Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 5 de novembro de 2018 Páx. 47950

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2018 pola que se conceden as axudas da Orde do 4 de xullo de 2018, modificada pola Orde do 9 de outubro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mediante a Orde do 4 de xullo de 2018 (DOG núm. 116, do 5 de xuño), modificada pola Orde do 9 de outubro de 2018 (DOG núm. 199, do 17 de outubro) estableceu as bases reguladoras e convocou, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 9, realizouse o proceso de avaliación e selección das solicitudes, de acordo co artigo 10 da orde de convocatoria.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelle á persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, de acordo co artigo 10 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polo órgano instrutor a partir do informe da comisión de selección, a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Concederlles ás entidades que a continuación se relacionan (con indicación da denominación da agrupación e o acrónimo) as axudas da modalidade A e B, para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia.

Modalidade A:

Nº exp.

Univ.

Nome da agrupación

Acrónimo

Importes

2018

2019

2020

Total

ED431E 2018/03

UDC

CICA-INIBIC

CICA-INIBIC

136.379,02 €

218.206,43 €

190.930,63 €

545.516,08 €

ED431E 2018/01

USC

Cross-Research in Environmental Technologies

CRETUS

150.000,00 €

240.000,00 €

210.000,00 €

600.000,00 €

ED431E 2018/02

UVIGO

Economics and Business Administration for Society

ECOBAS

100.000,00 €

160.000,00 €

140.000,00 €

400.000,00 €

Modalidade B:

Nº exp.

Univ.

Nome da agrupación

Acrónimo

Importes

2018

2019

2020

Total

ED431E 2018/11

UDC

Enxeñería Civil e Edificación-CITEEC

A-CITEEC

100.000,00 €

160.000,00 €

140.000,00 €

400.000,00 €

ED431E 2018/08

USC

AE Materiales

AEMAT

125.000,00 €

200.000,00 €

175.000,00 €

500.000,00 €

ED431E 2018/09

USC

Gestión y Producción Sostenible de Biorrecursos

BioReDes

101.439,79 €

162.303,66 €

142.015,71 €

405.759,16 €

ED431E 2018/07

UVIGO

Cluster de Investigación e Transferencia Agroalimentario
do Campus da Auga

CITACA

106.020,94 €

169.633,51 €

148.429,32 €

424.083,77 €

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas imputaranse ao capítulo VII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, na aplicación 10.40.561B.744.0.

Agrupacións estratéxicas

Entidade beneficiaria

Crédito

2018

2019

2020

Total

Modalidade A

UDC

136.379,02 €

218.206,43 €

190.930,63 €

545.516,08 €

USC

150.000,00 €

240.000,00 €

210.000,00 €

600.000,00 €

UVIGO

100.000,00 €

160.000,00 €

140.000,00 €

400.000,00 €

Total

386.379,02 €

618.206,43 €

540.930,63 €

1.545.516,08 €

Modalidade B

UDC

100.000,00 €

160.000,00 €

140.000,00 €

400.000,00 €

USC

226.439,79 €

362.303,66 €

317.015,71 €

905.759,16 €

UVIGO

106.020,94 €

169.633,51 €

148.429,32 €

424.083,77 €

Total

432.460,73 €

691.937,17 €

605.445,03 €

1.729.842,93 €

As axudas concedidas imputaranse ao plan de financiamento do SUG para o período 2016-2020.

Cuarto. De acordo co artigo 13 da convocatoria, a subvención será librada á entidade beneficiaria á que pertenza a agrupación, conforme a resolución de concesión e de acordo coa normativa vixente.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla no artigo 13 da convocatoria nas datas indicadas nel, tendo en conta a modificación establecida na Orde do 9 de outubro de 2018 (DOG núm. 199, do 17 de outubro).

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas na orde de convocatoria ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que se establecen nesta resolución, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de mora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de outubro de 2018

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional