Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Martes, 18 de setembro de 2018 Páx. 42698

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril).

De conformidade co disposto na base décima da referida Orde do 20 de marzo de 2018 (DOG do 16 de abril) o tribunal elaborou e ordenou por especialidade a lista de persoas aspirantes que superaron o procedemento selectivo, publicouna na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no enderezo electrónico www.edu.xunta.es/oposicions, e elevouna á persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Resultaron seleccionadas e acceden ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas aquelas persoas aspirantes que, ao seren ordenadas segundo a puntuación do concurso, obtiveron un número de orde igual ou inferior ao número de prazas convocadas na especialidade correspondente.

Logo de resoltos os posibles empates e exercidos os dereitos de opción recollidos na propia base décima da orde de convocatoria, procede facer pública a relación de aspirantes que superaron o procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública como anexo desta resolución a relación de aspirantes que superaron o procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, ordenados por especialidade e número de orde.

Segundo.- Os destinos que obteñan as persoas aspirantes que se relacionan no anexo desta resolución terán carácter provisional. De acordo co previsto no artigo 10.d) do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, modificado polo Real decreto 84/2018, do 23 de febreiro, as persoas que ingresen en virtude desta convocatoria deberán obter o seu primeiro destino definitivo en centros xestionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través da súa participación forzosa nos procedementos de provisión que se convoquen.

Terceiro. De conformidade co establecido no artigo 39.4 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, modificado polo Real decreto 84/2018, do 23 de febreiro, as persoas que accedan por este procedemento estarán exentas da realización da fase de prácticas. Verificado que as persoas que o superaron reúnen os requisitos xerais e específicos de participación establecidos nesta convocatoria, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aprobará o expediente do proceso selectivo e remitirá as listas das persoas que accederon ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, para o seu nomeamento e expedición dos títulos de funcionarias e funcionarios de carreira.

Cuarto. Contra a presente resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, un recurso de reposición ante o mesmo órgano no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Listaxe de persoas seleccionadas que acceden ao corpo de catedráticos

de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

76364336N

Fernando

Fraga

Traba

Acordeón

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

35552960C

María Teresa

Novoa

Freitas

Canto

L

2

36078982D

Patricia

Blanco

Piñeiro

Canto

L

3

72024525W

José Antonio

Campo

Edesa

Canto

L

4

32761933C

María Teresa

Bárbara

Criado

Canto

L

5

36119993B

Beatriz

Riobó

Agulla

Canto

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

52495031S

Esteban

Valverde

Corrales

Clarinete

L

2

36161780F

Asterio

Leiva

Piñeiro

Clarinete

L

3

32670955F

Roberto Carlos

Noche

García

Clarinete

L

4

18437662B

Marta

Sancho

Andrés

Clarinete

L

5

36132661Y

Javier

Abalde

Alves

Clarinete

D

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

32451228E

Manuel Andrés

Varela

Sanjurjo

Composición

L

2

36018078D

Carlos Manuel

Cambeiro

Alis

Composición

L

3

36104094M

Pablo

Beltrán

Sobrado

Composición

L

4

07543972H

Diego David

Cuevas

Sánchez

Composición

L

5

32665375Q

María de la Paz

Pita

Vázquez

Composición

L

6

32644733M

Mario

Seoane

Blanco

Composición

L

7

36157361G

José Antonio

Cantal

Mariño

Composición

L

8

36125861Z

Juan Manuel

Eiras

Tojo

Composición

L

9

30513883J

Miguel Francisco

Moreno

Pérez

Composición

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

12726985G

Juan Carlos

Villar

Del Saz Pardo

Contrabaixo

L

2

32824425K

Nerea

Casanova

Gilsanz

Contrabaixo

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

34954426S

Roberto Francisco

Relova

Quinteiro

Etnomusicoloxía

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

36086759N

Óscar

Araújo

Comesaña

Fagot

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

35317228S

Fernando

Raña

Barreiro

Frauta travesa

L

2

09775736T

César

Concheiro

Guerrico

Frauta travesa

L

3

51664888B

Julio Ángel

Cabo

Messeguer

Frauta travesa

L

4

09772909W

Manuel

Morales

Fernández

Frauta travesa

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

33239874K

José Luis

Fernández

Rodríguez

Guitarra

L

2

05262331T

Margarita

García

Escarpa

Guitarra

L

3

36022499Z

Antonio

Rocha

Álvarez

Guitarra

L

4

32443797C

Eulogio

García

Fernández-Albalat

Guitarra

L

5

32434426X

Rodolfo

García

Alonso

Guitarra

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

30485127F

Javier Luis

Jurado

Luque

Historia da música

L

2

36085651P

Baldomero

Barciela

Varela

Historia da música

L

3

32762940S

José Crisanto

Gándara

Eiroa

Historia da música

L

4

53163257E

Sergio

Añón

Lijo

Historia da música

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

25140257S

Teófila Matilde

Rubio

Mur

Improvisación e acompañamento

L

2

36127041K

Ana

Vaqueiro

Rodríguez

Improvisación e acompañamento

L

3

35259797S

María Nieves

Salguero

Núñez

Improvisación e acompañamento

L

4

33860900R

Pilar

Cancio

González

Improvisación e acompañamento

L

5

52483760Z

Mónica

Balo

González

Improvisación e acompañamento

L

6

34871180Y

Pablo

Abreu

Fernández

Improvisación e acompañamento

D

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

76894085W

María Cristina

García

Lomba

Música de cámara

L

2

36056713G

Jesús

Coello

Rodríguez

Música de cámara

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

35453696R

Luis

Costa

Vázquez

Musicoloxía

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

35306991J

Ismael

Vaquero

Baquero

Óboe

L

2

35565278X

Ricardo

Pazo

García

Óboe

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

10903127T

Adriana Cristina

García

García

Pedagoxía

L

2

36022648W

María Josefa

Torres

Estarque

Pedagoxía

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

32756238Y

Carlos

Castro

Roig

Percusión

L

2

44765893G

Jorge César

Pérez

Mestre

Percusión

L

3

76417127H

Pilar

García

Ríos

Percusión

L

4

53170841Q

David

Rodríguez

García

Percusión

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

32792257F

José Manuel

Yáñez

Carballeira

Piano

L

2

17864881E

María José

Cid

Castro

Piano

L

3

32799191H

Julio Carlos

Mourenza

Torreiro

Piano

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

4

34993622L

Javier

Ares

Espiño

Piano

L

5

76406925M

Nicasio

Gradaille

Peña

Piano

L

6

32681666T

Rosa María

García

Barcia

Piano

L

7

34943241P

Elisa

Timiraos

Ferreiro

Piano

L

8

07558185V

Enrique

López

Herreros

Piano

L

9

09786041R

Patricia

Rejas

Suárez

Piano

L

10

09745870B

Alicia

Núñez

Vallejo

Piano

L

11

36081150S

Isabel Pilar

Gil

Lloréns

Piano

D

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

36084285E

Alejo

Amoedo

Portela

Repertorio con piano para instrumentos

L

2

32657309T

Ricardo

Blanco

Rodríguez

Repertorio con piano para instrumentos

L

3

32689235W

Gabriel

López

Rodríguez

Repertorio con piano para instrumentos

D

4

32829211T

Jorge

Briones

Martínez

Repertorio con piano para instrumentos

L

5

36060376X

Constantino

Pérez

Muras

Repertorio con piano para instrumentos

L

6

78913858F

José Agustín

Candisano

Mera

Repertorio con piano para instrumentos

L

7

34966428B

Yolanda Montserrat

Delgado

Blanco

Repertorio con piano para instrumentos

L

8

35321578H

Severino Manuel

Ortiz

Rey

Repertorio con piano para instrumentos

L

9

32759634K

Pedro

Fernández

Roque

Repertorio con piano para instrumentos

L

10

32783149F

Alfonso

Vales

González

Repertorio con piano para instrumentos

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

34971600P

José Manuel

Fernández

González

Repertorio con piano para voz

L

2

36081264Z

Carlos Enrique

Pérez

Gómez

Repertorio con piano para voz

L

3

32793743K

Pablo Juan

Ferreño

López

Repertorio con piano para voz

L

4

52494044V

Lorenzo

De los Santos

Gago

Repertorio con piano para voz

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

32415957X

Narciso

Pillo

Guerreiro

Saxofón

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

2

34984980W

Rafael Salvador

Yebra

Rivera

Saxofón

L

3

36069882V

Pablo Miguel

Coello

Rodríguez

Saxofón

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

33406004E

Arturo

Centelles

Fabado

Trombón

L

2

29190174T

Jesús

Vicente

Monzó

Trombón

L

3

53161370K

Iago

Ríos

Martínez

Trombón

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

36101381Y

Enrique

Lorenzo

Vila

Trompa

L

2

32675856D

Sergio

Noche

García

Trompa

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

50070574B

Gonzalo

Sánchez

García

Trompeta

L

2

32788530Y

Andrés

Vales

González

Trompeta

L

3

35321351K

Javier

Viceiro

Filgueira

Trompeta

L

4

36111437B

Adolfo

Caride

Rodríguez

Trompeta

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

35565884H

Juan Carlos

Díaz

Álvarez

Tuba

L

2

36116196D

Ignacio

Fernández

Rodríguez

Tuba

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

36087498S

Francisco Javier

Escobar

Vidal

Viola

L

2

33540350W

Diego

Segade

Blanco

Viola

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

36126556L

Marta

Vélez

Pérez

Violín

L

2

20010788Y

Mario

Peris

Salom

Violín

L

3

18199884F

Ana Isabel

Avalos

Irañeta

Violín

L

4

32783248Z

Ángel

Rodríguez

Lozano

Violín

L

5

10575291Y

Manuel

Martínez

Álvarez-Nava

Violín

L

6

32836639E

Beatriz

Rodríguez

Caridad

Violín

L

Nº de orde

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Especialidade

Quenda

1

32783110Z

Clara

Groba

Otero

Violonchelo

L

2

36122519F

Ana María

Torres

Estarque

Violonchelo

L

3

15379806M

Carolina

Landriscini

Marín

Violonchelo

L

4

02632049K

Álvaro

Quintanilla

Marful

Violonchelo

L