Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Xoves, 20 de setembro de 2018 Páx. 42957

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 30 de agosto do 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cabana de Bergantiños (expediente IN407A 2018/10-1).

Expediente: IN407A 2018/10-1.

Promotora: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Denominación da instalación: recuamento LMTS no lugar de Neaño-senda peonil AC-429.

Concello: Cabana de Bergantiños.

Feitos.

1. O 19 de xaneiro de 2018, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro).

3. Solicitóuselles o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

4. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas.

1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

6. A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro).

7. As características técnicas da instalación son as seguintes:

– (Actuación núm.: 1) LMTS a 20 kV, de 36 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al, con orixe nos empalmes proxectados na LMTS CBA-804, no treito entre o CT Neaño praza (expediente: 428/07-15XDZY) e o CT Penedo (expediente: 59/07-15XCNV), e remate nos empalmes proxectados na LMTS CBA-804, no treito entre o CT Neaño praza (expediente: 428/07-15XDZY) e o CT O Penedo (expediente: 59/07-15XCNV). Retirarase o treito correspondente de LMTS de 35 m e condutor RHV-240.

– (Actuación núm.: 2) LMTS a 20 kV, de 36 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al, con orixe nos empalmes proxectados na LMTS CBA-804, no treito entre o CT O Penedo (expediente: 59/07-15XCNV) e o CT As Redondas (expediente: 153/10-15XJHJ), e remate nos empalmes proxectados na LMTS CBA-804, no treito entre o CT O Penedo (expediente: 59/07-15XCNV) e o CT As Redondas (expediente: 153/10-15XJHJ). Retirarase o treito correspondente de LMTS de 35 m e condutor RHV-240.

O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 27.551,27 €.

8. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Concederlle a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada deberá presentar, perante esta xefatura territorial, unha solicitude coa cal achegará a seguinte documentación:

• As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.

• Un certificado do/da director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada, ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 30 de agosto de 2018

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña