Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Xoves, 23 de agosto de 2018 Páx. 38991

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo).

De conformidade co disposto na base 18.4 da referida Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG do 21 de marzo), os tribunais confeccionaron e publicaron a relación de persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición ata o número máximo de prazas que lle foron asignadas a cada un deles e, consonte coa base 18.2, as prazas que quedaron vacantes nalgún tribunal asignounas a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ás persoas que superaron a fase de oposición e que tiveron maior puntuación na fase de concurso-oposición, unha vez efectuadas as ponderacións pertinentes do tribunal da mesma especialidade segundo o sistema de distribución de prazas establecido na base 1.6 da citada orde.

O número 7 da base décimo oitava prescribe que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará as listas únicas de persoas aprobadas por especialidade.

Na súa virtude, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública como anexo desta orde a relación de persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres ordenados por corpo, especialidade, quenda e número de orde.

Segundo. Os destinos que obteñan as persoas opositoras que se relacionan no anexo desta orde terán carácter provisional e estarán obrigadas a participar, no seu momento, nos concursos de traslados que se convoquen ata obter un destino definitivo dentro do ámbito de xestión directa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Terceiro. As persoas opositoras que por causa xustificada e que, a xuízo da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, necesiten aprazamento da súa incorporación á fase de prácticas, logo de seren chamadas, deberán solicitalo por escrito ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e achegarán a documentación xustificativa da causa que aleguen.

Cuarto. As persoas opositoras seleccionadas que se relacionan no anexo deberán presentar ante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a documentación que se relaciona na base décimo novena da Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG do 21 de marzo), no prazo de 20 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde.

Quinto. Entenderase que renuncian ao procedemento selectivo as persoas opositoras seleccionadas que non se incorporen ao destino provisional adxudicado.

Sexto. Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, un recurso de reposición ante o mesmo órgano no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Sétimo. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará todas as medidas precisas para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Aprobados do concurso-oposición

Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG do 21 de marzo). Servizo de Primaria

597031-Educación infantil

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****2707*

García Pena, Ariadna

Quenda E

Apto

Apto

2

****0437*

López García, Marta

Quenda E

Apto

Apto

3

****9186*

Quiroga López, Iria

Quenda E

Apto

Apto

4

****7706*

Fernández López, Andrea

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****3463*

Galán Taboada, María

Quenda L

10.0000

7.9158

8.7495

2

****8570*

Varela España, Águeda

Quenda L

9.2390

8.3358

8.6971

3

****4791*

Méndez Arosa, Cristina

Quenda L

9.7720

7.5886

8.4620

4

****1776*

Martínez Isla, María Montserrat

Quenda L

9.9230

7.4716

8.4522

5

****4011*

Lorenzo Outeiral, María Teresa

Quenda L

9.5500

7.2990

8.1994

6

****1436*

Lage Guitián, Lucía

Quenda L

9.4770

7.1542

8.0833

7

****6532*

Cabanillas Trillo, Lucía

Quenda L

5.5720

9.5910

7.9834

8

****6816*

Chamborro Gómez, Pamela

Quenda L

10.0000

6.4100

7.8460

9

****5536*

Carreja López, Orlando

Quenda L

9.2360

6.8875

7.8269

10

****1956*

Rodríguez González, Mari Luz

Quenda L

4.9150

9.7520

7.8172

11

****3088*

Seijas Sanfiz, Cristina

Quenda L

5.6440

9.1391

7.7411

12

****6190*

Souto Taboada, Yasmina María

Quenda L

9.4830

6.4425

7.6587

13

****3495*

López Lago, Alicia

Quenda L

7.2630

7.8230

7.5990

14

****4722*

Pérez Abelleira, Iria Isabel

Quenda L

6.4000

8.3160

7.5496

15

****1414*

Ambrosio Elejalde, Naiara

Quenda L

5.8000

8.5574

7.4544

16

****6741*

González Rodríguez, Yolanda

Quenda L

9.8000

5.8280

7.4168

17

****2991*

Deán Castelo, Noa

Quenda L

9.2180

6.1460

7.3748

18

****4908*

Vilariño González, Noelia

Quenda L

7.5540

7.2156

7.3510

19

****1922*

Paredes Díaz, María

Quenda L

5.4170

8.6262

7.3425

20

****9674*

González Chillón, Eva

Quenda L

4.9000

8.9628

7.3377

21

****0786*

Ramos García, Ángela

Quenda L

4.4520

9.1196

7.2526

22

****1975*

Iglesias Suárez, Paula

Quenda L

8.9310

6.1280

7.2492

23

****8177*

Carbia Cutrín, Vanessa

Quenda L

4.4020

9.1370

7.2430

24

****7707*

Castro Camiña, Eva María

Quenda L

5.6670

8.2790

7.2342

25

****7621*

Janeiro Núñez, Elisa

Quenda L

6.7770

7.4930

7.2066

26

****9885*

Iglesias Azurmendi, Ana

Quenda L

5.2310

8.4964

7.1902

27

****2290*

Sánchez Gómez, Mónica

Quenda L

6.4780

7.6590

7.1866

28

****7728*

Gómez Álvarez, María Cruz

Quenda L

8.2900

6.4502

7.1861

29

****4297*

Conde Rodríguez, Begoña

Quenda L

10.0000

5.2800

7.1680

30

****4951*

Varela Rama, Sara

Quenda L

4.0000

9.1594

7.0956

31

****4039*

Lamelo González, Bárbara

Quenda L

4.6490

8.6980

7.0784

32

****2586*

Pillo Hermida, Cristina

Quenda L

4.0000

9.1206

7.0724

33

****0637*

Dios López, Rosa María

Quenda L

5.9760

7.7922

7.0657

34

****4036*

Arias Pintor, Iria

Quenda L

6.3360

7.4475

7.0029

35

****8268*

Vázquez Penedo, María Jesús

Quenda D

6.5000

7.2212

6.9327

36

****3639*

Blanco Hermo, Isabel

Quenda L

4.0090

8.8790

6.9310

37

****8652*

Rodríguez Da Costa, María Carlota

Quenda L

4.9400

8.2192

6.9075

38

****1463*

Mora Barba, Layla

Quenda L

5.5000

7.7530

6.8518

39

****5460*

Rodríguez González, Rafael

Quenda L

4.0000

8.7490

6.8494

40

****9708*

Otero Jul, Inés

Quenda L

7.9590

6.1096

6.8494

41

****2812*

Santomé Fernández, Paula

Quenda L

6.0900

7.2392

6.7795

42

****8364*

Guerra Martínez, Erica

Quenda L

4.2150

8.4870

6.7782

43

****8153*

Campos Andión, Pamela

Quenda L

4.5000

8.2194

6.7316

44

****8307*

Cotarelo Fernández, Belén

Quenda L

6.2180

6.9906

6.6816

45

****9766*

González Iglesias, Adrián

Quenda L

4.5000

8.1140

6.6684

46

****6248*

Blanco García, María

Quenda L

4.6590

7.9938

6.6599

47

****7712*

Vázquez-Gundín Paz, Julia

Quenda L

6.2490

6.9118

6.6467

48

****8880*

González Camba, Marta

Quenda L

4.1770

8.2800

6.6388

49

****1736*

López Rodríguez, Cristina

Quenda L

4.7000

7.9044

6.6226

50

****2309*

Gómez Pardo, Lina

Quenda L

3.6300

8.6170

6.6222

51

****5934*

Serrano Lorenzo, Sabela

Quenda L

4.1170

8.2883

6.6198

52

****1941*

Dapena Iglesias, Alba

Quenda L

5.6000

7.2582

6.5949

53

****9370*

Carballido Suárez, Laura

Quenda L

4.8630

7.7190

6.5766

54

****5495*

Expósito Prado, Eva María

Quenda L

6.0720

6.8462

6.5365

55

****8496*

Gómez Ponte, Jéssica

Quenda L

4.5000

7.8910

6.5346

56

****8978*

Ron Rodríguez, Beatriz

Quenda L

4.5000

7.8810

6.5286

57

****7087*

Toja García, Nuria

Quenda L

4.9680

7.5655

6.5265

58

****5667*

Rodríguez Domínguez, Maika

Quenda L

5.4670

7.1862

6.4985

59

****6909*

Pérez López, Tatiana

Quenda L

4.1180

8.0490

6.4766

60

****0750*

Boga Álvarez, Iria

Quenda L

5.7000

6.9540

6.4524

61

****8533*

Yáñez Grande, Carlos

Quenda L

5.0900

7.3590

6.4514

62

****7908*

Gayoso Ponte, Javier

Quenda L

5.4000

7.1460

6.4476

63

****9213*

Calvo Costal, Cristina

Quenda L

7.0900

6.0050

6.4390

64

****9938*

Veiga Facal, María

Quenda L

4.5000

7.7218

6.4331

65

****4969*

Grueiro Pérez, Berta

Quenda L

6.4680

6.3630

6.4050

66

****2396*

González Devesa, Mónica

Quenda L

3.5000

8.2410

6.3446

67

****7331*

Moreno Barcia, Alba

Quenda L

4.7220

7.3830

6.3186

68

****3166*

Saavedra Varela, Raquel

Quenda L

6.7220

6.0430

6.3146

69

****3001*

Cebrián Paz, Ofelia

Quenda L

4.1430

7.7464

6.3050

70

****1290*

Lorenzo Cames, Jésica

Quenda L

5.1180

7.0906

6.3016

71

****4266*

García Castro, Sonia María

Quenda L

6.0000

6.4996

6.2998

72

****9509*

Antelo Trillo, Vanesa

Quenda L

5.1920

7.0170

6.2870

73

****8381*

Lombardía Rodríguez, Ester

Quenda L

4.0000

7.7280

6.2368

74

****0817*

Senande Fernández, Alba

Quenda L

4.5000

7.3741

6.2245

75

****1492*

Pintos Souto, Vanesa

Quenda L

4.5000

7.3461

6.2077

76

****6766*

González Barros, Lucía

Quenda L

5.3720

6.7590

6.2042

77

****7333*

Paz Fuentes, Arandi

Quenda L

6.4000

6.0643

6.1986

78

****9307*

Prado Sánchez, Antía

Quenda L

4.9130

7.0090

6.1706

79

****5790*

Viéitez López, María

Quenda D

3.7000

7.7616

6.1370

80

****9984*

Garel López, Estefanía

Quenda L

4.5000

7.1500

6.0900

81

****6094*

Vidal Pérez, Irene

Quenda L

5.0000

6.8160

6.0896

82

****0101*

Bouso García, Cristina

Quenda L

4.5000

7.1272

6.0763

83

****7444*

Graña Pérez, María

Quenda L

3.7000

7.6596

6.0758

84

****6047*

Casal Sanromán, Antía

Quenda L

4.2410

7.2952

6.0735

85

****5172*

Blanco Paredes, Almudena

Quenda L

5.4720

6.3778

6.0155

86

****6399*

Rosales Goye, Samai

Quenda L

3.0000

7.9757

5.9854

87

****1577*

Pájaro Piñeiro, Cristina

Quenda L

3.7000

7.4632

5.9579

88

****2858*

Pais Gómez, Sandra

Quenda L

4.6950

6.5499

5.8079

89

****7372*

Sobral Cousido, Marina

Quenda L

5.5720

5.9498

5.7987

90

****2188*

Félix Pérez, Clara

Quenda L

3.6780

7.1820

5.7804

91

****2565*

Pais Abeijón, Lorena

Quenda L

4.0000

6.8603

5.7162

92

****1438*

Quicler Rodríguez, Ana

Quenda L

4.5390

6.3944

5.6522

93

****9197*

Paz Sar, Nerea

Quenda L

4.0000

6.7480

5.6488

94

****0677*

Cubeiro López, Sandra María

Quenda L

3.7590

6.8840

5.6340

95

****5491*

Alonso Álvarez, María

Quenda L

6.3900

5.1292

5.6335

96

****9943*

Carregal Fernández, Laura

Quenda L

4.5000

6.3796

5.6278

97

****2590*

Núñez Ouzande, Cristina

Quenda L

4.5000

6.3243

5.5946

98

****8672*

Budiño Agrelo, Noemí

Quenda L

3.7590

6.8170

5.5938

99

****2580*

Abad Cardalda, Olaia

Quenda L

3.0000

7.3220

5.5932

100

****0316*

Fernández Vilariño, Carla María

Quenda L

3.5000

6.9820

5.5892

101

****4177*

Sahb El Khataouat Mellouki, Jihan

Quenda L

5.0000

5.9480

5.5688

102

****2213*

Vidal Figueiras, Silvia

Quenda L

3.7000

6.7278

5.5167

103

****7994*

Pájaro López, Lucía

Quenda L

3.5000

6.7840

5.4704

104

****8441*

Abalde Cameselle, Sheila

Quenda L

5.6230

5.3038

5.4315

105

****2301*

Comesaña Álvarez, Purificación

Quenda L

5.6900

5.2494

5.4256

106

****5940*

Díaz Cernadas, Leticia

Quenda L

4.6630

5.8910

5.3998

107

****4758*

Monterroso Dopico, Rocío

Quenda L

3.0000

6.5170

5.1102

108

****8057*

Vázquez Vasco, Paula

Quenda L

3.5000

6.1398

5.0839

109

****9488*

Bustabad Ucha, Leticia

Quenda L

3.7000

5.7320

4.9192

110

****0775*

Fonte Pouso, Laura

Quenda L

3.5000

5.4635

4.6781

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****3981*

Fernández Amosa, Tamara

Quenda L

7.4000

9.4060

8.6036

2

****4380*

Nieto Merino, María Dolores

Quenda L

6.9100

9.3070

8.3482

3

****3989*

Conde Prol, Noelia

Quenda L

6.9500

8.8655

8.0993

4

****4707*

Fernández Ferro, Jaime

Quenda L

7.6240

6.9460

7.2172

5

****8889*

López Castro, Eva

Quenda L

6.6000

7.4260

7.0956

6

****3745*

Puga Viqueira, María Inés

Quenda L

7.2790

6.8410

7.0162

7

****0373*

Lasarte Valverde, Carmen

Quenda L

4.9040

8.3850

6.9926

8

****9801*

Somoza Louro, Laura

Quenda L

6.3180

7.4180

6.9780

9

****7083*

Pérez González, Covadonga

Quenda L

6.3360

7.3290

6.9318

10

****7124*

Domínguez Martínez, Alba

Quenda L

7.4180

6.5780

6.9140

11

****7386*

Rego Fernández, Adrián

Quenda L

6.3300

7.2876

6.9046

12

****2985*

Rojo Domínguez, Adriana

Quenda L

4.6770

8.3140

6.8592

13

****5222*

Villar Domínguez, Laura

Quenda L

5.1540

7.9770

6.8478

14

****6898*

Paz Rama, David

Quenda L

6.4550

7.0212

6.7947

15

****8065*

Otero Arias, Andrea

Quenda L

7.5180

6.1648

6.7061

16

****9793*

Aldao Sánchez, Guadalupe

Quenda L

6.6000

6.7550

6.6930

17

****7635*

Estrada Rodríguez, María

Quenda L

5.0000

7.7120

6.6272

18

****4179*

Sotelo Requejo, Patricia

Quenda L

6.8540

6.4400

6.6056

19

****0652*

Pérez Veiga, Adán

Quenda L

5.0000

7.5150

6.5090

20

****2309*

Ramil Ferreiro, Ana

Quenda L

7.4240

5.8320

6.4688

21

****5518*

Martínez Trigo, Eva

Quenda L

6.1650

6.6560

6.4596

22

****3099*

Vaz Diéguez, Yolanda

Quenda L

5.5960

7.0120

6.4456

23

****2312*

Martín Montoya, Andrea

Quenda L

4.6280

7.6550

6.4442

24

****1589*

Lado Martínez, Violeta

Quenda L

7.3150

5.6800

6.3340

25

****9681*

Jiménez García, Belén Amparo

Quenda L

5.7660

6.6265

6.2823

26

****2213*

Fernández Facal, Rebeca

Quenda L

5.0000

7.1334

6.2800

27

****9103*

Martínez Quiroga, Andrea

Quenda L

5.4150

6.7870

6.2382

28

****6119*

Sobrado Chao, Patricia

Quenda L

3.5260

7.8914

6.1452

29

****3463*

Lorenzo Miguéns, Alba

Quenda L

7.0000

5.5426

6.1256

30

****0103*

López Mariño, Lucas

Quenda L

4.9000

6.9100

6.1060

31

****4371*

Pérez Ruiz, Sara

Quenda L

4.5000

7.0284

6.0170

32

****6288*

Guisande González, Martín

Quenda L

4.7370

6.8538

6.0071

33

****6772*

Veloso Blanco, José Luis

Quenda L

6.6310

5.4752

5.9375

34

****6310*

Fresno Saá, Elena

Quenda L

4.1180

6.9674

5.8276

35

****7810*

González Iglesias, Gadea del Rocío

Quenda L

5.5000

6.0198

5.8119

36

****1375*

Quintela Rey, Natalia

Quenda L

4.0000

6.9825

5.7895

37

****3562*

Matamoros Castillo, Miriam

Quenda L

6.0000

5.6220

5.7732

38

****2157*

Darriba Pereira, Olga

Quenda L

6.3900

5.3342

5.7565

39

****8789*

Ramos Agra, Leticia

Quenda L

4.0000

6.8748

5.7249

40

****8142*

Pérez Zamora, Paula

Quenda L

4.0000

6.8664

5.7198

41

****4786*

Santos Romero, Rocío

Quenda L

4.3530

6.5630

5.6790

42

****3719*

Fernández Souto, Borja Carlos

Quenda L

5.0000

5.9490

5.5694

43

****5129*

Campos Díaz, Adrián

Quenda L

3.0000

7.2270

5.5362

44

****6147*

González Rodríguez, Jenifer

Quenda L

4.5000

6.1980

5.5188

45

****2561*

Gómez Justo, Jacobo

Quenda L

3.5000

6.8050

5.4830

46

****4874*

Lombao Gómez, Carlos

Quenda L

4.5000

5.9300

5.3580

47

****6189*

Ferreiro Vázquez, Iria

Quenda L

3.4000

6.2060

5.0836

48

****9997*

García Gesto, Natalia

Quenda L

3.5000

6.0093

5.0056

49

****4277*

Barrosa Rodríguez, María Asunción

Quenda L

4.6200

5.1510

4.9386

50

****1964*

Sánchez de Movellán Bau, Claudia Alejandra

Quenda L

3.5180

5.5790

4.7546

597033-Idioma estranxeiro: Francés

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****9411*

Núñez Álvarez, Margarita Isabel

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****1425*

Vasallo Merayo, María Sol

Quenda L

10.0000

6.1450

7.6870

2

****1781*

Martínez Maneiro, María del Pilar

Quenda L

8.6720

6.9680

7.6496

3

****3375*

Suárez Suárez, Silvia

Quenda L

7.1600

7.5910

7.4186

4

****7223*

Gallardo Rey, María

Quenda L

10.0000

5.5640

7.3384

5

****1497*

Sanmartín Soto, Daniel

Quenda L

5.7500

8.3410

7.3046

6

****0671*

García Carlín, Juan Luis

Quenda L

6.1150

8.0530

7.2778

7

****8369*

Simarro Martínez, Noelia

Quenda L

5.0000

8.5730

7.1438

8

****5689*

Seara Deus, Porfirio

Quenda L

10.0000

5.1740

7.1044

9

****3386*

Fernández González, María de la O

Quenda L

8.4160

5.9520

6.9376

10

****7755*

González Rey, Carol

Quenda L

4.2950

8.5350

6.8390

11

****0267*

López Cardigonde, Rosa María

Quenda L

8.4900

5.3970

6.6342

12

****5198*

Pereira Gil, Lara María

Quenda L

4.1630

8.0600

6.5012

13

****3785*

Bosch Benítez, Elisa

Quenda L

7.0500

6.0690

6.4614

14

****0488*

Quindós Regueiro, María Aurora

Quenda D

7.8000

5.2130

6.2478

15

****1936*

Rey Martínez, Cristina María

Quenda L

4.4950

7.1850

6.1090

16

****8757*

Garrido Nebril, Laura

Quenda L

4.5520

6.9514

5.9916

17

****2668*

Conde García, Rosa María

Quenda L

7.0770

5.2595

5.9865

18

****5509*

Mateo González, Verónica

Quenda L

5.6950

6.0180

5.8888

19

****9825*

Toimil Iglesias, Pablo

Quenda L

5.0000

6.2410

5.7446

20

****5700*

González Santiago, María José

Quenda L

5.0000

5.8894

5.5336

21

****8652*

Amor Bustabad, Eva

Quenda L

4.4590

6.2148

5.5125

22

****0235*

Quiza Luaces, Noemi

Quenda L

3.3770

6.9050

5.4938

23

****6741*

Camacho González, Marta

Quenda L

5.7950

5.1850

5.4290

24

****0454*

Sieiro Campillo, Pablo

Quenda L

2.5590

7.1096

5.2894

25

****8813*

Rodríguez Rivas, Luis

Quenda L

4.9450

5.4730

5.2618

26

****0509*

Gutiérrez González, Jénifer

Quenda L

1.7000

7.4310

5.1386

27

****8238*

Vergara Alfonso, Rocío

Quenda L

3.2000

6.1460

4.9676

28

****2252*

Álvarez García, Raquel

Quenda L

2.9000

6.3368

4.9621

29

****8193*

Barroso Viso, Katia

Quenda L

2.7000

6.3860

4.9116

30

****1108*

Paz Aira, Miriam

Quenda L

4.4950

5.0860

4.8496

31

****9107*

Iglesias Veloso, María Irene

Quenda L

3.8180

5.3390

4.7306

32

****4239*

Rodríguez Varela, Noelia

Quenda L

2.9540

5.3800

4.4096

597034-Educación Física

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****1763*

Pérez Vázquez, Santiago

Quenda E

Apto

Apto

2

****3180*

Fernández Araújo, Pedro Octavio

Quenda E

Apto

Apto

3

****0660*

Filloy López, Gonzalo

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****2383*

López Gómez, Laura

Quenda L

10.0000

7.4400

8.4640

2

****9732*

García Fontán, Javier

Quenda L

10.0000

6.6625

7.9975

3

****7540*

López Mougán, César

Quenda L

9.9950

6.6546

7.9908

4

****1152*

Trillo Prado, Jacobo

Quenda L

10.0000

6.6064

7.9638

5

****8025*

Gómez Villaverde, José Antonio

Quenda L

10.0000

6.5836

7.9502

6

****7052*

Varela González, Martín

Quenda L

10.0000

6.5164

7.9098

7

****2959*

Cuiñas Otero, Iván

Quenda L

10.0000

6.3880

7.8328

8

****0332*

Fernández Parada, Eva

Quenda L

9.3950

6.2226

7.4916

9

****8381*

López Fernández, Iván

Quenda L

9.1950

6.2396

7.4218

10

****6511*

Alfaro Mora, José María

Quenda L

10.0000

5.6604

7.3962

11

****5953*

Gordillo Fonticoba, Francisco Modesto

Quenda L

7.4950

7.1420

7.2832

12

****6889*

Martínez Abeledo, Mónica

Quenda L

7.3680

7.1474

7.2356

13

****1969*

Taboada González, Patricia

Quenda L

9.1310

5.9032

7.1943

14

****7996*

Rodal Abal, Francisco

Quenda L

5.2900

8.4610

7.1926

15

****5432*

Barreiro Cancelas, Agustín

Quenda L

9.4260

5.5714

7.1132

16

****8786*

Gómez Ramos, Julián

Quenda L

7.2000

7.0300

7.0980

17

****1503*

Gandón Villar, Cristina

Quenda L

5.5000

7.9432

6.9659

18

****8452*

Pérez Lago, Agustín

Quenda L

5.6310

7.8494

6.9620

19

****7460*

Martínez Galdo, Pablo

Quenda L

4.5000

8.2806

6.7684

20

****9268*

Alborés Martínez, Purificación

Quenda L

6.0450

7.2162

6.7477

21

****7115*

López Cal, María José

Quenda L

4.1770

8.3564

6.6846

22

****2898*

Diz Piñeiro, Antonio

Quenda L

5.4540

7.3522

6.5929

23

****1386*

Freire Fernández, Iván

Quenda L

5.3490

7.2260

6.4752

24

****0611*

Sánchez Nieto, Sara

Quenda L

5.0590

7.4086

6.4688

25

****7281*

Garrido Vidueira, Alba

Quenda L

7.0000

6.0990

6.4594

26

****0934*

Abal Lobato, Sergio

Quenda L

4.6490

7.5316

6.3786

27

****3370*

Vidal Lamela, Belén

Quenda L

5.0310

7.2742

6.3769

28

****9411*

Pérez Pérez, Jonathan

Quenda L

4.5000

7.5380

6.3228

29

****3674*

Iglesias González, Andrea

Quenda L

5.5590

6.7938

6.2999

30

****7755*

Pérez Campos, Ana Cristina

Quenda L

6.7490

5.9200

6.2516

31

****1940*

Pérez Rodríguez, Óscar

Quenda L

6.9360

5.7794

6.2420

32

****8252*

Fernández Bouzas, Noelia

Quenda L

6.0000

6.3856

6.2314

33

****1469*

Canosa Pasantes, Fabián

Quenda L

4.2900

7.4556

6.1894

34

****6319*

González Freitas, Patricia

Quenda L

4.4130

7.2694

6.1268

35

****4759*

Paz Martínez, Sonia

Quenda L

5.2180

6.5858

6.0387

36

****4042*

Fidalgo Suárez, Soledad

Quenda L

5.4310

6.3848

6.0033

37

****3414*

Mosquera Fernández, Luis Antonio

Quenda L

4.2900

7.0342

5.9365

38

****4360*

Muíño Montero, José Manuel

Quenda L

4.4590

6.8104

5.8698

39

****3033*

Dopico Mera, Borja

Quenda L

5.3950

6.1434

5.8440

40

****4713*

Antón Fernández, Héctor

Quenda L

4.0490

6.9956

5.8170

41

****0281*

Gómez Cuñarro, Eva

Quenda L

6.0000

5.6398

5.7839

42

****7412*

González Couto, José Antonio

Quenda L

5.7720

5.7660

5.7684

43

****3811*

Cores Outeiral, José Manuel

Quenda L

4.6450

6.4926

5.7536

44

****9762*

Álvarez Pontide, Eva

Quenda L

4.7000

6.3384

5.6830

45

****4438*

López Cabrera, Pablo

Quenda L

4.6760

6.2420

5.6156

46

****2768*

Medel Padilla, Juan Carlos

Quenda L

5.5000

5.6048

5.5629

47

****1751*

Tarrón Vega, Paula

Quenda L

3.5000

6.8990

5.5394

48

****6880*

Varela Pérez, Andrés

Quenda L

4.0000

6.5334

5.5200

49

****6751*

Barreal López, Paula

Quenda L

5.0000

5.8251

5.4951

50

****3747*

Naya Vilariño, Marcos

Quenda L

3.0000

7.1440

5.4864

51

****0588*

Rapela García, Sara

Quenda L

4.5000

6.0936

5.4562

52

****8100*

Rey González, Jano

Quenda L

4.0130

6.4128

5.4529

53

****4271*

Otero López, Ismael

Quenda L

3.0000

7.0784

5.4470

54

****9214*

Cabarcos Rouco, Miguel

Quenda L

4.8130

5.8186

5.4164

55

****6159*

Castro Revaldería, Javier

Quenda D

3.0000

5.1498

4.2899

597035-Música

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****6208*

Franco Ruiz, Sara

Quenda L

9.0800

8.0664

8.4718

2

****8761*

Gómez Fuentes, Santiago

Quenda L

5.0000

9.5068

7.7041

3

****8128*

Moreno Ramil, María Dolores

Quenda L

5.6990

8.7548

7.5325

4

****4691*

Ucha Tortuero, Pilar

Quenda L

6.3180

8.1996

7.4470

5

****5479*

González Pumar, Noelia Rosa

Quenda L

6.8490

7.7184

7.3706

6

****0871*

Pérez González, Javier

Quenda L

9.0770

6.1252

7.3059

7

****2875*

Sánchez Sanmartín, Ana

Quenda L

6.7720

7.4726

7.1924

8

****4602*

Pinto Menéndez, Sandra

Quenda L

7.0770

7.2568

7.1849

9

****4982*

Muñiz Varela, Alfonso

Quenda L

8.8720

5.2968

6.7269

10

****9347*

Cimadevila Duarte, Iván José

Quenda L

7.9770

5.8106

6.6772

11

****8177*

García Castro, Raquel

Quenda L

4.3770

8.1498

6.6407

12

****5645*

Porto Barciela, Ismael

Quenda L

4.6700

7.7894

6.5416

13

****9695*

Molina Quiroga, Xan

Quenda L

8.1900

5.4206

6.5284

14

****0476*

Puñal Gerpe, Sheila Margarita

Quenda L

5.0000

7.4622

6.4773

15

****0539*

Rodríguez Varela, María Teresa

Quenda L

6.0490

6.7030

6.4414

16

****9206*

Regueiro Souto, Cristina

Quenda L

3.0590

8.4845

6.3143

17

****1493*

Castrelo Conde, Christian

Quenda L

4.4720

7.3784

6.2158

18

****2967*

Pita Martínez, Antía

Quenda L

4.0900

7.5580

6.1708

19

****2234*

Pérez Otero, Olalla

Quenda L

5.6670

6.4582

6.1417

20

****7067*

Cerqueiras García, Cecilia Galadriel

Quenda L

4.5000

7.0982

6.0589

21

****0643*

Quintela Pereiro, Patricia

Quenda L

3.5000

7.7416

6.0450

22

****4061*

Varela Abuín, María

Quenda L

5.0000

6.6964

6.0178

23

****4570*

Dieste Silva, María

Quenda L

6.2500

5.6830

5.9098

24

****6778*

Deiros Felpeto, Paula

Quenda L

3.4490

7.5154

5.8888

25

****1369*

Fontán Carballo, Martín

Quenda L

4.3180

6.8872

5.8595

26

****5625*

Díaz Álvarez, Noelia

Quenda L

4.7000

6.6108

5.8465

27

****3024*

Castiñeiras Pereira, Laura

Quenda L

4.0000

6.9966

5.7980

28

****9160*

Leite López, Nelson

Quenda L

4.7530

6.2240

5.6356

29

****2455*

Magán Pichel, Catuxa

Quenda L

5.6260

5.5940

5.6068

30

****6233*

Gómez Fernández, Anaisy

Quenda L

5.0590

5.9359

5.5851

31

****4698*

Fernández González, Eva María

Quenda L

4.0000

6.5312

5.5187

32

****3711*

Mayobre Ordóñez, Iria

Quenda L

4.3000

6.1252

5.3951

33

****5468*

Pérez Pérez, Laura

Quenda L

4.5000

5.6864

5.2118

34

****1858*

García Pazo, Iria

Quenda L

3.6000

6.0244

5.0546

35

****0078*

Tamayo Ramos, Sandra

Quenda D

3.3540

6.0252

4.9567

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****7071*

Lozano Muñoz, Beatriz

Quenda E

Apto

Apto

2

****7203*

Pereira Fernández, María Julia

Quenda E

Apto

Apto

3

****9302*

Álvarez Parada, Elena

Quenda E

Apto

Apto

4

****1857*

Cruzado Iglesias, José Ángel

Quenda E

Apto

Apto

5

****3804*

Fernández Freire, Nerea

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****6059*

González Chaves, Eva María

Quenda L

9.6950

6.9920

8.0732

2

****6339*

López Teijeiro, Elena

Quenda L

9.4180

7.0538

7.9995

3

****6179*

Seijo Fraga, Félix

Quenda L

8.1120

7.3142

7.6333

4

****5372*

Fernández Serrano, Elena

Quenda L

10.0000

5.9460

7.5676

5

****9058*

Sánchez Fernández, Sonia

Quenda L

10.0000

5.8830

7.5298

6

****2756*

Ribas Camós, Eulalia

Quenda L

9.1130

6.4645

7.5239

7

****2962*

López Paz, Yolanda

Quenda L

10.0000

5.8452

7.5071

8

****6627*

Álvarez Lana, Manuela

Quenda L

10.0000

5.5068

7.3041

9

****3041*

Cebeiro Fernández, María del Pilar

Quenda L

7.2910

7.2726

7.2800

10

****0730*

Mera Villanueva, Emma

Quenda L

10.0000

5.4598

7.2759

11

****8612*

López Fernández, María de la O

Quenda L

10.0000

5.4590

7.2754

12

****5966*

Marcos Carregal, Inés

Quenda L

6.0690

8.0730

7.2714

13

****2505*

Santos Raposo, Natalia María

Quenda L

10.0000

5.4070

7.2442

14

****7187*

Agrafojo Filgueira, María del Carmen

Quenda L

10.0000

5.3435

7.2061

15

****9727*

Arias Fernández, Estrela

Quenda L

6.3310

7.7780

7.1992

16

****9316*

García Varela, Erica

Quenda L

4.5000

8.9640

7.1784

17

****8360*

Rilo Mera, Vanesa

Quenda L

9.3130

5.7232

7.1591

18

****2601*

Rivas Díaz, Pablo

Quenda L

6.6770

7.4140

7.1192

19

****8735*

Iglesias Cancelo, Lucía

Quenda L

9.3130

5.5968

7.0833

20

****9804*

González Rocha, Silvana

Quenda L

6.5000

7.4550

7.0730

21

****5857*

Veiga García, Marta

Quenda L

9.4770

5.4280

7.0476

22

****8018*

López López, Begoña

Quenda L

10.0000

5.0780

7.0468

23

****2809*

Comesaña Gato, Marta

Quenda L

9.8020

5.0760

6.9664

24

****7104*

Piñeiro Vázquez, Santiago

Quenda L

5.9650

7.5950

6.9430

25

****5310*

Rivas Braña, Alicia

Quenda L

5.2000

8.0020

6.8812

26

****9423*

Ramos Trigo, Aida

Quenda L

7.7590

6.2242

6.8381

27

****6315*

Carrillo Bermúdez, María Dolores

Quenda L

9.2770

5.1402

6.7949

28

****6256*

Vázquez Lojo, Patricia

Quenda L

7.6770

6.1344

6.7514

29

****9170*

Otero Otero, María Elena

Quenda L

3.7590

8.6880

6.7164

30

****7319*

Calvo Peña, Nuria

Quenda L

4.9950

7.8230

6.6918

31

****3991*

Carregal Sánchez, Adriana

Quenda L

5.9950

7.1365

6.6799

32

****6713*

Cerredelo García, Enrique

Quenda L

5.4890

7.4498

6.6655

33

****9485*

Romero García, Inmaculada Concepción

Quenda L

7.4950

6.0218

6.6111

34

****8283*

Oliveira Alcalde, José Guillermo

Quenda L

6.5040

6.6544

6.5942

35

****5538*

Álvarez López, María

Quenda L

5.1630

7.5270

6.5814

36

****5986*

Barbeito Campos, Lucía

Quenda L

5.7310

7.0205

6.5047

37

****9010*

Alvarado Roales, Eliana Sara

Quenda L

6.6020

6.2450

6.3878

38

****1375*

Iglesias Sousa, Alba

Quenda L

6.8180

6.0670

6.3674

39

****9284*

Rúa Garrido, Verónica

Quenda L

5.5000

6.9000

6.3400

40

****8679*

Arenas Arias, María del Carmen

Quenda L

6.7900

5.9662

6.2957

41

****9166*

Vázquez Blanco, María Esther

Quenda L

5.8000

6.5452

6.2471

42

****9618*

Diéguez Luis, Lucía

Quenda L

6.2770

6.1990

6.2302

43

****3359*

Salgueiro Rial, Mónica

Quenda L

5.7590

6.5410

6.2282

44

****2528*

Davila Soto, Patricia

Quenda L

7.1000

5.6310

6.2186

45

****1380*

Alonso Figueroa, Silvia

Quenda L

7.0490

5.5379

6.1423

46

****4268*

Ventura Rozas, Álvaro

Quenda L

6.3590

5.9720

6.1268

47

****9228*

Graña González, Patricia

Quenda L

5.9900

6.2080

6.1208

48

****4574*

Bermúdez Fernández, Lidia

Quenda L

6.5000

5.8592

6.1155

49

****7770*

Alejandro Louzao, Laura

Quenda L

5.5900

6.1958

5.9535

50

****6583*

Santomé Pastoriza, Manuel

Quenda L

5.6280

6.1511

5.9419

51

****0722*

Pérez Fernández, María Montserrat

Quenda L

4.9810

6.5630

5.9302

52

****6618*

Regueiro Iglesias, Laura

Quenda L

4.2670

6.9830

5.8966

53

****2788*

Paredes Rey, Barbara

Quenda L

5.5000

6.0828

5.8497

54

****8080*

Rodríguez González, Inés

Quenda L

5.8770

5.7750

5.8158

55

****5789*

Martínez Quijada, Ana

Quenda L

4.5300

6.6530

5.8038

56

****1999*

Salgado Vázquez, Marcos

Quenda D

4.9720

6.3012

5.7695

57

****5814*

Posada Alonso, David

Quenda L

3.2000

7.3968

5.7181

58

****1292*

Mandiá García, Sara

Quenda L

3.5000

7.1714

5.7028

59

****7807*

Rey Viaño, Cristina

Quenda L

5.2590

5.7958

5.5811

60

****7299*

Valeiro López, Carolina

Quenda L

3.0000

7.2662

5.5597

61

****7631*

Carreira Vilariño, Judit

Quenda L

5.0000

5.8100

5.4860

62

****1101*

Pereira López, Cristina

Quenda L

4.0000

6.4186

5.4512

63

****5054*

Casteleiro Carneiro, Laura

Quenda L

4.6540

5.8155

5.3509

64

****3852*

Aldecoa Fuentes, Paula

Quenda L

4.5770

5.7960

5.3084

65

****7632*

Fernández Castro, Gael

Quenda L

5.5630

5.0440

5.2516

66

****8696*

Castiñeiras Pereira, Raquel

Quenda L

3.7000

6.2220

5.2132

67

****4255*

Andrade Arias, Lucía

Quenda L

4.3500

5.6940

5.1564

68

****0532*

Sánchez Casal, María Isabel

Quenda L

3.0000

6.4486

5.0692

69

****1887*

Ponte Varela, Laura

Quenda L

4.5000

5.4272

5.0563

70

****9631*

Solla Lago, Lara

Quenda L

4.5000

5.3190

4.9914

71

****3448*

García Encinas, Paula

Quenda L

4.5000

5.2852

4.9711

72

****9442*

Hernández Nores, Miguel

Quenda L

4.0000

5.5600

4.9360

73

****9681*

Mallo Seijas, Ana María

Quenda L

4.5520

5.1356

4.9022

74

****1011*

Martínez Oliveira, Zaida

Quenda L

4.3440

5.2650

4.8966

75

****4607*

Santana Fernández, María Margarita

Quenda L

4.0000

5.1130

4.6678

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****7197*

González Villamil, Emilio Manuel

Quenda E

Apto

Apto

2

****6884*

Puentes Loureiro, Alba María

Quenda E

Apto

Apto

3

****3915*

Rodríguez Basteiro, Vanessa Dominga

Quenda E

Apto

Apto

4

****5845*

Ferreiro Pena, María

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****7522*

Amenedo Rodeiro, Thais

Quenda L

9.5360

7.1457

8.1018

2

****2707*

Jato Copa, Sara

Quenda L

7.0000

8.7424

8.0454

3

****5794*

Santamaría Quiroga, María Purificación

Quenda L

10.0000

6.0398

7.6239

4

****6796*

Cives Valdomar, Ana Rosa

Quenda L

10.0000

5.8219

7.4931

5

****6709*

Otero Gil, Lucía

Quenda L

9.8950

5.8640

7.4764

6

****9727*

Gulín Pérez, Débora

Quenda L

8.6540

6.6485

7.4507

7

****9418*

Rey Rouco, María Jesús

Quenda L

6.8540

7.7013

7.3624

8

****0666*

Alonso González, María

Quenda L

4.7590

9.0682

7.3445

9

****9849*

Hernández Veiga, Marta

Quenda L

7.2950

7.3192

7.3095

10

****1914*

Pérez Prado, María Natalia

Quenda L

10.0000

5.5132

7.3079

11

****5132*

Vázquez Bugarín, Elena

Quenda L

10.0000

5.4710

7.2826

12

****3505*

Ramos Arias, Isabel

Quenda L

10.0000

5.3433

7.2060

13

****9492*

Sández Rodríguez, José Víctor

Quenda L

8.7720

6.0180

7.1196

14

****8755*

Caínzos Justo, Miguel

Quenda L

7.2720

6.7285

6.9459

15

****7230*

Mora García, María Azucena

Quenda L

7.3000

6.6338

6.9003

16

****9886*

Mosquera Rodríguez, Eva

Quenda L

9.5950

5.0626

6.8756

17

****4620*

González Ruiz, Antía

Quenda L

8.0950

6.0446

6.8648

18

****5856*

Sanmartín Miramontes, Alba

Quenda L

4.1000

8.6944

6.8566

19

****2656*

Castro González, Marta

Quenda L

4.8540

8.1698

6.8435

20

****4441*

Díez Álvarez, Paula

Quenda L

4.2590

8.5194

6.8152

21

****2156*

Casal Pérez, María del Carmen

Quenda D

8.9000

5.4169

6.8101

22

****7218*

Durán Espasandín, Isabel

Quenda L

4.5000

8.3225

6.7935

23

****6469*

Prado González, Laura

Quenda L

5.5910

7.4879

6.7291

24

****8991*

Fernández Basadre, Ricardo

Quenda L

7.7040

6.0507

6.7120

25

****8159*

Fernández Balboa, Sonia

Quenda L

9.0000

5.1750

6.7050

26

****7060*

Espiñeira Filgueiras, María Macarena

Quenda L

5.7950

7.3112

6.7047

27

****5528*

Mendaña Baltar, Lucía

Quenda L

4.5000

8.0186

6.6112

28

****9823*

Eiroa Breijo, Catherine

Quenda L

6.8770

6.4025

6.5923

29

****4730*

Sánchez Veiga, María Belén

Quenda L

6.1380

6.7803

6.5234

30

****1807*

Abella Miguel, Silvia

Quenda L

7.2180

6.0459

6.5147

31

****5389*

Antelo Calo, Susana

Quenda L

7.9000

5.5812

6.5087

32

****9493*

Iglesias Rodríguez, Cristina

Quenda L

6.1180

6.5506

6.3776

33

****8663*

Morado Garea, Silvia

Quenda L

5.0000

7.2894

6.3736

34

****4650*

Rodríguez Sucasas, Paula

Quenda L

3.9720

7.9586

6.3640

35

****8695*

Rodríguez Rodríguez, Eva

Quenda L

3.5000

8.1985

6.3191

36

****6176*

Varela Villar, Tatiana

Quenda L

7.4360

5.5425

6.2999

37

****6800*

Villares Soriano, Santiago

Quenda L

6.7590

5.9775

6.2901

38

****8418*

Lavin Cuba, Yamile

Quenda L

3.6130

8.0740

6.2896

39

****0301*

Álvarez Basanta, Ana

Quenda L

3.8540

7.8142

6.2301

40

****2237*

Varela Rey, Marta

Quenda L

5.0000

7.0225

6.2135

41

****8990*

Peleteiro Otero, José

Quenda L

4.2950

7.4916

6.2130

42

****1845*

Santín Rodríguez, Begoña

Quenda L

3.7540

7.8170

6.1918

43

****8726*

López Martínez, Leticia

Quenda L

4.8540

7.0818

6.1907

44

****1706*

Abelleira Fernández, Lorena

Quenda L

3.7590

7.8112

6.1903

45

****1779*

López Legaspi, Alba

Quenda L

3.5000

7.9784

6.1870

46

****2736*

Alejandro Louzao, David

Quenda L

5.0000

6.9335

6.1601

47

****1174*

Varela Nogueira, Patricia

Quenda L

5.0000

6.8512

6.1107

48

****0253*

Fuente Díaz, Carlos

Quenda L

3.2360

7.9988

6.0937

49

****5415*

Prado Espiñeira, Javier

Quenda L

6.6490

5.6910

6.0742

50

****5600*

Gómez Álvarez, Sabela

Quenda L

4.7100

6.9708

6.0665

51

****1939*

Manteiga Vázquez, Jessica

Quenda L

4.3540

7.1712

6.0443

52

****4941*

Carballido Balado, Andrea

Quenda L

5.4000

6.4245

6.0147

53

****6508*

Busto Díaz, María

Quenda L

7.3050

5.0859

5.9735

54

****2452*

Lombardía Lorenzo, Cristina

Quenda L

7.2130

5.0556

5.9186

55

****9381*

López Fernández, David

Quenda L

5.2110

6.3892

5.9179

56

****1350*

Alfaya Sánchez-Escobero, Camino

Quenda L

4.5000

6.8305

5.8983

57

****4152*

Rodríguez Pérez, Paula

Quenda L

6.4760

5.4735

5.8745

58

****4078*

Rodríguez Prado, Juan Manuel

Quenda L

4.3180

6.8754

5.8524

59

****9219*

Alvar Nóvoa, Millán

Quenda L

4.4950

6.7315

5.8369

60

****0720*

López Miramontes, Raquel

Quenda L

4.7360

6.5275

5.8109

61

****8418*

Santa Escolástica Piñón, Ana Isabel

Quenda L

6.4360

5.3565

5.7883

62

****7223*

Pallares Varela, Jennifer

Quenda L

6.1540

5.5258

5.7771

63

****8448*

Miranda del Campo, Ana

Quenda L

5.3080

6.0639

5.7615

64

****1360*

González Blanco, Lucía

Quenda L

5.2360

6.0104

5.7006

65

****7222*

Leiras Bermúdez, María

Quenda L

4.0000

6.7862

5.6717

66

****4287*

Eiroa Núñez, Alba

Quenda L

6.4490

5.1300

5.6576

67

****4635*

Pena Rey, Carla

Quenda L

4.0000

6.7476

5.6486

68

****9512*

Fernández Placín, Sherezade

Quenda L

5.6770

5.5794

5.6184

69

****9534*

Martínez García, María Luisa

Quenda L

5.1670

5.8536

5.5790

70

****1882*

Cotarelo González, Juan Andrés

Quenda L

3.0000

6.9312

5.3587

71

****1861*

Bayolo Torrente, Alva María

Quenda L

5.1070

5.5225

5.3563

72

****8758*

Baamonde López, María del Pilar

Quenda L

4.5780

5.8700

5.3532

73

****7772*

Cebreiro Fernández, Diego

Quenda L

3.7000

6.4138

5.3283

74

****7547*

Tomé Iglesias, Naiara

Quenda L

3.0000

6.8385

5.3031

75

****8609*

Rodríguez Parcero, Laura

Quenda L

4.6170

5.7143

5.2754

76

****7284*

Alonso Pose, Ángela

Quenda L

4.5720

5.6422

5.2141

77

****5347*

López Barro, Laura

Quenda L

4.7310

5.5264

5.2082

78

****3524*

Quintáns Fondo, María

Quenda L

4.8810

5.3290

5.1498

79

****5349*

Díaz Novoa, Cristina

Quenda L

5.2950

5.0246

5.1328

80

****6725*

Merino Arévalo, María

Quenda L

4.5520

5.4540

5.0932

81

****1930*

García Lombardía, Inmaculada

Quenda L

4.2000

5.6438

5.0663

82

****0305*

López Fernández, Alba

Quenda L

4.0000

5.7195

5.0317

83

****9104*

Carballo Fernandes, Ana

Quenda L

4.5900

5.3119

5.0231

84

****6089*

Vidal Salgado, Patricia

Quenda L

3.6000

5.6512

4.8307

85

****7789*

Núñez Mouronte, Leticia

Quenda L

4.3000

5.1326

4.7996

86

****1428*

Rodríguez Pérez, Saray

Quenda L

3.5000

5.5162

4.7097

87

****3419*

Ramos Vizcaíno, Alba

Quenda L

3.5000

5.4567

4.6740

88

****9400*

Pérez Piñeiro, Elena

Quenda L

3.0000

5.4370

4.4622

89

****6951*

Miguéns Sanlés, Lara

Quenda L

3.5000

5.0530

4.4318

90

****5524*

Montero Díaz, Estefanía

Quenda L

3.1720

5.0609

4.3053

597038-Primaria

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****5619*

Río Hortas, Laura María

Quenda L

9.8310

8.5812

9.0811

2

****5419*

Ferrer Alonso, Judit

Quenda L

9.9310

7.8630

8.6902

3

****9058*

Barja Cabana, Sonia

Quenda L

10.0000

7.7792

8.6675

4

****3487*

Rey Regueiro, Carlota

Quenda L

9.1700

7.8340

8.3684

5

****3195*

Cano Corredoira, Rocío

Quenda L

7.6720

8.4668

8.1489

6

****0313*

Iglesias González, Beatriz

Quenda L

8.0770

8.1266

8.1068

7

****9632*

Torre Gordo, Cristina

Quenda L

7.4760

8.3172

7.9807

8

****4662*

Neira Caridad, Rubén

Quenda L

7.9590

7.8528

7.8953

9

****2811*

Simões de Sousa, María Susana

Quenda L

7.4000

7.9677

7.7406

10

****9280*

Gómez García, Ana

Quenda L

10.0000

6.2340

7.7404

11

****3653*

Sanisidro Lojo, Ana María Guadalupe

Quenda L

5.4720

9.1693

7.6904

12

****5368*

López Buján, Patricia

Quenda L

6.8950

8.2184

7.6890

13

****2391*

Teijeiro Lamela, Eva María

Quenda L

8.2130

7.3342

7.6857

14

****8811*

Núñez Rodríguez, María Jesús

Quenda L

8.3950

7.2007

7.6784

15

****6173*

Boullón Villar, Mónica

Quenda L

5.4950

9.0890

7.6514

16

****1281*

Taboada Rey, Diana

Quenda L

6.6540

8.3099

7.6475

17

****5791*

Lata Doporto, Sara

Quenda L

5.6490

8.9162

7.6093

18

****5137*

Vieites Ageitos, Mónica

Quenda L

6.1490

8.5478

7.5883

19

****2402*

Pérez Martínez, Patricia

Quenda L

5.6310

8.8031

7.5343

20

****7351*

Davila González, Giovanna

Quenda L

9.1490

6.2790

7.4270

21

****6121*

Martínez Louro, María Lilia

Quenda L

6.8950

7.7745

7.4227

22

****5603*

Vigo Corral, Silvia

Quenda L

5.1180

8.9206

7.3996

23

****8393*

Maseda Quiroga, María Belén

Quenda L

9.9540

5.6882

7.3945

24

****7159*

Sanmartín Couto, María Carmen

Quenda L

8.6590

6.4986

7.3628

25

****5491*

Lorán Arén, Víctor Manuel

Quenda L

4.2900

9.3648

7.3349

26

****7700*

Iglesias Porteiro, Lucía

Quenda L

5.8000

8.3570

7.3342

27

****3126*

López López, Adela

Quenda L

6.2000

8.0760

7.3256

28

****4867*

Duarte Fernández, Alba

Quenda L

5.1180

8.7840

7.3176

29

****5890*

Silva Valiña, María

Quenda L

4.5000

9.1834

7.3100

30

****8871*

Rodríguez Pereiro, Sara

Quenda L

5.6180

8.4038

7.2895

31

****8679*

González Crespo, Manuel

Quenda L

5.1940

8.5922

7.2329

32

****9739*

Iglesias Mato, Laura

Quenda L

5.3540

8.4705

7.2239

33

****8346*

Mourelle García, Jessica

Quenda L

7.1950

7.1928

7.1937

34

****8980*

Rodríguez Jácome, Tania

Quenda L

6.6590

7.5405

7.1879

35

****1946*

Iglesias Porral, Verónica

Quenda L

6.0490

7.9120

7.1668

36

****7038*

Sotelo Requejo, Miriam

Quenda L

5.5130

8.2613

7.1620

37

****7145*

Rodas Sotelo, Jesús

Quenda L

5.7000

8.1206

7.1524

38

****2957*

Malvar Leite, Sara

Quenda L

5.1130

8.4943

7.1418

39

****3023*

Castro González, María Esther

Quenda L

10.0000

5.2140

7.1284

40

****8496*

Rodríguez Conde, Rocío

Quenda L

7.4140

6.8770

7.0918

41

****4624*

Pequeño del Río, María del Carmen

Quenda L

6.0360

7.7799

7.0823

42

****7521*

González Blanco, Diego

Quenda L

6.1490

7.6240

7.0340

43

****5177*

Gómez Amado, Sara

Quenda L

4.3180

8.7894

7.0008

44

****5941*

González Pérez, Miriam

Quenda L

6.1490

7.5566

6.9936

45

****9423*

Cagiao Álvarez, Marta

Quenda L

4.0900

8.9270

6.9922

46

****2920*

Piñeiro Gómez, Juan Manuel

Quenda L

9.7770

5.1155

6.9801

47

****2209*

Otero Adán, Mónica

Quenda L

4.3540

8.7110

6.9682

48

****6121*

Vaquero Díaz, Lucas

Quenda L

5.5540

7.9044

6.9642

49

****7111*

Besada Martínez, Lorena

Quenda L

5.1490

8.1200

6.9316

50

****9909*

Pereira Fernández, Silvia

Quenda L

5.9950

7.5253

6.9132

51

****9106*

Rey Pardo, María Leticia

Quenda L

3.8540

8.9490

6.9110

52

****8494*

Taboada Espiño, Patricia

Quenda L

4.0000

8.8357

6.9014

53

****3482*

García López, Beatriz

Quenda L

4.1180

8.7480

6.8960

54

****5498*

Álvarez Gago, Carolina

Quenda L

5.9720

7.4676

6.8694

55

****2474*

Campos Romero, Coloma

Quenda L

4.8430

8.1480

6.8260

56

****8813*

Castedo Lombao, Iria

Quenda L

5.7000

7.5428

6.8057

57

****7774*

Pereiro Pérez, Joana

Quenda L

3.6490

8.8928

6.7953

58

****8042*

Castiñeiras Seco, Noelia

Quenda L

4.1180

8.5640

6.7856

59

****2474*

Álvarez Gómez, Magdalena

Quenda L

3.9070

8.6508

6.7533

60

****4038*

Mosquera Gavilán, María Teresa

Quenda L

5.9180

7.3034

6.7492

61

****2119*

Valcárcel González, Lucía

Quenda L

4.4310

8.2770

6.7386

62

****6900*

Suárez Alfonso, Diego

Quenda L

4.1180

8.4713

6.7300

63

****0060*

Iglesias Fernández, Miriam

Quenda L

4.8540

7.9738

6.7259

64

****1277*

Fernández López, Rocío

Quenda L

6.2000

7.0624

6.7174

65

****7673*

Fernández Ferreira, Elías Noel

Quenda L

6.1310

7.1080

6.7172

66

****0747*

Fernández Pérez, Francisco Javier

Quenda L

5.2000

7.7200

6.7120

67

****0326*

Calvo Pereira, Zaida

Quenda L

3.6180

8.7660

6.7068

68

****1126*

Ocampo Quintas, Flor Mariña

Quenda L

4.4590

8.2032

6.7055

69

****0419*

Cardama Alves, Tania

Quenda L

4.0310

8.4840

6.7028

70

****0384*

Macía González, Marcos

Quenda L

4.7590

7.9680

6.6844

71

****6806*

Martínez Penín, Eva

Quenda L

8.1360

5.7123

6.6818

72

****9310*

Torres Rey, Vanesa

Quenda L

6.3770

6.8220

6.6440

73

****1295*

Albacete Vázquez, Cecilia

Quenda L

5.6180

7.2804

6.6154

74

****2819*

López Carro, Belén

Quenda L

7.7180

5.8589

6.6025

75

****9033*

Álvarez Gregores, Ana María

Quenda L

6.0000

6.9630

6.5778

76

****1817*

Rodríguez García, Melisa

Quenda L

6.1180

6.8800

6.5752

77

****0661*

Rodríguez Pereira, Lucía

Quenda L

3.5540

8.5815

6.5705

78

****3958*

Guadarrama Conde, Adriana

Quenda L

3.8540

8.3490

6.5510

79

****8000*

González Bao, Fernando

Quenda L

4.5000

7.9066

6.5440

80

****0875*

Otero García, Marta

Quenda L

5.1570

7.4600

6.5388

81

****1691*

Pombal García, Abigail

Quenda L

4.0440

8.1990

6.5370

82

****1148*

Bretaña Durán, Raquel

Quenda L

6.2000

6.7240

6.5144

83

****8777*

Barbeito García, Ángela

Quenda L

4.6180

7.7670

6.5074

84

****1358*

Rebollo de Vigo, Carmen

Quenda L

5.1180

7.4290

6.5046

85

****9115*

Garrido Domínguez, Tania

Quenda L

5.7900

6.9804

6.5042

86

****5031*

Domínguez Enríquez, Antía

Quenda L

5.1180

7.4240

6.5016

87

****1874*

Rodríguez Pequeño, Alexia

Quenda L

4.3180

7.9331

6.4871

88

****0570*

Justo López, Concepción

Quenda L

4.1490

8.0450

6.4866

89

****3030*

González Calviño, Noelia

Quenda L

3.7000

8.3220

6.4732

90

****8457*

Pérez González, María

Quenda L

4.5310

7.6990

6.4318

91

****5339*

Fraga Guerra, Adrián

Quenda L

4.1180

7.9578

6.4219

92

****8037*

Blanco Aragunde, Adrián

Quenda L

5.7000

6.8730

6.4038

93

****0311*

García Rodríguez, Lucía

Quenda L

4.6770

7.5480

6.3996

94

****2882*

Conchouso Fernández, Eva

Quenda L

3.6180

8.2480

6.3960

95

****3062*

Pérez Outeda, Zaida

Quenda L

4.6180

7.5365

6.3691

96

****0528*

Ferreiro Abuín, Alejandro José

Quenda L

5.9770

6.6254

6.3660

97

****7089*

Fragueiro Barros, Patricia

Quenda L

3.6830

8.1350

6.3542

98

****8089*

Reigosa Galáns, Francisco

Quenda L

3.5000

8.2500

6.3500

99

****0574*

Ferreirós Gómez, Carlos

Quenda L

5.8130

6.7050

6.3482

100

****1542*

López Brañas, Alba

Quenda L

5.5310

6.8852

6.3435

101

****0008*

García Varela, Belén

Quenda L

4.5000

7.5290

6.3174

102

****5550*

Alonso del Río, Alma María

Quenda L

5.5760

6.8112

6.3171

103

****7697*

Anido Rostro, Sergio

Quenda L

3.5000

8.1851

6.3111

104

****4899*

Gómez Fernández, Iago

Quenda L

3.5000

8.1730

6.3038

105

****1683*

Fernández Alonso, Silvia

Quenda L

4.6310

7.3760

6.2780

106

****8793*

Mosquera Suárez, Dayrén

Quenda L

4.5000

7.4410

6.2646

107

****5057*

Campo Suárez, Paula

Quenda L

5.5900

6.7055

6.2593

108

****6254*

Sobrino Novoa, Pablo

Quenda L

4.0000

7.7316

6.2390

109

****0840*

Martínez Montoto, Ana

Quenda L

6.0360

6.3380

6.2172

110

****4521*

Fraga Freitas, Patricia

Quenda L

5.4720

6.6850

6.1998

111

****2317*

Rodríguez Rivas, Vanesa

Quenda L

7.4540

5.3261

6.1773

112

****5504*

Mantilla Quiroga, Lorena

Quenda L

4.0000

7.5880

6.1528

113

****6360*

Vázquez Sousa, Beatriz

Quenda L

5.0900

6.8415

6.1409

114

****0135*

Rodríguez Paz, Nuria

Quenda L

5.4720

6.5793

6.1364

115

****7381*

Pacín Quintá, Alba

Quenda L

3.0000

8.2186

6.1312

116

****8427*

Otero Gómez, Andrés

Quenda L

4.6490

7.0890

6.1130

117

****1804*

Fariña Suárez, Lorena

Quenda D

4.5000

7.1860

6.1116

118

****3168*

Ozores Oubiña, María

Quenda L

3.9000

7.5852

6.1111

119

****5013*

Gómez Mariño, Sandra

Quenda L

3.5580

7.8110

6.1098

120

****2788*

Omil Tilve, María Jesús

Quenda L

5.1180

6.7640

6.1056

121

****6252*

Vilanova Díaz, Isabel

Quenda L

4.1490

7.3940

6.0960

122

****0516*

Sanjurjo Somoza, María

Quenda D

6.4010

5.8810

6.0890

123

****5508*

Fernández Lamela, Alexandra

Quenda L

6.1540

6.0390

6.0850

124

****0995*

Santiago Castro, María del Rosario

Quenda L

4.6180

7.0416

6.0722

125

****9138*

Molanes González, Ana Isabel

Quenda L

6.1490

6.0198

6.0715

126

****9668*

Couce Rodríguez, Inés

Quenda L

4.5000

7.0712

6.0427

127

****6860*

Zarauza Fernández, Adaly

Quenda L

3.9130

7.4530

6.0370

128

****1483*

Martínez Casas, Olalla

Quenda L

5.0000

6.7030

6.0218

129

****4365*

Pérez Pérez, Rubén Bautista

Quenda L

7.3000

5.1660

6.0196

130

****8226*

Rodríguez Salas, María Dolores

Quenda L

4.2900

7.1690

6.0174

131

****2183*

Barcala Sanmarco, Sonia

Quenda L

4.1770

7.2260

6.0064

132

****3486*

Bouzas Fraga, Ana María

Quenda L

4.3540

7.0985

6.0007

133

****8969*

González Ballesteros, Iria

Quenda L

4.7000

6.8584

5.9950

134

****7235*

Sánchez Ares, Iker

Quenda L

3.0000

7.9818

5.9891

135

****6923*

Barallobre Veiga, José

Quenda L

4.8180

6.7230

5.9610

136

****6569*

Sobrino Gosenje, Marta

Quenda L

3.6180

7.5215

5.9601

137

****1814*

Smyth Novoa, Sandra

Quenda L

4.6180

6.8480

5.9560

138

****8518*

Davila Pérez, Joel

Quenda L

5.3360

6.3275

5.9309

139

****0459*

Martínez Casabella, Cristina

Quenda L

3.6180

7.4635

5.9253

140

****6977*

Cotelo Vázquez, Aránzazu

Quenda L

4.0650

7.1620

5.9232

141

****2065*

González Malvido, Gloria

Quenda L

6.0720

5.8220

5.9220

142

****4732*

García Losada, Paula

Quenda L

3.5000

7.5280

5.9168

143

****4002*

Barreiro Rodríguez, Patricia

Quenda L

3.6180

7.4240

5.9016

144

****7893*

Portos Mourín, María Manuela

Quenda L

5.1490

6.3897

5.8934

145

****6144*

Piñeiro Martínez, María de la Soledad

Quenda L

4.7280

6.6597

5.8870

146

****8250*

Aboy Oubel, Noemi

Quenda L

4.5000

6.8050

5.8830

147

****1763*

Martínez González, Paula

Quenda L

4.5000

6.7968

5.8781

148

****7989*

Ledo Cereijo, Alejandra

Quenda L

3.5000

7.4590

5.8754

149

****5075*

Dacuña Amoedo, Natalia

Quenda L

3.5000

7.4504

5.8702

150

****7404*

Gil Fernández, Inmaculada

Quenda L

5.1490

6.3176

5.8502

151

****3219*

Boubeta Bamio, Lara

Quenda L

3.6180

7.3380

5.8500

152

****3353*

Cid Novoa, Laura

Quenda L

5.0000

6.4130

5.8478

153

****1018*

Mosquera Losada, Lorena

Quenda L

5.1770

6.2920

5.8460

154

****1930*

Gutiérrez Roca, Xoel

Quenda L

4.5000

6.7195

5.8317

155

****1949*

Casado Dacosta, Sonia

Quenda L

5.5490

6.0170

5.8298

156

****6655*

Pequeño González, Iria

Quenda L

3.0000

7.7160

5.8296

157

****0441*

Poy Pardo, Lorena

Quenda L

3.5590

7.3380

5.8264

158

****2372*

Posada Fernández, José Luis

Quenda L

3.1180

7.6319

5.8263

159

****1350*

Afonso Rolán, Brais

Quenda L

5.2000

6.1753

5.7852

160

****2817*

Maceda Casas, José Ignacio

Quenda L

6.6500

5.2082

5.7849

161

****9050*

Vázquez Bermúdez, Paula

Quenda L

4.0000

6.9675

5.7805

162

****6244*

Pampín López, Alba María

Quenda L

5.9100

5.6940

5.7804

163

****0793*

Carabelos Outeda, Noelia

Quenda L

3.0590

7.5780

5.7704

164

****9470*

Saques Mourenza, Susana

Quenda L

6.0000

5.6114

5.7668

165

****0592*

Pinaque Varela, Marcos

Quenda L

5.7360

5.7869

5.7665

166

****4682*

Paz Sobreira, Alba

Quenda L

3.2000

7.4632

5.7579

167

****9366*

Raposo Díaz, Brais

Quenda L

3.2000

7.4561

5.7537

168

****1837*

López Barrio, Alba María

Quenda L

3.5000

7.2378

5.7427

169

****1946*

Rodríguez Rodríguez, Alba Lucía

Quenda L

4.8490

6.3229

5.7333

170

****8799*

García Varela, Alba

Quenda L

3.5900

7.1580

5.7308

171

****3092*

Balseiro Koolman, Lucía

Quenda L

3.0000

7.5480

5.7288

172

****7410*

Martínez Martínez, Claudia

Quenda L

4.1180

6.7978

5.7259

173

****3098*

Blanco Reboredo, María del Mar

Quenda L

4.4130

6.6010

5.7258

174

****9046*

Martínez Gómez, Alba

Quenda L

4.7000

6.4037

5.7222

175

****8463*

Barro Domínguez, Vanessa

Quenda L

3.4130

7.2610

5.7218

176

****3359*

Costas Codón, Laura

Quenda L

3.5000

7.1950

5.7170

177

****0391*

Alvarellos Figueroa, Ana

Quenda L

3.7000

7.0378

5.7027

178

****8990*

Diéguez Couto, Estefanía

Quenda L

4.5000

6.4978

5.6987

179

****6373*

Agrafojo Padín, Natalia

Quenda L

3.5000

7.1618

5.6971

180

****5231*

Del Campo García, Laura

Quenda L

5.1000

6.0667

5.6800

181

****6944*

Fernández Simón, Amanda

Quenda L

4.1180

6.7166

5.6772

182

****8257*

Castaño Torrado, Eva

Quenda L

4.6180

6.3834

5.6772

183

****5746*

Mirón Carou, Sheila

Quenda L

4.5180

6.3984

5.6462

184

****4596*

Prado Grela, Ana María

Quenda L

6.0950

5.3457

5.6454

185

****2156*

García Rajo, Adrián

Quenda L

3.1770

7.2880

5.6436

186

****1176*

Pérez Martínez, Lucía

Quenda L

5.3180

5.8606

5.6436

187

****2663*

Gómez Ríos, María del Carmen

Quenda L

6.0130

5.3914

5.6400

188

****0136*

Devesa Queiruga, Rafael

Quenda L

4.2680

6.5410

5.6318

189

****8865*

Calvete Vázquez, Silvia

Quenda L

6.2490

5.2096

5.6254

190

****3919*

Rego Neira, Miguel

Quenda L

3.6180

6.9632

5.6251

191

****1787*

Arias Rodríguez, Uxía

Quenda L

3.1180

7.2960

5.6248

192

****1979*

Castiñeira Vizcaíno, Teresa

Quenda L

3.7360

6.8395

5.5981

193

****4123*

Gabín Vázquez, Silvia

Quenda L

5.1770

5.8718

5.5939

194

****2193*

López Martínez, Carla

Quenda L

3.5000

6.9750

5.5850

195

****2504*

Cerviño Sánchez, Tania

Quenda L

4.3180

6.4060

5.5708

196

****7501*

Baña Moledo, José Manuel

Quenda L

5.9490

5.2960

5.5572

197

****2610*

Pita Martínez, Eloy

Quenda L

3.0000

7.2600

5.5560

198

****7789*

Fustes Fraga, Laura

Quenda L

4.6490

6.1594

5.5552

199

****3687*

Pinín Fernández, Laura

Quenda L

4.0910

6.5265

5.5523

200

****8811*

Abalo Diéguez, Alba

Quenda L

3.6180

6.7973

5.5256

201

****4398*

Moreira Loureiro, Ángel Manuel

Quenda L

4.0000

6.5370

5.5222

202

****8983*

Rego López, Rocío

Quenda L

4.6490

6.1042

5.5221

203

****6819*

Pousada González, Patricia

Quenda L

4.7000

6.0204

5.4922

204

****2766*

González Brea, Cristina

Quenda L

3.5000

6.7950

5.4770

205

****8030*

Coira Silva, Iván

Quenda L

5.5000

5.3960

5.4376

206

****0021*

Conde Soto, Beatriz

Quenda L

4.4590

6.0700

5.4256

207

****0399*

González Magdalena, Sara

Quenda L

4.1180

6.2970

5.4254

208

****9792*

Fontán Fuentes, Luis Manuel

Quenda L

4.5000

6.0160

5.4096

209

****0733*

Rodríguez Somoza, Laura

Quenda L

4.6180

5.8945

5.3839

210

****5823*

Costas García, Cristina

Quenda L

4.7950

5.7740

5.3824

211

****8314*

García García, Adelaida

Quenda L

3.5000

6.6360

5.3816

212

****6376*

Abucide García, Laura

Quenda L

3.5000

6.5652

5.3391

213

****3388*

Anido Santiago, Sandra

Quenda L

5.1590

5.4270

5.3198

214

****0817*

Moreda Villarmea, María

Quenda L

3.7000

6.3872

5.3123

215

****6216*

Bolaño Vázquez, Alberto

Quenda L

3.4360

6.5177

5.2850

216

****3985*

Castro Santos, María del Carmen

Quenda L

2.5900

7.0778

5.2827

217

****8470*

Pérez Carreira, Lidia

Quenda L

3.9720

6.1548

5.2817

218

****1175*

Arias Rodríguez, María Julia

Quenda L

3.5000

6.4500

5.2700

219

****2443*

Chao Vázquez, Margarita

Quenda L

3.9370

6.1583

5.2698

220

****4764*

Añón Sanz, Antón

Quenda L

4.5000

5.7642

5.2585

221

****1852*

Vázquez Vázquez, Yolanda

Quenda L

4.7950

5.5128

5.2257

222

****2845*

Castro Maquieira, Cristian

Quenda L

4.0000

6.0360

5.2216

223

****2918*

Pena Lema, María

Quenda L

3.5000

6.3208

5.1925

224

****2573*

Fariña Reboredo, Blanca

Quenda L

3.1180

6.5208

5.1597

225

****9415*

Mosquera Mejuto, Dévorah

Quenda L

4.5000

5.5040

5.1024

226

****1836*

Sánchez Álvarez, Irene

Quenda D

3.1180

6.4250

5.1022

227

****9793*

Viñal Rivera, Laura

Quenda L

4.0000

5.8089

5.0853

228

****1252*

Rodríguez Alonso, María

Quenda L

4.9720

5.1295

5.0665

229

****9320*

Cousillas Abelenda, Noemí

Quenda L

3.6180

5.9954

5.0444

230

****3713*

Teijiz Veiga, Marina

Quenda L

3.5000

6.0495

5.0297

231

****7742*

Núñez Sánchez, Raquel

Quenda L

2.6000

6.6320

5.0192

232

****8345*

Miras Puente, Tania

Quenda L

4.5000

5.3560

5.0136

233

****1904*

Yáñez Santos, Lucía

Quenda L

4.0000

5.6770

5.0062

234

****2056*

Subiela García, Carlota

Quenda L

3.0000

6.1198

4.8719

235

****1697*

De Rada Dios, Helena

Quenda D

4.0000

5.3830

4.8298

236

****3053*

Alba Oubiña, Rebeca

Quenda L

3.9000

5.2690

4.7214

237

****2678*

Seoane Carabel, Alba

Quenda L

3.5000

5.4246

4.6548

238

****5463*

Rumbo Casal, Alba

Quenda L

3.5000

5.3063

4.5838

239

****4249*

Rouco Lage, Carla

Quenda L

3.6180

5.0921

4.5025

240

****6346*

Bao Núñez, Noelia

Quenda D

3.5000

5.1070

4.4642

Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG do 21 de marzo). Servizo de Secundaria

