Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Venres, 14 de setembro de 2018 Páx. 42298

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 19 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018 (SI429A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou no ano 2018, a través da Resolución do 19 de xuño de 2018 (DOG núm. 127, do 4 de xullo) as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, que comprende as seguintes liñas e axudas complementarias: a) Liña Emprende; b) Liña Innova; c) Liña Activa; d) Liña ITEF; e) Axuda complementaria Concilia; f) Axuda complementaria Dual. Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco programa operativo FSE-Galicia 2014-2020.

O prazo e a forma de presentación das solicitudes están regulados no artigo 12 da Resolución do 19 de xuño de 2018. Así mesmo, no artigo 13 determínase a documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa tramitadora e encargada da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos.

O parágrafo segundo do artigo 16.1 da Resolución do 19 de xuño de 2018 dispón que por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os requirimentos de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Así mesmo, os requirimentos tamén se publicarán na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes obxecto de requirimento por non estar debidamente cubertas e/ou non achegar a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación-SI429A 2018).

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa advertencia de que, de non o facer, se lles terá por desistidas da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 da dita lei.

3. Informar as persoas interesadas que, de acordo co establecido no artigo 13.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación requirida debe ser realizada electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?-codtram=SI429A) están dispoñibles os modelos normalizados dos anexos relativos a este procedemento (SI429A). Na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade (http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/subvencions-para-o-apoio-ao-emprendemento-feminino-programa-emega-ano-2018) están dispoñibles os modelos dos plans de negocio empresarial correspondentes ás liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF.

4. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade, a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal, no teléfono indicado no artigo 29 da convocatoria (981 54 53 74), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Requirimentos de emenda de documentación (SI429A 2018)

Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Nº de expediente

Solicitante
(por orde alfabética)

NIF

Documentación que se require

SI429A 2018/027

Abba Sigüeiro, S.C.

J70533526

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; anexo III da promotora Patricia; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2018/204

Acubillo, S.C.

J70562491

Anexo III a nome da promotora Olaya; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras (as presentadas son altas previas pendentes de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/034

Alcántara Guzmán, Génesis Rubí

X9765178E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/012

Aldariz González, María Luz

33270450F

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/031

Alonso Fernández, Aurora

36058080Z

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/030

Alonso Gómez, Nuria

36118977F

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/314

Álvarez Sueiro, Carla

53190799X

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/139

Anainas, S. Coop. Galega

F70551213

Copia do documento de constitución da sociedade; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade; certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; copia do libro de familia da promotora con filla/s ou fillo/s menores de 3 anos.

SI429A 2018/344

Annie Novia, S.L.U.

B27780543

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; se é o caso, copia dos documentos acreditativos de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da empresa que acrediten o grao de participación indicado no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/316

ARC Asesores, Abogados y Economistas 2012, S.L.

B70316930

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (o presentado non é o correspondente á liña pola que solicita a axuda); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/026

Argueta Pérez, Denia Lorena

Y3733960Q

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/233

Arias Cancelinha, Tania

76622883Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/361

Arnoso Mascato, Lidia

76860625F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (no presentado os datos relativos á forma xurídico-fiscal non se corresponden cos datos indicados no anexo I); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/202

Arroyo López, Mónica

33327835F

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/077

Arteaga Marca, Carolina Rosbeli

49915717J

Anexo II debidamente cuberto (no presentado consta unha persoa representante cando está asinado e presentado pola solicitante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/051

Atlanta Foreign Trade, S.L.

B27773506

Aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda, xa que presentou dúas solicitudes para liñas distintas; aclaración sobre se a promotora Rosario está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (o presentado está sen cubrir); escritura/s de compravenda de participacións que acrediten a titularidade e grao de participación do capital social indicado no anexo I; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social das dúas promotoras; informe de vida laboral actualizado da promotora Rosario; se é o caso, a documentación específica da Liña Innova relacionada no artigo 13.1.

SI429A 2018/268

AYB Family Shop Center, S.L.

B70563085

Anexo II debidamente cuberto (no presentado non constan os datos da persoa representante).

SI429A 2018/141

Bar O que

Faltaba, S.C.

J32484263

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE correspondente ao exercicio 2018.

SI429A 2018/159

Barallocas, S.C.

J70556105

Anexo II (o presentado está sen cubrir); anexo III (un anexo por cada promotora); copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; copia do libro de familia da promotora con filla/s ou fillo/s menores de 3 anos; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2018/067

Barbeyto López, Sabela

53161036D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2018; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/011

Barreiro Méndez, Laura

44838893W

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2018/060

Barros Romero, Silvia

35573836N

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e allea; acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.1.2016); aclaración sobre o concepto e a administración concedente da axuda declarada no anexo I; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade (presentou o informe de situación, non o informe de vida laboral do código de conta de cotización).

SI429A 2018/231

Bello y Martínez, S.C.

J70446059

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; anexo III (un anexo por cada promotora: os presentados están sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa debidamente cuberto en todos os seus puntos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2018/229

Bermejo Taboada, Mónica

32834716P

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; anexo II (no presentado non constan os datos da persoa representante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/164

Bernárdez Zurita, Isabel Noelia

36151792R

Anexo I debidamente cuberto (no presentado os datos persoais da solicitante non coinciden cos da persoa que o asina mediante certificado dixital); copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2018/150

Bier Correa, Luciana

54704416C

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/355

Blanco Abad, María Sol

76703705Q

Anexo II (no presentado non constan os datos da persoa representante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (no presentado os datos relativos á forma xurídico-fiscal non se corresponden cos datos indicados no anexo I); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/208

Bra Bao, María Isabel

33269363R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/054

Bravo Landolfi, Náyade

51734387G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/189

Bren, Malgorzata

X7649407K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/064

Buján Paredes, Mercedes

33309160P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/112

Cabaleira Cereijo, María del Carmen

36075836Z

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (na presentada non consta o procedemento para o cal se outorga a representación nin está asinada pola persoa autorizada); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/351

Cabaleiro Alonso, Rosa María

36112602A

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/004

Caboalles Pérez, María Merce

44414426T

Copia do libro de familia.

SI429A 2018/210

Cadahía Rey, Tania

33554962D

Anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2018/250

Campos Ferro, Natalia

44091075Y

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/259

Canoura Sánchez, Lucía

34635207J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2018/001

Cao Fernández, Lorena

44496778N

Aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda (no anexo I marcou Liña Innova, pero a data de inicio da actividade é o 3.7.2018); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña pola que solicite a axuda.

SI429A 2018/192

Carlini, Patricia Adriana

X4642279M

Copia do NIE.

SI429A 2018/340

Carrasco Montilla, Julie Corabel

77477472V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/039

Castello Branco de Vasconcelos, Veruska

Y5094600E

Copia do NIE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/020

Castiñeira Casavieja, María Azucena

32695414V

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/349

Castro Conde, Sandra

34880202N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/186

Cedeño Mendoza, Priscila Dolores

Y6389549W

Aclaración sobre a relación de promotoras declaradas no anexo I (declara como promotora a unha artesá non vinculada laboralmente á empresa); anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2018/332

Cernadas Seijo, Isabel Emilia

36127800K

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén é traballadora por conta allea doutra empresa; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/214

Chouza Pacheco, Yolimar Carolina

55041221J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/091

Cian Vital, S.L.U.

B70322789

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/301

Cocomel, S.C.

J94171477

Aclaración sobre se a promotora Belén está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén é traballadora por conta allea doutra empresa; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

SI429A 2018/252

Corbelle Gómez, Isabel

38134114E

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/359

Corral González, María del Carmen

36043084Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (no presentado os datos relativos á forma xurídico-fiscal non se corresponden cos datos indicados no anexo I); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/258

Costal Avión, Marisol

35315912X

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos da/das promotora/s nin o punto 5); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/043

Costas Castro, Noelia

53194322Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/325

Couto Picos, Antonia

32624694E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos para a actividade pola que solicita a axuda).

SI429A 2018/114

Crispín Pazo, Beatriz

36139790M

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/187

Cuevas Feliz, Carmen Caridad

X4270944M

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2018/035

Cundíns Balsas, María Yolanda

32841517R

Aclaración sobre o tipo de contrato (temporal ou indefinido) do posto de traballo que se compromete a crear (axudante de tenda); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/127

Da Mota Rodríguez, Noemia

34638871C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/251

Dablanca Chao, Belén Esperanza

52871701Z

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/028

De la Fuente de las Cuevas, María

44459455H

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/288

Del Rosal Agustí, Belén

50325449T

Anexo II debidamente cuberto (no presentado, no punto 1 non están cubertos os datos da promotora da empresa, senón as empresas nas que traballou como traballadora por conta allea); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/326

Dicon Formación, S.L.

B70441308

Aclaración sobre a/as liña/s pola/s que solicita a axuda (non o indicou no anexo I); anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime de Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña pola que solicite a axuda; se é o caso, a documentación específica da liña pola que solicite a axuda relacionada no artigo 13.1.

SI429A 2018/092

Dolche Peluqueros, C.B.

E27428036

Aclaración sobre o posto de traballo por conta allea que se compromete a crear indicado no punto 3 do anexo II, dado que ese posto de traballo xa existe na data de presentación da solicitude.

SI429A 2018/348

Domínguez Cendón, María

36105557L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (no presentado os datos relativos á forma xurídico-fiscal non se corresponden cos datos indicados no anexo I); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/203

Dream Home, S.C.

J32492571

Anexo III (un anexo por cada promotora: os presentados non son válidos, xa que non se poden validar as sinaturas electrónicas).

SI429A 2018/227

Eguidazu Alcelay, Natalia

30671313P

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; anexo II (no presentado non constan os datos da persoa representante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/290

El García Coruña, S.L.

B70548599

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia do libro de familia da promotora con filla/s ou fillo/s menores de 3 anos.

SI429A 2018/106

Entenza Gómez, Tamara

53610243A

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/181

Falcón Aragunde, Susana

35479770Q

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2018/196

Fernández Blanco, Ana María

36057602L

Anexo I debidamente cuberto (no presentado non indicou a liña pola que solicita a axuda nin a forma xurídica da empresa); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña pola que solicite a axuda; se é o caso, a documentación específica da liña pola que solicite a axuda relacionada no artigo 13.1.

SI429A 2018/118

Fernández Cepeda, María del Carmen

45873547R

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2018/238

Fernández Fuentes, María de los Ángeles

44081771V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/235

Fernández García, Yenifer

09815251R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2018/102

Fernández González, Sandra

35474844N

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/309

Fernández Mosquera, Tania Cristal

44473043J

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/053

Fernández Padmoore, Julia

39488284K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2018/058

Fernández Pagan, Nahir

53195997X

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/350

Fernández Paz, Patricia

36153638F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (no presentado os datos relativos á forma xurídico-fiscal non se corresponden cos datos indicados no anexo I).

SI429A 2018/278

Fernández Prado, María Isabel

76617275C

Anexo II (no presentado non se recolle a creación do posto de traballo obrigatorio de acordo co establecido no artigo 7.1.b) das bases reguladoras); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2018; memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto de mellora; no caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio.

SI429A 2018/330

Figueiras Vieites, Eva María

36106471J

Anexo II debidamente cuberto (no presentado non constan os datos da solicitante); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/279

Figueruelo Defrancisco, Samantha

45148956W

Aclaración sobre o posto de traballo por conta allea que se compromete a crear segundo o indicado no anexo II (indicou o nome da traballadora, non o posto de traballo); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/342

Fojo Outeiro, Nuria

46895368R

Anexo II (o presentado está sen cubrir); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/356

Fonseca Rodríguez, María del Mar

53162025D

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/273

Fraga Cancela, Beatriz

44836814Q

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (na presentada non consta o procedemento para o cal se outorga a representación); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/260

Freire Roma, Marta

35629382J

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/154

Fuente Torrado, María Pilar

52451097B

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/207

Gago Domínguez, María Purificación

52455983K

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa (na resolución de alta no réxime de autónomos consta o colectivo 524-sociedade mercantil anónima ou limitada); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/345

Galytska Dikaya, Alina

54658871S

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/184

Gándara Garbison, Aranta Gali

47435565C

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I e II a nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE (a presentada é ilexible); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado está incompleto); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018 a nome da S.L.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.; acreditación de que se trata dunha pequena empresa nos termos establecidos no artigo 5.2.a) das bases reguladoras.

SI429A 2018/076

Garabana García, Ana María

32642707A

Anexo II debidamente cuberto (no presentado consta unha persoa representante cando está asinado e presentado pola solicitante e non está cuberto o punto 5); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/188

García Gómez, Olga Piedad

54672928L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/211

García González, Naila Gertrudis

Y1442732W

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/096

García González, Yolanda

44470461F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/341

García Tineo, Verónica Nairobith

Y6128373Z

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2018/292

Garrido Caramés, Rocío

76824706Z

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/296

Gero Sonajero, C.B.

E27439686

Anexo II (o presentado está sen cubrir); anexo III (un anexo por cada promotora); copia do documento de constitución da C.B.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2018/025

Goiriz Castro, Lucía

33556113X

Aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda (no anexo I marcou Liña Innova, pero a data de inicio da actividade é o 14.6.2018); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña pola que solicite a axuda; se é o caso, a documentación específica da liña pola que solicite a axuda relacionada no artigo 13.1.

SI429A 2018/103

Gomes Pimentel, Rozilany

X5792483W

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/320

Gómez Fariña, Lucía

44849366X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/104

Gómez López, Adelaida

44588235K

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/358

Gómez-Ulla Rubira, Rocío

35488589A

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/304

González Casero Mª Soledad, 000558152, S.L.N.

B32322034

Acreditación de que a promotora María Soledad é a titular do 100 % das participacións sociais da empresa, tal e como declarou no anexo I (na escritura de constitución da sociedade consta que está participada por outra socia).

SI429A 2018/254

González Fernández, María del Carmen

36049915Z

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que non o indicou no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/066

González Mateo, Irene Aranzazu

46898492C

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; copia completa do libro de familia da promotora; para os efectos de valoración da solicitude, acreditación da pertenza ao colectivo indicado no anexo II da traballadora por conta allea Rosalía.

SI429A 2018/323

González Rodríguez, Lucía

33555555G

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (no presentado, no punto 2 non están cubertos todos os datos da traballadora por conta allea); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2018/335

Gráficas Mera, S.L.

B15237308

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, copia dos documentos acreditativos de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da empresa que acrediten o grao de participación indicado no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade; acreditación de que se trata dunha pequena empresa nos termos establecidos no artigo 5.2.a) das bases reguladoras; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/003

Grela Fariña, Marta

54125498N

Aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda (no anexo I marcou Liña Innova, pero presentou o plan de negocio correspondente á Liña Emprende, ademais de que a data de inicio da actividade é o 1.2.2018); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2018/195

Guadaño Rúa Figueroa, María

50896388X

Aclaración sobre a forma xurídica e sobre o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/050

Gutiérrez Arriba, Lourdes

33535218E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/147

Hernández Hernández, Yamilka Victoria

X6851991S

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/182

Hervella Rodríguez, Susana

76729408M

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/176

Iglesias Fandiño, Verónica

77463224Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/261

Iglesias Moreno, María Alejandra

33349890M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2018; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2018/113

Iglesias San Primitivo, Natalia

34998229A

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa.

SI429A 2018/121

Inamar Formación y Consultoría, S.L.

B70556196

Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; copia do libro de familia da promotora con filla/s ou fillo/s menores de 3 anos.

SI429A 2018/334

Inter PB Finanzas Clave, S.L.U.

B94169059

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver no novo posto de traballo para mulleres vinculado ao proxecto de mellora.

SI429A 2018/107

Inthemove Proyectos, S.L.

B70384284

Aclaración sobre se as promotoras Noelia L.V. e Rosa María están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (no presentado non están relacionadas todas as promotoras da S.L.); copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras Noelia L.V. e Rosa María; informe de vida laboral actualizado das promotoras Noelia L.V. e Rosa María; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A 2018/008

Irxa, C.B.

E27793454

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B. (segundo a escritura de constitución, a presidencia recae en Xandra Minerva); certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; anexo III (un anexo por cada promotora); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2018/246

Jeffery, Sarah Louise

Y0007996Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/101

Jiménez Paz, María del Carmen

29074322E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/083

Juncal Piñeiro, Isabel

35295903B

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2018/179

Justo Polo, Lara

47378936V

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia.

SI429A 2018/263

La Lonja Lucense, S.C.

J27502509

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; copia do libro de familia da promotora con filla/s ou fillo/s menores de 3 anos; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2018/013

Lago Lema, Verónica

79326762S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/265

Lago Romero, Beatriz

79328279Z

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/362

Loem, C.B.

E27775568

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á C.B.

SI429A 2018/134

Logicars Ibérica Transport, S.L.

B94117744

Anexo II (no presentado non está cuberto o punto 1); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/302

Lojo Rodríguez, Ana Luz

52935079G

Memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto de mellora; no caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio.

SI429A 2018/337

Longo Lorenzo, Noelia

35474031G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/140

López Ferradáns, Lucía

76870825H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/007

López González, Beatriz

35313920L

Anexo II (o presentado está sen cubrir); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; aclaración sobre a data de alta no Censo de Actividades Económicas da AEAT, xa que na certificación presentada constan dúas altas na mesma actividade.

SI429A 2018/280

López Lavandeira, Sabela

44818015P

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/002

López Pérez, Yéssica

78810649E

Aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda (no anexo I marcou Liña Innova, pero presentou o plan de negocio correspondente á Liña Emprende, ademais de que a data de inicio da actividade é o 25.5.2018).

SI429A 2018/228

López Prado, Rosa

33245891N

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/216

Luaces Cachafeiro, María Jesús

76818130Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/021

Maceiras Santiago, Carolina

32722266M

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2018/245

Maelcru, S.C.

J27378587

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á S.C.

SI429A 2018/198

Magariños Carbia, Milagros

44821925P

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/175

Mardeni Huerta, Seidy Evariskel

Y3386601A

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/319

Martínez Domínguez, Sonia

77001732D

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/157

Martínez Santos, Paula

76826587D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/327

Maruxia Asesores, C.B.

E94110962

Anexo III (un anexo por cada promotora); aclaración sobre o inicio da actividade da empresa, xa que a data de alta no censo de actividades económicas da AEAT é do 2.1.2015, pero as altas das promotoras no réxime de autónomos producíronse nos anos 2016 e 2017 (e o acordo de constitución da C.B. presentado está datado o 1.1.2017); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade; copia do libro de familia da promotora con filla/s ou fillo/s menores de 3 anos; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á C.B.

SI429A 2018/129

Maseda Vázquez, Clara

33322610A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2018/044

Mayo Martínez, Diana

78788245C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/041

Mel Saa, Raquel

33547081V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/178

Meraki S&F, S.C.

J94162401

Anexo III (un anexo por cada promotora: os presentados non son válidos, xa que non se poden validar as sinaturas electrónicas); informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/257

Merenes Arévalo, Lauren Isabel

48116881F

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/305

Míguez Pérez, Lucía

53171619N

Aclaración sobre a actividade económica para a cal solicita a axuda (no informe de vida laboral consta unha data de alta e unha actividade distintas das que constan na resolución sobre recoñecemento de alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2018/352

Mira, C.B.

E27793496

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B. (na presentada, actúa en representación da C.B. unha das socias, pero segundo a escritura de constitución a representatividade da C.B. é mancomunada); anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á promotora Milagros.

SI429A 2018/095

Morales Castillo, Yaned

49707426X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/194

Mourezuth Otero, Ercy del Valle

77481756T

Copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/143

Muñoz Jiménez, Yaleiry Gardeli

Y1892343D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/005

Niechwiadowicz, Izabela

Y0088323V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén é traballadora por conta allea doutra empresa; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2018/289

Nieto García, María Dolores

33264540P

Copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/297

Novoa Sousa, Ana Belén

34988889R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2018; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, se é o caso, en mutualidade de colexio profesional da promotora; se é o caso, certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa correspondente á convocatoria do ano 2018; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/244

Núñez Gil, Marta

33539231X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2018.

SI429A 2018/042

Núñez González, Beatriz

44469097T

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/303

Osorio Santalla, Raquel Ester

77407431B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/360

Otero Blanco, Ana Isabel

79321029D

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (no presentado non está cuberto o punto 5); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/249

Otero Cores, María del Carmen

35471076Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/336

Otero Rúa, Isabel

35304253N

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/271

Oubiña Rodríguez, Gema

35478028E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/308

Paranhos Quida, Eluar

Y3214825Z

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2018/163

Patiño Gesto, Eva María

79320319N

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (na presentada non consta o procedemento para o cal se outorga a representación); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/174

Pemán Mariño, Cristela

53184748P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (o arquivo presentado non se pode abrir).

SI429A 2018/162

Pena Rodríguez, María Lucía

45849924E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/262

Pereira Amoedo, Cristina

76895247Z

Aclaración sobre o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa indicado no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 13.1.n).

SI429A 2018/146

Pereira da Silva, Sandra

34627283R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/072

Pereira Pérez, Celeste

77014078G

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/151

Pérez Curiel, Clara Aurora

28936581M

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/232

Pérez Rodríguez, Yolanda Beatriz

47359518B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2018/333

Pernas Rega, Alba

33547776E

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/239

Piopiopa, S.C.

J32492951

Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras (nos presentados non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2018/037

Piquero Espuñes, María Elena

32788488X

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2018/173

Portela Martínez, Cecilia

35569861Q

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2018/117

Prendes Prieto-Puga, Lara

10883865N

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/070

Prieto Grandío, Verónica María

53168241S

Anexos I e II debidamente cubertos (nos presentados consta unha persoa representante cando están asinados e presentados pola solicitante); certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2018/183

Puertas Díaz, Verónica

35571994X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/061

Pumarega Chain, María José

76578185F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/145

Quelle Eijo, Patricia

53167581E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/088

Quintero Barrera, Gloria Beatriz

55165413M

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2018/177

Rafer Consulting Empresarial, S.L.

B15045933

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A 2018/161

Ramil Seivane, Natalia

34635521M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/109

Reinoso Randolfe, Beatriz

76732267N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa.

SI429A 2018/062

Rivas Lamas, María Isabel

33841907Y

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/322

Rodríguez Ares, Andrea

76580625D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/094

Rodríguez Feijoo, María Luisa

32662979N

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/285

Rodríguez González, Sandra

44472917W

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén é traballadora por conta allea doutra empresa; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/110

Rodríguez Padín, Laura

34994553F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/199

Rodríguez Ratón, Marina

34242618B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/209

Rodríguez Rivas, Paula

35476209C

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/206

Rodríguez Rodríguez, Ana María

76911560C

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/087

Rodríguez Rodríguez, Andrea

34283385E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/018

Rodríguez Silva, María del Mar

52482836X

Aclaración sobre a forma xurídica e o tamaño da empresa; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/120

Rodríguez Veiga, María Alejandra

44821079J

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/172

Roller Agencia Fotográfica Roller, S.L.U.

B70445754

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/090

Romero Bandeira, Palmira María de Fátima

36002492V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/169

Rosa, Ester Veronice

Y1503552X

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/124

Rúa Gallego, Olala

36130539T

Anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2018/343

Ruby, C.B.

E36913473

Anexo III (un anexo por cada promotora); copia do documento de constitución da C.B.; copia do documento de modificación e venda de participacións (o presentado está incompleto); certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/006

Ruiz Ligero, Encarnación

74921960N

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/047

Sahagun Cebral, María Jesús

36124096C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/287

Salgueiro Doce, Ana

77408502R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado non indicou a liña/s pola/s que solicita a axuda e non está cuberta a relación de persoas promotoras); anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 5); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña pola que solicite a axuda; se é o caso, a documentación específica da liña pola que solicite a axuda relacionada no artigo 13.1.

SI429A 2018/191

San Román Castiñeira, Daily

Y2516380X

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/152

Sánchez Nión, Nerea

54128625B

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/105

Sánchez Villar, Olga Aurora

76713521B

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa (na resolución de alta no réxime de autónomos consta o colectivo 521-socio de sociedade civil); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa.

SI429A 2018/276

Santos Pena, Marina

53483929M

Anexo I a nome da C.B.; anexo II (no presentado non constan os datos da persoa representante); copia do documento de constitución da C.B.; copia do NIF da C.B.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, se é o caso, en mutualidade de colexio profesional de cada unha das promotoras; se é o caso, certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende a nome da C.B.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á C.B.; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á promotora Marina.

SI429A 2018/284

Santos Pérez, Yolanda

36101086X

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa.

SI429A 2018/226

Sayed Ali Martínez, Esther Soha

48113966J

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/084

Seijo Couselo, Ruth

77006961V

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 2.1.2017); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/242

Sementeiras, S. Coop. Galega

F27859313

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social das promotoras Eva e Carmen; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras (nos presentados non constan as altas no correspondente réxime da Seguridade Social); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/282

Sesto Rúa, María Pilar

78785954Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/190

Simes García, Elisabe

52496094C

Copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2018/306

Siruca Home, S.C.

J94168986

Anexo II (o presentado está sen cubrir); anexo III (un anexo por cada promotora); copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2018/068

Soengas Novoa, Lidia

76817180D

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/111

Solla Domínguez, María Carmen

35324257Y

Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 13.1.n).

SI429A 2018/135

Solleiro Souto, Devorat

53111739R

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/300

Somos Tres Colección, S.L.

B27502525

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/099

Sotelo Rodríguez, Nuria

44474443X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/346

Soto Garrido, María Yolanda

44081479R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (no presentado os datos relativos aos recursos humanos e á forma xurídico-fiscal non se corresponden cos datos indicados no anexo I); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/144

Suárez Gil, María Belén

76747516N

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/059

Taboada Paz, María del Mar

34265910G

Anexo II debidamente cuberto (no presentado non está cuberto o punto 5); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/223

Talleres y Servicios La Telva II, S.L.

B15872591

Aclaración sobre se a promotora Lucía está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (no presentado non están relacionadas todas as promotoras no punto 1 e non está cuberto o punto 5); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/131

Tamayo Pulgar, Alicia

32725794Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/115

Torres López, María Isabel

76620614R

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/234

Torrez Jiménez, Estefani

35642480R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/363

Traba Facal, María Dolores

46899001T

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A 2018/123

Tramonto Inversiones, S.L.

B70548243

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/347

Urdampilleta Pérez, Iria

39452599D

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/311

Vales Fernández, Diana

39450396Z

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2018/221

Valga Consultoría Técnica, S.L.L.

B94096922

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A 2018/219

Valiñas García, Jeanette

77549589Y

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/033

Varela Suárez, María Dolores

34957243A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/230

Vázquez Díaz, Ana María

79312106X

Informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/132

Vázquez Maneiro, María del Carmen

76860060V

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/071

Vázquez Valcarcel, Diana

44088756X

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/281

Veiga Fernández, Ruth

34880614X

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende correspondente á convocatoria do ano 2018.

SI429A 2018/136

Vicente Fernández, María Sandra

76579150Y

Informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/364

Vidal Freijeiro, María Mercedes

35319141L

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa (na resolución de alta no réxime de autónomos consta o colectivo 520-socio de comunidade de bens, pero no anexo I indica que se trata dunha persoa física/autónoma); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (no presentado os datos relativos á forma xurídico-fiscal non se corresponden cos datos indicados no anexo I); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2017 ata a actualidade.

SI429A 2018/086

Vidal Seijas, Sandra

44833559G

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 5.7.2018).

SI429A 2018/353

Vieites Calvo, María Jesús

47366607Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2018/185

Villamor Pérez, Ana María

33548948K

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 22.12.2015); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa.

SI429A 2018/224

Villar Brandariz, Sonia María

32801390D

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.

SI429A 2018/357

Villar Mourelle, Rosa

76990298Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa (no presentado os datos relativos á forma xurídico-fiscal non se corresponden cos datos indicados no anexo I).

SI429A 2018/338

VR Bouzas, C.B.

E27791375

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

SI429A 2018/158

Yuguero Meis, Nuria

46051545W

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende.