Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Xoves, 14 de xuño de 2018 Páx. 29079

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B).

Coa finalidade de adxudicar destino provisional para cada curso académico ao persoal funcionario de carreira dos corpos de inspectores de Educación; catedráticos e profesores de ensino secundario; profesores técnicos de formación profesional; catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas; catedráticos e profesores de música e artes escénicas; catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e mestres que non teñan destino definitivo, ao profesorado suprimido e aos que resulten desprazados por falta de horario, ao persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal que supere o procedemento selectivo correspondente, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo, regúlanse as bases da resolución das convocatorias que terán carácter anual:

Artigo 1. Obxecto

Regúlanse as normas que rexerán as convocatorias de adxudicación de destinos provisionais, para a provisión das necesidades de persoal docente para cada curso académico nos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e, se é o caso, noutros centros docentes públicos que dispoñan dun convenio que así o prevexa, que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación, entre o persoal dos corpos de inspectores de educación e o profesorado sen destino definitivo dos corpos de inspectores de educación; catedráticos e profesores de ensino secundario; profesores técnicos de formación profesional; catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas; catedráticos e profesores de música e artes escénicas; catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño; e do corpo de mestres e o persoal docente con destino definitivo que se relaciona nos artigos 2 e 3 desta orde.

2. Este procedemento habilítase na guía de procedementos e servizos co código ED002B.

Artigo 2. Obrigatoriedade de participación

1. Estarán obrigados a participar no concurso, nas especialidades de que sexa titular ou estea habilitado:

a) O persoal docente suprimido e o desprazado por falta de horario.

b) O persoal docente que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde.

c) O persoal docente que teña que reincorporarse á Comunidade Autónoma de Galicia procedente do estranxeiro ou que xa se reincorporou e non obtivo destino definitivo.

d) O persoal docente que teña dereito a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira.

e) O persoal docente que teña concedida unha comisión de servizos por razón de conciliación familiar e laboral.

f) O persoal docente en situación de expectativa de destino, que se ordenará pola maior antigüidade como funcionario de carreira no corpo, e dentro da mesma antigüidade pola maior antigüidade no acceso a funcionario de carreira e, se é o caso, polo número de orde obtida no concurso-oposición. Considerarase, para estes efectos, profesorado en expectativa de destino o persoal que non obtivo o seu primeiro destino definitivo, o persoal reingresado con destino provisional procedente dunha situación administrativa que implicou a perda do destino definitivo e persoal que superou a fase de prácticas e está pendente do nomeamento de funcionario de carreira.

g) O profesorado que solicite o reingreso no servizo activo con efectividade do inicio do correspondente curso académico.

h) O persoal docente que superou o procedemento selectivo para ingreso nun dos corpos citados nesta orde no ano correspondente á convocatoria e que está pendente de realizar a fase de prácticas, e o persoal que superou o procedemento selectivo en convocatorias de anos anteriores e estea pendente de superar a fase de prácticas.

i) O persoal docente interino, pola mesma orde que participou ou pola que tiña dereito a participar na elección de destino no curso inmediatamente anterior á convocatoria, así como o persoal que xerase o dereito con posterioridade ao remate do último prazo de solicitudes, sempre e cando non renunciase a unha interinidade ou substitución que lle fose ofertada, ou que, aínda tendo renunciado, se acollese ao previsto no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

j) O persoal docente substituto, pola mesma orde que participou ou tiña dereito a participar na elección de destino no curso inmediatamente anterior á convocatoria, así como o persoal que xerase o dereito con posterioridade ao remate do último prazo de solicitudes, sempre e cando non renunciase a unha interinidade ou substitución que se lle ofertase ou que, aínda tendo renunciado, se acollese ao previsto no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

En todo caso, o persoal interino e substituto estará obrigado a efectuar, como mínimo, unha solicitude por un dos corpos. De non facelo, o persoal interino ou substituto decaerá dos seus dereitos en todas as listas.

2. O persoal docente suprimido, desprazado, en expectativa ou interino que formule solicitude de comisión de servizos por razón de saúde ou de conciliación deberá efectuar, ademais, unha solicitude ordinaria.

O persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado cada ano, se participa cunha instancia de comisión de servizos de conciliación da vida familiar e laboral, tamén está obrigado a presentar unha solicitude ordinaria.

O persoal docente interino que supere o procedemento selectivo no mesmo corpo e na mesma especialidade e que lle fose concedida unha comisión de servizos por razón de saúde non poderá efectuar unha nova solicitude de comisión de servizos. Empregarase a solicitude efectuada modificando unicamente o colectivo de participación.

Ao persoal docente interino que supere o procedemento selectivo noutro corpo ou noutra especialidade e que tivese concedida unha comisión de servizos por razón de saúde non lle será tramitada esta solicitude e adxudicaráselle praza pola solicitude ordinaria.

O persoal docente interino que supere o procedemento selectivo no mesmo corpo e na mesma especialidade e que lle fose concedida unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral non estará obrigado a efectuar unha nova solicitude de comisión de servizos. No suposto de formular unha nova solicitude quedará sen efecto a realizada como persoal interino.

O persoal docente interino que supere o procedemento selectivo, aínda no suposto de que sexa o mesmo corpo e especialidade en que prestaba servizos estará obrigado a facer unha nova solicitude ordinaria e quedará sen efecto a realizada como persoal docente interino.

No caso de non obter un destino pola solicitude de comisión de servizos por razón de saúde ou pola de conciliación familiar e laboral, teranse en conta as peticións formuladas na solicitude ordinaria. De non obter destino ou de non presentala, a Administración elaborará unha solicitude para a adxudicación de destino de oficio, consonte o establecido no artigo 19 desta orde.

O profesorado suprimido ou en expectativa de destino que estea en situación de servizos especiais ou de excedencia por coidado de familiares, ou teña concedida unha licenza por estudos por todo o curso, ou teña un permiso sindical a tempo completo, deberá participar na convocatoria sen que a adxudicación de destino supoña un cambio na súa situación administrativa, agás que solicite expresamente o reingreso á situación de servizo activo.

3. As prazas que obteña o profesorado en situación de servizos especiais ou que teña concedida unha licenza por estudos por todo o curso ou teña un permiso sindical a tempo completo volverán adxudicarse no propio proceso de adxudicación. As prazas adxudicadas ao profesorado en situación de excedencia voluntaria por coidado de familiares non se volverán ofertar na propia resolución e cubriranse posteriormente como unha substitución.

O persoal funcionario interino que estea en situación de excedencia por coidado de familiares deberá, así mesmo, participar na convocatoria e, no caso de obter destino, solicitar, se o desexa, unha nova excedencia, que lle será autorizada de reunir os requisitos para a súa concesión.

O persoal funcionario interino proposto para un permiso sindical a tempo total deberá tamén participar na convocatoria.

Non poderá participar no concurso o profesorado que teña concedida unha comisión de servizos, agás nos supostos de comisións de servizos por razóns de saúde, de conciliación da vida familiar e laboral e por concelleiro ou concelleira.

Artigo 3. Desprazadas e desprazados por falta de horario

1.a) Estará obrigado a participar no concurso, pola especialidade ou especialidades de que sexa titular e a prazas da súa localidade e no caso do corpo de mestres, se é o caso, a prazas da zona educativa, o persoal funcionario de carreira que, tendo destino definitivo, deba ser desprazado por falta de horario no seu centro de destino, no curso académico correspondente.

1.b) Ao persoal docente desprazado por falta de horario que, estando obrigado, non participe no concurso, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adxudicaralle de oficio destino provisional para o curso académico correspondente nun centro da localidade nas especialidades de que é titular. No caso do corpo de mestres desprazados adxudicaralles de oficio destino provisional para o curso académico correspondente nun centro da localidade ou na zona educativa preferentemente nas especialidades de que é titular.

1.c) Quedará exento de participar obrigatoriamente polo punto 1.a) e 1.b) o profesorado que participe polo punto 2.a) deste artigo.

2.a) Poderá participar voluntariamente no concurso, nas especialidades das cales sexa titular e a prazas da localidade ou localidades que elixa, o persoal funcionario de carreira que, tendo destino definitivo, deba ser desprazado por falta de horario no seu centro de destino, no curso académico correspondente. En calquera caso, de non solicitalas a persoa interesada, a Subdirección Xeral de Recursos Humanos engadirá como últimas peticións as correspondentes á localidade e zona educativa do seu centro de destino definitivo.

2.b) Este profesorado poderá indicar se está disposto a completar horario con materias afíns.

3. A Inspección educativa comunicará aos centros educativos e ao persoal interesado, con anterioridade ao 10 de xuño de cada ano, o número de profesores e profesoras, indicando a especialidade de que son titulares, que non van ter horario no próximo curso académico. Así mesmo, a Inspección educativa remitirá copia desta información á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

4. Considérase que un profesor ou profesora non ten horario no seu centro cando non dispoña de ningunha hora da súa especialidade. Así mesmo, considérase desprazado por falta de horario o profesorado que dispoña de menos de cinco sesións lectivas da súa especialidade e que estas poidan ser asumidas por profesorado doutro departamento.

5. No caso do persoal docente que imparte as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, con carácter previo ao procedemento de elección de horarios previsto no punto 88 e seguintes da Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG do 2 de setembro) e 109 e seguintes da Orde do 3 de outubro de 2000 (DOG do 2 de novembro), segundo a redacción dada pola Orde do 28 de xuño de 2010, a Xefatura de Estudos determinará o número de profesores e profesoras pertencentes a cada departamento que poderá elixir horario.

Este número virá determinado polo cociente que resulte de dividir o número total de horas asignado ao departamento entre 20, e será de aplicación para os restos o establecido no punto terceiro da citada Orde do 28 de xuño de 2010, e todo iso sen prexuízo de aplicación do establecido no artigo 8 da Orde do 23 de xuño de 2011, modificada pola Orde do 4 de xuño de 2012 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

6. O profesorado que sexa titular de máis dunha especialidade deberá pedir praza por todas elas.

7. Na adxudicación do profesorado desprazado por falta de horario terán dereito preferente os desprazados da localidade, e desempatará a maior antigüidade no corpo, a maior antigüidade no centro e a maior puntuación no proceso selectivo, sucesivamente. Estes criterios aplicaranse tamén entre estas persoas participantes que non exerzan o dereito preferente. O persoal docente desprazado por falta de horario participará obrigatoriamente no próximo concurso de traslados que se convoque cos dereitos outorgados ao profesorado suprimido, sen prexuízo das prioridades establecidas nos artigos 16 e 17 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes recollidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e outros procedementos de provisión de prazas para seren cubertas por estes.

Artigo 4. Participación voluntaria

Poderá participar voluntariamente o persoal docente que acceda a outro corpo do mesmo ou distinto subgrupo de clasificación.

Artigo 5. Participación voluntaria para o persoal funcionario de carreira das escolas oficiais de idiomas, dos conservatorios de música e da especialidade de Procesos de Produción Agraria do corpo de profesores de ensino secundario e da especialidade de Operacións de Produción Agraria do corpo de profesores técnicos de formación profesional

1. O persoal funcionario de carreira con destino definitivo nas escolas oficiais de idiomas poderá, con carácter excepcional, solicitar prazas provisionais das escolas oficiais de idiomas e as súas extensións.

2. O persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de música e artes escénicas con destino definitivo nos conservatorios poderá, con carácter excepcional, solicitar prazas provisionais dos conservatorios profesionais de música e as prazas dos conservatorios superiores que corresponda prover por persoal funcionario do corpo de profesores de música e artes escénicas.

3. O profesorado con destino definitivo do corpo de profesores de ensino secundario, da especialidade de Procesos de Produción Agraria, poderá solicitar prazas da súa especialidade nos institutos de educación secundaria, nos centros públicos integrados e nos CFEA.

4. O profesorado con destino definitivo do corpo de profesores técnicos de formación profesional, da especialidade de Operacións de Produción Agraria, poderá solicitar prazas da súa especialidade nos institutos de educación secundaria, nos centros públicos integrados e nos CFEA.

5. Ao profesorado a que se fai referencia neste artigo adxudicaráselle praza inmediatamente antes do profesorado en expectativa de destino do corpo e especialidade correspondente e, entre eles, a orde virá determinada sucesivamente pola maior antigüidade no corpo, maior antigüidade no centro e maior puntuación no procedemento selectivo.

Artigo 6. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de profesores de ensino secundario

O profesorado de ensino secundario poderá solicitar as seguintes prazas, de acordo coas especificacións que se conteñen neste artigo:

a) As correspondentes ás especialidades das cales sexan titulares, para os centros ou localidades ou, se é o caso, prazas de substituto zonal que figuren no anexo II da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia, e para as especialidades de:

Código da especialidade:

001 Filosofía.

002 Grego.

003 Latín.

004 Lingua Castelá e Literatura.

005 Xeografía e Historia.

006 Matemáticas.

007 Física e Química.

008 Bioloxía e Xeoloxía.

009 Debuxo.

010 Francés.

011 Inglés.

012 Alemán.

015 Portugués

016 Música.

017 Educación Física.

018 Orientación Educativa.

019 Tecnoloxía.

053 Lingua e Literatura Galega.

061 Economía.

101 Administración de Empresas.

102 Análise e Química Industrial.

103 Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

104 Construcións Civís e Edificación.

105 Formación e Orientación Laboral.

106 Hostalaría e Turismo.

107 Informática.

108 Intervención Sociocomunitaria.

109 Navegación e Instalacións Mariñas.

110 Organización e Xestión Comercial.

111 Organización e Proc. de Mantemento de Vehículos.

112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica.

113 Organización e Proxectos Sistemas Enerxéticos.

115 Procesos de Produción Agraria.

116 Procesos na Industria Alimentaria.

117 Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos.

118 Procesos Sanitarios.

119 Procesos e Medios de Comunicación.

120 Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel.

121 Procesos e Produtos do Vidro e Cerámica.

122 Procesos e Produtos en Artes Gráficas.

123 Procesos e Produtos en Madeira e Moble.

124 Sistemas Electrónicos.

125 Sistemas Electrotécnicos e Automáticos.

700 Profesor Especialista.

701 Profesor Especialista Fútbol.

702 Profesor Especialista Fútbol Sala.

b) As prazas, se é o caso, de substituto zonal unicamente poderán ser solicitadas na instancia ordinaria polo profesorado en expectativa de destino e o persoal docente que supere o procedemento selectivo e estea pendente de ser nomeado persoal funcionario en prácticas.

c) O profesorado dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, titulares das especialidades correspondentes, poderán solicitar as prazas das escolas oficiais de idiomas relacionadas no anexo II da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia. Para tales efectos, deberá incluír na súa petición os códigos destes centros mantendo o código da especialidade do corpo de profesores de ensino secundario, aínda no suposto de que optase por efectuar a súa solicitude por localidades. A este profesorado adxudicaráselle praza despois da adxudicación do persoal con destino definitivo, do persoal en expectativa de destino e do persoal en prácticas pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas e, se for o caso, do persoal interino do corpo de profesores das escolas oficiais de idiomas.

d) O persoal funcionario de carreira titular de máis dunha especialidade, e o persoal interino e substituto do corpo de profesores de ensino secundario que figure en máis dunha lista poderá solicitar praza por todas as especialidades que posúe efectuando unha solicitude para cada especialidade, sen prexuízo de que poida renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo de reclamacións á resolución provisional.

Artigo 7. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional

O profesorado do corpo de profesores técnicos de formación profesional poderá solicitar as seguintes prazas, de acordo coas especificacións contidas neste artigo.

a) Prazas correspondentes ás especialidades das cales sexan titulares, para os centros ou localidades que figuran no anexo II e para as especialidades de:

Código da especialidade:

030 Prácticas Protésico Dental.

033 Prácticas e Actividades.

201 Cociña e Pastelaría.

202 Equipamentos Electrónicos.

203 Estética.

204 Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble.

205 Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos.

206 Instalacións Electrotécnicas.

208 Laboratorio.

209 Mantemento de Vehículos.

210 Máquinas, Servizos e Produción.

211 Mecanizado e Mantemento de Máquinas.

212 Oficina de Proxectos de Construción.

213 Oficina de Proxectos de Fabricación Mecánica.

214 Operacións e Equipos de Elaboración de Produtos Alimentarios.

215 Operación de Procesos.

216 Operacións de Produción Agraria.

217 Patronaxe e Confección.

218 Perrucaría.

219 Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico.

220 Procedementos Sanitarios e Asistenciais.

221 Procesos Comerciais.

222 Procesos de Xestión Administrativa.

223 Produción de Artes Gráficas.

225 Servizos á Comunidade.

226 Servizos de Restauración.

227 Sistemas e Aplicacións Informáticas.

228 Soldadura.

229 Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son.

700 Profesor Especialista.

701 Profesor Especialista de Baloncesto.

240 Profesor Especialista de Linguaxe de Signos.

250 Profesor Especialista de Audiopróteses.

b) O persoal funcionario interino da especialidade de Servizos á Comunidade poderá solicitar prazas de Servizos á Comunidade e de Prácticas e Actividades, pola súa orde de preferencia. Adxudicaranse, en primeiro lugar, as prazas de Prácticas e Actividades ás persoas pertencentes á lista de Prácticas e Actividades.

Para os efectos da tramitación das comisións de servizos, de conformidade co artigo 24.12 desta orde, na especialidade de Servizos á Comunidade computaranse unicamente as prazas desta especialidade. En consecuencia, non se computarán as prazas de Prácticas e Actividades.

c) O persoal funcionario de carreira titular de máis dunha especialidade e o persoal interino e substituto do corpo de profesores técnicos de formación profesional que figure en máis dunha lista poderá solicitar praza por todas as especialidades que posúe efectuando unha solicitude para cada especialidade, sen prexuízo de que poidan renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo de reclamacións á resolución provisional.

Artigo 8. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de catedráticos e de profesores de escolas oficiais de idiomas

O profesorado dos corpos de catedráticos e de profesores de escolas oficiais de idiomas, de acordo coas especialidades de que sexa titular, poderá solicitar as prazas dos centros que se relacionen no anexo III da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia e para as especialidades de:

Código da especialidade:

001 Alemán.

002 Árabe.

004 Chinés.

006 Español.

008 Francés.

009 Galego.

011 Inglés.

012 Italiano.

013 Xaponés.

015 Portugués.

017 Ruso.

O persoal funcionario de carreira titular de máis dunha especialidade e o persoal interino e substituto do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas que figure en máis dunha lista poderá solicitar praza por todas as especialidades que posúe efectuando unha solicitude para cada especialidade, sen prexuízo de que poida renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo de reclamacións á resolución provisional.

Artigo 9. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

O profesorado do corpo de catedráticos de música e artes escénicas, de acordo coas especialidades de que sexa titular, poderá solicitar as prazas dos centros que se relacionen no anexo IV da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia e para as especialidades de:

Código da especialidade:

001 Acordeón.

003 Arpa.

006 Canto.

008 Clarinete.

009 Clave.

010 Composición.

012 Concertación.

014 Contrabaixo.

020 Dirección de Coro.

023 Dirección de Orquestra.

025 Escena Lírica.

030 Fagot.

031 Frauta de Bico.

032 Frauta Travesa.

033 Etnomusicoloxía.

035 Guitarra.

039 Historia da Música.

045 Lingua Alemá.

046 Lingua Francesa.

047 Lingua Inglesa.

048 Lingua Italiana.

050 Música de Cámara.

051 Musicoloxía.

052 Óboe.

053 Órgano.

057 Pedagoxía.

058 Percusión.

059 Piano.

061 Improvisación e Acompañamento.

063 Repertorio con Piano para Voz.

066 Saxofón.

072 Trombón.

074 Trompa.

075 Trompeta.

076 Tuba.

077 Viola.

078 Violín.

079 Violoncello.

090 Gaita.

092 Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e Barroco.

093 Instrumentos de Púa.

095 Instrumentos Históricos de Corda Fretada.

096 Instrumentos Históricos de Tecla.

097 Instrumentos Históricos de Vento.

098 Repertorio con Piano para Instrumentos.

100 Tecnoloxía Musical.

102 Viola da Gamba.

115 Produción e Xestión de Música e Artes Escénicas.

Artigo 10. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de profesores de música e artes escénicas

O profesorado do corpo de profesores de música e artes escénicas, de acordo coas especialidades das cales sexa titular, poderá solicitar as prazas dos centros que se relacionen no anexo V da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia e para as especialidades de:

Código da especialidade:

401 Acordeón.

402 Arpa.

403 Canto.

404 Clarinete.

405 Clave.

406 Contrabaixo.

407 Coro.

408 Fagot.

409 Flabiol i Tamborí.

410 Frauta Travesa.

411 Frauta de Bico.

412 Fundamentos de Composición.

413 Gaita.

414 Guitarra.

415 Guitarra Flamenca.

416 Historia da Música.

417 Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco.

418 Instrumentos de Púa.

419 Óboe.

420 Órgano.

421 Orquestra.

422 Percusión.

423 Piano.

424 Saxofón.

425 Tenora i Tible.

426 Trombón.

427 Trompa.

428 Trompeta.

429 Tuba.

431 Viola.

432 Viola da Gamba.

433 Violín.

434 Violoncello.

435 Danza Española.

436 Danza Clásica.

437 Danza Contemporánea.

438 Flamenco.

439 Historia da Danza.

440 Acrobacia.

441 Canto Aplicado á Arte Dramática.

442 Caracterización e Indumentaria.

443 Danza Aplicada á Arte Dramática.

444 Dicción e Expresión Oral.

445 Dirección Escénica.

446 Dramaturxia.

447 Esgrima.

448 Espazo Escénico.

449 Expresión Corporal.

450 Iluminación.

451 Interpretación.

452 Interpretación con Obxectos.

453 Interpretación no Musical.

454 Interpretación no Teatro do Xesto.

455 Literatura Dramática.

456 Técnicas Escénicas.

457 Técnicas Gráficas.

458 Teoría e Historia da Arte.

459 Teoría teatral.

460 Linguaxe Musical.

471 Instrumentos de Vento de Jazz-Saxofón.

472 Instrumentos de Vento de Jazz-Trompeta.

473 Instrumentos de Vento de Jazz-Trombón.

474 Batería de Jazz.

475 Teclados/Piano Jazz.

476 Contrabaixo de Jazz.

477 Jazz guitarra.

478 Linguaxe Musical-Arte Dramática.

O persoal funcionario de carreira titular de máis dunha especialidade, e o persoal interino e substituto do corpo de profesores de música e artes escénicas que figure en máis dunha lista poderá solicitar praza por todas as especialidades que posúe efectuando unha solicitude para cada especialidade, sen prexuízo de que poida renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo de reclamacións á resolución provisional.

Artigo 11. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de catedráticos e de profesores de artes plásticas e deseño

As profesoras e profesores de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades das cales sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que se relacionan no anexo VI da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia e para as seguintes especialidades:

Código da especialidade:

502 Conservación e Restauración de Materiais Arqueolóxicos.

503 Conservación e Restauración de Materiais Escultóricos.

504 Conservación e Restauración de Obras Pictóricas.

507 Debuxo Artístico e Cor.

508 Debuxo Técnico.

509 Deseño Interiores.

510 Deseño de Moda.

511 Deseño de Produto.

512 Deseño Gráfico.

515 Fotografía.

516 Historia da Arte.

517 Xoiaría e Ourivaría.

518 Materiais e Tecnoloxía: Cerámica e Vidro.

520 Materiais e Tecnoloxía: Deseño.

521 Medios Audiovisuais.

522 Medios Informáticos.

523 Organización Industrial e Lexislación.

525 Volume.

526 Historia coa especialidade de Arqueoloxía.

O persoal funcionario de carreira titular de máis dunha especialidade e o persoal interino e substituto do corpo de profesores de artes plásticas e deseño que figure en máis dunha lista poderá solicitar praza por todas as especialidades que posúe efectuando unha solicitude para cada especialidade, sen prexuízo de que poida renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo de reclamacións á resolución provisional.

