Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Venres, 29 de xuño de 2018 Páx. 31532

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de decembro ) (en diante LOU), no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios (en diante, RDAN) e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo cal se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (en diante RDCA), e a teor do establecido nos Estatutos da Universidade da Coruña, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio) e modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro (DOG do 17 de outubro) da Xunta de Galicia (en diante, EUDC), en execución da oferta de emprego público (OEP) de persoal docente e investigador para o ano 2018, aprobada pola Resolución do 21 de marzo de 2018 (DOG do 2 de abril).

Esta reitoría, no exercicio das competencias que lle atribúe o artigo 36 dos EUDC, resolveu convocar concurso de acceso, polo sistema de acceso libre e polo sistema de promoción interna, das prazas que se relacionan no anexo I da presente resolución, de acordo coas seguintes bases.

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso rexerase pola LOU, polo RDAN, polo RDCA, pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, polos EUDC, pola normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios aprobada polo Consello de Goberno o 10 de decembro de 2008 e, naquilo que non estea previsto, pola lexislación xeral da función pública do Estado.

1.2. Os concursos de acceso terán un procedemento independente para cada praza ou prazas convocadas.

1.3. O cómputo dos prazos establecidos nesta convocatoria axustarase ao disposto no artigo 3 da normativa desta universidade pola cal se regulan os concursos de acceso a corpos de funcionarios/as docentes universitarios.

Para o cómputo dos prazos o mes de agosto será inhábil para todos os efectos.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Requisitos xerais.

Para ser admitido/a á realización destas probas selectivas, os/as aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea, ou nacional daqueles Estados, aos cales, en virtude de tratados internacionais establecidos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as.

Tamén poderá participar o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, e os seus descendentes sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros Estados cando así estea previsto nos tratados internacionais establecidos pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente, poderán participar as persoas aspirantes de nacionalidade estranxeira non comunitaria, cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. As persoas aspirantes que non teñan a nacionalidade española deberán acreditar que non foron sometidas a ningunha sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións correspondentes á praza.

2.2. Requisitos específicos.

2.2.1. Prazas polo sistema de acceso libre (titulares de universidade).

Ser doutor/a e estar acreditado ou acreditada para o corpo docente de profesores e profesoras titulares de universidade, conforme o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio.

Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado conforme o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o acceso a corpos de funcionarios/as docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso respectivos, e os/as funcionarios/as do corpo correspondente ou dun corpo docente universitario de igual ou superior categoria, en cuxo caso é necesario que pasasen como mínino dous anos desde que obtivesen unha praza mediante concurso de acceso noutra universidade.

2.2.2. Prazas polo sistema de acceso de promoción interna (catedráticos/as de universidade).

De conformidade co disposto no número 2 do artigo 62 da LOU, na redacción dada pola disposición derradeira segunda do Real decreto lei 10/2015, do 11 de setembro, poderán presentarse aos concursos das prazas comprendidas na presente convocatoria os/as funcionarios/as de carreira do corpo de profesores/as titulares de universidade, catedráticos/as de escola universitaria ou da escala de investigadores/as científicos/as dos organismos públicos de investigación. Os/as funcionarios/as que participen neses concursos deberán estar acreditados/as para o corpo docente de catedráticos/as de universidade, e ter unha antigüidade de polo menos dous anos de servizo activo no posto.

2.2.3. Os requisitos establecidos nas presentes bases deberán cumprirse no momento de finalizar o prazo de presentación de solicitudes e manterse ata o momento da toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. As solicitudes para participar no concurso axustaranse ao modelo que figura como anexo III a esta convocatoria e serán dirixidas ao reitor da Universidade da Coruña no prazo de quince días, que comezarán a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria do Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, segundo o artigo 30.5 da Lei 39/2015.

3.2. As solicitudes serán presentadas no Rexistro Xeral (reitoría, rúa da Maestranza 9, A Coruña) ou nos rexistros auxiliares da Universidade da Coruña (Campus de Elviña e de Ferrol), ou por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro). As solicitudes que se presenten por medio das oficinas de Correos deberán ir en sobre aberto para que o persoal de Correos poida estampar nelas o selo de datas antes da súa certificación. As solicitudes que se fagan no estranxeiro poderán cursarse por medio das representacións diplomáticas e consulares españolas correspondentes.

Os dereitos de exame serán de 41,56 euros e ingresaranse na conta corrente ES76 0049-5030-15-2516011262, concursos-oposicións, no Banco Santander Central Hispano da Coruña. O pagamento realizarase directamente nas oficinas da devandita entidade ou mediante transferencia bancaria en que deberán constar obrigatoriamente o nome e os apelidos da persoa interesada e a referencia da praza a que concursa. En ningún caso a mera presentación da solicitude e o pagamento na entidade bancaria suporá a substitución do trámite de presentación en tempo e forma da solicitude ante o órgano expresado na base 3.1.

3.3. Coa instancia achegaranse necesariamente os seguintes documentos; será causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade. As persoas aspirantes que non posúan a nacionalidade española e teñan dereito a participar deberán presentar unha fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo do nacional doutro Estado co cal teñan devandito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Copia dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na base 2.2.

c) Xustificante orixinal do pagamento dos dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da taxa por dereitos de exame as persoas que teñan recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33 %. Tamén estarán exentas do pagamento as persoas que sexan membros de familia numerosas clasificadas na categoría especial. Así mesmo, gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa os membros de familias numerosas de categoría xeral. Estas circunstancias deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, presentando copia orixinal ou compulsada da cualificación da discapacidade ou do documento acreditativo de familia numerosa segundo corresponda.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación da presente convocatoria, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

3.4. Os erros de feito que se poidan advertir poderán emendarse en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. As persoas aspirantes quedan vinculados aos datos que fixesen constar nas súas solicitudes, e poderá unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1 para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, excepto causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola universidade.

4. Admisión dos/as aspirantes.

4.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o vicerreitor de Profesorado da Universidade da Coruña ditará unha resolución en que se aprobe a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, con indicación das causas de exclusión, que será publicada no taboleiro electrónico oficial da Universidade da Coruña (https://sede.udc.gal/services/electronic_board) e, a título divulgativo, no enderezo da internet: http://www.udc.es/persoal/ga/pdi/concursos/funcionarios.asp.

4.2. Contra a devandita resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez días hábiles contado desde o día seguinte ao da súa publicación. Resoltas ditas reclamacións, publicarase nos mesmos lugares a relación definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as.

4.3. De acordo co previsto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, estas publicacións producirán os mesmos efectos da notificación persoal ás persoas interesadas.

5. Comisión de acceso.

5.1. De acordo co que establece o artigo 81 dos EUDC, a composición da comisión é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo. Salvo petición noutro sentido e autorizada, terá a súa sede e actuará no centro a que se adscriba a praza convocada.

Conforme o establecido no artigo 6.4 do Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, os currículos dos membros das comisións de acceso serán públicos e poderán ser consultados no Servizo de Persoal Docente e Investigador.

5.2. O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, salvo cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada polo reitor. Os membros da comisión deberán absterse de actuar e as persoas interesadas poderán recusalos nos casos e polos motivos regulados na Lei 39/2015. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, os afectados serán substituídos polos seus respectivos suplentes, na súa falla, por orde correlativa, e nos demais casos resolverá o reitor.

5.3. A comisión deberá constituírse no prazo máximo de tres meses desde o día seguinte á data de publicación no BOE da correspondente convocatoria. Transcorrido o dito prazo sen que se constituíse, o reitor substituirá o/a presidente/a titular.

5.4. Dentro de devandito prazo, o/a presidente/a, despois de consultar cos restantes membros, ditará unha resolución que se notificará a todas as persoas interesadas cunha antelación mínima de quince días naturais respecto da data do acto para o cal se lles cita, que convocará:

a) Todos os membros titulares da comisión e, de ser o caso, os suplentes, para efectuar o acto de constitución desta e fixar a continuación e facer públicos os criterios específicos de selección. Na citación indicaranse o día, a hora e o lugar para o acto de constitución.

b) Todos/as os/as aspirantes admitidos/as a participar no concurso, para realizar o acto de presentación de concursantes, con indicación do día, lugar e hora para a realización do devandito acto; para estes efectos, o prazo entre a data prevista para o acto de constitución da comisión de acceso e a data sinalada para o acto de presentación non poderá exceder os dous días hábiles.

5.5. A constitución da comisión exixirá a asistencia da totalidade dos seus membros. Os membros titulares que non concorresen a este acto cesarán e serán substituídos polos seus respectivos suplentes. Unha vez constituída a comisión, no caso de ausencia do seu presidente, será substituído polo vogal de maior categoría e antigüidade. O secretario será substituído, de ser o caso, polo/a vogal de menor categoría e antigüidade.

5.6. Para que a comisión poida actuar validamente requirirase a asistencia de, polo menos, tres dos seus membros, entre os cales figurarán obrigatoriamente o/a presidente/a e o/a secretario/a. Os membros da comisión que estean ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que poidan incorrer.

Se, unha vez comezada a primeira proba, a comisión quedase con menos de tres membros, procederase ao nomeamento dunha nova comisión polo procedemento establecido no artigo 9 da normativa que regula os concursos e non poderán formar parte dela os membros da primeira que cesasen nesta condición.

5.7. No acto de constitución a comisión establecerá e fará públicos, antes do acto de presentación, os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil da praza.

5.8. Durante o desenvolvemento do concurso, a comisión resolverá as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. En todo momento a súa actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro.

6. Acto de presentación.

6.1. O acto de presentación será público e, no transcurso deste, as persoas candidatas entregarán ao/á presidente/a da comisión de acceso, por quintuplicado, a seguinte documentación:

a) O curriculum vitae, no que se detallará o seu historial académico, docente, investigador, de xestión e, de ser o caso, sanitario-asistencial, xunto cun exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos dos seus méritos. O curriculum vitae deberá axustarse ao modelo que se achega como anexo IV.

b) Proxecto docente e investigador que a persoa candidata se propón desenvolver de lle ser adxudicada a praza a que concursa. O devandito proxecto axustarase, de fixarse na convocatoria, ás especificacións establecidas.

6.2. No acto de presentación, os/as concursantes recibirán cantas instrucións sobre a realización das probas deban serlles comunicadas. Así mesmo, determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación dos/as concursantes e fixaranse o lugar, a data e a hora de inicio das probas.

6.3. O secretario da comisión de acceso garantirá que a documentación que entreguen os concursantes poida ser consultada polos candidatos antes do inicio das probas.

7. Realización das probas.

7.1. Os concursos de acceso constarán das probas e axustaranse ao procedemento que establece o artigo 12 da normativa aprobada polo acordo do Consello de Goberno do 10 de decembro de 2008 pola que se regulan os concursos de acceso a corpos de funcionarios/as docentes universitarios na Universidade da Coruña.

7.2. As probas serán públicas e cada unha delas será eliminatoria.

7.3. Finalizada cada proba, cada membro da comisión entregaralle ao/á presidente/a un informe razoado, axustado aos criterios previamente fixados, de cada unha das persoas concursantes, con expresión explícita do voto favorable ou desfavorable.

7.4. Para superar a proba é necesario obter, cando menos, tres votos favorables dos membros da comisión de acceso.

7.5. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da comisión. No caso de empate recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto do/a presidente/a.

8. Proposta.

8.1. Nun prazo máximo de cinco días desde o seguinte ao da finalización das probas publicarase no taboleiro de anuncios do centro en que actúe a comisión de acceso a proposta motivada e vinculante de nomeamento para a provisión da praza, con expresión de todas as persoas candidatas propostas por orde de preferencia. Contra a dita proposta os/as concursantes poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez días.

8.2. Unha vez que se publique, o/a presidente/a da comisión de acceso ou, de ser o caso, o/a secretario/a entregarán a proposta na Secretaría Xeral da Universidade da Coruña xunto coas actas e cos informes que compoñen o expediente, un exemplar da documentación achegado por cada candidato coa xustificación documental correspondente e a certificación do/a secretario/a da comisión en que se faga constar a data de publicación no taboleiro do centro.

8.3. Tras finalizar o procedemento, a documentación das persoas concursantes quedará á súa disposición na Secretaría Xeral da Universidade da Coruña, de onde deberán retirala. No entanto, no caso de interposición de recurso non poderá retirarse ata que a resolución impugnada sexa firme, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan realizar copia da documentación para outros efectos.

8.4 Transcorridos seis meses desde a finalización do procedemento ou, no caso de haber recurso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza, a documentación que non fose retirada será destruída.

9. Presentación de documentos e nomeamento.

9.1. A persoa candidata proposta en primeiro lugar deberá presentar, no prazo de vinte días contados desde o seguinte á publicación da proposta, nos lugares e conforme o procedemento previsto na base 3.2, os seguintes documentos:

a) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado/a de ningunha Administración pública en virtude de expediente disciplinario, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio das funcións docentes e asistenciais.

Os/as concursantes que non teñan a nacionalidade española deberán acreditar non estaren sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impidan, no seu Estado, o acceso á función pública, segundo o establecido na Lei 17/1993, do 23 de decembro (Boletín Oficial del Estado do 24 de decembro).

b) Certificado médico oficial de non padecer ningunha enfermidade nin defecto físico ou psíquico que o/a incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a profesor de universidade.

c) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de setembro, de Incompatibilidades do personal ao servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

Aquelas persoas que teñan a condición de funcionarias públicas de carreira estarán exentas de xustificar e presentar os documentos indicados nas alíneas a) e b), e deberán presentar, no caso de procederen doutra Administración, unha certificación da universidade ou organismo de que dependan que acredite a súa condición de funcionarios/as e cantas circunstancias consten na súa folla de servizos.

9.2. O reitor da Universidade da Coruña efectuará o nomeamento como funcionario/a docente de carreira do/a candidato/a proposto/a pola comisión, que especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicaráselle ao correspondente rexistro para os efectos de outorgamento de número do Rexistro de Persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitirase para a súa publicación ao Boletín Oficial del Estado e ao Diario Oficial de Galicia e comunicaráselle á Secretaría Xeral do Consello de Universidades.

9.3. No prazo máximo de vinte días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, o/a candidato/a proposto/a deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario/a docente universitario de carreira do corpo de que se trate.

10. Comisión de reclamacións.

10.1. Contra as propostas das comisións dos concursos de acceso, as persoas concursantes poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez días. Admitida a trámite a reclamación, suspenderanse os nomeamentos ata a súa resolución. A reclamación será valorada por unha comisión composta por sete catedráticos e/ou catedráticas de universidade pertencentes a diversos ámbitos do coñecemento, designados polo claustro da universidade, con ampla experiencia docente e investigadora.

10.2. A comisión de reclamacións oirá os membros da comisión contra cuxa proposta se presentase a reclamación, e as persoas candidatas que participasen no concurso.

10.3. Esta comisión examinará o expediente relativo ao concurso para velar polas garantías establecidas e ratificará ou non a proposta reclamada no prazo máximo de tres meses, tras o cal o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da comisión. O transcurso do prazo establecido sen resolver entenderase como rexeitamento da reclamación presentada.

10.4. As resolucións do reitor a que se refire o número anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

11. Norma final.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpor recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da devandita publicación, de acordo co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 18 de xuño de 2018

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO I

Sistema de acceso promoción interna

Número de concurso: 18/032. Número de prazas: 1.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Química Orgánica.

Departamento: Química.

Actividade docente e investigadora: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias.

Número de concurso: 18/033. Número de prazas: 1.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva.

Departamento: Educación Física e Deportiva.

Actividade docente e investigadora: 620G01012 Aprendizaxe e control motor.

Centro: Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física.

Número de concurso: 18/034. Número de prazas: 1.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Filosofía Moral.

Departamento: Humanidades.

Actividade docente: materias da área.

Actividade investigadora: Filosofía Moral.

Centro: Facultade Humanidades e Documentación.

Número de concurso: 18/035. Número de prazas: 1.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Filoloxía Inglesa.

Departamento: Letras.

Actividade docente e investigadora: 613G03035 Literatura norteamericana 2; 4505006 Perspectivas transculturais no ámbito anglófobo.

Centro: Facultade de Filoloxía.

Sistema de acceso libre

Número de concurso: 18/036. Número de prazas: 1.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Química Orgánica.

Departamento: Química.

Actividade docente e investigadora: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias.

Número de concurso: 18/037. Número de prazas: 1.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Computación.

Actividade docente e investigadora: 614G01006 Programación II; 614G01011 Algoritmos; 614G01065 Deseño das linguaxes de programación.

Centro: Facultade de Informática.

Número de concurso: 18/038. Número de prazas: 1.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Construcións Navais.

Departamento: Enxeñaría Naval e Industrial.

Actividade docente e investigadora: 730G05032 Proxecto de buques e artefactos mariños 1; 730G05037 Proxecto de buques e artefactos mariños 2; 4496008 Oceanografía.

Centro: Escola Politécnica Superior.

ANEXO II

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Química Orgánica.

Praza número: 18/032.

Comisión titular:

Presidenta: Nájera Domingo, Carmen, catedrática de universidade, Universidade de Alicante.

Secretario: Rodríguez González, Jaime, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 1º: Quintela López, José, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 2º: Jiménez González, Carlos, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 3º: Fernández Fernández, Rosario, catedrática de universidade, Universidade de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidenta: Gómez Pacios, María Generosa, catedrática de universidade, Universidade de Vigo.

Secretario: Quiñoá Cabana, Emilio, catedrático de universidade, Universidade de Santiago de Compostela.

Vogal 1º: Sarandeses da Costa, Luis Alberto, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 2º: Mouriño Mosquera, Antonio, catedrático de universidade, Universidade de Santiago de Compostela.

Vogal 3º: Villaverde Cameron-Walker, María del Carmen, catedrática de universidade, Universidade de Santiago de Compostela.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva.

Praza número: 18/033.

Comisión titular:

Presidente: Ruiz Pérez, Luis Miguel, catedrático de universidade, Universidade Politécnica de Madrid.

Secretario: Lago Peñas, Carlos, catedrático de universidade, Universidade de Vigo.

Vogal 1º: Feriche Fernández-Castanys, María Belén, catedrática de universidade, Universidade de Granada.

Vogal 2º: Villar Álvarez, Fernando del, catedrático de universidade, Universidade Rey Juan Carlos.

Vogal 3º: Devis Devis, José, catedrático de universidade, Universidade de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Villa Vicente, José Gerardo, catedrático de universidade, Universidade de León.

Secretario: Delgado Fernández, Manuel, catedrático de universidade, Universidade de Granada.

Vogal 1º: Dorado García, Cecilia, catedrática de universidade, Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.

Vogal 2º: Gutiérrez Dávila, Marcos, catedrático de universidade, Universidade de Granada.

Vogal 3º: Ibáñez Godoy, Sergio José, catedrático de universidade, Universidade de Extremadura.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Filosofía Moral.

Praza número: 18/034.

Comisión titular:

Presidente: Vargas-Machuca Ortega, Ramón Arturo, catedrático de universidade, Universidade de Cádiz.

Secretario: Rosales Jaime, José María, catedrático de universidade, Universidade de Málaga.

Vogal 1º: Valcárcel Bernaldo de Quirós, Amelia, catedrática de universidade, Universidade Nacional de Educación a Distancia -UNED-.

Vogal 2º: López de la Vieja de la Torre, María Teresa, catedrática de universidade, Universidade de Salamanca.

Vogal 3º: Peña Echeverría, Francisco Javier, catedrático de universidade, Universidade de Valladolid.

Comisión suplente:

Presidente: Gómez Sánchez, Carlos, catedrático de universidade, Universidade Nacional de Educación a Distancia -UNED-.

Secretario: Valdecantos Alcaide, Antonio, catedrático de universidade, Universidade Carlos III de Madrid.

Vogal 1º: Agra Romero, María Xosé, catedrática de universidade, Universidade de Santiago de Compostela.

Vogal 2º: Beltrán Munar, Miguel Antonio, catedrático de universidade, Universidade de Illes Balears.

Vogal 3º: Bilbeny García, Norbert, catedrático de universidade, Universidade de Barcelona.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Filoloxía Inglesa.

Praza número: 18/035.

Comisión titular:

Presidente: González Groba, Constante, catedrático de universidade, Universidade de Santiago de Compostela.

Secretaria: Lorenzo Modia, María Jesús, catedrática de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 1º: Collado Rodríguez, Francisco, catedrático de universidade, Universidade de Zaragoza.

Vogal 2º: Garrigós González, Cristina, catedrática de universidade, Universidade Nacional de Educación a Distancia -UNED-.

Vogal 3º: Manuel Cuenca, Carmen, catedrática de universidade, Universidade de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Río Raigadas, David, catedrático de universidade, Universidade do País Vasco.

Secretaria: Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel Sofía, catedrática de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 1º: Benito Sánchez, Bernardino Jesús, catedrático de universidade, Universidade de Valladolid.

Vogal 2º: Carrera Suárez, Isabel, catedrática de universidade, Universidade de Oviedo.

Vogal 3º: Durán Giménez-Rico, Isabel, catedrática de universidade, Universidade Complutense de Madrid.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Química Orgánica.

Praza número: 18/036.

Comisión titular:

Presidente: Quintela López, José, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Secretaria: Martínez Cebeira, Montserrat, profesora titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 1º: Sarandeses da Costa, Luis Alberto, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 2º: Pérez Sestelo, José, profesor titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 3º: Torneiro Abuín, Mercedes, profesora titular de universidade, Universidade de Santiago de Compostela.

Comisión suplente:

Presidente: Jiménez González, Carlos, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Secretaria: Ruiz Pita Romero, María Amparo, profesora titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 1º: García Romero, Marcos Daniel, profesor titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 2º: Maestro Saavedra, Miguel Ángel, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 3º: Pérez Meirás, Dolores, profesora titular de universidade, Universidade de Santiago de Compostela.

Corpo: catedrático/a de universidade.

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Praza número: 18/037.

Comisión titular:

Presidenta: Alonso Betanzos, María Amparo, catedrática de universidade, Universidade da Coruña.

Secretario: Alonso Pardo, Miguel Ángel, profesor titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 1º: Vilares Ferro, Jesús, profesor titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 2º: Guijarro Berdiñas, Berta María, profesora titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 3º: Barreiro García, Álvaro, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Comisión suplente:

Presidenta: Porto Pazos, Ana Belén, profesora titular de universidade, Universidade da Coruña.

Secretario: Duro Fernández, Richard José, catedrático de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 1º: Cabalar Fernández, José Pedro, profesor titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 2º: Pedreira Souto, María de las Nieves, profesora titular de universidade, Universidade da Coruña.

Vogal 3º: Santos Reyes, José, profesor titular de universidade, Universidade da Coruña.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Construcións Navais.

Praza número: 18/038.

Comisión titular:

Presidente: Carral Couce, Luís Manuel, profesor titular de universidade, Universidade da Coruña.

Secretario: Pérez Rojas, Luis, catedrático de universidade, Universidade Politécnica de Madrid.

Vogal 1º: Pérez Arribas, Francisco Lázaro, profesor titular de universidade, Universidade Politécnica de Madrid.

Vogal 2º: Cuetos Megido, José Manuel, catedrático de universidade, Universidade de Oviedo.

Vogal 3º: Otero González, Félix Modesto, profesor titular de universidade, Universidade de Cantabria.

Comisión suplente:

Presidente: Souto Iglesias, Antonio, profesor titular de universidade, Universidade Politécnica de Madrid.

Secretario: Montes Coto, Horacio Javier, profesor titular de universidade, Universidade de Oviedo.

Vogal 1º: González Rodríguez, Rubén, profesor titular de universidade, Universidade de Oviedo.

Vogal 2º: Larrabe Barrena, Juan Luis, profesor titular de universidade, Universidade do País Vasco.

Vogal 3º: Núñez Rivas, Luis Ramón, profesor titular de universidade, Universidade Politécnica de Madrid.

CU: catedrático de universidade.

CEU: catedrático de escola universitaria.

TU: profesor titular de universidade.

PI: profesor investigador.

missing image file

ANEXO IV

Curriculum vitae

Datos persoais:

Apelidos e nome.

Número do documento nacional de identidade. Lugar e data de expedición.

Nacemento (data, localidade e provincia).

Residencia (enderezo, localidade e provincia).

Teléfono e enderezo electrónico.

Categoría actual como profesor/a, centro, departamento e área de docencia actual.

Datas de resolución da acreditación ou habilitación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos (clase, organismo e centro de expedición, data de expedición, cualificación, se a houber).

2. Postos docentes desempeñados (categoría, organismo ou centro, réxime de dedicación, data do nomeamento ou contrato, data de cesamento ou remate).

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e capítulos de libros (autor ou coautores, título, editor/es, editorial, data de publicación) (*).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras (autor ou coautores, título, revista, número de páxinas, data de publicación) (*).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentados a congresos (título, entidade organizadora, carácter nacional ou internacional, lugar e data).

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos (con indicación do centro, organismo, materia, actividade desenvolvida e data).

13. Cursos e seminarios recibidos (con indicación do centro ou organismo, materia e data de realización).

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (con posterioridade á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados (cargo, centro e período).

19. Coñecemento da lingua propia da UDC.

(*) Se están pendentes de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial