Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Martes, 9 de outubro de 2018 Páx. 45243

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2018 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende).

Mediante a Resolución do 15 de xuño de 2018 (DOG núm. 120, do 25 de xuño) publicáronse as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, procedéndose á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2018 (Galicia Emprende).

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á primeira convocatoria destas axudas (2018.1).

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes da primeira convocatoria (2018.1) cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de dez (10) días naturais para que os requiridos accedan á oficina virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se aceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez (10) días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, teráselle por desistido na súa petición ao solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

(convocatoria 2018.1)

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG107.2018.1.1

Arenga Padel Club, S.L.

B27851260

IG107.2018.1.2

Igybor, S.L.

B32462855

IG107.2018.1.4

Pérez Ferreiro, Francisco

33845460V

IG107.2018.1.5

Mosquera Otero, Esteban

44831809W

IG107.2018.1.6

Centro Día Pizarro Estremar, S.L.

B27849694

IG107.2018.1.7

Rodríguez Barreiro, Marta

46896094Z

IG107.2018.1.8

Inmake Studio, S.L.

B27826973

IG107.2018.1.12

Aleda Seguros Generales, S.L.U.

B70480033

IG107.2018.1.13

Touza Rodríguez, Antonio

36093968E

IG107.2018.1.14

Martínez García, Bárbara

54384113S

IG107.2018.1.16

Planeta Mgal, S.L.

B27858984

IG107.2018.1.18

Tecnopole Sport, S.L.

B32482416

IG107.2018.1.19

Álvarez Carbajosa, S.L.

B70558036

IG107.2018.1.20

Talendis Interesa, S.L.U.

B70507603

IG107.2018.1.21

Oliveira Leiros, Rosa María

78739352W

IG107.2018.1.22

Grupo Ferelanca, S.L.

B70525126

IG107.2018.1.23

Blackbird Barber, S.L.L.

B27841816

IG107.2018.1.25

Cabrera Sellero, María Victoria

45860330D

IG107.2018.1.26

Forno da Ermida, S.L.

B32481772

IG107.2018.1.27

Crispín Pazo, Beatriz

36139790M

IG107.2018.1.28

Worldrone, S.L.

B94147246

IG107.2018.1.29

Inversiones Hosteleras Da-Vid, S.L.

B27860626

IG107.2018.1.30

Move & Mind Studio, S.L.

B70558127

IG107.2018.1.31

Just B Galicia Wines, S.L.

B94165339

IG107.2018.1.32

Méndez Domínguez, María José/Hotel Restaurante San Luis

35317139H

IG107.2018.1.33

González Domínguez, Rosario

35567489J

IG107.2018.1.34

Rodríguez Somoza, Antía

45871183Y

IG107.2018.1.35

López Herrero, José Manuel

34979215X

IG107.2018.1.36

Suama Envejecimiento Saludable, S.R.L.

B70542261

IG107.2018.1.37

300 Pixel Fotografía, S.L.

B70557657

IG107.2018.1.38

Tree of Life, S.L.

B70491576

IG107.2018.1.39

Gastro Mar Cangas, S.L.

B94175627

IG107.2018.1.40

Jorge Díaz Cuenca 028130000X, S.L.N.E.

B32492613

IG107.2018.1.41

Escuela Hípica y Equinoterapia Abrain, S.L.

B27853001

IG107.2018.1.42

Lodeiro Mejuto, Josefa

33825915E

IG107.2018.1.43

Míguez Pérez, Lucía

53171619N

IG107.2018.1.44

Suárez López, María Azucena

46895857F

IG107.2018.1.45

Mixtura Parajes, S.L.

B70546866

IG107.2018.1.46

Guisande González, Vanesa

76993404F

IG107.2018.1.47

Magnolia Fit, S.L.

B94161312

IG107.2018.1.48

Macana Sailing, S.L.

B27860782

IG107.2018.1.49

Sabrivia, S.L.U.

B70530423

IG107.2018.1.50

Ferreiro Otero, José Manuel

45984931L

IG107.2018.1.51

Mexlab, S.L.

B94172426

IG107.2018.1.52

Balseiro Villarquide, Jacobo

34884059M