Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2018 Páx. 29526

IV. Oposicións e concursos

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2018 pola que se convoca un posto de persoal directivo.

En virtude do Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para a cobertura do posto que se indica no anexo I desta resolución.

Segundo. Aprobar as bases polas que se rexerá o proceso de selección que se inclúen no anexo II.

Para participar nesta convocatoria os/as candidatos/as utilizarán o modelo de solicitude que se inclúe no anexo III.

Terceiro. A presente convocatoria publicarase na páxina web da Axencia Galega da Industria Forestal (www.xera.xunta.gal) e na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria (www.ceei.xunta.gal). As distintas resolucións que se diten ao longo do proceso de selección serán publicadas na páxina web da Axencia Galega da Industria Forestal (www.xera.xunta.gal), na parte de procesos selectivos, na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria (www.ceei.xunta.gal).

Cuarto. Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de alzada perante o presidente da Axencia Galega da Industria Forestal no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2018

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Código: EI.A21.00.002.15770.001.

Denominación do posto: director/a Área de Innovación Forestal.

Dependencia: Axencia Galega da Industria Forestal.

Localidade: Santiago de Compostela.

Forma de provisión: persoal directivo (artigo 79 da Lei 16/2010, do 17 de decembro).

Directivo do grupo III, nivel 2.

Tipo de persoal: alta dirección/funcionario (subgrupo A1).

ANEXO II

Bases reguladoras da convocatoria da selección para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal

Primeira. Obxecto da convocatoria

A presente convocatoria ten por obxecto a cobertura do posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal.

Segunda. Vínculo xurídico

1. O vínculo coa persoa seleccionada formalizarase mediante un contrato laboral de alta dirección ao amparo do previsto no Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección, no artigo 17 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, e na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, excepto no suposto de que a persoa seleccionada sexa funcionaria de carreira pertencente ao grupo A, subgrupo A1, en que o vínculo se formalizá mediante libre designación.

2. A dirección estará suxeita ao réxime de incompatibilidades recollido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, entre outros:

a) Non poderá compatibilizar a súa actividade pública co desenvolvemento, por si mesmo ou mediante substitución de persoa interposta, de calquera outro posto, profesión ou actividade, públicos ou privados, por conta propia ou allea.

b) Non poderá desempeñar actividades privadas, incluídas as de carácter profesional, sexa por conta propia ou baixo a dependencia ou ao servizo de entidades ou particulares, nos asuntos en que estea intervindo ou interviñese nos dous últimos anos, ou teña que intervir por razón do posto público, así como que, non poderá asinar contratos de asistencia técnica, de servizos ou similares coas administracións públicas. No suposto de que se formalice o vínculo xurídico mediante contrato de alta dirección, esta incompatibilidade xustifícase polo pacto de non concorrencia e confidencialidade previsto no artigo 8 do Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto.

Terceira. Funcións

De conformidade co artigo 21 do Decreto 81/2017, do 3 de agosto, de creación da Axencia Galega da Industria Forestal e polo que se aproban os seus estatutos, o director/a da área de innovación forestal desenvolverá as seguintes funcións:

a) O impulso á investigación e á innovación das empresas forestais.

b) A coordinación e a cooperación dos distintos centros de investigación e innovación tecnolóxica vinculados á industria forestal e adscritos á Axencia.

c) A promoción na utilización de técnicas biotecnolóxicas modernas nos diferentes proxectos da investigación forestal.

d) A coordinación da transferencia de coñecemento e tecnoloxía entre os diferentes axentes vinculados á industria forestal (administracións, universidades e empresas e plataformas forestais).

e) O impulso dos instrumentos necesarios para o fomento da cooperación público-privada.

f) A prestación de asistencia a entidades e empresas do sector forestal para a mellora da calidade no desenvolvemento de proxectos innovadores na industria forestal.

g) Incentivar a mellora da formación e a cualificación do persoal empregado no sector forestal favorecendo a capacitación profesional e contribuíndo á mellora da produtividade e competitividade das empresas do sector forestal.

h) O deseño de políticas que permitan desenvolver un tecido industrial forestal no medio rural.

i) O desenvolvemento de programas de apoio á diversificación da actividade económica forestal no medio rural.

j) Calquera outra función que se lle encomende no ámbito da súa competencia.

Cuarta. Requisitos dos/as aspirantes

1. Os/as aspirantes deben reunir os requisitos seguintes:

a) Ter nacionalidade española, ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as. Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea sempre que non estean separados de dereito. Nas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe, sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores de idade dependentes. Así mesmo, poderán participar os estranxeiros con residencia legal en España.

b) Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitaciones física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

c) Ter feitos os dezaseis anos.

d) Non ter sido separado/a do servizo de calquera Administración pública en virtude de expediente disciplinario nin atoparse inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas. Os/as aspirantes que non tivesen a nacionalidade española deberán acreditar, igualmente, non estar sometidos/as a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no seu Estado o acceso á función pública.

e) Non atoparse en situación de inhabilitación absoluta ou especial para os empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario ou para exercer funcións similares ás que desenvolvían no caso de persoal laboral no que fose separado ou inhabilitado.

f) Estar en posesión do título universitario de licenciado/a ou de grao. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación ou validación, de ser o caso.

2. Os requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato.

Quinta. Documentación que se presentará

1. A solicitude deberá reunir todos os datos de identificación requiridos.

2. Os/as aspirantes deberán, entregar xunto coa solicitude de participación (anexo III), a seguinte documentación:

a) Declaración responsable de que reúnen todos e cada un dos requisitos exixidos.

b) Copia cotexada do título universitario exixido ou certificación académica que acredite ter realizados os estudos para a obtención do título ou, de ser o caso, documento que acredite fidedignamente a posesión do título académico.

c) Relación individualizada de cada un dos méritos que aleguen e documentación acreditativa deles para a súa valoración, ben orixinal ou ben fotocopia cotexada.

d) Plan de actuación (recollido no artigo 10.1.b) das presentes bases en soporte papel e en formato electrónico (pendrive).

3. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras e, ao abeiro do establecido nos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos, implicará a autorización á Axencia Galega da Industria Forestal para comprobar os datos de carácter persoal que figuren no documento DNI/NIE da persoa que teña a condición de interesada, por medio do acceso telemático ao servizo horizontal de acceso ao Sistema de verificación de datos de identidade e de residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Non obstante, o/a solicitante poderá denegar expresamente o consentimento; neste caso, deberá presentar, xunto coa solicitude, unha copia cotexada do documento de identidade en vigor.

Sexta. Forma de acreditación e valoración dos méritos

1. A formación acreditarase mediante a presentación de fotocopia cotexada dos títulos ou certificados correspondentes á especialización, doutoramento, máster ou posgrao nos ámbitos establecidos, así como ás actividades formativas.

2. A experiencia profesional acreditarase mediante a presentación do informe de vida laboral ou certificado de aboamento de cotas ao réxime de autónomos se se alegan servizos profesionais por conta propia, contratos de traballo por conta allea ou propia ou acta de toma de posesión de cargos públicos ou funcionario público, se é o caso. Ademais, o/a aspirante deberá anexar un certificado de tarefas, así como calquera outro documento que permita acreditar o cumprimento dos méritos asociados á experiencia laboral.

3. O tribunal non valorará aqueles méritos das persoas aspirantes que non estean acreditados nin aqueles posteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Sétima. Lugar e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes para participar na presente convocatoria presentaranse no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia (San Caetano, s/n, 15780 Santiago de Compostela) ou no resto das oficinas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nestes casos, deberá remitirse ao enderezo de correo electrónico xera.ceei@xunta.gal, en formato PDF e antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, a solicitude rexistrada e a relación individualizada dos méritos que se aleguen.

2. O prazo para a presentación de solicitudes rematará o décimo día hábil, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

3. De non presentarse solicitudes, de non cumprir ningunha das rexistradas os requisitos exixidos, ou de considerarse que ningún dos candidatos/as resulta idóneo para o posto, a convocatoria será declarada deserta mediante resolución do director da Axencia Galega da Industria Forestal.

A resolución que poña fin ao proceso de selección publicarase no Diario Oficial de Galicia.

Oitava. Notificacións

1. O réxime de notificacións rexerase polo disposto nos artigos 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. O domicilio que figure nas instancias considerarase como o único válido para os efectos das notificacións, sendo de responsabilidade do/a aspirante tanto os erros na súa consignación como a comunicación de calquera cambio.

Novena. Admisión de aspirantes

1. Tras a finalización do prazo de presentación das solicitudes de participación, a Axencia Galega da Industria Forestal ditará resolución aprobando as listas provisionais de admitidos e excluídos, con indicación das causas de exclusión.

2. A lista publicarase na páxina web da Axencia Galega da Industria Forestal, www.xera.xunta.gal, e na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, www.ceei.xunta.gal.

3. As persoas interesadas dispoñen dun prazo de cinco días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación, para presentaren as reclamacións que consideren oportunas.

4. Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución aprobando a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas. Esta resolución farase pública na páxina web da Axencia Galega da Industria Forestal, www.xera.xunta.gal, e na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, www.ceei.xunta.gal.

Décima. Tribunal de selección

1. O tribunal de selección será nomeado por resolución do director da Axencia Galega da Industria Forestal e será constituído unha vez publicada na web da Axencia Galega da Industria Forestal a relación definitiva de aspirantes. Serán de aplicación a este órgano as instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos órganos de selección do 11 de abril de 2007, modificadas polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2010.

2. O tribunal terá a categoría primeira das recollidas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

3. Para os efectos do previsto no dito decreto, entenderase que a designación do tribunal implicará a autorización da orde de servizo para que os seus membros poidan desprazarse ao lugar acordado para cada unha das sesións convocadas dentro do número máximo autorizado.

4. A Dirección Xeral da Función Pública determinará o dito número máximo de sesións autorizado ao tribunal e poderá amplialo baseándose en causas xustificadas.

Décimo primera. Procedemento selectivo

1. Unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos exixidos, a selección efectuarase polo procedemento de concurso en dúas fases conforme o establecido nos artigos 12 e 13 destas bases.

2. A puntuación máxima do proceso de selección é de 100 puntos.

3. Para acceder á segunda fase do procedemento selectivo, o/a candidato/a deberá obter cando menos unha puntuación total de 55 puntos na primeira fase. Calquera candidato/a cunha puntuación inferior á sinalada será excluído/a do procedemento de selección.

Décimo segunda. Primeira fase do proceso de selección

1. A primeira fase do proceso ten carácter eliminatorio.

2. A puntuación máxima desta primeira fase é de 90 puntos. Esta puntuación determinarase mediante a suma da puntuación obtida pola valoración dos méritos e polo plan de actuación, de conformidade cos criterios de baremación recollidos neste artigo.

3. A valoración dos méritos, cunha puntuación máxima de 60 puntos, realizarase conforme o seguinte baremo:

a) Formación (máximo 30 puntos).

1º. Ata 20 puntos, (0,04 puntos/hora por máster, cursos de especialización, prevención de riscos laborais ou posgrao de 100 ou máis horas).

2º. Ata 5 puntos por cursos de 20 horas ou máis de materias relacionadas co número 3 destas bases a razón de 1 punto por curso.

3º. Ata 5 puntos por cursos de 30 horas ou máis de materias relacionadas con xestión de proxectos e/ou habilidades de dirección, a razón de 1 punto por curso.

b) Experiencia (máximo 30 puntos).

1º. Ata 15 puntos por experiencia mínima de 2 anos en postos ou realizando funcións relacionadas co número 3 destas bases, a razón de 2.5 puntos por ano.

2º. Ata 15 puntos por experiencia mínima de 4 anos en postos, ou realizando funcións de dirección de equipos de traballo ou dirección de proxectos, a razón de 2,5 puntos por ano.

4. A valoración do plan de actuación da Área de Innovación Forestal, cunha puntuación máxima de 30 puntos, axustarase aos seguintes puntos:

a) As persoas aspirantes deberán presentar un plan de actuación en que se recolla a estratexia que se desenvolverá na Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal a medio prazo. Este plan deberá conter as principais accións que se porán en marcha, indicando unha planificación estimada delas e o modelo de seguimento e avaliación que se aplicará. O plan non poderá superar os 30 folios de extensión, a dobre espazo por unha soa cara, letra Arial, tamaño 11.

b) Criterios de valoración:

1º. Pertinencia, entendida como a adecuación dos obxectivos do plan proposto á estratexia e prioridades da Axencia Galega da Industria Forestal, segundo recolle o seu Decreto de creación 81/2017, do 3 de agosto.

2º. Viabilidade, entendida como unha axeitada identificación e tratamento das condicións económicas, materiais, técnicas e humanas necesarias para afrontar as tarefas atinxir os obxectivos que se propoñen no plan proposto.

3º. Eficacia, entendida como grao previsible de consecución dos obxectivos e resultados propios do plan proposto.

4º. Eficiencia, entendida como relación existente entre os obxectivos e os recursos que se estiman para acadalos.

5º. Sustentabilidade, grao en que os efectos transformadores derivados da posta en marcha do plan proposto poderán ser sustentados no tempo.

6º. Impacto, valoración e toma en consideración dos efectos directos e indirectos derivados da posta en marcha do plan proposto.

7º. Coherencia e grao de consistencia entre os diversos compoñentes do plan proposto en relación cos fins que se propoñen.

8º. Contido innovador do plan proposto, valorando a novidade do proxecto e a súa potencial achega inspiradora para futuras iniciativas.

5. A relación provisional coas puntuacións obtidas polos/as aspirantes publicarase na páxina web da Axencia Galega da Industria Forestal, www.xera.xunta.gal e na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, www.ceei.xunta.gal. As persoas interesadas dispoñen dun prazo de cinco días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación, para presentaren as reclamacións que consideren oportunas.

6. Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución aprobando a lista coas puntuacións definitivas da primeira fase. Esta resolución farase pública na páxina web da Axencia Galega da Industria Forestal, www.xera.xunta.gal e na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, www.ceei.xunta.gal.

7. Os/as candidatos/as que superen a 1ª fase do procedemento selectivo serán convocados nun prazo máximo de cinco días hábiles desde a publicación da lista coas baremacións definitivas para a defensa dos plans de actuacións.

Décimo terceira. Segunda fase do proceso de selección

1. A segunda fase do proceso de selección terá por obxecto a defensa do plan de actuación da Área da Innovación Forestal. A puntuación máxima correspondente á segunda fase é de 10 puntos.

2. A data e o lugar establecidos para a defensa dos plans de actuacións serán publicados no taboleiro de anuncios, na web da Axencia Galega da Industria Forestal, www.xera.xunta.gal, e na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, www.ceei.xunta.gal, con corenta e oito horas, polo menos, de anticipación á sinalada para o seu inicio.

3. Os/as candidatos/as deberán presentarse á proba provistos de DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade. Deberan presentar nun tempo máximo de 20 minutos o seu plan e responder todas aquelas preguntas e cuestións que permitan valorar a idoneidade da proposta, sen que o tempo de resposta se compute para os efectos da duración prevista neste número.

Décimo cuarta. Cualificación final e lista de persoas seleccionadas

1. A cualificación final virá determinada pola suma das puntuacións obtidas en cada unha das fases. En caso de empate na puntuación total, dirimirase a favor da persoa que obtivese maior puntuación nas distintas fases do procedemento selectivo e pola orde establecida nel (1º baremación de méritos e valoración do plan de actuación; 2º defensa do plan de actuación).

De persistir o empate, resolverase a favor do/da aspirante que teña a maior puntuación na parte de experiencia laboral. Se aínda así persiste o empate, resolverase por sorteo.

2. Unha vez finalizado o proceso de selección, o tribunal publicará na páxina web da Axencia Galega da Industria Forestal, www.xera.xunta.gal, e na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, www.ceei.xunta.gal, as puntuacións obtidas polos aspirantes con indicación do candidato/a seleccionado/a. Establécese un prazo de cinco días desde a publicación para presentar alegacións. A estimación ou desestimación entenderase implícita na resolución definitiva.

3. O tribunal elevará ao director da Axencia Galega da Industria Forestal a proposta a favor do aspirante que teña obtido a maior puntuación.

4. O nomeamento corresponde ao Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal, por proposta motivada da Dirección.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2018

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUDE

DATOS PERSOAIS:

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

DNI

Data de nacemento

Domicilio, rúa e nº

Provincia

Localidade

Teléfono

Correo electrónico

NO CASO DE PRESTAR SERVIZOS NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Vínculo xurídico

Categoría profesional

Situación administrativa

Destino actual

Dependencia

Localidade

SOLICITO: ser admitido/a na convocatoria para prover o posto de persoal directivo denominado director/a da Área de Promoción e Calidade Forestal con código EI.A21.00.003.15770.001, anunciada pola Resolución ............................................................................, ao considerar que reúno os requisitos exixidos.

(Lugar, data e sinatura)

Axencia Galega da Industria Forestal

Avenida Fernando Casas Novoa, 38, San Lázaro

15707 Santiago de Compostela