Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Mércores, 4 de xullo de 2018 Páx. 32272

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ORDE do 11 de xuño de 2018 pola que se autoriza a transmisión mortis causa da concesión administrativa e da batea Blanca I.

Visto o expediente instruído para os efectos de transmisión da batea Blanca I e da concesión administrativa que a ampara, resulta:

a) Antecedentes.

Primeiro. Gerardo Deira Muñiz (35397020C), titular do 50 % da concesión administrativa e da batea Blanca I, faleceu o 7.6.2017.

Segundo. Mediante escrito do 7.6.2018, Vicente Deira Lustres, en representación da comunidade de herdeiros de Gerardo Deira Muñiz, solicitou autorización para transmisión mortis causa da concesión administrativa e da batea Blanca I.

Terceiro. O solicitante presentou toda a documentación requirida para a tramitación deste tipo de procedementos.

b) Consideracións legais e técnicas.

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente, de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG núm. 243, do 15 de decembro), e coa Orde do 8 de setembro de 2017, de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. O expediente seguiu todos os trámites establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 228, do 21 de novembro), e na Orde de 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións das bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 126, do 2 de xullo).

Vistas as disposicións citadas, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión mortis causa do 50 %, a favor de Vicente Deira Lustres (33206231G), da concesión administrativa e da batea que se indica a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Blanca I.

Ubicación: Cuadrícula nº: 23.

Polígono: H.

Distrito: Caramiñal (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 25.5.1966.

Remate da vixencia: 15.12.2019.

Actuais titulares: Gerardo Deira Muñiz (35397020C) 50 % privativa e Vicente Deira Lustres (33206231G) 50 % privativa.

Novo titular: Vicente Deira Lustres (33206231G) 100 % privativa.

O novo titular da concesión administrativa subrógase nos dereitos e obrigas dos anteriores.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdicción contencioso-administrativa, que se interporá no prazo de dous meses, contados en ámbolos dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común nas administracións públicas, e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

A Coruña, 11 de xuño de 2018

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña