Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Xoves, 26 de abril de 2018 Páx. 22313

III. Outras disposicións

Fondo Galego de Garantía Agraria

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2018 pola que se denegan determinadas solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional correspondente á campaña 2015, solicitadas ao abeiro da Orde do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Mediante a Orde do 10 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 11 de marzo), a Consellería do Medio Rural e do Mar regulou a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control no ano 2015.

O artigo 28 da citada orde dispón que as resolucións poderán ser notificadas de acordo co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De conformidade co establecido no dito artigo, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia.

O Fondo Galego de Garantía Agraria (de aquí en diante, Fogga), con base no disposto nos artigos 23 ao 27 do Real decreto 1076/2014, e de acordo coa Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar, do 10 de marzo de 2015, tramitou as solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional para a campaña 2015.

Por outra banda, de conformidade co artigo 7.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e co Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos do organismo autónomo Fogga, atribuíuse á Dirección do Fogga a potestade de resolver os procedementos de concesión de axudas que se tramiten no ámbito das súas competencias.

Base legal.

Orde do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da política agrícola común.

Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen normas aplicables aos pagamentos directos aos agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos no marco da política agrícola común e polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 637/2008 e (CE) nº 73/2009 do Consello.

RESOLVO:

Comunicar que, unha vez examinadas as solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional para a campaña 2015 con base na normativa aplicable, o presidente do FEGA resolveu denegar as solicitudes relacionadas no anexo polos motivos indicados nel.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada, perante a presidenta do Fogga, no prazo dun mes de conformidade co disposto no artigo 5.2 do Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, e nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A presentación do recurso poderase facer en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2018

Belén María do Campo Piñeiro
Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria

ANEXO

Listaxe de solicitudes denegadas de dereitos da reserva
nacional de pagamento básico

Campaña 2015

CIF/NIF

Solicitante

Tipo/caso

Motivo

****87525

A Cova, S.C.

320B

1109

****71254

A Forxa, S.C.

320B

1106

****71254

A Forxa, S.C.

320B

1107

****77155

A Fraga, S.C.

320B

915202

****68117

A Frocela, S.C.

320B

915201

****47242

A Granxa de Pintor, S.C.

320B

1106

****47242

A Granxa de Pintor, S.C.

320B

1107

****98031

A Granxa de Vázquez, S.C.

320B

1106

****98031

A Granxa de Vázquez, S.C.

320B

1107

****99229

A Horta de Lucinda, S.C.

320B

1106

****99229

A Horta de Lucinda, S.C.

320B

1107

****6017R

Abad Fidalgo, Ana María

320B

915202

****1740S

Abel Rodríguez, José Manuel

320B

1102

****1740S

Abel Rodríguez, José Manuel

320B

1107

****94137

Activity Control, S.L.

320B

1101

****94137

Activity Control, S.L.

320B

1102

****94137

Activity Control, S.L.

320B

1106

****94137

Activity Control, S.L.

320B

1107

****7495Y

Adán Rosendo, Manuel Ángel

320B

1102

****7495Y

Adán Rosendo, Manuel Ángel

320B

1107

****45182

Agra Grille, S.C.

320B

1106

****45182

Agra Grille, S.C.

320B

1107

****17627

Agrícola López Martínez, S.L.

320B

1106

****17627

Agrícola López Martínez, S.L.

320B

1107

****30780

Agro Esperante Agolada, S.L.

320B

1102

****30780

Agro Esperante Agolada, S.L.

320B

1106

****30780

Agro Esperante Agolada, S.L.

320B

1107

****32285

Agro O Campo, S.C.

320B

915201

****3461K

Aguiar Pérez, Naír

320A

1102

****3461K

Aguiar Pérez, Naír

320A

1108

****5443S

Alamancos Rozas, María Esther

320B

1102

****3362R

Alba Blanco, Jorge

320A

1102

****3362R

Alba Blanco, Jorge

320A

1108

****5331G

Albor Méndez, Daniel

320A

1101

****5331G

Albor Méndez, Daniel

320A

1102

****1532Y

Aldegunde Louzao, María Sheila

320B

1102

****36333

Alfredo Suárez Gil y otros, S.C.

320A

1102

****1482H

Allegue Blanco, María del Mar

320B

1102

****1482H

Allegue Blanco, María del Mar

320B

1107

****9285C

Alonso Muíños, Erica

320B

1102

****9285C

Alonso Muíños, Erica

320B

1107

****2764G

Alvaredo Vázquez, Antonio

320B

1101

****2764G

Alvaredo Vázquez, Antonio

320B

1107

****2763A

Alvaredo Vázquez, Manuel Gerardo

320B

1101

****2763A

Alvaredo Vázquez, Manuel Gerardo

320B

1107

****8850S

Álvarez Álvarez, Marcos

320B

1107

****3672K

Álvarez Álvarez, Óscar

320B

1102

****3672K

Álvarez Álvarez, Óscar

320B

1107

****9035D

Álvarez Fernández, Josefa

320A

1102

****9035D

Álvarez Fernández, Josefa

320A

1108

****6736A

Álvarez Morais, Noelia

320B

1107

****8702P

Álvarez Neira, Iván

320A

1102

****5600J

Álvarez Pérez, José Guillermo

320B

1103

****5600J

Álvarez Pérez, José Guillermo

320B

1107

****5294W

Álvarez Rodríguez, Gumersinda

320A

1102

****5294W

Álvarez Rodríguez, Gumersinda

320A

1108

****1145X

Álvarez Rodríguez, María Ana

320A

1102

****1145X

Álvarez Rodríguez, María Ana

320A

1108

****54560

Alvite Iglesia, S.C.

320A

1109

****1471G

Alvite Iglesia, Eduardo

320B

1101

****1471G

Alvite Iglesia, Eduardo

320B

1102

****1471G

Alvite Iglesia, Eduardo

320B

1107

****19001

Ameneiral, S.C.

320B

915204

****0975F

Ameneiros Picos, José

320A

1102

****1456T

Amigo Novo, Manuel

320B

1103

****1456T

Amigo Novo, Manuel

320B

1107

****9799K

Amorín Martín, Manuel

320B

1107

****5334K

Aneiros Garrote, Francisco Javier

320B

1101

****5334K

Aneiros Garrote, Francisco Javier

320B

1102

****5334K

Aneiros Garrote, Francisco Javier

320B

1103

****5334K

Aneiros Garrote, Francisco Javier

320B

1107

****9550E

Arcay Amil, Ana

320B

1102

****7057Q

Ares Mahía, José Manuel

320B

1101

****7057Q

Ares Mahía, José Manuel

320B

1102

****7057Q

Ares Mahía, José Manuel

320B

1107

****2077V

Ares Rodríguez, Ignacio

320A

1102

****2077V

Ares Rodríguez, Ignacio

320A

1108

****3235E

Ares Vilariño, Pablo

320B

1107

****61326

Argoma Sacra, S.L.

320B

1106

****61326

Argoma Sacra, S.L.

320B

1107

****6086Y

Arias Díaz, Manuel Ángel

320A

1102

****9144X

Arias González, María Paz

320B

1102

****0132V

Arias Riveiro, Javier

320B

1109

****0416N

Arias Suárez, Carmen María

320B

1102

****9113X

Armesto Rodríguez, Ángel

320B

915202

****3400G

Arnosos García, María Soraya

320A

1102

****3400G

Arnosos García, María Soraya

320A

1108

****65180

As Trapas, S.C.

320B

1106

****65180

As Trapas, S.C.

320B

1107

****2303J

Ascariz López, María José

320B

1102

****2303J

Ascariz López, María José

320B

1107

****18128

Ascariz, S.C.

320B

915201

****00995

Auto-Taxis Litos, S.L.

320A

1102

****00995

Auto-Taxis Litos, S.L.

320A

1108

****54099

Avícola Eirexe, S.C.

320B

915201

****17237

Azumar, S.C.

320B

915204

****8975X

Balboa Leirado, Blanca

320B

915202

****8542R

Baleato Vidal, Ana Begoña

320B

1102

****8542R

Baleato Vidal, Ana Begoña

320B

1107

****0557S

Balseiro Carballeira, José

320A

1102

****0557S

Balseiro Carballeira, José

320A

1108

****6467X

Balseiro Peón, María Elvira

320B

1102

****9292V

Baños Constenla, Vanesa María

320B

1102

****4862A

Baqueiro Gabián, Arturo

320B

1102

****4862A

Baqueiro Gabián, Arturo

320B

1107

****1762Z

Barcala Casal, Manuel

320B

1107

****5258N

Barcia Breijo, Antonio

320A

1102

****5258N

Barcia Breijo, Antonio

320A

1108

****3777D

Barja Blanco, Javier

320A

1102

****8358L

Barreira Botana, Berta

320A

1102

****8358L

Barreira Botana, Berta

320A

1108

****35512

Barreiras, S.C.

320B

915204

****8290W

Barreiro Buján, María José

320B

1102

****8290W

Barreiro Buján, María José

320B

1107

****4644J

Barreiro García, Jorge

320B

1102

****9455B

Barrio Regueira, Purificación

320A

1102

****9455B

Barrio Regueira, Purificación

320A

1108

****27125

Basante Vioxo, S.C.

320B

1106

****27125

Basante Vioxo, S.C.

320B

1107

****9021S

Bastón Gerpe, Olivier

320B

1102

****0833V

Bernardez Ferreiro, Beatriz

320B

1101

****9898W

Blanco Cordido, Beatriz

320B

1102

****4454V

Blanco Docal, José Manuel

320A

1102

****41363

Blanco Fraga, S.C.

320B

1106

****41363

Blanco Fraga, S.C.

320B

1107

****9606C

Blanco López, Daniel

320A

1102

****66788

Blanco Lozano Agricultura, C.B.

320A

1102

****66788

Blanco Lozano Agricultura, C.B.

320A

1108

****0736E

Blanco Mouro, David

320A

1102

****0736E

Blanco Mouro, David

320A

1111

****6875A

Blanco Rodríguez, Pablo

320B

1107

****5534H

Blanco Setién, Eva

320A

1102

****5534H

Blanco Setién, Eva

320A

1108

****9512K

Blandón Martínez, Ana Milena

320A

1108

****0191V

Boado Fernández, José Ramón

320B

1101

****1553E

Boizan Ramil, Pablo

320A

1102

****6746B

Bolaño García, Juan Javier

320B

915202

****34901

Brais, S.C.

320B

1106

****34901

Brais, S.C.

320B

1107

****6076Z

Brañas Coro, Javier

320B

1103

****1386Y

Bravo Díaz, María Yolanda

320A

1108

****2365T

Bretaña Padreda, José Luis

320B

1103

****6799L

Bugeiro Carnes, María del Carmen

320A

1102

****6799L

Bugeiro Carnes, María del Carmen

320A

1108

****8207B

Buján Roca, Estrella

320A

1108

****6734H

Bujeiro Rojo, María Carmen

320A

1102

****6734H

Bujeiro Rojo, María Carmen

320A

1108

****2479S

Burgo Gorgoso, Marta

320A

1102

****9291C

Burgos Luna, M. Esclavitud

320A

1102

****59002

Caamano SAT Nº 1192 Xuga

320B

1106

****59002

Caamano SAT Nº 1192 Xuga

320B

1107

****7306W

Cabarcos Seijo, José Manuel

320A

1102

****7607A

Cabrera López, Eladio

320A

1102

****7607A

Cabrera López, Eladio

320A

1108

****36724

Cabuxa Natur, S.C.

320B

915201

****8771J

Cacharrón Lodeiro, Juan Luis

320B

1107

****4913B

Cacharrón Souto, José Carlos

320B

1107

****38863

Cachenas do Xurés, S.C.

320B

915202

****6281N

Cadenas Irimia, José Manuel

320B

1103

****9621Q

Caldelas Fernández, Gabriel

320B

1102

****9621Q

Caldelas Fernández, Gabriel

320B

1107

****1198Z

Calviño Vázquez, Héctor

320B

1101

****4697C

Calviño Becerra, Javier

320A

1108

****9183Y

Calvo Vilariño, Carlos

320B

1102

****84750

Campogrande A Pena, S.C.

320B

915201

****9568G

Campos González, Elio

320B

1107

****6371W

Caneiro Golpe, Aurora

320B

1102

****6371W

Caneiro Golpe, Aurora

320B

1107

****4305H

Cangado Guerra, Norma

320B

1101

****4305H

Cangado Guerra, Norma

320B

1102

****7454Y

Canoura Martínez, Martín

320B

1102

****10334

Cantelar, S.C.

320B

1106

****10334

Cantelar, S.C.

320B

1107

****3286L

Cao Estalote, Anxo

320B

1102

****3286L

Cao Estalote, Anxo

320B

1107

****2606V

Cao Gaudeoso, José Manuel

320B

1103

****4338P

Capón Cabada, Manuel

320B

1107

****2255Y

Capón Capón, Susana

320B

1102

****2255Y

Capón Capón, Susana

320B

1107

****1633S

Capón García, Isabel

320B

915201

****5330A

Caramés Fondevila, Alejandro

320B

1102

****5330A

Caramés Fondevila, Alejandro

320B

1107

****37807

Carballeiras de Teibel, S.L.

