Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 129 Venres, 6 de xullo de 2018 Páx. 32492

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2018 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 PDR de Galicia 2014-2020), para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

A Resolución do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR de Galicia 2014-2020), para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) (DOG nº 245, do 28 de decembro), prevé 7.630.000,00 € para a anualidade 2018 e 9.908.970,00 € para a anualidade 2019, distribuídos entre os 24 grupos de desenvolvemento rural (GDR) existentes.

O punto 3 do artigo 2 da citada Resolución do 12 de decembro de 2017 indica que as contías indicadas poderán incrementarse en función das solicitudes presentadas, sempre que teña lugar unha xeración, ampliación ou incorporación de crédito ou existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa, e que se debe publicar no DOG o aludido incremento.

Os días 9, 12 e 13 de abril de 2018, o director xeral da Agader emitiu as resolucións polas que se lles autorizaba aos GDR o importe máximo dispoñible para a submedida 19.4 (gastos en custos correntes e animación) da medida Leader, que ten asignado un importe máximo vinculado ao importe asignado á submedida 19.2. Non obstante, algúns GDR optaron por solicitarlle a Agader un importe menor ao inicialmente previsto para a anualidade 2018. Esta diferenza ascende en total a seiscentos oitenta e tres mil corenta e nove euros con corenta e un céntimos (683.049,41 €).

O 7 de xuño de 2018, o director xeral de Planificación e Orzamentos, por delegación do conselleiro de Facenda, autorizou o traspaso do remanente da submedida 19.4 á submedida 19.2.

Por outra parte, cómpre distribuir o remanente da convocatoria de proxectos Leader (submedida 19.2) inmediatamente anterior e correspondente ás anualidades 2017-2018, que estaba financiada con cargo ao mesmo crédito orzamentario. Estes remanentes ascenden a un importe total de novecentos dez mil setenta e un euros e setenta e seis céntimos (910.071,76 €).

Deste xeito, os importes globais que se incorporarán na anualidade 2018 ascenden a un total de un millón cincocentos noventa e tres mil cento vinte e un euros e dezasete céntimos (1.593.121,17 €).

Remanente da medida 19.2 procedente da convocatoria 2017-2018

910.071,76 €

Traspaso de fondos da medida 19.4 á 19.2 procedentes da convocatoria 2018-2019

683.049,41 €

Total

1.593.121,17 €

Tendo en conta que rematou o prazo para a presentación de solicitudes, que o procedemento está en fase de instrución e que existen dotacións que poden ser utilizadas para os mesmos fins, cómpre ampliar o importe dos créditos destinados ao financiamento da liña de axudas de que se trata, coa finalidade de facela chegar ao maior número de beneficiarios posible para cumprir mellor os obxectivos previstos inicialmente.

En consecuencia, no exercicio das competencias delegadas polo Acordo do Consello de Dirección da Agader do 11 de xullo de 2013, que se publicou mediante a Resolución do 24 de xullo de 2017 (DOG nº 148, do 5 de agosto),

RESOLVO:

Artigo 1

Amplíase, nos importes que se indican a continuación, a dotación orzamentaria que prevé para 2018 a Resolución do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) (DOG nº 245, do 28 de decembro):

Acción

(submedida)

Aplicación Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Proxecto

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Aplicación Agader

Proxecto Agader

Orzamento GPT

01/19/20

13.04.712A.732.09

2016-00221

13.A1.712A.7600

2016 00001

358.396,21 €

13.A1.712A.7700

1.017.640,82 €

13.A1.712A.7810

217.084,14 €

Total

1.593.121,17 €

Conforme o exposto, a dotación orzamentaria total para o financiamento da convocatoria, para a anualidade 2018, é a seguinte:

Acción

(submedida)

Aplicación Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Proxecto

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Aplicación Agader

Proxecto Agader

Orzamento inicial GPT

01/19/20

13.04.712A.732.09

2016-00221

13.A1.712A.7600

2016 00001

2.265.896,21 €

13.A1.712A.7700

2016 00001

5.977.140,82 €

13.A1.712A.7810

2016 00001

980.084,14 €

Total

9.223.121,17 €

A citada ampliación distribuirase entre os GDR conforme o remanente de fondos a que deu lugar cada un, tanto no que se refire ao remanente da convocatoria de proxectos inmediatamente anterior (submedida 19.2) correspondente ás anualidades 2017-2018, como no que respecta á submedida 19.4 da medida Leader en 2018, por solicitarlle a Agader a autorización dun importe menor ao inicialmente previsto para esa submedida.

Dentro de cada GDR afectado, o importe que lles corresponda distribuirase nas mesmas porcentaxes que establezan as resolucións do director xeral da Agader polas que se autorizarán a distribución dos importes dispoñibles para cada GDR na submedida 19.2 do PDR de Galicia 2014-2020 entre as tipoloxías de proxectos existentes nesa submedida (produtivos, non produtivos promovidos por entidades públicas de carácter local, non produtivos promovidos por entidades de natureza privada e formación promovida polos propios GDR).

O crédito cofinánciano nun 75 % o fondo Feader, nun 2,5 % a Administración xeral do Estado e nun 22,5 % a Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2

A ampliación da dotación orzamentaria non afecta o prazo de presentación de solicitudes nin supón o inicio dun novo cómputo do prazo para resolver.

Disposición adicional

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela cabe interpor recurso potestativo de reposición ante o Consello de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, ao abeiro do artigo 10.1.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da citada publicación no DOG.

Disposición derradeira

Esta resolución será aplicable desde o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2018

Miguel Angel Pérez Dubois
Director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural