Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Mércores, 30 de maio de 2018 Páx. 26688

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO de notificación de resolución (RSU 4509/2017-RJ).

Tipo e número de recurso: recurso de suplicación 4509/2017

Materia: outros dtos. Seg. Social

Recorrente: Fremap, Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais nº 61

Recorridos: Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Alejandro Costas Boullosa, Jocacoba, S.L.

Xulgado de orixe/autos: Xulgado do Social número 2 de Vigo Seguridade Social 325/2017

Casación en unificación de doutrina: 57/2018-Rj

Parte recorrente: Fremap, Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais nº 61

Dilixencia de ordenación da letrada da Administración de xustiza Mª Asunción Barrio Calle

A Coruña, 8 de maio de 2018.

O anterior escrito subscrito polo letrado Francisco Rueda Pérez, en nome e representación de Fremap, Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais nº 61, únase ao recurso da súa razón xunto coas súas copias. Tense por presentada a sentenza de contraste alegada e aténdase ao acordado en dilixencia de ordenación do 10 de abril de 2018. Emprácense as demais partes para compareceren por escrito de letrado, ante a Sala do Social do Tribunal Supremo, dentro do prazo de dez días, presentando copias do devandito escrito e designando un domicilio para notificacións na sede da devandita sala; débese acreditar a representación da parte, se non constar previamente nas actuacións.

Unha vez verificado, remítanse as actuacións ao devandito tribunal.

A parte recorrente enténdese comparecida de dereito coa remisión das actuacións.

Comuníquese ao Xulgado do Social número 2 de Vigo que a resolución desta sala foi impugnada en casación para unificación de doutrina.

Notifíquese ás partes facéndolles saber que contra a presente resolución non cabe recurso ningún.

Acórdoo e asínoo. Dou fe.

A letrada da Administración de xustiza