320B

1106

****37807

Carballeiras de Teibel, S.L.

320B

1107

****1343R

Carballo Diéguez, Diego

320B

1101

****5324C

Carballo Losada, María del Carmen

320A

1102

****5324C

Carballo Losada, María del Carmen

320A

1108

****4724D

Carballude Fernández, Monserrat

320B

1102

****4724D

Carballude Fernández, Monserrat

320B

1103

****4724D

Carballude Fernández, Monserrat

320B

1107

****6508R

Carracedo Pérez, María Belén

320B

1102

****6894Z

Carracedo Rodríguez, Iván

320B

1102

****6894Z

Carracedo Rodríguez, Iván

320B

1107

****3750J

Carral González, Rubén

320B

1101

****52773

Carrebar, S.C.

320B

1106

****52773

Carrebar, S.C.

320B

1107

****30503

Carreira Fernández, S.C.

320B

915202

****6207F

Carreira López, Ana

320B

1101

****33393

Carrelas SAT Nº 1256 Xuga

320B

1106

****33393

Carrelas SAT Nº 1256 Xuga

320B

1107

****5502A

Carreras Molina, Débora

320B

1101

****2178A

Caruncho Sanjurjo, Aitor

320B

1102

****2178A

Caruncho Sanjurjo, Aitor

320B

1109

****10604

Casa Blanco, S.C.

320B

915202

****50667

Casa Casanova, S.L.

320B

1106

****50667

Casa Casanova, S.L.

320B

1107

****89489

Casa Cazador, S.C.

320A

1108

****94469

Casa Cesáreo, S.C.

320B

1106

****94469

Casa Cesáreo, S.C.

320B

1107

****48018

Casa da Saa, S.C.

320B

1106

****48018

Casa da Saa, S.C.

320B

1107

****41609

Casa do Alcalde, S.C.

320B

915201

****37801

Casa do Rei, S.C.

320B

1109

****54552

Casa Folgueira, S.C.

320B

1106

****54552

Casa Folgueira, S.C.

320B

1107

****39785

Casa Lobera, S.C.

320B

1102

****39785

Casa Lobera, S.C.

320B

1106

****39785

Casa Lobera, S.C.

320B

1107

****62233

Casa Louzao, S.C.

320B

915201

****02888

Casa Pedreiro, S.C.

320B

1106

****02888

Casa Pedreiro, S.C.

320B

1107

****19435

Casa Pedro, S.C.

320A

915201

****80369

Casa Pepe de Eirexe, S.C.

320B

1106

****80369

Casa Pepe de Eirexe, S.C.

320B

1107

****95771

Casa Pozo, S.C.

320B

1106

****95771

Casa Pozo, S.C.

320B

1107

****34547

Casa Ramalleira, S.C.

320B

915201

****01047

Casa Rubén, S.C.

320B

1106

****01047

Casa Rubén, S.C.

320B

1107

****54727

Casa Venancio

320B

1109

****68380

Casa Vieiro, S.C.

320B

1106

****68380

Casa Vieiro, S.C.

320B

1107

****54370

Casa Vilela, S.C.

320B

1106

****54370

Casa Vilela, S.C.

320B

1107

****59502

Casa Xaquina, S.C.

320B

1106

****59502

Casa Xaquina, S.C

320B

1107

****62219

Casa Xastre, S.C.

320B

1102

****62219

Casa Xastre, S.C.

320B

1106

****62219

Casa Xastre, S.C.

320B

1107

****7077P

Casal Costoya, Iria

320B

1102

****7077P

Casal Costoya, Iria

320B

1107

****7483N

Casavella López, Noelia

320B

1102

****7483N

Casavella López, Noelia

320B

1107

****0896E

Castañal García, Daniel

320A

1101

****0896E

Castañal García, Daniel

320A

1102

****8988W

Castaño Martínez, Gonzalo

320A

1109

****4150S

Castiñeira Fernández, Francisco Javier

320B

1107

****5804J

Castiñeira Iglesias, Lina

320B

1107

****73797

Castiñeira Pequena, S.C.

320B

1102

****5993M

Castiñeiras Liste, José Antonio

320B

1102

****5993M

Castiñeiras Liste, José Antonio

320B

1103

****9502T

Castosa Rivas, Óscar

320B

1102

****9502T

Castosa Rivas, Óscar

320B

1107

****7323Q

Castro Calvo, José Manuel

320A

1109

****7173V

Castro Castro, María Teresa

320A

1102

****7173V

Castro Castro, María Teresa

320A

1108

****62509

Castro e Gil, S.C.

320B

915201

****4384R

Castro López, Adrián

320B

1101

****9540T

Castro López, Carlos

320B

1101

****3366M

Castro Morandeira, María Teresa

320B

1102

****3366M

Castro Morandeira, María Teresa

320B

1107

****6924Y

Castro Pena, Jesús

320B

1107

****3444Z

Castro Pérez, Marcos

320B

1102

****3444Z

Castro Pérez, Marcos

320B

1107

****08780

Casucho, S.C.

320B

1106

****08780

Casucho, S.C.

320B

1107

****0337W

Celeiro Pereira, Luis

320A

1102

****0337W

Celeiro Pereira, Luis

320A

1108

****6764S

Cereijo Romero, Manuel

320B

1104

****4561S

Cerqueiro Calviño, José María

320B

1102

****47846

Cervela de Lamas, S.C.

320B

915201

****4332M

Chain Pérez, Patricia

320B

1107

****0011K

Chao Camba, Manuel

320A

1108

****3516Z

Chao Hermida, María Teresa

320B

1102

****9808W

Cillero Campo, María Paz

320A

1102

****5014R

Civeira Ledo, José Manuel

320B

1102

****5014R

Civeira Ledo, José Manuel

320B

1107

****72271

Cocheno, S.C.

320B

915204

****1278W

Conde Alonso, Daniel

320B

1102

****1278W

Conde Alonso, Daniel

320B

1107

****5803B

Conde López, María José

320B

1107

****4871Y

Conde Méndez, José Ramón

320B

1107

****99264

Cooperativa Caprina Galega, S.C.G.

320B

1102

****99264

Cooperativa Caprina Galega, S.C.G.

320B

1106

****99264

Cooperativa Caprina Galega, S.C.G.

320B

1107

****2287C

Cordero Souto, Miguel

320A

1102

****2287C

Cordero Souto, Miguel

320A

1108

****7967Y

Corral Núñez, José

320B

915201

****2932T

Corral Regueiro, María Aida

320A

1102

****3581P

Cortiñas Pardeiro, Jorge

320B

1102

****6877M

Costa Formoso, José Ramón

320A

1102

****6877M

Costa Formoso, José Ramón

320A

1108

****4680P

Costa García, Rubén

320B

1102

****3375V

Costoya Taboada, Daniel

320B

1102

****3375V

Costoya Taboada, Daniel

320B

1103

****3375V

Costoya Taboada, Daniel

320B

1107

****56117

Cotelo SAT 1060 Xuga

320B

1106

****56117

Cotelo SAT 1060 Xuga

320B

1107

****9044S

Coto Díaz, Rubén

320A

915201

****2361G

Couceiro Merelas, Francisco José

320A

1102

****2361G

Couceiro Merelas, Francisco José

320A

1108

****9282S

Couto López, Roberto

320B

1102

****1520Z

Crespo Pereiro, Manuel

320A

1102

****68000

Crexal SAT Nº 1365 Xuga

320B

1106

****68000

Crexal SAT Nº 1365 Xuga

320B

1107

****6380R

Cruz López, Mónica

320B

1102

****6380R

Cruz López, Mónica

320B

1107

****40250

Culteco, S.C.

320A

1102

****40250

Culteco, S.C.

320A

1108

****3286V

Cuñarro Fente, Elvito

320B

1102

****2606A

Dafonte Mundin, José Manuel

320B

1101

****88901

Daniberto, SAT

320B

1106

****88901

Daniberto, SAT

320B

1107

****9825K

Daparte Vázquez, José

320B

1102

****7529V

Dapena Fernández, Antonio

320B

1102

****7529V

Dapena Fernández, Antonio

320B

1109

****9091B

Darriba Franqueira, Manuel

320A

1102

****9091B

Darriba Franqueira, Manuel

320A

1108

****0895Q

De Andrés Castro, Alejandro

320A

915204

****1240F

De Castro Gosnell, Andrés

320A

1102

****1240F

De Castro Gosnell, Andrés

320A

1108

****5692A

De la Fuente Vázquez, María Tania

320B

915201

****7596N

De la Torre Martínez, Delmiro

320B

1109

****4061M

Del Río Castro, José Manuel

320B

1107

****34099

Devesa da Xestosa, S.C.

320B

1106

****34099

Devesa da Xestosa, S.C.

320B

1107

****8826B

Deza Lois, Inés

320A

1102

****1261B

Díaz Álvarez, Pablo

320B

915201

****2472K

Díaz Díaz, Abel

320B

1103

****2472K

Díaz Díaz, Abel

320B

1107

****6672Y

Díaz Expósito, Roberto

320B

1102

****6672Y

Díaz Expósito, Roberto

320B

1107

****6546R

Díaz Fernández, José Antonio

320B

1103

****7241K

Díaz Fernández, Tania

320B

915201

****1175V

Díaz García, Santiago

320B

1107

****0637P

Díaz López, Carlos

320B

915204

****2881A

Díaz Luaces, Verónica

320B

1107

****8768X

Díaz Méndez, José Manuel

320B

915201

****8768X

Díaz Méndez, José Manuel

320B

915202

****3500C

Díaz Quintana, Inés

320A

1108

****3376S

Díaz Quintela, María Purificación

320A

1102

****3376S

Díaz Quintela, María Purificación

320A

1108

****0594L

Díaz Ramil, Juan Carlos

320A

915202

****3169S

Díaz Souto, María del Carmen

320B

915202

****0780X

Diéguez Fernández, Javier

320B

1101

****7799P

Diéguez García, Obdulia

320B

1102

****7799P

Diéguez García, Obdulia

320B

1107

****2175M

Digon López, Noelia

320A

1102

****1595J

Digon Valcarce, Julio

320B

915202

****9020R

Docampo Sanmartín, María Cristina

320A

1102

****9020R

Docampo Sanmartín, María Cristina

320A

1108

****5962A

Domínguez Bejarano, Inés

320A

1102

****5962A

Domínguez Bejarano, Inés

320A

1108

****5632N

Domínguez Domínguez, Carmen

320A

1102

****5632N

Domínguez Domínguez, Carmen

320A

1108

****5715X

Domínguez Sotelo, Marcos

320A

1102

****5715X

Domínguez Sotelo, Marcos

320A

1108

****1189Y

Dopico López, Alfonso

320B

915201

****8680R

Dorado Prados, José Antonio

320B

915201

****4277Z

Duro Botana, Banesa

320B

1102

****4277Z

Duro Botana, Banesa

320B

1107

****6957Q

Eirín Fernández, Pablo

320B

1102

****6957Q

Eirín Fernández, Pablo

320B

1107

****35720

El Llano SAT Nº 993 Xuga

320B

1106

****35720

El Llano SAT Nº 993 Xuga

320B

1107

****82145

Escuadro SAT 859 Xuga

320B

1106

****82145

Escuadro SAT 859 Xuga

320B

1107

****4132F

Esmoris Blanco, María Josefa

320B

1102

****4593H

Español Chapeta, Elvira

320A

1102

****1606Y

Esperante Calo, José Antonio

320B

1102

****3462C

Espin Díaz, Marta

320B

1102

****8989R

Espiñeira Vázquez, Víctor

320A

1102

****7904W

Estebo Castrelo, Manuel

320B

1103

****3257L

Estrada Álvarez, María Elita

320B

1102

****3257L

Estrada Álvarez, María Elita

320B

1107

****1711Z

Estrada Trabado, Amparo

320A

1102

****5550D

Estraviz Durán, Yago

320A

1102

****5550D

Estraviz Durán, Yago

320A

1108

****82892

Exp. Agrícola Rios Rodríguez A Cost

320B

915201

****24736

Explotación Eirís, S.C.

320B

1106

****24736

Explotación Eirís, S.C.

320B

1107

****35118

Explotación Gandeira Rey, S.C.

320B

1102

****35118

Explotación Gandeira Rey, S.C.

320B

1106

****35118

Explotación Gandeira Rey, S.C.

320B

1107

****80493

Explotaciones Avícolas de Melide, S.C.

320B

1106

****80493

Explotaciones Avícolas de Melide, S.C.

320B

1107

****86014

Explotacións Agrogandeiras da Veiga, S.C.

320B

1109

****18952

Explotacións Agropecuarias do Deza, S.C.

320B

1106

****18952

Explotacións Agropecuarias do Deza, S.C.

320B

1107

****04961

Falcón Folgueira, S.C.

320B

915201

****5610H

Falcón Leivas, María del Carmen

320A

1102

****5610H

Falcón Leivas, María del Carmen

320A

1108

****1139R

Fariña Fernández, Sofia

320B

1102

****9552G

Fariñas Otero, Marta

320B

1102

****9042B

Feijoo Cid, Pablo

320B

1107

****19456

Fentegar, S.C.

320B

915204

****0839B

Fernández Aldegunde, José Antonio

320B

1107

****2762V

Fernández Álvarez, Eladio

320A

1102

****2762V

Fernández Álvarez, Eladio

320A

1108

****7402R

Fernández Álvarez, Isabel

320A

1108

****3256T

Fernández Arango, Gonzalo

320A

1102

****5288G

Fernández Arias, Francisco-Javier

320B

915201

****5316B

Fernández Armada, Francisco

320B

1102

****5316B

Fernández Armada, Francisco

320B

1107

****8267R

Fernández Blanco, José Manuel

320A

1102

****8267R

Fernández Blanco, José Manuel

320A

1109

****7248W

Fernández Casares, Pablo

320A

1102

****2468F

Fernández Cereijo, Laura

320B

915201

****1796E

Fernández Crende, María Jesús

320B

1107

****7945Z

Fernández Crespo, Antonio

320B

1102

****7945Z

Fernández Crespo, Antonio

320B

1107

****2546K

Fernández del Río, José Manuel

320B

1102

****2546K

Fernández del Río, José Manuel

320B

1107

****5966Y

Fernández Díaz, José Manuel

320B

1101

****0961H

Fernández Díaz, María Cristina

320A

1102

****0730A

Fernández Fernández, Manuel

320A

1102

****0730A

Fernández Fernández, Manuel

320A

1108

****9741G

Fernández Fernández, Mari Sol

320A

1102

****9741G

Fernández Fernández, Mari Sol

320A

1108

****5712G

Fernández Fernández, Rubén

320B

1102

****7972L

Fernández González, Diego

320B

1104

****5304Y

Fernández González, Félix

320B

1107

****5686N

Fernández González, Modesto

320B

1103

****7652C

Fernández Jardón, Daniel

320A

1108

****6830D

Fernández López, Eva María

320A

1102

****6830D

Fernández López, Eva María

320A

1108

****8897R

Fernández López, Jenifer

320B

1107

****7403N

Fernández López, Jorge

320B

1101

****8133L

Fernández López, Martín

320B

1107

****5298H

Fernández López, Miguel Ángel

320A

1102

****5298H

Fernández López, Miguel Ángel

320A

1108

****6020D

Fernández López, Rubén

320B

1101

****7075C

Fernández López, Sonia

320B

1102

****7075C

Fernández López, Sonia

320B

1107

****8885V

Fernández Méndez, Jesús

320B

1107

****5024S

Fernández Novo, Marta

320B

1102

****2382J

Fernández Otero, Elena

320B

1103

****2382J

Fernández Otero, Elena

320B

1107

****4586D

Fernández Penas, José Antonio

320B

1103

****4586D

Fernández Penas, José Antonio

320B

1107

****8383B

Fernández Pérez, Argelina

320A

1102

****8383B

Fernández Pérez, Argelina

320A

1108

****8577A

Fernández Piñeiro, Juan José

320B

1109

****5707A

Fernández Portela, Patricia

320B

1102

****9612P

Fernández Prada, David

320A

1102

****0800X

Fernández Quiñoa, Alberto

320B

915201

****8227H

Fernández Reigosa, Alejandro

320B

1102

****8227H

Fernández Reigosa, Alejandro

320B

1107

****6656Y

Fernández Rodríguez, Andrés

320B

1107

****5004M

Fernández Rodríguez, José Luis

320A

1102

****5004M

Fernández Rodríguez, José Luis

320A

1108

****4304K

Fernández Rodríguez, María Josefa

320A

1102

****3103A

Fernández Rodríguez, Rafael

320A

1108

****0994M

Fernández Sarceda, Jorge

320B

1102

****0994M

Fernández Sarceda, Jorge

320B

1107

****9509C

Fernández Señor, Vanesa

320B

1107

****2284S

Fernández Torre, Ana María

320A

1102

****1454X

Fernández Valcarce, Héctor

320A

1108

****6041D

Fernández Valle, Clarisa

320A

1102

****6041D

Fernández Valle, Clarisa

320A

1108

****7954R

Fernández Vázquez, Carlos

320B

1107

****6722Q

Fernández Vega, Plácido

320A

1102

****6722Q

Fernández Vega, Plácido

320A

1108

****3689P

Fernández Vuilly, Patrick

320B

1107

****2799Q

Ferradas López, Rubén

320A

1102

****7362N

Ferreiro Bello, M. de los Ángeles

320B

1107

****4058S

Ferreiro Blanco, Abel

320B

1103

****4058S

Ferreiro Blanco, Abel

320B

1107

****9384W

Ferreiro Bodenlle, Olga

320A

1102

****9384W

Ferreiro Bodenlle, Olga

320A

1108

****8934W

Ferreiro Couso, Nieves

320B

1102

****8934W

Ferreiro Couso, Nieves

320B

1107

****5856B

Ferreiro López, Marcos

320B

1107

****7686N

Ferreiro Pérez, Sandra

320B

1102

****7686N

Ferreiro Pérez, Sandra

320B

1107

****3364K

Ferreiro Santalla, Ángel

320B

915201

****02506

Ferreiros Martínez, S.C.

320A

915202

****5657G

Ferro Mesego, Manuel

320B

1103

****5657G

Ferro Mesego, Manuel

320B

1107

****93388

Fillobal, S.C.

320A

1102

****93388

Fillobal, S.C.

320A

1108

****93388

Fillobal, S.C.

320A

1109

****2080L

Filloi Muras, José Manuel

320B

1102

****84997

Finca A Baiuca, S.C.

320A

1108

****36091

Finca A Cortiña SAT

320B

915204

****56116

Finca Ferradas, S.C.

320B

1106

****56116

Finca Ferradas, S.C.

320B

1107

****63008

Finca Fonteboa SAT Nº 986 Xuga

320B

1106

****63008

Finca Fonteboa SAT Nº 986 Xuga

320B

1107

****29121

Finca O Castro, S.C.

320B

915201

****11219

Finca Tarreo, S.L.

320B

1106

****11219

Finca Tarreo, S.L.

320B

1107

****64912

Finca Vales, S.C.

320B

1106

****64912

Finca Vales, S.C.

320B

1107

****79479

Finca Varela, S.C.

320B

1106

****79479

Finca Varela, S.C.

320B

1107

****7202D

Fiz Mayo, Roberto

320B

1107

****8054Z

Fole Díaz, Julio

320B

1107

****2615P

Folgueira Bouso, José Luis

320B

1103

****3966S

Fontal Arias, José Antonio

320A

1102

****3966S

Fontal Arias, José Antonio

320A

1108

****63843

Fontesdos, S.C.

320B

915201

****04082

Fraga, S.C.

320B

1106

****04082

Fraga, S.C.

320B

1107

****9662G

Fraga Seoane, Roberto

320B

1102

****9662G

Fraga Seoane, Roberto

320B

915201

****9662G

Fraga Seoane, Roberto

320B

915202

****8267C

Francos López, Ana María

320B

1102

****9393X

Freigedo Lamas, José

320B

1102

****1142W

Freire Abad, Jesús

320B

1102

****1142W

Freire Abad, Jesús

320B

1107

****8758S

Freire Leiras, Alberto

320B

1102

****8758S

Freire Leiras, Alberto

320B

1107

****7331F

Fresco Pita, Sonia

320B

1102

****7331F

Fresco Pita, Sonia

320B

1107

****3344H

Frojan Silva, Jorge

320B

1101

****4120K

Frunza, María

320A

1102

****4120K

Frunza, María

320A

1108

****64540

Fuentes Vidal Cumbraos Número, S.C.

320B

915201

****8542Z

Fuenteseca García, Vanesa

320A

1102

****1075N

Gago Fernández, Jessica

320B

915201

****0076L

Galego Peón, M. de los Ángeles

320B

1102

****5452A

Gallego Rodríguez, José Ángel

320B

915204

****31614

Gan. Espasandín de Esmorode, S.C.

320B

1106

****31614

Gan. Espasandín de Esmorode, S.C.

320B

1107

****36049

Ganadería Alberto, S.C.

320B

915201

****30590

Ganadería Aparte, S.C.

320B

1106

****30590

Ganadería Aparte, S.C.

320B

1107

****34937

Ganadería Arias, S.C.

320B

915204

****03076

Ganadería As Curuxeiras

320B

1109

****26325

Ganadería Aseara, S.C.

320B

1109

****12794

Ganadería Balseiro, S.L.

320B

1106

****12794

Ganadería Balseiro, S.L.

320B

1107

****12071

Ganadería Bermejo de Gonzar, S.C.

320B

1106

****12071

Ganadería Bermejo de Gonzar, S.C.

320B

1107

****47906

Ganadería Cabana, S.C.

320B

915204

****34943

Ganadería Caldelas, S.C.

320B

1106

****34943

Ganadería Caldelas, S.C.

320B

1107

****77981

Ganadería Caneda, S.C.

320B

1106

****77981

Ganadería Caneda, S.C.

320B

1107

****50865

Ganadería Canteiro de Vian, S.C.

320B

1102

****50865

Ganadería Canteiro de Vian, S.C.

320B

1106

****50865

Ganadería Canteiro de Vian, S.C.

320B

1107

****10109

Ganadería Capador, S.C.

320B

915201

****56375

Ganadería Carpio, S.C.

320B

915201

****54966

Ganadería Casa Liñares, S.C.

320B

1109

****78371

Ganadería Casa Parada, S.C.

320B

1106

****78371

Ganadería Casa Parada, S.C.

320B

1107

****10208

Ganadería Casa Serra, S.C.

320B

1106

****10208

Ganadería Casa Serra, S.C.

320B

1107

****49574

Ganadería Casaltres, S.C.

320B

1106

****49574

Ganadería Casaltres, S.C.

320B

1107

****37381

Ganadería Castro Buxía SAT

320B

1106

****37381

Ganadería Castro Buxía SAT

320B

1107

****62367

Ganadería Conde, S.C.

320B

1106

****62367

Ganadería Conde, S.C.

320B

1107

****51632

Ganadería Costamoura, S.C.

320B

1106

****51632

Ganadería Costamoura, S.C.

320B

1107

****98761

Ganadería Dacosta. S.C.

320B

1106

****98761

Ganadería Dacosta, S.C.

320B

1107

****05410

Ganadería Dafonte, S.C.

320B

1106

****05410

Ganadería Dafonte, S.C.

320B

1107

****63369

Ganadería Daparte, S.C.

320A

1102

****63369

Ganadería Daparte, S.C.

320A

1108

****63369

Ganadería Daparte, S.C.

320A

1109

****81806

Ganadería Divina Rey e Hijo, S.C.

320B

1106

****81806

Ganadería Divina Rey e Hijo, S.C.

320B

1107

****21425

Ganadería Federico, S.C.

320B

1106

****21425

Ganadería Federico, S.C.

320B

1107

****27166

Ganadería Fino, S.C.

320B

915201

****48133

Ganadería Formigueiros, S.C.

320B

1109

****09125

Ganadería Gaiolo, S.C.

320B

915201

****84785

Ganadería Gallego SAT 1191 Xuga

320B

1106

****84785

Ganadería Gallego SAT 1191 Xuga

320B

1107

****26861

Ganadería Gargallo, S.C.

320B

1106

****26861

Ganadería Gargallo, S.C.

320B

1107

****05123

Ganadería Gatarante, S.C.

320B

1106

****05123

Ganadería Gatarante, S.C.

320B

1107

****28131

Ganadería Iglesias Otero, S.C.

320B

1106

****28131

Ganadería Iglesias Otero, S.C.

320B

1107

****40761

Ganadería Landeira, S.C.

320B

1106

****40761

Ganadería Landeira, S.C.

320B

1107

****32762

Ganadería Ledeirón, S.C.

320B

915201

****19787

Ganadería Leira Blanco, S.C.

320B

1109

****36973

Ganadería Leumas, S.C.

320B

1106

****36973

Ganadería Leumas, S.C.

320B

1107

****11727

Ganadería López Lampaza, S.C.

320A

915204

****26309

Ganadería Lorenzo Vilamea, S.C.

320B

915204

****00387

Ganadería Louzao, S.C.

320B

1106

****00387

Ganadería Louzao, S.C.

320B

1107

****58946

Ganadería Madanelo SAT Nº 1063 Xuga

320B

1106

****58946

Ganadería Madanelo SAT Nº 1063 Xuga

320B

1107

****04419

Ganadería Marcote, S.C.

320B

1106

****04419

Ganadería Marcote, S.C.

320B

1107

****18393

Ganadería Marrondo, S.C.

