

L2

Falta de crédito orzamentario

02320040/2018

V32225815

CMVMC Rexosende

L2

Falta de crédito orzamentario

02320041/2018

V32240806

CMVMC Parroquia de Cerreda

L2

Falta de crédito orzamentario

02320042/2018

V32448334

CMVMC Parroquia da Moura agás Monteverde e Fiscal

L2

Falta de crédito orzamentario

02320043/2018

V32244089

CMVMC Castelaus

L2

Falta de crédito orzamentario

02320044/2018

V32272072

CMVMC de Manzalvos

L2

Falta de crédito orzamentario

02320045/2018

V32181125

CMVMC de Castrelo de Abaixo

L2

Falta de crédito orzamentario

02320046/2018

V32369159

CMVMC Orosa

L2

Falta de crédito orzamentario

02320048/2018

V32183071

CMVMC Rubiais

L2

Falta de crédito orzamentario

02320049/2018

V32226722

CMVMC Testeiro

L2

Falta de crédito orzamentario

02320050/2018

V32200453

CMVMC de Terroso

L2

Falta de crédito orzamentario

02320051/2018

V32231391

CMVMC de San Tirso

L2

Falta de crédito orzamentario

02320053/2018

V32223315

CMVMC de Grixoá

L2

Falta de crédito orzamentario

02320054/2018

V32386948

CMVMC Viñoas e Moura (Picota)

L2

Documentación incompleta

02320055/2018

V32262610

CMVMC de San Martiño de Arriba

L2

Falta de crédito orzamentario

02320056/2018

V32257610

CMVMC de Cerdedelo e O Pereiro

L2

Falta de crédito orzamentario

02320057/2018

V32240707

CMVMC Pq. de Sta. Cruz de Rubiacós

L2

Falta de crédito orzamentario

02320058/2018

V32196578

CMVMC Carraxo e O Santo

L2

Falta de crédito orzamentario

02320059/2018

V32381014

CMVMC Zamorela e Castelo

L2

Falta de crédito orzamentario

02320061/2018

V32169880

CMVMC de Navallo

L2

Documentación incompleta

02320062/2018

V32174864

CMVMC Velos, Corda e Bragadas (Parada do Monte)

L2

Falta de crédito orzamentario

02320063/2018

V32210866

CMVMC Soutochao

L2

Falta de crédito orzamentario

02320064/2018

V32162596

CMVMC de Parada do Monte e Taboazas

L2

Falta de crédito orzamentario

02320066/2018

V32142473

CMVMC Prado

L2

Falta de crédito orzamentario

02320067/2018

V32204968

CMVMC Parroquia de Lobeira

L2

Documentación incompleta

02320068/2018

V32167678

CMVMC Lamas de Outeiro e Sabucedo

L2

Falta de crédito orzamentario

02320069/2018

V32241929

CMVMC Montes de Guimarei

L2

Documentación incompleta

02320070/2018

V32122475

CMVMC Parroquia de Riocaldo (Serra do Xurés)

L2

Documentación incompleta

02320071/2018

V32198277

CMVMC Fumaces

L2

Documentación incompleta

02320072/2018

V32447377

CMVMC Rega Grande e Tras da Costa

L2

Falta de crédito orzamentario

02320073/2018

V32130593

CMMVVMC Acevedo, O Porriño, Conchada, Bidueiros e Feal de Moreiras e Trel

L2

Falta de crédito orzamentario

02320074/2018

V32353369

CMVMC Marcos Picoñas e Feixa de Franqueirán

L2

Falta de crédito orzamentario

02320075/2018

V32228918

Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Nogueiroa

L2

Falta de crédito orzamentario

02320076/2018

V32210742

CMVMC Gomariz e Pedroso

L2

Falta de crédito orzamentario

02320077/2018

V32336034

CMVMC Meaus

L2

Falta de crédito orzamentario

02320113/2018

V32221640

CMVMC Valdín

L1

Documentación incompleta

02320116/2018

V32337164

CMVMC Bozqueimado, Casteligo, Celeiros, A Ventosa e Lamas

L1

As actuacións superan o máximo

02320119/2018

V32149049

CMVMC San Mamede e Medo

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320131/2018

E32257198

CMVMC de Penedo e Val de Vieiros

L1

Documentación incompleta

02320139/2018

V32243941

CMVMC Santa Mª de Cexo

L1

Documentación incompleta

02320146/2018

V32222796

CMVMC Ramirás (Fragoso)

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320147/2018

V32225880

CMVMC Serra e Ladeiras

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320155/2018

V32217473

CMVMC Veciños de Cobo e Lombo

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320163/2018

V32241028

CMVMC de Nieva

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320171/2018

V32420168

CMVMC Montes da Seara

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320176/2018

V32262271

CMVMC Alixo e San Martiño

L1

Superficie mínima non alcanzada

02320186/2018

V32256489

CMVMC Calvos

L1

Documentación incompleta

02320193/2018

V32196305

CMVMC de Chaguazoso

L1

Documentación incompleta

02320195/2018

V32215212

CMVMC A Fenteira de Puga

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320197/2018

V32187619

CMVMC O Canizo

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320203/2018

V32213282

CMVMC Serra de Penapetada

L1

Documentación incompleta

02320215/2018

V32169880

CMVMC de Navallo

L1

Documentación incompleta

02320216/2018

V32228488

CMVMC Candaira

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320224/2018

V32202301

CMVMC Quintela de Hedroso

L1

Documentación incompleta

02320262/2018

V32472813

CMVMC de Búbal e de Medeiros

L1

Documentación incompleta

02320271/2018

V32460537

CMVMC de Moialde

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320275/2018

V32390296

CMVMC Serra de Pena e Comeal

L1

Documentación incompleta

02320281/2018

V32179988

CMVMC Portela de Fraga

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02320283/2018

V32241739

CMVMC Vilar de Cerreda

L1

Documentación incompleta

02320284/2018

V32296782

CMVMC Montes de Padrenda

L1

Documentación incompleta

02320285/2018

V32240665

CMVMC Xacebáns

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02360001/2018

V36161982

CMVMC A Franqueira

L2

Falta de crédito orzamentario

02360002/2018

V36143212

CMVMC de Valiñas

L2

Documentación incompleta

Solicitante/membros de agrupación noutro expediente do mesmo tipo

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

Coordenadas de localización de punto de auga non correctas

02360003/2018

V36110856

CMVMC Moreira

L2

Falta de crédito orzamentario

02360004/2018

V36209971

CMVMC de Cequeril

L2

Falta de crédito orzamentario

02360005/2018

V36184166

CMVMC da Lama

L2

Falta de crédito orzamentario

02360007/2018

V36123594

CMVMC da Guarda

L2

Falta de crédito orzamentario

02360010/2018

V36111185

CMVMC de Borela

L2

Falta de crédito orzamentario

02360011/2018

V36357317

CMVMC de Paredes

L2

Falta de crédito orzamentario

02360012/2018

V36156347

CMVMC de Salcidos

L2

Falta de crédito orzamentario

02360013/2018

V36180255

CMVMC de Estás

L2

Falta de crédito orzamentario

02360015/2018

G36641819

CMVMC de Baíña

L2

Falta de crédito orzamentario

02360016/2018

V36759587

CMVMC de Coruxo

L2

Falta de crédito orzamentario

02360017/2018

V36177699

CMVMC de Budiño

L2

Falta de crédito orzamentario

02360018/2018

V36051738

CMVMC de San Salvador de Meis

L2

Falta de crédito orzamentario

02360019/2018

V94134475

CMVMC de Cardoufe e Eirelo

L2

Falta de crédito orzamentario

02360020/2018

H36661031

CMVMC de Monteferro

L2

Documentación incompleta

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

Coordenadas de localización de punto de auga non correctas

02360021/2018

V36116267

CMVMC de Pontesampaio

L2

Falta de crédito orzamentario

02360022/2018

V36197176

CMVMC de Magán

L2

Falta de crédito orzamentario

02360023/2018

V36716165

CMVMC de Foral da Groba

L2

Falta de crédito orzamentario

02360024/2018

V36143212

CMVMC de Valiñas

L2

Falta de crédito orzamentario

02360026/2018

V36106730

CMVMC de Verducido

L2

Falta de crédito orzamentario

02360027/2018

V36297901

CMVMC Castro

L2

Falta de crédito orzamentario

02360028/2018

V36579027

CMVMC de San Miguel de Barcala

L2

Falta de crédito orzamentario

02360029/2018

V36390862

CMVMC de Andón

L2

Falta de crédito orzamentario

02360031/2018

V36131225

CMVMC de Santo André de Xeve

L2

Falta de crédito orzamentario

02360032/2018

V36110922

CMVMC de Paradela de Bemil

L2

Falta de crédito orzamentario

02360034/2018

E36042802

CMVMC de Moaña

L2

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02360035/2018

V36219343

CMVMC de Fixo-Portela

L2

Falta de crédito orzamentario

02360036/2018

V36917854

CMVMC de Matamá

L2

Falta de crédito orzamentario

02360038/2018

V36147023

CMVMC de Xende

L2

Falta de crédito orzamentario

02360039/2018

V36061265

CMVMC de Sta. María de Tebra

L2

Falta de crédito orzamentario

02360040/2018

V36122158

CMVMC de Vilaboa

L2

Falta de crédito orzamentario

02360041/2018

V36198349

Comunidade de Montes Veciñais Paramo-Rial

L2

Documentación incompleta

Superficie mínima non alcanzada

02360042/2018

V36103489

CMVMC de Limeres

L2

Falta de crédito orzamentario

02360043/2018

V36132082

CMVMC de Redonde-Campolameiro

L2

Falta de crédito orzamentario

02360044/2018

V36102580

CMVMC de Rega dos Agros

L2

Falta de crédito orzamentario

02360045/2018

V36685949

CMVMC de Chandebrito

L2

Falta de crédito orzamentario

02360047/2018

V36155109

CMVMC de Gradín

L2

Falta de crédito orzamentario

02360048/2018

V36288991

CMVMC de Praderrei

L2

Falta de crédito orzamentario

02360053/2018

V36111730

CMVMC das Achas

L1

As actuacións superan o máximo

02360055/2018

V36164572

CMVMC de Pazos

L1

Superficie mínima non alcanzada

02360072/2018

V36683506

CMVMC de Mañufe

L1

Documentación incompleta

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02360073/2018

V36119451

CMVMC de Casal e Carballeirado do Tombo

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02360075/2018

V36107779

CMVMC de Romai

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02360082/2018

V36370252

CMVMC da Graña

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02360099/2018

V36041986

CMVMC de Carballedo

L1

Documentación incompleta

Solicitante/membros de agrupación noutro expediente do mesmo tipo

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

A suma das porcentaxes das axudas perceptibles para cada beneficiario non dá o 100 %

02360109/2018

V36116168

CMVMC de Bamio

L1

Documentación incompleta

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

02360141/2018

V36241479

CMVMC Parada

L1

Documentación incompleta

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

A suma das porcentaxes das axudas perceptibles para cada beneficiario non dá o 100 %

02360154/2018

V36105344

CMVMC de Cedeira

L1

Documentación incompleta

02360158/2018

V36103828

CMVMC de San Tomé de Nogueira

L1

Documentación incompleta

Solicitante/membros de agrupación noutro expediente do mesmo tipo

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

A suma das porcentaxes das axudas perceptibles para cada beneficiario non dá o 100 %

02360160/2018

V36149631

CMVMC de Tomeza

L1

Incidencias nas súas obrigas tributarias e/ou fronte á Seguridade Social

02360175/2018

V36062834

CMVMC de Figueirido

L1

Documentación incompleta

02360177/2018

V36041986

CMVMC de Carballedo

L1

Documentación incompleta

Solicitante/membros de agrupación noutro expediente do mesmo tipo

Superficie mínima non alcanzada

Hai CMVMC/mancomunidades non legalmente constituídas

A suma das porcentaxes das axudas perceptibles para cada beneficiario non dá o 100 %