Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Xoves, 25 de outubro de 2018 Páx. 47167

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ferrol

ANUNCIO de aprobación definitiva do estudo de detalle para a adaptación e mellora dos edificios administrativos da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

En cumprimento do artigo 82.1 da Lei 2/2016, do solo de Galicia, infórmase que o Pleno municipal do 27.11.2018 acordou:

«Primeiro. Acordar a aprobación definitiva do estudo de detalle para a adaptación e mellora dos edificios administrativos da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, documento achegado pola Autoridade Portuaria o 15.5.2018 no ámbito das parcelas 0945034_2 e 0945034_3.

Segundo. Publicar o acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia no prazo dun mes desde a súa adopción.

Terceiro. No prazo dun mes desde a adopción do presente acordo, solicitar a inscrición do estudo de detalle no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia segundo o disposto no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e na Orde do 10 de marzo de 2017, pola que se establecen os modelos normalizados de solicitudes para a inscrición, modificación e certificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no citado decreto.

Cuarto. Publicar o estudo de detalle no Boletín Oficial da provincia da Coruña unha vez publicado no DOG e inscrito no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, para lograr a súa eficacia e executividade, de conformidade co establecido na lexislación de réxime local, concretamente nos artigos 70.2 e 65 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local.

Quinto. Notificar este acordo ao interesado no prazo de dez días hábiles desde a súa data.

Sexto. Este acordo, que pon fin á vía administrativa, non pode ser obxecto de recurso en vía administrativa. Contra este acordo pódese interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (artigo 84.1 da Lei do solo de Galicia e artigo 201.1 do Regulamento de desenvolvemento da citada lei) no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, o interesado poderá interpoñer calquera outro recurso que se entenda máis procedente e sexa conforme dereito».

Faise constar que o texto íntegro do estudo de detalle está publicado na sede electrónica do Concello de Ferrol (www.ferrol.gal).

Ferrol, 4 de outubro de 2018

O alcalde
P.D. (Resolución do 11.10.2016; BOP do 26 de outubro)
María Fernández Lemos
Concelleira delegada titular da área de Urbanismo e Mobilidade