Artigo 12. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño

As mestras e mestres de taller de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades das cales sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que se relacionen no anexo VI da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia e para as seguintes especialidades:

Código da especialidade:

603 Complementos e Accesorios.

604 Dourado e Policromía.

607 Esmaltes.

608 Fotografía e Procesos de Reprodución.

610 Moldes e Reproducións.

612 Talla en Pedra e Madeira.

613 Técnicas Cerámicas.

614 Técnicas de Gravado e Estampación.

615 Técnicas de Xoiaría e Bixutería.

616 Técnicas de Ourivaría e Prataría.

617 Técnicas de Patronaxe e Confección.

618 Técnicas de Metal.

O persoal funcionario de carreira titular de máis dunha especialidade e o persoal interino e substituto do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño que figure en máis dunha lista poderá solicitar praza por todas as especialidades que posúe efectuando unha solicitude para cada especialidade, sen prexuízo de que poida renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo de reclamacións á resolución provisional.

Artigo 13. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario pertencente ao corpo de mestres

O persoal do corpo de mestres poderá solicitar as seguintes prazas, de acordo coas especificacións que se conteñen nesta base:

a) As correspondentes ás especialidades para as que estea habilitado, para os centros e localidades que figuren no anexo VII da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia e para as seguintes especialidades:

Código

Especialidade

31

Educación Infantil

32

Lingua Estranxeira: Inglés

33

Lingua Estranxeira: Francés

34

Educación Física

35

Música

36

Pedagoxía Terapéutica

37

Audición e Linguaxe

38

Educación Primaria

60

Pedagoxía Terapéutica, ESO

61

Audición e Linguaxe, ESO

Considerarase que está habilitado na especialidade de educación primaria o persoal funcionario en prácticas que vai ser nomeado funcionario de carreira con efectividade do día 1 de setembro do próximo curso e que reúna os requisitos para ser habilitado.

b) Ademais, poderá solicitar as vacantes dos departamentos de orientación (código 39) o persoal funcionario de carreira e o persoal funcionario en prácticas do corpo de mestres que estea en posesión das titulacións de licenciatura ou grao de Psicopedagoxía, ou Pedagoxía, ou en Psicoloxía, ou en Filosofía e Ciencias da Educación (especialidades de Psicoloxía ou Ciencias da Educación) ou en Filosofía e Letras (especialidades de Pedagoxía ou Psicoloxía), conforme prescribe o artigo 4.a) do Decreto 120/1998, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) De acordo co preceptuado na disposición transitoria primeira da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o persoal do corpo de mestres que sexa suprimido ou desprazado por falta de horario nunha praza do primeiro e segundo curso da educación secundaria obrigatoria poderá solicitar, ademais, as prazas correspondentes ás especialidades para as que estea habilitado, para os centros públicos integrados e institutos de educación secundaria que figuran no anexo VII da resolución que publique a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no Diario Oficial de Galicia e para as seguintes especialidades:

Código

Especialidade

21

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

22

Ciencias da Natureza

23

Matemáticas

24

Lingua Castelá

25

Lingua Estranxeira: Inglés

27

Educación Física

28

Música

67

Lingua Galega

Ademais, o profesorado das especialidades de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe poderá solicitar, en calquera caso, as especialidades 60 ou 61, respectivamente, tendo en conta que non se considera que imparte o primeiro e segundo curso da educación secundaria obrigatoria para os efectos económicos correspondentes.

d) O persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado no ano correspondente unicamente poderá solicitar prazas da especialidade pola que accede e dos departamentos de orientación, sempre que reúna os requisitos establecidos na alínea b) deste artigo.

e) O persoal do corpo de mestres interino e substituto unicamente poderá solicitar conxuntamente prazas da especialidade correspondentes á lista en que figura e de primaria, e, se posúe algunha das titulacións establecidas na alínea b) deste artigo, pola lista de orientación, sempre que accedera á primeira interinidade ou substitución con anterioridade ao 31 de agosto de 2008. Este persoal poderá, así mesmo, efectuar outra solicitude diferente noutras listas a que accedera con posterioridade ao 31 de agosto de 2008 e que terán o mesmo tratamento que as previstas no parágrafo seguinte.

f) O persoal do corpo de mestres interino e substituto que accedese a primeira interinidade ou substitución con posterioridade ao 31 de agosto de 2008 unicamente poderá solicitar prazas da especialidade ou especialidades correspondentes á lista ou listas en que figura, en aplicación do previsto no punto quinto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias. Poderán efectuar unha solicitude por cada especialidade e, se posúen algunha das titulacións establecidas na alínea b) deste artigo, pola lista de Orientación sen prexuízo de que poidan renunciar á solicitude dalgunha especialidade ou de Orientación durante o prazo de reclamacións á resolución provisional establecido no artigo 37 da presente orde.

A ordenación da lista de Orientación realizarase pola data de acceso á primeira interinidade ou substitución dunha especialidade do corpo de mestres. No suposto de que dúas ou máis persoas interinas accederan á primeira interinidade ou substitución na mesma data, se pertencen á mesma lista, a ordenación realizarase pola orde que posúan na dita lista e, no caso de que formen parte de distintas listas, a ordenación realizarase pola orde alfabética dos apelidos.

Artigo 14. Solicitudes

1. As solicitudes deberán cubrirse segundo o anexo I na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, http://www.edu.xunta.es/cadp, e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considérase como data da presentación da solicitude aquela en que foi realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento.

Non deberá achegarse ningunha documentación complementaria para este procedemento.

Artigo 15. Solicitude en que se exerce o dereito preferente a centro

O persoal afectado que desexe exercer o dereito preferente a centro está obrigado a facer constar nas peticións, en primeiro lugar, o centro de dereito preferente.

No caso de persoal do corpo de mestres, na adxudicación de destino ao persoal que exerce o dereito preferente darase prioridade ao centro sobre a especialidade. Iso implica que se adxudicará con preferencia o centro en que se exerce o dereito preferente en praza da especialidade da que non se é titular fronte a outra praza da que se é titular doutro centro da mesma ou distinta localidade, agás a Lingua Estranxeira: Inglés.

Artigo 16. Solicitudes en que se exerce o dereito preferente á localidade ou zona

O persoal afectado que desexe exercer este dereito preferente está obrigado a facer constar nas peticións, inmediatamente despois do centro de dereito preferente, no caso de que se exerza este dereito, a localidade e, no caso do corpo de mestres, a zona do seu ámbito de dereito preferente.

No caso do persoal do corpo de mestres, colocará tamén en primeiro lugar as peticións para as cales está habilitado e, por último, as restantes, tendo en conta que se poderá adxudicar destino en prazas de calquera especialidade agás Lingua Estranxeira: Inglés.

Logo de solicitar as prazas de dereito preferente poderán pedirse outras prazas de localidade ou zona distinta.

Artigo 17. Requisitos exixidos para pedir prazas bilingües

Para pedir praza bilingüe exíxese que na base de datos persoais estea acreditado que o profesorado dispón do nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) na lingua correspondente, conforme o establecido no anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011, modificada pola Orde do 7 de xullo de 2016 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencias en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 18. Solicitude de centros e/ou localidades e procedemento de adxudicación

1. O persoal docente poderá solicitar centros e/ou localidades de calquera provincia, indicando se desexa impartir áreas afíns e/ou itinerancia no recadro establecido na solicitude.

No caso de solicitar centros, e de existir neste máis dunha vacante da mesma especialidade, unha delas cun horario completo e outra para completar con áreas afíns, adxudicarase en primeiro lugar a praza ou prazas que teñan horario completo da especialidade pola que se participa.

Se se solicita en primeiro lugar o centro para prazas bilingües adxudicaranse con prioridade estas.

No caso de solicitar localidade, entenderase que solicitan todos os centros da localidade incluídos nos anexos segundo corresponda que se publiquen por resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola orde en que aparecen nos referidos anexos. No caso de que soliciten localidade con itinerante e/ou afíns, entenderase que solicitan con prioridade todos os centros desta sen itinerancia, sen afíns e posteriormente con itinerancia e/ou afíns, polo que a orde de adxudicación sería a seguinte:

* Vacantes de todos os centros desa localidade, coa ordenación do anexo da convocatoria, e dentro de cada un deles, de todas as especialidades posibles, sen afíns e sen itinerancia.

* Vacantes coas mesmas condicións, con afíns e que non sexan itinerantes.

* Vacantes coas mesmas condicións sen afíns e que sexan itinerantes.

* Vacantes coas mesmas condicións con afíns e que sexan itinerantes.

Para estes efectos, debe terse en conta que as prazas dos colexios rurais agrupados teñen a consideración de itinerantes, agás as correspondentes ás especialidades de educación infantil e educación primaria.

No caso de non consignar coa petición o código da especialidade, a adxudicación farase pola orde en que o/a participante manifestou na súa solicitude de participación.

Se se desexa solicitar a localidade con prazas bilingües deberá repetirse o código da localidade especificando o idioma correspondente.

No caso de solicitar provincia enténdese que se piden todos os centros da provincia pola orde que figuran nos correspondentes anexos, incluídas tamén as prazas con itinerancia e afíns agás que se exclúan expresamente no recadro establecido na solicitude. En consecuencia, de corresponderlle, adxudicaráselle praza en calquera dos centros da provincia.

2. O persoal docente interino ou substituto que non desexe obter calquera destino dunha provincia non deberá efectuar solicitude de provincia e limitarase a solicitar por centro ou por localidade. As persoas que obteñan destino na resolución definitiva da convocatoria regulada nesta orde non poderán acollerse ás renuncias establecidas no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017 pola que se dá publicidade do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias, agás causa sobrevida con posterioridade a esta.

O feito de que o persoal docente interino marque a provincia ou provincias para obter destino na súa solicitude de participación non implica que despois as provincias se trasladen á aplicación que xestiona o procedemento de substitucións e, polo tanto, terán que realizar a petición de prestar servizos nunha ou en varias provincias de acordo co establecido no artigo 33.

Artigo 19. Elaboración da solicitude para a adxudicación de destino de oficio

Ao persoal docente que, de acordo co establecido nesta orde, estea obrigado a obter destino para o próximo curso e non resulte adxudicatario dunha das prazas solicitadas, adxudicaraselle destino de oficio nas seguintes condicións:

a) Corpo de mestres:

– Ao persoal docente suprimido que exerceu dereito preferente a centro e, de ser o caso, formulou outras peticións fóra do dereito preferente e non obtivo destino, a Administración elaborará unha solicitude en que se lle engadirá a localidade e, se é o caso, a zona de dereito preferente.

– Ao persoal docente suprimido que non obtivo destino e que non exerceu ningún dereito preferente, a Administración elaborará unha solicitude en que se ordenaran pola orde do código as especialidades de que sexa titular e, a continuación, as especialidades para as que non está habilitado, agás Inglés. As provincias irán ordenadas do seguinte xeito: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, entendéndose que se solicitan todos os centros da provincia pola orde en que aparecen nos anexos da resolución que realice a convocatoria a que se fai referencia no artigo 37 desta orde.

– Ao persoal docente en expectativa de destino que non obtivo destino pola solicitude de comisión de servizos por razón de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral e que non formulou a solicitude ordinaria, a Administración elaborará unha solicitude en que se ordenarán pola orde do código as especialidades de que sexa titular e, a continuación, as especialidades para as que non está habilitado, agás Inglés. As provincias irán ordenadas do seguinte xeito: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, entendéndose que se solicitan todos os centros da provincia pola orde en que aparecen no anexo da resolución que realice a convocatoria a que se fai referencia no artigo 37 desta orde.

– No caso do persoal docente que supere o procedemento selectivo cada ano e non formule unha solicitude ordinaria, a Administración elaborará unha solicitude en que despois da especialidade pola que aproba ordenaranse as restantes especialidades por orde de código, agás Inglés. As provincias irán ordenadas do seguinte xeito: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, entendéndose que se solicitan todos os centros da provincia pola orde en que aparecen no anexo da resolución que realice a convocatoria a que se fai referencia no artigo 37 desta orde.

b) Restantes corpos

Na especialidade de participación ordenaranse as provincias do seguinte xeito: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, entendéndose que se solicitan en primeiro lugar todos os centros dunha provincia pola orde en que aparecen no anexo da resolución que realice a convocatoria a que se fai referencia no artigo 37 desta orde.

Artigo 20. Prazo de solicitudes

O prazo de solicitude será o que estableza a convocatoria a que fai referencia o artigo 37 desta orde agás para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado cada ano, cuxo prazo será de dous días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da lista de aprobados de cada tribunal na páxina web http://www.edu.xunta.es/oposicions

Artigo 21. Validez da solicitude para os cursos vindeiros

1. A solicitude formulada será válida para as seguintes convocatorias a partir do curso académico 2019/20 mentres se manteña a obriga de participar neste procedemento, de conformidade co artigo segundo desta convocatoria. Polo tanto, non terá que formalizar nova solicitude:

a) O profesorado suprimido e desprazado que continúe na mesma situación para o curso académico inmediatamente seguinte.

b) O profesorado que continúe en expectativa de destino.

c) O profesorado interino e substituto que participase no proceso de adxudicación de destino da convocatoria inmediatamente anterior e continúe tendo dereito a manter o seu posto na correspondente lista ou listas, de conformidade co establecido na Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

2. A formalización dunha nova solicitude dentro do prazo establecido deixará sen efecto a solicitude presentada nunha convocatoria anterior.

Artigo 22. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 23. Vacantes

1. As vacantes que serán obxecto de provisión no correspondente concurso serán introducidas na aplicación informática www.edu.xunta.es/persoalcentros polas direccións dos centros educativos, agás as prazas correspondentes ao corpo de mestres que serán incluídas pola Xefatura da Inspección educativa da provincia.

2. A Inspección educativa poderá supervisar en calquera momento as vacantes solicitadas polos centros e dar instrucións para a súa modificación.

3. Con carácter xeral, as vacantes non poderán incluír máis de dúas materias afíns, agás autorización da Inspección educativa.

4. Para estes efectos non computarán como materias afíns, figurando exclusivamente para efectos informativos:

812 Módulo de Comunicación e Sociedade; Ámbito Lingüístico e Social, Ámbito Lingüístico, Ámbito Social.

815 Módulo de Ciencias Aplicadas; Ámbito Científico e Matemático; Ámbito Científico-Tecnolóxico.

5. Ademais das vacantes adxudicaranse na resolución do concurso aquelas prazas que se orixinen por resultas na resolución do concurso de cada corpo, como consecuencia da adxudicación de destinos ao persoal que participa no concurso con destino definitivo. Non se adxudicarán, polo tanto, aquelas prazas que poidan orixinarse nun corpo pola adxudicación dun destino a unha persoa noutro corpo distinto do que se encontra en situación de servizo activo.

6. Como consecuencia do establecido no punto anterior, os centros educativos e as xefaturas territoriais non solicitarán as prazas do profesorado con destino definitivo que participa no concurso por razón de comisión de servizos de saúde, comisión de servicios de conciliación da vida familiar e laboral, comisión de servizos por concelleiro ou concelleira. Si deben solicitarse as prazas que resulten necesarias do persoal que estea en situación de servizos especiais, que teña un permiso sindical a tempo total ou en comisión de servizos por motivos distintos dos citados anteriormente, como pode ser por exercer a dirección dun centro educativo, asesoría no CAFi, nos centros de formación e recursos ou na Consellería, en centros do estranxeiro, en centros de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas sometidas a convenio, e outras.

Artigo 24. Orde de adxudicación

1. A orde de adxudicación dos corpos será o seguinte:

– Mestres.

– Catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas.

– Catedráticos e profesores de artes plásticas e deseño.

– Mestres de taller de artes plásticas e deseño.

– Catedráticos de música e artes escénicas.

– Profesores de música e artes escénicas.

– Catedráticos e profesores de ensino secundario.

– Profesores técnicos de formación profesional.

2. Nas ensinanzas de secundaria e de réxime especial as especialidades adxudicaranse por orde de código dentro de cada corpo. Esta orde de adxudicación tamén se aplicará ao persoal docente interino ou substituto do corpo de mestres que accedese ás listas de interinidades e substitucións despois do 31 de agosto de 2008.

3. No caso de que unha persoa resulte adxudicataria nunha especialidade quedarán sen efecto as solicitudes que, se é o caso, teña realizadas noutro corpo e/ou especialidades.

4. A orde de adxudicación dos destinos provisionais será por colectivos, sen prexuízo dos dereitos preferentes a centro e localidade regulados nesta orde, pola seguinte preferencia:

a) Persoal docente funcionario de carreira suprimido ou desprazado por falta de horario que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde.

b) Persoal docente funcionario de carreira suprimido ou desprazado por falta de horario que teña concedida unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral.

c) Persoal docente funcionario de carreira suprimido ou desprazado con solicitude ordinaria.

d) Persoal docente funcionario de carreira que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde.

e) Persoal docente interino que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde, sempre que lle corresponda traballar de acordo co establecido nos números 11 e 12 deste artigo.

f) Persoal docente que teña que reincorporarse á Comunidade Autónoma de Galicia procedente do estranxeiro.

g) O persoal docente funcionario de carreira que teña concedida unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral.

h) O persoal docente funcionario de carreira en expectativa de destino, que se ordenará pola maior antigüidade como funcionario de carreira no corpo e, dentro da mesma antigüidade, pola maior antigüidade no acceso a funcionario de carreira e, se é o caso, polo número de orde obtida no concurso-oposición. Entenderase incluído neste grupo o persoal funcionario en prácticas que vai ser nomeado funcionario de carreira con efectividade do 1 de setembro do ano correspondente.

i) O profesorado que solicite o reingreso no servizo activo con efectividade do inicio do curso académico.

j) O persoal docente que superou o procedemento selectivo de acceso ou ingreso aos corpos docentes ou que teña pendente de superar a fase de prácticas de anos anteriores e teña concedida unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral.

k) O persoal docente que superou o procedemento selectivo de acceso a un corpo do mesmo subgrupo de clasificación, ou ao de profesores de ensino secundario e do corpo de profesores de artes plásticas e deseño procedentes do subgrupo A2.

l) O persoal docente que superou o procedemento selectivo de ingreso ao corpos docentes, convocados pola orde do ano correspondente, e o que teña pendente de superar a fase de prácticas de anos anteriores.

m) O persoal docente interino e substituto que teña concedida unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral, sempre que lle corresponda traballar de acordo co establecido nos números 11 e 12 deste artigo.

n) O persoal docente interino, pola mesma orde que participou ou pola que tiña dereito a participar na elección de destino no último curso inmediatamente anterior ao do ano da convocatoria, e o que xerou o dereito posteriormente, sempre e cando non renunciase a unha interinidade ou substitución que lle fose ofertada ou que, aínda tendo renunciado, se acollese ao previsto no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo de 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

o) O persoal docente substituto, pola mesma orde en que participou ou tiña dereito a participar na elección de destino no último curso académico, sempre e cando non renunciase a unha interinidade ou substitución que lle fose ofertada ou que, aínda tendo renunciado, se acollese ao previsto no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

5. Na adxudicación das prazas terá prioridade o persoal docente que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde, pola situación persoal do propio docente sobre o que teña concedida a mesma comisión pola situación dun familiar.

6. Na orde de adxudicación de prazas ao persoal suprimido ou desprazado por falta de horario terá prioridade o persoal que, pola súa vez, teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde ou unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral. Así mesmo, dentro de cada grupo aplicaranse os criterios dos puntos 2 e 4 deste artigo.

7. Na adxudicación das prazas ao persoal que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de conciliación da vida familiar e laboral, a preferencia virá determinada polos tipos III, II e I e, dentro de cada tipo, a prioridade virá determinada por ser unha única persoa proxenitora, pola antigüidade como persoal funcionario de carreira no corpo, a antigüidade no centro e a puntuación no concurso-oposición, sucesivamente, de acordo co artigo 12.2 da Orde do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparten docencia en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.

8. Dentro de cada grupo, os criterios de prioridade veñen determinados pola maior antigüidade no corpo, a maior antigüidade no centro, ano de oposición e a maior puntuación no proceso selectivo, sucesivamente.

9. Cando a un profesor ou profesora ao cal se lle concedeu unha comisión de servizos por razóns de saúde ou de conciliación da vida familiar e laboral non lle corresponda ningunha das prazas solicitadas, de ser o caso, participará na adxudicación de destinos pola orde que lle corresponda dentro do seu colectivo.

10. A adxudicación de praza de comisión de servizos por razóns de saúde a persoal docente procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia estará condicionada a que obteña praza todo o profesorado dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria relacionado no punto 4 deste artigo desde os parámetros a) ata o l), ambos incluídos.

11. No caso do persoal docente interino ou substituto do corpo de mestres da lista única, enténdese que ten dereito á adxudicación de praza por concesión de comisión de servizos por razóns de saúde ou de conciliación da vida familiar e laboral e por ser concelleiro ou concelleira, cando lle corresponda traballar pola dita lista.

No caso do persoal docente interino que non pertence á lista única, enténdese que ten dereito a adxudicación de praza por concesión de comisión de servizos por razóns de saúde ou de conciliación da vida familiar e laboral, cando o seu número de orde de lista na especialidade correspondente sexa igual ou inferior ao número de prazas que desa especialidade se vai a adxudicar ao persoal docente interino, despois de realizada a adxudicación do persoal docente interino da lista única.

A adxudicación de praza por concesión de comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral ao persoal docente interino e substituto efectuarase despois da adxudicación de destinos provisionais do persoal que superou o último procedemento selectivo

12. Enténdese que o persoal docente interino ou substituto dos restantes corpos ten dereito á adxudicación de praza por concesión de comisión de servizos por razóns de saúde, por ser concelleiro ou concelleira, ou por concesión da comisión de servizos por razóns de conciliación da vida familiar e laboral cando o seu número de orde de lista na especialidade correspondente sexa igual ou inferior ao número de prazas que desa especialidade se vai adxudicar ao persoal docente interino.

13. Para os efectos do establecido nos puntos 11 e 12 deste artigo non se computará o persoal interino que, figurando na correspondente lista, xa resultou adxudicatario dunha praza nalgunha das listas con código inferior ou noutro corpo adxudicado con prioridade.

Artigo 25. Dereito preferente a centro

Terá dereito preferente a centro:

a) O persoal docente suprimido e desprazado por falta de horario.

b) As concelleiras e concelleiros, ao centro en que prestaban servizos no momento en que resultaron elixidas ou elixidos.

Artigo 26. Dereito preferente á localidade

Terá dereito preferente a localidade:

a) O persoal docente desprazado por falta de horario, ás prazas da localidade en que ten destino definitivo.

b) O persoal docente suprimido, ás prazas da localidade en que tiña destino definitivo no momento da supresión.

c) O profesorado procedente do estranxeiro, ás prazas da localidade en que estaba destinado no momento de obter praza no estranxeiro.

d) As concelleiras e concelleiros, ás prazas da localidade en que prestaban servizos no momento en que resultaron elixidas ou elixidos, sempre que non poidan facer efectivo o dereito preferente a centro.

Artigo 27. Dereito preferente a zona educativa

Terá dereito preferente a zona educativa:

a) O persoal docente do corpo de mestres desprazado por falta de horario.

b) O persoal docente do corpo de mestres suprimido, á zona educativa en que prestaba servizos no momento da supresión.

c) O persoal docente do corpo de mestres procedente do estranxeiro, ás prazas da zona educativa en que estaba destinado no momento de obter praza no estranxeiro.

Artigo 28. Adxudicación de vacantes bilingües e itinerantes

As vacantes bilingües e as itinerantes, completando horario noutro centro ou centros, só se adxudicarán a aquelas electoras e electores que o soliciten explicitamente.

O persoal docente interino e substituto que formule petición de provincia ou provincias, enténdese que solicita prazas con itinerancia e afíns, agás que exprese o contrario na solicitude.

Artigo 29. Adxudicación de vacantes con afíns no corpo de mestres

As vacantes con afíns adxudicaranse só ao persoal docente que solicite explicitamente vacantes deste tipo agás nas quendas de oficio, en que poden ser adxudicadas a calquera elector aínda sen colocar.

Artigo 30. Adxudicación de vacantes con afíns nos restantes corpos

As vacantes con afíns adxudicaranse só ao persoal docente que solicite explicitamente vacantes deste tipo agás nas quendas de oficio, en que poden ser adxudicadas a calquera elector aínda sen colocar. Exceptúanse do anterior aquelas vacantes que teñan como materia afín algún idioma estranxeiro.

Artigo 31. Adxudicación de prazas das escolas oficiais de idiomas

As prazas das escolas oficiais de idiomas que queden vacantes, unha vez resolto o concurso entre o persoal funcionario en expectativa de destino e o persoal que supere o último proceso selectivo convocado e, se é o caso, o persoal interino ou substituto do corpo correspondente, seranlle adxudicadas ao profesorado de ensino secundario da respectiva especialidade que as solicitase.

Ao profesorado interino de secundaria que obteña praza nunha escola oficial de idiomas expediráselle nomeamento de interino do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas.

Artigo 32. Adxudicación de destino de oficio

Adxudicarase destino de oficio a todo o persoal participante que non acade destino de entre os solicitados, agás as persoas participantes que deixan resulta. Adxudicarase destino de oficio tamén a todos aqueles que, tendo a obriga de participar no concurso, non o fixesen.

En ningún caso se adxudicará destino de oficio ao persoal funcionario interino ou substituto.

No caso do persoal do corpo de mestres suprimido e desprazado por falta de horario que exerza o dereito preferente e non obteña destino, por non existir vacante, adxudicaráselle un posto como substituto de zona, co fin de que non sexa desprazado da zona educativa en que se encontra o centro do seu destino definitivo de referencia, de acordo co establecido no Decreto 140/2006, do 31 de agosto.

Ao profesorado en expectativa de destino adxudicaráselle destino de oficio en calquera das especialidades de que sexa titular. Ao persoal opositor adxudicaráselle destino de oficio na súa especialidade, pola orde en que figura o profesorado dentro do seu colectivo. A adxudicación realizarase á primeira vacante libre, pola orde en que os centros figuren nos anexos da correspondente convocatoria, tendo en conta a priorización, se é o caso, de provincias feitas polo participante.

No corpo de mestres, cando non exista vacante da súa especialidade, ao profesorado en expectativa de destino e ao persoal opositor do ano correspondente adxudicaráselle destino de oficio noutra especialidade da cal non son titulares, agás Lingua Estranxeira: Inglés, non sendo que o solicite o participante, e Orientación. A adxudicación ao profesorado en expectativa realizarase unha vez adxudicado o profesorado en expectativa das especialidades correspondentes, pola orde da lista única e dando prioridade ás peticións de centro, feitas polo participante, sobre a especialidade. A adxudicación ao persoal opositor realizarase unha vez adxudicado o persoal opositor das especialidades correspondentes.

Nos restantes corpos, ao profesorado en expectativa de destino adxudicaráselle destino de oficio, mesmo noutra especialidade da cal non sexa titular, de non existir vacante na súa. Esta adxudicación realizarase preferentemente en especialidades solicitadas como afíns en que queden vacantes, unha vez adxudicado destino a todo o profesorado en expectativa.

Non serán adxudicadas de oficio as prazas dos centros de Defensa, as dos centros penitenciarios, as prazas itinerantes e as de bilingüismo. Para estes efectos, non terán a consideración de itinerantes as prazas das especialidades de educación infantil e de educación primaria dos colexios rurais agrupados.

Artigo 33. Petición de prestar servizos nunha ou en varias provincias

O persoal docente interino e substituto para o caso de que non obteña praza na adxudicación poderá acollerse a prestar servizos como persoal docente interino ou substituto nunha ou en varias provincias, sen perda da orde da lista, a través da aplicación informática que xestiona a cobertura das substitucións, na páxina www.edu.xunta.es/substitutos, no prazo do 16 de xullo ao 17 de agosto do ano correspondente, ambos incluídos. A solicitude terá efectos durante todo o curso académico. O que non efectúe opción enténdese que desexa prestar servizos en todas as provincias da Comunidade Autónoma.

Artigo 34. Petición de prestar servizos en determinados concellos

O persoal docente a que fai referencia o punto décimo cuarto do Acordo do 20 de xuño de 1995, poderá optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións en concellos determinados. A opción deberá efectuarse na páxina www.edu.xunta.es/substitutos e a solicitude xunto coa documentación xustificativa deberá presentarse nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo comprendido entre os días 16 de xullo ao 17 de agosto do ano correspondente. Será obrigatorio incluír na petición concellos en que se impartan materias ou áreas ou módulos profesionais atribuídos á especialidade correspondente. Esta opción será por todo o curso académico.

Artigo 35. Prazas a tempo parcial

Excepcionalmente, cando non se poida completar o horario da xornada de traballo con horas doutra especialidade no centro ou completar o horario noutro centro, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá ofertar prazas de interinidades a tempo parcial, que en ningún caso será inferior a media xornada. Esta disposición resultará de aplicación tamén nas substitucións de reducións de xornada.

Estas prazas ofertaranse despois de realizada a adxudicación definitiva e poderán ser rexeitados os chamamentos que se produzan.

Artigo 36. Aprobados noutras comunidades autónomas

O persoal docente que supere os procedementos selectivos convocados noutra comunidade autónoma comunicarallo á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para os efectos da súa exclusión na adxudicación da praza con anterioridade ao 25 de xullo do ano correspondente.

Artigo 37. Convocatoria

Resoltos os concursos xerais de traslados, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá a realizar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de adxudicación de destinos provisionais para o curso correspondente en que, polo menos, se incluirá:

a) O prazo de solicitude.

b) A data da publicación das relacións de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos, por lista única cando proceda, e por especialidades e orde de prioridade, no enderezo da internet www.edu.xunta.gal. Publicadas as relacións de persoal, abrirase un prazo de cinco días hábiles para presentar reclamacións. Transcorrido este prazo publicarase a lista definitiva do persoal docente que ten a obriga de participar.

c) A data previsible de resolución provisional do concurso e a súa publicación no enderezo da internet www.edu.xunta.gal, así como o prazo e modo de formular reclamacións e renuncias.

O persoal interino e substituto que solicite praza en máis dunha especialidade por pertencer a dúas ou máis listas poderá renunciar, no prazo sinalado no punto anterior, a participar nalgunha delas e, de non facelo, adxudicaráselle destino na especialidade que lle corresponda, tendo en conta que se adxudica por orde de código das especialidades. No caso de adxudicarlle praza nunha especialidade, retiraráselle a solicitude da outra ou das outras especialidades.

d) A data previsible da adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico correspondente no enderezo da internet www.edu.xunta.gal e no Diario Oficial de Galicia. Coa publicación da adxudicación definitiva na páxina web enténdese publicada a relación de persoal docente que participa no concurso de adxudicación definitiva. Esta adxudicación definitiva terá efectividade do día seguinte ao da súa publicación no enderezo da internet www.edu.xunta.gal, sen prexuízo de que a toma de posesión se efectuará conforme o disposto no artigo 41.

e) Os anexos coa relación dos centros que pode solicitar o persoal docente de cada un dos corpos.

Artigo 38. Notificacións e publicidade

1. Sen prexuízo do establecido no artigo anterior, as notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

Neste caso as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 39. Solicitude de non participación ou renuncia á resolución provisional

1. O persoal interino e substituto que estea nunha situación das que se relacionan a continuación poderá solicitar cada curso académico non participar nesta convocatoria ou renunciar á resolución provisional, sen perder o número de orde na lista correspondente e sen que se admitan renuncias parciais, nos supostos recollidos no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias:

– Atender o coidado dunha/dun filla/fillo menor de seis anos, tanto cando o sexa por natureza como por adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo.

– Para atender o coidado dun familiar que teña ao seu cargo, ata o primeiro grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída.

– Excepcionalmente, para atender o coidado dun familiar que teña ao seu cargo, en segundo grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída, cando non existan superviventes de primeiro grao ou estean incapacitados para atender o seu coidado ou se trate de persoas conviventes.

– Por enfermidade grave do propio docente.

– Por ter concedida unha bolsa de estudos.

– Por ser vítima de violencia de xénero.

