Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Venres, 27 de abril de 2018 Páx. 22586

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (654/2017).

Eu, Susana Varela Amboage, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 654/2017 deste xulgado do social, seguido por instancia de José Antonio Pereira Saavedra contra Turmens Logística Urgente, S.L., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sobre despedimento, se ditou a seguinte resolución:

Sentenza.

En Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018.

Vistos por Ana María Souto González, maxistrada xuíza de reforzo do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela e o seu partido, os presentes autos 654/2017 sobre despedimento seguidos por instancia de José Antonio Pereira Saavedra, asistido da letrada Sra. Concepción Rúa López, contra a entidade Turmens Logística Urgente, S.L.

Decido:

Estimo a demanda formulada por José Antonio Pereira Saavedra contra a entidade Turmens Logística Urgente, S.L., e declaro a improcedencia do seu despedimento efectuada pola demandada con efectos do 28 de xullo de 2017, en consecuencia, condeno a empresa demandada a que readmita o traballador nas mesmas condicións que rexían antes de se producir o despedimento con aboamento dos salarios de tramitación deixados de percibir desde a data efectiva do despedimento ata a notificación da sentenza a razón de 45,54 euros diarios ou ben, por elección do empresario, á extinción da relación laboral con aboamento ao demandante da indemnización de 626,23 euros por despedimento improcedente.

A opción do empresario entre a readmisión do traballador ou a indemnización por despedimento improcedente deberá exercerse no prazo de 5 días contados a partir da notificación da presente resolución, mediante un escrito ou comparecencia ante este xulgado. Transcorrido o devandito prazo sen que tivese optado, decátase que procede a readmisión.

Todo iso sen prexuízo das responsabilidades legais do Fogasa.

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante a Ilustrísima Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia TSXG, o cal se deberá anunciar neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución abondando a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social colexiado ou representante dentro do indicado prazo.

Así o acorda, manda e asina, Ana María Souto González, maxistrada xuíza de reforzo do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela.

E para que sirva de notificación en legal forma a Turmens Logística Urgente, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia e no taboleiro de anuncios deste xulgado.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de localización.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2018

A letrada da Administración de xustiza