Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Martes, 29 de maio de 2018 Páx. 26319

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2018, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018.

A Orde do 31 de decembro de 2017 (DOG núm. 26, do 6 de febreiro) establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante, Gain), en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva. O obxecto do Programa de apoio á etapa predoutoral é outorgar axudas ás universidades do SUG, aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para a súa formación como doutores e doutoras nos seus centros, con dúas modalidades.

No artigo 2 da orde de convocatoria determínase quen poden ser beneficiarios e os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas do Programa de apoio á etapa predoutoral.

De acordo co establecido no artigo 9 da convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes, publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a Gain, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

A avaliación das persoas candidatas faise en función dos méritos acreditados nas letras a), b), c), e d) do artigo 10 da orde de convocatoria, e da puntuación correspondente á adecuación do proxecto ás liñas estratéxicas definidas no anexo I da convocatoria (letra e) do mesmo artigo), outorgada por un equipo de expertos externos ao Sistema universitario de Galicia (SUG). Esta puntuación final, xunto cos seus valores desagregados, achegóuselle á comisión de selección definida no artigo 11 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores no que figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de espera para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e á persoa titular da presidencia da Gain, de acordo co artigo 12 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección reunida o día 9 de maio de 2018, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2018 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no anexo III, na modalidade e coa contía que se indican no dito anexo.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 15 das bases da convocatoria:

Modalidade A (universidades do SUG): 50 axudas.

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2018

2019

2020

2021

Total

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UDC

12

108.385,20

260.124,48

260.124,48

151.739,28

780.373,44

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

USC

22

198.706,20

476.894,88

476.894,88

278.188,68

1.430.684,64

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UVIGO

16

144.513,60

346.832,64

346.832,64

202.319,04

1.040.497,92

Total FSE

50

451.605,00

1.083.852,00

1.083.852,00

632.247,00

3.251.556,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

12

21.898,08

73.875,52

33.875,52

11.977,44

141.626,56

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

22

40.146,48

166.105,12

62.105,12

21.958,64

290.315,36

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

16

29.197,44

101.167,36

45.167,36

15.969,92

191.502,08

Total FP

50

91.242,00

341.148,00

141.148,00

49.906,00

623.444,00

Total modalidade A SUG

50

542.847,00

1.425.000,00

1.225.000,00

682.153,00

3.875.000,00

Modalidade A (demais entidades): 7 axudas.

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2018

2019

2020

2021

Total

09.A3.561A.480.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

7

75.998,58

193.500,00

171.500,00

95.501,42

536.500,00

Total modalidade A outras entidades 

7

75.998,58

193.500,00

171.500,00

95.501,42

536.500,00

Modalidade B (universidades do SUG): 40 axudas.

Modalidade B

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2018

2019

2020

2021

Total

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

4

38.394,44

98.000,00

86.000,00

47.605,56

270.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

28

268.761,08

708.000,00

602.000,00

333.238,92

1.912.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

8

76.788,88

186.000,00

172.000,00

95.211,12

530.000,00

Total modalidade B SUG 

40

383.944,40

992.000,00

860.000,00

476.055,60

2.712.000,00

Modalidade B (demais entidades): 3 axudas.

Modalidade B

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2018

2019

2020

2021

Total

09.A3.561A.403.0

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

1

9.598,61

25.500,00

21.500,00

11.901,39

68.500,00

09.A3.561A.403.0

Instituto Español de Oceanografía

1

9.598,61

25.500,00

21.500,00

11.901,39

68.500,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

1

9.598,61

27.500,00

21.500,00

11.901,39

70.500,00

Total modalidade B outras entidades 

3

28.795,83

78.500,00

64.500,00

35.704,17

207.500,00

Na modalidade A desta convocatoria o importe dos contratos das persoas seleccionadas nunha universidade do SUG, incluídos os seus custos sociais, estará cofinanciado parcialmente con fondos do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático 10 «Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente», prioridade de investimento 10.02 «A mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para persoas desfavorecidas», obxectivo específico 10.02.01 «Aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres».

De acordo co establecido no artigo 22 das bases da convocatoria e a vinculación de créditos que rexe para as axencias conforme a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos da Gain adecuáronse á natureza xurídica das entidades beneficiarias.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no caso de solicitudes presentadas por unha universidade do SUG, ou ante a persoa titular da presidencia de Gain nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

ANEXO I
Condicións xerais

Primeiro. Establecer as condicións xerais e particulares da subvención que se especifican nos anexos III e IV.

Segundo. Todas as solicitudes que figuran nos anexos III e IV desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. Todas as entidades beneficiarias presentaron a declaración de ter capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións que se establecen na convocatoria.

Cuarto. Establecer unha lista de agarda en cada modalidade e para cada órgano instrutor, que se inclúe como anexo IV, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 11.6. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Quinto. A data de comezo dos contratos será o 31 de maio de 2018, agás para as persoas non comunitarias, que poderán asinar o contrato ata o 31 de agosto de 2018.

Sexto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no caso das universidades do SUG, ou á Gain no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Sétimo. O artigo 15 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

ANEXO II
Condicións particulares

Primeiro. Para as universidades do SUG, na modalidade A desta convocatoria o importe dos contratos das persoas seleccionadas, incluídos os seus custos sociais, estará cofinanciado parcialmente con fondos do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático 10 «Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente», prioridade de investimento 10.02 «A mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para persoas desfavorecidas», obxectivo específico 10.02.01 «Aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres».

Segundo. De acordo co modelo de custos simplificados vinculado a esta convocatoria, o Fondo Social Europeo financiará ata un máximo de 21.677,04 euros anuais do custo total de cada axuda da modalidade A.

Terceiro. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A están obrigadas ao cumprimento da normativa comunitaria aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, así como no Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo, onde se establecen, entre outros, requisitos en materia de igualdade de oportunidades, ambiente e innovación social.

Cuarto. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A quedan obrigadas a asegurarse de que os gastos declarados son conformes coas normas aplicables, se é o caso, e que non existe dobre financiamento do gasto con outros réximes comunitarios ou nacionais, así como con outros períodos de programación do Fondo Social Europeo.

Quinto. Requírese a concreción do adecuado rexistro dos datos de seguimento e avaliación da actuación, tanto para a acreditación da realidade da actuación, como para recoller datos completos das persoas participantes e entidades beneficiarias polas operacións precisos para dar cumprimento aos requisitos de subministración de información a través dos indicadores de execución e de produtividade (UE) nº 1304/2013 (anexo I, de especificacións de indicadores desta autorización), garantindo que se indisporá de datos dos destinatarios últimos das actuacións a nivel de microdato, así como se poderá realizar un adecuado seguimento do cumprimento dos indicadores de resultados recollidos no anexo I do Regulamento 1304/2013.

Sexto. Infórmase a persoa ou entidade beneficiaria de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos beneficiarios ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, que será obxecto de publicación electrónica ou por outros medios segundo o previsto no artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Sétimo. No caso das axudas da modalidade A cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, coa primeira xustificación deberase achegar información dos indicadores de execución e de produtividade sobre as entidades e os participantes a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo. Do mesmo xeito, coa última xustificación as universidades beneficiarias deberán presentar os indicadores de resultado inmediatos a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de setembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo. A Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de seis meses desde a última xustificación, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento.

Oitavo. Obriga a manter un sistema de contabilidade diferenciado para todos os ingresos relacionados coas operacións.

Noveno. Require acreditar ante a autoridade de xestión ou, se é o caso, o organismo intermedio a realización da actividade e facilitar as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, achegando, para o efecto, canta documentación lle fose requirida no seu procedemento de verificación, tanto administrativa como sobre o terreo, un conxunto representativo das actuacións e operacións que se están levando a cabo.

Décimo. Comporta, así mesmo, someterse a calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que realice a unidade administradora do Fondo Social Europeo, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou das súas intervencións delegadas, o Consello de Contas de Galicia, os órganos de control da Comisión Europea ou o Tribunal de Contas Europeo, de acordo co establecido na normativa aplicable á xestión das axudas cofinanciadas con fondos comunitarios, para o cal achegarán canta información lle sexa requirida.

Décimo primeiro. Conforme o artigo 140 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, comporta conservar e custodiar a documentación xustificativa dos gastos durante un prazo de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas nas que estean incluídos os gastos da operación.

Décimo segundo. Comporta a obriga de colaborar co organismo intermedio na elaboración dos informes de execución anual e final correspondentes.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego
e Industria e presidente da Axencia
Galega de Innovación

ANEXO III
Axudas concedidas

• Modalidade A.

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2018/210

UDC

Romero

Montero

Alejandro

*****341S

2

10,3227

ED481A-2018/156

UDC

Laport

López

Francisco

*****188S

2

10,0799

ED481A-2018/270

UDC

Freire

Castro

Borja

*****904X

1

9,8135

ED481A-2018/205

UDC

Miranda

Duro

María del Carmen

*****439D

3

9,6029

ED481A-2018/164

UDC

Sánchez

Piñero

Joel

*****886Y

2

9,5560

ED481A-2018/191

UDC

Novo

Díaz

Silvia

*****372W

2

9,0966

ED481A-2018/168

UDC

Noceda

Davila

Diego

*****557E

2

9,0130

ED481A-2018/150

UDC

Delgado

Lobete

Laura

*****845D

2

8,7596

ED481A-2018/147

UDC

Montes

Montes

Rebeca

*****268T

3

8,4962

ED481A-2018/159

UDC

Méndez

Vázquez

Santiago

*****165Y

-

8,3229

ED481A-2018/193

UDC

Pena

Bonhome

Celia

*****609A

2

8,2369

ED481A-2018/198

UDC

Méndez

Sanmartín

Cristian

*****815G

-

8,1319

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2018/116

USC

Gallego

Gómez

Iván

*****230B

3

11,4256

ED481A-2018/199

USC

Zumalave

Duro

Sonia

*****215M

2

10,6390

ED481A-2018/277

USC

Fernández

Fuentes

Xosé

*****171D

2

10,6141

ED481A-2018/146

USC

Cores

Costa

Daniel

*****526K

2

9,9808

ED481A-2018/095

USC

Pensado

López

Alba

*****551B

2

9,8362

ED481A-2018/114

USC

Rivera

Chao

Eva

*****960V

3

9,6831

ED481A-2018/047

USC

Berrecoso

Cuña

Germán

*****171Q

2

9,6791

ED481A-2018/143

USC

Pedrosa

Sánchez

María Ángeles

*****304S

2

9,6644

ED481A-2018/041

USC

Carreira

Rodríguez

Raquel

*****062Z

2

9,3928

ED481A-2018/180

USC

Gallego

Fontenla

Víctor José

*****878L

2

9,1335

ED481A-2018/013

USC

López

Bueno

Carlos

*****721F

3

9,0334

ED481A-2018/082

USC

Agostini

Infante

Pedro Augusto

*****264D

2

8,9192

ED481A-2018/094

USC

Bugallo

Codeseira

Yaiza

*****353A

3

8,9180

ED481A-2018/032

USC

Rodríguez

Fernández

Carlos Damián

*****347V

2

8,6517

ED481A-2018/042

USC

Lama

Díaz

Tomás

*****181L

2

8,6141

ED481A-2018/131

USC

Casas

Quiroga

Lucía

*****688F

3

8,5143

ED481A-2018/113

USC

Kennes

Veiga

David Manuel

*****618G

3

8,2541

ED481A-2018/110

USC

Vidal

Freire

Santiago

*****072Z

2

8,2284

ED481A-2018/014

USC

Santos

Rosales

Víctor

*****364K

2

8,2268

ED481A-2018/034

USC

Velasco

Rubio

Álvaro

*****308S

3

8,2206

ED481A-2018/212

USC

Crego

Martínez

Óscar

*****109H

3

8,1624

ED481A-2018/105

USC

Arana

Díaz

Álvaro Jesús

*****145A

2

8,1399

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2018/328

UVIGO

Mariño

López

Andrea

*****050C

2

10,9523

ED481A-2018/303

UVIGO

Tomás

López

Laura

*****452K

2

10,1573

ED481A-2018/230

UVIGO

Martínez

Pérez

Amparo

*****237G

1

9,5420