590004-Lingua castelá e literatura

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****2711*

Prol Galiñanes, Teresa María

Quenda L

10.0000

8.0675

8.8405

2

****9877*

Rodríguez Domínguez, María Cristalina

Quenda L

10.0000

7.9225

8.7535

3

****8069*

Torres Baena, María Isabel

Quenda L

10.0000

7.7578

8.6547

4

****8888*

Dobaño Torrón, María Isabel

Quenda L

10.0000

6.7804

8.0682

5

****5955*

Vega Vázquez, Isabel

Quenda L

7.3130

8.5095

8.0309

6

****6577*

Quintas Rodríguez, Sandra María

Quenda L

10.0000

6.5788

7.9473

7

****5881*

Romero López, Alicia

Quenda L

5.5900

9.4150

7.8850

8

****7712*

Doval Fernández, Nieves

Quenda L

8.9000

7.1194

7.8316

9

****6541*

Caruncho Costa, Patricia

Quenda L

8.4900

7.2928

7.7717

10

****4091*

Negreira Barcia, Cristina

Quenda L

7.6490

7.7530

7.7114

11

****8441*

Muíña Rodríguez, Marta

Quenda L

9.6130

6.4130

7.6930

12

****1699*

García Magán, Belén

Quenda L

7.6180

7.6550

7.6402

13

****0530*

Iglesias Álvarez, Sonia María

Quenda L

10.0000

6.0040

7.6024

14

****4524*

Cibeira Canitrot, María Libia

Quenda L

10.0000

5.9466

7.5680

15

****8385*

Fernández Rodríguez, María Luisa

Quenda L

5.5000

8.9346

7.5608

16

****8991*

Garea Vázquez, María Emilia

Quenda L

10.0000

5.9286

7.5572

17

****5837*

Pillado Vega, Ana

Quenda L

9.6540

6.0055

7.4649

18

****5164*

Varela Roca, Ruth

Quenda L

5.2000

8.7300

7.3180

19

****2950*

García Dapena, Nadya

Quenda L

10.0000

5.2400

7.1440

20

****9163*

Piñón Villar, Iria

Quenda L

6.4950

7.3725

7.0215

21

****9967*

Pousada Cruz, Miguel Ángel

Quenda L

7.4360

6.7375

7.0169

22

****4584*

Piñeiro Araújo, Sandra

Quenda L

7.9590

6.2069

6.9077

23

****1683*

Carballo Varela, María de la Paz

Quenda L

7.4490

6.3732

6.8035

24

****1216*

Alén Carballo, Margarita

Quenda L

5.2520

7.8205

6.7931

25

****1318*

García Campos, María del Carmen

Quenda L

9.0000

5.2238

6.7343

26

****8823*

Rodríguez Lage, Laura

Quenda L

5.5000

7.3325

6.5995

27

****7294*

Cuba López, Soledad

Quenda L

5.5590

7.2704

6.5858

28

****0038*

Insua Grandío, Irma

Quenda L

5.4310

7.3170

6.5626

29

****0219*

Porral Combarros, Leire

Quenda L

4.5540

7.8719

6.5447

30

****0096*

Mosquera Martínez, Clara

Quenda L

4.7040

7.6334

6.4616

31

****6396*

Martínez Philippon, Andrea

Quenda L

5.3900

7.0210

6.3686

32

****9281*

Babarro Rodríguez, Diana

Quenda L

4.0000

7.8940

6.3364

33

****4044*

González Iglesias, Gisela

Quenda L

5.5590

6.6700

6.2256

34

****3825*

Ogando Bautista, María

Quenda L

7.1000

5.5860

6.1916

35

****3281*

Gabriel Caneda, Avelino

Quenda L

5.6000

6.5660

6.1796

36

****5913*

Loureiro González, David

Quenda L

5.0000

6.8700

6.1220

37

****7820*

Barreira Baños, Borja

Quenda L

4.0000

7.5365

6.1219

38

****5687*

Pereira López, Concha

Quenda L

6.7950

5.6640

6.1164

39

****7690*

Pérez González, Rui

Quenda L

5.1950

6.6770

6.0842

40

****0757*

Fernández Fernández, María Cristina

Quenda L

4.7000

6.9472

6.0483

41

****7124*

Pernas Iglesias, María de las Mercedes

Quenda L

3.5000

7.7225

6.0335

42

****4699*

Monteagudo López, Concepción

Quenda L

5.1000

6.6430

6.0258

43

****2857*

Regueiro Barreiros, Jessica María

Quenda L

4.0000

7.3410

6.0046

44

****3645*

Terrón Barreiro, Paloma

Quenda L

5.1540

6.4926

5.9572

45

****9096*

Domínguez Hermida, Beatriz

Quenda L

6.8770

5.3100

5.9368

46

****9303*

Gómez Casteleiro, Isabel María

Quenda L

5.0350

6.3378

5.8167

47

****1832*

Varela Alonso, Tamara

Quenda L

6.1490

5.3538

5.6719

48

****6258*

Velo España, Fabiola

Quenda L

3.5000

7.1192

5.6715

49

****4318*

Romo Poderós, Irene

Quenda L

4.5000

6.2600

5.5560

50

****4014*

García de Lucas, Esther

Quenda L

4.5000

6.2460

5.5476

51

****0910*

Martínez Pastoriza, Patricia

Quenda L

3.0000

7.1840

5.5104

52

****3943*

Vilar Rodríguez, Silvia

Quenda L

4.9210

5.8395

5.4721

53

****5952*

Garnelo Calvo, Ana María

Quenda L

4.5000

6.0220

5.4132

54

****5115*

Corredoira López, Jesús

Quenda L

4.5000

6.0076

5.4046

55

****6114*

López Castro, Jacobo

Quenda L

3.5000

6.6650

5.3990

56

****7236*

De Zulueta Canabal, Xiana

Quenda L

4.0000

6.2688

5.3613

57

****1128*

Mayo Castro, María

Quenda L

5.5720

5.2160

5.3584

58

****9887*

Carballeira Vázquez, Laura

Quenda L

3.5000

6.5504

5.3302

59

****5728*

Codeseda Troncoso, Fátima

Quenda L

2.8500

6.9784

5.3270

60

****5514*

Bugarín Gomes, María del Mar

Quenda L

4.0000

6.0765

5.2459

61

****9860*

Vergara González, Nerea

Quenda L

4.9950

5.3402

5.2021

62

****0707*

Méndez Álvarez, Lidia

Quenda L

4.0000

5.7630

5.0578

63

****1981*

Collazo Martínez, Irene

Quenda D

4.6860

5.0490

4.9038

64

****0677*

Fernández Gómez, Sara

Quenda L

3.0000

6.1094

4.8656

65

****9925*

Domínguez Souto, Eva

Quenda L

4.2000

5.2512

4.8307

66

****6530*

Rodríguez Fraga, Mercedes

Quenda L

3.5000

5.4738

4.6843

67

****3890*

Andión Cabral, Manuel

Quenda L

3.0000

5.7595

4.6557

68

****9882*

Gómez Vázquez, Javier Antonio

Quenda L

2.7000

5.9378

4.6427

69

****1139*

Couso Miguélez, Celia

Quenda L

3.1770

5.5268

4.5869

70

****8239*

Castro Torres, Sonia Belén

Quenda L

2.7000

5.7842

4.5505

71

****9464*

Fernández González, Emma

Quenda L

3.0000

5.5674

4.5404

72

****4999*

Máquez Roel, Emiliano

Quenda L

0.5000

7.0490

4.4294

73

****9336*

Romero Pedreira, María

Quenda L

2.4000

5.4358

4.2215

74

****3604*

García García, Sabela

Quenda L

3.0000

5.0328

4.2197

75

****5743*

Pazos Chazo, Juan Ramón

Quenda L

2.0000

5.0670

3.8402

590005-Xeografía e historia

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****4133*

Trastoy Cuba, Ana

Quenda B

9.0000

5.0000

6.8000

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****2041*

Alonso Comesaña, Judit

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****5585*

Pampín Suárez, Amancio Manuel

Quenda L

10.0000

7.0490

8.2294

2

****8877*

Rodríguez Rodríguez, María Luisa

Quenda L

9.0000

7.0564

7.8338

3

****3821*

Núñez Corbal, María Ángeles

Quenda L

8.9310

6.9515

7.7433

4

****6441*

López-Mayán Navarrete, Mercedes

Quenda L

6.3900

8.1620

7.4532

5

****9733*

Brenlla Iglesias, Miguel

Quenda L

9.7720

5.8420

7.4140

6

****4980*

Íñiguez Pichel, María Beatriz

Quenda L

9.0880

6.2450

7.3822

7

****1696*

Abuín Gómez, Laura

Quenda L

5.8770

8.3080

7.3356

8

****3521*

Beceiro Núñez, Lidia

Quenda L

7.6900

7.0760

7.3216

9

****0025*

Pampín Cagide, Laura

Quenda L

6.5180

7.5650

7.1462

10

****0000*

Ferreiro Monteagudo, Alfonso

Quenda L

6.5260

6.5670

6.5506

11

****0951*

Culebras Sánchez-Biezma, David

Quenda L

5.0120

7.4560

6.4784

12

****8822*

Bello Stout, Carlos

Quenda L

5.5770

7.0230

6.4446

13

****7445*

Lixó Gómez, Carlos

Quenda L

4.2000

7.9300

6.4380

14

****9792*

Trillo Garea, Iago

Quenda L

4.4000

7.7508

6.4105

15

****5012*

Pose Méndez, María

Quenda L

7.2540

5.8470

6.4098

16

****3766*

Feal Pérez, Alejandra María

Quenda L

6.0000

6.5800

6.3480

17

****4120*

Abuín Mallo, Álvaro

Quenda L

4.5000

7.3340

6.2004

18

****1829*

García Ambruñeiras, Iván

Quenda L

5.7590

6.4638

6.1819

19

****7671*

Anido Tubío, Cristina

Quenda L

5.5770

6.3600

6.0468

20

****6518*

Vázquez Díaz, Sabela

Quenda L

5.9360

6.1155

6.0437

21

****3741*

Garrido Lavandeira, Mónica

Quenda L

4.5000

7.0250

6.0150

22

****6021*

De Artaza Montero, Carlos

Quenda L

4.0000

7.1220

5.8732

23

****1593*

Montero Míguez, Elena

Quenda L

5.4950

6.0950

5.8550

24

****2217*

Mera Álvarez, Irene

Quenda L

5.4000

6.1380

5.8428

25

****1350*

Castro Novo, Carmen

Quenda L

3.6180

7.2940

5.8236

26

****9457*

López Pardo, Rita

Quenda L

3.5000

7.2950

5.7770

27

****2352*

Ferreiros Fuentes, Javier

Quenda L

4.9000

6.3530

5.7718

28

****9204*

Rodríguez Castelos, Laura

Quenda L

4.7000

6.4472

5.7483

29

****7219*

Gómez Alonso, Xurxo

Quenda L

5.0000

6.2040

5.7224

30

****9968*

Felípez Gómez, Vanessa María

Quenda L

3.5000

7.1900

5.7140

31

****4100*

Vázquez Domínguez, Monserrat

Quenda L

5.3180

5.9570

5.7014

32

****8618*

Besada Pérez, Ana Belén

Quenda L

5.1130

6.0580

5.6800

33

****6663*

Gómez García, Xosé Lois

Quenda L

3.8780

6.7962

5.6289

34

****2945*

Martínez Ramiro, Alexandre

Quenda L

1.5000

8.3240

5.5944

35

****0533*

Aldao González, María Luisa

Quenda L

5.2590

5.7950

5.5806

36

****5200*

Conde González, Tania

Quenda L

4.5000

6.2630

5.5578

37

****1673*

Gómez Gago, Elena

Quenda L

4.5000

6.2500

5.5500

38

****1097*

Regueiro Castro, Jorge Manuel

Quenda L

4.9180

5.9220

5.5204

39

****3778*

Insunza Núñez, Aitor

Quenda L

2.7000

7.3920

5.5152

40

****9236*

Rodríguez Rodríguez, Pablo

Quenda L

4.6060

6.0548

5.4753

41

****7860*

Rodríguez Vázquez, Matilde

Quenda L

5.6180

5.3681

5.4681

42

****0473*

Gómez Álvarez, Alba María

Quenda L

3.4590

6.6508

5.3741

43

****0984*

Soto Figueroa, Alexandre

Quenda L

5.1360

5.5171

5.3647

44

****5240*

Vidal Torres, Olaya

Quenda L

5.1000

5.4300

5.2980

45

****2882*

Abal Santorum, María Tareixa

Quenda L

4.0000

6.0660

5.2396

46

****6437*

Rodríguez Baleirón, Pablo

Quenda L

4.0000

6.0424

5.2254

47

****8601*

Novales Blanco, Xabier

Quenda L

3.0000

6.6018

5.1611

48

****0450*

Vale Díaz, David

Quenda L

4.5000

5.5692

5.1415

49

****9983*

Méndez Miguens, Aleixandre

Quenda L

4.0000

5.7658

5.0595

50

****1370*

Carrera Boente, María José

Quenda L

4.5000

5.4250

5.0550

51

****0725*

González Álvarez, Juan Javier

Quenda L

3.8770

5.8240

5.0452

52

****7440*

Fariña Jamardo, José Manuel

Quenda L

4.5000

5.3880

5.0328

53

****7796*

Sánchez Casal, José Luis

Quenda L

4.5000

5.3694

5.0216

54

****0902*

Barrán Ferreiro, David

Quenda L

4.5000

5.3040

4.9824

55

****0754*

Salgado Rodríguez, Marcos

Quenda L

4.1180

5.5555

4.9805

56

****1937*

Lestón Vázquez, María

Quenda L

3.0000

6.2950

4.9770

57

****2140*

Varela Rodríguez, Fernando

Quenda L

3.6180

5.8630

4.9650

58

****4917*

Domínguez Brea, Alba

Quenda L

3.5000

5.9192

4.9515

59

****7226*

Miguélez González, Nerea Judit

Quenda L

3.5000

5.9020

4.9412

60

****4555*

Fernández Martínez, Noelia

Quenda L

3.6000

5.8030

4.9218

61

****0919*

López Gómez, Cristina María

Quenda L

3.3000

6.0000

4.9200

62

****7848*

Andrade Rama, Carla

Quenda L

4.0000

5.4955

4.8973

63

****2548*

Fernández Cabaleiro, Pablo

Quenda L

4.5000

5.0040

4.8024

64

****2535*

Gandoy Muñoz, Laura

Quenda L

3.5000

5.5824

4.7494

65

****3347*

Jerez Arias, Juan Antonio

Quenda L

0.5000

7.3082

4.5849

590006-Matemáticas

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****0508*

Astrar Martínez, Edita

Quenda B

7.0000

5.6600

6.2630

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****7878*

Torres Escalante, Silvia

Quenda L

9.5000

7.4115

8.2469

2

****0005*

Vieites González, María del Pilar

Quenda L

9.5000

6.8072

7.8843

3

****7816*

Trastoy Rego, María

Quenda L

10.0000

6.3956

7.8374

4

****9937*

Arias Arnoso, Esperanza

Quenda L

8.8310

7.1350

7.8134

5

****5786*

Nieto Diz, Fernando

Quenda L

10.0000

6.3262

7.7957

6

****4905*

Martínez Rodríguez, Patricia

Quenda L

9.1680

6.8570

7.7814

7

****7495*

Canoura Martínez, Rosario

Quenda L

10.0000

6.1086

7.6652

8

****2647*

Cespón Moledo, Rocío

Quenda L

10.0000

6.0971

7.6583

9

****1427*

Camiña Codesido, Sandra Yolanda

Quenda L

10.0000

6.0342

7.6205

10

****2079*

Lestón París, Vanesa

Quenda L

9.5000

6.2543

7.5526

11

****3779*

Mirás Castelao, Gonzalo

Quenda L

9.0000

6.4646

7.4788

12

****8320*

Loureiro Loureiro, Ana Mary

Quenda L

10.0000

5.7746

7.4648

13

****1863*

Raviña López, Iolanda

Quenda L

8.4490

6.6250

7.3546

14

****0631*

Tombo Nespereira, Jorge

Quenda L

9.0130

6.0200

7.2172

15

****1290*

López Fontán, Andrés

Quenda L

10.0000

5.1620

7.0972

16

****6216*

Nogueira Marcos, Ana Lucía

Quenda L

7.1360

7.0394

7.0780

17

****6370*

Otero Sánchez, María

Quenda L

8.1900

6.2130

7.0038

18

****9397*

Prol Iglesias, Ana Belén

Quenda L

8.1950

6.1010

6.9386

19

****4294*

Castro Piñeiro, Pilar

Quenda L

8.6540

5.7308

6.9001

20

****7872*

Rey Fernández, María Teresa

Quenda L

8.5360

5.7500

6.8644

21

****8363*

Rodríguez Sampedro, Paula

Quenda L

9.0000

5.3200

6.7920

22

****7381*

Suárez Casal, Pedro

Quenda L

6.0000

7.1470

6.6882

23

****4508*

Gamallo Rodríguez, María Cruz

Quenda L

6.7310

6.6470

6.6806

24

****4237*

Fojo Lage, María Yolanda

Quenda L

8.3590

5.5170

6.6538

25

****6224*

Alonso Cal, Xoana

Quenda L

5.0540

7.6782

6.6285

26

****3218*

Viqueira Pampín, Ana

Quenda L

8.1490

5.5900

6.6136

27

****0156*

Gargallo Rey, Lucía

Quenda L

4.7660

7.8286

6.6036

28

****6121*

Freiría Fernández, Rosa María

Quenda L

6.9720

6.3463

6.5966

29

****1901*

Villar Bravo, María

Quenda L

7.3720

6.0262

6.5645

30

****6989*

Ramos Mougán, Ana Isabel

Quenda L

7.9570

5.5744

6.5274

31

****0838*

Vázquez Vázquez, Luis Ángel

Quenda L

7.8950

5.6150

6.5270

32

****8112*

Carrera Rodríguez, Sandra

Quenda L

6.1310

6.7900

6.5264

33

****3726*

Figueiredo Iglesias, Laura

Quenda L

7.5360

5.8474

6.5228

34

****6835*

Ferradas Costa, Susana

Quenda L

8.1500

5.3632

6.4779

35

****8204*

De la Iglesia González, Javier

Quenda L

6.4360

6.4489

6.4437

36

****6807*

Martínez Silva, Isabel María

Quenda L

7.6900

5.5665

6.4159

37

****6103*

Deive Gómez, María José

Quenda L

7.3720

5.6272

6.3251

38

****6558*

Diz Morales, Marta María

Quenda L

6.7400

6.0350

6.3170

39

****5161*

Cáceres Gil, Fernando

Quenda L

7.8550

5.2588

6.2973

40

****2302*

García Casalderrey, Rocío

Quenda L

3.9360

7.7690

6.2358

41

****9452*

Mascato García, Ana

Quenda L

4.0000

7.6416

6.1850

42

****2676*

Alvariño Díaz, Lucía

Quenda L

6.0500

6.2707

6.1824

43

****0870*

Casero Piteira, Rosa María

Quenda L

6.2590

6.1034

6.1656

44

****5371*

Estévez Carrera, Inés

Quenda L

7.2360

5.3922

6.1297

45

****7104*

Iglesias Comesaña, Carla

Quenda L

5.5000

6.5364

6.1218

46

****9205*

Díaz Fernández, José Luis

Quenda L

4.5540

7.1632

6.1195

47

****6371*

Fernández Álvarez, Manuel Ángel

Quenda L

5.5710

6.3995

6.0681

48

****9640*

Martínez Bravo, Álvaro

Quenda L

3.0780

8.0610

6.0678

49

****0033*

Vázquez Lago, Patricia

Quenda L

5.5000

6.3976

6.0386

50

****6551*

Saavedra Cuerva, Darío

Quenda L

5.6680

6.2370

6.0094

51

****9914*

Martínez Cancelas, Olga

Quenda L

6.9950

5.3090

5.9834

52

****0013*

Fortes Novoa, Alberto

Quenda L

4.0540

7.2672

5.9819

53

****9146*

Pena Barros, Rosa María

Quenda L

5.9720

5.9336

5.9490

54

****2359*

Martínez Puga, María Nieves

Quenda L

3.7540

7.3800

5.9296

55

****4187*

Bonanad Calviño, Francisco Javier

Quenda L

5.2950

6.3453

5.9252

56

****0027*

Pérez Ramírez, Rocío

Quenda L

5.6950

6.0480

5.9068

57

****1097*

Armada Ramil, Jesús Manuel

Quenda L

4.8540

6.5310

5.8602

58

****4679*

Vidal Castiñeira, Cristina

Quenda L

5.5780

6.0450

5.8582

59

****2819*

Miranda Blanco, María Patricia

Quenda L

4.7620

6.5604

5.8410

60

****3019*

Miguélez García, María del Mar

Quenda L

5.9130

5.7820

5.8344

61

****1685*

García Cordero, Cecilia

Quenda L

4.0000

7.0477

5.8286

62

****3191*

Veiga Fernández, Raúl

Quenda L

4.4590

6.7392

5.8271

63

****7295*

Oreiro Rey, María del Rocío

Quenda L

5.4900

6.0338

5.8163

64

****2483*

Gómez Piñeiro, Laia

Quenda L

3.4460

7.3177

5.7690

65

****2689*

Sotelo Álvarez, Emilio

Quenda L

4.5000

6.6030

5.7618

66

****1473*

Cobián Martínez, María Jesús

Quenda L

3.9540

6.9500

5.7516

67

****8835*

Casas López, Alejandro

Quenda L

4.7590

6.3456

5.7110

68

****0388*

Rodríguez Pereira, Laura

Quenda L

4.6950

6.3440

5.6844

69

****5674*

Calaza Díaz, Laura

Quenda L

4.5000

6.4630

5.6778

70

****8431*

Pombo Pose, Carmen María

Quenda L

5.5490

5.7415

5.6645

71

****6005*

González Faílde, María del Carmen

Quenda L

3.0540

7.3540

5.6340

72

****9009*

Giménez Insua, Miguel

Quenda L

4.5000

6.3433

5.6060

73

****6138*

Sande Eslava, Benjamín

Quenda L

3.9360

6.7034

5.5964

74

****1928*

Muñiz Muñiz, Inés

Quenda L

5.5130

5.6116

5.5722

75

****1051*

Canay Otero, María Ana

Quenda L

5.5770

5.5140

5.5392

76

****8851*

López Funcasta, Antía

Quenda L

4.2310

6.4066

5.5364

77

****9744*

Reborido Santos, Alejandro

Quenda L

2.8000

7.2692

5.4815

78

****8457*

Pita Da Veiga Vázquez, Rafael

Quenda L

4.1180

6.3554

5.4604

79

****8979*

Sanmartín López, Víctor

Quenda L

4.8000

5.8937

5.4562

80

****0374*

Pérez Lamas, Alicia

Quenda L

5.7360

5.2543

5.4470

81

****1165*

Teijeiro Lorenzo, Ángela

Quenda L

3.1180

6.9951

5.4443

82

****6124*

Cotelo Morales, Sara

Quenda L

4.4950

6.0733

5.4420

83

****4632*

Fernández Añón, Roi

Quenda L

5.5000

5.4020

5.4412

84

****7239*

Pereira Bello, Víctor

Quenda L

4.8180

5.8050

5.4102

85

****9840*

Nimo Lestón, Manuel

Quenda L

4.5770

5.9597

5.4066

86

****5938*

Bugallo Chouciño, Soledad

Quenda L

4.5900

5.9500

5.4060

87

****6344*

Blanco Fernández, Luisa

Quenda L

5.2540

5.5066

5.4056

88

****7403*

Vila Tosar, Manuel

Quenda L

5.1490

5.5312

5.3783

89

****9599*

Figueroa Vázquez, María del Pilar

Quenda L

4.5440

5.8958

5.3551

90

****3908*

Sanmartín Fraga, Rafael

Quenda L

4.3180

6.0296

5.3450

91

****9586*

Vázquez Fidalgo, Purificación

Quenda L

4.2540

6.0618

5.3387

92

****1237*

Aller Pazos, Eva María

Quenda L

4.4000

5.9473

5.3284

93

****1241*

Covelo Bugallo, Santiago

Quenda L

4.0000

6.1942

5.3165

94

****4020*

Fernández Rodríguez, María Olaya

Quenda L

4.0000

6.1597

5.2958

95

****3293*

Garrido Fraguas, Dolores

Quenda L

4.7000

5.6647

5.2788

96

****5354*

Gómez Queipo, Sandra

Quenda L

4.5180

5.7561

5.2609

97

****6893*

Páramo Méndez, Paula

Quenda L

3.9360

6.1264

5.2502

98

****2858*

Arines Rodríguez, Susana

Quenda L

4.0000

6.0363

5.2218

99

****3090*

López del Río, María Aurora

Quenda L

4.9770

5.3470

5.1990

100

****0318*

Carro Martínez, Almudena

Quenda L

5.0910

5.2700

5.1984

101

****9171*

Dopico Cuba, Marta

Quenda L

3.9310

6.0402

5.1965

102

****2431*

Conles Armesto, Javier

Quenda L

4.2900

5.7830

5.1858

103

****1563*

Vila Iglesias, Ana Mariña

Quenda L

3.5430

6.2092

5.1427

104

****6735*

Ocampo Sanmamed, Ana María

Quenda L

4.0910

5.8253

5.1316

105

****7300*

Casal López, Roberto

Quenda L

3.5310

6.1600

5.1084

106

****5363*

Villalobos López, Cristina

Quenda L

2.6180

6.7610

5.1038

107

****5522*

Cortizo Franco, Rut

Quenda L

4.0280

5.7854

5.0824

108

****6704*

Ferro Carrillo, Ana

Quenda L

4.3360

5.5534

5.0664

109

****1940*

Cao López, Margarita

Quenda L

4.2770

5.5470

5.0390

110

****8101*

López Liñares, Alberto

Quenda L

4.0000

5.7092

5.0255

111

****1954*

Álvarez Estévez, María Teresa

Quenda L

4.3770

5.4320

5.0100

112

****4839*

Fernández Rodríguez, Natalia

Quenda L

4.1720

5.5595

5.0045

113

****5593*

Pulgar Martín, Alfonso

Quenda L

4.3750

5.4100

4.9960

114

****4485*

Juncal Martínez, José Antonio

Quenda L

3.5000

5.9480

4.9688

115

****1971*

Ortega Dorado, Noemia María

Quenda L

3.0000

6.2770

4.9662

116

****9708*

Valcárcel Rubinos, Uxío

Quenda L

2.0000

6.9434

4.9660

117

****8349*

Parada Pereira, María Isabel

Quenda L

3.0000

6.2530

4.9518

118

****6143*

Sánchez Álvarez, Natalia

Quenda L

3.7540

5.7400

4.9456

119

****0542*

Cuñarro Jácome, Cristina

Quenda L

3.3540

5.9102

4.8877

120

****6044*

Caeiro García, Cristina

Quenda L

3.5310

5.7850

4.8834

121

****4613*

Otero Pérez, Julia

Quenda L

3.5000

5.7946

4.8768

122

****8105*

Preto Fernández, Brais

Quenda L

4.0000

5.4243

4.8546

123

****6768*

Castro Capelo, Natalia Mercedes

Quenda L

3.0000

6.0468

4.8281

124

****7782*

Cendán Castillo, Sofía

Quenda L

3.5000

5.7058

4.8235

125

****0355*

Rey Fariña, Silvia

Quenda L

3.5900

5.5786

4.7832

126

****3767*

Trebolle Díaz, Iria

Quenda L

3.0000

5.9510

4.7706

127

****4915*

Carballo González, Alba

Quenda L

2.8000

6.0240

4.7344

128

****1748*

Pérez Yáñez, Noelia

Quenda L

3.6490

5.3375

4.6621

129

****8251*

López Davila, Ana Rosa

Quenda L

3.6310

5.3300

4.6504

130

****9161*

Vázquez Febrero, María del Pilar

Quenda L

3.0000

5.6854

4.6112

131

****1536*

Barreiro Pazos, Thais

Quenda D

3.0000

5.6250

4.5750

132

****1363*

Domínguez Puente, Ana María

Quenda L

3.5770

5.1664

4.5306

133

****7897*

Vilaboa García, Julia Manuela

Quenda L

3.0000

5.5329

4.5197

134

****7706*

Gómez Díaz, Pablo

Quenda L

1.3540

6.5562

4.4753

135

****1408*

López González, Manuel Enrique

Quenda L

3.0000

5.4580

4.4748

136

****3125*

Mosteirín Gegunde, Ana Isabel

Quenda L

2.0000

5.9514

4.3708

137

****3866*

González Díaz, Tania María

Quenda L

2.2160

5.7786

4.3536

138

****0234*

Iglesias Rey, Susana

Quenda L

3.0000

5.2163

4.3298

139

****8753*

Rico Rubio, Ana Amalia

Quenda L

2.7590

5.2450

4.2506

140

****8433*

Regueiro Torres, Miguel Ángel

Quenda L

1.6180

5.8520

4.1584

141

****7952*

Gil Rial, Alejandro

Quenda L

2.1180

5.2121

3.9745

142

****8072*

Penalta Rodríguez, Juan Manuel

Quenda L

2.0770

5.1274

3.9072

143

****8566*

Irazu Paz, Isabel

Quenda L

2.0000

5.0492

3.8295

144

****2842*

Ríos Bergantiños, Silvia

Quenda L

0.5000

5.2484

3.3490

590007-Física e química

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****3995*

Outeiro Iglesias, Mario

Quenda E

Apto

Apto

2

****7609*

Vallejo Senra, Noela

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****6967*

Godoy López, Ana Belén

Quenda L

10.0000

6.6385

7.9831

2

****2913*

Figueroa Varela, Alma María

Quenda L

8.3540

7.3100

7.7276

3

****1053*

Tojo Otero, Lucía

Quenda L

7.4900

7.5694

7.5376

4

****3515*

Esmorís Puñal, Daniel

Quenda L

10.0000

5.5741

7.3445

5

****6805*

Simón Carballido, Luis

Quenda L

5.6180

8.3962

7.2849

6

****4656*

Paredes Boubeta, María Dolores

Quenda L

10.0000

5.3167

7.1900

7

****7330*

Servia García, Ana

Quenda L

5.6540

8.1890

7.1750

8

****6029*

Rodríguez Sánchez, María Luisa

Quenda L

8.5720

6.2297

7.1666

9

****1438*

Moreira Rama, María Jesús

Quenda L

10.0000

5.0184

7.0110

10

****4624*

Simón Otero, Verónica

Quenda L

7.2170

6.8262

6.9825

11

****4590*

Gómez Pallares, Margarita

Quenda L

9.2310

5.3107

6.8788

12

****1536*

Rodríguez Escontrela, Iria

Quenda L

5.5000

7.7940

6.8764

13

****3070*

Otero Romaní, Jacobo

Quenda L

7.1910

6.6634

6.8744

14

****7859*

Peaguda Pérez, Andrés Ramón

Quenda L

7.8160

6.2060

6.8500

15

****0646*

Linares Fernández, Ana María

Quenda L

9.0000

5.3052

6.7831

16

****8210*

García Muíño, Elena

Quenda L

6.5720

6.8772

6.7551

17

****0329*

Osuna Vitos, Mónica

Quenda L

9.0000

5.1991

6.7195

18

****5356*

Aller Camiña, Gerardo

Quenda L

9.0000

5.1595

6.6957

19

****5754*

Arca Ramos, Adriana

Quenda L

6.2000

6.9468

6.6481

20

****1007*

Mariño Villadamigo, María Cristina

Quenda L

5.0000

7.6444

6.5866

21

****0852*

Negreira Ferrol, Noelia

Quenda L

6.8540

6.3688

6.5629

22

****3834*

Mira Pérez, Pablo

Quenda L

4.5540

7.7889

6.4949

23

****1411*

Conde Rodríguez, Gemma

Quenda L

3.0000

8.7290

6.4374

24

****5169*

Fontaíña Troitiño, Nerio

Quenda L

7.4000

5.7088

6.3853

25

****7612*

Lampón Vidal, Digna María

Quenda L

7.8430

5.1693

6.2388

26

****9900*

Quiroga Bóveda, Miguel

Quenda L

5.5000

6.6636

6.1982

27

****8892*

Vázquez Antelo, Sonia

Quenda L

6.0950

6.1312

6.1167

28

****5501*

Pérez Alvariño, David

Quenda L

4.5000

7.1179

6.0707

29

****2484*

Rial Pan, María Estrella

Quenda L

4.8360

6.8522

6.0457

30

****7158*

González Seoane, Raquel

Quenda L

5.7590

6.0679

5.9443

31

****9805*

Seoane Otero, María

Quenda L

4.5770

6.8475

5.9393

32

****8843*

Díaz Martínez, David

Quenda L

4.0000

7.1958

5.9175

33

****4580*

Aguirre Fernández, Marta Elena

Quenda L

4.7240

6.6725

5.8931

34

****1692*

Sesto Varela, Vanessa

Quenda L

4.0000

7.1205

5.8723

35

****0161*

López Rúa, María

Quenda L

4.0000

7.0627

5.8376

36

****2650*

Santamarta Barral, Francisco de Borja

Quenda L

5.4360

6.0902

5.8285

37

****0173*

Rodríguez Pavón, Javier Higinio

Quenda L

4.5000

6.6412

5.7847

38

****2298*

Eirey Pérez, Miguel

Quenda L

5.4590

5.9490

5.7530

39

****6173*

Fuentes Fernández, Adrián

Quenda L

4.2000

6.6390

5.6634

40

****2911*

Blanco Méndez, María

Quenda L

5.0310

6.0170

5.6226

41

****9400*

Varela Vidueiros, Patricia

Quenda L

4.8390

6.0098

5.5415

42

****5925*

Fernández Cid, Iria

Quenda L

4.1300

6.4670

5.5322

43

****1014*

Blanco Mosquera, Olga María

Quenda L

5.9400

5.2515

5.5269

44

****8572*

Mascato Rey, Eva

Quenda L

6.2700

5.0066

5.5120

45

****0543*

Fraguela Fernández, Marta Luisa

Quenda L

6.2790

5.0000

5.5116

46

****9533*

Rodríguez Mella, Yolanda

Quenda L

4.1770

6.2860

5.4424

47

****4803*

Vázquez Arias, Luís

Quenda L

4.5590

6.0155

5.4329

48

****9103*

Lago Ferreira, Alberto

Quenda L

5.0540

5.6823

5.4310

49

****0161*

Pérez Vidal, David

Quenda L

4.0000

6.3792

5.4275

50

****2486*

Sarceda González, Ilda

Quenda L

4.6180

5.9440

5.4136

51

****0121*

Expósito Gómez, Alba

Quenda L

4.0000

6.3093

5.3856

52

****1838*

Legerén Molina, María Loreto

Quenda L

5.7000

5.1012

5.3407

53

****9163*

Mosquera Castro, María Marola

Quenda L

5.1000

5.4757

5.3254

54

****8033*

Varela Ramos, Vanesa

Quenda L

4.8720

5.6160

5.3184

55

****4404*

Sanromán Hermida, Sabela

Quenda L

3.5000

6.5300

5.3180

56

****5403*

Pérez Sotelo, Diego

Quenda L

3.5000

6.5110

5.3066

57

****8652*

Vidal Lago, Patricia

Quenda L

4.8690

5.5170

5.2578

58

****5846*

Berdullas Tomé, Eva

Quenda L

4.1130

6.0028

5.2469

59

****0693*

Villar Martínez, Belén

Quenda L

4.2900

5.8538

5.2283

60

****6184*

Martínez Maneiro, Mario

Quenda L

5.5290

5.0111

5.2183

61

****0895*

Gil Sanmiguel, José Manuel

Quenda D

5.0000

5.3576

5.2146

62

****5560*

Carrasco Rodríguez, Fernando

Quenda L

4.2490

5.7580

5.1544

63

****4778*

Louzao Souto, Teresa de Jesús

Quenda L

4.8540

5.3002

5.1217

64

****7195*

Vale Rodríguez, Raquel

Quenda L

4.0000

5.8694

5.1216

65

****7475*

Espinosa Gómez, María del Mar

Quenda L

3.6950

5.9856

5.0694

66

****1218*

López Veres, Luis

Quenda L

3.0000

6.4132

5.0479

67

****6186*

Raña Lorenzo, Begoña

Quenda L

4.1050

5.5710

4.9846

68

****3735*

Iglesias Iglesias, Cristina

Quenda L

4.0000

5.4615

4.8769

69

****9308*

Costas Sánchez, Senén

Quenda L

4.3490

5.1318

4.8187

70

****9199*

Gil Lago, María Belén

Quenda L

4.4590

5.0430

4.8094

71

****1879*

Costas Bernárdez, Santiago

Quenda L

4.1680

5.2022

4.7885

72

****8020*

Herrero Betegón, Daniel

Quenda L

3.5000

5.5983

4.7590

73

****8359*

Iglesias Candal, Carlos Manuel

Quenda L

3.5000

5.2870

4.5722

74

****0756*

Gómez Carro, Aida

Quenda L

2.3950

5.7512

4.4087

75

****6978*

Lorenzo Ribadas, Alba

Quenda L

2.0000

5.9607

4.3764

76

****9690*

González Vázquez, Daniel

Quenda L

2.8260

5.3813

4.3592

77

****5175*

Faraldo Varela, Bárbara

Quenda L

3.2310

5.0510

4.3230

78

****0333*

Valiño Río, Héctor

Quenda L

2.7590

5.1802

4.2117

79

****6387*

Quintana Lourido, María Isabel

Quenda L

2.0000

5.6124

4.1674

80

****5537*

Tojo García, Cristina

Quenda L

1.0590

6.1880

4.1364

81

****3593*

Merino Román, Bárbara Milagros

Quenda L

2.1000

5.2086

3.9652

82

****3000*

Feijoo Outeiriño, Ana Isabel

Quenda L

1.5360

5.4228

3.8681

83

****1527*

Martínez Valiño, Andrés

Quenda L

1.0000

5.2107

3.5264

84

****7686*

Prado Noya, Mónica

Quenda L

0.0000

5.6220

3.3732

590008-Bioloxía e Xeoloxía

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****3396*

Fraiz Gómez, María Aida

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****7106*

Pérez Maceira, Jorge José

Quenda L

10.0000

6.6784

8.0070

2

****3432*

Martínez Leyenda, Patricia

Quenda L

10.0000

6.5346

7.9208

3

****7940*

González de Paz, Beatriz

Quenda L

9.8950

6.5248

7.8729

4

****7969*

Valiñas Sobral, Beatriz

Quenda L

9.5130

6.6381

7.7881

5

****8415*

Naverán Ruido, Nuria

Quenda L

10.0000

6.1264

7.6758

6

****9178*

Villanueva Vigo, Javier

Quenda L

10.0000

6.0523

7.6314

7

****7942*

Rivera Pérez, Iván

Quenda L

10.0000

5.7795

7.4677

8

****7941*

Saco Álvarez, Liliana

Quenda L

7.2590

7.5978

7.4623

9

****6897*

Gonçalves García, Adán

Quenda L

9.0720

6.3101

7.4149

10

****0045*

Chapela Malvido, Iria

Quenda L

7.2180

7.5407

7.4116

11

****3796*

Castelao Boga, María del Rosario

Quenda L

9.5000

5.7148

7.2289

12

****8451*

Martínez Nogueira, María

Quenda L

8.9700

5.8282

7.0849

13

****1403*

Santos Molinos, Gloria

Quenda L

6.4490

6.8981

6.7185

14

****3730*

Arranz Martín, Laura

Quenda L

6.3110

6.8522

6.6357

15

****6381*

De la Torre Noya, Francisco Luís

Quenda L

7.7290

5.8032

6.5735

16

****1308*

Cabarcos Barro, Eloy

Quenda L

5.6000

6.8862

6.3717

17

****5792*

Castro Álvarez, José María

Quenda L

6.5950

6.0872

6.2903

18

****6735*

Rodríguez Lombardero, Silvia

Quenda L

5.0000

6.9048

6.1429

19

****9437*

Galdo Sánchez, María Sol

Quenda L

7.0860

5.3625

6.0519

20

****9107*

Castro Castro, Iria

Quenda L

4.5000

6.9992

5.9995

21

****7457*

Rodríguez Rascado, Duardo

Quenda L

4.4590

6.8348

5.8845

22

****2166*

Doval Davite, Carlos

Quenda L

4.0000

7.0740

5.8444

23

****3125*

González Chao, Sonia

Quenda L

6.2000

5.6048

5.8429

24

****7782*

Piñón Pintos, Patricia

Quenda L

4.5000

6.5732

5.7439

25

****8389*

Ruiz Lamas, Manuel José

Quenda L

4.6360

6.4473

5.7228

26

****5003*

Álvarez Pérez, Marta

Quenda L

4.5590

6.4411

5.6883

27

****3147*

Díaz Vázquez, Noemi

Quenda L

4.3540

6.4938

5.6379

28

****6821*

Ponte Souto, Paula

Quenda L

5.9130

5.4418

5.6303

29

****6358*

Busto Candal, Beatriz

Quenda L

5.0360

6.0170

5.6246

30

****8101*

Trasande Silva, Raúl

Quenda L

3.0000

7.1887

5.5132

31

****8009*

González Gándara, María

Quenda L

3.3780

6.8761

5.4769

32

****5385*

Pallas Calviño, Nuria

Quenda L

4.2310

6.2823

5.4618

33

****1526*

Garea Costa, Yasmina

Quenda L

3.5000

6.7288

5.4373

34

****8964*

Berdiales Nortes, Nuria

Quenda L

3.6180

6.6330

5.4270

35

****6256*

Vázquez Aguiar, María Trinidad

Quenda L

3.1450

6.9056

5.4014

36

****2649*

Gesteira Ponce, Alejandro

Quenda L

3.5450

6.6344

5.3986

37

****3489*

Fernández López, Cristina

Quenda L

3.5000

6.5968

5.3581

38

****1021*

Honrubia Pérez, Raquel

Quenda L

3.8150

6.3630

5.3438

39

****9306*

Prieto Guijo, Rebeca

Quenda L

4.8770

5.4933

5.2468

40

****4920*

Zapatero Artacho, María

Quenda L

3.5000

6.4028

5.2417

41

****3545*

Sosa Santiago, Mario

Quenda L

3.5000

6.4006

5.2404

42

****1684*

Camba Liñeiras, Ana María

Quenda L

4.1040

5.9390

5.2050

43

****5264*

Serramito Calo, María

Quenda L

4.9430

5.3710

5.1998

44

****8501*

Añón Pérez, Laura

Quenda L

3.5000

6.2351

5.1411

45

****5415*

Alonso Casares, Iria

Quenda L

4.0000

5.8491

5.1095

46

****5476*

Rodríguez Freire, José Ángel

Quenda L

4.1130

5.5989

5.0045

47

****2121*

Loureiro Carbia, Antía

Quenda L

2.5000

6.5748

4.9449

48

****9236*

Otero Rial, Sabela

Quenda L

3.5000

5.8493

4.9096

49

****7270*

Blanco Rial, Yesica

Quenda L

3.0000

6.1503

4.8902

50

****6409*

González Benito, Sara

Quenda L

3.0000

6.0968

4.8581

51

****4740*

Montes Martín-Mateos, Héctor

Quenda L

2.7000

6.1955

4.7973

52

****2965*

López Porto, María de los Ángeles

Quenda L

3.0000

5.9917

4.7950

53

****9725*

Castro Martínez, María del Carmen

Quenda L

3.0000

5.9835

4.7901

54

****5673*

Villamor Castiñeira, Carlos

Quenda L

4.0000

5.0914

4.6548

55

****9291*

Uribarri Durán, Ignacio

Quenda L

3.0000

5.6746

4.6048

56

****4272*

Brea Bahamonde, Sara

Quenda L

3.2000

5.3388

4.4833

57

****9456*

Blanco Vázquez, María Jesús

Quenda L

3.0000

5.1968

4.3181

58

****8373*

Suárez Baulde, María José

Quenda L

2.8000

5.1076

4.1846

59

****6983*

Penas Facorro, Ana

Quenda L

1.1430

5.7931

3.9331

60

****6393*

Núñez Varela, Sergio

Quenda L

0.0000

6.2184

3.7310

590011-Inglés

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****8599*

Gómez Figueira, María Nieves

Quenda B

4.0000

5.4300

4.7865

2

****7105*

García Rodríguez, Raquel

Quenda B

4.0000

5.0100

4.5555

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****7134*

Álvarez Barral, Alma María

Quenda L

10.0000

7.5538

8.5323

2

****9655*

Gamallo Silva, Lorenzo

Quenda L

9.1960

7.3450

8.0854

3

****0377*

Amado Vilariño, Francisco José

Quenda L

8.3210

7.4870

7.8206

4

****6981*

López Hernández, Germán

Quenda L

10.0000

6.2482

7.7489

5

****8690*

Geijo Domenech, María Nadia

Quenda L

5.5000

9.0875

7.6525

6

****3413*

Ascariz López, María Belen

Quenda L

9.3950

6.4800

7.6460

7

****4805*

Serén Bouzas, Cristina

Quenda L

10.0000

5.9680

7.5808

8

****0947*

Pérez Yáñez, Belén

Quenda L

10.0000

5.8660

7.5196

9

****5445*

Visos Fernández, Sonia

Quenda L

7.9300

6.9030

7.3138

10

****0712*

Piñeiro González, Estefanía

Quenda L

6.8360

7.5860

7.2860

11

****2063*

Soria Somoza, Carolina

Quenda L

8.3720

6.5230

7.2626

12

****7993*

Miragaya Mosteiro, Alicia

Quenda L

8.6140

6.3290

7.2430

13

****7619*

Fernández Fra, Patricia

Quenda L

9.4950

5.7310

7.2366

14

****3410*

González Gómez, Julia María

Quenda L

4.6000

8.8730

7.1638

15

****8418*

Tubío Oliveira, Elisabet

Quenda L

8.0200

6.5520

7.1392

16

****9112*

Rega González, Natalia

Quenda L

5.8500

7.3910

6.7746

17

****0377*

Martínez Fachal, Ángela

Quenda L

5.0000

7.9516

6.7710

18

****4440*

Arochena Gómez, José Israel

Quenda L

8.4310

5.6620

6.7696

19

****3190*

Huzum, Amelia

Quenda L

6.0870

7.1600

6.7308

20

****4121*

Vázquez Duarte, Cristina

Quenda L

6.5540

6.7712

6.6843

21

****1386*

Portela Fernández, Marta

Quenda L

4.5000

8.0610

6.6366

22

****5720*

Lloveras Rodríguez, Georgina María

Quenda L

4.7590

7.8028

6.5853

23

****2337*

Villar García, María Belén

Quenda L

6.2540

6.7215

6.5345

24

****5758*

García Doval, Ainara

Quenda L

3.7000

8.3075

6.4645

25

****8927*

Gallardo García, Ana Isabel

Quenda L

7.0000

6.0260

6.4156

26

****4724*

Domínguez Castro, Patricia

Quenda L

8.1430

5.2560

6.4108

27

****9474*

Alonso Janeiro, Patricia

Quenda L

3.5590

8.0960

6.2812

28

****1258*

Manteiga Pose, Ana

Quenda L

4.0000

7.7610

6.2566

29

****2653*

Campo Resco, Lara María

Quenda D

6.6300

5.9930

6.2478

30

****0632*

Iglesias Rosende, Jesús

Quenda L

6.1370

6.1560

6.1484

31

****8360*

Meijide Rodríguez, Beatriz

Quenda L

5.1430

6.5700

5.9992

32

****9968*

Pérez Romero, Gabino

Quenda L

6.0720

5.9320

5.9880

33

****4857*

Álvarez Corral, Andrea

Quenda L

3.5000

7.6200

5.9720

34

****3962*

Alves Pereira Delgado Nunes, Hugo José

Quenda L

4.6000

6.7408

5.8845

35

****4025*

Ramos Martínez, Alba

Quenda L

4.0000

7.0170

5.8102

36

****8705*

López Fernández, Cristina

Quenda L

4.6040

6.6050

5.8046

37

****1974*

López Mosquera, Cristina

Quenda L

5.5000

5.9778

5.7867

38

****9525*

Misa Peralba, Iria

Quenda L

5.5350

5.8560

5.7276

39

****2408*

Riveiro de Dios, Antonio

Quenda L

4.0000

6.8300

5.6980

40

****2588*

Varela Rodríguez, Laura

Quenda L

4.9950

6.1630

5.6958

41

****3166*

Crespo Romero, Daniel

Quenda L

4.0000

6.7700

5.6620

42

****8112*

Areas Pérez, Mónica Junquera

Quenda L

5.0000

6.0420

5.6252

43

****7601*

Brenlla Vilar, Pilar

Quenda L

3.5000

6.9500

5.5700

44

****3727*

Pérez Quirós, Irene

Quenda L

3.4130

6.9790

5.5526

45

****6186*

Cordero Díaz, María José

Quenda L

3.8000

6.5850

5.4710

46

****4670*

Fernández García, Noelia

Quenda L

3.9590

6.2094

5.3092

47

****8944*

Romaus Rico, Lucía

Quenda L

3.0590

6.7820

5.2928

48

****8682*

Freiria Barreiro, Diana

Quenda L

4.2310

5.9277

5.2490

49

****7544*

Fernández Lozano, Raquel

Quenda L

4.9590

5.3443

5.1902

50

****9161*

Couto Fontenla, Beatriz

Quenda L

3.5000

6.2314

5.1388

590018-Orientación Educativa

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****4699*

Reboredo Nogueira, Dolores

Quenda B

8.0834

7.9000

7.9825

2

****6733*

Sánchez Vales, Benigno

Quenda B

9.2000

5.4750

7.1512

3

****2946*

Suárez Taibo, María Victoria

Quenda B

8.5000

5.4667

6.8317

4

****6384*

Lestido Parra, María del Pilar

Quenda B

8.1922

5.1000

6.4915

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****4259*

Fernández González, Lucinda

Quenda L

10.0000

7.6387

8.5832

2

****8096*

Sobrido Carro, María del Mar

Quenda L

10.0000

7.4234

8.4540

3

****0522*

Álvarez González, Ana Belén

Quenda L

6.9540

8.4508

7.8521

4

****7726*

Represas Vázquez, Betina Rosana

Quenda L

10.0000

6.2956

7.7774

5

****1090*

Naveira Bouza, María José

Quenda L

10.0000

6.2152

7.7291

6

****2621*

Lage López, Manuel José

Quenda L

6.0000

7.9740

7.1844

7

****1519*

Castro Vázquez, Yolanda

Quenda L

9.0000

5.9375

7.1625

8

****9044*

Sampedro Ageitos, Eva

Quenda L

9.1810

5.7829

7.1421

9

****5217*

Parada Gañete, Ana

Quenda L

5.1000

8.2596

6.9958

10

****8295*

Bermúdez Garea, Tamara

Quenda L

5.3490

8.0314

6.9584

11

****7370*

Fernández Bahamonde, María Cristina

Quenda L

4.9000

8.2102

6.8861

12

****4334*

Recio Varela, María Leticia

Quenda L

5.3950

7.3432

6.5639

13

****6001*

Garabal Montes, Mirian

Quenda L

6.4770

6.5700

6.5328

14

****9734*

Carracedo Cortiñas, Sandra

Quenda L

6.0000

6.6870

6.4122

15

****2707*

Fiaño Cacheda, Graciela

Quenda L

5.8000

6.3464

6.1278

16

****3086*

Martínez Ferreiro, Noelia

Quenda L

7.0900

5.3355

6.0373

17

****9110*

Fernández Porral, Ana Belén

Quenda L

4.1490

7.2594

6.0152

18

****3524*

Sánchez Castro, Noelia

Quenda L

3.5000

7.5187

5.9112

19

****2248*

Álvarez Acevedo, Noelia

Quenda L

6.5770

5.4338

5.8911

20

****7984*

Calvo Marques, Miguel

Quenda L

4.0000

6.8657

5.7194

21

****9671*

Seijas Vispo, Ana

Quenda L

5.4070

5.8974

5.7012

22

****7610*

Freire Fernández, María José

Quenda L

4.5000

6.3979

5.6387

23

****9828*

Taboada Núñez, Lara

Quenda L

4.5000

6.3693

5.6216

24

****7565*

Romero Rey, Patricia

Quenda L

4.5000

6.2745

5.5647

25

****5643*

Ríos Gil, Ana

Quenda L

4.5000

6.2063

5.5238

26

****6010*

Conde-Corbal Varela, Paloma

Quenda L

2.9130

7.2240

5.4996

27

****6531*

Piay García, Alba

Quenda L

3.5000

6.5097

5.3058

28

****6256*

Puga Castro, Silvia

Quenda L

4.0780

5.9680

5.2120

29

****9298*

López Blanco, Tania

Quenda L

4.3490

5.4910

5.0342

30

****6075*

García Murias, Ana María

Quenda L

3.9360

5.7260

5.0100

31

****5471*

Bermúdez Crespo, Marta

Quenda L

3.5000

5.7012

4.8207

32

****9235*

García Quintela, María

Quenda L

3.7000

5.0510

4.5106

33

****1306*

Riádigos Vilariño, Belén

Quenda L

3.5000

5.1213

4.4728

34

****2871*

Garrido Carballido, Nuria

Quenda L

2.9000

5.1650

4.2590

35

****4618*

González Santamarina, Elvira

Quenda L

1.8000

5.0480

3.7488

590019-Tecnoloxía

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****0115*

Méndez Vilalta, Enrique Manuel

Quenda B

7.0000

8.4000

7.7700

2

****7313*

Outeda Arribas, Eva María

Quenda B

9.2000

5.4000

7.1100

3

****2828*

Cadórniga Díaz, Susana

Quenda B

7.0000

7.1000

7.0550

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****2212*

Requejo Fasero, María Beatriz

Quenda E

Apto

Apto

2

****3144*

Feijoo Buceta, José Manuel

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****3432*

Rey Rodríguez, Cristina

Quenda L

10.0000

8.2290

8.9374

2

****9754*

Díaz Blanco, Antonio

Quenda L

9.5000

7.8880

8.5328

3

****6673*

Serén López, Amaya

Quenda L

9.8640

7.5004

8.4458

4

****9062*

Sánchez Rodríguez, María Lourdes

Quenda L

10.0000

7.2148

8.3289

5

****4191*

Otero Martínez, Javier

Quenda L

10.0000

7.1940

8.3164

6

****3111*

López Solla, María Magdalena

Quenda L

9.1360

7.7240

8.2888

7

****7444*

Deus Abelenda, José Manuel

Quenda L

10.0000

6.8510

8.1106

8

****2173*

Cacheiro Pose, Mónica

Quenda L

10.0000

6.8429

8.1057

9

****5260*

López Pérez, Olga

Quenda L

9.3000

7.3030

8.1018

10

****9318*

Aneiros Rodríguez, Laura María

Quenda L

8.2100

7.8328

7.9837

11

****3513*

Martínez Gómez, María Mercedes

Quenda L

8.3780

7.6170

7.9214

12

****1565*

Sánchez Arines, Xurxo

Quenda L

9.5000

6.6330

7.7798

13

****8224*

Fernández González, Consuelo

Quenda L

9.5000

6.1090

7.4654

14

****7533*

Vázquez Álvarez, Ángela

Quenda L

5.4780

8.7130

7.4190

15

****3610*

Mosquera González, Adrián

Quenda L

7.6310

7.1570

7.3466

16

****6030*

Doval Barreiros, Ana

Quenda L

9.0000

6.2230

7.3338

17

****2934*

Saborido Fins, Óscar

Quenda L

8.5610

6.1870

7.1366

18

****0027*

Araújo Zorrilla, Roberto

Quenda L

9.0810

5.8010

7.1130

19

****4034*

Pasandín Regueira, Ramón

Quenda L

6.7900

7.2650

7.0750

20

****7760*

Vilas Juncal, María

Quenda L

10.0000

5.1181

7.0709

21

****6426*

Abades Martínez, Luis

Quenda L

4.9000

8.2425

6.9055

22

****5867*

Cobas Paz, Constantino

Quenda L

9.0000

5.3680

6.8208

23

****7592*

López González, Miriam

Quenda L

4.7000

8.1280

6.7568

24

****6917*

Vázquez Vila, Julia María

Quenda L

7.5770

6.0472

6.6591

25

****7861*

Doce Maza, Natalia

Quenda L

6.0090

7.0400

6.6276

26

****4295*

Piñeiro Piñeiro, Natalia

Quenda L

6.9130

6.3370

6.5674

27

****9678*

Lamas Lombao, Ana Belén

Quenda L

5.0000

7.4570

6.4742

28

****1096*

Capón Caloto, Iván

Quenda L

6.9000

6.1229

6.4337

29

****6552*

Varela Pardo, Pablo

Quenda L

4.8430

7.4570

6.4114

30

****6676*

Gómez Llanos, Rebeca

Quenda L

5.8000

6.7250

6.3550

31

****9837*

Pérez Pérez, Felisa

Quenda L

6.4360

6.2760

6.3400

32

****7868*

Vázquez Puga, Iván

Quenda L

3.9950

7.7668

6.2581

33

****4585*

Piñeiro Araújo, Iria

Quenda L

6.0800

6.2780

6.1988

34

****6656*

Couto Cerviño, María

Quenda L

4.9590

6.9505

6.1539

35

****3217*

Cuevas Allegue, Mario

Quenda L

4.0000

7.5372

6.1223

36

****3421*

Gómez Recouso, Serxio

Quenda L

3.1500

8.0904

6.1142

37

****9793*

Castro Cabaleiro, Abrahan

Quenda L

6.5540

5.8090

6.1070

38

****6362*

Seco Novo, César

Quenda L

3.0000

8.1130

6.0678

39

****5839*

Martínez López, Saínza

Quenda L

5.0180

6.6125

5.9747

40

****7800*

Pérez Freire, Nuria

Quenda L

4.9770

6.6280

5.9676

41

****3835*

González Pardo, Roberto

Quenda L

4.0000

7.2790

5.9674

42

****1960*

Piñeiro Di Blasi, Jessica Ingrid

Quenda L

5.1760

6.4070

5.9146

43

****3239*

Alén Rodríguez, Denís

Quenda L

3.6090

7.3267

5.8396

44

****8140*

Feliz Otero, Iván

Quenda L

4.6800

6.5280

5.7888

45

****3852*

Corzo Gaiteiro, José Manuel

Quenda L

6.7900

5.0718

5.7591

46

****0813*

Irimia Trigo, Natalia

Quenda L

4.3000

6.5896

5.6738

47

****0002*

Rodríguez Docampo, Carla

Quenda L

3.0600

7.3310

5.6226

48

****5299*

Álvarez Rodríguez, Eva

Quenda L

4.2410

6.2330

5.4362

49

****4857*

Seoane González, Pablo

Quenda L

4.1190

6.2425

5.3931

50

****4050*

Moreira García, Elisa

Quenda L

1.8000

7.6960

5.3376

51

****9467*

Seco Novo, Luis

Quenda L

3.0260

6.7940

5.2868

52

****8223*

López Montero, Celestino Juan

Quenda L

3.5000

6.3960

5.2376

53

****4457*

Rodríguez Alemparte, María Dolores

Quenda L

2.5900

6.8120

5.1232

54

****1462*

Calvo Hermida, Diego

Quenda L

3.9310

5.8958

5.1099

55

****5446*

Fernández Facal, Juan Pablo

Quenda L

2.1000

7.0130

5.0478

56

****3301*

Silva Cabral, Fátima

Quenda L

2.8540

6.5044

5.0442

57

****9361*

Diéguez Redondo, Matías

Quenda L

2.0000

6.8718

4.9231

58

****1266*

Abella Crespo, Belén

Quenda L

3.0000

5.9847

4.7908

59

****1791*

Ronco García, Víctor Gerardo

Quenda L

0.0000

7.8490

4.7094

60

****8025*

Fernández Dopazo, Manuel Ángel

Quenda L

3.5000

5.2240

4.5344

61

****4324*

Giráldez Pereira, David

Quenda L

1.5000

6.5410

4.5246

62

****7679*

Carballido Pensado, Miguel

Quenda L

2.2950

5.6228

4.2917

63

****7423*

Loeda Rivas, Óscar

Quenda L

0.0000

7.1410

4.2846

64

****5108*

Picos López, Mónica

Quenda L

1.2000

6.0990

4.1394

65

****8122*

Álvarez Lorenzo, Francisco

Quenda L

0.0000

5.0378

3.0227

590053-Lingua e Literatura Galega

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****3073*

Sayáns Gómez, Antonio

Quenda L

10.0000

8.9400

9.3640

2

****4865*

Nogueira Fernández, Olga

Quenda L

9.9950

8.5000

9.0980

3

****9433*

Rodríguez Parada, Raquel

Quenda L

10.0000

7.9840

8.7904

4

****8813*

Godón Davila, Xosé Francisco

Quenda L

10.0000

7.2900

8.3740

5

****4492*

Góñez Silva, Mónica

Quenda L

10.0000

7.2500

8.3500

6

****2519*

Cid Cid, María Dolores

Quenda L

9.3850

7.5316

8.2730

7

****5673*

Bragado Trigo, Iago

Quenda L

10.0000

6.8200

8.0920

8

****3166*

López Martínez, María del Pilar

Quenda L

9.3360

7.0200

7.9464

9

****4236*

Domínguez Almansa, María Paloma

Quenda L

10.0000

6.5725

7.9435

10

****9746*

Álvarez Pousa, María Concepción

Quenda L

9.9000

6.6166

7.9300

11

****9676*

Freire Nimo, Sandra

Quenda D

8.0000

7.8310

7.8986

12

****9751*

Domínguez Oroña, María Beatriz

Quenda L

6.8990

8.4050

7.8026

13

****4827*

Carro Estévez, Liliana

Quenda L

8.5720

7.1850

7.7398

14

****7615*

Lesta Rodríguez, Vanessa

Quenda L

8.8890

6.9200

7.7076

15

****9491*

Souto González, Sandra

Quenda L

8.8360

6.9400

7.6984

16

****4925*

Vilasó Martínez, María Dolores

Quenda L

10.0000

6.0900

7.6540

17

****7389*

Rodríguez Suárez, María

Quenda L

8.7720

6.8560

7.6224

18

****4396*

Pérez Torrón, Lorena

Quenda L

10.0000

5.9710

7.5826

19

****8948*

González Lousada, Francisco

Quenda L

10.0000

5.9300

7.5580

20

****4885*

Pardo Arriví, María Carmen

Quenda L

10.0000

5.8600

7.5160

21

****3036*

Modia Villar, María Isabel

Quenda L

9.5000

6.1690

7.5014

22

****3218*

Vázquez García, Tania

Quenda L

4.5600

9.3500

7.4340

23

****6467*

Romero Susavila, Milagres das Neves

Quenda L

10.0000

5.6890

7.4134

24

****5861*

Crespo Bastos, Ana Belén

Quenda L

5.8810

8.3875

7.3849

25

****6727*

Pardo López, Camilo

Quenda L

10.0000

5.6380

7.3828

26

****4632*

García Ares, María del Carmen

Quenda L

10.0000

5.3540

7.2124

27

****9748*

Álvarez López, Irene

Quenda L

10.0000

5.3500

7.2100

28

****2419*

Pereira Pérez, Alejandro

Quenda L

9.8720

5.3660

7.1684

29

****7061*

Salceda Millarengo, Sonia María

Quenda L

10.0000

5.1940

7.1164

30

****4392*

González Álvarez, Eva

Quenda L

5.5000

8.0950

7.0570

31

****7146*

Ares Ameijide, Mónica

Quenda L

8.9000

5.8200

7.0520

32

****9043*

Seijo Pereiro, Lorena

Quenda L

9.9310

5.0850

7.0234

33

****5814*

Gey López, Iris María

Quenda L

6.2280

7.4680

6.9720

34

****2013*

Campos Vaz, María Inmaculada

Quenda L

7.9180

6.2775

6.9337

35

****8552*

Ferreiro García, Rosalía

Quenda L

4.2540

8.6850

6.9126

36

****5348*

Cajaraville Araújo, Héctor

Quenda L

4.0000

8.8450

6.9070

37

****4024*

Mosqueira Fociños, Jesús Miguel

Quenda L

6.1770

7.2890

6.8442

38

****8913*

Gándara Varela, Marta

Quenda L

5.6950

7.5542

6.8105

39

****0978*

Cancelas Álvarez, Víctor

Quenda L

6.0360

7.1250

6.6894

40

****5645*

Suárez Recouso, Estela

Quenda L

4.0000

8.2200

6.5320

41

****1129*

Rial Montes, María Tamara

Quenda L

5.5000

7.1840

6.5104

42

****5397*

Varandas González, Beatriz

Quenda L

6.3750

6.4866

6.4420

43

****5278*

Maquieira Coello, Ricardo

Quenda D

5.2540

7.0790

6.3490

44

****2487*

García Abelleira, Nair

Quenda L

4.5000

7.4425

6.2655

45

****5885*

Galiano Leis, Beatriz

Quenda L

5.5000

6.7385

6.2431

46

****0943*

Fernández López, María del Pilar

Quenda L

3.7360

7.5750

6.0394

47

****4695*

Rey Brandón, Celtia

Quenda L

5.5000

6.3950

6.0370

48

****7716*

Paz Lafuente, Francisco David

Quenda L

4.9900

6.7190

6.0274

49

****5293*

Rodo Montes, Inés

Quenda L

7.2430

5.1660

5.9968

50

****0089*

Vidal Barral, Xosé Manuel

Quenda L

3.5000

7.6500

5.9900

51

****3309*

Fernández Gómez, Diana

Quenda L

4.5540

6.9250

5.9766

52

****5940*

Borrajo Pazos, Natividade

Quenda L

5.5000

6.2900

5.9740

53

****0706*

Villar Mosquera, Victoria

Quenda L

6.6770

5.4900

5.9648

54

****3236*

Romero Iturralde, Irene

Quenda D

6.5000

5.4960

5.8976

55

****7729*

Dourado Fernández, Rocío

Quenda L

7.0000

5.0700

5.8420

56

****2485*

Martíns Fernández, Andrea

Quenda L

3.5000

7.3500

5.8100

57

****5376*

Santiago Martínez, Irene

Quenda L

6.5000

5.2800

5.7680

58

****4812*

Veiga Rilo, Elena

Quenda L

5.6000

5.8400

5.7440

59

****5214*

Caeiro Rodríguez, Lucía

Quenda L

4.7310

6.2608

5.6489

60

****6921*

Liñares García, Olalla

Quenda L

3.0000

7.3350

5.6010

61

****2846*

Vázquez Pardal, Ana Belén

Quenda L

6.2000

5.1200

5.5520

62

****7815*

López Sánchez, María Mercedes

Quenda L

4.9900

5.6495

5.3857

63

****9531*

Pereira Maceda, María

Quenda L

4.0180

6.2530

5.3590

64

****9900*

Cid Cabido, Xosé

Quenda L

0.0000

8.8100

5.2860

65

****2697*

Pombo Añón, Francisco Alberto

Quenda L

5.3780

5.2190

5.2826

66

****3711*

Taboada Lorenzo, Verónica

Quenda L

5.4100

5.0800

5.2120

67

****7420*

Penelas Devesa, Patricia María

Quenda L

4.5000

5.6760

5.2056

68

****4437*

De Castro Rodríguez, María Tareixa

Quenda L

4.9720

5.3400

5.1928

69

****5196*

Lemat Freire, Rebeca

Quenda L

3.0000

6.4750

5.0850

70

****5583*

López Arias, Patricia

Quenda L

4.0000

5.7200

5.0320

71

****5617*

Cea Vázquez, Sylvia

Quenda L

2.5310

6.4250

4.8674

72

****9279*

Duro Santos, María

Quenda L

2.0000

6.7616

4.8570

73

****2180*

Díaz Fernández, Carla

Quenda L

2.1000

6.1500

4.5300

74

****6877*

Varela Camba, Miguel Anxo

Quenda L

2.6720

5.6200

4.4408

75

****6467*

Bugallo González, Rita

Quenda L

3.0000

5.2166

4.3300

590108-Intervención Sociocomunitaria

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****4473*

Santos Pérez, Marta Esther

Quenda B

7.0600

6.8375

6.9376

2

****9962*

Sardá Miragaya, Alba

Quenda B

6.0000

5.7975

5.8886

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****3853*

Rodríguez Resino, Cristina

Quenda L

9.4540

8.0243

8.5962

2

****3395*

López López, Adrián

Quenda L

10.0000

7.4125

8.4475

3

****2160*

Barbeito Fernández, Ana

Quenda L

10.0000

6.1120

7.6672

4

****4022*

Prieto Paz, Virginia

Quenda L

9.0950

6.6641

7.6365

5

****2115*

Ferreiro Díaz, Fátima

Quenda L

6.8950

7.8930

7.4938

6

****5173*

Teijido López, María Carmen

Quenda L

10.0000

5.0257

7.0154

7

****2368*

Suárez Fernández, María Isabel

Quenda L

9.5180

5.2324

6.9466

8

****5556*

Nogueira Rodríguez, José Manuel

Quenda L

9.2490

5.2462

6.8473

9

****1671*

Campoi García, Comba

Quenda L

7.6600

6.1980

6.7828

10

****2017*

Beade Dopazo, Iria

Quenda L

4.0800

8.0150

6.4410

11

****1728*

Iglesias Granja, Rosario

Quenda L

4.2000

7.9325

6.4395

12

****4947*

Campuzano Afonso, Catarina

Quenda L

6.9600

5.5730

6.1278

13

****3657*

Sánchez Villaverde, Vanesa

Quenda L

6.3980

5.6976

5.9778

14

****9428*

Agra Varela, Adriana

Quenda L

4.5000

6.9220

5.9532

15

****7521*

Rodríguez Fernández, Miguel Ángel

Quenda L

5.6500

5.7745

5.7247

16

****7714*

Blanco Aguilar, David

Quenda L

4.0000

6.6630

5.5978

17

****5489*

López Adrio, Leticia

Quenda L

3.0000

6.8700

5.3220

18

****7560*

Calvo Torres, Inés

Quenda L

4.5000

5.7720

5.2632

19

****1048*

Ortega Iglesias, Diana

Quenda L

3.3870

6.1200

5.0268

20

****4192*

González de la Barrera, Sara

Quenda L

2.0000

5.8338

4.3003

590110-Organización e Xestión Comercial

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****2729*

Pérez Feijoo, Héctor Marcos

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****4173*

Álvarez García, Yolanda

Quenda L

9.9150

7.6506

8.5564

2

****2120*

Laíño Carbia, Marina

Quenda L

9.0000

7.9620

8.3772

3

****1462*

Míguez Míguez, Marta

Quenda L

7.5220

7.7661

7.6685

4

****9549*

Riopedre Díaz, Montserrat

Quenda L

7.9540

7.1712

7.4843

5

****4831*

Barrasa García, Irene

Quenda L

6.1990

8.3220

7.4728

6

****5952*

Longarela Rodríguez, Roberto

Quenda L

6.5750

7.7827

7.2996

7

****2776*

Franco Carnero, María del Carmen

Quenda L

5.9650

7.8920

7.1212

8

****5713*

Penas Nogueira, Noelia

Quenda L

7.3690

6.7962

7.0253

9

****9983*

Aldrey Villar, Rosa

Quenda L

4.5560

8.6513

7.0132

10

****4679*

Pérez Castelo, Nuria

Quenda L

5.7930

7.4422

6.7825

11

****1632*

Sabín Pedre, Raquel

Quenda L

5.6050

7.5358

6.7635

12

****1064*

Sande Veiga, Diego

Quenda L

6.2040

6.9870

6.6738

13

****4649*

Pece Montenegro, Pablo Joaquín

Quenda L

3.3540

8.6394

6.5252

14

****9352*

Lorenzo Valdivieso, María Elisa

Quenda L

4.5000

7.7650

6.4590

15

****4622*

Tojo Fernández, Julia Inés

Quenda L

4.3360

7.5760

6.2800

16

****0871*

Rodríguez Noya, Beatriz

Quenda L

4.4720

7.4785

6.2759

17

****3269*

García Calaza, Miriam

Quenda L

4.4600

7.4772

6.2703

18

****6665*

Ansia Vázquez, Rubén

Quenda L

4.0000

7.7156

6.2294

19

****5642*

Cortizo Rodríguez, María Montserrat

Quenda L

4.0540

7.3410

6.0262

20

****7875*

Loño Fagil, Marta

Quenda L

3.0860

7.8672

5.9547

21

****3653*

Domínguez Baños, Víctor José

Quenda D

3.0000

7.2688

5.5613

22

****4042*

Fernández Bernárdez, Beatriz

Quenda L

4.9980

5.7961

5.4769

23

****7199*

Boo Pardavila, Paula

Quenda L

3.5000

6.2180

5.1308

24

****0614*

Ferradas Bautista, Natalia

Quenda L

3.7580

5.8363

5.0050

25

****6464*

Otero Moreira, Rodrigo

Quenda D

1.0000

5.3802

3.6281

590113-Organización e proxectos sistemas enerxéticos

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****1058*

Fraguela Casal, Cristóbal

Quenda B

9.0000

9.8000

9.4400

2

****6173*

González Docasar, Alfonso

Quenda B

7.6000

9.7000

8.7550

3

****3272*

Fernández Diez, Jesús

Quenda B

7.3259

8.4000

7.9167

4

****7187*

Lamas Herrero, Eduardo

Quenda B

6.9339

7.5000

7.2453

5

****0393*

Mena Menéndez, Alberto

Quenda B

7.1172

7.3000

7.2177

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

****6649*

Ocampo Prado, Noelia

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****1498*

Maroño Buján, María Dolores

Quenda L

9.9620

8.8780

9.3116

2

****6282*

Rodríguez Pérez, Gustavo Adolfo

Quenda L

10.0000

7.1034

8.2620

3

****4902*

Álvarez Rivas, Leticia

Quenda L

7.4430

8.6236

8.1514

4

****1039*

Ríos Noya, Víctor

Quenda L

8.2200

7.7440

7.9344

5

****5774*

Lamazares Gómez, Vanesa

Quenda L

9.4840

6.4240

7.6480

6

****7587*

Fernández López, Juan Carlos

Quenda L

7.5840

6.6620

7.0308

7

****8988*

Fírvida Plaza, Iria

Quenda L

6.7720

7.1246

6.9836

8

****2868*

Fernández Bahamonde, Paula

Quenda L

6.3320

7.4166

6.9828

9

****8929*

Gandoy Domínguez, Miguel

Quenda L

7.0930

6.3420

6.6424

10

****0529*

Álvarez Pérez, Víctor Manuel

Quenda L

7.3400

5.3128

6.1237

11

****5977*

Pérez Durán, Marta

Quenda L

2.5000

6.6420

4.9852

12

****5750*

Losada Freire, Alejandro

Quenda L

3.0000

5.0920

4.2552

590117-Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****0549*

Liñares Beiras, Santiago

Quenda B

5.6426

5.0000

5.2892

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****7603*

Losada Iglesias, Isabel

Quenda L

7.1000

7.0527

7.0716

2

****6117*

Fernández Iglesias, Rosario

Quenda L

10.0000

5.0802

7.0481

3

****1775*

Álvarez de Mon Rego, Miriam Amparo

Quenda L

4.9440

6.7654

6.0368

4

****7410*

González Taboada, Miguel

Quenda L

5.0470

6.4472

5.8871

5

****4682*

Parcero Sánchez, Daniel

Quenda L

5.1360

5.6058

5.4179

590118-Procesos Sanitarios

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****6389*

Chao Millor, Montserrat

Quenda B

7.6000

6.3000

6.8850

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****1747*

Diéguez Sanmartín, Mónica

Quenda L

10.0000

6.9260

8.1556

2

****5177*

Gandoy López, Carmen

Quenda L

10.0000

6.7650

8.0590

3

****5813*

Temes Suárez, Rosario María

Quenda L

10.0000

6.4980

7.8988

4

****1968*

Pico Pico, María José

Quenda L

9.4130

5.1740

6.8696

5

****0318*

Mira Miñones, Beatriz

Quenda L

7.4370

5.4080

6.2196

6

****7740*

Carreira Parrado, Miguel

Quenda L

5.9360

5.8430

5.8802

7

****9214*

Sánchez Dopico, María Elena

Quenda L

5.4770

5.5580

5.5256

8

****9634*

Blanco Calvo, Moisés

Quenda L

3.3000

6.4060

5.1636

9

****2702*

Blanco Souto, María

Quenda L

2.4130

5.6930

4.3810

10

****4672*

Rey Moar, Montserrat

Quenda L

2.5360

5.0740

4.0588

590125-Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****0467*

Anca Pena, Antonio

Quenda B

7.9088

6.2340

6.9877

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****3496*

Pérez Vázquez, Ana María

Quenda L

9.0000

6.5350

7.5210

2

****8795*

Arias Arnejo, David

Quenda L

8.6900

6.4550

7.3490

3

****7140*

Gómez Reis, Benigno Manuel

Quenda L

6.7720

7.6010

7.2694

4

****6965*

Paradela Aradas, Manuel Ricardo

Quenda L

9.0000

5.7180

7.0308

5

****5637*

González Nieto, Ana

Quenda L

7.8630

6.3850

6.9762

6

****5552*

Díaz Sanz, María Cristina

Quenda L

7.5540

6.5106

6.9280

7

****7087*

Mirad Vázquez, José Manuel

Quenda L

7.2590

6.4592

6.7791

8

****2529*

Núñez Fernández, Belinda

Quenda L

4.8500

7.9812

6.7287

9

****1860*

Saíz Mata, José María

Quenda D

8.1890

5.7150

6.7046

10

****0891*

Otero Alegrete, Rodrigo

Quenda L

6.6100

6.4930

6.5398

11

****9164*

Suárez Lago, Juan Manuel

Quenda L

3.5000

8.4570

6.4742

12

****2691*

Brañas Rodríguez, Andrés

Quenda L

5.1300

7.3572

6.4663

13

****1541*

Abreu Maza de Lizana, Denis

Quenda L

7.0820

5.9800

6.4208

14

****2299*

Beloso Martínez, Enrique

Quenda L

5.0180

7.1814

6.3160

15

****9468*

Rodríguez González, José Antonio

Quenda L

5.5300

6.7380

6.2548

16

****2132*

Cabo Pociña, José Joaquín

Quenda L

6.5070

5.7568

6.0569

17

****5572*

Otero Pérez, Pablo

Quenda L

5.8490

5.9210

5.8922

18

****3918*

Carballal Freire, Laura

Quenda D

5.3800

6.1230

5.8258

19

****1815*

Pereira Pereira, Raquel

Quenda L

6.2300

5.3820

5.7212

20

****8555*

Seijo Espiño, David

Quenda L

3.8200

6.9630

5.7058

21

****3266*

Calvo Rial, Eva María

Quenda L

2.9100

7.1172

5.4343

22

****1993*

Franco Leis, Pedro

Quenda L

5.7950

5.1727

5.4216

23

****4880*

Pérez López, José

Quenda L

2.0000

5.6388

4.1833

24

****1575*

Eiriz Seijas, Roberto

Quenda L

2.0000

5.6091

4.1655

25

****9357*

Araújo Iglesias, José Ángel

Quenda L

2.1280

5.1130

3.9190

591203-Estética

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****2508*

Llevot Sánchez, María Cristina

Quenda L

10.0000

6.3466

7.8080

2

****3649*

Trigo Trigo, Tania

Quenda L

8.0310

6.9766

7.3984

3

****3374*

Soto Fontán, Alicia

Quenda L

8.2830

6.5752

7.2583

4

****9851*

Pazos Esteban, Elisa

Quenda L

7.3540

5.9794

6.5292

5

****6433*

Fernández Rey, Mercedes

Quenda L

4.7540

6.3477

5.7102

6

****6441*

Lamas Pernas, María del Mar

Quenda L

4.8900

6.2248

5.6909

7

****8733*

Gestal Sánchez, Laura María

Quenda L

4.2540

5.7941

5.1781

8

****7165*

González Rodríguez, María Isabel

Quenda L

3.2130

6.2922

5.0605

9

****0990*

Fariña Prado, Sara

Quenda L

3.5000

5.2901

4.5741

10

****0010*

Negro Taboada, Diego

Quenda L

2.0450

5.5568

4.1521

591205-Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****2272*

Fraga Fernández, Antonio

Quenda L

8.9180

7.6275

8.1437

2

****4111*

Pereiro López, Élida

Quenda L

9.3540

7.2652

8.1007

3

****7037*

De Luis Casares, José Luis

Quenda L

8.3540

7.7980

8.0204

4

****7958*

Conde Castro, Leticia

Quenda L

8.9540

7.3850

8.0126

5

****3301*

Vidal Caamaño, Óscar

Quenda L

7.8540

7.5585

7.6767

6

****3111*

Rodríguez Pequeño, Fernando

Quenda L

8.0770

7.2650

7.5898

7

****3862*

Pan García, María Isabel

Quenda L

8.0310

6.7485

7.2615

8

****8649*

Neira Franco, Teófilo

Quenda L

8.7590

6.2058

7.2271

9

****5958*

Astariz Martínez, Manuel

Quenda L

7.8230

6.6685

7.1303

10

****5205*

Creo González, Ramón

Quenda L

5.5000

8.0326

7.0196

11

****4179*

Riveiro Valiño, José Antonio

Quenda L

8.7540

5.6235

6.8757

12

****7634*

Prieto Losada, Jheray Carlos

Quenda L

7.0540

6.4318

6.6807

13

****9419*

Rodríguez Pérez, Eva

Quenda L

7.3540

5.3020

6.1228

14

****6358*

Sánchez Ramil, Sagrario

Quenda L

6.3540

5.4915

5.8365

15

****3930*

Gómez Arias, Miguel Ramiro

Quenda L

5.7360

5.8080

5.7792

16

****3890*

Conde Valladares, Ángel

Quenda L

5.4000

5.8034

5.6420

17

****2113*

Pérez Arranz, Carlos

Quenda L

3.2570

5.5595

4.6385

591216-Operacións de Produción Agraria

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****3919*

González Rodríguez, Alberto Jesús

Quenda L

10.0000

7.2594

8.3556

2

****5708*

Engroba Sal, Óscar

Quenda L

10.0000

6.9732

8.1839

3

****1128*

Vaamonde Rois, Carlos Alberto

Quenda L

10.0000

6.2411

7.7447

4

****3123*

López García, Elisa

Quenda L

7.0490

8.0296

7.6374

5

****6676*

Pita López, Marina

Quenda L

9.0000

6.6426

7.5856

6

****8420*

Castro Puga, Ana María

Quenda L

7.9360

7.2869

7.5465

7

****6486*

Moo García, María

Quenda L

6.2500

8.1342

7.3805

8

****7381*

Morais Lorenzo, Patricia

Quenda L

6.1950

8.1062

7.3417

9

****4207*

Santamarina Alonso, María Teresa

Quenda L

7.0840

6.8488

6.9429

10

****4973*

López Estévez, Verónica

Quenda L

5.6000

7.8270

6.9362

11

****9294*

López López, Yolanda

Quenda L

4.3950

7.1758

6.0635

12

****1567*

Tomé Carbia, José Manuel

Quenda L

7.3130

5.2084

6.0502

13

****6742*

Pedre Vázquez, Joaquín

Quenda L

3.6000

7.6770

6.0462

14

****2875*

Soto López, Mario

Quenda L

4.4130

7.0510

5.9958

15

****5193*

Sieiro González, Verónica

Quenda L

5.1100

6.2144

5.7726

16

****3524*

Gil Docampo, Guillermo

Quenda L

4.5000

6.1386

5.4832

17

****5055*

Blanco Hermida, Martín

Quenda L

1.5000

5.8070

4.0842

18

****9927*

Álvarez González, Andrés

Quenda L

0.5000

6.1115

3.8669

591219-Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****7497*

Solloso Bañobre, Antía

Quenda L

9.9130

7.8324

8.6646

2

****1240*

Montero Carreira, Lucía

Quenda L

10.0000

7.7655

8.6593

3

****1101*

López Parada, Mónica

Quenda L

10.0000

6.9859

8.1915

4

****9914*

Sanz Caramés, Noelia

Quenda L

8.7990

7.7155

8.1489

5

****6356*

Diñeiro López, Rosa Ana

Quenda L

8.6590

7.5325

7.9831

6

****8114*

Pociña Pazó, Beatriz

Quenda L

9.7590

6.7600

7.9596

7

****4642*

Moure Domínguez, Vanessa

Quenda L

7.4670

8.2195

7.9185

8

****3185*

Buján García, Eva

Quenda L

8.6960

7.1785

7.7855

9

****9649*

Trashorras López, María José

Quenda L

7.3490

8.0360

7.7612

10

****5467*

Gómez Álvarez, Ana Belén

Quenda L

7.1360

8.1705

7.7567

11

****4259*

Nistal Nuño, Graciela

Quenda L

6.7530

7.6610

7.2978

12

****6233*

Vázquez Gil, María José

Quenda L

6.5000

7.7155

7.2293

13

****4073*

Andión Otero, Rosa María

Quenda D

6.4710

7.6310

7.1670

14

****7170*

Ureta Guzmán, Rosa María

Quenda L

6.9540

7.3015

7.1625

15

****4578*

Carreira Parrado, Rosa María

Quenda L

8.5400

5.6125

6.7835

16

****9624*

Chaves Moledo, Mariña

Quenda L

5.0130

7.4485

6.4743

591220-Procedementos Sanitarios e Asistenciais

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****5221*

Varela Freire, Eva

Quenda L

9.3360

7.6342

8.3149

2

****6036*

Álvarez López, Ana Clara

Quenda L

8.6950

8.0178

8.2887

3

****3547*

Martínez Rodríguez, Verónica

Quenda L

10.0000

5.7782

7.4669

4

****7470*

Álvarez Álvarez, José Manuel

Quenda L

6.8540

7.8709

7.4641

5

****0563*

Rodríguez Pombo, Eva

Quenda L

8.8770

6.4337

7.4110

6

****6618*

Alonso Sangil, Elisa

Quenda L

10.0000

5.6594

7.3956

7

****5314*

Lorenzo Rivadulla, Marta

Quenda L

8.1540

6.7469

7.3097

8

****1226*

Abeijón Martínez, Diego

Quenda L

7.7490

6.9977

7.2982

9

****2827*

Amor Méndez, Emma

Quenda L

9.2310

5.8469

7.2005

10

****9612*

Pena Rodríguez, Sandra

Quenda L

9.3490

5.7636

7.1978

11

****2592*

Muruais Conde, María Carmen

Quenda L

10.0000

5.2998

7.1799

12

****2618*

Gómez Cerradelo, María Soledad

Quenda L

9.2590

5.7779

7.1703

13

****2208*

Teijeiro González, María Dorinda

Quenda L

8.8310

6.0231

7.1463

14

****8686*

Gómez Canabal, Estela

Quenda L

9.8540

5.0936

6.9978

15

****4144*

Rondán Navas, Antonio

Quenda L

9.2540

5.2196

6.8334

16

****5940*

Prado Nistal, Ana

Quenda L

7.8310

6.0519

6.7635

17

****4368*

Romasanta Formoso, María Ester

Quenda L

6.8310

6.6598

6.7283

18

****0208*

Gutiérrez Vázquez, Marta María

Quenda L

9.0180

5.0666

6.6472

19

****3676*

Gestal Couselo, María Jesús

Quenda L

6.6180

6.0732

6.2911

20

****1256*

Alcaraz Sánchez, Loida

Quenda L

7.7770

5.0165

6.1207

21

****2356*

Santamaría Redondo, Virginia

Quenda L

3.8360

7.0723

5.7778

22

****7474*

Souto Illobre, Sabela Dolores

Quenda L

5.5000

5.5478

5.5287

23

****9776*

Souto Pérez, Jenifer

Quenda L

3.5650

6.2290

5.1634

24

****1989*

García Sánchez, Daniel

Quenda D

4.6950

5.3296

5.0758

25

****1179*

Blanco Vicente, Zaida

Quenda L

3.5000

5.9328

4.9597

26

****2399*

Peña Hermida, María Dolores

Quenda L

4.2000

5.1732

4.7839

27

****9138*

Varela Neira, María Belén

Quenda L

3.6770

5.3230

4.6646

28

****5213*

Montenegro Gil, Yolanda

Quenda L

3.1000

5.1932

4.3559

29

****2971*

Ruzo Cedillo, Sabela

Quenda L

3.0000

5.2075

4.3245

30

****0552*

Alonso Paz, Bárbara

Quenda L

2.0000

5.0157

3.8094

591221-Procesos comerciais

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****7071*

Rodríguez Lago, Elena

Quenda L

9.2630

8.1519

8.5963

2

****2974*

Blanco Cerradelo, Lidia

Quenda L

8.3260

7.3250

7.7254

3

****7998*

Figueira Mariño, José Manuel

Quenda L

7.9540

7.3330

7.5814

4

****0695*

Seoane Sobrino, María Soledad

Quenda L

8.9450

6.6652

7.5771

5

****7605*

Veiga Lozano, María Josefa

Quenda L

6.7450

7.9768

7.4841

6

****5368*

Maseda Ferreiro, Elena Rosario

Quenda L

8.7030

6.6670

7.4814

7

****0005*

Durán Medraño, Roi

Quenda L

6.4590

7.7740

7.2480

8

****1320*

Bugallo Sarmiento, Carlos Alberto

Quenda L

6.8800

7.3240

7.1464

9

****0405*

Pérez Álvarez, Sonia

Quenda L

7.9710

6.1680

6.8892

10

****8080*

Isorna Díaz, Isabel

Quenda L

7.1360

6.5464

6.7822

11

****6446*

Morgade Valcárcel, Iria

Quenda L

6.0900

7.1790

6.7434

12

****4611*

Fernández Gómez, José

Quenda L

6.8060

6.4550

6.5954

13

****9598*

González Dacal, Cristina

Quenda L

5.6130

7.0828

6.4949

14

****4513*

Yáñez Barge, Juan Manuel

Quenda L

3.5000

7.8542

6.1125

15

****9571*

Suárez Tuñas, María Clara

Quenda L

5.7290

6.3668

6.1117

16

****0542*

Álvarez Rodríguez, María Eva

Quenda L

4.9950

6.6993

6.0176

17

****8193*

Martínez Oseira, Noela

Quenda L

5.3130

6.3815

5.9541

18

****6967*

Carnero Gómez, María Jesús

Quenda L

4.5000

6.8290

5.8974

19

****8286*

Hortas Dacosta, Iago

Quenda L

5.0590

6.2964

5.8014

20

****3989*

Tejo Fuentes, Salomé

Quenda L

6.0000

5.4394

5.6636

21

****6751*

Soto Mariño, Xoán

Quenda L

3.5540

6.7650

5.4806

22

****2298*

Alonso Iglesias, Alicia

Quenda L

2.8540

7.1130

5.4094

23

****1354*

García Brandeiro, Rocío

Quenda L

4.6490

5.9149

5.4085

24

****2895*

Fernández Dopico, Eva María

Quenda L

3.0000

6.8734

5.3240

591226-Servizos de Restauración

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****4924*

Vizoso Arribe, María Olga

Quenda L

9.4660

7.6700

8.3884

2

****3720*

Moreira García, Marcos

Quenda L

9.0000

7.9750

8.3850

3

****3157*

Rey Fernández, María José

Quenda L

10.0000

6.7660

8.0596

4

****7405*

Garrido Cousillas, José Ramón

Quenda L

6.9130

8.6650

7.9642

5

****1290*

Mosquera Miramontes, Diego

Quenda L

9.2540

6.9810

7.8902

6

****0765*

Vázquez Freijomil, María Isabel

Quenda L

9.0360

6.9850

7.8054

7

****2252*

Sánchez Atán, María Isabel

Quenda L

9.2490

6.6250

7.6746

8

****2330*

Vidal García, Francisco

Quenda L

10.0000

5.5200

7.3120

9

****8075*

Alvite Caamaño, María del Carmen

Quenda L

7.6490

5.8330

6.5594

10

****9554*

Cerdeira Valladares, Luis

Quenda L

8.3720

5.1740

6.4532

11

****8435*

León Martínez, María del Mar

Quenda L

6.6180

6.3250

6.4422

12

****3006*

Vidal Aspres, Juan Ventura

Quenda L

6.6720

5.6900

6.0828

13

****7272*

Amado Díaz, Marta

Quenda L

5.3440

6.1650

5.8366

14

****0233*

Collazo Quinteiro, Beatriz

Quenda L

6.1540

5.2860

5.6332

15

****9133*

Sestayo Riveiro, Pedro Tomás

Quenda L

5.3720

5.8050

5.6318

592011-Inglés

Quendas F e M

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

****5762*

Barry Murphy, Deirdre

Quenda M

10.0000

9.5600

9.7580

2

****8880*

Del Río Rodríguez, Manuel

Quenda M

10.0000

9.4000

9.6700

3

****9932*

Rosales Damil, Sonia

Quenda M

9.5000

9.2500

9.3625

4

****2655*

González Barreiro, Ana

Quenda M

9.4000

9.2000

9.2900

5

****9435*

Castro Baamonde, Marcela

Quenda M

10.0000

8.5600

9.2080

6

****2789*

Tizón Couto, Beatriz

Quenda M

9.5400

8.6000

9.0230

7

****0944*

Gaute Montes, Verónica

Quenda M

8.7000

9.2800

9.0190

8

****2791*

Tizón Couto, David

Quenda M

7.7339

9.8000

8.8703

9

****3408*

Hernández Crespo, Manuel Jerónimo

Quenda M

8.7000

8.9200

8.8210

10

****0691*

Pérez Torres, Jesusa

Quenda M

10.0000

7.4800

8.6140

11

****3821*

Rodríguez Domínguez, Mónica

Quenda M

9.2504

8.0800

8.6067

12

****1536*

Lama Giménez, María

Quenda M

10.0000

7.3200

8.5260

13

****5113*

Cobas García, Matilde

Quenda M

9.8500

7.4400

8.5245

14

****2787*

Fernández Bermúdez, Angelina Gema

Quenda M

9.7000

7.5600

8.5230

15

****9514*

Conde Pardo, Patricia

Quenda M

10.0000

7.2000

8.4600

16

****2967*

Álvarez Paz, Eva

Quenda F

8.7000

7.8400

8.2270

17

****9243*

Torrado Mariñas, Laura

Quenda M

7.3806

8.5200

8.0073

18

****7092*

Fernández Rodríguez, Carmen María

Quenda M

10.0000

6.3600

7.9980

19

****9995*

González Szamocki, Miguel Guido

Quenda M

5.7000

9.7600

7.9330

20

****2829*

Brennan, Fiona Mary

Quenda M

7.8591

7.8400

7.8486

21

****6526*

García Couso, Diana

Quenda M

6.7087

8.7600

7.8369

22

****2146*

Wellings, Matthew Philip

Quenda M

7.7504

7.6400

7.6897

23

****4025*

Rodríguez Gulías, Beatriz

Quenda M

5.5504

9.3600

7.6457

24

****5862*

Rodríguez Manso, Laura

Quenda M

10.0000

5.6500

7.6075

25

****6166*

Mckevitt, Kerry Ann

Quenda M

6.4086

8.4000

7.5039

26

****5878*

Gago Pesado, Marta

Quenda M

5.8506

8.7200

7.4288

27

****0528*

Márquez Ézara, María Teresa

Quenda F

8.3000

6.5600

7.3430

28

****5421*

Pérez Pérez, María Elia

Quenda M

8.1502

6.5600

7.2756

29

****6967*

Fernández Fernández, Mónica

Quenda M

9.5000

5.4400

7.2670

30

****3326*

Gayoso Rodríguez, Rocío

Quenda M

9.1000

5.7600

7.2630