Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Martes, 15 de maio de 2018 Páx. 24332

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente IN407A 2018/11-1).

Nº de expediente: IN407A 2018/11-1.

Promotora: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Denominación da instalación: recuamento LMT, RBT, avenida de Arteixo, nº 171.

Concello: A Coruña.

Feitos.

1. O 19 de xaneiro de 2018, a promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro).

3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. A promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

4. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas.

1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

6. Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro).

7. As características técnicas da instalación son as seguintes:

Tramo liña de media tensión subterránea (GRN713) (actuación nº 1), a 15 kV, cunha lonxitude de 54 m, con orixe en empalmes proxectados na LMTS GRN713, no tramo entre a subestación da Grela 2 e o CS Curie 3 Tanatorio A Grela (15CJPH), condutor tipo RHZ1-2OL, 12/20 kV, 1×240 mm2 Al, e final en empalmes proxectados na LMTS GRN713, no tramo entre a subestación da Grela 2 e o CS Curie 3 Tanatorio A Grela (15CJPH).

Tramo liña de media tensión subterránea (GRN715) (actuación nº 2), a 15 kV, cunha lonxitude de 54 m, con orixe en empalmes proxectados na LMTS GRN715, no tramo entre a subestación da Grela 2 e o CT ronda Finisterre, 319 (expediente 13/2008), condutor tipo RHZ1-2OL, 12/20 kV, 1×240 mm2 Al, e final en empalmes proxectados na LMTS GRN715, no tramo entre a subestación da Grela 2 e o CT ronda Finisterre, 319 (expediente 13/2008).

Desmantelamento de dous tramos de liña de media tensión subterráneas GRN713 e GRN715, en condutores tipo RHV-240, cunha lonxitude de 51 m.

O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 28.669,39 €.

8. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal se deberá achegar a seguinte documentación:

• As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.

• Un certificado do director da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 23 de abril de 2018

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña