Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Luns, 11 de xuño de 2018 Páx. 28653

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2018 pola que se fai público o outorgamento de varias concesións administrativas en terreos de dominio público portuario.

Cumpridos os trámites previstos no artigo 85.7 do Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aplicable en defecto de lexislación autonómica propia e nas demais normas de procedente aplicación, acordouse, en virtude das atribucións delegadas pola Orde do 8 de setembro de 2017 da Consellería do Mar (DOG nº 180, do 21 de setembro), outorgar por resolución que pon fin á vía administrativa as seguintes concesións en dominio público portuario, con suxeición ás condicións estipuladas nos pregos de condicións correspondentes:

– Resolución: 29 de xuño de 2017.

Referencia: 12-10-65-C-2.

Obxecto: cambio de titularidade para ocupar unha parcela con destino a hotel-restaurante e instalacións anexas.

Porto: Pontedeume.

Concesionarios: María Purificación Regueira Vizoso e Constantino Nicolás Regueira Vizoso.

Prazo: ata o 15 de decembro de 2027.

Taxas: 9.676,8 € en concepto de TODP e o 2% do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

– Resolución: 9 de xaneiro de 2018.

Referencia: 12-44-15-C-1.

Obxecto: explotación de instalacións de subministración de combustible a buques pesqueiros.

Porto: Porto do Son.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Porto do Son.

Prazo: 10 anos.

Taxas: 2.098,3 € en concepto de TODP e o 1 % do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

– Resolución: 23 de marzo de 2018.

Referencia: 12-13-17-C-1.

Obxecto: explotación de local, parcela A3, para ensinanzas náuticas.

Porto: Sada.

Concesionario: Club Salvamento Sada.

Prazo: 10 anos.

Taxas: 22.987,65 € en concepto de TODP, será de aplicación a bonificación da taxa do 90 %, artigo 40.g) da Lei 6/2003, sempre que non exista explotación económica e se xustifique debidamente e o 1 % do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

– Resolución: 12 de abril de 2018.

Referencia: 12-13-15-C-1.

Obxecto: ocupación da parcela D1 para a explotación de nave de almacenaxe e reparación de embarcación deportivas e de recreo.

Porto: Sada.

Concesionaria: Cadenote Yacht, S.L.

Prazo: 5 anos.

Taxas: 11.348,25 € en concepto de TODP e o 1 % do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

– Resolución: 13 de abril de 2018.

Referencia: 12-50-17-C-1.

Obxecto: explotación de bar-cafetería da terminal comercial.

Porto: A Pobra do Caramiñal.

Concesionaria: Ana Isabel Dean Sieira.

Prazo: 15 anos.

Taxas: 7.502,16 € en concepto de TODP e o 2 % do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

– Resolución: 13 de abril de 2018.

Referencia: 12-48-17-C-1.

Obxecto: explotación de bar-cafetería na nova lonxa de Ribeira.

Porto: Ribeira.

Concesionaria: Café Bar Nova Lonxa de Ribeira, S.L.

Prazo: 15 anos.

Taxas: 22.955,32 € en concepto de TODP e o 2 % do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

– Resolución: 19 de abril de 2018.

Referencia: 13-24-17-C-1.

Obxecto: ocupación de dominio público portuario por liñas de baixa tensión.

Porto: Arcade.

Concesionaria: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Prazo: 10 anos.

Taxas: 45,62 € en concepto de TODP, o 1 % do importe neto da cifra anual de negocio xerado no ámbito da concesión, polo fornecemento a instalacións portuarias e o 2 % do importe neto da cifra anual de negocio xerado no ámbito da concesión, no seu caso polo abastecemento a outras actividades alleas ao porto.

– Resolución: 20 de abril de 2018.

Referencia: 14-05-68-C-1.

Obxecto: modificación substancial para incorporar a parte da edificación pertencente á extinta concesión 14-05-86-C-1 destinada a fábrica de xeo.

Porto: Burela.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Burela.

Prazo: ata o 22 de novembro de 2018.

Taxas: 274,99 € en concepto de TODP e 1 % do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

– Resolución: 20 de abril de 2018.

Referencia: 14-05-17-C-1.

Obxecto: ocupación de edificación para explotación como usos múltiples pesqueiros que inclúen cámaras de frío, almacén de medios mecánicos, formación náutico pesqueira e oficinas administrativas da confraría.

Porto: Burela.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Burela.

Prazo: 10 anos.

Taxas: 6.953,47 € en concepto de TODP e o 1 % do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

– Resolución: 3 de maio de 2018.

Referencia: 13-10-17-C-1.

Obxecto: ocupación de instalacións de dominio público portuario para o desenvolvemento das actividades portuarias inherentes á explotación e xestión da lonxa.

Porto: Portonovo.

Concesionaria: Confraría de Portonovo.

Prazo: 15 anos.

Taxas: 4.031,49 € en concepto de TODP e en concepto de ACIS o importe da taxa será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

– Resolución: 8 de maio de 2018.

Referencia: 13-30-17-C-1.

Obxecto: ocupación de instalacións de dominio público portuario para o desenvolvemento das actividades portuarias inherentes á explotación e xestión da lonxa.

Porto: A Guarda.

Concesionario: Confraría da Guarda.

Prazo: 15 anos.

Taxas: 1147,57 € en concepto de TODP e en concepto de ACIS o importe da taxa será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

– Resolución: 14 de maio de 2018.

Referencia: 13-20-66-C-1.

Obxecto: cambio de titularidade da concesión de ocupación de terreos con destino á construción e explotación de estación de servizo de carburantes de 3ª categoría.

Porto: Cangas.

Concesionaria: Gasdoca, S.L.

Prazo: ata o 15 de decembro de 2027.

Taxas: 965,29 € en concepto de TODP e o 1,5 % do volume de negocio anual das actividades desenvoltas na instalación.

Contra os citados actos administrativos, que esgotan a vía administrativa, cabe interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución facendo público o outorgamento.

Non obstante, os interesados poderán interpor contra esta resolución recurso potestativo de reposición no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación, ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018

José Juan Durán Hermida
Presidente de Portos de Galicia