ED481A-2018/336

UVIGO

Ramírez

Parracho

Tomás

*****107X

1

9,5388

ED481A-2018/331

UVIGO

Salgueiro

Otero

Diego

*****083F

3

9,4349

ED481A-2018/302

UVIGO

Bea

Mascato

Brais

*****193E

2

9,4291

ED481A-2018/296

UVIGO

Heres

Gozalbes

Pablo

*****056K

3

9,4078

ED481A-2018/207

UVIGO

Estévez

Bastos

Pablo

*****259A

3

9,3187

ED481A-2018/287

UVIGO

Iglesias

Prado

José Ignacio

*****529Y

2

9,2785

ED481A-2018/294

UVIGO

Diego

González

Lara

*****202E

1

9,2484

ED481A-2018/289

UVIGO

Martínez

Schönemann

Alexandre

*****119D

2

9,1747

ED481A-2018/300

UVIGO

Rico

Castro

Xiana

*****178S

2

9,0434

ED481A-2018/288

UVIGO

Justel

Díez

Maider

*****740E

3

8,6514

ED481A-2018/215

UVIGO

Iglesias

Rodríguez

José

*****389M

2

8,6315

ED481A-2018/304

UVIGO

Lago

Docampo

Mauro

*****827J

2

8,4185

ED481A-2018/305

UVIGO

Sánchez

Mendoza

Manuel José

*****066G

-

8,2628

Outras entidades.

Nº de expediente

Entidad

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Puntuación

IN606A-2018/007

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Camino

Martínez

Tamara

*****373G

2

9,4858

IN606A-2018/015

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Guillán

Fresco

María

*****222Y

3

9,4517

IN606A-2018/019

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Hurtado

Blanco

Pablo

*****411A

-

8,9784

IN606A-2018/035

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Zurita

González

María Jesús

*****907M

2

8,8139

IN606A-2018/026

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Mondelo

Macía

Patricia

*****396S

2

8,6215

IN606A-2018/024

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

López

Novo

Anael

*****681L

-

8,4822

IN606A-2018/031

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Rodríguez

Pérez

Manuel

*****274B

2

8,4238

• Modalidade B.

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2018/162

UDC

Araneda

Cabrera

Ronnie

*****257C

-

Enxeñaría e Arquitectura

9,8831

ED481A-2018/171

UDC

García

González

Ariana

*****411F

-

Artes e Humanidades

9,5732

ED481A-2018/172

UDC

Vázquez

Novo

Vanesa

*****365V

3

Artes e Humanidades

8,8195

ED481A-2018/101

UDC

Barrientos

de la Llana

Sara

*****097Y

3

Ciencias

8,3889

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2018/066

USC

Uzal

Couselo

José Manuel

*****522M

3

Ciencias

13,2916

ED481A-2018/083

USC

Mosquera

Lois

David

*****955C

2

Ciencias

11,3199

ED481A-2018/080

USC

Lois

Prados

Cristina

*****236E

2

Ciencias

10,9507

ED481A-2018/187

USC

Vázquez

García

Tania

*****218A

1

Artes e Humanidades

10,6318

ED481A-2018/157

USC

Cidrás

Fuentes

Aldara

*****552Z

3

Artes e Humanidades

9,9992

ED481A-2018/132

USC

Mosquera

Bargiela

Inés

*****389V

1

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,9406

ED481A-2018/037

USC

Quiroga

Carrillo

Anaïs

*****480W

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,4625

ED481A-2018/181

USC

Saglam

 

Buke

*****251D

-

Artes e Humanidades

9,3029

ED481A-2018/049

USC

Rodríguez

Caramés

Santiago

*****766X

2

Artes e Humanidades

9,2763

ED481A-2018/125

USC

Terceiro

Sanmartín

Nerea

*****963B

2

Artes e Humanidades

9,2418

ED481A-2018/263

USC

Cidrás

Fernández

Diego

*****209Z

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,2249

ED481A-2018/087

USC

Blanco

Varela

Bruno

*****464S

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,1540

ED481A-2018/009

USC

Gutiérrez

Roca

Xoel

*****930P

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,0855

ED481A-2018/127

USC

Rujido

Santos

Iria

*****353Q

2

Ciencias

9,0201

ED481A-2018/059

USC

Paniagua

González

Lucía

*****222Q

2

Ciencias da Saúde

8,8566

ED481A-2018/133

USC

Castro

Isdahl-Troye

Mariana Aimé

*****894R

3

Ciencias da Saúde

8,8021

ED481A-2018/202

USC

Barral

Buceta

Bran

*****420C

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,7444

ED481A-2018/201

USC

Gómez

Garrido

Sandra

*****364N

2

Artes e Humanidades

8,6789

ED481A-2018/071

USC

García

Santos

Álvaro

*****564M

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,6276

ED481A-2018/043

USC

Mariño

Calvo

María Vanesa

*****358D

2

Artes e Humanidades

8,5927

ED481A-2018/021

USC

Mariño

Villar

Rodrigo

*****024Y

2

Ciencias

8,5660

ED481A-2018/136

USC

Corredoira

Vázquez

Julio

*****159T

2

Ciencias

8,5022

ED481A-2018/092

USC

Sampedro

López

Roque

*****721P

2

Artes e Humanidades

8,4867

ED481A-2018/055

USC

Giadás

Quintela

Miguel

*****037S

2

Artes e Humanidades

8,4632

ED481A-2018/227

USC

Rubio

Lareu

Laura

*****786S

-

Ciencias

8,4120

ED481A-2018/141

USC

Mo

Groba

Diego

*****479G

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,3974

ED481A-2018/057

USC

Alcalá-Galiano

Pareja

Luis María

*****987R

2

Artes e Humanidades

8,3960

ED481A-2018/129

USC

Gorgal

Romarís

Alejandro

*****224G

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,3239

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2018/322

UVIGO

Márquez

Fernández

Irene

*****410S

-

Artes e Humanidades

9,8042

ED481A-2018/252

UVIGO

Martínez

Lorenzo

Mercedes

*****522V

2

Artes e Humanidades

9,7852

ED481A-2018/254

UVIGO

Monteagudo

Alonso

Antía

*****903Z

2

Artes e Humanidades

9,6565

ED481A-2018/275

UVIGO

Míguez

Álvarez

Carla María

*****812N

1

Artes e Humanidades

9,3650

ED481A-2018/276

UVIGO

Sentí

Janssen

Alicia

*****111M

2

Artes e Humanidades

9,2915

ED481A-2018/271

UVIGO

Castelo

Veiga

Andrea

*****901P

-

Artes e Humanidades

8,6689

ED481A-2018/339

UVIGO

Santos da Silva

Franca

Alexandra María

*****210

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,4988

ED481A-2018/341

UVIGO

Pérez

Vas

Raisa

*****156H

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,4044

Outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Puntuación

IN606A-2018/033

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

Canosa

Betés

Jorge

*****999L

2

Artes e Humanidades

10,8789

IN606A-2018/029

Instituto Español de Oceanografía

Carretero

Perona

Olga

*****004Q

2

Ciencias

9,6299

IN606A-2018/002

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

Echegaray

Suárez

Noemí

*****125M

3

Ciencias

8,7942

ANEXO IV
Listas de agarda

Modalidade A SUG.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2018/073

USC

Farto

Vaamonde

Xián

*****851Z

2

8,1143

ED481A-2018/036

USC

Hermida

Nogueira

Lidia

*****005G

2

8,0225

ED481A-2018/178

UDC

Cid

Bengoa

Clara

*****729S

2

7,9981

ED481A-2018/314

UDC

Uzal

Varela

Rocío

*****619R

-

7,9747

ED481A-2018/154

USC

Lado

Baleato

Óscar

*****322L

2

7,9231

ED481A-2018/298

UVIGO

Vázquez

Arias

Alba

*****212H

-

7,9093

ED481A-2018/056

USC

Vivero

López

María

*****964Z

1

7,8596

ED481A-2018/134

USC

Pose

Boirazian

Tomás

*****905Z

3

7,8483

ED481A-2018/069

USC

Alonso

Rego

Cecilia

*****53M

1

7,8325

ED481A-2018/011

USC

Ameneiro

Quiñoy

Cristina

*****538W

2

7,8094

ED481A-2018/117

UDC

Concheiro

Moscoso

Patricia

*****095Y

3

7,7997

ED481A-2018/251

UDC

Arslan

 

Kubra

*****996V

2

7,7815

ED481A-2018/177

USC

Sanjurjo

Durán

Emilio

*****114Z

2

7,7677

ED481A-2018/232

UVIGO

Morandeira

Conde

Lois

*****087B

2

7,7622

ED481A-2018/318

UDC

Martín

Prieto

Rodrigo

*****010H

2

7,7249

ED481A-2018/109

USC

Tubío

Fungueiriño

María

*****416H

1

7,7221

ED481A-2018/301

UVIGO

Araujo

Branco

Catarina Isabel

*****183J

2

7,7129

ED481A-2018/006

USC

Riádigos

Sánchez

Irma

*****835F

2

7,6992

ED481A-2018/295

UVIGO

García

Rodríguez

Michael

*****274R

3

7,6914

ED481A-2018/335

UVIGO

Herrera

Pérez

Salvador

*****260F

2

7,6493

ED481A-2018/290

UVIGO

Salvador

Gimeno

Coral

*****184Y

3

7,6487

ED481A-2018/286

UVIGO

González

de Santos

Luis Miguel

*****435B

2

7,6469

ED481A-2018/062

USC

Mallo

Abreu

Ana

*****999Y

2

7,6461

ED481A-2018/088

USC

López

Iglesias

Clara

*****470B

2

7,6302

ED481A-2018/048

USC

Campos

Romero

Hugo

*****170D

-

7,6050

Modalidade A outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2018/020

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Ríos

Castro

Raquel

*****059Q

2

8,3790

IN606A-2018/021

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Rodríguez

Trillo

Ángela

*****902X

-

8,3314

IN606A-2018/006

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Bao

Caamaño

Aida

*****290P

3

8,1346

IN606A-2018/011

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Couselo

Seijas

Marinela

*****399P

2

8,1338

Modalidade B SUG.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2018/262

UVIGO

Veiga

Pérez

Celia

*****869K

-

8,3202

ED481A-2018/025

USC

Lestido

Cardama

Antía

*****700G

2

8,3141

ED481A-2018/216

USC

Hernández

Núñez

Ismael

*****824A

2

8,3032

ED481A-2018/070

UDC

Rojo

Mejuto

Natalia

*****431F

3

8,2820

ED481A-2018/264

USC

Freijeiro

González

Laura

*****586J

2

8,2639

ED481A-2018/151

USC

López

Becoña

Miguel

*****730Y

2

8,2429

ED481A-2018/250

UVIGO

Malvido

Cordeiro

Sofía

*****296P

2

8,2166

ED481A-2018/031

USC

Giunchi

 

Eleonora

*****377J

3

8,1629

ED481A-2018/058

USC

Sanmartín

Feijóo

Sandra

*****979A

2

8,1439

ED481A-2018/242

UVIGO

García

Méndez

Silvia

*****466N

2

8,1173

ED481A-2018/068

USC

Pichel

Mira

Rafael

*****099L

2

8,1153

ED481A-2018/052

UDC

Mihai

 

Iuliana

*****728H

2

8,0923

ED481A-2018/067

USC

Fernández

Rodríguez

Alba

*****515H

-

8,0657

ED481A-2018/016

USC

Castro

Táboas

Iago

*****640M

2

8,0406

ED481A-2018/107

UDC

Barsaglini

Castro

Anabella Soledad

*****495T

2

8,0207

ED481A-2018/234

UVIGO

Cabarcos

Rey

Adrián

*****250X

-

8,0097

ED481A-2018/085

USC

Barroso

Hurtado

María

*****131X

3

8,0036

ED481A-2018/098

USC

Fernández

Pérez

Iago

*****705W

3

7,9568

ED481A-2018/106

USC

Rodríguez

Alonso

Guillermo

*****445R

-

7,8904

ED481A-2018/081

USC

López

Fernández

Tamara

*****369P

1

7,8172

Modalidade B outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2018/023

Fundación Profesor Novoa Santos

Durán

Soutela

Alejandro

*****484G

1

8,7547

IN606A-2018/003

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

González

Carrión

Francisco

*****830K

3

7,9393