Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Xoves, 11 de outubro de 2018 Páx. 45590

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (311/2017).

Eu, Susana Varela Amboage, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento ordinario 311/2017 deste xulgado do social, seguido por instancia de María de la Cruz Maneiro Paz contra Ambunova Servicios Sanitarios, S.L.U., Fogasa sobre Seguridade Social, se ditou a seguinte resolución:

Sentenza nº 404/2018.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

Visto por min, María Sánchez Galindo, xuíza substituta do Xulgado do Social número 3 dos de Santiago de Compostela, o estado procesual que manteñen as presentes actuacións, rexistradas ante este órgano xudicial como PO (en materia de reclamación de cantidades salariais) baixo o número 311/2017, en que é parte demandante María de la Cruz Maneiro Paz, asistida pola letrada Sra. Liste López, e son partes co-demandadas a mercantil Ambunova, Servicios Sanitarios, S.L.U., que non comparece ao acto de xuízo a pesar de constar citada en legal forma e tempo en unidade de autos para iso, e o Fondo de Garantía Salarial (tamén e en diante, Fogasa), que así mesmo non comparece ao acto de xuízo a pesar de constar citada en legal forma e tempo en unidade de autos para iso, en nome do rei veño a citar a presente con base nos seguintes

Decido:

Que debo estimar integramente e estimo integramente a demanda presentada por María de la Cruz Maneiro Paz, asistida pola letrada Sra. Liste López, fronte á mercantil Ambunova, Servicios Sanitarios, S.L.U., e fronte ao Fondo de Garantía Salarial (tamén Fogasa), e, en consecuencia, debo condenar e condeno a empresa demandada Ambunova Servicios Sanitarios, S.L.U., a aboar a favor da traballadora demandante a cantidade de 3.323,97 euros (en concepto de cantidades percibidas e non aboadas e que son: nómina do mes de xuño de 2016, nómina do mes de xullo de 2016 e complemento de IT polo período do día 1 ao día 15 do mes de agosto de 2016) + a cantidade que resulte e se calcule en ulterior fase de execución de sentenza en concepto de xuros legais percibidos por mora no pagamento do salario sobre toda cantidade de condena principal que teña a condición de cantidade salarial ex artigos 26 e 29.3, ambos os dous do Estatuto dos traballadores.

Todo iso, sen prexuízo da responsabilidade que puidese corresponder legalmente ao Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentenza ás partes interesadas, coa advertencia de que esta non é firme e contra ela cabe interpoñer recurso de suplicación, a presentar no plenario de cinco días contados desde o seguinte ao de notificación da presente sentenza ante este órgano de xustiza para ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, previa consignación do depósito legalmente previsto na conta de depósitos e consignacións deste xulgado, coas condicións e requisitos do artigo 191, seguintes e concordantes da nosa Lei reguladora da xurisdición social.

Así, por esta a miña sentenza da que se unirá testemuño literal aos autos orixinais, María Sánchez Galindo, xuíza substituta do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, pronúncioo, mando e asino.

A xuíza substituta.

E para que sirva de notificación en legal forma a Ambunova Servicios Sanitarios, S.L.U., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia e no taboleiro de anuncios deste xulgado.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2018

A letrada da Administración de xustiza