320B

1106

****18393

Ganadería Marrondo, S.C.

320B

1107

****34380

Ganadería Mesa López, S.C.

320B

915201

****92786

Ganadería Moiron Ramallal, S.C.

320B

1106

****92786

Ganadería Moiron Ramallal, S.C.

320B

1107

****47994

Ganadería Montero López, S.C

320B

915204

****10190

Ganadería Morade, S.C.

320B

1106

****10190

Ganadería Morade, S.C.

320B

1107

****79064

Ganadería Mourelle Alvite, S.C.

320B

1106

****79064

Ganadería Mourelle Alvite, S.C.

320B

1107

****01864

Ganadería O Ar

320B

915201

****80865

Ganadería O Cruce, S.C.

320B

1106

****80865

Ganadería O Cruce, S.C.

320B

1107

****70745

Ganadería O Cruceiro, S.C.

320B

1106

****70745

Ganadería O Cruceiro, S.C.

320B

1107

****64056

Ganadería O León de Celeiro, S.C.

320B

1106

****64056

Ganadería O León de Celeiro, S.C.

320B

1107

****27679

Ganadería O Porto, S.C.

320A

915202

****67230

Ganadería O Redondo

320B

1106

****67230

Ganadería O Redondo

320B

1107

****43477

Ganadería O Rubio, S.C.

320B

1102

****43477

Ganadería O Rubio, S.C.

320B

1106

****43477

Ganadería O Rubio, S.C.

320B

1107

****37793

Ganadería Pareizo, S.C.

320B

915202

****38855

Ganadería Pedrouzos, S.C.

320A

915204

****39534

Ganadería Pereira, S.C.

320B

915201

****28099

Ganadería Pérez, S.C.

320B

915201

****77092

Ganadería Pernas, S.C.

320B

1106

****77092

Ganadería Pernas, S.C.

320B

1107

****91798

Ganadería Picadizo, S.C.

320B

1106

****91798

Ganadería Picadizo, S.C.

320B

1107

****05430

Ganadería Pisco, S.C.

320B

1106

****05430

Ganadería Pisco, S.C.

320B

1107

****48425

Ganadería Plantas, S.C.

320B

915202

****07170

Ganadería Poutón, S.C.

320B

1106

****07170

Ganadería Poutón, S.C.

320B

1107

****04975

Ganadería Presas y Riveiro, S.C.

320B

915201

****85990

Ganadería Pucho, S.C.

320B

1106

****85990

Ganadería Pucho, S.C.

320B

1107

****99201

Ganadería Rieiro, S.C.

320B

915201

****04967

Ganadería Rodelas, S.C.

320B

1106

****04967

Ganadería Rodelas, S.C.

320B

1107

****80542

Ganadería Rovian, S.C.

320B

1106

****80542

Ganadería Rovian, S.C.

320B

1107

****27687

Ganadería Roxelo, S.C.

320B

915201

****07416

Ganadería Sanda Varela, S.C.

320B

1106

****07416

Ganadería Sanda Varela, S.C.

320B

1107

****89270

Ganadería Santa Cristina, S.C.

320B

1106

****89270

Ganadería Santa Cristina, S.C.

320B

1107

****36825

Ganadería Santa María do Campo, S.C.

320B

915204

****86055

Ganadería Santiso, S.C.

320B

1106

****86055

Ganadería Santiso, S.C.

320B

1107

****99224

Ganadería Sebastián, S.C.

320B

1106

****99224

Ganadería Sebastián, S.C.

320B

1107

****68089

Ganadería Sesar, S.C.

320B

1102

****64573

Ganadería Silva Barros, S.C.

320B

1106

****64573

Ganadería Silva Barros, S.C.

320B

1107

****83866

Ganadería Suárez Mesías, S.C.

320B

1106

****83866

Ganadería Suárez Mesías, S.C.

320B

1107

****40815

Ganadería Tierra Celta, S.L.

320A

1102

****40815

Ganadería Tierra Celta, S.L.

320A

1108

****18300

Ganadería Vega, S.C.

320B

1109

****54578

Ganadería Verica, S.C.

320B

1106

****54578

Ganadería Verica, S.C.

320B

1107

****63736

Ganadería Xirome, S.C.

320B

915201

****54511

Ganadería Xuana, S.C.

320B

1106

****54511

Ganadería Xuana, S.C.

320B

1107

****01694

Ganados Amanei, S.C.

320B

1106

****01694

Ganados Amanei, S.C.

320B

1107

****79746

Ganados Baqueiro Solla, S.C.

320B

1109

****49834

Ganados Basanta Fernández, S.C.

320B

1102

****49834

Ganados Basanta Fernández, S.C.

320B

1106

****49834

Ganados Basanta Fernández, S.C.

320B

1107

****34644

Ganados Molina Quiza, S.C.

320B

1106

****34644

Ganados Molina Quiza, S.C.

320B

1107

****40593

Ganaecofrandi, S.C.

320B

1106

****40593

Ganaecofrandi, S.C.

320B

1107

****55993

Gandeiría

320A

1102

****66970

Gandeiría A Pradeira, S.C.

320B

1106

****66970

Gandeiría A Pradeira, S.C.

320B

1107

****21411

Gandeiría Agrelos, S.C.

320B

1106

****21411

Gandeiría Agrelos, S.C.

320B

1107

****49996

Gandeiría Alma, S.C.

320B

915204

****01371

Gandeiría Andrés, S.C.

320B

1106

****01371

Gandeiría Andrés, S.C.

320B

1107

****27844

Gandeiría Bardelas Cubelos, S.C.

320B

1106

****27844

Gandeiría Bardelas Cubelos, S.C.

320B

1107

****42334

Gandeiría Barro, S.C.

320A

915202

****62201

Gandeiría Carril, S.C.

320B

1106

****62201

Gandeiría Carril, S.C.

320B

1107

****01278

Gandeiría Casasoa, S.C.

320B

1106

****01278

Gandeiría Casasoa, S.C.

320B

1107

****86045

Gandeiría Chousa-Nova, S.C.

320A

1102

****01252

Gandeiría Farrucazo, S.C.

320B

915201

****20708

Gandeiría Juiz Cidre, S.C.

320B

1106

****20708

Gandeiría Juiz Cidre, S.C.

320B

1107

****36082

Gandeiría Lamado, S.C.

320B

915201

****92080

Gandeiría Louzao, S.C.

320B

1106

****92080

Gandeiría Louzao, S.C.

320B

1107

****26313

Gandeiría Mantoño, Sociedade Civil

320B

1106

****26313

Gandeiría Mantoño, Sociedade Civil

320B

1107

****01260

Gandeiría Muiñeiro, S.C.

320B

915204

****51444

Gandeiría Neifra, S.C.

320B

1106

****51444

Gandeiría Neifra, S.C.

320B

1107

****61302

Gandeiría Revolta, S.C.

320B

1106

****61302

Gandeiría Revolta, S.C.

320B

1107

****32053

Gandeiría Rielo, S.C.

320B

915201

****05337

Gandeiría Soto, S.C.

320B

1106

****05337

Gandeiría Soto, S.C.

320B

1107

****81635

Gandeiría Taberneiro, S.C.

320B

1106

****81635

Gandeiría Taberneiro, S.C.

320B

1107

****40613

Gandeiría Xan Blanco, S.C.

320B

1106

****40613

Gandeiría Xan Blanco, S.C.

320B

1107

****39355

Gandería Abeleira, S.C.

320B

1106

****39355

Gandería Abeleira, S.C.

320B

1107

****62357

Gandería Arriba do Río, S.C.

320B

1106

****62357

Gandería Arriba do Río, S.C.

320B

1107

****21100

Gandería As Rias SAT

320B

1106

****21100

Gandería As Rias SAT

320B

1107

****86806

Gandería Batalla, S.C.

320B

1106

****86806

Gandería Batalla, S.C.

320B

1107

****18292

Gandería Benita, S.C.

320A

915204

****06883

Gandería Canto Fraga, S.C.

320B

1106

****06883

Gandería Canto Fraga, S.C.

320B

1107

****05477

Gandería Cumplido, S.C.

320B

1106

****05477

Gandería Cumplido, S.C.

320B

1107

****65166

Gandería Fausto, S.C.

320B

915201

****39728

Gandería Freixo, S.C.

320B

1102

****39728

Gandería Freixo, S.C.

320B

1106

****39728

Gandería Freixo, S.C.

320B

1107

****98437

Gandería Maleiro, S.C.

320B

1106

****98437

Gandería Maleiro, S.C.

320B

1107

****10535

Gandería Mejuto, S.C.

320A

915201

****80484

Gandería Paz, S.C.

320B

1106

****80484

Gandería Paz, S.C.

320B

1107

****35593

Gandería Portela, S.C.

320B

1106

****35593

Gandería Portela, S.C.

320B

1107

****21324

Gandería Rivas e Carro SAT Nº 1310

320B

1106

****21324

Gandería Rivas e Carro SAT Nº 1310

320B

1107

****38189

Gandería Rosende, S.C.

320B

1106

****38189

Gandería Rosende, S.C.

320B

1107

****67341

Gandería Sar, SAT

320B

1106

****67341

Gandería Sar, SAT

320B

1107

****94772

Gandería Xulian, S.C.

320B

1106

****94772

Gandería Xulian, S.C.

320B

1107

****7142V

Gandoy Fonteboa, Roberto

320A

1102

****7142V

Gandoy Fonteboa, Roberto

320A

1108

****2697K

García Aira, Laura

320A

915204

****6207L

García Ameijeiras, Ramón

320A

1102

****6207L

García Ameijeiras, Ramón

320A

1108

****3298L

García Bermúdez, Calixto

320B

915204

****7524P

García Díaz, José Antonio

320B

1107

****1831L

García Fernández, Lucas

320A

1102

****1831L

García Fernández, Lucas

320A

1108

****1496R

García García, María Sol

320B

1102

****1496R

García García, María Sol

320B

1107

****7585X

García García, Noelia

320B

1102

****7585X

García García, Noelia

320B

1107

****0824R

García Gómez, María Carmen

320B

1102

****0824R

García Gómez, María Carmen

320B

1107

****4960N

García López, Manuel

320A

1102

****4960N

García López, Manuel

320A

1108

****5830K

García Miguélez, José Manuel

320B

1102

****5830K

García Miguélez, José Manuel

320B

1107

****0039Q

García Otero, Antonio

320B

1107

****0040V

García Otero, José Pedro

320B

1107

****8408H

García Papín, Cristina

320A

1102

****8408H

García Papín, Cristina

320A

1108

****7114B

García Patiño, María del Pilar

320B

1102

****7114B

García Patiño, María del Pilar

320B

1107

****7844K

García Pena, Carlos

320B

1101

****7844K

García Pena, Carlos

320B

1102

****1903D

García Pose, Erica

320B

1102

****5286R

García Presas, Francisco Javier

320B

1103

****6612Q

García Puebla, Monserrat

320B

1109

****8972E

García Quintela, María José

320A

1102

****1838H

García Rodríguez, Jesús

320A

1102

****1838H

García Rodríguez, Jesús

320A

1108

****9569B

García Rouco, Luis

320A

1102

****9569B

García Rouco, Luis

320A

1108

****5992Q

García Sánchez, Miguel Ángel

320B

1102

****5992Q

García Sánchez, Miguel Ángel

320B

1107

****08756

García, S.L., Ganadería

320B

1106

****08756

García, S.L., Ganadería

320B

1107

****1838A

García Teijeiro, José Antonio

320B

1102

****1838A

García Teijeiro, José Antonio

320B

1107

****4137M

García Torres, María del Mar

320B

1101

****6387K

García Vázquez, David

320B

1102

****6387K

García Vázquez, David

320B

1107

****7531Z

García Vilar, Celestino

320B

1102

****6245N

García Vilas, Ana María

320B

1102

****55237

García y Vázquez Ganaderos, S.C.

320B

1102

****6058Z

Garea Sánchez, José Luis

320B

1102

****6058Z

Garea Sánchez, José Luis

320B

1107

****36926

Garridiño, SAT

320B

915201

****83524

Gb Gandería, S.C.

320A

915201

****7419D

Gende Iglesias, Saladina

320A

1108

****99353

Giance Boullonsc

320B

1106

****99353

Giance Boullonsc

320B

1107

****9621D

Gil Castro, Antonio

320B

1102

****9621D

Gil Castro, Antonio

320B

1107

****9330V

Gil Gil, Jesús

320B

1102

****9679E

Godoy Rosende, Natividad

320B

1102

****9679E

Godoy Rosende, Natividad

320B

1103

****1495S

Gómez Aguiar, Melody

320A

1102

****3986X

Gómez Cora, Tomás

320A

1102

****0540V

Gómez Fernández, Elías

320B

1107

****5129M

Gómez Fernández, Marta

320A

915201

****9220K

Gómez García, Miguel

320A

1102

****9220K

Gómez García, Miguel

320A

1108

****3751M

Gómez Gato, María del Pilar

320A

1108

****9715B

Gómez Gómez, María del Mar

320B

1102

****2112F

Gómez Gómez, María Teresa

320B

1109

****5122L

Gómez López, Ana Isabel

320B

915201

****0271T

Gómez Martínez, Diego

320B

1109

****0763G

Gómez Méndez, Isaac

320A

1102

****0154Q

Gómez Niño, Ana Belén

320A

1102

****8782Y

Gómez Santín, José-Manuel

320B

1101

****19417

González, S.C.

320B

915204

****81913

González Batalla, S.C.

320B

1106

****81913

González Batalla, S.C.

320B

1107

****4611W

González Bugallo, Benito José

320B

1102

****4611W

González Bugallo, Benito José

320B

1109

****0679V

González Deiros, Manuel

320B

1102

****5615T

González Díaz, Beatriz

320B

915201

****0041H

González Fernández, Ana Belén

320B

1102

****0041H

González Fernández, Ana Belén

320B

1107

****3115R

González Fernández, María Pilar

320A

1102

****9680F

González Fernández, Roberto

320A

1102

****9680F

González Fernández, Roberto

320A

1108

****57720

González Galán, S.C.

320B

915201

****3910M

González González, Domingo

320A

1102

****1114S

González González, José

320B

1111

****7413G

González Iglesias, Javier

320B

1103

****5409D

González Iglesias, Jesús

320B

1102

****5409D

González Iglesias, Jesús

320B

1107

****6451K

González López, Isaac

320B

1103

****8273K

González López, Yolanda

320A

1102

****8273K

González López, Yolanda

320A

1108

****0826L

González Mallo, José

320A

1108

****2687R

González Mariño, Manuel Ángel

320B

1102

****2687R

González Mariño, Manuel Ángel

320B

1109

****6139A

González Méndez, Javier

320A

1108

****9891Y

González Montouto, José Luis

320A

1102

****6740D

González Pedrouzo, Manuel

320B

1101

****3223L

González Pérez, Rocío

320B

1107

****2271V

González Rodríguez, Ana Belén

320B

1102

****2271V

González Rodríguez, Ana Belén

320B

1107

****6889Z

González Rodríguez, María Heidi

320A

1102

****4035X

González Santos, Antonio

320B

915201

****2064Z

González Seijo, Iovani

320B

1101

****2064Z

González Seijo, Iovani

320B

1102

****1134Y

González Suárez, José Manuel

320A

1108

****1067R

González Teijeiro, Rebeca

320B

1102

****1067R

González Teijeiro, Rebeca

320B

1107

****4864Q

González Vázquez, Eloy

320A

1102

****1605M

González Vázquez, Miguel

320B

1102

****1605M

González Vázquez, Miguel

320B

1103

****1605M

González Vázquez, Miguel

320B

1109

****40705

Granda Longa, S. Coop. Galega

320B

1106

****40705

Granda Longa, S. Coop. Galega

320B

1107

****8365J

Grandela Novoa, Alonso

320B

1101

****71116

Granja Riogar, S.L.

320A

1102

****71116

Granja Riogar, S.L.

320A

1108

****23407

Granxa Cancela de Alvite, S.C.

320B

915202

****15423

Granxa Hurdeiro, S.C.

320B

1106

****15423

Granxa Hurdeiro, S.C.

320B

1107

****37076

Granxa Pose Gerpe, S.C.

320B

915201

****90475

Granxas Oreiro, S.C.

320B

1106

****90475

Granxas Oreiro, S.C.

320B

1107

****8737N

Graña García, Enrique

320A

1102

****3264T

Gregorio Amoedo, Manuel

320B

1107

****9142X

Grela Suárez, Lucíano

320A

1102

****17346

Grille Sociedade Cooperativa Galega

320B

1106

****17346

Grille Sociedade Cooperativa Galega

320B

1107

****96674

Grobarexoia, S.L.

320B

915201

****3833G

Guerra Rodríguez, Tania

320B

915201

****22783

Guricha, S.C.

320B

1106

****22783

Guricha, S.C.

320B

1107

****0825D

Gutiérrez Vázquez, Gonzalo

320B

1104

****34703

Hugo, S.C.

320B

1106

****34703

Hugo, S.C.

320B

1107

****08848

Herdeira, S.C.

320B

1106

****08848

Herdeira, S.C.

320B

1107

****55088

Hermanos López, S.C.

320B

915201

****0318R

Hermida Díaz, María

320B

1103

****32638

Hermora, S.C.

320B

1102

****9604V

Herrera García, Alejandro

320B

1101

****36835

Hortalizas Queiro, S.C.

320B

1106

****36835

Hortalizas Queiro, S.C.

320B

1107

****4669M

Iglesia Cabado, Gregorio

320B

1107

****7546P

Iglesias Bermúdez, Margarita

320B

1107

****2632C

Iglesias Dapena, Rubén

320B

1102

****2632C

Iglesias Dapena, Rubén

320B

1107

****5869D

Iglesias López, Víctor Manuel

320B

1102

****5869D

Iglesias López, Víctor Manuel

320B

1107

****7289G

Iglesias Pereiro, María José

320B

1101

****7289G

Iglesias Pereiro, María José

320B

1102

****7289G

Iglesias Pereiro, María José

320B

1107

****35585

Iglesias Souto, S.C.

320B

1106

****35585

Iglesias Souto, S.C.

320B

1107

****7313D

Insua Castro, José Manuel

320A

1102

****4366Q

Iravedra Fernández, Noelia

320B

1102

****4366Q

Iravedra Fernández, Noelia

320B

1107

****7894F

Jacob Fernández, Antonio

320B

1102

****7894F

Jacob Fernández, Antonio

320B

1107

****8928L

Jácome Rodríguez, María Luisa

320A

1102

****8451P

Jamardo Torrado, Pablo

320B

1102

****5253L

Jartin Salgado, María Elba

320A

1102

****5253L

Jartin Salgado, María Elba

320A

1108

****0694R

Jensen, Alisa

320B

1107

****6571B

Jiménez Delgado, Rufa

320A

1102

****6571B

Jiménez Delgado, Rufa

320A

1108

****2479L

Jiménez Pérez, Fernando

320B

1107

****37304

José Ángel Garea e Hijos, S.C.

320B

1106

****37304

José Ángel Garea e Hijos, S.C.

320B

1107

****44020

José Castro Agrelo y Otro, S.C.

320B

1102

****44020

José Castro Agrelo y Otro, S.C.

320B

1106

****44020

José Castro Agrelo y Otro, S.C.

320B

1107

****3040Q

Juiz Lorenzo, Álvaro

320B

1101

****3040Q

Juiz Lorenzo, Álvaro

320B

1107

****37126

Julio y Patricia Ramos, S.C.

320B

1106

****37126

Julio y Patricia Ramos, S.C.

320B

1107

****6716D

Justo Barreiro, María Isabel

320A

1101

****6716D

Justo Barreiro, María Isabel

320A

1105

****6716D

Justo Barreiro, María Isabel

320A

1108

****9762W

Labra Rodríguez, Verónica

320B

1103

****4274Y

Lago García, Begoña María

320B

1102

****4355P

Lamas Ferradas, Eugenio

320B

1102

****4355P

Lamas Ferradas, Eugenio

320B

1103

****36967

Lanzos SAT Nº 1007 Xuga

320B

1106

****36967

Lanzos SAT Nº 1007 Xuga

320B

1107

****9856Q

Làpez Avelaira, Martön

320B

1101

****05355

Lavandeira SAT Nº 950 Xuga

320B

1106

****05355

Lavandeira SAT Nº 950 Xuga

320B

1107

****5699E

Leal García, Adrián

320B

1102

****3146M

Legaspi Rodríguez, Victoria

320B

1102

****3146M

Legaspi Rodríguez, Victoria

320B

1103

****6539E

Lema Canosa, Alberto

320B

1102

****9441P

Lenza Seijo, Almudena

320B

1102

****3813E

Lestayo González, José Francisco

320A

1102

****34665

Lixeiro SAT Nº 999 Xuga

320B

1106

****34665

Lixeiro SAT Nº 999 Xuga

320B

1107

****7261A

Llano Álvarez, Emilia

320B

1107

****9065M

Lombao Castro, Esperanza

320B

1102

****56334

Lombei, S.C.

320B

1106

****56334

Lombei, S.C.

320B

1107

****0473H

López Aira, Javier

320A

1108

****8382S

López Armesto, María Vanesa

320B

1107

****9037P

López Armesto, Olga

320B

915202

****0246V

López Barreiro, Manuel

320A

1102

****0246V

López Barreiro, Manuel

320A

1108

****2148L

López Blanco, Sonia

320B

1102

****5196G

López Bouza, María Belén

320A

1102

****5196G

López Bouza, María Belén

320A

1108

****6576A

López Buide, Antonio

320B

1102

****1404Y

López Corbelle, Emilia

320A

1102

****1404Y

López Corbelle, Emilia

320A

1108

****9727S

López Cordido, Pablo

320B

1102

****9727S

López Cordido, Pablo

320B

1107

****5617W

López Díaz, José Ángel

320B

915202

****7040N

López Díaz, Manuel

320A

1102

****8525V

López Doce, Francisco

320B

915201

****6713N

López Fernández, Martín

320B

1102

****0323Q

López Fernández, Óscar

320A

1102

****0323Q

López Fernández, Óscar

320A

1108

****8226V

López García, José Antonio

320B

1107

****7568A

López García, Luis

320B

1102

****7568A

López García, Luis

320B

1107

****1524B

López García, Senén

320B

1101

****7146A

López Gayoso, María del Pilar

320B

1102

****9585E

López González, José Darío

320B

1102

****5261E

López González, José Luis

320B

1107

****4829M

López Gutiérrez, Montserrat

320A

1102

****8525B

López Iglesias, Antonio

320B

1102

****8525B

López Iglesias, Antonio

320B

1107

****0534S

López Lage, Pablo

320B

1102

****6627A

López Ledo, Ana Paula

320A

1102

****6627A

López Ledo, Ana Paula

320A

1108

****5691F

López Liz, Felipe

320B

1104

****5691F

López Liz, Felipe

320B

1107

****4236N

López López, Ana Isabel

320B

1107

****0563P

López López, Aníbal

320B

1107

****3084N

López López, Beatriz

320B

1101

****3084N

López López, Beatriz

320B

1103

****4149L

López López, Jorge

320B

1107

****2034H

López López, M. Fe

320B

1103

****7679F

López López, Margarita

320B

1101

****7679F

López López, Margarita

320B

1102

****7679F

López López, Margarita

320B

1107

****1095Z

López López, María Cristina

320B

1101

****1095Z

López López, María Cristina

320B

1102

****1095Z

López López, María Cristina

320B

1107

****8687B

López López, María Purificación

320A

1102

****8687B

López López, María Purificación

320A

1108

****9658T

López López, Vanesa

320B

1102

****3974T

López Maron, Juan Carlos

320B

1102

****3805H

López Méndez, Orlando

320A

1102

****5287N

López Milán, Ramón José

320A

1102

****5287N

López Milán, Ramón José

320A

1108

****2610H

López Núñez, María Teresa

320B

1103

****6813X

López Ojea, José Antonio

320B

1103

****6813X

López Ojea, José Antonio

320B

1107

****4697C

López Pallares, Jesús

320B

1107

****6252T

López Pérez, Antón

320B

1107

****9559R

López Piñeiro, Begoña

320B

915201

****5414Z

López Picos, José Carlos

320B

1102

****5414Z

López Picos, José Carlos

320B

1109

****6378E

López Rodríguez, Fernando

320B

1102

****3675H

López Rodríguez, Javier

320B

1101

****3878E

López Rodríguez, Miguel

320B

1102

****3878E

López Rodríguez, Miguel

320B

1107

****2849W

López Rosendo, Iván

320B

1102

****2849W

López Rosendo, Iván

320B

1107

****5465N

López Saavedra, Benigno

320B

1102

****8145M

López Sánchez Pablo

320B

1102

****2807K

López Santín, Francisco Javier

320B

915202

****1980N

López Seijas, Benjamín

320A

1102

****6745Q

López Varela, María Carmen

320B

915204

****6644R

López Vázquez, Borja

320B

1107

****3133V

López Vázquez, Bruno

320B

1102

****7732Y

López Vázquez, Estefanía

320B

915201

****7570F

López Vázquez, Santiago

320A

1102

****3729B

López Vila, José Carlos

320B

1103

****16991

López Zolle, S.C.

320B

1106

****16991

López Zolle, S.C.

320B

1107

****2962T

Lorigados Lozano, Bernardo

320B

1102

****0005C

Losada Díaz, José Benito

320B

915201

****8467H

Losada Fernández, Manuel

320A

1105

****8467H

Losada Fernández, Manuel

320A

1108

****0617L

Losada Rey, Isaac

320B

915202

****0914V

Losada Rivas, Miguel Ángel

320B

1107

****8486L

Loureiro Fernández, Marina

320A

1108

****9887N

Loureiro Oro, Jesús

320B

1107

****0310Q

Loures Lamas, Agustín

320B

1101

****3932J

Louzan Alonso, Roberto

320B

1107

****2504V

Loyo Portero, Ricardo

320B

915201

****5835W

Luis Diéguez, Gregorio

320B

1103

****70280

Luis Pozo Sotelo e Hijos, S.C.

320B

1106

****70280

Luis Pozo Sotelo e Hijos, S.C.

320B

1107

****99698

Lupulo Gallego, S.L.

320A

1102

****99698

Lupulo Gallego, S.L.

320A

1108

****99698

Lupulo Gallego, S.L.

320A

1109

****40449

Marañón, S.C.

320B

1106

****40449

Marañón, S.C.

320B

1107

****9867W

Marcos Núñez, Gemma Estefanía

320B

1102

****77770

María del Pilar Rama Campos, S.C.

320B

1106

****77770

María del Pilar Rama Campos, S.C.

320B

1107

****86151

María Josefa Couselo Lodeiro y Otro

320B

915201

****1486L

Maron Díaz, Javier

320B

915201

****34620

Marrote, S.C.

320B

915201

****9136X

Martínez García, Ana María

320B

1101

****9136X

Martínez García, Ana María

320B

1107

****4035R

Martínez Llamedo, Francisco Javier

320A

1102

****3136X

Martínez Valiña, María Isabel

320A

1102

****5754N

Martínez Yáñez, Silvia

320B

1102

****0554V

Mata López, María Carmen

320B

1102

****0554V

Mata López, María Carmen

320B

1103

****7257E

Mata Pedrosa, Pablo

320B

1102

****2569P

Meijide Varela, Miguel Ángel

320B

1102

****2569P

Meijide Varela, Miguel Ángel

320B

1107

****0490L

Meijome Alvarellos, Miguel

320B

1102

****3854W

Mejuto Carballal, José

320B

1102

****3854W

Mejuto Carballal, José

320B

1111

****1242R

Mella Peteiro, José Ramón

320B

1107

****1372S

Méndez Fernández, José-Manuel

320B

1101

****2141R

Méndez Garaboa, Fernando

320B

1102

****2141R

Méndez Garaboa, Fernando

320B

1109

****2098E

Méndez López, Alejandro

320B

1102

****7317M

Méndez Pallín, María Elena

320B

1102

****0081V

Méndez Rivas, Fernando

320B

1104

****9184F

Miguélez López, Ángel

320B

1101

****9184F

Miguélez López, Ángel

320B

1102

****9184F

Miguélez López, Ángel

320B

1107

****8612Z

Míguez Peñín, Rebeca Susana

320B

1107

****9801X

Millán Casal, María de la Cruz

320A

1102

****9801X

Millán Casal, María de la Cruz

320A

1108

****8721N

Miragaya Hermida, María Ángeles

320B

1107

****2778E

Miranda Liñares, Camilo

320A

1102

****2778E

Miranda Liñares, Camilo

320A

1108

****35692

Miravalles, S.C.

320B

915202

****6344B

Modia Lage, César

320B

915202

****0276C

Mon Fernández, Erica

320B

1107

****8657Z

Mondelo Pérez, Javier

320B

1102

****8657Z

Mondelo Pérez, Javier

320B

1107

****1973M

Monín Gómez, Begoña

320A

1102

****6466S

Montañés Gil, Jennifer

320A

1102

****6316R

Montero Ferrio, Martín

320A

1102

****9686J

Morandeira Santos, Manuel

320A

1102

****9686J

Morandeira Santos, Manuel

320A

1108

****3619Q

Moreira Sanz, Paloma

320B

1102

****3619Q

Moreira Sanz, Paloma

320B

1107

****10422

Moreira y Montaña, S.C.

320A

915202

****4642B

Mosquera Garaboa, María Elisa

320B

1102

****4642B

Mosquera Garaboa, María Elisa

320B

1103

****4642B

Mosquera Garaboa, María Elisa

320B

1107

****3650T

Mosquera Mosquera, María del Carmen

320A

1102

****3650T

Mosquera Mosquera, María del Carmen

320A

1108

****8778W

Mosquera Seoane, Beatriz

320B

1102

****1054Y

Mourelle Pereira, Florentino

320B

1102

****1054Y

Mourelle Pereira, Florentino

320B

1107

****37296

Mourelle, S.C.

320B

1106

****37296

Mourelle, S.C.

320B

1107

****1746J

Mourín Gago, Isabel

320B

915204

****2509L

Murado González, Susana

320B

1102

****7713H

Murado Pérez, Mercedes

320B

915202

****5705K

Neira Carreira, Antonio

320A

1102

****5705K

Neira Carreira, Antonio

320A

1108

****8027X

Neira Gómez, José Manuel

320A

1108

****5722X

Neira Gómez, Mónica

320A

1102

****8795Z

Neira Vázquez, Noelia

320B

1101

****9391J

Nieto Limia, Roberto

320B

1104

****4442P

Niño Pérez, Raúl

320B

1107

****0781Z

Novo Fernández, Daniel

320B

1102

****0781Z

Novo Fernández, Daniel

320B

1107

****8228S

Novo Montes, María Raquel

320B

1102

****8228S

Novo Montes, María Raquel

320B

1107

****03708

Novo Pastor, S.C.

320B

1106

****03708

Novo Pastor, S.C.

320B

1107

****5020K

Novoa Gómez, Diego

320B

1101

****7954X

Nóvoa Prol, José

320A

1101

****7954X

Nóvoa Prol, José

320A

1102

****7954X

Nóvoa Prol, José

320A

1108

****0143Y

Noya Pereira, Carlos

320B

1102

****7277R

Núñez Digon, Isabel

320A

1108

****0465C

Núñez Seijo, Diego

320B

1102

****0465C

Núñez Seijo, Diego

320B

1107

****69295

O Barrio e Bermun, S.C.

320B

1102

****69295

O Barrio e Bermun, S.C.

320B

1109

****38302

O Chuco, S.C.

320B

915202

****36379

O Pacio, S.C.

320B

1106

****36379

O Pacio, S.C.

320B

1107

****95425

O Valiño, S.C.

320B

915201

****0222K

Orgueira Martínez, José Manuel

320A

1102

****0222K

Orgueira Martínez, José Manuel

320A

1108

****2810L

Ortiz González, Antonio

320B

1102

****02605

Os Campiños de Pazos, S.C.

320B

1106

****02605

Os Campiños de Pazos, S.C.

320B

1107

****0905M

Otero García, Enrique

320B

1102

****3193M

Otero Gómez, Sandra

320B

1102

****3193M

Otero Gómez, Sandra

320B

1107

****5023S

Otero Iglesias, Jesús

320B

1102

****5023S

Otero Iglesias, Jesús

320B

1109

****7020Z

Otero Iglesias, José Manuel

320B

1107

****0664V

Otero Liz, José Ángel

320A

1108

****7072Q

Otero López, Carlos

320B

915204

****8746Q

Otero López, M. de los Remedios

320B

1107

****6980P

Otero Pardiñas, Daniel

320B

915204

****1406V

Otero Peña, Víctor

320B

1102

****1406V

Otero Peña, Víctor

320B

1107

****1335J

Otero Vilar, Rosa María

320B

1102

****83859

Outeiro Frades SAT 942

320B

1106

****83859

Outeiro Frades SAT 942

320B

1107

****75985

Outes Pensado, S.C.

320B

1106

****75985

Outes Pensado, S.C.

320B

1107

****3796F

Pérez Álvarez, María Isabel

320B

1107

****03817

Pacheco Meimendre, S.C.

320B

1106

****03817

Pacheco Meimendre, S.C.

320B

1107

****0602E

Pacín García, Monserrat

320A

1102

****0602E

Pacín García, Monserrat

320A

1108

****48570

Pacín Novelua, S.C.

320B

915201

****7097X

Pacín Seoane, Carlos

320B

915201

****2698G

Paderne Díaz, Antonio

320A

1108

****63864

Paio, S.C.

320B

1106

****63864

Paio, S.C.

320B

1107

****3873H

Pájaro Camba, José María

320A

1102

****3873H

Pájaro Camba, José María

320A

1108

****65923

Palancana Núm. 1394 Xuga SAT

320B

1106

****65923

Palancana Núm. 1394 Xuga SAT

320B

1107

****4560B

Panadeiros Blanco, Manuel

320A

1102

****4560B

Panadeiros Blanco, Manuel

320A

1108

****9111J

Pardo Blanco, María José

320A

1102

****2576X

Pardo Fernández, Eladio

320A

1108

****7097H

Pardo Rodríguez, Carlos

320B

1107

****5274T

Parente Lorenzo, Mónica

320B

1102

****5274T

Parente Lorenzo, Mónica

320B

1103

****5274T

Parente Lorenzo, Mónica

320B

1107

****0487T

Pastoriza Vidal, Yobana

320B

1101

****6266C

Paz Castro, Jesús Ángel

320B

1103

****1943K

Paz Sanmartín, María Jesús

320B

1101

****1943K

Paz Sanmartín, María Jesús

320B

1103

****1943K

Paz Sanmartín, María Jesús

320B

1107

****9129P

Pazo Salgado, Javier

320B

1102

****9129P

Pazo Salgado, Javier

320B

1107

****8778V

Pazos Andrade, Susana

320B

1102

****8679H

Pazos Rial, Sila

320B

1107

****7694Z

Peña Illán, José Manuel

320B

1101

****91820

Pedrón, S.C.

320B

915201

****3396B

Peleteiro García, Isidro

320A

1102

****3396B

Peleteiro García, Isidro

320A

1108

****7418Q

Pena Ares, Alberto

320B

1102

****7418Q

Pena Ares, Alberto

320B

1107

****86219

Pena Fendida, S.L.

320A

1102

****8302Z

Pena Gestal, Beatriz

320B

1102

****8302Z

Pena Gestal, Beatriz

320B

1107

****4330M

Penas Taboada, Gutier Domingos

320B

1102

****4330M

Penas Taboada, Gutier Domingos

320B

1107

****37781

Penaval, S. Coop. Galega

320B

1106

****37781

Penaval, S. Coop. Galega

320B

1107

****2873J

Penelo Gómez, Selma

320A

915201

****5717L

Peña Díaz, José Luis

320B

1102

****5717L

Peña Díaz, José Luis

320B

1107

****3781N

Peña González, José

320A

1102

****3781N

Peña González, José

320A

1108

****5277H

Peñaranda Vázquez, María Antonia

320A

1108

****7666G

Pereiro Montoto, Isabel

320B

1102

****7666G

Pereiro Montoto, Isabel

320B

1107

****0688L

Pérez Álava, Raúl

320A

1102

****6428S

Pérez Alonso, Josefa

320A

1102

****6428S

Pérez Alonso, Josefa

320A

1108

****3485E

Pérez Ansede, Luis

320A

1102

****3813H

Pérez Camba, Diego

320B

1102

****3533A

Pérez Carral, Rafael

320B

1101

****9024H

Pérez Corral, Abel

320A

1102

****5831V

Pérez Cuba, Olimpia

320A

1102

****5831V

Pérez Cuba, Olimpia

320A

1108

****7761B

Pérez Fernández, Eloy

320B

1109

****3989T

Pérez García, Brais

320B

1101

****0093V

Pérez González, Antonio

320A

1102

****7552J

Pérez González, Beatriz

320B

1102

****7552J

Pérez González, Beatriz

320B

1103

****7552J

Pérez González, Beatriz

320B

1107

****9805F

Pérez López, David

320B

1102

****9805F

Pérez López, David

320B

1107

****3649L

Pérez Marra, Juan Carlos

320B

1102

****3649L

Pérez Marra, Juan Carlos

320B

1107

****51442

Pérez Mouriz, S.C.

320B

915204

****2206C

Pérez Pérez, Raquel

320B

1102

****2206C

Pérez Pérez, Raquel

320B

1107

****7692W

Pérez Pin, María Paz

320A

1102

****7692W

Pérez Pin, María Paz

320A

1108

****2361C

Pérez Rigueiro, Víctor

320A

915204

****4599E

Pérez Rivero, Félix

320A

1102

****4810W

Pérez Sánchez, Belén

320A

1102

****95326

Peruxiña, S.C.

320B

1106

****95326

Peruxiña, S.C.

320B

1107

****4136D

Pico Mirad, Nélida

320B

1109

****7249Y

Piedra López, Raúl

320A

1102

****7249Y

Piedra López, Raúl

320A

1108

****4283C

Piélago López, Carlos

320A

1102

****8124F

Pin Álvarez, Alberto

320A

1108

****9582Q

Pin Blanco, José Manuel

320B

1107

****2920D

Pin Fernández, Antonio

320A

1108

****0817Z

Pino González, Diana María

320B

1107

****8658C

Pinon Luaces, María Benigna

320B

1102

****5486D

Piquön Fernández, Carlos

320B

1101

****5486D

Piquön Fernández, Carlos

320B

1104

****0251E

Platas Tato, Inmaculada

320A

1101

****0251E

Platas Tato, Inmaculada

320A

1102

****5188S

Plaza Arias, Juan Antonio

320B

1102

****5188S

Plaza Arias, Juan Antonio

320B

1107

****67432

Porco Celta O Incio, S.C.G.

320B

1102

****67432

Porco Celta O Incio, S.C.G.

320B

1106

****67432

Porco Celta O Incio, S.C.G.

320B

1107

****6620R

Prada Roca, Sandra

320B

1102

****19623

Prado y Lozano, S.C.

320B

1106

****19623

Prado y Lozano, S.C.

320B

1107

****0005X

Prados López, Vanesa

320B

1102

****25711

Prasanpenelas, S.C.

320B

1106

****25711

Prasanpenelas, S.C.

320B

1107

****5009M

Puente Jallas, María Elisa

320B

1102

****7122W

Queaires Villar, Tania María

320B

1107

****18029

Queitano, S.C.

320B

915204

****3385G

Quintillán Hermida, Manuel

320B

1101

****1396K

Quiroga López, Alberto

320B

1111

****1396K

Quiroga López, Alberto

320B

915201

****10539

Ramil de Friolfe, S.C.

320B

1109

****5022T

Ramilo Martínez, Anita

320B

1102

****5022T

Ramilo Martínez, Anita

320B

1103

****6299R

Ramos Rodríguez, Jorge

320B

1103

****7094W

Ramos Rúa, Ana Isabel

320A

1105

****7094W

Ramos Rúa, Ana Isabel

320A

1108

****4409P

Ramos Souto, José Antonio

320B

1102

****4409P

Ramos Souto, José Antonio

320B

1109

****2052P

Ramos Villar, Vicente Manuel

320B

1107

****6550R

Ramudo Camba, Javier

320B

1103

****0463A

Ramudo Fernández, Eva

320B

1102

****4380T

Ramudo Franco, Manuel

320B

915202

****3004L

Reboredo Miguélez, M. Luisa

320B

1102

****3004L

Reboredo Miguélez, M. Luisa

320B

1103

****5683X

Reboredo Regueiro, Beatriz

320B

1102

****5683X

Reboredo Regueiro, Beatriz

320B

1103

****5683X

Reboredo Regueiro, Beatriz

320B

1107

****7549S

Regueira García, José Manuel

320B

1103

****2484X

Regueiro Roca, M. Esther

320B

1101

****2484X

Regueiro Roca, M. Esther

320B

1103

****18961

Reisanto, S.C.

320B

915202

****26931

Reixas, S.C.

320B

1106

****26931

Reixas, S.C.

320B

1107

****78835

Rendeira, S.C.

320B

1106

****78835

Rendeira, S.C.

320B

1107

****5139S

Requeijo Cuba, Aníbal

320A

1102

****5139S

Requeijo Cuba, Aníbal

320A

1108

****9145Q

Rey López, Rosario Celia

320B

1103

****9145Q

Rey López, Rosario Celia

320B

1107

****0189V

Rey Míguez, José Manuel

320B

1102

****6412X

Rey Vidal, María Vanesa

320B

915202

****12347

Rigueiro Rey SAT

320B

1106

****12347

Rigueiro Rey SAT

320B

1107

****37346

Río Paz, S.C.

320B

1106

****37346

Río Paz, S.C.

320B

1107

****1493A

Río Penas, José Javier

320B

1107

****2808E

Rivas Fernández, Francisco

320B

1107

****1251Y

Rivas Roca, Jesús

320B

1102

****8681L

Rivas Troitiño, Jesús

320A

1102

****8681L

Rivas Troitiño, Jesús

320A

1108

****6949A

Rivas Villaverde, José Manuel

320B

1102

****2449M

Rivera Herbón, Noel

320B

1102

****2449M

Rivera Herbón, Noel

320B

1107

****5152M

Rivero Fernández, Ana

320B

1103

****9966E

Roca Calvo, Vanesa

320B

915201

****9758B

Roca López, Carlos

320B

1107

****4966G

Rodil Sanjurjo, Pedro José

320A

1102

****4966G

Rodil Sanjurjo, Pedro José

320A

1108

****6715R

Rodríguez Álvarez, José

320A

915204

****8427R

Rodríguez Armada, María Soledad

320A

1101

****8427R

Rodríguez Armada, María Soledad

320A

1102

****8400L

Rodríguez Caldas, María Rosa

320B

1103

****8400L

Rodríguez Caldas, María Rosa

320B

1109

****3118X

Rodríguez Castro, Juan Antonio

320B

1107

****4386M

Rodríguez Cuñarro, Jonatan

320B

1101

****4837V

Rodríguez Fernandes, Cristian

320B

1102

****7002W

Rodríguez Fernández, Juan Carlos

320B

1103

****1589F

Rodríguez García, Jesús

320A

1102

****7280E

Rodríguez Gómez, Gumersindo

320B

1102

****1030L

Rodríguez Gómez, Rober Elvis

320B

1109

****6503Z

Rodríguez Jove, Sandra

320B

915201

****6767X

Rodríguez López, Daniel

320B

1102

****8169Z

Rodríguez López, José Luis

320B

1107

****4808Y

Rodríguez López, M. Paz

320B

1101

****4808Y

Rodríguez López, M. Paz

320B

1103

****4808Y

Rodríguez López, M. Paz

320B

1107

****8848A

Rodríguez Losada, Elena

320B

915204

****7925V

Rodríguez Losada, José Manuel

320B

1102

****6244P

Rodríguez Pardo, Ángel

320B

1107

****4165C

Rodríguez Paz, María Carmen

320A

1102

****4165C

Rodríguez Paz, María Carmen

320A

1108

****7905Q

Rodríguez Reboredo, Mª del Carmen

320B

1102

****8580E

Rodríguez Redondo, M. Montserrat

320B

1107

****6236P

Rodríguez Regueiro, Anselmo

320B

1107

****6665T

Rodríguez Rodríguez, Ana

320B

915202

****7789C

Rodríguez Rodríguez, Iván

320B

1102

****1247S

Rodríguez Sánchez, Antonio

320A

1102

****0389P

Rodríguez Sánchez, Santiago

320B

1107

****2058K

Rodríguez Teijeiro, María Mercedes

320B

1102

****2058K

Rodríguez Teijeiro, María Mercedes

320B

1103

****9545T

Rodríguez Varela, Sheila

320B

915204

****4369L

Rodríguez Vázquez, Emilio

320B

1102

****1477K

Rojas Casdiego, Katherina

320B

1103

****2024E

Rojo Novoa, Susana

320B

1102

****2024E

Rojo Novoa, Susana

320B

1107

****9326M

Romay Fernández, José

320B

915202

****15971

Romepen SAT Xuga Número 783

320B

915204

****6322A

Romero Coldeira, María Jesús

320A

1102

****6322A

Romero Coldeira, María Jesús

320A

1108

****7702C

Rosende Juncal, Dolores

320A

1102

****1327X

Rosendo García, Juan Carlos

320B

1102

****1327X

Rosendo García, Juan Carlos

320B

1103

****1327X

Rosendo García, Juan Carlos

320B

1107

****7343B

Rosón Fernández, Rosana

320A

1102

****7343B

Rosón Fernández, Rosana

320A

1108

****0434N

Rouco Ares, José Manuel

320B

1102

****0434N

Rouco Ares, José Manuel

320B

1107

****4310T

Rozados García, María Vannesa

320B

1101

****3687N

Ruanova Rodríguez, Manuel

320A

1102

****3687N

Ruanova Rodríguez, Manuel

320A

1108

****95763

Rubio Martínez, S.C.

320B

915202

****4804V

Rubio Pérez, Javier

320A

1102

****79171

Rumalado Sociedade Civil

320B

1106

****79171

Rumalado Sociedade Civil

320B

1107

****21504

SAT Casa Sande

320B

1106

****21504

SAT Casa Sande

320B

1107

****04607

SAT Gandeiros de Oribio

320B

1106

****04607

SAT Gandeiros de Oribio

320B

1107

****44319

SAT Rial Nº 1171 Xuga

320B

1102

****44319

SAT Rial Nº 1171 Xuga

320B

1106

****44319

SAT Rial Nº 1171 Xuga

320B

1107

****79827

SAT Agosto Darriba Nº 1160 Xuga

320B

915201

****33984

Saamil, S.C.

320B

915201

****8077X

Saborida Lois, Vanessa

320A

1102

****0750J

Saborido Dapousa, Amador

320B

1107

****2468N

Salgado Comuñas, José Manuel

320A

1102

****2787L

Salgado Lejo, María José

320B

1103

****3098A

Salgado Seijas, David

320B

915201

****1836K

Sánchez Baleato, Jesús

320A

1102

****1836K

Sánchez Baleato, Jesús

320A

1108

****9065J

Sánchez Botana, María Victoria

320B

1102

****9065J

Sánchez Botana, María Victoria

320B

1107

****8580Q

Sánchez Cabado, Sergio

320B

1109

****8433C

Sánchez García, Mercedes

320A

1102

****4902T

Sánchez López, David

320A

1102

****4902T

Sánchez López, David

320A

1108

****5142S

Sánchez López, Jesús Daniel

320B

1107

****3545S

Sánchez Sánchez, José Luis

320A

1102

****3545S

Sánchez Sánchez, José Luis

320A

1108

****1340X

Sánchez Sanmartín, Fernando

320A

1102

****7721P

Sanda López, Olga

320A

1102

****7721P

Sanda López, Olga

320A

1108

****2817B

Sanda Sieiro, Manuel

320A

1102

****3510B

Sanín Picón, María Jesús

320B

1102

****2385Z

Santalla López, Ana Teresa

320A

1102

****2385Z

Santalla López, Ana Teresa

320A

1108

****3392R

Santalla Pérez, Patricia

320A

1108

****4667G

Santana Balado, José Manuel

320B

1102

****2077G

Santas López, Iván

320A

1102

****2077G

Santas López, Iván

320A

1108

****1536S

Santín Castro, Carlos

320B

1102

****9110X

Santín González, José-Antonio

320A

1102

****9110X

Santín González, José-Antonio

320A

1108

****3612T

Santos Peón, Ana

320B

1102

****3612T

Santos Peón, Ana

320B

1107

****26307

SAT Carballeira Deibe

320B

1106

****26307

SAT Carballeira Deibe

320B

1107

****72377

SAT Casa de Xuana Nº 1217 Xuga

320B

1106

****72377

SAT Casa de Xuana Nº 1217 Xuga

320B

1107

****75690

SAT Casa Fanado

320B

1106

****75690

SAT Casa Fanado

320B

1107

****54693

SAT Cavo de Vila

320B

1109

****10543

SAT Crespo

320B

1106

****10543

SAT Crespo

320B

1107

****30444

SAT Ferreiro García

320B

1106

****30444

SAT Ferreiro García

320B

1107

****87259

SAT Fragueiro Nº 1176 Xuga

320B

1106

****87259

SAT Fragueiro Nº 1176 Xuga

320B

1107

****99497

SAT O Seixo 1128 Xuga

320B

1106

****99497

SAT O Seixo 1128 Xuga

320B

1107

****53950

SAT Os Chans

320B

1106

****53950

SAT Os Chans

320B

1107

****41298

SAT Pose e García

320B

1106

****41298

SAT Pose e García

320B

1107

****01561

SAT Pumariño

320A

915201

****99932

SAT Redonda Nº 1235 Xuga

320B

1106

****99932

SAT Redonda Nº 1235 Xuga

320B

1107

****91119

SAT Regueiro Branco Nº 1390 Xuga

320B

1106

****91119

SAT Regueiro Branco Nº 1390 Xuga

320B

1107

****30052

SAT Regueiro Picón Nº 1135 Xuga

320B

915201

****47960

SAT Revolta

320A

1108

****17024

SAT Sanchino Castro Nº 1226

320B

1106

****17024

SAT Sanchino Castro Nº 1226

320B

1107

****48453

SAT Santa Crus Nº 779 Xuga

320B

1106

****48453

SAT Santa Crus Nº 779 Xuga

320B

1107

****00136

SAT Seixas Nº 1241 Xuga

320B

1106

****00136

SAT Seixas Nº 1241 Xuga

320B

1107

****44788

SAT Souto Castro Nº 910 Xuga

320B

1106

****44788

SAT Souto Castro Nº 910 Xuga

320B

1107

****46796

SAT Xuga Nº 747 Fontenlas-Burres

320B

1106

****46796

SAT Xuga Nº 747 Fontenlas-Burres

320B

1107

****93489

Sdad. Agraria de Transf. Fernández N

320B

1106

****93489

Sdad. Agraria de Transf. Fernández N

320B

1107

****61013

Seara, S.C.

320B

1106

****61013

Seara, S.C.

320B

1107

****7630E

Seco Fraga, Anabel

320B

1102

****9056G

Segade Vázquez, Sonia

320B

1102

****5248M

Seguín Domínguez, Alberto

320B

1101

****5248M

Seguín Domínguez, Alberto

320B

1104

****3611Y

Seguín Domínguez, Rosa Mª

320B

1101

****3611Y

Seguín Domínguez, Rosa Mª

320B

1104

****58314

Seijas Roca, S.C.

320B

1106

****58314

Seijas Roca, S.C.

320B

1107

****5568Y

Seijas Vázquez, Víctor-Manuel

320B

1102

****5568Y

Seijas Vázquez, Víctor-Manuel

320B

1109

****5453G

Seijas Veiga, José

320B

1107

****3629M

Seijo García, Juan Carlos

320B

1102

****3629M

Seijo García, Juan Carlos

320B

1107

****2150P

Seoane Valle, Christian

320B

1107

****3097F

Seren Rodríguez, Rubén

320B

1101

****5325E

Sexto Vaamonde, Agustín

320B

915201

****1908C

Sierra Lorenzo, Antonio

320B

1102

****1908C

Sierra Lorenzo, Antonio

320B

1103

****7762K

Sobrado Bargos, Rafael

320A

915202

****3394T

Sobrado Castro, Diego

320B

1101

****3394T

Sobrado Castro, Diego

320B

1107

****2141Z

Sobrino Carral, Daniel

320B

1107

****35492

Sodaima, S.C.

320B

915201

****4077B

Somoza López, José

320B

1107

****18342

Soñara, S.C.

320B

1109

****8274L

Souto López, María

320B

1107

****5835A

Souto Lorenzo, Lucía

320B

1102

****1242S

Souto Novo, Iván

320A

1102

****1242S

Souto Novo, Iván

320A

1108

****0520R

Souto Novo, José Manuel

320A

1108

****29543

Sucasas, S.C.

320A

1102

****29543

Sucasas, S.C.

320A

1108

****29543

Sucasas, S.C.

320A

1109

****5939D

Taboada Barral, Victorio María

320A

1102

****5939D

Taboada Barral, Victorio María

320A

1108

****6687E

Taboada Rodríguez, José Julio

320B

1103

****6687E

Taboada Rodríguez, José Julio

320B

1107

****9219J

Taboada Silva, Ana María

320B

1102

****9219J

Taboada Silva, Ana María

320B

1107

****44892

Tc Campos (Sdad. Tit. Compartida)

320B

1106

****44892

Tc Campos (Sdad. Tit. Compartida)

320B

1107

****8121V

Teijeiro Castro, Ana María

320B

1103

****1562P

Teijeiro González, Sandra

320B

1102

****1562P

Teijeiro González, Sandra

320B

1107

****8199P

Teijeiro Rey, Vanesa

320B

1102

****8199P

Teijeiro Rey, Vanesa

320B

1107

****49513

Teijeiro y Rodríguez, S.C.

320B

1106

****49513

Teijeiro y Rodríguez, S.C.

320B

1107

****9243W

Telo Eiros, Antonio

320B

915202

****9778M

Torneiro Pestana, Antonio

320B

915201

****3754X

Torre López, Fernando

320A

1108

****2626Q

Torres Gómez, Diego

320B

1102

****0101N

Torres Madriñán, María Jesús

320A

1102

****0101N

Torres Madriñán, María Jesús

320A

1109

****0179X

Torres Unzueta, Pilar

320A

1102

****1648Y

Touceda Pombo, Ana Belén

320B

1102

****1648Y

Touceda Pombo, Ana Belén

320B

1107

****1766S

Touron Núñez, José Antonio

320B

1107

****1858T

Trabado López, Antonio

320A

1108

****8872L

Trabado Maceda, José

320B

1102

****8872L

Trabado Maceda, José

320B

1107

****2920D

Trabado Pardo, María Isabel

320A

1108

****4912T

Trastoy Castro, Juan Carlos

320A

1102

****4912T

Trastoy Castro, Juan Carlos

320A

1109

****4807G

Trillo Barreiro, María Dolores

320B

1102

****4807G

Trillo Barreiro, María Dolores

320B

1103

****43290

Trinidad Tolda, S.C.

320B

1106

****43290

Trinidad Tolda, S.C.

320B

1107

****89516

Tubío Busto, S.C.

320B

1106

****89516

Tubío Busto, S.C.

320B

1107

****82078

Tubío, S.C.

320B

1106

****82078

Tubíom, S.C.

320B

1107

****7544X

Turnes Antelo, Pablo

320B

1107

****3349R

Uzal Ares, Purificación

320B

1107

****3765P

Uzal Mera, Luis

320B

1102

****3765P

Uzal Mera, Luis

320B

1107

****96753

Vacas de Buxo, S.C.

320B

1106

****96753

Vacas de Buxo, S.C.

320B

1107

****83342

Val do Cango, S.C.

320B

1101

****0296W

Val Herbón, José Manuel

320A

1102

****0296W

Val Herbón, José Manuel

320A

1108

****2035L

Valcarcel López, Jorge

320A

1108

****34657

Valdorrama SAT Nº 1000 Xuga

320B

1106

****34657

Valdorrama SAT Nº 1000 Xuga

320B

1107

****0737Y

Valiña Méndez, Alberto

320A

1102

****9155C

Varela Calviño, Raquel

320B

1102

****0088B

Varela Fernández, Lucía

320B

1107

****9258G

Varela Pose, Ángel

320B

1102

****9258G

Varela Pose, Ángel

320B

1107

****6611W

Varela Reimondo, Tomás

320A

1102

****6611W

Varela Reimondo, Tomás

320A

1108

****0270V

Varela Rois, Ramón

320B

1102

****0270V

Varela Rois, Ramón

320B

1109

****2239J

Varela Señarís, José Antonio

320B

1107

****1318F

Varela Vázquez, Juan Carlos

320B

1101

****1318F

Varela Vázquez, Juan Carlos

320B

1103

****1318F

Varela Vázquez, Juan Carlos

320B

1107

****9990C

Varela Vilares, Raquel

320A

1102

****3275S

Vaz Salgado, Santiago

320B

1102

****3275S

Vaz Salgado, Santiago

320B

1107

****8427B

Vázquez Cardeiro, Domingo Antonio

320B

1103

****0042R

Vázquez Castro, Sergio

320B

1102

****0399G

Vázquez Fernández, Óscar

320A

1102

****0399G

Vázquez Fernández, Óscar

320A

1108

****2765C

Vázquez García, Gonzalo

320B

1102

****9383Z

Vázquez García, José Alberto

320B

1102

****0480W

Vázquez García, Lucía

320B

1102

****9739C

Vázquez Grandas, Manuel

320B

915204

****1238Y

Vázquez Manuel Enrique, Santos

320A

1102

****1238Y

Vázquez Manuel Enrique, Santos

320A

1108

****8801R

Vázquez Pedreira, Alberto

320B

1102

****2825R

Vázquez Presas, Luis

320A

1102

****0172A

Vázquez Ramos, Iban

320B

1102

****5909G

Vázquez Rodríguez, María José

320B

1103

****9196R

Vázquez Salgado, Isabel

320B

1102

****5981N

Vázquez Sánchez, Cristina

320A

1102

****5981N

Vázquez Sánchez, Cristina

320A

1108

****0473W

Vázquez Sánchez, Pablo

320B

1102

****0646N

Vázquez Vilares, Francisco Javier

320A

1102

****9238N

Veiga Campo, Eugenio

320B

1101

****19415

Veiga Novo, S.C.

320B

915201

****8541H

Veira da Silva, Rosi Mary

320B

1102

****8541H

Veira da Silva, Rosi Mary

320B

1103

****8541H

Veira da Silva, Rosi Mary

320B

1107

****9782N

Veiras Quindimil, Manuel

320B

1107

****9209B

Vidal Jesús, Agra

320A

1102

****7476T

Vidal Rivas, Rosa

320B

1107

****6057L

Vidueiros Sánchez, Raquel

320B

1102

****7100E

Vigo Folgueira, Ana

320B

1103

****7100E

Vigo Folgueira, Ana

320B

1107

****4372N

Vila Agra, María Aurora

320B

1103

****07659

Vila Palacio, S.C.

320B

1106

****07659

Vila Palacio, S.C.

320B

1107

****1614D

Vilabrille Gromaz, Álvaro

320B

1107

****42060

Vilar Arias-Pradeda, S.C.

320B

1102

****1086X

Vilar Díaz, José Manuel

320B

1102

****1086X

Vilar Díaz, José Manuel

320B

1107

****9665E

Vilar López, José Manuel

320B

1102

****9665E

Vilar López, José Manuel

320B

1107

****85019

Vilar, S.C.

320A

1102

****85019

Vilar, S.C.

320A

1108

****85019

Vilar, S.C.

320A

1109

****5186A

Vilares Carrillo, María del Carmen

320B

1102

****5186A

Vilares Carrillo, María del Carmen

320B

1103

****5186A

Vilares Carrillo, María del Carmen

320B

1107

****3417W

Villamil Rey, Iván

320B

1101

****1461R

Villanueva Panadeiros, Manuel

320B

1102

****1952P

Villar Millán, María Consuelo

320A

1102

****1952P

Villar Millán, María Consuelo

320A

1108

****1335V

Villarnovo García, Ester

320A

1102

****1463K

Villaverde Grela, María José

320B

915202

****0160B

Villaverde Presedo, Mª Pilar

320A

1102

****42797

Vizoso Expósito, S.C.

320A

915202

****63928

Xesteira Gandeira, S.C.

320B

1102

****63928

Xesteira Gandeira, S.C.

320B

1106

****63928

Xesteira Gandeira, S.C.

320B

1107

****16882

Xomelio, S.C.

320B

915201

Descrición do tipo/caso

320A

Agricultores que acceden á reserva nacional para o caso dos agricultores que comecen a súa actividade agrícola (novo agricultor).

320B

Agricultores que acceden á reserva nacional para o caso de agricultores mozos (agricultor mozo).

Descrición dos motivos

001101

O solicitante non ten hectáreas admisibles determinadas para efectos do pagamento básico.

001102

Os sectores en que se incorpora non se corresponden con ningún dos sectores xa incorporados no réxime de pagamento único, ou dos sectores citados no artigo 13 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

001103

O solicitante ten máis de 40 anos no ano de presentación da solicitude.

001104

O solicitante non ten expediente con resolución favorable de concesión de axuda de primeira instalación no ámbito dun programa de desenvolvemento rural (PDR) e non acredita a súa instalación como agricultor profesional nunha explotación prioritaria nos sectores xa incorporados no réxime de pagamento único ou dos sectores citados no artigo 13 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

001105

O solicitante non acredita a súa instalación como agricultor profesional nunha explotación prioritaria nos sectores xa incorporados no réxime de pagamento único ou dos sectores citados no artigo 13 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

001106

A sociedade solicitante non ten ningún socio que inicie a actividade exercendo o control efectivo a longo prazo sobre a dita sociedade.

001107

O solicitante non se incorpora nos cinco (5) anos anteriores á súa solicitude de dereitos de pagamento básico de reserva nacional.

001108

O solicitante non está en situación de alta na Seguridade Social por ningunha das actividades compatibles co réxime agrario na data de finalización do prazo da solicitude de dereitos de pagamento básico de reserva nacional.

001109

O solicitante ou algún socio teñen actividade agraria nos cinco (5) anos anteriores á data da súa primeira instalación.

001110

O solicitante non se incorporou á actividade agraria no ano 2013 ou posterior.

001111

O solicitante non achega documentación requirida que xustifique a solicitude de acceso á reserva nacional de dereitos de pagamento básico.

001112

O solicitante recibiu asignación de reserva nacional en campañas anteriores.

001113

O solicitante non acredita formación e capacitación no ámbito agrario.

915001

Beneficiario con solicitude de reserva nacional 2015 e que non presenta solicitude única 2015, ou a C.A. que remite os datos non coincide coa súa C.A. de solicitude única 2015.

915003

Beneficiarios que non cumpren coa condición de agricultor activo.

915004

Beneficiarios sen admisión ou con admisión fóra de prazo na campaña 2015.

915005

Beneficiarios con máis dunha solicitude para un mesmo ou distinto caso.

915006

Beneficiarios con superficie solicitada igual a cero no rexistro SRN pero que inclúen resumos de superficie SR1.

915007

Beneficiarios cuxa superficie solicitada do rexistro SRN non coincide coa suma de superficie correspondente do rexistro SR1.

915008

Beneficiario con porcentaxe de participación igual a cero (só afecta se o solicitante é unha persoa xurídica). Solicitudes 320B.

915201

Beneficiario sen cálculo de reserva nacional pois o valor nominal de todos os dereitos que se van incrementar supera o valor medio rexional.

915202

Beneficiario cuxa superficie enviada por rexión na solicitude de reserva nacional é inferior ao número de dereitos de pagamento básico asignados na dita rexión.

916203

Beneficiario pertence ao réxime de pequenos agricultores.