– Por ampliación de estudos. Enténdese que hai ampliación de estudos cando se realizan estudos para obter un título de doutor, máster oficial ou grao, ou equivalente, ou de técnico superior. Cando sexa o caso, deberá efectuarse a matrícula de, polo menos, 30 créditos e acreditar a realización das correspondentes probas ao final do curso académico.

– Por calquera das circunstancias que permite ao persoal funcionario a concesión dos servizos especiais.

– Por ter un contrato de traballo de carácter temporal ou prestar servizos, tamén con carácter temporal, noutro posto do sector público, sempre que non se esgotaran os tres cursos académicos recollidos no acordo.

O prazo para que o persoal interino e substituto solicite a non participación na convocatoria é o comprendido entre o 15 e o 31 de maio. Xunto coa solicitude deberá achegarse a documentación xustificativa de que o persoal interino ou susbtituto se atopa nalgunha das situacións relacionadas no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. A solicitude de non participación e a documentación xustificativa deberá presentarse nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A renuncia á adxudicación provisional deberá realizarse no prazo de reclamacións á resolución provisional, e aínda que non se obtivese destino nesta, pois iso non supón que non se poida obter na resolución definitiva.

A solicitude de non participar ou a renuncia na adxudicación provisional supón que non se realizará chamamento para cubrir interinidades ou substitucións durante todo o curso académico agás no suposto de ter renunciado por ter un contrato de traballo de carácter temporal ou prestar servizos con carácter temporal noutro posto do sector público. Nestes casos poderán reincorporarse aos chamamentos á finalización do contrato ou da prestación de servizos.

De non presentarse renuncia e serlle adxudicada praza definitiva, o persoal interesado non poderá acollerse a non prestar servizos mantendo o número de orde na lista correspondente, agás que esta petición se formule por unha situación sobrevida ao prazo indicado anteriormente e esa circunstancia se acredite de forma fidedigna. Ademais de pola vía ordinaria, a renuncia deberá remitirse por correo electrónico ao enderezo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es, ou persoal.primaria@edu.xunta.es, segundo proceda.

Sen prexuízo do anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá dar de baixa algunha persoa na relación de adxudicatarios de praza, se deixase de reunir os requisitos para manterse nela, de oficio ou por instancia da parte interesada, logo de audiencia da interesada ou interesado.

2. O persoal docente interino e substituto que, estando obrigado a participar, non formule solicitude en ningunha especialidade, agás a excepción prevista na epígrafe anterior deste artigo, decaerá de todos os seus dereitos nas listas de todas as especialidades en que tiña dereito a participar de acordo co establecido nas epígrafes i) e j) do artigo 2 da presente orde.

Artigo 40. Órgano competente para resolver á convocatoria de adxudicación de destinos provisionais

O órgano competente para resolver a convocatoria de adxudicación de destinos provisionais para cada curso académico é a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Artigo 41. Toma de posesión

O persoal funcionario do corpo de mestres tomará posesión no centro educativo de destino con efectividade do 1 de setembro do ano correspondente e o persoal funcionario dos restantes corpos tomará posesión tamén no centro educativo de destino e incorporarase con efectividade económica e administrativa da data fixada para o inicio da impartición efectiva das clases, agás no suposto de que o nomeamento ou toma de posesión se efectúe posterioridade.

O centro educativo remitirá á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo das vinte e catro horas seguintes á data fixada para o inicio de curso, a toma de posesión, a declaración xurada de non estar incurso en actividade incompatible e os restantes documentos que teña establecidos a propia xefatura territorial. Estes documentos estarán asinados coa mesma data dos efectos administrativos da toma de posesión.

O persoal funcionario interino asinará, ademais, a declaración responsable de que non foi condenado por sentenza firme por ningún delito contra a liberdade e a indemnidade sexual e a autorización para o acceso ao Rexistro Central de Delincuentes.

Nos supostos de especialidades das cales se imparte docencia en educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas, non poderá haber interrupción de servizos no persoal docente interino que sexa nomeado persoal docente interino desde o inicio do curso inmediatamente seguinte.

Artigo 42. Recursos contra a resolución definitiva de adxudicación

Contra a resolución definitiva da adxudicación de destinos provisionais, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa públicación na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dirixido a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 43. Recursos contra esta orde

Contra esta orde, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, dirixido á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de conformidade coa Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición adicional primeira. Prazas de substituto de zona

Cando sexa o caso, as prazas de substitutos de zona abranguerán os centros educativos da localidade de referencia e nun raio de 40 quilómetros.

Disposición adicional segunda. Inspectores de Educación

O persoal docente que supere o procedemento de acceso ao corpo de inspectores de Educación efectuará a solicitude de sector de inspección para realizar as prácticas no prazo de cinco días desde a publicación polo tribunal da relación de aprobados no modelo que lle será facilitado pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. As sedes publícanse como anexo VIII á Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se efectúa a convocatoria prevista no artigo 37 da presente orde.

Disposición adicional terceira. Modificación da solicitude pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos

1. A Subdirección Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria suprimirá das solicitudes das persoas participantes os códigos correspondentes aos centros que, se é o caso, sexan suprimidos.

2. Nos supostos de transformación, desdobramento, fusión ou integración de centros que cambien de código, a Subdirección Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria substituirá o código antigo polo código do novo centro.

3. Nos supostos de creación de novos centros, estes incluiranse para a adxudicación nas solicitudes que conteñan peticións á localidade en que se creen.

Cando estas modificacións se efectúen rematado o prazo de solicitudes previsto no artigo 20 da presente orde, as persoas interesadas poderán rexeitar as ditas modificacións no prazo de tres días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da transformación, desdobramento, fusión, integración ou creación de centros.

Disposición adicional cuarta. Prazo extraordinario de solicitudes

A Subdirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá abrir un prazo extraordinario de solicitude, individualizado, para aquelas persoas que resulten suprimidas ou desprazadas por falta de horario con posterioridade ao remate do prazo de solicitudes previsto no artigo 20 da presente orde.

Disposición adicional quinta. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), os datos persoais recollidos na tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado Profesorado, co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a sxp@edu.xunta.es

Disposición transitoria primeira. Solicitude de prazas de Procesos Comerciais

Mentres non se convoque o concurso-oposición na especialidade de Procesos de Xestión Administrativa, o persoal funcionario de carreira, interino e substituto da especialidade de Procesos Comerciais poderá pedir prazas indistintamente desta especialidade e de Procesos de Xestión Administrativa.

Disposición transitoria segunda. Solicitude de prazas de Operacións de Procesos

Mentres non se convoque o concurso-oposición na especialidade de Operacións de Procesos, o persoal funcionario de carreira, interino e substituto da especialidade de Laboratorio poderá pedir prazas indistintamente desta especialidade e de Operacións de Procesos.

Disposición transitoria terceira. Prazas de Xemoloxía e Taller do Moble

Mentres se manteña a necesidade de persoal funcionario docente do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, este persoal poderá solicitar as prazas co código 040 Xemoloxía e o persoal funcionario do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño as prazas co código 067 Taller do Moble.

Disposición transitoria cuarta. Adxudicación das prazas de Orientación ao persoal funcionario interino e substituto

O artigo 13.e) e f) desta orde en relación coa adxudicación das prazas de Orientación será de aplicación a partir do curso académico 2019/20.

Disposición transitoria quinta. Obrigatoriedade de realizar a solicitude para o curso académico 2018/19

Na convocatoria da adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19 estará obrigado a realizar a solicitude todo o persoal relacionado nos artigos 2 e 3 desta orde.

Disposición transitoria sexta. Solicitude de non participación no curso académico 2018/19

Para o curso académico 2018/19 o persoal docente interino e substituto deberá formular a solicitude no prazo dos cinco días hábiles seguintes ao da publicación da presente orde.

Disposición transitoria sétima. Desprazados por falta de horario no curso académico 2018/19

A Inspección educativa comunicará aos centros educativos e ao persoal interesado, con anterioridade ao 25 de xuño de 2018, o número de profesores e profesoras, indicando a especialidade de que son titulares, que non van a ter horario no curso académico 2018/19.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento

Autorízase a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos a ditar as normas que sexan precisas para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

missing image file
missing image file
missing image file